BU har efterspurgt en handleplan i forhold til matematik og dansk på baggrund af antallet af elever der ikke består eksamen i fagene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU har efterspurgt en handleplan i forhold til matematik og dansk på baggrund af antallet af elever der ikke består eksamen i fagene."

Transkript

1 Til BU BU har efterspurgt en handleplan i forhold til og dansk på baggrund af antallet af elever der ikke består eksamen i fagene. Bakkehusene er af forvaltningen blevet bedt om, at beskrive nogle generelle tiltag på skolen, som skal modvirke den uønskede tendens. De generelle tiltag på Bakkehusene i forhold til at løfte kerneydelsen er meget omfattende. En fyldestgørende beskrivelse, der fanger nuancerne og kompleksiteten ind, vil være meget omfattende og undertegnede vil derfor i nedenstående udelukkende behandle emnet, så BU kan få et overblik over de væsentligste generelle indsatser, der er unikke for Bakkehusene. BU eller Forvaltningen er mere end velkomne til at spørge yderligere ind til den samlede indsats, den bagvedliggende proces eller fokusere på enkeltdele. Slutteligt vil jeg komme ind på nogle reelle modvindsfaktorer, der gør det vanskeligt for Bakkehusene, at lave en optimal indsats for at løse udfordringen, med afgangselever, der ikke består deres afsluttende eksamen. 1. Generelle tiltag a. Vision, mission, mål og værdier Bakkehusene arbejder målrettet med en ny vision, mission, målsætning og værdigrundlag i skoleåret 14/15. Sigtet er, at skabe organisatoriske styringsværktøjer, der retter Bakkehusene ind i forhold til at levere kerneydelse af højest mulige kvalitet. VISION hvad er Bakkehusenes fremtidige ønskværdige tilstand? Bakkehusene skal være et solidt, synligt og attraktivt institutions- og skoletilbud, der hviler på et gensidigt forpligtende fællesskab mellem forældre, børn, elever og professionelle. MISSION hvad er Bakkehusenes opgave? Gennem et aktivt inddragende, dialogbaseret og gensidigt forpligtende samarbejde med forældre, vil Bakkehusene: Hjælpe børn til at blive livsduelige mennesker Anvende metoder og tilgange, der er forskningsmæssig evidens for virker Forløse det enkelte barns potentialer ved at skabe forudsætninger for, at barnet kan realisere egne muligheder i respekt for andre børns ret til samme

2 Tilbyde en dagligdag, der styrker børnenes evne til at bidrage til og engagere sig i samarbejde og fællesskab Være et børneunivers, hvor alle børn og elever udfordres og bliver så dygtige, de kan, i forhold til deres udgangspunkt Være et fagligt og pædagogisk stærkt børneunivers med øje for det enkelte barn. Være et børneunivers, hvor hvert barn trives og mærker, det har betydning. Have et inspirerende dannelses- og undervisningsmiljø, der fremmer læring, sociale relationer og personlig udvikling. Være en arbejdsplads præget af samarbejde og arbejdsglæde med kompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere. Være en arbejdsplads, hvor alle ansatte trives og arbejder fagligt og omsorgsfuldt i et meningsskabende samarbejde. Være et veldrevet børneunivers med en optimal ressourceanvendelse. VÆRDIER Arbejdet med værdierne er i gang. Medarbejderen har arbejdet med de to første værdier Forpligtende Fællesskaber samt Mening. Hensigten er, at forældrene og børnene også skal inddrages i omsætningen af værdierne til handling og hele værdiarbejdet forventes afsluttet med udgangen af skoleåret 14/15. Bakkehusenes fem værdier: MOTIVATION: Alle indsatser skal være drevet af børnenes og elevernes motivation for læring og deltagelse. Udgangspunktet for denne værdi er, at alle børn og elever har lyst til at lære, men at de tilgange og perspektiver der skaber motivation og læring kan være forskellig fra barn til barn, fra elev til elev. Derfor skal vi styrke Bakkehusenes muligheder for fleksible tilgange til læring. HELHED: Alle indsatser og aktiviteter skal medvirke til at skabe helhed og sammenhæng for børnene og eleverne. Udgangspunktet for denne værdi er, at det er læringsindholdet der skal være styre strukturen for dagen og ikke omvendt. Derfor skal vi styrke Bakkehusenes mulighed for at tænke i helheder der går på tværs af organisatoriske strukturer, på tværs af faglige kompetencer og med integreret samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. MENING: Alle indsatser og aktiviteter skal være meningsskabende for børnene og eleverne. Udgangspunktet for denne værdi er, at det er en klar styrke for læreprocessen, hvis det enkelte barn eller den enkelte elev kan finde mening med de læringsaktiviteter der finder sted. Derfor skal vi styrke Bakkehusenes muligheder for at skabe læringsmål for og i samarbejde med børnene og eleverne, der er meningsskabende for både børn, elever og fagprofessionelle. LÆRING: Alle indsatser og aktiviteter skal ses i sammenhæng med de læringsmål vi ønsker at opnå. Udgangspunktet for denne værdi er, at læringsmålene er omdrejningspunktet for alle pædagogiske og faglige indsatser og aktiviteter. Derfor skal vi styrke Bakkehusenes mulighed for at udvikle en stærk sammenhæng mellem læringsmål, indsatser og aktiviteter. FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER: Alle skal opleve sig som en del af et lærende og socialt gensidigt forpligtende fællesskab, hvor alle føler sig respekteret og værdsat som den man er. Udgangspunktet for denne værdi er, at læring og udvikling altid er betinget af kvaliteten af de fællesskaber vi indgår i. Den gensidige forbundethed og forpligtelse i fællesskaber skal derfor altid understøttes og styrkes i Bakkehusene.

3 Eksempel på videre bearbejdelse: Værdien Forpligtende Fællesskaber er blevet bearbejdet af alle medarbejdere i Bakkehusene og omsat til handlinger i et medarbejderperspektiv. De resterende værdier vil ligeledes blive omsat til konkrete handlinger: Hvordan udøves værdien gennem konkrete handlinger? Vi vil give plads til hinandens forskelligheder Vi vil drage omsorg for hinandens ve og vel Vi forventer medinddragelse, medejerskab, medansvar og loyalitet i forhold til processer, beslutninger og aftaler Vi vil have strukturerede møder, hvor vi har mulighed for sammen at reflektere over egen og andres praksis. Vi vil prioritere og understøtte børne-, klasse- og forældremøder, hvor der i fællesskab drøftes og findes løsninger på forskellige emner og udfordringer Vi vil anvende samarbejdsorienterede undervisnings- og organisationsformer Vi vil støtte børnene i at løse deres konflikter gennem anerkendende og ressourceorienteret dialog Vi vil arbejde på, at alle børn er en del af det forpligtende fællesskab Vi vil i fællesskab modarbejde mobning Vi vil have anderledes skoledage og traditioner, hvor fællesskabet på tværs er i fokus. Vi vil vedholdende forbedre videndeling og overgange mellem afdelingerne Vi vil samarbejde med lokalsamfundet Vi vil prioritere deltagelse i sociale arrangementer, både i og på tværs af husene Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med vision, mission og værdier, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en langt række forhold, der er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. b. Et anerkendende og ressourceorienteret børnesyn I skoleåret 13/14 brugte det samlede pædagogiske personale udviklingstid på, at udforme et anerkendende og ressourceorienteret børnesyn. Børnesynes er med til, at fokusere på inklusionsopgaven, samt vende det professionelle øje til, at se efter det vellykkede og styrkebaserede i udfordringer af pædagogisk og læringsmæssig art. Børnesynet er nu en fast del af LP-arbejdet samt arbejdet med elever og børn med udfordringer i det pædagogiske læringsmiljø. Det anerkendende og ressourceorienterede børnesyn lyder:

4 1. Børn gør det bedste de kan i de givne omstændigheder og ud fra egne ressourcer 2. Der ligger altid en positiv intention bag børns handlinger (hvad inviterer barnet til?) 3. Børn ønsker at være en del af et fællesskab 4. Børn ønsker mening i deres liv 5. Børn vil gerne tages alvorligt 6. Børn vil gerne høres og ses 7. Børn vil gerne respekteres Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med et anerkendende og ressourceorienteret børnesyn, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. Det er almindeligt anerkendt i den pædagogiske forskning, at elever, der er negativt beskrevne, ikke kan understøttes i positiv udvikling. c. Projekt klasseledelse og inklusion De tre første dage efter sommerferien 2014, samledes alle lærere og pædagoger, der arbejder i undervisningen, for at arbejde med klasseledelse i et inklusionsperspektiv. Undertegnede stod selv for indhold og undervisning. Program: Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Intro Øvelse: Refleksion i forhold til klasseledelse Forskning om klasseledelse (1) Introduktion til dagen Regelledelse og rutineledelse Proces: Trin 1: Det optimale lærings- og udviklingsmiljø Intro Etablering af rutiner i skolen Øvelse: Opstart af timen Øvelse: Overgange i timen Pause - formiddag Pause -formiddag Pause - formiddag Forskning om klasseledelse (2) Proces: Trin 2: Beskrivelse af Øvelse: Afslutning på timen Proces: Hvad giver uønsket adfærd Det fysiske/fleksible forskningen anledning Proces: Trin 3: læringsmiljø til? Reformulering Observationsøvelse Relationsarbejde af listen over via video (Lærer/elev) uønsket adfærd Øvelse: Analyse af Relationsarbejde (elev/elev) undervisningslokaler og forslag til forbedringer Frokost Frokost Frokost

5 Øvelse: Værdsættende samtale, fokus på relationelle styrkesider Øvelse: Relationscirklen Evaluering af dagen Proces: Trin 4: Formuler, hvilke tiltag lærerne skal bruge, for at eleverne lykkes Trin 5: Involvering af eleverne Fernisering Evaluering af dagen Intervention konfliktløsning Øvelse: Konfliktløsning Sammenfatning på hele temaet Evaluering af dagen og forløbet Forløbet bygger på den seneste forskning om klasseledelse, samt hvordan medinddragelse og samskabelse i klasseteams omkring regler, procedurer og normer i læringsmiljøet håndteres bedst muligt, i forhold til at eleverne opnår mest mulig fokus på læring. Forløbet har givet markant mere ro i læringsmiløerne, lærerne er loyale i forhold til regler, procedurer og ikke mindst håndteringen af disse i praksis. Ledelsen vil efter 2 måneder observere alle klasser og alle lærer med henblik på sparring af klasseledelsen i forhold til de nedskrevne procedurer og regler, som klasseteam og elever er blevet enige om. Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med klasseledelse, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. d. Projekt: Målstyret undervisning, holddeling og inkluderende læringsmiljøer ( ) Formålet med projektet er at virkeliggøre målstyret undervisning, feedback, evaluering og holddeling i skolens praksis. Ydermere gentænkes det fysiske undervisningsmiljø, således at dette understøtter både inklusion og øget læringsudbytte. Der iværksættes et aktionslæringsforløb med inddragelse af spidskompetent underviser fra UCN. Forløbet er allerede skudt i gang af skolelederen, der har holdt et introducernde oplæg på 3 timer omhandlende Hatties feedback- og evalueringsmodel, samt Rubric-system. Herefter følger UCN-

6 underviseren med et praksisoplæg på 4 timer og efterfølgende sparring med lærerne omkring konkret feedback i læringsrummet. Hver lærer vil modtage 3 timers sparring i grupper af 4 lærere. I alt er afsat 24 timer til aktionslærerforløbet. På Hatties feedback- og evalueringsmodel kobles Rubrick-system. Rubrick-system er en didaktisk tilgang, der har til formål at gøre læringsmål tydelige og synlige i forhold til 4 niveauer. Herved introduceres evidensbaseret holddannelse, der styrker inklusion og læringsudbytte. Hver lærer er forpligtet på at lave mindst tre Rubrick-systemforløb i løbet af skoleåret, og skolens ledelse forpligter sig på, at opservere denne undervisning og give sparring herpå. Uddannelsesprogram: Overordnet formål: Uddannelsesforløbet skal sætte lærerne (og pædagogerne) i stand til at: Fastsætte læringsmål, herunder individuelle læringsmål Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med afsæt i individuelle læringsmål for de enkelte undervisningsforløb. Kunne anvende Feed Up, Feed Back & Feed Forward på forskellige feedbackniveauer Fælles oplæg d. 30/ timer (15-19) Læringsmål Succeskriterier Anvendt Litteratur Du skal have indsigt i John Hatties forskning Du skal lære at udarbejde læringsmål Du skal lære at give effektiv feedback Du kender til forskningen bag Synlig Læring med fokus på John Hatties feedbackmodel Du kan udarbejde læringsmål Du kan udarbejde individelle læringsmål Du kan udarbejde succeskriterier for læringsmål Du kan visualisere/synliggøre læringsmål Du har viden om og kan forklare feedbackspørgsmålene (Feed Up, Feed Back & Feed Forward) Du kan forklare sammenhængen mellem mål, succeskriterier og feedback Du kan forklare forskellen på feedback på person, opgave, proces og selvreguleringsniveau. Hattie, J. (2009). Visible learning. Routledge Hattie & Timperly (2007). Styrken ved effektiv feedback i, feedback og vurdering for læring, Dafolo. Nielsen, Bodil: læringsmål og læringsmåder Heckmann, L.(2013).Den gode vurderingspraksis. Dafolo Slemmen, T. (201?) Vurdering i klasserummet. Dafolo Clarke, S (2003): Enriciching Feedback in the primary classroom. Hodder Education Pedersen, K. H. Feedback en metode til kompetenceudvikling hos børn og unge i den pædagogiske praksis 2013 I : Cepra-Striben. 15, 1. Vejledning d. 25/11 4 x 1 time ( , Bælum Skole) Du skal have erfaring med at anvende læringsmål i praksis Du kan anvende læringsmål og individuelle læringsmål i praksis Du kan anvende succeskriterier Medbring: Dine udarbejdede læringsmål og individuelle læringsmål

7 i praksis Du kan synliggøre læringsmål for eleverne Succeskriterier Evt. billeder eller beskrivelser af, hvordan du har synliggjort læringsmål 2. Vejledning d. 9/12 4 x 1 time ( , Bælum Skole) Du skal have erfaring med at anvende principperne for John Hatties feedbackmodel i praksis Du kan anvende feedbackspørgsmålene i praksis Du kan reflektere over, hvornår du skal give feedback på opgave, proces eller selvreguleringsniveau Refleksioner over ovenstående punkter Data fra konkret feedbacksituation: Fx: Lydfil (diktafon) Filmoptagelse Observationsskema Slutteligt indkøbes inkluderende læringsmøbler til de to mest inklusionsudfordrede klasser i Bakkehusene én klasse på Bælum Skole og én klasse på Blenstrup Skole. Her har Bakkehusene kontakt til skolepsykolog Jan Soelberg fra Hjørring, der har udviklet skolemøblerne over nogle år. Klasseværelset bliver delt ind i zoner, og udgangspunktet er, at ingen elever sidder alene. Der er en gørezone med værkstedsundervisning, en lyttezone, en pc-zone og to U-borde i klassen. Ved U-bordet kan læreren have én til én-kontakt med op til fem elever og samtidig have overblikket over klassen. Samlet set udgør ovenstående et kvantespring i Bakkehusenes tænkning og praksis i forhold til holddeling, læringsudbytte og synlig læring alt sammen baseret på den seneste forskning og på de parametre, der giver størst effekt på elevernes læring. Projektet styres fra en projektgruppe bestående af lærere og ledere. Vi vil sigte på at opnå følgende resultater: At eleverne får langt bedre indsigt i egne evner og læring At lærerne udnytter feedback og evaluering lang mere professionelt At elevernes læringsudbytte stiger markant At vi inkluderer flere elever i normalundervisningen og at de trives og lærer samtidigt! At lærernes agtelse i forældrenes øjne stiger At læring bliver synlig for alle At vi ændre Bakkehusenes læringskultur At lærerne oplever øget arbejdsglæde

8 Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med Målstyret undervisning, holddeling og inkluderende læringsmiljøer, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. e. Projekt: Flipped Classroom Bakkehusenes IT-satsning med Chromebooks, skal udnyttes maksimalt. Flipped Classroom er en didaktisk metode, hvor der vendes om på plenumundervisning og opgaveløsning. Læreren optager en lille film, hvor læreren viser og fortæller det, læreren plejede at fortælle i klassen i starten af timen, INDEN eleverne gik i gang med at løse eventuelle opgaver. Videoen er så lektien og kan ses mange gange, indtil eleven forstår indholdet. Forældrene kan ligeledes se med. Flipped Classroom har kørt som et spireprojekt i Bakkehusene, hos en lærer på Blenstrup Skole resultaterne var bemærkelsesværdige. Differerentieringseffekterne er overbevisende. De dygtigste elever nåede sværere opgaver end sædvanligt og betydeligt flere opgaver (ca 3 gange så megen læringseffekt), Mellemgruppen når ca dobbelt så meget og læreren fik frigjort betydeligt mere tid til at næ eleverne med de største vanskeligheder. Ledelsen har derfor valgt, at alle lærere skal undervises i metoden. Underviseren er fra UCN: Uddannelsesprogram for alle lærere i Bakkehusene: Del 1 1 time incl pause 1. 3 timer Uge Oplæg om FC. Hvorfor FC? Kognition og hukommelse. Nye vidensyn. Arbejdet med blended learning. Screencast O matic og BOYD 2. 3 timer Uge Analyse og evaluering af Flipped Learning som metode v. Illum Hansens model. Der laves desuden en konkret analyse af ét af teamets undervisnings-planer timer Uge Teams præsenterer og videndeler deres undervisningsplaner. Max 20 min til hvert team Del 2 1 time incl pause Hands on: Kom i gang med med Screencast. Videre udvikling af undervisningsplanen med udgangspunkt i modellen Teams præsenterer og videndeler deres undervisningsplaner Del 3 1 time incl pause Opsamling og opgave vedr. undervisningsdesign. Info om Google Docs Peer to peer feedback. Roterende undervisningsplaner. Info om Google Hangout Opsamling på muligheder og begrænsninger ved FC

9 Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med Flipped Classroom, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. Ledelsen forventer, at de elever med de største vanskeligheder i dansk og vil møde en langt mere differentieret undervisning. f. Læsebånd Bakkehusene har tidligere haft læseindsats i forbindelse med indskoling og mellemtrin. Udskolingen har af en eller anden grund ikke været en del af denne forebyggende og foregribende læseindsats. Fra og med skoleåret 14/15, har Bakkehusene indført læsebånd i alle klasser, hver dag i 30 minutter fra morgenstunden. Aktiviteterne og metoderne er faciliteret af læsevejlederen. Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med læsebåndet, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. g. Bevægelse lagt ind i dansk- og faget Bakkehusene har i forbindelse med skolereformen valgt at lægge bevægelsesforpligtigelsen ind i dansk- og undervisningen. Dette er overordnet set gjort, for at styrke læringsudbyttet i hovedfagene, i og med at disse er højt prioriterede i reformen. Dette medfører, at alle klassetrin ud over grundtildelingen, har op til 2 lektioner mere dansk- og undervisning om ugen, hvor bevægelse skal være et væsentligt element i undervisningen. Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde bevægelse i dansk og, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og.

10 h. Klassekonferencer Bakkehusene har oplevet, at de professionelle ikke i tilstrækkelig grad benytter sig af PPR- Inklusions muligheder for konsultation og sparring. Her tænkes især på A-møder. Bakkehusene har derfor valgt, at der gennemføres klassekonferencer, hvor kompetencecentret og de enkelte klassers lærere gennemgår alle elever, med henblik på forebyggende og foregribende pædagogiske tiltag. Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes arbejde med klassekonferencer, er med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der også er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i fagene dansk og. 2. Modvindsfaktorer Bakkehusene er praktisk talt uden faglige vejledere i læsning, dansk og. Da den nuværende Kontraktholder blev ansat pr. 1. februar 2014, havde Bakkehusenes vejleder netop sagt op og den 1. juli 2014 sagde Bakkehusenes læsevejleder op. I perioden fra ansættelsen af undertegnede og frem til nu, har der været massive personalereduktioner i Bakkehusene, da organisationen var for højt gearet. Reduktionerne har blandt andet medført, at ledelsen er reduceret fra 4 til 3 fremadrettet, at undertegnede var eneste leder fra 1. februar til 1. juni, hvor der blev ansat den ny dag- og fritidstilbudsleder. Den tredje leder, den administrative leder/leder af udskolingen, har været på barsel siden 1. februar 2014 og kommer først tilbage januar Det har derfor ikke været muligt, at følge undervisningen tæt fra lederside, hvilket ligeledes vil være vanskeligt frem til januar Det har ikke været muligt for Kontraktholderen at ansætte sig til nye vejledere, hvorfor en lærer er blevet udnævnt til lærevejleder, uden at vedkommende har kompetencerne til at udfylde funktionen. Kontraktholderen regner med at sende denne nye læsevejleder på læsevejlederuddannelse forår Men dette hjælper ikke på den korte bane, så bekymringen er stor i forhold til kurser og forløb for de mest læsesvage elever. Forvaltningen havde vejlederuddannelsen i støbeskeen til skoleåret 14/15, men det viste sig, at der ikke var penge til at gennemføre i praksis. Bakkehusene kan derfor se frem til en lang periode, hvor de faglige kompetencer i forhold til særlige behov er ikke eksisterende, hvilket giver Kontraktholderen store hovedbrud. Kontraktholderen har nemlig ikke fundet timenorm til vejleder i skoleåret 2014/2015. Bakkehusenes økonomi medvirker ligeledes til, at der er relativt få støttetimer og dem vi har gives næsten udelukkende som holdtimer, da specialkompetencerne ikke er til stede. Ovenstående modvindsfaktorer er ikke tilfredsstillende, da behovet for specifik hjælp til enkeltelever er massivt og Bakkehusene af ovennævnte omstændigheder ikke kan tilbyde det nødvendige. Jeg er i dialog med PPR-Inklusion om udfordringerne i forhold til specialfaglige kompetencer, men der er på nuværende tidspunkt ikke nogen brugbar løsning. Det er ledelsens forventning, at Bakkehusenes modvindsfaktorer vil gøre det vanskeligt, at arbejde med netop de elever, der er i fare for ikke at bestå dansk- og/eller eksamen. Vi har rigtigt mange generelle og almene tiltag, disse elever også vil profitere af, men vi kan ikke se bort fra Bakkehusenes manglende evne til at give særlige tilrettelagte kurser og forløb for de mest udfordrede elever. Kontraktholderen finder, at dette er en aldeles afgørende udfordring, der må og skal findes

11 løsninger på snarest. Kontraktholderen vil ikke afvise, at der måske kan gøres noget inden for den eksisterende ramme, hvorfor undertegnede er fuldstændig åben for input udefra. Undertegnede har efter bedste evne forsøgt at udnytte den eksisterende ramme optimalt og ovenstående tekst er et udtryk for de vigtigste indsatser og udfordringer. Ved spørgsmål til ovenstående rettes henvendelse til undertegnede. Med venlig hilsen Martin Finderup Andersen Kontraktholder Bakkehusene Skolevej Bælum

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere