Ejendomsforeningen Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014

2 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb Udlejers adgang til at kræve opsat vandmålere og målere af energiforbrug til køling Gennemførelse af totaløkonomisk rentable forbedringer Aftalt grøn byfornyelse Energikrav som betingelse for anvendelse af BRL 5, stk. 2 Det erklærede formål med energisparepakken er at fremme energibesparelser i private lejeboliger 2

3 Energisparepakken - Status Lov 439 af 6. maj 2014 Ikrafttrædelse 1. juli 2014 (regler vedr. vandmålere, den 1. juni 2014) Aftaleblanketter til Aftalt grøn byfornyelse - 1.) juli 2014 og 2.) september 2014 Vejledning om aftalt grøn byfornyelse, juli 2014 MBBL notat af 1. juli 2014 til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser i lov 439 af 6. maj 2014 Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable forbedringer (bkg nr. 1024) 3

4 Generelt om energirenovering 4

5 Generelt Energiforbedringsarbejder må som udgangspunkt generelt forstås som arbejder, som medfører en energibesparelse i ejendommen, herunder også energiproducerende installationer i form af vedvarende energianlæg Dette kan f.eks. være en minimering af ejendommens forbrug af el, vand og varme. Den endelig forståelse afhænger dog af retspraksis. 5

6 Generelt Nuværende retspraksis Fjernvarme: GD 1996/11B, GA 2000/14 Isolering Termovinduer eller forsatsruder: GD 2006/65 Ø, GD 2006/37 Ø, GA 2003/21, Varmestyring, fx natsænkning Forbedring af varmeanlæg: GD 2013/68B, GD 2006/39 Ø, GA 2002/12 Lovbestemte forbedringer Oliefyr til fjernvarme/naturgas LL 61 (over 10 år) 6

7 Generelt I forarbejderne til lov nr. 901 om ændring af lov om leje m.fl. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg) bemærkes det: at installation af et VE-anlæg, herunder solcelleanlæg, til levering af el til lejerne vil som udgangspunkt være en forbedring, uanset om lejer vælger at aftage el fra VE-anlægget (frit elvalg) 7

8 Generelt I bekendtgørelse nr. 435 af 2014 om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 oplistes følgende energibesparende arbejder: 1) Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke. 2) Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port. 3) Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi. 4) Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygningsreglement ) Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand. 6) Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v. 7) Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, også varmegenvinding. 8

9 Generelt Hidtidige muligheder for at gennemføre energiforbedringsarbejder i boligudlejningsejendomme: Energiforbedringsarbejder gennemført ensidigt af udlejer - LL 58, stk. 1-2, og BRL 27, stk. 1 Energiforbedringsarbejder gennemført efter aftale med lejerne - LL 62b Energiforbedringsarbejder gennemført efter aftale med beboerrepræsentationen - LL 66a Nye muligheder for gennemføre energiforbedringsarbejder i boligudlejningsejendomme (vedtaget den 29. april 2014) Totaløkonomiske rentable energiforbedringsarbejder - LL 58, stk. 3 Aftalt grøn byfornyelse - LL 58a 9

10 Totaløkonomisk rentable forbedringer 10

11 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Generelt Udlejer vil fra den 1. juli 2014 ensidigt kunne gennemføre totaløkonomisk rentable energiforbedringer Ny LL 58, stk. 3 Formålet med de nye regler for totaløkonomisk rentable energiforbedringer er, at man gerne vil styrke udlejers incitament til at gennemføre energibesparende foranstaltninger, samtidig med at man ikke vil pålægge lejerne en større økonomisk byrde. Incitamentet for udlejer er, at udlejers kan beregne sig en højere lejeforhøjelse for energiforbedringer end efter hidtil de gældende regler. Opretholdelse af status quo for lejerne økonomiske byrde fremkommer ved, at lejeforhøjelsen maksimalt må svare til den dokumenterede energibesparelse for lejerne. 11

12 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Udlejers ret til gennemførelse af energiforbedringer Ingen ændring heri i forhold til de hidtidige regler Vid ret til ensidigt at gennemføre energiforbedringsarbejder i en ejendom og lejemålene heri, dog ikke hvis det vil medføre en væsentlig ændring af det lejedes identitet. 12

13 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Beregning af forbedringsforhøjelse Efter udlejers ensidige gennemførelse af totaløkonomisk rentable energiforbedringer, vil udlejer kunne opkræve en lejeforhøjelse på grundlag af de samlede rimelige udgifter (altså både vedligeholdelse og forbedring) til energiforbedringerne, dog højst svarende til den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Der skal ikke ske fradrag for sparet vedligeholdelse. Lejeforhøjelsen kan også opretholdes, selvom den samlede leje for et lejemål herved kommer til at overstige det lejedes værdi. Den kan ligeledes opretholdes, hvis der senere gennemføres lejeforhøjelser. Ved vurderingen af det lejedes værdi skal der således ses bort fra, at der er gennemført totaløkonomisk rentable energiforbedringer i ejendommen. 13

14 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Beregning af forbedringsforhøjelse (fortsat) Beregningen af lejers besparelse vil tage sit udgangspunkt i bygningens energimæssige karakteristika før gennemførelsen af energiforbedringsarbejderne og beregne besparelsen ud fra dette. Beregningen vil således ikke tage hensyn til, om beboerne ændrer adfærd efter gennemførelsen af energiforbedringsarbejderne. 14

15 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Procedure for gennemførelse af arbejder og forbedringsforhøjelse Udlejer skal stadig overholde de hidtidige varslingsregler Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable forbedringer (bkg nr. 1024) fastsat de nærmere regler for krav til dokumentation og om betingelserne for at kræve lejeforhøjelse og om forhøjelsens beregning. 15

16 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Procedure for gennemførelse af arbejder og forbedringsforhøjelse (fortsat) Bekendtgørelsen stiller krav om: Udlejer skal udarbejde et samlet projekt med en beskrivelse af de energiforbedringer, som påtænkes iværksat. Ekstern kvalitetssikring af projektet. at udlejeren forud for projektets påbegyndelse indhenter en vurdering fra et certificeret energimærkningsfirma af, om de energimæssige forudsætninger for projektet i henseende til såvel anlæg som drift er holdbare. 16

17 Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Procedure for gennemførelse af arbejder og forbedringsforhøjelse (fortsat) Bekendtgørelsen stiller krav om: at udlejer skal foreslå to certificerede energimærkningsfirmaer til at forestå den eksterne kvalitetssikring i form af en projektgranskning, hvorefter et flertal af lejerne skal pege på ét af firmaerne inden for en frist på 10. Gør lejerne ikke det, kan udlejer selv vælge, hvilket af de to foreslåede energimærkningsfirmaer, der skal stå for opgaven. Bemærk: Energibesparende arbejder iht. bkg. omfatter arbejder relateret til besparelser i forbruget af energi til opvarmning, herunder til rumvarme, ventilation, køling og varmt brugsvand, samt fælles elforbrug til belysning i fælleslokaler, trappeopgange og udvendige arealer i tilknytning til bygningen. 17

18 Aftalt grøn byfornyelse 18

19 Aftalt grøn byfornyelse Oversigt - Generelt - Forbedringsforhøjelse - Indgåelse af aftale med et flertal af lejerne eller en beboerrepræsentation - Krav til lejeaftale - Indfasningsstøtte og genhusning - Vejledning 19

20 Aftalt grøn byfornyelse Generelt Udlejer vil fra den 1. juli 2014 også kunne vælge at indgå en aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder og om lejeforhøjelse med et flertal af lejerne eller en beboerrepræsentation efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse LL 58a og Byfornyelsesloven kap. 6A Formålet med de nye regler for aftalt grøn byfornyelse er igen, at man gerne vil øge udlejers incitament til at gennemføre energibesparende foranstaltninger, mens man giver lejerne en øget medindflydelse i projektet. Incitamentet for udlejer er igen, at udlejers kan beregne sig en højere lejeforhøjelse for energiforbedringer end efter hidtil de gældende regler. Medindflydelsen for lejerne fremkommer ved, at flertallet af lejerne eller beboerrepræsentationen kan afvise at indgå aftale med udlejer. 20

21 Aftalt grøn byfornyelse Forbedringsforhøjelse Efter udlejers gennemførelse af aftalt grøn byfornyelse, kan udlejer opkræve lejeforhøjelse på grundlag af de samlede aftalte og dokumenterede udgifter LL 58a, stk. 1 Det er en betingelse for at opkræve lejeforhøjelsen, at arbejderne er gennemført, og at udgiften er dokumenteret. 21

22 Aftalt grøn byfornyelse Forbedringsforhøjelse (fortsat) Lejeforhøjelsen skal som udgangspunkt kunne give en passende forrentning af de samlede udgifter til de gennemførte aftalte energibesparende arbejder, der med rimelighed er afholdt til de aftalte energibesparende arbejder, samt dække afskrivning og sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring o. lign. LL 58a, stk. 1 og 3. Ved beregning af lejeforhøjelsen skal der altså ikke ske fradrag for vedligeholdelse. Såfremt ejendommen indeholder såvel lejemål, som helt eller delvist anvendes til beboelse, som lejemål, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, skal udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem begge typer af lejemål, og det er så kun beboelsesdelen andel af udgifterne, som kan danne grundlag for lejeforhøjelsen i boligerne LL 58a, stk. 2 22

23 Aftalt grøn byfornyelse Forbedringsforhøjelse (fortsat) Såfremt en del af udgiften er dækket af beløb afsat efter LL 22 (indvendig vedligeholdelseskonto) og 63a (forbedringskonto) og BRL 18 og 18b (udvendige vedligeholdelseskontoer), kan denne del ikke medregnes LL 58a, stk. 4. Såfremt en del af udgiften er dækket af tilskud, f.eks. offentlig støtte eller tilskud fra energiselskab, kan denne del heller ikke medregnes LL 58a, stk. 4. Lejeforhøjelsen skal fordeles indbyrdes mellem de lejemål på grundlag af deres bruttoetageareal i forhold til det samlede bruttoetageareal af de lejemål, der er omfattet af aftalen om grøn byfornyelse LL 58a, stk

24 Aftalt grøn byfornyelse Forbedringsforhøjelse (fortsat) Lejeforhøjelsen kan ikke overstige, hvad der er aftalt på grund af huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse, medmindre aftalen er tiltrådt af samtlige lejere LL 58a, stk. 1. Lejeforhøjelsen kan ikke tilsidesættes helt eller delvist, fordi den samlede leje for lejemålet overstiger det lejedes værdi LL 47, stk. 1, litra b, og stk. 2 24

25 Aftalt grøn byfornyelse Forbedringsforhøjelse (fortsat) Lejeforhøjelse efter gennemførelse af aftalt grøn byfornyelse skal varsles efter LL 59, stk. 1 LL 58, stk. 7. Altså 3 måneders varsel og lejeforhøjelse kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor arbejderne er gennemført LL 59, stk. 1. Såfremt der er ydet indfasningsstøtte af kommunen skal det af varslingen fremgå, at indfasningsstøtten er fradraget ved beregningen af lejeforhøjelsen LL 58a, stk. 8. Senere lejeforhøjelser, som udelukkende skyldes regulering af indfasningsstøtten, kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne LL 58a, stk

26 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale U kan indgå aftale om gennemførelse af energibesparende arbejder og lejeforhøjelse med LL 58a og kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBUB): et flertal af lejerne LBUB 50 c, stk. 1, eller en beboerrepræsentation LBUB 50 d, stk. 2 Beboerrepræsentanterne kan kun på samtlige lejeres vegne tiltræde forbedringsarbejder, der sammen med lejeforhøjelser for forbedringer, som beboerrepræsentanterne inden for de sidste 3 år har tiltrådt efter byfornyelsesloven 50d, maksimalt vil udgøre 93 kr. pr. m2 bruttoetageareal (2012 sats). Beløbet reguleres én gang årligt. 26

27 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale (fortsat) Aftalen vil have virkning for LBUB 50 c og 50 d, stk. 2 og stk. 3: samtlige såvel nuværende som fremtidige lejere lejemål, der er ubeboede og uudlejede på tidspunktet for aftalens indgåelse 27

28 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale (fortsat) Gyldighedskrav til indgåelse af aftale med beboerrepræsentationen LBUB 50d Beboerrepræsentationen skal forinden tiltrædelse af aftale afholde et beboermøde, hvor forbedringsarbejderne og lejeforhøjelsen drøftes, og der skal på beboermødet være flertal blandt de fremmødte beboere for gennemførelse af arbejderne. Efter beboermødet skal beboerrepræsentationen snarest skriftligt give samtlige beboere meddelelse om beslutningen samt oplyse, at såfremt en ¼ af beboerne inden 2 uger efter modtagelse af meddelelsen forlanger det, skal beboerrepræsentationen afholde en urafstemning blandt ejendommens beboere Ved en eventuel urafstemning skal der være et almindeligt flertal for gennemførelse af arbejderne blandt de afgivne stemmer. 28

29 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale (fortsat) Gyldighedskrav til selve aftalen LBUB 50 e: Aftalen skal indgås på en af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdet aftaleblanket Udlejer kan ikke indhente et ja til en aftale ved at stemme dørklokker. Udlejer skal inden aftalens indgåelse indhente og udlevere til lejerne en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet af lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål som følge af gennemførelse af de energibesparende arbejder. I forhåndsgodkendelse vil huslejenævnet tage stilling til såvel lejeforhøjelse gennemført efter LL 58, stk. 1 og 2 (altså forbedringer gennemført ensidigt af udlejer), som lejeforhøjelse gennemført efter 59a (aftalt grøn byfornyelse) Hvis aftalen tiltrædes af samtlige lejere, er der ikke krav om forhåndsgodkendelse. 29

30 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale (fortsat) Gyldighedskrav til selve aftalen LBUB 50 e: (fortsat) Udlejer skal inden aftalens indgåelse have udleveret til lejerne en skriftlig erklæring udarbejdet af et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af aftalen. Udlejer vælger selv det certificerede energimærkningsfirma. Udlejer skal fremsende meddelelse om aftalens indgåelse til alle lejere. 30

31 Aftalt grøn byfornyelse Indgåelse af aftale (fortsat) Hvis aftalen mellem ejeren og lejerne konstateres ugyldig eller ophæves efter iværksættelse af energiforbedringsarbejderne, kan udlejer fortsat foretage en forbedringsforhøjelse efter reglerne i LL 58 og 59 og BRL 27 for forbedringer gennemført ensidigt af udlejer Udlejer vil således stadig kræve en forbedringsforhøjelse svarer til forøgelsen af det lejedes værdi Varsling af foreløbig og endelig lejeforhøjelse skal i så fald ske efter LL 59 og BRL 27. Der kan ses bort fra LL 66 (krav om høring og møde) og BRL (krav om varsling af iværksættelse og tilbud om erstatningsbolig) 31

32 Aftalt grøn byfornyelse Krav til lejeaftale VIGTIGT: For lejemål, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt grøn byfornyelse i kapitel 6 A i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og hvor lejeforhøjelse er beregnet efter 58 a, skal det udtrykkeligt oplyses i lejeaftalen, at lejemålet er ombygget efter kapitel 6 A i lov om byfornyelse og udvikling af byer LL 4b, stk. 1. Såfremt oplysning om aftalt grøn byfornyelse ikke er oplyst i lejekontrakt, kan udlejer ikke opkræve lejeforhøjelsen, og såfremt udlejer har gjort dette, kan lejer kræve den tilbagebetalt med renter LL 4b, stk

33 Aftalt grøn byfornyelse Indfasningsstøtte og genhusning De enkelte kommuner vil få mulighed for at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen i forbindelse med aftalt grøn byfornyelse, ligesom kommunerne vil få mulighed for at give tilbud om genhusning i ombygningsperioden efter de gældende bestemmelser herom i byfornyelsesloven - lov om byfornyelse og udvikling af byer 50f-j. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde indfasningsstøtte og tilbyde genhusning. 33

34 Aftalt grøn byfornyelse Vejledning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en vejledning om grøn byfornyelse. Vejledningen omhandler: de problemstillinger, som parterne bør være opmærksomme på, parternes rettigheder og pligter, procedureregler og tidsfrister, der skal overholdes. Grundejernes Investeringsfond vil kunne yde gratis generelt rådgivning om aftalt grøn byfornyelse i forbindelse med forhandlinger mellem lejere og udlejere BRL 61, stk. 1. GI s rådgivning vil dog ikke omfatte den konkrete lejeforhøjelsen. 34

35 Energikrav til gennemgribende forbedrede lejemål 35

36 Gennemgribende forbedrede lejemål Oversigt: - Nyt energikrav - Krav til BRL 5, stk. 2, jf. stk. 3 - Opnåelse af minimum energimærke D - Opfyldelse af investeringskrav på 400 kr. 36

37 Gennemgribende forbedrede lejemål Nyt energikrav Hidtidige regler Boligreguleringsloven 5, stk. 2: Lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, altså hvor udlejer indenfor en periode på 2 år har gennemført forbedringsarbejder i et boliglejemål, som væsentligt har forøget det lejedes værdi, og hvor forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m² eller et samlet beløb på kr. (2014 satser), kan fastsættes til det lejedes værdi i stedet for omkostningsbestemt leje BRL 5, stk. 2 Nye regler - Boligreguleringsloven 5, stk. 3: Det bliver nu et krav for anvendelse af BRL 5, stk. 2, at ejendommen, hvori boliglejemålet er beliggende, på udlejningstidspunktet har en energimærkning på A-D, eller at udlejer inden for en periode på 2 år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer ekskl. vedligeholdelse vedrørende den del af ejendommen, der anvendes til beboelse, svarende til mindst 400 kr. pr. m² bruttoetageareal BRL 5, stk. 3 37

38 Gennemgribende forbedrede lejemål Nyt energikrav (fortsat) Formålet med energikravet som betingelse for anvendelse af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er at sikre, at ejendommen energimæssigt har en vis minimumsstandard (energimærke D) før, at udlejer kan benytte de fordelagtige regler vedrørende gennemgribende moderniserede lejemål. Energikravet vil ikke gælde for fredede ejendomme - 5, stk. 3. Baggrunden er, at det teknisk vil være vanskeligt at bringe disse ejendomme til at opfylde energikravet, og at der efter fredningslovgivningen kun må foretages begrænsede ændringer i disse ejendomme såvel udvendigt som indvendigt. Energikravet vil kun finde anvendelse på lejemål, hvor lejeperioden for den første udlejning af lejemålet efter en gennemgribende modernisering begynder efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2014 ændringslovens 6, stk. 3 38

39 Gennemgribende forbedrede lejemål Energikrav til BRL 5, stk. 2, jf. stk. 3 Energimærke A-D 400 kr. pr. m2 anvendt til energiforbedring Indenfor 2 år (gerne ex ) LL 58, stk. 3 forbedringsdelen kan medregnes LL 58 a forbedringsdelen kan medregnes Anden byfornyelse kan ikke medregnes 39

40 Gennemgribende forbedrede lejemål Energikrav til BRL 5, stk. 2, jf. stk. 3 (fortsat) Hvis ejendommen har et energimærke på A-D, vil udlejer fortsat kunne anvende boligreguleringsloven 5, stk. 2. Hvis ejendommen ikke har energimærke på A-D, må udlejer vurdere følgende, hvis han vil kunne anvende boligreguleringsloven 5, stk. 2: 1) om der skal foretages energimæssige investeringer i ejendommen, som vil gøre det muligt for ejendommen at opnå et energimærke D, eller 2) om der skal investeres mindst 400 kr. pr. m² bruttoetageareal for ejendommens beboelsesdel. 40

41 Gennemgribende forbedrede lejemål Opnåelse af energimærke D Udlejer kan bruge alle energiforbedringsmåderne til at opnå energimærke D: Energiforbedringer gennemført ensidigt af udlejer Energiforbedringer efter aftale med lejerne Energiforbedringer efter aftale med beboerrepræsentationen Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Aftalt grøn byfornyelse I de 4 sidstnævnte tilfælde vil udlejer kunne undgå fradrag for sparet vedligeholdelse i de afledte lejeforhøjelser. Isolering og udskiftning af vinduer vil normalt være de bedste muligheder, som udlejer har for at bringe ejendommen op til minimum energimærke D. 41

42 Gennemgribende forbedrede lejemål Opfyldelse af investeringskravet på 400 kr. Udlejer skal inden for en periode på 2 år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer ekskl. vedligeholdelse vedrørende den del af ejendommen, der anvendes til beboelse, svarende til mindst 400 kr. (2012 sats) pr. m² bruttoetageareal BRL 5, stk. 3 Investeringsbeløbet reguleres hvert år. 42

43 Gennemgribende forbedrede lejemål Opfyldelse af investeringskravet på 400 kr. (fortsat) Det samlede investeringsbeløbet beregnes på baggrund af m² bruttoetagearealet for beboelsesdelen af ejendommen. Arealet af boligdelen af ejendommen opgøres efter bruttoetagearealbekendtgørelsen Energiforbedringsarbejderne og investeringsbeløbet skal være henholdsvis foretaget og afholdt inden for en periode på 2 år Der er ikke krav om, at denne periode er sammenfaldende med den 2 årsperiode, der kræves for investeringen efter BRL 5, stk. 2, eller at perioden skal grænse op til den første genudlejning efter lovens ikrafttræden 43

44 Gennemgribende forbedrede lejemål Opfyldelse af investeringskravet på 400 kr. (fortsat) Energiforbedringer må som sagt generelt forstås som arbejder, som minimerer energiforbruget i ejendommen. Dette kan f.eks. være en minimering af ejendommens forbrug af el, vand og varme. Udlejer kan igen bruge alle energiforbedringsmåderne til at opfylde investeringskravet: Energiforbedringer gennemført ensidigt af udlejer Energiforbedringer efter aftale med lejerne Energiforbedringer efter aftale med beboerrepræsentationen Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Aftalt grøn byfornyelse Ved beregning af investeringskravet skal der ske fradrag for sparet vedligeholdelse. 44

45 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K 45

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 5 1.1 Hvilke lejemål... 5 1.2 Hvilke arbejder... 5 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 1 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION GAMLE REGLER LL 66 kun hvis der er beboerrepræsentation alle forbedringsforhøjelser uanset størrelse

Læs mere

Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

Udkast. til. Vejledning om aftalt grøn byfornyelse Udkast til Vejledning om aftalt grøn byfornyelse 1 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde for aftalt grøn byfornyelse... 4 1.1 Hvilke lejemål... 4 1.2 Hvilke arbejder... 4 1.2.1 Vedligeholdelse/forbedring...

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love LOV nr 439 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-3841

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2.

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. ,, Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. maj 17 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2014 2015 2016

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

J.nr Udkast til lovforslag om en energisparepakke

J.nr Udkast til lovforslag om en energisparepakke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligafdelingen Boliglovgivning Gl. Mønt 4 1117 København K 22. november 2012 Jour. nr.: 20-01-003-12 Ref: toc Direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Udkast til lovforslag om en energisparepakke

Udkast til lovforslag om en energisparepakke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligafdelingen Boliglovgivning Gl. Mønt 4 1117 København K 2. april 2012 Jour. nr.: 20-01-003-12 Ref: toc Direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 3 / 2014 Aftalt grøn byfornyelse Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Aftalt Grøn Byfornyelse En aftale giver

Læs mere

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Udkast Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri September

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer

Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer Juridisk konsulent Mogens Dürr Oversigt Udlejer Energibesparende arbejder Lejer Investering Besparelse i varmeudgifter Forbedringsforhøjelse?

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Aftale om boligforbedring

Aftale om boligforbedring Aftale om boligforbedring Aftaleblanket udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, december 2001, jf. 100 i lov om byfornyelse (lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001). Denne blanket skal anvendes

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 810 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1961

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere