SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbrogården - Kollegium Blegdamsvej 29A 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2013 Til den 14. november Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Mark Engelgaar Grontmij A/S (Glostrup) Granskoven 8, 2600 Glostrup tlf Mulighederne for Blegdamsvej 29A, 2100 København Ø El Investering* BELYSNING Gangarealer - Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Gangarealer - De nuværende lyskilder udskiftes til LED og der monteres dagslysstyring kr kr. 7,87 ton CO₂ Varmt vand Investering* VARMTVANDSRØR Varmecentral - Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmecentral - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Isolering af brugsvandsrør, cirkulationsledning og komponenter op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 1,45 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Varmefordeling Investering* VARMEFORDELINGSPUMPER Varmecentral - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 ældre pumper med trinregulering. Den ene pumper har en effekt på 390 W. Pumpen er af fabrikat Smedgaard, type EV Den anden pumper har en effekt på 352W og er af fabrikat Smedegaard, type EV C. Montering af 2 stk. nye automatisk modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt kr kr. 1,41 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energir, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energisforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke E Hvis de energi, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke D Beregnet varmeforbrug pr. år 467,68 MWh Fjernvarme kwh Elektricitet kr. 79,08 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering FLADT TAG Det flade tag er isoleret med 300 mm mineraluld og afsluttet med tagpap. Ydervægge Investering MASSIVE YDERVÆGGE Gavle består af ca. 29 cm betonvæg. VED RENOVERING Montering af udvendig efterisolering på 200 mm. isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Gavlenes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Prisoverslaget er baseret på en udvendige løsning med udvendig efterisolering kr. 6,58 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 LETTE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med skønnet 50 mm mineraluld. VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure til i alt 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 2,74 ton CO₂ Vinduer, døre ovenlys mv. Investering VINDUER Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasruder og er monteret i trappegang. VED RENOVERING Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant kr. 0,24 ton CO₂ VINDUER Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med pladebeklædning i stedet for glas. YDERDØRE Yderdør til trappeopgang er monteret med en rude af tolags termoglas. Ved fremtidig udskiftning anbefales det, at der vælges yderdøre monteret med vinduer med energiruder som er tilsluttet en mærkningsordning og energimærket A. Indgangsparti til Blegdamsvej 29A - Facadeparti med glasdør monteret med tolags termorude. Ved fremtidig udskiftning anbefales det, at der vælges energiruder som er tilsluttet en mærkningsordning og energimærket A. 2 stk. massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Yderdørene er monteret i stueetagen mod fælledparken Gulve Investering ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er skønnet bestående af tung dæk med slidlagsgulve og efterisoleret i kælder med ca. 100 mm. mineraluld afsluttet med loft. Energimærkningsnummer

7 Ventilation Investering VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Udsugningsanlægget suger fra manuelt betjente emhætter i fælles køkkener. Mærket på anlægget er Exhausto med en effekt på 100 W. Internt varmetilskud Investering INTERNT VARMETILSKUD Det er vurderet at der i ejendommen er et gennemsnitligt varmetilskud fra personer og apparaturer. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmecentralen er placeret i kælderen på Blegdamsvej 29A og forsyner både kollegium og daginstitution. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i ejendommen, og det vurderes ikke at være rentabelt at få monteret, da ejendommen forsynes med fjernvarme. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen, og det vurderes ikke at være rentabelt at få monteret, da ejendommen forsynes med fjernvarme. Varmefordeling Investering VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg, der er opdelt i nord og syd. VARMERØR Varmecentral - Varmefordelingsrør er gennemsnitligt udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering. VED RENOVERING Efterisolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. 200 kr. 0,04 ton CO₂ VARMEFORDELINGSPUMPER Hovedfordelingspumper - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 pumper med trinregulering med en effekt på 880 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos, type UPS F fra CTS-styring skifter mellem de 2 pumper. Hovedfordelingspumper - Montering af 2 stk. nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt kr kr. 3,32 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 VARMEFORDELINGSPUMPER Varmecentral - På varmefordelingsanlægget er monteret 2 ældre pumper med trinregulering. Den ene pumper har en effekt på 390 W. Pumpen er af fabrikat Smedgaard, type EV Den anden pumper har en effekt på 352W og er af fabrikat Smedegaard, type EV C. Montering af 2 stk. nye automatisk modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt kr kr. 1,41 ton CO₂ AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Energimærkningsnummer

10 VARMT VAND Varmt vand Investering VARMT VAND Det er vurderet at forbruget af varmt brugsvand er højere end gennemsnittet for denne type ejendom. VARMTVANDSRØR Varmecentral - Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmecentral - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Isolering af brugsvandsrør, cirkulationsledning og komponenter op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 1,45 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr. 200 kr. 0,03 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna F fra VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen er leveret af Megatherm Energi A/S fra 2010 Energimærkningsnummer

11 EL El Investering BELYSNING Trappeopgang - Belysningen i trappeopgangen består af 18 armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Trappeopgang - Udskiftning til LED belysning kr. 900 kr. 0,29 ton CO₂ BELYSNING Gangarealer - Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Gangarealer - De nuværende lyskilder udskiftes til LED og der monteres dagslysstyring kr kr. 7,87 ton CO₂ BELYSNING Fælleskøkken - Belysningen i køkkenarealer består af loftsarmaturer med kompaktlysrør. Lyset tændes manuelt på afbryder. Fælleskøkken - Der etableres styring med bevægelsesfølere og de nuværende lyskilder skiftes ud til LED kr kr. 5,24 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i fællesarealer i kælder består generelt af armaturer med kompaktrør på 23 W. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysning fællesarealer - Udskiftning til LED belysning kr kr. 4,27 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i trappeopgangen består af 18 stk. armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Trappeopgang - Udskiftning til LED belysning kr kr. 0,32 ton CO₂ Energimærkningsnummer

12 SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Montering af solceller på kollegiets fladetag. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 80 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 7,70 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Sags nr Kunde: FSB Afd Østerbrogården, Blegdamsvej 29A, 2100 København Ø Energimærket omfatter 1 bygning. Det samlede opvarmede boligareal er i følge BBR-meddelelsen på 3598 m², hvor 394 m² anvendes af daginstitutionen på Blegdamsvej 29B. De 394 m² er derfor ikke medregnet i dette energimærke på ejendommen, der anvendes som kollegium. Det samlet opvarmet areal er 3150 m² + 54 m² erhvervsareal, i alt 3.204m2 Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Der er 8 etager i bygningen. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, opmålinger foretaget på stedet samt følgende udleveret bygningstegninger: - Snit i kollegiefløj og daginstitution, tegn. nr.: 2938A/310, dato: Normaletage eksisterende forhold, tegn. nr.: A-101, dato: Facader og snit, dato: Snit i kollegiefløj og daginstitution, dato: april Facade mod Blegdamsvej, tegn. nr.: A-202, dato: Facadeopstalt mod Rødekors, eksisterende og fremtidige forhold, tegn. nr.: A-201, dato: Energimærket er udarbejdet efter gældende retningslinjer i håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ". Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre sforslag. Energimærkningen er udført af: Mark Engelgaar Energimærkningsnummer

13 Bygningens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 1 værs. lejlighed Bygning 1 Adresse Blegdamsvej 29A, 2100 København Ø m² 30 Antal 105 Kr./år Kontorlokale, ST. TV. Bygning 1 Adresse Blegdamsvej 29A, 2100 København Ø m² 54 Antal 1 Kr./år Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Varmeanlæg i energienheder Varmefordelings pumper Hovedfordelingspumper - Montering af 2 stk. nye cirkulationspumper på varmeanlæg kr kwh Elektricitet kr. Varmefordelings pumper Varmefordelingspumper - Udskiftning til nye 2 stk. modulerende cirkulationspumper til varmeanlæg kr kwh Elektricitet kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Efterisolering af varmerør og komponenter i varmecentral og kælder kr. 4,10 MWh Fjernvarme kwh Elektricitet kr. Varmtvandsrør Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm kr. 0,19 MWh Fjernvarme 4 kwh Elektricitet 200 kr. El Belysning Belysning trappeopgang - Udskiftning til LED belysning kr. 441 kwh Elektricitet 900 kr. Energimærkningsnummer

15 Belysning Belysning gangarealer - Udskiftning af lyskilder til LED og montering af dagslysstyting kr kwh Elektricitet kr. Belysning Fælleskøkken - Udskiftning af lyskilder til LED samt montering af bevægelsesfølere kr kwh Elektricitet kr. Belysning Belysning fællesarealer - Udskiftning til LED belysning kr kwh Elektricitet kr. Belysning Belysning trappeopgang - Udskiftning til LED belysning kr. 476 kwh Elektricitet kr. Solceller Montage af solceller på fladt tag, ca. 80 m kr kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

16 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning i energienheder Massive ydervægge Efterisolering af massive ydervægge til i alt 200 mm. Anslået invest.: kr. 53,68 MWh Fjernvarme kwh Elektricitet kr. Lette ydervægge Efterisolering af lette ydervægge til i alt 200 mm. Anslået invest.: kr. 22,34 MWh Fjernvarme -617 kwh Elektricitet kr. Vinduer Fælles trappeopgang - Udskiftning af vinduer til tolags energirude. Anslået invest.: kr. 1,81 MWh Fjernvarme -16 kwh Elektricitet kr. Varmeanlæg Varmerør Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm. Anslået invest.: kr. 0,27 MWh Fjernvarme 200 kr. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Kollegium Adresse... Blegdamsvej 29A BBR nr Bygningens anvendelse... Kollegium (150) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... E Energimærke efter rentable sforslag... E Energimærke efter alle sforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug ,00 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,12 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 66,43 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Det graddage korrigerede oplyste varmeforbrug (fra energistyringsindberetninger) for 2012 er 469,95 MWh svarende til 146,7 kwh/m². Det beregnede varmeforbrug er på 467,68 MWh eller 145 kwh/m². Der er således god overensstemmelse mellem det oplyste forbrug og det beregnede forbrug. Det oplyste varmeforbrug er arealfordelt med daginstitutionen. Energimærkningsnummer

18 ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,00 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til opvarmning... 2,00 kr. per kwh Elektricitet til andet end opvarmning... 2,00 kr. per kwh Vand... 35,00 kr. per m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Grontmij A/S (Glostrup) Granskoven 8, 2600 Glostrup tlf Ved energikonsulent Mark Engelgaar KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, Energimærkningsnummer

19 anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

20 56-56 Østerbrogården - Kollegium Blegdamsvej 29A 2100 København Ø Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 14. november 2013 til den 14. november 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 56-56 Østerbrogården - Daginstitution Blegdamsvej 31 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 01-87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Peder Hvitfeldts Stræde 7 1173 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjulhøj Allé 28 2720 Vanløse ens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031770

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kjærstrupvej 60 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. januar 2015 Til den 23. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport 20-20 Kongovej 24 A+B, C+D og E Kongovej 24A 2300 København S Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Hørsholmsgade 28 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2012 Til den 14. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildeparken 3 Kildebakkegårds Alle 90A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. marts 2014 Til den 12. marts 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tinghøjparken Tinghøjparken 35 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. juni 2014 Til den 10. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sdr. Boulevard 192 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyshøjgårdsvej 59 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Asbakken 1 9520 Skørping Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2013 Til den 13. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jagtvej 59 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. juli 2013 Til den 18. juli 2023. Energimærkningsnummer 311009313

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjelmensgade 27 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2013 Til den 1. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere