Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra Connie Poulsen og Brian Olesen Fra KAB Jan Spohr, Thomas Blaabjerg Lund, Henning B. Jacobsen og Lars Rasmussen (revisor) Indholdsfortegnelse Selskabet: Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 31. august Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning: Organisationsbestyrelsens årsberetning Selskabets og afdelingernes regnskaber Selskabets driftsbudget Vedtægtsændringer i boligorganisationerne i forbindelse med styringsreformen Varetagelse af bestyrelsens interesser mellem organisationsbestyrelsesmøderne Almenstyringsdialog med Roskilde Kommune Udpegning af repræsentant i antenneforeningens bestyrelse Ændringer i antallet repræsentanter til KAB s repræsentantskab Antennetilslutningspunkt i Baunehøjparken Beboerhøjskole Udbudsreglerne og KAB s indkøbspolitik Bestyrelseshonorarer Forvaltningsrevision Sager til orientering: Fyr i Sværdagergård Nyt fra afdelingerne Registrering af beboeropgaver Overenskomst for ejendomsfunktionærer Overenskomst for gartnere Orientering om selskabets investeringer Beboerklagenævnssager /20

2 23. Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 3: Udkast til årsberetning... 3 Bilag 4: Afdelingernes regnskaber... 5 Bilag 5: Budgetudkast for for 2011/ Bilag 6 Forslag til vedtægtsændringer... 6 Bilag 6.1 Oversigt over forslag til vedtægtsændringer... 6 Bilag 6.2 Ny styringsdialog mellem boligorganisationer og kommuner... 6 Bilag 7: Eksempel på forretningsorden for Sydkystens Boligselskab... 7 Bilag 8: Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger... 8 Bilag 10: Repræsentantskabets sammensætning før og efter den 1. juli Bilag 12: KAB s beboerhøjskoler Bilag 13: Udbudsreglerne og KAB s indkøbspolitik Bilag 15: Kurver over afdelingerne Bilag 22: Beboerklagenævnsstatistik /20

3 Selskabet: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010 Referat fra ovenfor anførte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til formandens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet var ikke modtaget, og kunne som følge heraf ikke godkendes. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Ernst & Youngs seneste indførelse i protokollen forelægges bestyrelsens medlemmer på mødet. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning og efterfølgende underskrevet. Organisationsbestyrelsen anmodede i forlængelse heraf om at måtte modtage information om KAB s rykkerprocedure i forbindelse med huslejeopkrævning. Sager til beslutning: 3. Organisationsbestyrelsens årsberetning Udkast til årsberetning for drøftes forud for forelæggelse for repræsentantskabet. Eventuelle kommentarer vil blive tilføjet årsberetningen, som skal forelægges til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 7. december Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 3. Bilag 3: Udkast til årsberetning Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning med tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. 3/20

4 Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen med enkelte kommentarer og rettelser. 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber Som bilag 4 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2010 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode. Regnskaberne udviser følgende: Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter kr. svarende til kr. pr. lejemål Baunehøjparken Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et underskud på kr., der afskrives over 3 år. Status balancerer med kr Mølleengen Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et underskud på kr., der afskrives over 3 år. Status balancerer med kr Sværdagergård Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der afvikles af opsamlet underskud. Status balancerer med kr Byggefond Byggefonden nedlægges pr , hvorfor aktiver og passiver udlignes og indestående i LBF overføres til selskabet primo 1. januar 2010 i et samlet beløb. 4/20

5 Sideaktivitet Status balancerer med kr. Afdelingernes regnskaber: Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Selskabets samt Baunehøjparken regnskaber er med forbehold for revisors endelige godkendelse. Bilag 4: Afdelingernes regnskaber Regnskabet eftersendes snarest muligt Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskab med ovenstående bemærkninger Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber. 5. Selskabets driftsbudget Selskabets driftsbudget for perioden den 1. juli 2011 til den 30. juni Bilag 5: Budgetudkast for for 2011/2012 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2011/2012. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets budget for 2011/12. Organisationsbestyrelsen anmodede om at måtte modtage information om de obligatoriske PC-pakker. 6. Vedtægtsændringer i boligorganisationerne i forbindelse med styringsreformen De nye ændringer i boliglovgivningen med ikrafttræden den 1. januar 2010 medfører behov for vedtægtsændringer for alle almene boligorganisationer. Indenrigs- og Socialministeriet har udarbejdet nye normalvedtægter til brug herfor. Vedtægtsændringerne skal være gennemført i løbet af Forslag til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag 6. 5/20

6 Af hensyntagen til eventuelle særlige politiske forhold for den enkelte boligorganisation er der taget hensyn til boligorganisationens eksisterende vedtægter. Der er foretaget en hensigtsmæssig tilpasning og opdatering af de eksisterende vedtægter således, at boligorganisationens nye vedtægter er tilnærmet normalvedtægternes opbygning. Forhold, som er beskrevet i lovgivningen, er ikke nødvendige og ikke hensigtsmæssige at have stående i vedtægterne, da en lovændring således nødvendigvis skal medføre en vedtægtsændring, hvorfor dette er blevet redigeret væk. Som bilag 6.1 er endvidere vedlagt et notat i skemaform, der opstiller normalvedtægterne, de foreslående ændringer under hensyntagen til boligorganisationens eksisterende vedtægter samt relevante kommentarer til disse ændringer. Som bilag 6.2 er desuden vedlagt et notat, der beskriver de nærmere forhold, som ligger til grund for vedtægtsændringerne. Ændringerne betyder blandt andet, at bestyrelsen kan vælge at indføre medlemsindskud, som en del af boligorganisationens egenkapital. Endvidere skal det besluttes, hvorvidt man ønsker et repræsentantskab eller en generalforsamling som den øverste myndighed. I forbindelse med vedtægtsændringen kan organisationsbestyrelsen også vælge, hvordan bestyrelsen skal sammensættes. I notatet forelægges forskellige modeller, hvoraf model 2 og 3 indebærer, at organisationsbestyrelsen kan omfatte 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke nødvendigvis er beboere, f.eks. personer med særlige interesse og indsigt i boligforhold. Hvis organisationsbestyrelsen skulle ønske det, kan der indstilles bestyrelsesmedlemmer fra KAB s bestyrelse til organisationsbestyrelsen, som medlemmer med særlig indsigt. Slutteligt skal det anbefales, at man i boligorganisationernes vedtægter tager stilling til, hvorvidt man kan møde og stemme ved fuldmagt til både møder i den øverste myndighed, i bestyrelsen og på afdelingsmøder, idet der tit opstår tvivl herom. Det foreslås, at der ikke kan stemmes med fuldmagt, medmindre der i boligorganisationens eksisterende vedtægter allerede er denne mulighed. Bilag 6 Forslag til vedtægtsændringer Bilag 6.1 Oversigt over forslag til vedtægtsændringer Bilag 6.2 Ny styringsdialog mellem boligorganisationer og kommuner Indstilling: - at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til vedtægtsændringer i bilag 6 6/20

7 - at organisationsbestyrelsen herefter vedtager at ændre vedtægterne i henhold til forslaget, hvorefter forslaget fremsendes til vedtagelse af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen godkendte vedtægterne med enkelte ændringer. Organisationsbestyrelsen anmodede om, at de ændrede vedtægter fremsendes til endelig godkendelse, inden de forelægges repræsentantskabet på mødet den 7. december Varetagelse af bestyrelsens interesser mellem organisationsbestyrelsesmøderne På organisationsbestyrelsens møde den 15. juni 2010 drøftedes procedure for håndtering af almindelige driftsmæssige spørgsmål og håndtering af henvendelser i perioderne mellem organisationsbestyrelsesmøderne. Organisationsbestyrelsen besluttede blandt andet, at mails m.v., der fremsendes til (enkelte)medlemmer, efter aftale videredistribueres til alle bestyrelsesmedlemmer. Efter anmodning fra Hans Chr. Thigaard ønskes en mere principiel drøftelse af varetagelse af organisationsbestyrelsens interesser mellem organisationsbestyrelsesmøderne. Der tænkes i denne forbindelse på beslutninger, der skal træffes, og som har økonomiske konsekvenser, eller som har mere principiel karakter og hvor beslutningen ikke kan afvente næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde, eller hvor der ikke skønnes at være behov for/tid til at indkalde til et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde. Med brug af digital kommunikation er der ingen begrænsninger for at inddrage den samlede organisationsbestyrelse i beslutninger som det eksempelvis skete i forbindelse med godkendelse af styringsrapporten til brug for Almen Styringsdialog med Roskilde Kommune. Udfordringen er imidlertid at fastlægge retningslinjer for, hvornår der ligger en truffen beslutning fra organisationsbestyrelsen på det pågældende område idet der er erfaringsmæssigt ikke kan forventes en tilbagemelding fra alle medlemmer og der er tillige spørgsmålet om, hvordan evtuelle uenigheder håndteres. Fra administrationens side er der god erfaring med retningslinjer, hvorefter enten formandskab (formand + næstformand) eller et forretningsudvalg varetager organisationsbestyrelsens interesser mellem møderne. Beslutninger skal træffes i enighed og der kan også være lagt en økonomisk ramme for beslutningen. Endelig skal organisationsbestyrelsen i et kommende møde orienteres om beslutning. Et eksempel på sådanne retningslinjer er vedlagt som bilag 7. Bilag 7: Eksempel på forretningsorden for Sydkystens Boligselskab Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter behovet for retningslinjer for varetagelse af organisationsbestyrelsens interesser mellem organisationsmøderne og træffer i forlængelse heraf eventuelt beslutning om sådanne retningslinjer. 7/20

8 Organisationsbestyrelsen besluttede, at der om nødvendigt kan træffes beslutning i hastende sager mellem organisationsbestyrelsesmøderne. I givet fald forelægges sagen elektronisk for alle medlemmer af organisationsbestyrelsen. Sagen afgøres ved almindeligt flertal og forelægges efterfølgende på næstkommende organisationsbestyrelsesmøde til orientering. 8. Almenstyringsdialog med Roskilde Kommune I forlængelse af mail fremsendt til organisationsbestyrelsen den 12. oktober 2010 om fremsendelse af styringsrapport til Roskilde Kommune er denne fremsendt med de bemærkninger, der er modtaget fra organisationsbestyrelsen. Styringsrapporten er vedlagt som bilag 8. Roskilde Kommune har tidligere i mail af den 7. oktober 2010 meddelt, at de lovpligtige dialogmøder planlægges afholdt i slutningen af november 2010, og at Økonomiudvalget har besluttet, at styringsdialogmøder afholdes på administrativt niveau. Ligeledes har kommunen meddelt, at man vil indkalde til et fællesmøde mellem boligorganisationerne og Roskilde Kommune i starten af december 2010, hvor kommunen repræsenteres på politisk niveau. Der er for nuværende ikke indkaldt til ovenfor nævnte møde. Med henblik på at forberede selskabets deltagelse i almenstyringsdialogen foreslås drøftelse af den fremsendte styringsrapport, ligesom eventuelle andre forhold som bør fremføres for Roskilde Kommune. Bilag 8: Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter styringsrapporten for selskabet samt træffer beslutning om eventuelle yderligere punkter, der bør tages op på møderne med Roskilde Kommune. I forlængelse heraf træffer organisationsbestyrelsen beslutning om selskabets repræsentation på møderne. Organisationsbestyrelsen fandt ikke for nuværende yderligere punkter, der burde tages op på mødet med Roskilde Kommune og noterede sig i øvrigt, at de bebudede møder ikke var indkaldt. Organisationsbestyrelsen besluttede, at boligorganisationen vil være repræsenteret af forretningsfører samt Leif Tingvad og Lisbet Berthelin på møderne med kommunen. 9. Udpegning af repræsentant i antenneforeningens bestyrelse Kell Heide Christiansen har oplyst, at han ikke længere ønsker at repræsentere Roskilde Nord Boligselskab i Antenneforeningen 4040 s bestyrelse. I forlængelse heraf indstiller afdelingsbestyrelsen i Mølleengen driftsleder Niels Bay-Nielsen som nyt medlem af Antenneforeningens bestyrelse. 8/20

9 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at Niels Bay-Nielsen efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen i Mølleengen udpeges som nyt medlem af Antenneforeningen 4040 s bestyrelse. Organisationsbestyrelsen godkendte udpegningen af Niels Bay-Nielsen som nyt medlem af Antenneforeningens bestyrelse. 10. Ændringer i antallet repræsentanter til KAB s repræsentantskab I forbindelse med at KAB s repræsentantskab den 3. juni 2010 vedtog nye vedtægter for KAB, skete der også en ændring i sammensætningen af KAB s repræsentantskab, herunder boligorganisationernes repræsentation. Alle boligorganisationer har ret til 1 repræsentant Alle boligorganisationer har 1 repræsentant i repræsentantskabet, uanset om boligorganisationen har erhvervet sig garantikapital. Nye regler for garantikapital og repræsentation Alle, der har købt garantibeviser i KAB, er garanter og har ret til 1 repræsentant. Dog er reglerne nu således, at indskydes der garantikapital for minimum kr., kan garanten yderligere vælge 1 repræsentant samt 1 repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 lejemål udover de første boliglejemål. Herudover kan boligorganisationen indbetale yderligere garantikapital svarende til kr. pr. påbegyndte antal 100 boliger, men dette udløser ikke yderligere repræsentation. Grundlaget for beregningen af antal repræsentanter foretages på baggrund af en årlig opgørelse af den enkelte boligorganisations antal boliglejemål pr. den 1. januar. har indbetalt kr. i garantikapital til KAB. Bortfald af den særlige repræsentation i de gamle vedtægter I forbindelse med sammenlægningen blev der i vedtægterne indarbejdet en bestemmelse om, at store boligorganisationer fra det tidligere AKB i en periode fik tildelt ekstra repræsentation. Denne paragraf er nu bortfaldet, hvorved disse boligorganisationer nu har repræsentation efter samme beregningsgrundlag, som de øvrige boligorganisationer. Vedlagt er bilag 10, der giver et samlet overblik over sammensætningen af KAB s repræsentantskab efter de nye vedtægters ikrafttræden pr. den 1. juli ved formand Leif Tingvad har den 24. september 2010 efter drøftelser med den øvrige organisationsbestyrelse meddelt, at boligselskabet ønsker at indbetale yderligere kr. i garantikapital til KAB med henblik på at kunne fortsætte med at have 2 9/20

10 repræsentantskabsmedlemmer i KAB. I forlængelse heraf har Leif Tingvad meddelt, at boligselskabet vil være repræsenteret i KAB s repræsentantskab ved Leif Tingvad og Connie Poulsen. Bilag 10: Repræsentantskabets sammensætning før og efter den 1. juli 2010 Indstilling: Organisationsbestyrelsen bekræfter beslutningen om at erhverve garantikapital for yderligere kr. og i forlængelse heraf udpeger Leif Tingvad og Connie Poulsen som medlemmer af KAB s repræsentantskab. Organisationsbestyrelsen bekræftede beslutningen om at erhverve garantikapital for yderligere kr. Herefter har boligorganisationen 2 medlemmer af repræsentantskabet i KAB (Leif Tingvad og Connie Poulsen). 11. Antennetilslutningspunkt i Baunehøjparken I forbindelse med, at der er indgået aftale med ny operatør, er det besluttet at der skal ske ændring af tilslutningspunkt for antenne til Baunehøjparken og Mølleengen. Tilslutningspunktet skal fremover være i installationsskabe ved vestgavlen af bebyggelsen i Baunehøjparken 154. Der er tidligere taget skridt til at tinglyse aftale mellem og Antenneforeningen 4040 om dette nye tilslutningspunkt, men denne tinglysning er af forskellige grunde ikke gennemført. Aftalen om nyt tilslutningspunkt ønskes opretholdt, men tinglysningen findes ikke længere nødig. I stedet baseres aftalen på en tilkendegivelse fra organisationsbestyrelsen i Roskilde Nord Boligselskab om, at man er enig i at tilslutningspunktet fremover vil være i Baunehøjparken og at en eventuel ændring heraf kun vil kunne ske efter gensidig samtykke mellem selskabet og Antenneforeningen Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at tilslutningspunkt for antenne fremover vil være ved vestgavlen af bebyggelsen Baunehøjparken 154, og at en eventuel ændring heraf kun vil kunne ske efter gensidigt samtykke mellem boligselskab og antenneforening. Organisationsbestyrelsen godkendte, at tilslutningspunkt for antenne fremover vil være ved vestgavlen af bebyggelsen Baunehøjparken 154, og at en eventuel ændring heraf kun vil kunne ske efter gensidigt samtykke mellem boligselskab og antenneforening. 10/20

11 12. Beboerhøjskole 2011 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2010 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2010 findes i vedlagte bilag beboere ønskede i 2010 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 31 voksne og 37 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2011 fastholdes en kapacitet, så i alt 300 kan deltage i Beboerhøjskolerne. Der forventes en yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan ikke fastsættes endeligt for nuværende primo september 2010, da de igangværende finanslovsforhandlinger kan komme til at betyde en ændring af priserne i form af mindre tilskud til Højskolerne. Med udgangspunkt i de priser, vi kender for 2010, vil priserne næste år være omkring kr. for voksne og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2011 endnu ikke indgået nogen faste aftale for Familiehøjskolerne mens Seniorhøjskolen er booket på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere mulighed for deltagelse i Beboerhøjskolerne 2011, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Deltagelse er så enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Tilskud fra boligorganisationen Der indførtes fra 2009 en ny fordeling af udgifterne. Hvorefter alle boligorganisationer, der i 2010 tilmeldte sig ordningen, betalte et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål. Dette beløb fastholdes uforandret i 2011, hvilket vil muliggøre, at deltagere via Arbejdsmarkeds Feriefond ikke længere skal have kr. i tilskud fra de enkelte boligorganisationer. Basisbidraget dækker i øvrigt omkostninger til udsendelse af informationsmateriale herunder breve til beboerne og plakater til de enkelte afdelinger. Herudover skal den enkelte boligorganisation i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt 3 Beboerhøjskoler. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være kr. pr. plads i Til de der får opholdet igennem Arbejdsmarkeds Feriefond, vil der ikke længere skulle ydes tilskud. I 2010 deltog ingen beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. 11/20

12 Basisbidraget til Beboerhøjskolen for vil i 2011 være: kr.. Hertil kommer udgiften til det antal pladser à kr., som boligorganisationen ønsker at råde over. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2011, hvorfor udvalget beder organisationsbestyrelserne om svar senest ved udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 12: KAB s beboerhøjskoler Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris à 5 kr. pr. lejemål samt en betaling på kr. pr. plads, undtagen for deltagere der kan opnå tilskud fra Arbejdsmarkeds Feriefond. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange boligorganisationen skal råde over. Organisationsbestyrelsen besluttede, at beboerne i ikke skal have tilbudt muligheden for deltagelse i KAB s Beboerhøjskoler. 13. Udbudsreglerne og KAB s indkøbspolitik Med indførelsen af EU s kontroldirektiv, der nu er omsat til lov i Danmark, er det nu nødvendigt at sikre fokus på boligorganisationers og afdelingers indkøb af varer og tjenesteydelser. Med kontroldirektivet kan Konkurrencestyrelsen på eget initiativ undersøge, hvorvidt reglerne om annoncering og udbud af indkøb af varer og tjenester overholdes. Overholdes reglerne ikke, kan organisationsbestyrelsen i sidste ende holdes ansvarlig, og sanktionen vil i givet fald være en bøde. Reglerne kan sikres overholdt på to måder. Enten kan der i forbindelse med indkøb af varer og tjenester i afdelingerne i hvert enkelt tilfælde annonceres eller afholdes udbud i henhold til gældende regler, eller også kan KAB s rammeaftaler for indkøb benyttes. I vedlagte bilag 13 er reglerne for annoncering og udbud nærmere beskrevet, og der redegøres ligeledes for KAB s fælles indkøbsaftaler. KAB har desuden orienteret de driftsansvarlige på ejendommene om de retningslinjer, der gælder for indkøb og om indkøbsaftalerne. Indkøbsaftalerne er indeholdt i de nuværende administrationsaftaler, og fra 2011 vil de også være en del af KAB s Lille Pakke. Det lokale personale orienteres løbende om aftalerne og om reglerne for udbud og annoncering. Bilag 13: Udbudsreglerne og KAB s indkøbspolitik 12/20

13 Indstilling: at organisationsbestyrelsen anbefaler afdelingerne og det lokale driftspersonale at anvende fællesindkøbsordningerne for at opnå de mulige rabatter og effektivisering samt for i højere grad at sikre overholdelse af udbudspligten. - Fravælges dette, anbefales det, at organisationsbestyrelsen på anden vis tager skridt til at udbudsreglerne overholdes. Organisationsbestyrelsen besluttede at anbefale afdelingerne og det lokale driftspersonale at anvende fællesindkøbsordningerne. 14. Bestyrelseshonorarer 2011 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli 2010 Reguleringsindekset for september 2010 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 71,49 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 42,89 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 24. november 2008 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr., næstformanden kr. og de øvrige medlemmer kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af honoraret og fastholdt, at dette fordeles ligeligt mellem organisationsbestyrelsens medlemmer. 13/20

14 15. Forvaltningsrevision På organisationsbestyrelsens møde den 24. november 2009 godkendte organisationsbestyrelsen den fremlagte model for forvaltningsrevision i selskabet over temaet Energiforbrug. Bestyrelsen udbad sig en oversigt over de seneste års udvikling i energiforbruget med henblik på at kunne fastlægge et aktuelt mål for reduktion af energiforbruget. I forlængelse heraf er tabeller over afdelingernes forbrug siden 2006 vedlagt som bilag 15. En forudsætning for at opnå en markant reduktion af energiforbruget er, at selskabets afdelinger laver konkrete tiltag med energisparende foranstaltninger. Selskabet kan i den forbindelse overveje at benytte sig af tilbuddet om at få udarbejdet et energimærke for de enkelte afdelinger. Et sådant mærke vil ikke blot angive hvor afdelingerne befinder sig energimæssigt i forhold til et lands gennemsnit men vil også give afdelingerne en præcis indikation om hvilke tiltag de bør iværksætte. Det kan være udskiftning til energipærer, optimering af varmecentraler, energisparekampagner over for beboere m.m. Et energimærke skal udarbejdes af en ekstern rådgiver med speciale i energi. Udgifter i forbindelse med bestilling af energi mærke til afdelingerne vil være følgende: 2601 Baunehøjparken kr Mølleengen kr Sværdagergård kr. Bilag 15: Kurver over afdelingerne Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter energiregistreringer for de enkelte afdelingerne og tager stilling til, om man på baggrund heraf vil fastsætte et energisparemål. I forlængelse heraf drøfter organisationsbestyrelsen, om organisationen ønsker at gøre brug af energimærke ordningen og lader udarbejde et energimærke for selskabets afdelinger. Organisationsbestyrelsen fandt det vigtigt, at boligselskabet løbende har fokus på energiforbruget og mulighederne for at opnå besparelser. Organisationsbestyrelsen ser derfor frem til løbende at modtage en oversigt visende udviklingen i forbruget svarende til den til mødet udarbejdede. Organisationsbestyrelsen var umiddelbart tvivlende overfor, at en energirapport ville kunne udpege nye områder for energibesparelse. Organisationsbestyrelsen besluttede, at punktet tages op igen på næstkommende møde og ville i den mellemliggende periode overveje muligheden af at deltage på f.eks. BL s kursus om dette emne. 14/20

15 Sager til orientering: 16. Fyr i Sværdagergård KAB har nu modtaget tilsagn og låneoptagelsen skal godkendelse af lejestigning som følge her, af fra Roskilde kommune. Der er lavet aftale med rådgiver, der er ved at udarbejde udbrudsmateriale til brug for en kommende licitation. Der er i øvrigt søgt om energibesparelses tilskud fra Dong på samlet kr. Efterfølgende vil KAB søge om præmie for nedsættelse af co2. Arbejdet forventes startet primo januar 2011 og forventes at tage ca. 1 måned. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Nyt fra afdelingerne 2601-Baunehøjparken Afdelingen har i den forgangne tid fået malet gavlene, og beboerne er i fuld gang med at male rækværker i deres lejemål. Bestyrelsen har besluttet, at der skal drænes i de nye haver ved blok 10, da hele afdelingsområdet mere eller mindre stod under vand i sommer. Ejendomsfunktionærerne er i gang med at indbygge postkasser i skurene. Der har været et dødsbo i nr. 52. Haven i dette lejemål har indtil nu været udvidet. Den er blevet tilbageført i sin oprindelige størrelse, og derved har vi fået mulighed for at øge parkeringsområdet med 3 pladser, hvilket er planlagt til udførelse i det kommende budgetår. Der er efter afdelingsbestyrelsens opfordring blevet sat chikaner op mellem blok 13 og 12 samt 11 og 10 for at undgå cykel - og knallertkørsel på de nye grønne arealer. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget at hjemkøbe et antal parkeringsvogtere, som beboerne så kan leje Mølleengen Ud over normal vedligeholdelse er der planlagt besigtigelse af loftrummene i 10 lejemål for skimmelsvamp. Besigtigelsen foretages af Dominia. Årsagen til dette er, at vi enkelte steder har konstateret, at ventilationsrørene fra badeværelserne vælter, hvilket kan medføre fugt på loftet. Grillpladsen er færdig, og der har været afholdt grillfest for beboerne. Afdelingen arbejder i samarbejde med DONG på mulighed for at få opsat ny belysning i afdelingen. Afdelingen arbejder endvidere med udskiftning af hovedvandmålere. 15/20

16 Afdelingsbestyrelsen har besluttet at male festlokalet, og vaskeri, hvilket medføre, at vaskeriet er lukket i uge 49 & 50, og beboerne er varslet, herom. Afdelingen har haft voldsomme udgifter i forbindelse med sprungne gasfyr. Efter en længere sag med forsikringsselskabet har de nu indvilget i at betale for 3 ud af 4 fyr. Afdelingen skal finde en løsning på dette problem. Der har været problemer med opsugning af vand i fællesområdet mod Steenkrogen. Der har i den forbindelse været afholdt møde med Roskilde kommune og der er fundet en løsning på at lede vand væk fra området og ind i forsænkningsbassinet. Havelauget: De store piletræer taber store grene i forbindelse med blæsevejr. Afdelingen har i den forbindelse fået en udtalelse fra en gartner. Gartneren anbefaler fældning af de store træer da disse er rådne inde i stammen, og de store grene kun er fæstnet i barken. Roskilde Kommune har bedt om, at der plantes andre træer, så området ikke står som en åben mark. Der har i forbindelse med formandsskift i lauget været nogen ureglmæssigheder, som har medført, at der ikke har været indkaldt til planlægningsmøde i Med ovennævnte begrundelse har beboerne i markskællet valgt at nægte at deltage i betaling for fældning af ovennævnte træer. For at undgå lignende fejl i fremtiden har afdelingsbestyrelsen valgt at bede KAB om at udarbejde et tilbud på administration af havelauget Sværdagergård Hækken mod bygaden er klippet for 2. gang. Der har været et dødsbo i nr. 8. Lejemålet er allerede istandgjort og meldt klar til kommunen for genudlejning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Registrering af beboeropgaver Leif Tingvad har på vegne af organisationsbestyrelsen anmodet om en redegørelse for formål med det nye system for Registrering af beboeropgaver, der benyttes på ejendomskontorerne. Baggrunden herfor er en oplevelse af, at systemet umiddelbart opfattes som tidsspilde og en unødvendig registrering. Administrationen vil på mødet give en mundtlig redegørelse for beboeropgavesystemet. Indstilling. Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16/20

17 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen ønskede, at punktet sættes på dagsordenen igen på næstkommende møde, og at der i denne forbindelse fremlægges en evaluering fra driftslederne vedrørende brugen af systemet. 19. Overenskomst for ejendomsfunktionærer BL og ESL har indgået en overenskomstaftale, som er 2-årig og dækker perioden Aftalen dækker alle ejendomsfunktionærer i boligorganisationerne. Det samlede overenskomstresultat for perioden giver en samlet lønstigning på 3,60 % og fordeler sig således: Emne: I alt Lønregulering 1,40 % 1,40 % 2,80 % Seniorordning 0,30 % 0,30 % Barsel, familieorlov m.m. 0,20 % 0,20 % Decentral løn 0,30 % 0,30 % I alt 1,90 % 1,70 % 3,60 % Som det fremgår af tabellen, er der denne gang udlagt 0,3 % af lønsummen til lokal forhandling. I lighed med tidligere vil KAB sikre, at forhandlingerne gennemføres i dialog med de enkelte boligorganisationer. I et forsøg på at sikre, at boligorganisationerne koordineret godkender forskellige mærkesager bragt i forslag af ESL på tværs af de administrerede boligorganisationer, foreslås det, som ved senest hovedoverenskomst for periode , at KAB på vegne af alle boligorganisationer forhandler en fælles aftale om fordeling af lønsummen på 0,3 % med ejendomsfunktionærernes fællesklub i KAB på vegne af alle ansatte ejendomsfunktionærer i de administrerede boligorganisationer. Denne hovedoverenskomst skal ikke længere tiltrædes i de fleste boligorganisationer, da dette allerede er sket i forbindelse med aftalens indgåelse mellem BL og ESL. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17/20

18 20. Overenskomst for gartnere BL og ESL har indgået en overenskomstaftale, som er 2-årig og dækker perioden Aftalen dækker alle ejendomsfunktionærer i boligorganisationerne. Det samlede overenskomstresultat for perioden giver en samlet lønstigning på 3,60 % og fordeler sig således: Emne: I alt Lønregulering 1,40 % 1,40 % 2,80 % Seniorordning 0,30 % 0,30 % Barsel, familieorlov m.m. 0,20 % 0,20 % Decentral løn 0,30 % 0,30 % I alt 1,90 % 1,70 % 3,60 % Som det fremgår af tabellen, er der denne gang udlagt 0,3 % af lønsummen til lokal forhandling. I lighed med tidligere vil KAB sikre, at forhandlingerne gennemføres i dialog med de enkelte boligorganisationer. I et forsøg på at sikre, at boligorganisationerne koordineret godkender forskellige mærkesager bragt i forslag af ESL på tværs af de administrerede boligorganisationer, foreslås det, som ved senest hovedoverenskomst for periode , at KAB på vegne af alle boligorganisationer forhandler en fælles aftale om fordeling af lønsummen på 0,3 % med ejendomsfunktionærernes fællesklub i KAB på vegne af alle ansatte ejendomsfunktionærer i de administrerede boligorganisationer. Denne hovedoverenskomst skal ikke længere tiltrædes i de fleste boligorganisationer, da dette allerede er sket i forbindelse med aftalens indgåelse mellem BL og ESL. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 21. Orientering om selskabets investeringer Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital 18/20

19 SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i perioden 1. januar 30. september 2010 været på 6,4 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,90 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i perioden 1. januar 30. september 2010 været på 6,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 6,20 %. Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 30. juni 2010 (kurs 100) Indre værdi 30. juni 2010 Indre værdi 19. oktober ,70 108,83 SEB ,25 105,28 Ændring af indre værdi 1,13 %- point 1,03 %- point Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 22. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 22 oversigt over beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 22: Beboerklagenævnsstatistik Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19/20

20 23. Eventuelt Kommende møde: Repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. december 2010 Møder i 2011: Følgende møder bringes i forslag. Organisationsbestyrelsesmøder: Tirsdag den 19. april 2011 Tirsdag den 14. juni 2011 Tirsdag den 30. august 2011 Tirsdag den 22. november 2011 Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 13. december 2011 Afdelingsmøder: Baunehøjparken mandag den 7. marts 2011 Mølleengen tirsdag den 15. marts 2011 Sværdagergård onsdag den 16. marts 2011 Organisationsbestyrelsen godkendte datoerne for organisationsbestyrelsesmøder i 2011 og besluttede, at mødetidspunktet fremover ændres til kl Organisationsbestyrelsen bad administrationen overveje om tidspunktet for afdelingsmøderne er realistisk set i lyset af, at budgettet i givet fald skal foreligge primo Jan Spohr orienterede om, at der pågår undersøgelser vedrørende muligheden for at forudbetale administrationsbidraget for 2011 og måske flere år. I givet fald skal der træffes beslutning herom i organisations bestyrelsen. Organisationsbestyrelsen bemyndigede formanden til at træffe denne beslutning. H. Chr. Thigaard forelagde problemstilling omkring opkrævning af antennebidrag hos beboere, der er fraflyttet el.lign. Dette set i sammenhæng med at selskabet hæfter for betalingen overfor antenneforeningen. Det aftaltes, at der arrangeres møde herom med deltagelse fra juridisk afdeling i KAB. 20/20

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B. Bjarne Wiingaard og Ingo Hvid

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B. Bjarne Wiingaard og Ingo Hvid #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B Til stede: Poul-Erik Poulsen, Henning Bros, Jette Nørskov, Bertel

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere