Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b"

Transkript

1 Bnergimærkning C,L&;q.? A' Ti L z,-s-2o/b sloe r AF a Adrcssc,. Postnr./b1n BBR<rr.: Energimærkning for følgende ejendom: Gimlevænget Birkerød 23G Encrglmærl«nlng nr.: Gyldigt 5 år fra: EncrglkonsulcnG Firma: FORCETechnology Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighedeme for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsniflige forbrug. Mærkningen er lovpligttig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energi mærke fl erfamiliehuse.. Udglft lnkl. moms og afglftcn kr./år. Fortrug: '11.915,9 ms naturgas. Oplyst for pcrioden: Naturgas: 3GlO Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakonigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnifligt år rent temperaturmaessigt- Hølt forbrug Energikonsulenten foreslår forbedringeme nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet'energikonsulentens bygningsgennemgang". Forslrg tll fiorteffng Aaig Slrnnet besperelscl bcsp.rclsci ^rtlg Investcrlng energienheder kalnh.moms InH.rnoms TIIb.g3. bat lirg3tld Udskiftning af kedel til kondenserende kede! (Energimærke A) -142 k\mr el 5.399,1 m3 nafurgas kr kr. 17,0 år Efterisolering af loft med 150 mm isolering. 47 k\mr el 1.1',19,2m' naturgas kr kr. 19,8 år Bcmærl«: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere tiemvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekuingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

2 Energimærkning SIDE 2 AF 8 Encrglmær*ning nr.: Gyldlgt 5 årfra: 2+O*2OO9 Encrgikonsulcnt Firma: FORCETechnology De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpeltilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelseme ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfætdet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:. Samlet besparelse på varme. amlet bcsparelse på el ti! andet cnd opvarmning. Bcsparelser i alt. lnvcsteringsbehov 45.8U kr.lår kr.lår kr.lår kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: G Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjebtikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Ved ombygning og renovering er det som regel sædig attrakivt at gennemføre energiforbedringer - både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsregtementet (www.ebst.dldbr0s.dk). Regleme findes i kapitel 7.3 o97.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres iforbindelse med ombygning eller renovering: Forslag ff I fortedringer Atrls Anlg bespatolse i bgsp.relse I cnerglenheder kalnkl.moms 3 Termoruder til energiruder 94 k\mr el 2.219,1m' nafurgas kr.

3 SIDE 3 AF 8 ; Encrgimærloing nr.: Gyldlgt 5 år fra: Energikonsulcnt: 2+0}2009 Firma: FORCE Techndogy Boligeme er opført i 1993 og i betragtning af dette i god isoleringsmæssig stand. Der er ingen forslag til energimæssigt rentable forbedringer. Der kan udføres forbedringer, men disse vil ikke være rentable når de nuværende energipriser tages i betragtning. Det beregnede forbrug er ca 30 o/ohø1ere end det fakiske forbrug. Det kan s ldes at isoleringen visse steder på lofteme er trådt ned.. Loft og tag Forslag 2: Loftet består af gipsplader på spredt forskalling, og mod det uopvarmede tagrum er der isoleret med 200 mm mineraluld. lsoleringen er mangelfuld og sammentrykket visse steder, så der er regnet med en isoleringstykkelse på 175 mm. Defor er U-værdien foninget fra 0, 1 9 ltl 0p2 Wm*K Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. lnden efterisolering af loft igangsæftes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstrukioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspæne eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro etler gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.. Ydervægge Ydervægge mod indgangssti består at 12 cm massiv teglvæg (halvstensvæg) med indvendig forsatsvæg med 170 mm mineraluld og pladebeklædning' Gavlene består af 12 cm massiv teglvæg (halvstensvæg)med indvendig forsatsvæg af gasbeton med 130 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge mod havesiden består af bræddevæg med indvendig forsatsvæg med 170 mm mineraluld og pladebeklædning.. Vinduer, døre og ovenlys Mndueme er med termoruder. Forslag 3: Udskiftning af termoruder til energiruder.

4 SIDE 4 AF E Energimærftning nr.: Gyldlgt 5 år fra: Firma: FORCETechnology. Gulvc og tcrrændæk Tenændæk består af 150 mm singles,75 mm isolering, 100 mm beton, 75 mm isolering og opstrøet trægulv.. Ventilation Der er natudig ventilation i hele huset i form af oplukkelige vinduer. Huset er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intake.. Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med naturgas. Der er 1 kedel i hver beboelsesenhed. Kedlen er installeret i Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre ikke kondenserende kedelunit med indbygget varmtvandsbeholder der er beskedent isoleret. Der er integreret ældre pumpe til centralvarmecirkulation. Forslag 1: Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondenserende sologaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler med lukket forbrænding. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. I forbindelse med udskiftning af kedel skal der samtidig installeres ny varmtvandsbeholder, da der er monteret integreret varmtvandsbeholder i den eksisterende kedelunit. Til de fleste kedler er udviklet en samhørende beholder, der styres via kedlen. Det bør idvrigt vurderes om mængden af varmt brugsvand er så stort, at der med fordel kan installeres solfangere og solvarmebeholder.. Varmt vand Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder der er integreret i kedet. Der er ikke cirkulation på det varme brugsvand.. Fordelingssystem

5 Enclglmærl«ning nr.: Gyldtgt 5 år fra: 2+O}l2009 Fima: FORCETechnologY Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum' Dog er badeværetseme opvarmet af elektrisk gulwarme. Varmefordelingsrør er udført som tostrengsanlæ9.

6 Energimærknin Encrgimærl«ning nr.: cyldlgt 5 år fra: 2+0!2009 Firma: FORCE Techndogy Opf,ørelsesån Ar for væscnflig rcnovering: Varmc: Supplerende opvarmning: Boligareal ifrlge BBR: Ertvervsareat ifølge BBR: Opvarmet areal: Anvendelse ifølgc BBR: Kommentar til BBR-optysningen Centralvarmeanlæg lkke oflyst 1M3 m'? 0m m. Række/kædehus Naturgas: EI: Fast afgift: Vand: 7,'14 kr. pr. m, 2,O0kr. pr. kla/tr 0,00 kr. pr. år 35,00 kr. pr. m' er at en gifter. Det er derfor i æssig stand, uanset r der forskejle-e:ty-per at lejligheder. Nedenfor er en oversigrt samt de enkelte gennemsnifl ige energiudglft er. Areal I rn. Gennemsnltttgt årligc cnergiudgilter

7 Energimær*ning nr.: Gydigfi 5 årfra: 20001't }2009 Flrma: FORCETechnology Et-plans rækkehus. Et-plans rækkehus. Fælleshus kr kr kr.

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Campusvej 55 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-468748-024 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Oldenborggade 7 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-082235-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gothersgade 52 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gothersgade 52 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Gothersgade 52 Postnr./by: 1123 København K BBR-nr.: 101-184307-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere