PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER"

Transkript

1 PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a. indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/udtalelser om det enkelte barn. Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge) Børnehavepædagogernes rådgivning SFO ens rådgivning på baggrund af iagttagelser fra perioden Hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder. En ligelig fordeling af drenge og piger. Jævn fordeling af antal elever i klassen. Forældre/barns ønske vedr. særlige kammeratrelationer. Geografiske hensyn

2 PRINCIP FOR SFO HEDELY SFO-en Skal være et lege- og lærested, hvor barnet kan udvikle erkendelse og lyst til at lære, og hvor barnets evner til at indgå i livslang læring fremmes Skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets behov, interesser og erfaringer Er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel Skal i balance mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter give mulighed for, at barnet udvikler handlekompetence Skal tilbyde lektiestøtte for at øge elevernes udbytte af undervisningen Skal hver dag sikre børnenes mulighed for fysisk aktivitet udendørs i samvær med voksne.

3 PRINCIP VEDRØRENDE OMKLÆDNING OG BADNING I IDRÆT For at beskytte lærerne for ubegrundede mistanker og for at udvise respekt for børnenes blufærdighed er følgende principper gældende for omklædning og badning på Hedelyskolen. Drenge og piger bader altid hver for sig Lærere/pædagoger bader aldrig sammen med børn af modsat køn

4 Principper for hjemsendelse og telefonisk kontakt til SFO Hedely. Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for, hvordan der kan ringes til SFO en og sendes børn hjem. Vi sender først børn hjem fra kl Fra kl til 8.00 er der mulighed for telefonisk kontakt med morgenpersonalet. Fra kl til vil der igen være mulighed for telefonisk kontakt med personalet. Fra kl til vil der være mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren med barnets navn, stue, dato og årsag. Fra kl til vil telefonen være lukket. Der vil dog være én NØDTELEFON åben, hvis uheldet skulle være ude. Du / I må selv komme ind i SFO en og hente dit/jeres barn. Besked til SFO en om hjemsendelse kan gives på følgende måder: - Fast aftale for hver dag - SFO en kontaktes telefonisk mellem 6.30 og 8.00 eller kl til 13.30, og børnene kan efterfølgende sendes hjem hver hele og halve time fra kl Du / I har givet dit barn en seddel med om hjemsendelse. - Du/ I har lagt en besked på vores telefonsvarer.

5 PRINCIPPER FOR FAGFORDELING Det skal tilstræbes, at klasserne i indskolingen har så få lærere som muligt. Det skal tilstræbes, at en klasse har både mandlige og kvindelige lærere. Det skal tilstræbes, at en lærer underviser en klasse i et forløb, der strækker sig længere end et år. Fagfordelingen skal tilrettelægges, således at den enkelte lærers kompetencer udnyttes bedst muligt med henblik på at sikre fagligheden. Alle lærere indgår i fagfordelingen på lige fod. Udbuddet af valgfag revideres årligt.

6 PRINCIPPER FOR LEJRSKOLER OG SKOLEREJSER med udgangspunkt i Undervisningsministeriet vejledning af 23/ om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser (hytteture) mv. i folkeskolen. LEJRSKOLE: SKOLEREJSE: (Hytteture) HYPPIGHED: VARIGHED: (Som hovedregel) LÆRERANTAL: BEMÆRKNINGER Formålet er at henlægge undervisningen over flere dage til en lokalitet uden for skolen. Da lejrskolen er et integreret led i den samlede løbende undervisning, er der mødepligt for eleverne. Kommunen afholder alle de udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Der kan dog opkræves et beløb svarende til sparet hjemmeforbrug, dog max. 100 kr. pr. dag. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller via sponsorater. Formålet med en skolerejse er at skabe et oplevelses- og samværsmæssigt supplement til den daglige undervisning. Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser; men alle elever, som rejsen retter sig imod har ret til at deltage. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse. Elevbetalingen kan finansieres ved frivilligt indsamlede midler. Dette forudsætter fuld enighed i forældregruppen og en eventuel opsparingsordning. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller via sponsorater årgang: 1 skolerejser (hytteture) i forløbet årgang: 1 lejrskoler i forløbet Specialklasser: Særskilte regler årgang: 3 dage (2 overnatninger) årgang: 5 dage (4 overnatninger) Specialklasser: Særskilte regler Der deltager 2 lærere pr. klasse. Dispensation herfor gives af skolens ledelse. Hvis en klasse mener at have særlige grunde til at der skal dispenseres fra ovenstående, skal projektet forelægges ledelsen.

7 PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Skole-hjem samarbejdet kan have en hvilken som helst form, som det enkelte klasseråd måtte bestemme, så længe Folkeskolelovens minimumskrav om forældreorientering, tjenestetidsaftalen og SB s principper overholdes. For at sikre størst mulig ro og respekt om undervisningen er det vigtigt, at forældrene inddrages individuelt og kollektivt i udmøntningen af det fælles ansvar for klassens sociale liv og trivsel. PRINCIPPER FOR KLASSERÅD Skolebestyrelsen har vedtaget at der dannes et klasseråd i samtlige klasser, bestående af min. 2 forældre, hvoraf den ene skal vælges som formand, og 2 lærere, hvoraf den ene skal være klasselæreren. SB indkalder til 1-2 møder om året med klasserådene/klasserådsformændene hvoraf det ene omhandler årsberetningen. Til mødet om årsberetningen inviteres desuden alle øvrige forældre. Klasserådet står for tilrettelæggelse af skole-hjem samarbejdet/samtalerne og klassens øvrige skole-hjem aktiviteter i samarbejde med klassens lærere. Klasserådenes formænd står for den officielle kontakt til SB og forældre, såsom: Svar på henvendelse fra SB Indkaldelser til møder m.m. Videregivelse af informationer fra SB til klasserådsrepræsentanterne SB skal være i besiddelse af en liste over klasserådenes formænd, herunder navn, adresse og tlf. nr. Hvert klassetrin har et skolebestyrelsesmedlem som kontaktperson. Der udarbejdes en klasserådsmappe til hvert klasseråd. Denne mappe udleveres på 1. forældremøde i børnehaveklassen af børnehaveklasselederen. Det er klasserådsformandens ansvar, at hvert klasserådsmedlem kender denne mappe og hermed hvad der forventes af et klasserådsmedlem. SB tilstræber så vidt det er muligt, at være til stede med et eller to medlemmer ved første forældremøde i børnehaveklasserne. Endvidere deltager SB med et evt. to medlemmer i øvrige klassers forældremøder, såfremt det ønskes. Hvis klasserådet ønsker denne deltagelse, skal der rettes henvendelse til SB senest 14 dage før mødet. Endvidere deltager et SB-medlem, så vidt det er muligt, i ethvert møde, klasserådene evt. skulle ønske.

8 PRINCIPPER FOR SPONSORERING Sponsorater til enkelte klasselokaler (forældre, der forærer noget til deres børns klasselokale) accepteres, når der blot er tale om mindre ting, som for eksempel: gardiner, maling og lignende. Tingene forbliver normalt i klasselokalet, når klassen flytter til et andet klasselokale. Ting, eleverne selv kan flytte med til det nye lokale, må flyttes med. Sponsorering, der kræver modydelse, er normalt ikke tilladt. Hvis modydelsen alene har karakter af reklame, accepteres det. Det gælder i alle tilfælde, at der skal indhentes tilladelse fra skolens ledelse, inden modtagelse af sponsorater finder sted. Alle sponsorerede effekter tilhører skolen, og skolens ledelse fordeler effekterne efter behov.

9 PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF VIKARER Skolens yngste klasser tilgodeses først. Ingen klasser sendes hjem fra 0.kl 5. kl. (incl.) Ved planlagt fravær informerer læreren forældrene og elever til de berørte klasser. Som udgangspunkt videreføres undervisningen og ved planlagt fravær skal der udarbejdes vikarmateriale, så undervisningen kan videreføres. Ved længerevarende fravær gøres hvad der er menneskeligt muligt for at skaffe kvalificeret vikar.

10 PRINCIP OM INFORMATIONER FRA HEDELYSKOLEN TIL FORÆLDRENE Det skal tilstræbes, at alle informationer fra Hedelyskolen til forældrene foregår elektronisk via forældreintra. Imidlertid kan en forælder altid ønske at få informationer på papir. Dette meddeles klasselæreren. Klasselæreren underretter mindst én gang månedligt forældrene om arbejdet i klassen.

11 PRINCIPPER FOR UNDERRETNING AF HJEMMENE OM SKOLENS SYN PÅ ELEVERNES UDBYTTE AF SKOLEGANGEN klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 2 gange årligt ved samtaler mellem lærere, forældre og evt. elever klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 2 gang årligt. Underretningen forgår ved udlevering af karakterblad samt minimum 2 samtaler mellem lærer, forældre og elever. Der kan suppleres med yderligere samtaler i tilfælde af, at én af parterne ønsker det. Der udarbejdes minimum én gang årligt en skriftlig, individuel elevplan (jfr. Bekendtgørelse om elevplaner i Folkeskolen). Elevplan udarbejdes i forbindelse med skole/hjemsamtalen i efteråret. Der afvikles elevsamtaler med hver enkelt elev. Elevsamtaler afholdes normalt inden for den almindelige undervisningstid. Lærerteamet aftaler deltagelse/form og tidspunkt. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

12 PRINCIP OM ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE MEDIER Elektroniske medier er computer, web-cam, video, e-book, mobiltelefon og dets lige. På Hedelyskolen er elektroniske medier som hovedregel beregnet til undervisningsformål. De kan derfor anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og anden relevant aktivitet for skolearbejdet. Når skolens elektroniske medier bruges, skal disse håndteres pænt og i tråd med den funktion mediet er tiltænkt. Eleverne har lov til at chatte og surfe på nettet når det er undervisningsrelateret, samt på biblioteket i 10-pausen og halvdelen af 12-pausen. Alle skal overholde god it-etik. De danske og internationale love og regler om ophavsret med mere skal overholdes. Når de ikke indgår i undervisningen, skal de elektroniske medier være slukket i timerne. Ingen elever eller medarbejdere på Hedelyskolen må optages på mobil eller filmes uden at de selv har givet tilladelse til dette. Mobiltelefoner slukkes og lægges i tasken ved undervisningens begyndelse. Overtrædelse af ovenstående vil medføre inddragelse af retten til at anvende disse medier for en af skolen fastlagt periode. Ved overtrædelse af uautoriseret brug af mobiltelefonen i undervisningstiden, kan denne inddrages og vil efterfølgende kunne afhentes af forældre eller værge på skolens kontor. Ledelsen kan dispensere fra ovenstående. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

13 PRINCIP OM INKLUSION PÅ HEDELYSKOLEN Arbejdet med inklusion skal være til gavn både for elever og ansatte på skolen. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne, hvor de ressourcer den enkelte elev besidder både fagligt og socialt, tillægges størst mulig betydning. Vi skaber mulighed for, at eleven får en plads i forpligtende og trygge fællesskaber både med kammerater og voksne. Vi udvikler lege- og læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed. Vores pædagogiske praksis tager hensyn til, at elever udvikler sig på forskellige måder. Vi fokuserer på udvikling af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi anser forældre som en ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel og læring. Vi ønsker at styrke den enkelte, så eleven er bedre rustet til fortsat uddannelse efter folkeskolen. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

14 PRINCIP OM UDLÅN AF SKOLENS LOKALER TIL KLASSERÅD Hedelyskolens klasseråd kan låne skolens lokaler til arrangementer til gavn og glæde for klassens børn og voksne. Skolens lokaler kan ikke lånes til private arrangementer. Skolens lokaler kan ikke lånes til møder om samarbejde i klasserne eller undervisningen med mindre der er én eller flere af klassens lærere til stede. Lærerværelset kan ikke lånes. Der skal ved lån af skolens lokaler altid udpeges en ansvarlig person, der sørger for at regler og rammer for leje af lokaler samt god ro og orden overholdes. Lokalet skal bestilles med mindst én måneds varsel. Lån af lokaler sker gennem Hedelyskolens pedel. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

15 PRINCIP OM FORÆLDREANSVAR Skolebestyrelsen vil med dette princip sende klare signaler om, hvilke forventninger vi har til forældre, medarbejdere og elever på Hedelyskolen. Forventninger til forældre: At forældrene indgår positivt i skole/hjemsamarbejdet, bakker skolen op og ikke omtaler medarbejdere dårligt over for børnene. At jeres børn opdrages til at tage hensyn og udvise ansvarlig social adfærd samt at tiltale alle i en pæn og høflig tone. At jeres børn møder til tiden og er klar til at modtage undervisning. At I søger information på forældreintra. At I respekterer skolen som en arbejdsplads. Det betyder, at ferier afholdes i skolens ferie. At I ved eventuelle konflikter kontakter flg. i nævnte rækkefølge: Relevant medarbejder, skolens ledelse, skolebestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at forventningerne til forældrene skal ligestilles med forventninger til medarbejdere og elever. Forventninger til medarbejdere: At medarbejderne er kompetente, engagerede og velforberedte. At medarbejderne skaber glæde og begejstring. At medarbejderne er loyale og samarbejdsvillige. At medarbejderne er med til at skabe gode og trygge relationer og arbejdsvaner. At medarbejderne løser konflikter på en konsekvent, ligeværdig og anerkendende måde. At medarbejderne er gode rollemodeller. Forventninger til elever: At eleverne behandler andre, som de selv vil behandles. At eleverne lytter til hinanden. At eleverne taler pænt til og om andre. At eleverne passer på andres og skolens ting. At eleverne medvirker til at Hedelyskolen er et rart og behageligt sted at være. At eleverne er velforberedte og deltager aktivt i timerne.

16 PRINCIP OM HOLDDANNELSE Holddannelse er et begreb i folkeskoleloven. Holddannelse kan være praktisk begrundet og pædagogisk begrundet. Praktisk begrundet holddannelse Såfremt et fag kræver et særligt lokale, der ikke kan rumme en hel klasse, kan klassen deles op i hold. Den praktisk begrundede holddannelse kan gælde for et helt skoleår. Pædagogisk begrundet holddannelse Det er den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, der danner baggrund for den pædagogisk begrundede holddannelse. Den pædagogisk begrundede holddannelse kan ikke fastlægges for et helt skoleår ad gangen. For 0.-6.klasse gælder det, at holddannelsen kun kan finde omfatte dele af det enkelte fags stofområder, og at det kun finder sted som kortere kurser. Eleverne i 0.til 3. klasse skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningen. For klasse gælder det, at holddelingen ikke kan fastlægges på forhånd og for et helt skoleår ad gangen. Eleverne på klasse skal i væsentligt omfang undervises med udgangspunkt i klassen. Den pædagogiske holddannelse etableres for at understøtte den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen.

17 PRINCIPPER FOR FRITAGELSE FRA UNDERVISNINGEN Det er folkeskolens og skolebestyrelsens udgangspunkt at der ikke gives fri fra undervisningen. Det at en elev får fri udenfor de allerede planlagte ferier og fridage, giver et afbræk i undervisningen for eleven, men kan også påvirke hele klassen. Grundlæggende er det bestyrelsen holdning, at skolen skal opfattes, som et arbejde, der skal passes. Følgende regler skal overholdes i forbindelse med fritagelse fra undervisningen: Klasselæreren kan give fri op til en hel dag i særligt begrundede tilfælde. Hvis en elev skal have fri i mere end en dag, skal dette godkendes af skoleinspektøren. Skoleinspektøren skal rådføre sig med klasselæreren i den enkelte elevs klasse. Det påhviler forældrene, at hjælpe/tilskynde deres barn til at gøre en særlig indsats, så barnet kan indhente det forsømte. Ferier skal lægges i de allerede planlagte skoleferier.

18 Principper for anvendelse af ipads i undervisningen og i SFO en. Skolebestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for anvendelse af ipads i undervisningstiden og i SFO-tiden: Som udgangspunkt skal ipaden anvendes som et læringsredskab og til andre pædagogiske aktiviteter. Det betyder, at ipaden skal opbevares i elevens taske, når den ikke indgår i et undervisningsforløb eller en pædagogisk aktivitet. Til og med 4.klasse må eleverne ikke medbringe ipads i frikvartererne med mindre andet er aftalt med den lærer/pædagog, som har klassen. SFO: ipads anvendes ikke i SFO en med mindre den skal bruges til en pædagogisk aktivitet. Det er det pædagogiske personale, der afgør, hvornår der er tale om en pædagogisk aktivitet. For både undervisningsdel og SFO gælder det, at eleverne ikke må filme, tage billeder eller optage andre personer uden deres samtykke. Vedtaget af skolebestyrelsen den 25/8 2014

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Korup Skole Skoleår: 08/09 Værdigrundlag for skole-hjemsamarbejdet, Korup

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole.

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Inklusion Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Delvis inklusion: Specialklasseteamet aftaler præmisser med modtagende

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Baggrund Allerød kommunes skolepolitik er i dag styret af Målsætning for skolevæsenet fra januar 2002. Siden januar 2002 er der sket mange forandringer i

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Velkommen til LTU. Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Velkommen til LTU Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter Dagsorden Formål med 10. klasse Folkeskolereform i 10. klasse Om året i 10. klasse Vejledning i 10. klasse Værdier, ordens- og samværsregler

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere