Kendelse af 4. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508."

Transkript

1 Side 1 af 6 Kendelse af 4. november Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse. Lov om forsikringsvirksomhed 247 a, stk. 1. Lov om erhvervsankenævnet 1. (Merete Cordes, Holger Dock og Ebbe Christensen) K har i skrivelse af 21. august 1992 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 14. august 1992 (j.nr ) meddelte, at tilsynet ikke kunne foretage yderligere i anledning af en klage over en pensionskasses beregning af udtrædelsesgodtgørelse under henvisning til, at beregningen var sket i overensstemmelse med de af Finanstilsynet godkendte regler. Sagens omstændigheder: Klageren, der er medlem af... Pensionskasse, rettede i april 1992 henvendelse til pensionskassen om udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med overvejelser om emigration. Pensionskassen svarede, at man i lighed med en række andre pensionskasser udbetaler kontant udtrædelsesgodtgørelse med 90 pct. af den samlede pensionsopsparing, og at bestemmelse herom indgår i kassens tekniske grundlag, der er godkendt af Finanstilsynet. Klageren spurgte herefter den 14. maj 1992 Finanstilsynet, om det er korrekt, at tilsynet har godkendt, at der kun udbetales 90 pct. af den opgjorte udtrædelsesgodtgørelse. I bekræftende fald ønsker klageren en begrundelse for, at Finanstilsynet "diskriminerer pensionskassemedlemmer i forhold til forsikringskunder ved at godkende det alt for store tilbageholdelsesbeløb", og ønsker oplyst, hvortil der kan klages over den nuværende praksis. I skrivelsen

2 Side 2 af 6 henviser klageren bl.a. til, at forsikringsselskaber kun tilbageholder 7 pct. af reserverne. I den påklagede skrivelse af 14. august 1992 meddelte Finanstilsynet følgende: "Ifølge 10, stk. 2 og 30, stk. 1, nr. 6 i lov om forsikringsvirksomhed (lovbekendtgørelse nr. 511 af 16. juni 1992) skal tilsynet godkende livsforsikringsselskabers og pensionskassers regler for beregning af genkøbsværdier og udtrædelsesgodtgørelser. Godkendelsen sker på grundlag af en ansøgning fra selskabet eller pensionskassen. Ifølge lovens 31 skal tilsynet ved godkendelsen "påse, at de godkendte regler yder den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne betryggende sikkerhed". I det foreliggende tilfælde har pensionskassen i sit beregningsgrundlag bestemt, at udtrædelsesgodtgørelsen skal beregnes ens for alle, uafhængigt af den enkeltes forhold som 90% af pensionshensættelsen. Da tilsynet har vurderet, at beregningsgrundlaget giver den omtalte betryggende sikkerhed, har tilsynet godkendt det. Tilsynet kan ikke foretage sig yderligere i sagen." Skrivelsen afsluttes med sædvanlig vejledning om klage til Erhvervsankenævnet. I klageskrivelsen af 21. august 1992 har K klaget over "at Finanstilsynet ikke opfylder sin forpligtelse over for "andre berettigede" jvf. lovens 31 - nemlig de udtrædende pensionskassemedlemmer - ved at godkende at disse kun får udbetalt 90% af deres udtrædelsesgodtgørelse. Jeg vil endvidere klage over at Finanstilsynet i direkte strid med loven godkender at en pensionskasse beregner en udtrædelsesgodtgørelse ens for alle til 90% af pensionshensætttelsen og ikke som foreskrevet i loven yder

3 Side 3 af 6 den enkelte forsikringstager betryggende sikkerhed i forbindelse med udtræden." Som begrundelse henvises til, at udtrædelsesgodtgørelsen er beregnet således, at "alt er betalt og alle hidtidige risici er dækket ind." Finanstilsynet varetager ikke de udtrædendes rimelige forventninger om at få deres opsparing udbetalt og kan ikke begrunde, hvorfor udtrædende medlemmer har en videregående forpligtelse end de medlemmer, der fortsat er i pensionskassen, og som kan drage nytte af alle skjulte reserver. Tilsynets godkendelse af, at der uafhængigt af den enkeltes forhold beregnes en udtrædelsesgodtgørelse på 90 pct. af pensionshensættelsen, er i strid med lovens 31. I et supplerende indlæg af 20. september 1992 har klager oplyst, at han er 52 år og har været medlem af pensionskassen siden Hans samlede pensionsreserve er ca. 1,2 mio. kr. Den store begynderrisiko som pensionskassemedlem er fuldt betalt og restrisikoen særdeles lav. Et beløb på kr. (10 pct. af 1,2 mio. kr.) er en urimelig stor ekstrabetaling til dækning af eventuelle risici. Finanstilsynet har i en redegørelse for sagen af 24. november 1992 påstået klagen afvist. Som begrundelse herfor anfører tilsynet: "K's klage vedrører i realiteten ikke tilsynets afgørelse i skrivelse af 14. august 1992, idet det ikke ses bestridt af K, at en udtrædelsesgodtgørelse på 90% (nu 93%) af nettoreserven er i overensstemmelse med de godkendte regler. Klagen vedrører derimod tilsynets godkendelse af beregningsgrundlag for kassen. I dette spørgsmål er K efter Finanstilsynets opfattelse ikke part i sagen, hvorfor han ikke medfør af 247 a i lov om forsikringsvirksomhed (lovbekendtgørelse nr. 511 af 16. juni 1992) er berettiget til at indbringe denne afgørelse for Erhvervsankenævnet. Hvis et medlem af en pensionskasse ønsker pensionskassens regelsæt ændret, må dette ske gennem dens kompetente organer, generalforsamling og bestyrelse, eller om fornødent via domstolene." Finanstilsynet har endvidere oplyst, at tilsynets godkendelse i henhold til lov om forsikringsvirksomhed af pensionskassens hidtidige beregningsgrundlag, herunder at udtrædelsesgodtgørelsen beregnes

4 Side 4 af 6 som 90 pct. af nettoreserven, skete den 31. januar Efter ansøgning fra pensionskassen har Finanstilsynet den 22. oktober 1992 godkendt en ændring af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelser. Efter ændringen udgør godtgørelsen for medlemmer, der ikke er fyldt 54 år, 93 pct. af nettoreserven. Herefter forøges godtgørelsen trinvis, indtil den for medlemmer, der er fyldt 60 år, udgør 100 pct. Klager vil, hvis han udtræder af kassen med udgangen af 1992, være omfattet af de ændrede regler. Heroverfor har klager i et supplerende indlæg af 23. december 1992 gjort gældende, at han er part i sagen, og bl.a. anført, at klagen går ud på, "at Finanstilsynet - i strid med loven - har godkendt regler, der ikke sikrer den enkelte forsikringstager, men derimod bortser fra det enkelte medlem til fordel for "ens for alle uafhængigt af den enkeltes forhold"." Ændringerne i pensionskassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse skete på Finanstilsynets initiativ, og det er tilsynet, der er klagers modpart. Heller ikke de ændrede regler tager udgangspunkt i den enkelte forsikringstagers forhold, men opererer med nogle generelle aldersbetingede satser. Ifølge en udtalelse fra kassens aktuar har den hidtidige beregningsregel givet kassen en fortjeneste fra udtrædelsesgodtgørelser på 1/2-3/4 mio. kr. årligt. De ændrede regler vil medføre, at den årlige fortjeneste bliver ca kr. mindre. Det er "overordentlig kritisabelt, at Finanstilsynet, som den overordnede tilsynsmyndighed, ikke sætter en stopper for denne udnyttelse af en svag part i forsikringsaftalen - nemlig det udtrædende medlem." Finanstilsynet har den 21. januar 1993 meddelt, at tilsynet ikke har yderligere bemærkninger til spørgsmålet om, hvorvidt klager kan indbringe Finanstilsynets godkendelse for ankenævnet. Klager har i skrivelse af 11. oktober 1993 oplyst, at hans fulde udtrædelsesgodtgørelse beregnet efter pensionskassens tekniske grundlag udgør kr. Han fik kun udbetalt 93 pct. af dette beløb eller kr. og måtte konstatere et tab på kr. Klager har præciseret, at klagen vedrører denne reduktion, som Finanstilsynet har godkendt. Ankenævnet udtaler:

5 Side 5 af 6 Efter lov om Industriministeriets Erhvervsankenævn (lov nr. 858 af 23. december 1987) 1, stk. 1, og lov om forsikringsvirksomhed (nu lovbekendtgørelse nr. 657 af 10. august 1993) 247 a, stk. 1, er Erhvervsankenævnet klageinstans for afgørelser, der er truffet af bl.a. Finanstilsynet i henhold til lov om forsikringsvirksomhed. Efter bekendtgørelse nr. 737 af 6. november 1991 om Industriministeriets Erhvervsankenævn (nu bekendtgørelse nr. 885 af 30. oktober 1992) 8 kan ankenævnet afvise klager, der indgives af en, som ikke er klageberettiget. Finanstilsynets skrivelse af 14. august 1992 til klageren indeholder alene en henvisning til, at udtrædelsesgodtgørelsen er beregnet i overensstemmelse med de af Finanstilsynet godkendte regler, og en bemærkning om, at tilsynet ikke kan foretage sig yderligere i sagen. Efter det af klageren fremførte er klagen en klage over indholdet af de regler om procentmæssig reduktion af udtrædelsesgodtgørelser, som Finanstilsynet efter ansøgning fra vedkommende pensionskasse har godkendt som en del af kassens tekniske grundlag. Parterne i en sag om en sådan godkendelse er normalt kun vedkommende pensionskasse og Finanstilsynet. Finanstilsynets godkendelse indeholder en afgørelse i forhold til pensionskassen. Godkendelsen kan derimod ikke betragtes som en afgørelse i forhold til pensionskassens enkelte medlemmer. Disse kan derfor ikke indbringe Finanstilsynets godkendelse eller indholdet af reglerne for Erhvervsankenævnet i medfør af lov om forsikringsvirksomhed 247 a. Klager kan således ikke anses for klageberettiget med hensyn til det påklagede forhold. Ankenævnet afviser herefter den indgivne klage fra behandling i nævnet. Til top Erhvervsankenævnet Langelinie Allé 17 - Postboks København Ø - Cookies

6 Side 6 af 6

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere