Indvandrere og Integration UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrere og Integration UDKAST"

Transkript

1 Ministeriet fo r Flygtninge ndvandrere og ntegration UDKAST Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Dato: Kontor: ndfødsretskontoret J. nr.: Sagsbeh.: FRM Folketinget vedtog den 21. marts 2003 beslutningsforslag nr. B 118 om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i rak. Det er ntegrationsministeriets opfattelse, at irakiske statsborgere på den baggrund indtil videre ikke kan opnå dansk indfødsret ved at afgive erklæring herom over for et statsamt m.v. Det samme gælder personer, der ikke har statsborgerret i noget land, men senest har været statsborgere i rak. Der kan henvises til bestemmelsen i indfødsretslovens 3, stk. 3. ntegrationsministeriet finder derfor, at disse personer indtil videre må henvises til at søge dansk indfødsret ved naturalisation. ntegrationsministeriet skal - med henblik på at sikre en hurtig behandling af disse ansøgninger - anmode om at modtage kopi i tilfælde, hvor statsamterne m.v. afviser en erklæring i medfør af indfødsretslovens 3, stk. 3. Med venlig hilsen Oluf Engberg S!otsholmsgade 12, 3. sal DK-1216 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjen1111eside: www. i111n.dk

2 . Ministeriet for Flygtnilige ndvandrere og ntegration Dato: 24. marts 2003 Kontor: lndfødsretskontoret Sagsbeh.: FRM J. nr.: Notat om betydningen af situationen i rak for erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring efter ind fødsretslovens 3, stk Efter indfødsretslovens 3, stk. 1, kan en udlænding, som er ustraffet og som ikke er idømt for anstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og som har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år, erhverve dansk indfødsret ved efter det fyldte 1 8. år, men inden det fyldte 23. år, at afgive erklæring over for et statsamt m.v. herom. Af bestemmelsens stk. 3 fremgår følgende: "Stk. 3. Er riget i krig, kan en borger i en fjendtlig stat ikke erhverve indfødsret i medfør af denne paragraf. Det samme gælder den, der ikke har statsborgerret i nogen stat, men senest har været stats borger i en fjendtlig stat." ndfødsretskontoret har - som følge af Danmarks militære deltagelse i en multinational indsats i rak - overvejet, om irakiske statsborgere på denne baggrund er udelukket fra at erhverve dansk indfødsret efter 3 i indfødsretsloven. Som det fremgår af nedenstående, er det ndfødsretskontorets opfattelse, at bestemmelsen i indføds retslovens 3, stk. 3, bør finde anvendelse på irakiske statsborger i den nuværende situation. Det indstilles derfor, at ntegrationsministeriet ved en cirkulæreskrivelse underretter statsamterne om, at irakiske statsborger indtil videre ikke kan opnå dansk indfødsret ved erklæring. 2. ndfødsretslovens 3, stk. 3, blev indført ved lov nr. 252 af 27. maj (lovens 3, stk. 2). Forarbejderne indeholder ikke udtrykkelig bidrag til den nærmere forståelse af, hvad der menes med udtrykket "riget er i krig". Det fremgår imidlertid af forarbejderne, at bestemmelsen har baggrund i den særlige situation under den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Af forarbej derne til 1950-loven fremgår, at bestemmelsen er en videreførelse af princippet i 1 i lov nr. 379 af 7. december om ændring af lov nr af 1 8. april 1925 om erhvervelse og for- Slotshobnsgade 12, 3. sal DK-1216 København K Telefon: Telefax: E-post: inn1.dk l-jje111n1eside:

3 tabelse af indfødsret. Ved 1946-loven blev det fastsat at visse bestemmelser om auton;iatis k erhver velse af dansk indfødsret, ikke fandt anvendelse i perioden fra 9. april 1940 til 3 1. december på bl.a. tyske statsborgere. Af bemærkningerne til lovforslaget om 1946-loven fremgår følgende: selv er Herre over, hvilke Udlændinge der har Ophold her i Landet, saaledes at den ved i Tide at "Reglen i 1925-Lovens 2 hviler paa to afgørende Forudsætninger. Den ene er, at den danske Stat bringe Opholdet til Ophør kan hindre, at en her født Udlænding i Strid med det danske Samfunds nteresser bliver dansk Statsborger. Denne Forudsætning er paa afgørende Maade bristet, for saa vidt det drejer sig om tyske Statsborgeres Ophold her i Landet i Tiden efter den 9. April For det andet forudsætter Reglen, at de paagældende Personer gennem deres Opvækst i Danmark har opnaaet en saadan Tilknytning til det danske Samfund og dansk Kultur, at det er naturligt at tillæg ge dem dansk ndfødsret. Også denne Forudsætning har i meget vidt Omfang svigtet for Tyskeres Vedkommende. Gennem tysk-nazistisk Skolegang, gennem Medlemskab i Hitler-Jugend og lignen de Organisationer og i det hele taget gennem en yder!igtgaaende Aktivisering af de her bosatte Ty skeres tysknationale ndstilling har man bevidst modarbejdet en Paavirkning i dansk Aand og be stræbt sig for at bevare de paagældende som Medlemmer af det tyske Folk." Endvidere fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at forudsætningerne må anses for bristet med hensyn til tyske kvinder, der havde erhvervet dansk statsborgerskab i kraft af indgåelse af æg teskab med en danske mænd fra den 9. april til 3 1. december Det anføres således, at et "normalt ægteskabeligt samliv, hvorved Kvinden kunde være paavirket i dansk Retning", normalt ikke har fundet sted. Af forarbejderne til 1950-loven fremgår bl.a. følgende: "Man må anse det for formålstjenligt, at en sådan regel, der for den tid, i hvilken landet måtte være i findes i den almindelige danske indfødsretlov; herved undgår man nødvendigheden af i givet fald at krig, udelukker fjendtlige statsborgere fra ved en ensidig erklæring at erhverve dansk indfødsret, skulle gennemføre derpå sigtende love med tilbagevirkende kraft." Det anføres ikke nærmere, hvad der må anses for omfattet af udtrykket "krig". Heller ikke folkeretten indeholder bidrag til forståelsen af, hvornår Danmark er i "krig" i indføds retslovens forstand. FN-pagten fra 1945 anvender udtryk som "væbnet magt" og "væbnet angreb", men ikke udtrykket "krig", og fortolkningsbidrag med hensyn til forståelsen af indfødsretslovens 3, stk. 3, kan ikke udledes heraf. Udtrykket "krig" findes i en række andre danske love, herunder i den militære straffelov o g i be stemmelser i straffeloven om forbrydelser mod statens sikkerhed m.v. Disse love og forarbejderne hertil indeholder imidlertid ikke nogen nærmere definition af, hvad der menes med udtrykket "krig".

4 l 3. Statsministeren har på et pressemøde den 2 1. marts 2003 flere gange anvendt udtrykket krig om den militære indsats i rak - uden dog udtrykkeligt at betegne den danske indsats som om, at Dan mark som sådan er i krig. Der kan henvises til vedlagte bilag 1. Statsministeriet (afdelingschef, juri disk rådgiver Sten Frimodt Nielsen) har telefonisk oplyst, at Danmark ikke befinder sig i en situati on, hvor alle regler om særlige forholdsregler m.v. i tilfælde af krig træder i kraft. Det må derfor bero på en fortolkning af de enkelte regelsæt, om disse finder anvendelse i den nuværende situation. Udenrigsministeriet har ikke i sit beslutningsforslag B af 1 8. marts 2003 om dansk militær del tagelse i en multinational indsats i rak nærmere taget stilling til, hvilke konsekvenser dansk delta gelse vil få for anvendelse af danske forholdsregler m.v. i tilfælde af krig. Udtrykket "krig" anven des i øvrigt ikke i beslutningsforslaget. Der kan henvises til vedlagte bilag 2. Udenrigsministeriet (souschef fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Juridiske Tjeneste Folkeretskontoret) har telefonisk oplyst, at Danmark i folkeretli g forstand er i en "væbnet konflikt", som må sidestilles med krig. Forsvarsministeriet har i en pressemeddelelse af 22. marts 2003 anført, at "Danmark er i krig med Saddam Husseins regime''. Der kan henvises til vedlagte bilag 3. Forsvarsministeriet har telefonisk supplerende henvist til en notits af 23. marts 2003 om de juridiske og folkeretlige implikationer af dansk deltagelse i den væbnede konflikt mod rak. Notitsen omhandler primært spørgsmålet om, hvorvidt Danmark ud fra en folkeretlig synsvinkel befinder sig i en væbnet konflikt med rak samt betydningen heraf for anvendelse af regler under Forsvarsministeriets område. Der kan henvises til vedlagte bilag ndfødsretskontoret finder, at indfødsretslovens 3, stk. 3, bør finde anvendelse på irakiske stats borgere i Danmark. Bestemmelsen og dens forarbejder indeholder som nævnt ikke sikre bidrag til forståelsen af, om Danmark nu er i "krig" i indfødsretslovens forstand. Forarbejderne henviser navnlig til den særlige situation under 2. Verdenskrig, men de forestillinger, man ved bestemmelsens tilblivelse havde om krigsførelse, omfattede imidlertid næppe den form for deltagelse i væbnede konflikter, som nu er oftest forekommende - herunder at Danmark i dag kun deltager i væbnede konflikter, som ikke ud gør nogen trussel for Danmarks suverænitet. En dynamisk fortolkning af bestemmelsen kan derfor tale for, at den også finder anvendelse i en situation som den foreliggende. Endvidere må det haves for øje, at konsekvensen af at anvende indfødsretslovens 3, stk. 3, alene er, at det - i overensstemmelse med hovedreglen for meddelelse af dansk indfødsret - overlades til Folketinget at foretage en i princippet individuel vurdering af hvert enkel irakisk ansøger om dansk indfødsret. Omvendt - hvis det antages at indfødsretslovens 3, stk. 3, ikke finder anvendelse, vil man afskære Folketinget fra at vurdere, hvilken betydning den militære indsats i rak bør have for tildeling af dansk indfødsret til irakiske statsborgere. Dette taler med afgørende vægt for, at ntegra-

5 tionsministeriet i situationer, hvor rækkevidden af indfødsretslovens 3, stk. 3, kan give anledning til tvivl, lader denne tvivl "komme Folketinget til gode", således at irakiske statsborgere i den nu værende situation er afskåret fra at opnå dansk indfødsret ved erklæring. Det skal dog bemærkes, at bestemmelsens tilblivelseshistorie samtidig taler for, at bestemmelsen navnlig sigter på situationer, hvor udenlandske statsborgere i Danmark repræsenterer eller på anden måde er loyale over for et land, Danmark fører "krig" mod. Den militære indsats mod rak er rettet mod styret i landet, og det må antages, at irakiske statsborgere i Danmark i almindelighed står i et oppositionsforhold til dette styre. Dette kan dog i lyset af ovenstående efter indfødsretskontorets opfattelse ikke tillægges afgørende vægt. Det indstilles derfor, at ntegrationsministeriet til samtlige statsamter m.v. udsender en cirkulæreskrivelse om, at bestemmelsen i indfødsretslovens 3, stk. 3, efter ministeriets opfattelse indtil vi- Det kan i den forbindelse oplyses, at indfødsretskontoret har til hensigt at hastebehandle ansøgnin ger om naturalisation fra irakiske statsborgere, som ellers ville opfylde betingelserne for opnå dansk indfødsret ved erklæring.

6 ' Taksøe-Jensen, Peter Fra: Sendt: Til: Cc: 'SF STM.DK'; Taksøe-Jensen, Peter; FMN.DK' Henrik Grunnet Høring - haster Emne: Cirkulæreskrivelse til statsam". Oluf Engberg inm.dk] 25. marts :51 Notat om rakkrisen.dot Til Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet forlængelse af tidligere telefonsamtaler og efter aftale sendes her udkast til cirkulæreskrivelse til statsamterne samt notat om rakkrisen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Danmark i indfødsretslovens forstand er i krig. orsvarsministeriet om - efter omstædighederne så hurtigt som muligt - at ntegrationsministeriet skal anmode Statsministeriet, Udenrigsministeriet og oplyse, om man har bemærkninger til det fremsendte. mvh. Oluf Engberg (54306) < < Cirkulæreskrivelse til statsamterne mv"doc>> <<Notat om rakkrisen.dot> > 1

7 R'ehfeld, Tobias Elling Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Rehfeld, Tobias Elling 25. marts :39 inm.dk' Skibsted, Arnold; Taksøe-Jensen, Peter Høring - indfødsretsloven Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale indkaldes: Arkiv1 0 Nej 6.U.591 UKLASSFCERET Nej AD ACTA: til ntegrationsministeriets mail til Udenrigsministeriet af d.d. vedrørende "udkast til cirkulæreskrivelse til statsamterne samt notat om rakkrisen vedrørende spørgsmål om, hvorvidt Der henvises Danmark i indfødsretslovens forstand er i krig". Udenrigsministeriet skal i denne forbindelse bekræfte, at eftersom Danmark deltager med militære til den internationale koalitions militære indsats for at afvæbne af rak, må det set fra en olkeretlig synsvinkel utvivlsomt lægges til grund, at Danmark befinder sig i en væbnet konflikt med a bidrag rak. Det er fra en folkeretlig synsvinkel i praksis ikke afgørende, hvorvidt man anvender begrebet "krig" eller "væbnet konflikt". Danmark og de danske styrker er som de øvrige deltagere i koalitionen, uanset hvorledes man betegner den aktuelle situation, forpligtet af hele det folkeretlige kompleks af juridisk bindende normer, der regulerer de midler og metoder, der kan anvendes under væbnede konflikter, og beskyttelsen af krigens ofre. Betegnelsen "krig" er derfor i folkeretlig forstand at betragte som et utidssvarende synonym for "væbnet konflikt". Hermed er der dog ikke taget stilling til, hvorledes betegnelsen "krig" bør fortolkes i andre sammenhænge, herunder i anden dansk lovgivning. På denne baggrund er det Folkeretskontorets vurdering, at den grundliggende betingelse i indfødsretslovens 3, stk. 3, 1. led "Er riget i krig"." må fortolkes efter denne lovs særlige omstændigheder, herunder lovens formål og hensigt. Med venlig hilsen Arnold Skibsted Folkeretskontoret U dentigsministeriet 1

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER BETÆNKNING OM KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER Afgivet af det af justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 682 KØBENHAVN 197.3 ISBN 87 503 1373 4 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere