Læreplaner for børnehaven Østergade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner for børnehaven Østergade"

Transkript

1 Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde. Det er vigtigt at forældrene tør komme til personalet når der opstår problemer. Forældrene skal trygt kunne overlade deres børn til personalet i Østergade børnehave, og stole på at vi tager os godt af deres børn. Samtidig er det vigtigt at vi er loyale overfor den enkelte familie. Trygheden for børnene er at vi er tydelige voksne, og at vi i situationer går foran for at vise vejen og at børnene altid ved hvor de har os. At forældrene tror på at der bliver taget godt vare på deres børn når de opholder sig i institutionen. Vi som personale skal have tillid til hinanden, og børnene skal have tillid til os voksne og turde komme hvis de har brug for at snakke eller fortælle os om noget. Vi som pædagoger skal også have tillid til forældrene, og tro på at de kommer til os hvis der er noget de har brug for at snakke med os om i forhold til deres børn, og det arbejde vi udfører. Når der er gensidig tillid mellem børn og voksne, giver det et grundlag for for udvikling, åbenhed og glæde. Der bliver taget hånd om børnenes basale behov. Vi er i stand til, gennem kendskab til det enkelte barn at have en fornemmelse for barnets trivsel. Her skal vi kunne rumme det enkelte barns behov både fysisk og psykisk. 1

2 Respekt: At vi er tilstede i situationer sammen med børnene, at vi lytter til dem når de kommer til os. At acceptere at andre er anderledes end en selv, og at tingene kan gøres på forskellige måder. Man møder sine medmennesker på det plan det enkelte menneske er på. At det enkelte barn respekteres for den det er, og at forældrene føler at der er gensidig respekt i institutionen. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, og i ordet anerkendelse ligger vores 5 grundværdier, og de 5 grundværdier er fundamentet for vores læreplaner. Og den måde vi bruger de 5 grundværdier på, skaber trygheden i børnehaven, og vi mener at trygheden er vores hovedværdiggrundlag. Vi vil bruge Ipaden som et arbejdsredskab til at reflektere over egen praksis, og til at belyse vores anerkendelse overfor børnene. I august 2004 trådte loven om læreplaner i daginstitutionen i kraft. Derfor skal der udarbejdes læreplaner i alle børnehaver for følgende 6 områder. Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier 2

3 Vores børnehave ligger et centralt sted med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi har ikke langt til skov og strand, vi ligger tæt på havnen og ganske tæt på byen, bibliotek, museum og butikker.der er rig mulighed for at udforske omverdenen sammen med børnene både spontane og planlagte aktiviteter. Vi har valgt at opdele vores børn i aldersintegrerede grupper, ulveunger og bjørneunger. Vi syntes det er vigtigt at vi er bevidste om at vi er rollemodeller for børnene. Det er os der skaber de regler og normer børnene agerer indenfor i institutionen. Vi skal være tydelige voksne, og mene de ting vi siger, derfor er det vigtigt at vi følger op på de ting vi siger, og stiller krav til det enkelte barn, når vi gør det, mener vi at vi er troværdige medspillere for børnene. Hvert barn er specielt, og vi arbejder ud fra det enkelte barns forudsætninger og kompetencer. Barnets alsidige personlige udvikling: Vi ønsker at børnene: Har Selvværd Har Selvtillid Lærer at sige til og fra Er Selvstændig Er Selvhjulpne Her arbejder vi især ud fra vores værdigrundlag, da vi mener at tryghed, tillid, omsorg, nærvær og respekt er med til at give det enkelte barn selvværd og selvtillid. Vi mener at det er vigtigt at barnet føler at der er positive og anerkendende voksne omkring det, for at kunne udvikle sig personligt. Vi inddrager barnet i dagligdagen, så som madlavning, bagning, borddækning og oprydning. Børnene har medbestemmelse i dagligdagen. Vores mål er at justere os i forhold til barnet, i det omfang det er muligt. 3

4 Vi opretholder barnets kompetencer, så det barnet selv kan, skal det selv. At vi som voksne hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser, behov og til at løse konflikter. Børnene bestemmer selv hvem det vil lege med, men vi er opmærksomme på at barnet får øje på andre muligheder. I en konflikt er det vigtigt at vi får fortalt barnet at det er handlingen vi ikke accepterer, så barnet stadig føler sig accepteret. Vi er som voksne meget bevidste om det vi gør, og reflekterer over vores egen praksis. Sociale kompetencer. Vi ønsker at barnet: Fungere i et forpligtende fællesskab. Forstår og respektere hinanden. Kan erkende at alle er ligeværdige. Kan tage ansvar for egne handlinger. Kan indgå i relationer. Kender de sociale spilleregler. Det er vigtigt at børnene kender de regler, normer og betingelser som gælder i børnehaven. Der gives meget plads til leg, da leg udvikler alle sider af børns kompetencer. 4

5 Det er vigtigt at vi som voksne, er aktive medspillere og igangsættere for børnene, og at vi kan guide børnene i konfliktløsning, så alle parter lærer noget af det. Vi har fokus på at sætte børnene sammen i grupper, de har faste pladser når vi spiser middagsmad, dette fordi børnene udvikler relationer på kryds og på tværs. Vi laver aktiviteter hvor der naturligt opstår sociallæring, det kan være når de arbejder sammen, har fortællerrunde, og når vi har sanglege. Vi lader børnene sætte ord på de konflikter der opstår, og vi som voksne kan guide dem igennem. Vi sørger for at børnene får succesoplevelser i samværet med børn og voksne. Sprog: Vi ønsker: At børnehaven er et sted, hvor det sproglige miljø er stimulerende og udviklende. At støtte børnene i at fortælle om oplevelser og udtrykke følelser. At sproget bruges til konfliktløsning. Vi har meget fokus på sproget i vores daglige aktiviteter, hvor vi har rim og remser, vi synger, har fortællerrunde og snakker om billeder. Vi har et tæt samarbejde med talepædagoger, og herigennem tilegner vi os inspiration til at arbejde/lege med sproget. 5

6 Vi sætter ord på de ting vi laver, leger med ord igennem rim og remser, læser bøger, spiller spil, leger med bogstaver og tal. Vi er meget opmærksomme på at have plakater til at hænge med bogstaver og tal på, som indbyder til leg med bogstaver og tal. Vi taler med børnene, og ikke til dem. Vi laver sprogtest på de børn vi vurdere har brug for det. Vi støtter børnene i at sætte ord på oplevelser, begreber og følelser. Dette gør vi gennem nærvær og ved at give tid og plads til det enkelte barn. Vi støtter børnene i at aflæse andres kropssprog. Vi bruger dialogisk oplæsning i dagligdagen, og er opmærksomme på at dele børnene op i mindre grupper. Krop og bevægelse: Vi ønsker at børnene: Lærer kroppen at kende/ at de får en fornemmelse af deres krop. Får lyst til at bruge kroppen. Grov og fin motorik styrkes. Lærer om sund og usund kost. For udfordret deres sanser. 6

7 Bliver bevidst om hygiejne. Vi laver aktiviteter, hvor der indgår forskellige materialer, som er med til at styrke børnenes sanser. Vi klipper og klistre, tegner, leger med perler, da dette er med til at styrke børnenes finmotorik. Vores fysiske rammer ude og inde, giver mulighed for forskelligartede udfoldelser, som giver barnet lyst til at bruge kroppen. Vi er ude hver dag. Vi skaber rum til stille lege og vilde lege. Til samling snakker vi om kroppen, og hvad de forskellige kropsdele kan bruges til. I vinterhalvåret har vi mulighed for at låne en gymnastiksal, her tager vi om og bruger kroppen på en anden måde. Vores børn deltager i madlavningen, og herigennem tilegner de sig en viden omkring kost. Under måltiderne snakker vi om maden, og om hvad der er sund og usund. Vi sørger for at fortælle børnene om vigtigheden i at vaske hænder, før madlavning og efter toiletbesøg. Vi løber med børnene hver fredag. Natur og naturfænomener: Vi ønsker at børnene: Bliver gode til at opleve naturen og synes den er interessant at færdes i. Får respekt for miljøet. 7

8 Bliver bevidste om årstidernes skift. Får et kendskab til de 4 elementer (vand, ild, jord og luft) Vi har et alment brug af naturen, og lære børnene at værne om den. Vi følger naturens skift. Vi som voksne er interesserede og gode til at give børnene nogle oplevelser i naturen. Vi følger de interesser børnene naturligt har, for at ville vide mere om ting der sker omkring dem. Vi finder dyrespor, kigger på dyr, kigger på knopper på træer og buske. Børnene får lov at klatre i træer, lege med mudder. Vi snakker om vejrets forandring Vi leger ude i al slags vejr. Vi snakker om vigtigheden i at holde naturen ren. Vi støtter op om naturstyrelsens affaldsuge, og samler skrald sammen med børnene, i den forbindelse gør vi børnene bevidste om at holde naturen ren. Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi ønsker at børnene: 8

9 Får kendskab til de traditioner der er i vores kultur. Får kendskab/forståelse for andre kulturer end deres egen. Får kendskab til teater, musik, billedkunst, børnelitteratur og film Vi har temauge op til de forskellige højtider. Udover dette har vi i børnehaven også en årsplan over vores egne traditioner, som få.eks. lygtefest, bedsteforældredag, børnehavens fødselsdag og fastelavn. Vi besøger børnene i deres eget hjem, besøger andre børnehaver og arbejdspladser. Vi er i teateret 3 gange om året, tager på museum og besøger ofte biblioteket og i biografen to gange om året. Børnene har adgang til Ipads og musikanlæg i børnehaven. Vi har en ærlig emneuge om andre lande og dets kulturer. Børn med særlige behov: 9

10 Vi ønsker: At børn med særlige behov bliver integreret i børnegruppen og bliver en del af fællesskabet. At børn med særlige behov får øget opmærksomhed og støtte. At der for børn med et udpræget støttebehov, bliver udarbejdet en skriftlig henvisning til RBU, i samarbejde med konsulentteamet. At der er et udvidet forældresamarbejde. Vi skal som voksne være rummelige, understøtte børnenes styrkesider og undgå fejlfinderi. Samtidig skal vi sikre at barnet ikke udelukkes fra fællesskabet og derfor skal barnet som udgangspunkt altid deltage i gruppens aktiviteter. Vi skal være opmærksomme på at støtte, guide og aflæse barnet, så vi sikre at det udvikler sig og derved får en god dag i børnehaven. Vi skal inddrage forældrene og jævnligt indkalde til samtaler. Vi kan søge støttetimer til det enkelte barn. Det er vigtigt at skabe rum og forståelse for børn, der er anderledes eller som skal have mere omsorg og møde mere rummelighed end andre børn. Vi skaber de rammer børn agerer under og ved at udvise forståelse for og anerkendelse af barnet, gør vi en forskel. 10

11 Dokumentation: I børnehaven Østergade bruger vi dokumentation for at synliggøre praksis og dermed understøtte de valgte metoder i læreplanen. Daglig information: Vi skriver på de to whiteboard tavler ved indgangen om hvad der skal ske i løbet af ugen, og om hvad der er sket i løbet af dagen. Billeder: Vi har et digitalt kamera som vi bruger til ture, aktiviteter og øjeblikssituationer. Billederne sættes i rammer, digitale rammer og på vores hjemmeside/ facebook. Efter nogen tid sættes billederne i barnets mappe. Billederne kan være grundlag for dialog mellem børn og forældre, bl.a. Hvad barnet har lavet i børnehaven. Fremstillinger i forskellige materialer: Personalet sætter fremstillinger frem på væge, vinduer, karme osv. Bagefter kommer det i barnets mappe eller med hjem. Barnets bog: Barnet får en mappe, når det starter i børnehave, som personalet løbende sætter tegninger, billeder osv. ind i. Barnet får mappen med hjem, når det stopper i børnehaven. Nyhedsbrev: Lederen skriver et nyhedsbrev hver måned, hvor der orienteres om den kommende måneds aktiviteter og andre praktiske ting. Evaluering: 11

12 Alle fælles arrangementer og aktiviteter bliver evalueret på det månedlige fælles personalemøde, ud fra spørgsmålene: var det godt/ikke godt? Hvad kan vi gøre anderledes? Hvad har vi lært? Hvad har børnene lært i forhold til de opstillede mål i læreplanerne? Alle gruppe arrangementer og aktiviteter bliver evalueret på gruppemøderne, ud fra de overnævnte spørgsmål. Evaluering forgår desuden i høj grad løbende som dialog med børn, forældre og kollegaer. Bestyrelse og personale evaluerer ca. en gang årligt børnehavens virksomhedsplan og læreplaner. Vi bruger smittemodellen til at planlægge og evaluere vores pædagogiske arbejde. 12

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere