Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne"

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne INDLEDNING Uddannelsens formal UDDANNELSENS GRUNDLAG OG L Uddannelsens grundlag OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV Adgangskrav BILLEDKUNSTSKOLERNES STRUKTUR OG INDHOLD Billedkunstskolernes overordnede struktur Afdelinger og laboratorier Undervisningens form Deltagelse i undervisningen, mødepligt mv Orlov Merit for uddannelsesophold og praktik Praktik KANDIDATUDDANNELSENS STRUKTUR ECTS Struktur MFA-BEDØMMELSEN Forberedelse af afgangsprojekt Afgangsbedømmelse... 6

2 1. INDLEDNING Studieordningen er godkendt af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers Skoleråd den 16. december Ordningen får virkning fra 1. oktober Ordningen er revideret d. 1. oktober Uddannelsens formal Kandidatuddannelsen er en u - kunstnerisk praksis, kunstnerisk udviklingsarbejde og videnskabelig forskning. Uddannelsen er et selvstændigt studium der afsluttes med MFA-graden. Uddannelsens primære formal er at uddanne kandidater til beskæftigelse indenfor billedkunstens fagområde. Uddannelsen kvalificerer endvidere til ph.d. studier i billedkunst. 2.1 Uddannelsens grundlag Kernen i kandidatuddannelsen er den uddybende og specialiserede udvikling af den studerendes kunstneriske praksis, metode og faglighed, herunder udviklingen af generelle analytiske og kunstneriske kompetencer. Udviklingen af en selvstændig atelierpraksis og evnen til at opretholde en kunstnerisk praksis over tid star es. overbevisning om, at en eksperimentel kunstnerisk praksis sikres det bedste funda- ment af viden og erfaring i en uddannelsessituation, hvor individuel atelierpraksis kombineres med en række fælles platforme for diskussion, kritik og erfaringsudveksling studerende og undervisere imellem. Den billedkunstneriske faglighed kan ikke forhånd afgrænset pensum eller defineres ud fra bestemte praktiske og tekniske færdigheder. Den studerende vil derfor igennem studiet blive opfordret og udfordret til at tage medansvar i planlægningen af studiet samt til under vejledning at tage ansvar for egen faglig udvikling. kvalifikationsnøgle, januar Ved uddannelsens afslutning vil den studerende; have opnået indgående onal kunstnerisk praksis og førende forskning inden for fagområdet, kunne udvikle, formidle og reflektere over egen kunstnerisk praksis samt placere denne i historiske og teoretiske sammenhænge, kunne identificere kunstneriske udfordringer og teoretiske problemstillinger, kunne mestre relevante dele af det billedkunstneriske fagområdes metoder, redskaber og praksisformer samt mestre analytiske og generelle færdigheder som knytter sig til beskæftigelse inden for billedkunstens område, kunne foretage en professionel vurdering af kunstneriske udfordringer samt praktiske en baggrund træffe selvstændige niveau, 2

3 bade fagfæller og ikke-fagfæller, herunder kunne diskutere professionelle og relevante teoretiske problemstillinger med bade fagfæller og ikke-fagfæller, kunne navigere professionelt i komplekse og uforudsigelige billedkunstneriske processer, selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar, Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 3. OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV Optagelsen af studerende til kandidatuddannelsen finder sted en gang årligt. Der vil være maksimum 5 ledige pladser årligt til eksterne ansøgere. 3.1 Adgangskrav ansøgningstidspunktet er højst to år gammel, betragtes som interne ansøgere og har dermed direkte adgang til kandidatuddannelsen. Ansøgere til kandidatuddannelsen med en BFA-grad eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution samt bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler hvis uddannelse er mere end to år gammel vil blive bed kunstnerisk og faglig udvikling. Ansøgeren skal kunne læse, tale og engelsk og dansk, eller et andet nordisk sprog, for eller et andet nordisk sprog er hovedsproget, skal ansøgeren endvidere have et grundlæggende kendskab til engelsk. tskolers hjemmeside offentliggøres hvert år en nærmere beskrivelse af adgangskrav og optagelsesprocedure. 4. BILLEDKUNSTSKOLERNES STRUKTUR OG INDHOLD 4.1 Billedkunstskolernes overordnede struktur Det Kongelige Danske Kunstakademiets Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution hørende under Kulturministeriet. Billedkunstskolerne består af: Grunduddannelsen Professorskoler Afdelingen for Teori og Formidling Laboratorier Udover lokaler til afdelinger, laboratorier, auditorier, atelierer mm. rader Billedkunstskolerne over flere udstillingsrum, som de studerende opfordres til at benytte til visning af egen produktion, til kuratering af udstillinger og til andre offentlige arrangementer. Alle Billedkunstsskolernes aktive studerende (inklusiv gæstestuderende) får ved studieårets start tildelt en atelierplads. 3

4 4.1.1 Afdelinger og laboratorier En afdelings profil tegnes af afdelingslederen, d studerende, og afdelingsforsamlingerne er det centrale omdrejningspunkt i denne planlægning. I starten af hvert semester udarbejdes en studieplan der udstikker hovedlinjerne for afdelingens fælles studieaktiviteter det pågældende semester. Laboratorierne repræsenterer en metodebaseret tilgang til faget og tilbyder værkstedsfaciliteter med tilknyttet faglig ekspertise og individuel procesvejledning inden for en række fagområder. Her understøttes arbejdet med at give den kunstneriske intention form, og der opnås forståelse af materialets betydninger i billedkunstnerisk praksis. Undervisningen tager sit afsæt i den studerendes kunstneriske proces og munder ud i bade tekniske løsninger og undersøgelser, værkproduktion og faglig udvikling/dannelse. Laboratorierne er åbne for alle studerende ved Billedkunstskolerne. Der foregår løbende et samarbejde afdelinger og laboratorier imellem, ligesom der samarbejdes med kunstakademier, kulturinstitutioner samt andre aktører fra bade ind- og udland. 4.2 Undervisningens form edkunstskolerne er sammensat af en række forskellige elementer, og de enkelte undervisningstilbud bliver ofte udbudt, når behovet opstår blandt de studerende. Centralt star den individuelle eller kollektive vejledning, der skal understøtte, udfordre og vejlede den studerende i den kunstneriske proces. Herudover består undervisningen af forskellige elementer såsom forelæsninger, workshops, ekskursioner samt for enkelte afdelinger inviteres jævnligt gæstelærere, der forelæser, forestår seminarer og workshops samt laver gruppegennemgange og holder ateliersamtaler med de studerende. Ved hvert studieårs afslutning foretager afdelingslederen, i flere tilfælde sammen med kolleger eller eksterne fagkyndige, en særlig grundig evaluering af de studerendes arbejder og deres studieaktivitet. Dette foregår typisk i forbindelse med Rundgang. Rundgang er den årlige skoleudstilling. Deltagelse er obligatorisk for alle studerende, bortset fra studerende der deltager afgangsevalueringen på 3. år jf. afsnit Deltagelse i undervisningen, mødepligt mv. tager udgangspunkt i de studerendes egen kunstneriske praksis forventes det, at de studerende lægger en betydelig indsats i netop denne. Alle Billedkunstsskolernes aktive studerende (inklusiv gæstestuderende) får ved studieårets start tildelt en atelierplads, som den studerende forventes at bruge aktivt gennem hele sin studietid. fdelingerne mødepligt til alle afdelingsforsamlinger. Endvidere udarbejder hver afdelingsforsamling løbende en oversigt over hvilke aktiviteter der er mødepligt til. det pågældende ktiv i studerende erklæret for ikke studieaktiv i et semester opnås ikke de til semestret hørende ECTS (se afsnit 5.1). Deltagelse i Rundgang er obligatorisk jf. afsnit

5 4.4 Orlov Orlov af andre årsager end barsel, adoption, dokumenteret sygdom, kontrakt med forsvaret (jf. BEK nr. 691, 25), kan udelukkende ske efter individuel godkendelse i studienævnet. En ansøgning om orlov af anden årsag, skal altid ledsages af en indstilling fra afdelingslederen. Orlov af andre årsager kan kun tildeles i max 2 af uddannelsens 6 semestre. Der kan jf. bekendtgørelsen ikke søge semester. Den studerende som ønsker at ansøge om orlov skal henvende sig skriftligt til studienævnet. Relevant dokumentation og/eller indstilling fra den studerendes afdelingsleder skal vedlægges ansøgningen før den kan behandles. Orlov tildeles som udgangspunkt kun i hele semestre, i særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette. 4.5 Merit for uddannelsesophold og praktik Det vil efter skriftlig ansøgning til studienævnet være semestres studietid svarende til 30 eller 60 ECTS. Ansøgninger om merit skal altid suppleres med en skriftlig indstilling fra afdelingslederne til studienævnet. - -uddannelsens 2., 3., 4. og 5. semester kan tildeles administrativt såfremt meritgivende udenlandsk uddannelsesinstitution. Der gives ikke merit for udlandsophold på uddannelsens 6. og afsluttende semester. 4.6 Praktik Elementer af uddannelsen kan bekendtgørelsen 5. KANDIDATUDDANNELSENS STRUKTUR 5.1 ECTS Kandidatuddannelsen er et afsluttet studieforløb der udgør et fuldtidsstudium år svarende til 180 ECTS. Et studieår består 20. september til 31. januar og forårssemesteret fra 1. februar til 30. juni. Et tilfredsstillende gennemført semester udløser 30 ECTS. Et tilfredsstillende gennemført semester forudsætter godkendelse af studieaktiviteten (jævnfør afsnit 4.3) samt deltagelse i de til semestret hørende bedømmelser. Det er afdelingslederens ansvar at godkende de enkelte semestre. Hvis en studerende ikke får godkendt et semester opnås ikke de 30 ECTS. Afdelingslederen stiller herefter den studerende en bunden opgave der skal afleveres, bedømmes og godkendes inden udgangen af det følgende semester. Det er afdelingslederen der fastlægger karakteren og omfanget af opgaven, og det er afdelingslederen, eller en af professoren udpeget fagkyndig, der stiller og bedømmer opgaven med inddragelse af en censor. Hvis opgaven består i kursusdeltagelse, vil en censor dog ikke blive inddraget. Ved en ikke godkendt bedømmelse vil den studerende have mulighed for at indlevere en revideret eller ny opgavebesvarelse til bedømmelse. Den studerende kan ikke fortsætte uddannelsen 5

6 såfremt den stillede opgave ikke godkendes efter 2. bedømmelse. Ved en godkendt bedømmelse opnår den studerende de 30 ECTS. Den planlagte år kan ikke forlænges. 5.2 Struktur Kandidatuddannelsen foregår med udgangspunkt i en af professorskolerne. Dertil kom tværgående kursusforløb, projekter og workshops. I de første to år af kandidatuddannelsen skal den studerende sammen med sin professor udstikke de generelle linjer udlandsophold kan i den studerendes studieplan. Efter afslutningen af det første år af kandidatuddannelsen skal sammenhængen mellem den studerendes videns-og færdighedsorienterede studieaktiviteter og den studerendes kunstneriske praksis diskuteres og analyseres med en professor. Der lægges planer for hvilke teoretiske og tekniske discipliner, den studerende med fordel kan arbejde med for at udvikle og perspektivere sin egen kunstneriske praksis. I forbindelse med evalueringen ved afslutningen af kandidatuddannelsens andet år bliver udarbejdelse af afgangsprogram og afgangsprojekt inddraget i diskussionen med professoren. I det tredje og sidste år af forløbet er udarbejdelsen af afgangsprojektet den mest centrale del i studiet. dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution og/eller praktikophold i løbet af kandidatuddannelsens 4 midterste semestre (2.,3.,4. og 5. semester) jf. afsnit MFA-BEDØMMELSEN 6.1 Forberedelse af afgangsprojekt Kandidatuddannelsen afsluttes me afgangsprojekt for offentligheden. lingen præsenteres den studerendes En skitse til eller en plan for afgangsprojektet forelægges af den studerende ved en forberedende samtale med en professor. Under den forberedende samtale skal hovedlinjerne i det mundtlige forsvar diskuteres. Efter samtalen skal den studerende give et skriftligt referat af samtalen. Den forberedende samtale og professorens godkendelse af projektskitsen skal finde sted i løbet af kandidatuddannelsens 5. semester. Professo studerende til afgangsbedømmelsen. Såfremt den studerende skifter skole/afdeling mellem 5 og 6 semester, skal skitsens for afgangsprojektet genevalueres og godkendes af den nye professor. 6.2 Afgangsbedømmelse Til afgangsbedømmelsen bliver der indkaldt to censorer, hvor af mindst en skal være ekstern. Afgangsbedømmelsen består af to dele: Fremlæggelse af studieforløb: Den studerende beskriver de vigtigste dele af og aktiviteter i studieforløbet. Denne beskrivelse bliver efterfulgt af spørgsmål fra og diskussion med professoren og censorerne. 6

7 Mundtligt forsvar for og diskussion af afgangsprojektet: I forbindelse med det mundtlige forsvar beskriver den studerende projektets kunstneriske anliggende og den sammenhæng, det indgår i. Her skal den studerende gøre rede for, hvilken tradition, hans/hendes arbejde forholder sig til, hvorledes arbejdsprocessen er forløbet og det valgte medies udtryksmuligheder. Redegørelsen kan anskueliggøres gennem anvendelse af visuelle hjælpemidler. Den studerende kan skrive en tekst, der kan blive præsenteret som en parallel til det visuelle arbejde. Efter at den mundtlige diskussion og eksamination er afsluttet, udarbejder professoren og censorerne de generelle linjer i en bedømmelse, der giver et anskueligt indtryk af sammenhængen mellem den mundtlige fremlæggelse og afgangsprojektet samt af det niveau, den studerendes kunstneriske arbejde befinder sig. Denne bedømmelse bliver udformet skriftligt og vedlagt diplomet. Den studerendes præsentation, afgangsprojektet samt den efterfølgende diskussion skal tilsammen dokumentere den studerendes evne til; at opretholde og udvikle en selvstændig praksis igennem et eller flere projekter, at diskutere og analysere en kunstnerisk proces og et afsluttet kunstnerisk arbejde samt at formidle dette visuelt og sprogligt, at anvende kunstfaglige metoder, redskaber og fremstillingsformer, at sætte sit eget kunstneriske arbejde ind i relevante historiske, teoretiske og kulturelle sammenhænge. MFA-bedømmelsen afsluttes med bestået/ikke bestået - studerende efter samtale med professoren et nyt afgangsprojekt senest 30. september samme år. Ved bestået afgangsbedømmelse opnår den studerende gradsbetegnelsen Billedkunstner, candidatus artis peritiae (Cand.art.perit.), på engelsk Master of Fine Arts. 7

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere