Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel"

Transkript

1 Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

2 Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød Indledende møde Lederseminar Fronløbergruppen Frontløberseminar Den anerkendende undersøgelse Visionsseminarer Plakat Opfølgning

3 FORORD 3 Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Forestil dig hvilke positive ringe i vandet det ville give, hvis jeres tjenestested var præget af et sprog, der fokuserede på det der virker, det positive, det mulige det der giver mening og energi Over en periode på 8 mdr. har ca. 50 medarbejdere og ledere på afdeling Vest i Horserød Statsfængsel arbejdet med den Anerkendende metode AI (Appreciative Inquiry). Formålet med projekt Frugtbart arbejdsmiljø har været, at forbedre det psykiske arbejdsmiljø netop ved at fokusere på det der allerede virker og på medarbejdernes drømme for fremtidens arbejdsplads. En frontløbergruppe bestående af medarbejdere og ledere har været gennemgående arbejdsgruppe i alle projektets faser. Projektet er støttet med midler fra Socialt Udviklingscenter SUS, og er blevet til i et samarbejde mellem Horserød Statsfængsel og Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Den overordnede styring har været varetaget af uddannelseskonsulent Morten Steensig fra Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og erhvervspsykolog Marianne Smedegaard Cooper. Erfaringerne med projektet er gode. Formålet med dette hæfte er derfor, at inspirere andre institutioner i Kriminalforsorgen til at arbejde med den anerkendende metode som tilgang til at forbedre arbejdsmiljøet. God læselyst Projektet har været en øjenåbner. Det bidrager positivt til at man indser at man selv kan gøre en forskel. Kommentar i evalueringsskema

4 4 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Hvad er AI? AI står for Appreciative Inquiry eller Anerkendende undersøgelse. AI er en metode til at udvikle organisationer i en positiv retning. Grundideen: Det er sundere og mere livgivende at undersøge drømme, håb og visioner end at fordybe sig i alverdens problemer. Frem for at tænke i problemer og dårligt arbejdsmiljø, tænkes i muligheder og udvikling og det gode arbejde Anerkendende undersøgelse Når man arbejder med AI, har man fokus på det, der skaber arbejdsglæde og fungerer godt. I praksis betyder det, at medarbejdere og ledere fortæller hinanden historier om deres erfaringer med, hvad der virker og giver glæde, energi og effektivitet i hverdagen, samt hvilke håb og drømme man har for fremtidens arbejdsplads. Med baggrund i disse fortællinger iværksættes konkrete tiltag, som bidrager til et godt og frugtbart arbejdsmiljø. Formålet med denne tilgang er ikke at undgå at tale om problemerne eller alt det, der bør forbedres. Ved at undersøge hvornår og hvordan hverdagen på arbejdspladsen opleves tilfredsstillende, kan man finde frem til de betingelser og faktorer der er tilstede i netop de situationer. Man finder frem til, hvad det er man gør rigtigt i disse situationer og dermed får man mulighed for, at finde ud af hvad der skal til for at gentage de gode oplevelser i fremtiden.

5 HVAD ER AI? 5 4 Figuren illustrerer forskellen på en traditionel problemorienteret tilgang og på den anerkendende metode Erfaringer viser, at det er motiverende og inspirerende, at arbejde på en måde hvor man sætter fokus på egne, kollegers og organisationens stærke sider. Det er også meget lærerigt, fordi det fortæller noget om, hvad det er, man helt konkret gør rigtigt når noget lykkes og er en succes.

6 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Faserne i AI Når man arbejder med AI som metode, bruger man typisk følgende systematiske fremgangsmåde, hvor projektets forløb er delt op i fem faser: 1. Forberedelse og fokus 2. Forskning 3. Forestillinger om fremtiden 4. Formning af fremtiden 5. Fornyelse 1. Forberedelse og fokus Hvad er det, vi ønsker at sætte i fokus for at skabe de ønskede forbedringer? Her finder man frem til de konkrete temaer, som det videre arbejde skal kaste lys på. 2. Forskning Der gennemføres nu en anerkendende undersøgelse. Ideen er, at alle medarbejdere og ledere involveres i undersøgelsen. Denne bygges op om en række interviews, hvor medarbejdere og ledere interviewer hinanden og indsamler viden om de faktorer i organisationen og deres daglige arbejde, der er værdifuldt og som de fortsat vil bygge på. Det er vigtigt at pointere, at interviewene i forskningsfasen har en effekt i sig selv, idet det er livgivende, at tale om det man har haft det godt med og som man har oplevet personlig succes med.

7 HVAD ER AI? 3. Forestillinger om fremtiden Hvordan ville organisationen se ud, hvis disse faktorer var til stede hele tiden? Der afholdes et visionsseminar for medarbejdere og ledere, hvor der med udgangspunkt i de gode fortællinger udarbejdes en fælles vision for fremtiden og der udarbejdes en række forslag til, hvad der skal til for at realisere visionen. 4. Formning af fremtiden Hvad skal vi gøre for hele tiden at holde drømmen i live? Der arbejdes videre med fremtidsvisionen og det besluttes hvilke konkrete forandringer der skal sættes i værk omkring f. eks. jobindhold, samarbejde, rutiner, kommunikation m.v. samt hvilke aktører og nøglepersoner der skal involveres. 5. Fornyelse Hvad er de første skridt for at komme i den rigtige retning? Der udarbejdes konkrete handleplaner, som kommunikeres ud i resten af organisationen og iværksættes.

8 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Sådan gjorde vi i Horserød Indledende møde På et indledende møde med SU blev der udpeget tre fokus områder for projektet: Samarbejdet generelt Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere Mobning Der blev desuden lavet en samarbejdsaftale, som beskriver de aftaler, der blev truffet i forhold til projektets gennemførsel. Lederseminar Fængslets ledelse blev nu indkaldt til et lederseminar af én dags varighed. På seminaret blev ledelsen undervist i metoden og prøvede den af på egen krop. Formålet med seminaret var, at give ledelsen en grundlæggende forståelse af principperne i AI samt at gøre dem til gode ambassadører for den proces, der nu skulle iværksættes. Frontløbergruppen Der blev nu udpeget en frontløbergruppe på 10 deltagere til at være ansvarlige for projektets videre gennemførsel i samarbejde med projektkonsulenterne. I et samarbejde mellem ledelsen og den lokale repræsentant for Dansk Fængselsforbund blev der udpeget 8 medarbejdere til at deltage i gruppen sammen med afdelingslederen og souschefen. Ved udpegelsen af deltagere blev der lagt vægt på, at gruppen skulle bestå af medarbejdere som opleves troværdige og på forskellig vis har gennemslagskraft i forhold til de øvrige kolleger i fængslet. Alt i alt syntes jeg det har været et godt projekt, og et vigtigt element at både ledelse og medarbejde skal indgå i samarbejde om projektet det signalerer at viljen er tilstede for at gøre noget aktivt for at forbedre vores arbejdsmiljø. Lars Månsson, Fængselsfunktionær

9 SÅDAN GJORDE VI I HORSERØD Frontløbergruppen i færd med at lave en plakat som formidler de værdier der skaber det gode arbejdsmiljø Frontløberseminar Frontløbergruppen blev nu indkaldt til et to dages frontløberseminar. Formålet med de to dage var at klæde frontløbergruppen på til at implementere projektet i fængslet. Et andet formål var desuden at sammentømre gruppen at give dem en følelse at være en del af en gruppe med en fælles opgave og et fælles mål. På seminaret blev frontløberne undervist i principperne i AI og de blev trænet i at bruge den anerkendende samtale. Den anerkendende undersøgelse Frontløbergruppen præsenterede nu det øvrige personale for projektet på to informationsmøder, og selve den anerkendende undersøgelse blev sat i gang. Undersøgelsen bestod af række interviews, hvor medarbejdere og ledere interviewede hinanden med udgangspunkt i en interviewguide som var lavet af frontløbergruppen. Hvert interview tog mellem 1,5 til 2 timer. Ca. 85 % af medarbejderne deltog i disse interviews og alle der deltog blev både interviewet og skulle også selv interviewe en kollega eller leder. Gennem interviewene blev der fortalt en lang række historier om de ting, der fungerer allerbedst i fængslet det der er værdifuldt og som det er værd at bygge videre på. Der blev desuden spurgt ind til den enkelte medarbejders ønsker for fremtiden i fængslet.

10 10 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Uddrag fra spørgeguiden: Samarbejdet generelt Fortæl om en god oplevelse i dit arbejdsliv. Det skal være en situation hvor samarbejdet med kollegerne fungerede rigtigt godt og hvor arbejdet blev udført med en høj kvalitet. A: Beskriv hvad der skete: Hvordan var det? Hvordan føltes det? Hvad var det der gjorde netop dette til en særlig god oplevelse? B: Hvad gjorde det muligt? Hvad gjorde du? Hvad gjorde andre? C: Tag et helikopterperspektiv: Hvad er det der skaber et godt samarbejde og styrker jer i jeres daglige arbejde med de indsatte? D: Hvordan håber du, at samarbejdet på Horserød Statsfængsel er om fem år? Hvad kan du gøre for at bidrage til det gode samarbejde fremover? Efter interviewfasen samledes deltagerne i mindre grupper, hvor de bedste historier blev genfortalt og en frontløber sørgede for, at nedfælde hvad der var blevet talt om. Det er vi bla. rigtigt gode til i Horserød: Både ledere og medarbejdere er rigtigt gode til at bakke op og støtte hinanden i tilspidsede situationer Visionsseminarer Alle medarbejdere i afdelingen blev nu indkaldt til et visionsseminar. Seminarerne forløb over to dage, hvor halvdelen af medarbejderne deltog på hver sin dag. Seminaret var planlagt i et samarbejde mellem frontløberne, fængslets ledelse og projektkonsulenterne, men det var frontløberne, som selvstændigt styrede dagene.

11 SÅDAN GJORDE VI I HORSERØD 11 Der formuleres visioner for det gode arbejdsmiljø på visionseminaret På disse dage berettede frontløbergruppen om interviewprocessen ved at fokusere på de røde tråde, som havde været gennemgående i fortællingerne fra interviewfasen. Herefter blev deltagerne delt op i mindre grupper, som skulle arbejde med hvert sit af de tre temaer. Med udgangspunkt i de positive fortællinger blev der formuleret visioner for hvert tema og der blev udviklet en række konkrete forslag til tiltag, der kan bidrage til at indfri visionerne. Der blev arbejdet flittigt i grupperne og resultatet af visionsseminarerne var således en række konstruktive og konkrete forslag til tiltag, som kan forbedre arbejdsmiljøet. Det mest slående ved projektet var at opleve, at vi faktisk alle ønsker os god arbejdsplads og at vi deler de samme drømme og visioner for fremtiden. Anne Bruun-Blaurt, Socialrådgiver

12 12 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Plakat

13 SÅDAN GJORDE VI I HORSERØD 13 Som en opsamling på processen er der blevet lavet en plakat, der er et sammenkog af de udarbejdede visioner fra visionsseminarerne. Med denne plakat har medarbejdere og ledelsen i fællesskab formet et billede af fremtidens fængsel som arbejdsplads. Man har i fællesskab fundet ud af, hvad der virker og hvad der giver arbejdsglæde. Plakaten hænger nu forskellige steder på afdelingen, så alle dagligt bliver mindet om de ting som medarbejdere og ledere sammen har fundet frem til, er vigtigt for at skabe det gode arbejdsmiljø. Træets krone symboliserer hvilke effekter et frugtbart arbejdsmiljø har på den enkelte og på organisationen som helhed Mindre sygefravær Overskud og energi Faglig stolthed Kreativitet Positivt kollegaskab Tillid og tryghed Større arbejds- og livsglæde Træets rødder symboliserer det vi gør for at skabe et Frugtbart arbejdsmiljø på Horserød Statsfængsel Vi har respekt for hinandens forskelligheder Vi drager omsorg for hinanden Gode og rare fysiske forhold Vi har respekt for hinandens arbejdsområder Vi er loyale over for trufne beslutninger Positiv adfærd Vi roser hinanden og giver konstruktiv kritik Vi kommer med løsningsforslag på problemer Humor Vi tager ansvar for arbejdet

14 14 FRUGTBART ARBEJDSMILJØ Opfølgning Efter visionsseminarerne mødtes frontløbergruppen med konsulenterne og fængslets ledelse til to opfølgningsdage. Her blev alle forslagene fra visionsseminarerne gennemgået og det blev vedtaget at gå videre med størstedelen af de foreslåede tiltag. Herefter blev der lavet en handleplan for, hvordan de enkelte tiltag skal føres ud i livet. Eksempler på konkrete tiltag som iværksættes Sektionsmøder afholdes to gange årligt i stedet for 1 gang. Mødet struktureres med en fast dagsorden, som sikrer, at der bliver fulgt op på de aftaler der er truffet som en del af projektet. Ledelsen deltager i de ugentlige stormøder på afdelingen for at skabe større synlighed og bedre dialog. Der hænges en stor whiteboard op på afdelingerne, hvor relevante daglige informationer, om hvad der rører sig på afdelingen, skrives op. Der laves referat af det daglige morgenmøde til orientering af personalet. Hvide sedler varsles i god tid, så medarbejderne får tid til at træffe de fornødne foranstaltninger. Medarbejdere på vagt mødes på et tidspunkt i løbet af dagen for at orientere hinanden om, hvor langt man er nået med opgaverne.

15 15 Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til: Fængselsinspektør Arne Ougård,. Tlf.: Afdelingsleder Erland Overgård. Tlf.: Afdelingsleder Finn Langkilde Tlf Fængselsfunktionær Frank Nielsen. Tlf.: Socialrådgiver Anne Bruun Blauert Tlf.: Projektkoordinator Morten Steensig, Tlf.: Udgivet af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter september 2007 Forfatter: Morten Steensig Forside illustration: Eva Christensen Layout: Rumfang.dk Tryk: Statsfængslet i Nyborg

16 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Biskop Svanes Vej Birkerød Telefon

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet

Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Indledning Organisationen Statsfængslet i Ringe Projektet Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe Tommy Holst, Statsfængslet i Ringe, Ida Lund, MacMann Berg & Carsten Hornstrup, MacMann Berg Indledning Artiklen beskriver en uddannelses-

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT - det personlige KOMPETENCE KOREKORT Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel

Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel Forord Ti kommunale arbejdspladser har med støtte fra KL og KTO afprøvet nye metoder til at opnå bedre trivsel. Det er disse metoder,

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere