PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER"

Transkript

1 PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a. indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/udtalelser om det enkelte barn. Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge) Børnehavepædagogernes rådgivning SFO ens rådgivning på baggrund af iagttagelser fra perioden Hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder. En ligelig fordeling af drenge og piger. Jævn fordeling af antal elever i klassen. Forældre/barns ønske vedr. særlige kammeratrelationer. Geografiske hensyn

2 PRINCIP FOR SFO HEDELY SFO-en Skal være et lege- og lærested, hvor barnet kan udvikle erkendelse og lyst til at lære, og hvor barnets evner til at indgå i livslang læring fremmes Skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets behov, interesser og erfaringer Er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel Skal i balance mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter give mulighed for, at barnet udvikler handlekompetence Skal tilbyde lektiestøtte for at øge elevernes udbytte af undervisningen Skal hver dag sikre børnenes mulighed for fysisk aktivitet udendørs i samvær med voksne.

3 PRINCIP VEDRØRENDE OMKLÆDNING OG BADNING I IDRÆT For at beskytte lærerne for ubegrundede mistanker og for at udvise respekt for børnenes blufærdighed er følgende principper gældende for omklædning og badning på Hedelyskolen. Drenge og piger bader altid hver for sig Lærere/pædagoger bader aldrig sammen med børn af modsat køn

4 Principper for hjemsendelse og telefonisk kontakt til SFO Hedely. Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for, hvordan der kan ringes til SFO en og sendes børn hjem. Vi sender først børn hjem fra kl Fra kl til 8.00 er der mulighed for telefonisk kontakt med morgenpersonalet. Fra kl til vil der igen være mulighed for telefonisk kontakt med personalet. Fra kl til vil der være mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren med barnets navn, stue, dato og årsag. Fra kl til vil telefonen være lukket. Der vil dog være én NØDTELEFON åben, hvis uheldet skulle være ude. Du / I må selv komme ind i SFO en og hente dit/jeres barn. Besked til SFO en om hjemsendelse kan gives på følgende måder: - Fast aftale for hver dag - SFO en kontaktes telefonisk mellem 6.30 og 8.00 eller kl til 13.30, og børnene kan efterfølgende sendes hjem hver hele og halve time fra kl Du / I har givet dit barn en seddel med om hjemsendelse. - Du/ I har lagt en besked på vores telefonsvarer.

5 PRINCIPPER FOR FAGFORDELING Det skal tilstræbes, at klasserne i indskolingen har så få lærere som muligt. Det skal tilstræbes, at en klasse har både mandlige og kvindelige lærere. Det skal tilstræbes, at en lærer underviser en klasse i et forløb, der strækker sig længere end et år. Fagfordelingen skal tilrettelægges, således at den enkelte lærers kompetencer udnyttes bedst muligt med henblik på at sikre fagligheden. Alle lærere indgår i fagfordelingen på lige fod. Udbuddet af valgfag revideres årligt.

6 PRINCIPPER FOR LEJRSKOLER OG SKOLEREJSER med udgangspunkt i Undervisningsministeriet vejledning af 23/ om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser (hytteture) mv. i folkeskolen. LEJRSKOLE: SKOLEREJSE: (Hytteture) HYPPIGHED: VARIGHED: (Som hovedregel) LÆRERANTAL: BEMÆRKNINGER Formålet er at henlægge undervisningen over flere dage til en lokalitet uden for skolen. Da lejrskolen er et integreret led i den samlede løbende undervisning, er der mødepligt for eleverne. Kommunen afholder alle de udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Der kan dog opkræves et beløb svarende til sparet hjemmeforbrug, dog max. 100 kr. pr. dag. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller via sponsorater. Formålet med en skolerejse er at skabe et oplevelses- og samværsmæssigt supplement til den daglige undervisning. Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser; men alle elever, som rejsen retter sig imod har ret til at deltage. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse. Elevbetalingen kan finansieres ved frivilligt indsamlede midler. Dette forudsætter fuld enighed i forældregruppen og en eventuel opsparingsordning. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller via sponsorater årgang: 1 skolerejser (hytteture) i forløbet årgang: 1 lejrskoler i forløbet Specialklasser: Særskilte regler årgang: 3 dage (2 overnatninger) årgang: 5 dage (4 overnatninger) Specialklasser: Særskilte regler Der deltager 2 lærere pr. klasse. Dispensation herfor gives af skolens ledelse. Hvis en klasse mener at have særlige grunde til at der skal dispenseres fra ovenstående, skal projektet forelægges ledelsen.

7 PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Skole-hjem samarbejdet kan have en hvilken som helst form, som det enkelte klasseråd måtte bestemme, så længe Folkeskolelovens minimumskrav om forældreorientering, tjenestetidsaftalen og SB s principper overholdes. For at sikre størst mulig ro og respekt om undervisningen er det vigtigt, at forældrene inddrages individuelt og kollektivt i udmøntningen af det fælles ansvar for klassens sociale liv og trivsel. PRINCIPPER FOR KLASSERÅD Skolebestyrelsen har vedtaget at der dannes et klasseråd i samtlige klasser, bestående af min. 2 forældre, hvoraf den ene skal vælges som formand, og 2 lærere, hvoraf den ene skal være klasselæreren. SB indkalder til 1-2 møder om året med klasserådene/klasserådsformændene hvoraf det ene omhandler årsberetningen. Til mødet om årsberetningen inviteres desuden alle øvrige forældre. Klasserådet står for tilrettelæggelse af skole-hjem samarbejdet/samtalerne og klassens øvrige skole-hjem aktiviteter i samarbejde med klassens lærere. Klasserådenes formænd står for den officielle kontakt til SB og forældre, såsom: Svar på henvendelse fra SB Indkaldelser til møder m.m. Videregivelse af informationer fra SB til klasserådsrepræsentanterne SB skal være i besiddelse af en liste over klasserådenes formænd, herunder navn, adresse og tlf. nr. Hvert klassetrin har et skolebestyrelsesmedlem som kontaktperson. Der udarbejdes en klasserådsmappe til hvert klasseråd. Denne mappe udleveres på 1. forældremøde i børnehaveklassen af børnehaveklasselederen. Det er klasserådsformandens ansvar, at hvert klasserådsmedlem kender denne mappe og hermed hvad der forventes af et klasserådsmedlem. SB tilstræber så vidt det er muligt, at være til stede med et eller to medlemmer ved første forældremøde i børnehaveklasserne. Endvidere deltager SB med et evt. to medlemmer i øvrige klassers forældremøder, såfremt det ønskes. Hvis klasserådet ønsker denne deltagelse, skal der rettes henvendelse til SB senest 14 dage før mødet. Endvidere deltager et SB-medlem, så vidt det er muligt, i ethvert møde, klasserådene evt. skulle ønske.

8 PRINCIPPER FOR SPONSORERING Sponsorater til enkelte klasselokaler (forældre, der forærer noget til deres børns klasselokale) accepteres, når der blot er tale om mindre ting, som for eksempel: gardiner, maling og lignende. Tingene forbliver normalt i klasselokalet, når klassen flytter til et andet klasselokale. Ting, eleverne selv kan flytte med til det nye lokale, må flyttes med. Sponsorering, der kræver modydelse, er normalt ikke tilladt. Hvis modydelsen alene har karakter af reklame, accepteres det. Det gælder i alle tilfælde, at der skal indhentes tilladelse fra skolens ledelse, inden modtagelse af sponsorater finder sted. Alle sponsorerede effekter tilhører skolen, og skolens ledelse fordeler effekterne efter behov.

9 PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF VIKARER Skolens yngste klasser tilgodeses først. Ingen klasser sendes hjem fra 0.kl 5. kl. (incl.) Ved planlagt fravær informerer læreren forældrene og elever til de berørte klasser. Som udgangspunkt videreføres undervisningen og ved planlagt fravær skal der udarbejdes vikarmateriale, så undervisningen kan videreføres. Ved længerevarende fravær gøres hvad der er menneskeligt muligt for at skaffe kvalificeret vikar.

10 PRINCIP OM INFORMATIONER FRA HEDELYSKOLEN TIL FORÆLDRENE Det skal tilstræbes, at alle informationer fra Hedelyskolen til forældrene foregår elektronisk via forældreintra. Imidlertid kan en forælder altid ønske at få informationer på papir. Dette meddeles klasselæreren. Klasselæreren underretter mindst én gang månedligt forældrene om arbejdet i klassen.

11 PRINCIPPER FOR UNDERRETNING AF HJEMMENE OM SKOLENS SYN PÅ ELEVERNES UDBYTTE AF SKOLEGANGEN klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 2 gange årligt ved samtaler mellem lærere, forældre og evt. elever klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 2 gang årligt. Underretningen forgår ved udlevering af karakterblad samt minimum 2 samtaler mellem lærer, forældre og elever. Der kan suppleres med yderligere samtaler i tilfælde af, at én af parterne ønsker det. Der udarbejdes minimum én gang årligt en skriftlig, individuel elevplan (jfr. Bekendtgørelse om elevplaner i Folkeskolen). Elevplan udarbejdes i forbindelse med skole/hjemsamtalen i efteråret. Der afvikles elevsamtaler med hver enkelt elev. Elevsamtaler afholdes normalt inden for den almindelige undervisningstid. Lærerteamet aftaler deltagelse/form og tidspunkt. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

12 PRINCIP OM ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE MEDIER Elektroniske medier er computer, web-cam, video, e-book, mobiltelefon og dets lige. På Hedelyskolen er elektroniske medier som hovedregel beregnet til undervisningsformål. De kan derfor anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og anden relevant aktivitet for skolearbejdet. Når skolens elektroniske medier bruges, skal disse håndteres pænt og i tråd med den funktion mediet er tiltænkt. Eleverne har lov til at chatte og surfe på nettet når det er undervisningsrelateret, samt på biblioteket i 10-pausen og halvdelen af 12-pausen. Alle skal overholde god it-etik. De danske og internationale love og regler om ophavsret med mere skal overholdes. Når de ikke indgår i undervisningen, skal de elektroniske medier være slukket i timerne. Ingen elever eller medarbejdere på Hedelyskolen må optages på mobil eller filmes uden at de selv har givet tilladelse til dette. Mobiltelefoner slukkes og lægges i tasken ved undervisningens begyndelse. Overtrædelse af ovenstående vil medføre inddragelse af retten til at anvende disse medier for en af skolen fastlagt periode. Ved overtrædelse af uautoriseret brug af mobiltelefonen i undervisningstiden, kan denne inddrages og vil efterfølgende kunne afhentes af forældre eller værge på skolens kontor. Ledelsen kan dispensere fra ovenstående. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

13 PRINCIP OM INKLUSION PÅ HEDELYSKOLEN Arbejdet med inklusion skal være til gavn både for elever og ansatte på skolen. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne, hvor de ressourcer den enkelte elev besidder både fagligt og socialt, tillægges størst mulig betydning. Vi skaber mulighed for, at eleven får en plads i forpligtende og trygge fællesskaber både med kammerater og voksne. Vi udvikler lege- og læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed. Vores pædagogiske praksis tager hensyn til, at elever udvikler sig på forskellige måder. Vi fokuserer på udvikling af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi anser forældre som en ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel og læring. Vi ønsker at styrke den enkelte, så eleven er bedre rustet til fortsat uddannelse efter folkeskolen. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

14 PRINCIP OM UDLÅN AF SKOLENS LOKALER TIL KLASSERÅD Hedelyskolens klasseråd kan låne skolens lokaler til arrangementer til gavn og glæde for klassens børn og voksne. Skolens lokaler kan ikke lånes til private arrangementer. Skolens lokaler kan ikke lånes til møder om samarbejde i klasserne eller undervisningen med mindre der er én eller flere af klassens lærere til stede. Lærerværelset kan ikke lånes. Der skal ved lån af skolens lokaler altid udpeges en ansvarlig person, der sørger for at regler og rammer for leje af lokaler samt god ro og orden overholdes. Lokalet skal bestilles med mindst én måneds varsel. Lån af lokaler sker gennem Hedelyskolens pedel. Vedtaget af skolebestyrelsen den 03. februar 2014

15 PRINCIP OM FORÆLDREANSVAR Skolebestyrelsen vil med dette princip sende klare signaler om, hvilke forventninger vi har til forældre, medarbejdere og elever på Hedelyskolen. Forventninger til forældre: At forældrene indgår positivt i skole/hjemsamarbejdet, bakker skolen op og ikke omtaler medarbejdere dårligt over for børnene. At jeres børn opdrages til at tage hensyn og udvise ansvarlig social adfærd samt at tiltale alle i en pæn og høflig tone. At jeres børn møder til tiden og er klar til at modtage undervisning. At I søger information på forældreintra. At I respekterer skolen som en arbejdsplads. Det betyder, at ferier afholdes i skolens ferie. At I ved eventuelle konflikter kontakter flg. i nævnte rækkefølge: Relevant medarbejder, skolens ledelse, skolebestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at forventningerne til forældrene skal ligestilles med forventninger til medarbejdere og elever. Forventninger til medarbejdere: At medarbejderne er kompetente, engagerede og velforberedte. At medarbejderne skaber glæde og begejstring. At medarbejderne er loyale og samarbejdsvillige. At medarbejderne er med til at skabe gode og trygge relationer og arbejdsvaner. At medarbejderne løser konflikter på en konsekvent, ligeværdig og anerkendende måde. At medarbejderne er gode rollemodeller. Forventninger til elever: At eleverne behandler andre, som de selv vil behandles. At eleverne lytter til hinanden. At eleverne taler pænt til og om andre. At eleverne passer på andres og skolens ting. At eleverne medvirker til at Hedelyskolen er et rart og behageligt sted at være. At eleverne er velforberedte og deltager aktivt i timerne.

16 PRINCIP OM HOLDDANNELSE Holddannelse er et begreb i folkeskoleloven. Holddannelse kan være praktisk begrundet og pædagogisk begrundet. Praktisk begrundet holddannelse Såfremt et fag kræver et særligt lokale, der ikke kan rumme en hel klasse, kan klassen deles op i hold. Den praktisk begrundede holddannelse kan gælde for et helt skoleår. Pædagogisk begrundet holddannelse Det er den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, der danner baggrund for den pædagogisk begrundede holddannelse. Den pædagogisk begrundede holddannelse kan ikke fastlægges for et helt skoleår ad gangen. For 0.-6.klasse gælder det, at holddannelsen kun kan finde omfatte dele af det enkelte fags stofområder, og at det kun finder sted som kortere kurser. Eleverne i 0.til 3. klasse skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningen. For klasse gælder det, at holddelingen ikke kan fastlægges på forhånd og for et helt skoleår ad gangen. Eleverne på klasse skal i væsentligt omfang undervises med udgangspunkt i klassen. Den pædagogiske holddannelse etableres for at understøtte den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen.

17 PRINCIPPER FOR FRITAGELSE FRA UNDERVISNINGEN Det er folkeskolens og skolebestyrelsens udgangspunkt at der ikke gives fri fra undervisningen. Det at en elev får fri udenfor de allerede planlagte ferier og fridage, giver et afbræk i undervisningen for eleven, men kan også påvirke hele klassen. Grundlæggende er det bestyrelsen holdning, at skolen skal opfattes, som et arbejde, der skal passes. Følgende regler skal overholdes i forbindelse med fritagelse fra undervisningen: Klasselæreren kan give fri op til en hel dag i særligt begrundede tilfælde. Hvis en elev skal have fri i mere end en dag, skal dette godkendes af skoleinspektøren. Skoleinspektøren skal rådføre sig med klasselæreren i den enkelte elevs klasse. Det påhviler forældrene, at hjælpe/tilskynde deres barn til at gøre en særlig indsats, så barnet kan indhente det forsømte. Ferier skal lægges i de allerede planlagte skoleferier.

18 Principper for anvendelse af ipads i undervisningen og i SFO en. Skolebestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for anvendelse af ipads i undervisningstiden og i SFO-tiden: Som udgangspunkt skal ipaden anvendes som et læringsredskab og til andre pædagogiske aktiviteter. Det betyder, at ipaden skal opbevares i elevens taske, når den ikke indgår i et undervisningsforløb eller en pædagogisk aktivitet. Til og med 4.klasse må eleverne ikke medbringe ipads i frikvartererne med mindre andet er aftalt med den lærer/pædagog, som har klassen. SFO: ipads anvendes ikke i SFO en med mindre den skal bruges til en pædagogisk aktivitet. Det er det pædagogiske personale, der afgør, hvornår der er tale om en pædagogisk aktivitet. For både undervisningsdel og SFO gælder det, at eleverne ikke må filme, tage billeder eller optage andre personer uden deres samtykke. Vedtaget af skolebestyrelsen den 25/8 2014

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere