ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD"

Transkript

1 Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon E-post Dato 30. april 2013 Sagsnummer EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD

2 Å-Center Syd: Kort beskrivelse: Å-Center Syd, Tømrervej 2, 6900 Skjern består af følgende enheder: Langagerparken 8, Skjern består af 7 bofællesskaber med 5 beboere i selvstændige lejligheder med fælles faciliteter. I hus 8 er der personalefaciliteter samt lokaler, som bl. a. benyttes til et madfællesskab. Engdraget 22, Tarm består af 3 bofællesskaber. Der er 20 brugere, der bor i selvstændige lejligheder, fordelt i 2 huse med hver 6 lejligheder med fælles faciliteter og 8 rækkehuse uden fælles faciliteter. Brugerne i bofællesskabet er tilknyttet Støttecentret Engdraget. Tværgade 4, Skjern er et bofællesskab til 4 personer. Der er tale om en ældre villa, som er ombygget til 4 to-rums boliger med fælles faciliteter. Boligerne er oprettet efter Lov om almene boliger 105, og hjælpen gives efter Lov om social service 83 og 85. Me-tri i Skjern tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Lov om social service 103. Skjern Industri Service tilbyder beskæftigelse efter Lov om social service 103. Aktivitetshuset Skovbrynet er et aktivitets- og samværstilbud efter Lov om social service 104. Målgruppe: Mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionevne. På værkstederne er målgruppen voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Dato for tilsyn: Det uanmeldte tilsyn: den 4. april 2013 Tilsynet er udført af tilsynsteamet v/christel Hübschmann og Lene Munkholm. Endelig tilsynsrapport: Udarbejdet den 30. april 2013

3 Indledning: Tilsynet er foretaget på baggrund af 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Tilsynsforpligtelsen uddybes i Lov om social service. Det fremgår således af Lov om social service 148 a, at kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale tilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold mv. Desuden er tilsynet foretaget med baggrund i de retningslinjer for tilsyn, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 22. februar Rammer for tilsynet: Tilsynet er udført på baggrund af Retningslinier for det generelle tilsyn med kommunale tilbud: Uanmeldt tilsyn og ledelsestilsyn. Tilsynsteamet medbringer, jf. retningslinierne for det generelle tilsyn, dokumentation for tilsynsbesøget i form af en kort dagsorden samt legitimation af tilsynsteamets medarbejdere. Emnerne for tilsynet tager udgangspunkt i Idekatalog for tilsyn. Følgende emner er blevet drøftet: Magtanvendelse Sundhedsmæssige forhold Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde Særlige forhold Tilsynet besøger Engdraget, Me-tri og Langagerparken. Der er talt med èn medarbejder på Engdraget, som er uddannet pædagog og har været ansat i 6 år. På Me-Tri er der talt med to medarbejdere, hvoraf den ene er uddannet maskinarbejder og har været ansat i 40 år. Den anden er uddannet regnskabsassistent, men arbejder som værkstedsassistent og har været ansat i 9 år. I Langagerparken er der talt med èn medarbejder, som er uddannet pædagog og har været ansat i 5 år. Medarbejderen har i en tidligere periode været ansat i Langagerparken, men har haft andet arbejde i mellemtiden. Der er endvidere kort orientering til centerleder samt daglig leder i Langagerparken.

4 Referat af det uanmeldte tilsyn: Magtanvendelse: 1. Hvordan introduceres magtanvendelsesregelsættet for personalet? Én af medarbejderne fortæller, at regelsættet introduceres på personalemøder. Der er kendskab til hvor regelsættet findes. Medarbejderen fortæller også, at der for nylig har været gennemgang af regelsættet ved udviklingskonsulenten i Handicap og Psykiatri. De øvrige adspurgte fortæller, at det har været på afdelingsmøder flere gange, og at der findes en mappe på kontoret. Det viser sig dog ved nærmere dialog, at medarbejderne opfatter magtanvendelsesreglerne som de skemaer der udfyldes i forbindelse med vold, mobning og chikane. 2. Udleveres regelsættet til nyansatte og kvitteres for modtagelsen? Medarbejderne oplyser, at de ikke ved om regelsættet bliver udleveret til nyansatte, men at der sker en introduktion af nye medarbejdere, som også er med som føl i den første periode. Èn af medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på, at der skal arbejdes med at lave en procedure i forhold til introduktion af nye medarbejdere. 3. Hvad er antallet og arten af magtanvendelser i det sidste år i teamet? På Me-Tri har der været 1 magtanvendelse i Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser i teamet? Der har været en magtanvendelse sidste år, hvor der ikke har været nogen året før. 5. Hvad er antallet af magtanvendelserne udtryk for? Medarbejderne på Me-Tri siger, at antallet af magtanvendelser kan være udtryk for, at der er mange mennesker samlet på et sted, og at brugergruppen har ændret sig over tid til flere brugere med psykiatriske problemstillinger. Dette kan give udfordringer i dagligdagen. Flere af medarbejderne fortæller, at der er kommet mere fokus på magtanvendelser efter gennemgangen ved kommunens udviklingskonsulent. Èn af de adspurgte siger, at det kan være udtryk for, at der ikke er ressourcer nok, eller at botilbudet for den enkelte beboer ikke er optimalt.

5 6. Hvilken indsats gør I for at undgå/reducere anvendelsen af magt? Medarbejderne fortæller, at personalet på teammøder/personalemøder taler sammen om anderledes pædagogisk tilgang til beboeren for at undgå/reducere anvendelsen af magt. Der kan også være mulighed for at drøfte det ved supervision. På Me-Tri siger medarbejderne, at det er vigtigt at have et godt kendskab til den enkelte bruger. Hvis en bruger har en dårlig dag, forsøger man at tage hensyn til dette. Medarbejderen i Langagerparken fortæller, at man i et tilfælde har anvendt fysisk afskærmning i fællesarealet for at skærme beboerne. 7. Hvordan indberettes magtanvendelser? Anvendes skabelonerne i Bosted? Alle adspurgte er i tvivl men mener, at lederen indberetter. 8. Hvordan fungerer samarbejdet om magtanvendelser, når borgeren har en anden handlekommune? De adspurgte ved det ikke, og det har endnu ikke været aktuelt. 9. Hvordan er proceduren i forhold til brugerens subsidiært de pårørendes mulighed for at kommentere magtanvendelsen? Det fremgår ikke klart af svarene om brugeren/pårørende får muligheden. 10.Hvilke procedurer er der for opfølgning i forbindelse med anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser, at der vil ske opfølgning på teammøder/personalemøder. 11.Udleverer I klagevejledning i forbindelse med en konkret magtanvendelse? Èn af medarbejderne siger ja, en anden siger nej, og en tredje ved det ikke. 12. Har medarbejderne modtaget undervisning i magtanvendelse? Medarbejderne har modtaget undervisning for nylig i forbindelse med et fællesmøde.

6 Sundhedsmæssige forhold: 1. Hvordan sikrer I, at retningslinjer for medicinhåndtering overholdes? På Engdraget fortæller medarbejderen, at medicinen er dosispakket, og de fleste tager selv deres medicin. Der er ikke en decideret medicinansvarlig, men man følger kommunens retningslinier. På Me-Tri ved medarbejderne, at der findes retningslinier, men der er ingen brugere, som personalet giver medicin til. En enkelt bruger medbringer pn. medicin på værkstedet. I Langagerparken fortæller medarbejderen, at medicinen er dosispakket, og at medarbejderne tjekker ved givning. 2. Har I en lokal instruks for medicinhåndtering? Èn af medarbejderne siger ja, og en anden siger, at der arbejdes med udgangspunkt i kommunens retningslinier. 3. Hvordan håndteres medicingivning? Benyttes Bosted til registrering? Al medicin registreres i Bosted, og hvis der er givet pn. medicin, registreres dette også. 4. Hvordan håndteres utilsigtede hændelser? Utilsigtede hændelser bliver indberettet. I tvivsltilfælde kontaktes læge/vagtlæge eller psykiater. Kompetenceudvikling: 1. Har medarbejderne fået MUS/GRUS- samtale det seneste år? Alle medarbejdere fortæller, at der har være afholdt MUS samtaler. 2. Tilbydes medarbejderne supervision og er der faste rammer for gennemførelsen af denne? Medarbejderne oplyser, at der tilbydes supervision, ligesom ekstern supervision kan benyttes, hvis der er brug for det. På Engdraget er supervisionen lagt i faste rammer. Her har nogle af medarbejderne været på supervisionskursus. Alle deltager i supervisionen. Man kan dog ønske ikke at være fokusperson, men deltage i refleksionsgruppen. På Me-Tri er medarbejderne også i gang med et kursusforløb. Her ligger supervisionen ikke i faste rammer endnu. Det er dog planen, at det skal lægges i faste rammer. I Langagerparken er flere af medarbejderne på kursus i øjeblikket. Det er planen, at supervisionen skal lægges i faste rammer. Tilsynet ser et udkast til en medarbejderkontrakt vedr. supervision.

7 3. Hvordan tages der i øvrigt hånd om den faglige udvikling? På Engdraget siger medarbejderen, at der er afsat midler til kurser. Ledelsen er åben for ønsker, ligesom de også oplyser om relevante kurser. Bl. a. har medarbejderen fået uddannelse som seksualvejleder, en anden som sorgpilot. På Me-Tri kan medarbejderne også ønske kurser, og ledelsen oplyser også her om relevante kurser. En af medarbejderne ytrer ønske om mere viden i forhold til brugere med psykiatriske problematikker. I Langagerparken er der også mulighed for at ønske kurser, ligesom ledelsen også her oplyser om relevante kurser. Medarbejderen siger dog, at det kan mærkes, at der er begrænsede midler. F. eks. vil medarbejderen gerne have mere viden i forhold til den brugergruppe, som vedkommende arbejder med. 4. Er medarbejdernes kompetencer kortlagt og synliggjort for kollegerne? Alle medarbejdere oplyser, at deres kompetencerer er kortlagt og synliggjort i Bosted, hvor alle medarbejdere har en lomme. I nogle tilfælde er der også lavet små foldere i forhold til bestemte temaer. Arbejdsmiljø: 1. Er der udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) og dertilhørende handleplan? Alle medarbejdere oplyser, at der er udarbejdet en APV og dertil hørende handleplan. 2. Er der udabejdet beredsskabsplan til brug ved voldsomme hændelser? Medarbejderen på Engdraget har ikke kendskab til en konkret plan, men siger det er noteret i Bosted, hvilke pårørende der skal kontaktes, hvis der sker noget. Medarbejderen siger også, at daglig leder altid kan kontaktes. Medarbejderne på Me-Tri siger, at der findes en beredsskabsplan i forhold til brand. De ved ikke, om der er en beredsskabsplan til brug ved voldsomme hændelser, men siger de altid kan tilkalde en af lederne. I Langagerparken siger medarbejderen, at der findes en plan, og at vedkommende ved, hvor den findes. 3. Hvordan arbejdes der med nærved-ulykker? På Engdraget og Me-Tri laves notater om nærved-ulykker som afleveres til sikkerhedsrepræsentanten. Derefter bliver sagen taget op på gruppemøde. I Langagerparken har medarbejderen ikke kendskab til nærved-ulykker.

8 Samarbejde: 1. Hvordan opleves det interne samarbejde Personale personale? På Engdraget siger medarbejderen, at det interne samarbejde fungerer rigtig godt. Gruppen af medarbejdere supplerer hinanden godt. Man kan sige meget til hinanden og italesætte undren. Man taler med hinanden og ikke om hinanden. På Me-Tri giver medarbejderne udtryk for, at de ikke kunne ønske sig en bedre arbejdsplads. Kollegaerne er loyale, hensynstagende og omsorgsfulde. Man taler sammen og der er plads til undren. I Langagerparken siger medarbejderen, at samarbejdet generelt er godt. Vedkommende oplever dog ikke, at der er så godt samarbejde i den nye gruppe, som der var i den tidligere gruppe. Medarbejderen mener det handler om forventningsafstemning, som ikke er helt på plads efter omstruktureringen. Gruppen er i en proces, hvor der skal arbejdes videre med tingene. Medarbejderen savner opfølgning på Belbin testen. Ledelse personale? På Engdraget er der et godt samarbejde mellem ledelse og personale. Afdelingslederen er aldrig længere væk end telefonen, ellers er hun ikke så synlig. Centerlederen er ikke så synlig, men ledelsen ser og handler. På Me-Tri gives der udtryk for, at ledelsen ser, hører og handler. Dog synes nogle, at lederen er for lidt synlig. Der er kendskab til, at lederen på skift befinder sig i forskellige afdelinger i Å-Center Syd. I Langagerparken siger medarbejderen, at der er en god dialog med ledelsen. Medarbejderen føler sig hørt, og der bliver handlet. Ledergruppen? På Engdraget siger medarbejderen, at vedkommende ikke oplever det så meget, men tror der er et godt samarbejde. På Me-Tri tror medarbejderne, at der er et godt samarbejde i ledergruppen. I Langagerparken har medarbejderen indtryk af, at der er et godt samarbejde, og det virker som om, der er god dialog. Andre? Alle adspurgte siger, at der er et godt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere og pårørende.

9 Særlige forhold: 1. Er der særlig udefrakommende forhold, der påvirker stedet? På Engdraget siger medarbejderen, at omstrukturering og nye servicepakker påvirker stedet. På Me-Tri gives der udtryk for, at brugergruppen over tid er blevet anderledes. I Langagerparken oplyser medarbejderen, at besparelser og politiske beslutninger påvirker stedet. 2. Er der noget i forhold til arbejdet, der bekymrer dig/jer? I forhold til arbejdsmiljø På Engdraget siger medarbejderen, at man i forbindelse med omstrukturering skal være opmærksom på personalets arbejdsbyrde. Ligeledes skal man være opmærksom på, om personalet trives. F eks. har èn medarbejder fået en del aften/nattevagter. Medarbejderen har givet udtryk for, at vedkommende aldrig ser sin ægtefælle mere. Medarbejderne på Me-Tri oplyser, at de i øjeblikket har meget travlt. I andre perioder kan der være lidt for stille. I travle perioder er der dog mulighed for at få hjælp udefra. Brugernes hverdag/trivsel På Engdraget oplever man en beboer, som ikke trives med at bo i Engdraget. Beboeren har igennem flere år haft et ønske om at flytte. Beboeren er i øjeblikket påvirket af sin situation. På Me-Tri er medarbejderne bekymrede for konsekvenserne af den nye pensionsreform i forhold til deres brugere. I Langagerparken er medarbejderen bekymret for nye regler f. eks. omkring servicepakker, at brugerne ikke længere har mulighed for at komme på ferie, samt den forringede service i banken, hvor der ikke længere er personlig betjening.

10 Samlet vurdering: Det er tilsynsteamets samlede vurdering, at Å-Center Syd overordnet er velfungerende i forhold til de temaer, der har været fokus på ved tilsynsbesøget. Det er tilsynsteamets vurdering, at: der i en del af personalegruppen er tvivl om, hvad der er retningslinier for magtanvendelse, og hvad der er retningslinier for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. Dette på trods af, at kommunens udviklingskonsulent for nylig har undervist i magtanvendelsesregelsættet ved en fælles temadag på Å-Center Syd. de sundhedsmæssige forhold er i overensstemmelse med retningslinierne. der generelt tages hånd om personalets faglige udvikling. Der arbejdes med at få den interne supervision lagt i faste rammer, når alle medarbejdere har gennemført supervisionskursus. Der er mulighed for ekstern supervision, hvis der brug for dette. Der har været afholdt MUS samtaler. Der er dog stadig ønsker om målrettede kurser i personalegruppen. der overordnet er taget hånd om arbejdsmiljøet. Der er f. eks. udarbejdet APV med dertilhørende handleplan samt procedure for nærved-ulykker. Der er i en del af personalegruppen ikke kendskab til, om der findes en beredsskabsplan til brug ved voldsomme hændelser, eller hvor den findes. samarbejdet mellem personalet fungerer overordnet fint. Efter omstruktureringen er medarbejderne i Langagerparken i en proces, hvor de arbejder med forventningsafstemning i grupperne. Samarbejdet mellem ledelse og personale fungerer generelt fint. Ledelsen er ikke så synlig, men personalet føler, at de bliver set, hørt, og at der bliver handlet. Samarbejdet i ledergruppen fungerer godt. Øvrigt samarbejde opleves positivt. arbejdspladsen bliver påvirket af omstruktureringer, besparelser, politiske beslutninger og ændringer i brugergruppens problematikker. Sådanne forhold kan have indflydelse på arbejdsmiljøet og på, hvordan personale og brugere trives. Konklusion: Tilsynsteamet konkluderer, at: medarbejderne skal sikres kendskab til magtanvendelsesregelsættet, således det blive klart, at der er forskel på magtanvendelse og vold, mobning og chikane. Ligeledes skal der sikres kendskab til proceduren om borgerens rettigheder til at kommentere episoden samt klageadgang. medarbejderne skal sikres kendskab til beredsskabsplan til brug ved voldsomme hændelser, samt hvor den findes. der ikke er yderligere bemærkninger i forhold til tilsynsbesøget.

11 Kommentarer til rapporten: Rapporten har været i høring. Der er ikke yderligere kommentarer.

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere