KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6)

2 Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Uændrede private lønstigninger i. kvartal (DST s lønindeks). flere lønmodtagere i Fremgang i konjunkturbarometrene i februar og flere meldinger om mangel på arbejdskraft Detailsalget steg i januar efter fald i december Fortsat afdæmpet kreditudvikling i januar Internationalt Euroområdet: Både erhvervstilliden og forbrugertilliden faldt i februar. Det samlede udlån til private steg i januar USA: Inflationen steg i januar. Boligpriserne steg i december, mens boligsalget var uændret i januar. Antallet af nytilmeldte ledige steg i uge 7 Tyskland: BNP steg med, pct.i fjerde kvartal, og erhvervstilliden faldt i februar Storbritannien: BNP steg med, pct. i fjerde kvartal Sverige: Detailsalget steg i januar Norge: Ledigheden faldt i december Japan: Inflationen faldt svagt i januar Verden: Verdenshandlen med varer var omtrent uændret i december Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Mindre udsving på aktiemarkedet end de forgangne uger Den danske krone er generelt svækket Olieprisen er på sit højeste siden januar

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Uændrede private lønstigninger i. kvartal (DST s lønindeks) Lønstigningerne for ansatte i den private sektor udgjorde, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistik, hvilket er en uændret stigningstakt sammenlignet med. kvartal. Dermed har lønstigningerne i den private sektor ifølge Danmarks Statistiks opgørelse nu ligget under pct. de seneste år, jf. figur.. Desuden har de private lønstigninger i kun været en anelse højere end i. På det offentlige område var lønstigningstakten i. kvartal højest blandt de ansatte i kommunerne med,7 pct., mens lønstigningerne i regionerne faldt mærkbart fra, pct. i. kvartal til, pct. i. kvartal. Lønstigningerne var lavest i staten med,8 pct. i. kvartal. De forholdsvis moderate lønstigningstakter set i historisk perspektiv afspejler blandt andet de gældende overenskomster. De moderate stigninger i de nominelle lønninger skal samtidig ses i lyset af den aktuelt meget lave inflation, hvor stigningen i forbrugerpriserne udgjorde omtrent, pct. i. kvartal. Dermed er der for nuværende tale om fremgang i de reale lønninger. Figur. Lønstigninger ifølge Danmarks Statistiks lønindeks Pct Privat Stat Kommuner Regioner Pct Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side af. flere lønmodtagere i Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte sin opadgående tendens i december med en stigning på. personer. Set over som helhed er der blevet. flere lønmodtagere end i. Det er tredje år i træk, at lønmodtagerbeskæftigelsen er steget, jf. figur.. Fremgangen i lønmodtagerbeskæftigelsen har været drevet af udviklingen i den private sektor, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen er steget siden foråret, mens den offentlige beskæftigelse har været svagt nedadgående, jf. figur.. I perioden marts til december er antallet af private lønmodtagere steget med 9. personer. Fremgangen har hovedsageligt været drevet af stigende beskæftigelse i en række serviceerhverv, især handel og transport samt erhvervsservice, men der har også været fremgang i beskæftigelsen i blandt andet byggeriet og industrien. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Den positive udvikling indikerer, at nationalregnskabet for. kvartal også vil vise en stigning i beskæftigelsen. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigede i privat og offentlig sektor. personer. personer.7.7. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af Fremgang i konjunkturbarometrene i februar og flere meldinger om mangel på arbejdskraft Den sammensatte konjunkturindikator for industrien faldt i februar med indekspoint til -7, men har over det seneste års tid udvist en opadgående tendens, jf. figur.. Indikatoren underbygges af positive produktionsforventninger, der dog er faldet siden januar, ligesom vurderingen af ordrebeholdningerne er blevet mere negativ. Forventningerne i byggeriet var ligeledes stigende igennem og steg en smule i februar til -, jf. figur.. Fremgangen i februar er især drevet af stigende beskæftigelsesforventninger, hvilket også var tilfældet i januar. Danmarks Statistik angiver også, at der er sket en lille stigning i andelen af virksomheder, der peger på mangel på arbejdskraft, især faglært og specialiseret arbejdskraft. Konjunkturbarometret for serviceerhvervene steg en smule i februar, jf. figur.. Også her er der en stigende andel af virksomhederne, der melder mangel på arbejdskraft som en afgørende produktionsbegrænsning. I detailsalget steg konjunkturbarometret til i februar mod 9 i januar, jf. figur.. Fremgangen bæres særligt af stigende omsætningsforventninger. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og byggeri Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Byggeri Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Side 7 af Detailsalget steg i januar efter fald i december Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) steg med, pct. i januar efter et fald på,8 pct. december. Gennem det sidste halve år har detailhandlen svinget omkring et stort set uændret niveau, jf. figur.6. For den sidste tre-måneders periode (november til januar) har detailsalget således været uændret sammenlignet med de foregående tre måneder (august til oktober). Væksten i detailsalget i januar blev særligt drevet af en fremgang i salget i kategorien beklædning mv. på,6 pct. i december, jf. figur.7. Denne stigning kommer dog efter et fald i december. Udsvingene kan hænge sammen med vinterens forløb, hvor december var usædvanlig varm, mens januar havde en del kolde dage med hård frost, der kan have skabt et behov for at anskaffe nyt varmt vintertøj. Salget af andre forbrugsvarer steg med,6 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer var uændret. Figur.6 Mængdeindeks for detailomsætning Figur.7 Detailomsætningens underkomponenter Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik.

8 Side 8 af Fortsat afdæmpet kreditudvikling i januar Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger faldt, pct. fra december til januar. Faldet kommer efter en tilsvarende stigning måneden før. Der har været en svagt stigende tendens i udlånet siden, og det samlede udlån steg, pct. i forhold til den samme måned i det foregående år, jf. figur.8. Kreditudviklingen skal ses i lyset af udviklingen på boligmarkedet, hvor priserne på ejerlejligheder og enfamilieshuse i november lå hhv. 9, og, pct. højere end samme måned året før, mens antallet af solgte boliger er faldet siden sommeren og nu ligger på et forholdsvist lavt niveau. De fastforrentede realkreditlån udgør en større og større andel af de samlede realkreditlån, og andelen er nu på ca. pct., jf. figur.9. Andelen steg særligt, efter de lange renter faldt betydeligt i starten af, hvilket har gjort det attraktivt at omlægge til og optage nye lån som fastforrentede lån. Tendensen er fortsat på trods af, at de lange renter efterfølgende er steget knap pct.-point. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv steg med, pct. i januar i forhold til december, jf. figur.8. I forhold til samme måned året før steg udlånet til erhverv med, pct. Den svagt stigende tendens dækker over et mindre fald i udlånet fra pengeinstitutterne, mens udlånet fra realkreditinstitutterne er stigende. Figur.8 Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur.9 Fordeling af realkreditlån til husholdningerne Pct. Pct. Pct. af samlet udlån Pct. af samlet udlån jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep 6 Erhverv Husholdninger Fast forrentet Variabelt Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Fordelingen i figur.9 er baseret på ultimobalancen i den pågældende måned. Kilde: Danmarks Nationalbank.

9 Side 9 af. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet I februar faldt erhvervstilliden i euroområdet for fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, til indeks, ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden ligger dog fortsat over det neutrale niveau på indeks. Faldet skyldes i høj grad, at erhvervstilliden for fremstillingserhvervene i Tyskland er faldet med,9 indekspoint til indeks,. Erhvervstilliden for serviceerhvervene havde et mere beskedent fald i februar og endte således på indeks, mod indeks,6 i januar. Forbrugertilliden i euroområdet faldt fra indeks -6, i januar til indeks -8,8 i februar ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Det er det største fald på en måned siden august, men trods det store fald ligger forbrugertilliden dog fortsat over det historiske gennemsnit på -,. Figur. Erhvervstillid, Euroområdet Figur. Forbrugertillid, Euroområdet Indeks Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse Kilde: Thomson Reuters Eikon.

10 Side af Det samlede udlån til private, målt i løbende priser, steg, pct. i januar i forhold til måneden før. Det skyldes en stigning i udlånet til både husholdninger og ikke-finansielle virksomheder, jf. figur.. Udlånet har haft en svagt stigende tendens gennem, hvilket særligt skyldes stigende udlån til husholdningerne. Figur. Udlån til private, euroområdet Mia. euro 6. Mia. euro Husholdninger Ikke-finansielle virksomheder Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side af USA Inflationen, målt ved ændringen i forbrugerpriserne de sidste måneder, steg med,7 pct.-point til, pct. i januar, jf. figur.. Inflationen er dermed på det højeste niveau i måneder. Stigningen i inflationen skyldes dog primært, at prisindekset havde et relativt stort fald i referencemåneden (januar ) og kan altså kun i ringe grad henledes til stigende priser i januar i år. Målt fra måned til måned var inflationen således tæt på uændret i januar i år. Kerneinflationen, som er målt ved forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarepriser, lå i januar på, pct. mod, pct. i december. Antallet af nytilmeldte ledige steg med. personer i uge 7, jf. figur.. Antallet af nytilmeldte er faldet betydeligt siden og er på et lavere niveau end før tilbageslaget i 7-8. Hvis man ser på et ugers glidende gennemsnit, har antallet af nytilmeldte ledige dog haft en svagt stigende tendens siden oktober sidste år. Figur. Inflation, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 967) ugers glidende gnst. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Boligsalget var omtrent uændret i januar efter en betydelig stigning i december, jf. figur.6. Stigningen dækker dog over et fald på ca. 9 pct. i salget af nye boliger, mens salget af eksisterende boliger, som udgør omkring 9 pct. af boligsalget, steg ca. ½ pct.

12 Side af Boligpriserne steg i december, jf. figur.7. Ifølge Case-Shiller-indekset, som måler prisudviklingen i de største amerikanske byer, steg priserne med, pct., mens de steg, pct. ifølge FHFA-indekset, der måler prisudviklingen i hele landet. Dermed steg priserne knap 6 pct. i december i forhold til samme måned i det foregående år ifølge begge prisindeks. Figur.6 Boligsalg, USA Figur.7 Boligpriser, USA. boliger. boliger. 6. Indeks (7M = ) Indeks (7M = ) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af Tyskland Ifølge det reviderede nationalregnskab var BNP-væksten, pct. i. kvartal, hvilket er uændret i forhold til den foreløbige opgørelse, jf. figur.8. Væksten var særligt drevet af de faste bruttoinvesteringer, som steg, pct., mens det private og offentlige forbrug steg henholdsvis, og, pct. Den internationale handel trak i den modsatte retning og bidrog med -, pct.-point til væksten på grund af et fald i eksporten. Samlet voksede den tyske økonomi med,7 pct. i, hvilket er den højeste vækst siden. Erhvervstilliden (målt ved IFO-indekset) aftog i februar med,6 point til,7, sammenlignet med januar, og befinder sig nu på det laveste niveau i måneder, jf. figur.9. Faldet er drevet af aftagende forventninger til fremtiden til trods for, at den aktuelle tilstand er let forbedret. Figur.8 BNP-vækst, Tyskland Figur.9 Erhvervstillid, Tyskland Pct. (å/å) 6 Pct. (k/k) Indeks (=) Indeks (=) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Samlet Forventninger Tilstand Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af Storbritannien Ifølge det reviderede nationalregnskab steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det er uændret i forhold til den foreløbige opgørelse. Væksten skyldes primært en stigning i det private forbrug på,7 pct., mens de faste bruttoinvesteringer faldt, pct. Nettoeksporten bidrog negativt til BNP med -, pct.-point. BNP-væksten i de seneste år har særligt været drevet af det private forbrug og servicesektoren. Figur. BNP-vækst, Storbritannien Pct. (å/å) Pct. (k/k),8,,6, -,6 -, -, , Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Detailsalget steg,7 pct. i januar, jf. figur.. Det skyldes særligt det kolde vejr, som øgede salget af sportsudstyr og beklædning. Detailsalget er generelt steget siden 9 og understøttes af blandt andet det lave renteniveau, den lave inflation og et stabilt arbejdsmarked. Figur. Detailsalg, Sverige Indeks ( = ) Indeks ( = ) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af Norge Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. i december, jf. figur.. Beskæftigelsen steg med. personer i. kvartal. Stigningen skal hovedsagligt ses i lyset af den demografiske udvikling. Figur. Ledighed, Norge Pct. af arbejdsstyrken Ændringer i. personer Ændring i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt svagt til -, pct. i januar, jf. figur.. Den lave inflation skyldes især de faldende forsyningspriser. Kerneinflationen, som er inflationen eksklusive energi- og fødevarepriser, var dermed,7 pct. Figur. Inflation, Japan Pct. (å/å) - - Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation - Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 Verden Verdenshandlen med varer var omtrent uændret i december ifølge CPB s (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) opgørelse, jf. figur.. Verdenshandlen faldt gennem udgangen af og ind i, men har generelt været stigende siden foråret og er godt ½ pct. højere end i starten af året. Figur. Verdenshandlen Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon.

17 Side 7 af. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Ændringerne på aktiemarkedet er mindre markante i den sidste uge end i de forgangne uger. Således er det danske OMXC-indeks steget med,9 pct. mod en stigning på 8,6 pct. sidste uge og et fald på 6,6 pct. ugen før. Den største ændring i de internationale aktiekursindeks er på det kinesiske Shanghai Compositeindeks, som, efter et fald på 6, pct. fra onsdag til torsdag, lander på et samlet fald på, pct. siden sidste torsdag. På trods af en markant styrkelse overfor det britiske pund på,9 pct. er den danske krone generelt svækket. Det skyldes især en svækkelse af kronen overfor den amerikanske dollar og den japanske yen. Olieprisen steg med, dollars pr. tønde til godt amerikanske dollar, hvilket er det højeste niveau siden januar.

18 Side 8 af Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 8/ sidste torsdag 8/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,7 -,6 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån,, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,7 -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -,7 -,9 pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland, -,8 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,6 -,8 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,, pct.-point JPY/EUR,8,96 pct. Langt (-årigt):,8, pct.-point GBP/EUR 6,7 -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,7,7 pct. OMXC (/7-89 = ) 9,,9 pct. CNY/EUR,9, pct. Valutakurser : USD/CNY 6,, pct. EUR/DKK 76,7 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 677,7,79 pct. USD, S&P 9,77 pct. SEK/DKK 79,6 -, pct. Japan, Nikkei 6 -, pct. NOK/DKK 78,8,7 pct. Kina, Shanghai composite 7 -, pct. GBP/DKK 9,8 -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 6 -, pct. JPY/DKK,99,9 pct. Storbritannien, FTSE 6,68 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),7 -, pct.-point Oliepriser: Brent (USD),,8 USD Brent (DKK) 9,9 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

19 Side 9 af Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,6,,,,,, -, -, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, feb jun okt feb jun okt feb 6 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point feb jun okt feb jun okt feb 6 Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb 6 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb 6 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,98,,96,,9,9,,9,,88,,86,,8,,8,,8 feb jun okt feb jun okt feb 6 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

20 fm.dk

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere