SAMARBEJDSAFTALE. Aclvokatfirmaet Poul Schmith. mellem. Dato: 6. december 2010 J.nr.: SOF/TIN/GHV. tilbud i henhold til servicelovens 109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. Aclvokatfirmaet Poul Schmith. mellem. Dato: 6. december 2010 J.nr.: 89-12533 SOF/TIN/GHV. tilbud i henhold til servicelovens 109"

Transkript

1 Aclvokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: Telefax: Dato: 6. december 2010 J.nr.: SOF/TIN/GHV SAMARBEJDSAFTALE om tilbud i henhold til servicelovens 109 mellem Ringsted Kommune og Ringsted Krisecenter Sorøvej Ringsted Certificeret efter DS/EN Iso 9001

2 2 Indholdsfortegnelse 1. PRJEAMBEL Samarbejdets formâi Ringsted Krisecenters ansvar Tilsynets indhoid 3 2. DEFINITIONER 4 3. SAMARBEJDSAFTALENS BAGGRUND 4 4. KVALITETSSTANDARD 5 5. RINGSTED KRISECENTERS YDELSER Omfang Revidering af tilbud og takster pa tilbudsportalen 6 6. TAKSTEROGEGENBETALING FaststteIseaftakster Fakturering Egenbetaling 7 7. RINGSTED KOMMUNES YDELSER 7 8. MYNDIGHEDSKRAV 7 9. TILSYN OG KLAGER Tilsyn Personrelateret tilsyn Generelt driftsorienteret tilsyn Klager FAST EJENDOM SAMARBEJDE FORSIKRING /ENDRINGER IKRAFTTRJEDEN OG OPH0R TVISTIGHEDER UNDERSKRIFT 13

3 3 1. PRIEAMBEL Ringsted Kommune og Den selvejende institution, Ringsted Krisecenter (der driver tionen Ringsted Krisecenter, Ringsted), har indgâet denne samarbejdsaftale. institu 1.1 Samarbejdets formal: Ringsted Kommune og Ringsted Krisecenter indgâr i et gensidigt og tillidsfuldt samarbej de og i en dialog, sam sikrer vedligeholdelsen og udviklingen af de kvaliteter og ter, som kendetegner Ringsted Krisecenters opholdstilbud. resulta 1.2 Ringsted Krisecenters ansvar: Bestyrelsen for Ringsted Krisecenter har ansvaret for den samlede drift, og for at Ring sted Krisecenter ud fra princippet am udbud og efterspørgsel pa de behandlings- og holdsydelser, sam tilbydes, drives pa et økonomisk ansvarligt grundlag. Det bemrkes, Ringsted Krisecenter ikke har til formal at generere økonomisk gevinst. Et ârligt overskud skal anvendes til konsolidering og udvikling i overensstemmelse med Ringsted Krisecen ters formal. op at 1.3 Tilsynets indhold: Ringsted Kommune fører tilsyn efter de til enhver tid nrmere anført i denne aftale. gldende lovregler og i øvrigt som

4 4 2 DEFINITIONER Ved ii eiler parterne torstâs ud fra den konkrete sammenhng Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune eiler dem begge. Ved retssikkerhedsloven forstâs by om retssikkerhed og administration pa det sociale omrâde, Iovbekendtgøreise nr. 877 af 3. september 2008 med senere ndringer. Ved samarbejdsaftale forstâs denne aftale med bilag og senere ndringer og tiiig. Ved serviceloven forstâs by om social service, lovbekendtgørelse nr. 979/2008 med sene re ndringer. Ved tilbud forstâs de tibbud, som Ringsted Krisecenter udbyder pa tilbudsportaben. Ved tilbudsportaien forstâs den tilbudsportab, der er oprettet I henhoid til servicebovens 14, og som er nrmere reguleret I bekendtgøreise nr. 681 af 20. juni 2007 om Tibbuds portalen. 3. SAMARBEJDSAFTALENS BAGGRUND I henhoid til servicebovens 4, stk. 2, kan kommunalbestyreisen opfyide sit forsyningsan svar i henhoid til serviceboven ved brug af egne tilbud elier ved samarbejde med andre kommuner, regioner eiier private tilbud. Kommunaibestyrelsen skal tibbyde midiertidigt ophoid i boformer til kvinder, som har v ret udsat for void, trusier om void ebier tiisvarende krise i iivsforhoid. reiation tii famibie- eiier sam Ringsted Krisecenter har siden 1978 i Ringsted Kommune udvikiet og drevet et kvindekri secenter I overensstemmebse med gidende iovgivning. Denne samarbejdsaftaie er indgâet meibem parterne I henhoid tib serviceiovens 109 om kv I nde krisece ntre.

5 5 Ringsted Kommune fører tilsyn med Ringsted Krisecenter og de tilbud, som Ringsted Kri secenter udbyder I henhold til servicelovens 109, jf. punkt KVALITETSSTANDARD Ringsted Kommune skal I henhold til bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvali tetsstandard for kvindekrisecentre udarbejde en kvalitetsstandard for kommunens kvinde krisecentre. Ringsted Krisecenter bistâr I kvalitetssta nda rden. fornødent omfang Ringsted Kommune med udarbejdelsen af Kvalitetsstandarden revideres efter behov og mindst hvert andet âr. Kvalitetsstandarden offentliggøres pa hjemmeside. Ringsted Kommunes og pa Ringsted Krisecenters Ringsted Krisecenter skal informere om Ringsted Krisecenters serviceniveau gennem ser vicedekiarationer, jf. 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitets standard for kvindekrisecentre efter 109 I by om social service. 5. RINGSTED KRISECENTERS YDELSER 5.1 Omfang Det pâhviler Ringsted Krisecenter at udbyde de tilbud og til de takster, der til enhver tid findes pa tilbudsportalen. Ved aftalens indgâelse udbyder Ringsted Krisecenter tilbud I henhold til servicelovens 109. Det pâhviler Ringsted Krisecenter uden vederlag at bistâ Ringsted Kommune med indbe retning af oplysninger til tilbudsportalen, sâledes at kravene I bekendtgørelse om Til budsportalen opfyldes. Ringsted Krisecenter bestemmer indholdet af de konkrete tilbud pa Ringsted Krisecenter I overensstemmelse med Ringsted Krisecenters vrdigrundlag.

6 6 Ringsted Kommune bestemmer, hvilke tilbud der lgges pa tilbudsportalen. Sâfremt et tilbud ikke har den fornødne faglige kvalitet, eller faststtelsen af taksten ikke følger det aftalte, jf. punkt 6.1, vii tilbuddet ikke blive lagt pa tiibudsportaien. 5.2 Revidering af tilbud og takster pa tilbudsportalen Ringsted Krisecenter er berettiget til pr. 1. januar at revidere takster og justere tilbud. /Endringen af tilbud og takster pa tilbudsportalen skal fremsendes til Ringsted Kommune senest den 1. november äret før. Bortset fra den nvnte regulering en gang ârligt og reguleringen I punkt 13 er taksterne faste. Dette indebrer ikke en indskrnkning i Ringsted Krisecenters mulighed for at levere og opkrve betaling for tiiigsydelser til opfyldelse af sriige behov I tilknytning til de faste tilbud pa tilbudsportalen. Sâfremt der i øvrigt sker ndringer af tilbud jf. punkt 13, skal dette straks indberettes til tilbudsportaien I overensstemmelse med de procedurer, som Ringsted Kommune udmef der for dette. 6. TAKSTER OG EGENBETALING 6.1 FaststteIse af takster Ringsted Krisecenter faststter taksten for en normaiplads I tilbuddet efter principperne I bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale ti lb u d. Ved siden af normalprisen kan der vre tiligsydeiser til opfyldelse at srlige behov, som Igges oveni prisen. Prisen for tillgsydelser baseres pa medgâede omkostninger samt et eventuelt overhead til Ringsted Krisecenter svarende til overhead pa de faste yd else r. 6.2 Fakturering Ringsted Krisecenter varetager fakturering overfor den anbringende kommune.

7 7 6.3 Egenbetaling Egenbetaling henhold til servicelovens 163 for ophold pa Ringsted Krisecenter afreg nes direkte med den anbringende kommune. 7. RINGSTED KOMMUNES YDELSER Ringsted Kommune fører tilsyn med Ringsted Krsecenter og varetager administration i forbindelse med tilbudsportalen. Tilsynet tiirettelgges til opfyldelse af gldende Iovkrav og i øvrigt i samarbejde med Ringsted Krisecenter. Vederlag for Ringsted Kommunes tilsyn, jf. punkt 9.1.2, faststtes efter reglerne i vicelovens 149. ser Vederlaget for administration i til de hertil medgäede omkostninger. forbindelse med tilbudsportalen faststtes under hensyn Vederlag kan faktureres af Ringsted Kommune en gang ârligt i pâgidende âr. november mâned for det 8. MYNDIGHEDSKRAV Ringsted Krisecenter skal under udførelse af tilbud sikre, at arbejdet til enhver tid sker under iagttagelse af kravene i den gidende lovgivning, jf. herunder by om sociab ser vice og by om retssikkerhed og administration pa det sociale omräde. Herudover er Ringsted Krisecenter forpligtet til hedskrav og gldende arbejdsmiljøregler. at overholde andre relevante myndig Ringsted Krisecenter er omfattet af reglerne I forvaltningsboven og offentlighedsioven I forhold til den opgave, der udføres I henhold til servicelovens 109, jf. retssikkerhedsbo vens 43, stk. 2.

8 8 9. TILSYN OG KLAGER 9.1 Tilsyn Ringsted Kommune har som thsynsmyndighed ret til fuld indsigt Ringsted Krisecenters kalkulationer for enkeltydelser og økonomiske forhold, der relaterer sig til Ringsted Krise centers tilbud. Ringsted Krisecenter sender budgetter og ârsrapport til orientering til Ringsted Kommune. Ringsted Kommune kan til enhver tid anmode om yderligere økono miske oplysninger vedrørende tilbuddene, herunder priskalkulation for enkeltydelser. Tilsynet tilrettelgges sâ vidt muligt under hensyntagen til driften af Ringsted Krisecen ter. Ringsted Krisecenter leverer alle de for tilsynets virksomhed nødvendige oplysninger uden ugrundet ophold Personrelateret tilsyn Den anbringende kommune fører det personrelaterede tilsyn i ner, jf. dog nedenfor. forhold til enkelte perso Ringsted Kommune fører I henhold til servicelovens 146, stk. 1, tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 âr, der har ophold I deres ophold er af midlertidig karakter. kommunen, lever, ogsâ selvom Ringsted Kommune har til enhver tid ret til pa eget initiativ at kontrollere forholdene for de kvinder, børn og unge, der opholder sig pa Ringsted Krisecenter, og hvor Ringsted Kommune fører person relateret tilsyn. Ringsted Krisecenter skal overholde reglerne I serviceloven om underretning, herunder skal Ringsted Krisecenter straks kontakte den anbringende Kommune, sâfremt et barn pa Ringsted Krisecenter har behov for srlig støtte Generelt driftsorienteret tilsyn Ringsted Kommune fører tilsyn med de tilbud, som Ringsted Krisecenter udbyder efter servicelovens 109 og har til enhver tid ret til pa eget initiativ at kontrollere Ringsted Krisecenters udførelse af tilbud og at udstede pâbud om forbedringer og forbud mod drift.

9 9 Tilsynet omfatter bade indholdet at tilbuddene og den made, opgaverne udføres pa, herunder personale, bygninger og økonomi, jf. servicelovens 148 a. Tilsynet udmøntes som 2 ârlige anmeldte tilsynsbesøg, der skal følge arbejdet i Ringsted Krisecenter i relation til indhold og tilrettelggelse af tilbuddet. Tilsynet er nrmere be skrevet i en af Ringsted Kommune udarbejdet tilsynsmanual. Ringsted Krisecenter er endvidere forpligtet til at gennemføre en evaluering, der internt i Ringsted Krisecenters organisation skal sikre, at tilbuddene leveres korrekt i overens stemmelse med kravene I samarbejdsaftalen og lovgivningen. Ringsted Krisecenters til enhver tid vrende model for evaluering skal vre fremsendt til Ringsted Kommune til one nte ring. Ringsted Kommune pâser, at forholdene I Ringsted Krisecenter er i overensstemmelse med den kvalitetsstandard, som er fastsat af kommunen, jf. punkt 4. Ringsted Kommune pâser endvidere, at Ringsted Krisecenter overholder lovgivningen og vedtgten. Tilsynet omfatter bl.a. følgende: Ringsted Krisecenter skal indsende ârsrapport til Ringsted Kommune, sâledes at Ringsted Kommune kan pâse, at Ringsted Krisecenters virksomhed udøves forsvar ligt. Ringsted Krisecenter skal indberette ndringer I bestyrelse og daglig ledelse til Ringsted Kommune. Ringsted Kommune kan nedstte vederlag til bestyrelsens medlemmer, sâfremt disse overstiger, hvad der anses for sdvanligt efter hvervets art og arbejdets omfa ng. Ringsted Kommune kan afstte bestyrelsesmedlemmer, der misrøgter deres hverv. Ringsted Kommune kan endvidere afstte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder kravene i Ringsted Krisecenters vedtgt. Ringsted Krisecenter skal indhente Ringsted Kommunes forudgâende samtykke til ekstraordinre dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtgten ikke over holdes.

10 10 Nedsttelse Kommunes samtykke. af Ringsted Krisecenters fondskapital (grundkapit&) krver Ringsted Endring af Ringsted Krisecenters ner/fonde og opløsning krver vedtgt, sammenlgning Ringsted Kommunes godkendelse. med andre institutio Ved overtrdelse at bestemmelser i styrelsen, daglig leder eller revisor melse med Iovgivningen. lovgivningen kan Ringsted Kommune give pâig be om at bringe forholdet i overensstem Ringsted Kommune kan bestemme, at der ska! foretages granskning af angivne torhold vedrørende Ringsted Krisecenter, Ringsted Krisecenters nrmere valtning eller regnskaber. Ringsted Kommune udpeger en eller flere gransknings mnd. Udgifterne til granskning udredes foreløbig af Ringsted Kommune, men holdes af Ringsted Krisecenter. Ringsted Kommune kan pa vegne at Ringsted Krisecenter og i Ringsted Krisecen ters navn beslutte at ledelse (torstander), anigge granskningsmnd, disse under udførelsen at deres hverv sted Krisecenter. for erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmer, daglig af revisorer eller tredjemand for skade, som forstligt eller uagtsomt har tilføjet Ring 9.2 Klager Kiager til Ringsted Kommune vedrørende Ringsted Krisecenter eller dennes medarbejdere, skal straks videregives til Ringsted Krisecenter og herefter besvares at Ringsted Kommu ne efter indhentelse at udtal&se fra Ringsted Krisecenter. Klager direkte til Ringsted Krisecenter om konkrete driftsforhold og hndelser besvares at Ringsted Krisecenter, og Ringsted Kommune underrettes straks herom. Ringsted Krise center sender kopi at svaret til Ringsted Kommune. Svar pa kiager stilet til Ringsted Krisecenter at generel eller principiel karakter vedrøren de samarbejdsaftalen og ydelserne sendes til Ringsted Kommune th udtalelse, inden det sendes videre til kiageren, medmindre andet i den konkrete situation er aftaft.

11 FAST EJENDOM Ringsted Kommune har tinglyst tilbageskødningsklausul pa Ringsted Krisecenters ejendom beliggende Sorøvej 22, Ringsted. Ringsted Krisecenter kan anmode Ringsted Kommune om at rykke for Ian, som Krise centeret ønsker at optage til f.eks. udvidelser og forbedringer. 11. SAMARBEJDE Samarbejdet mellem Ringsted Krisecenter og Ringsted Kommune skal baseres pa gensidig dialog og medvirke til løbende udvikling og forbedring af de opnâede resultater. Ringsted Krisecenter har initiativpligten I samarbejdet mellem parterne. Sàfremt Ringsted Kommune pàtnker at tage nye initiativer eller at oprette nye tilbud til maigruppen eller tilsvarende malgrupper, skal Ringsted Kommuner sá vidt muligt inddra ge Ringsted Krisecenter i en gensidig dialog. Dette kan dog kun ske med respekt af kommunens status af offentlig myndighed, herunder respekt for interne/ mellemkommuna le overvejelser og drøftelser, krav til ligebehandling, offentliggørelse og tavshedspligt mv. 12. FORSIKRING Ringsted Krisecenter er forpligtet til at tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer og opretholde disse i samarbejdsaftalens og anbringelsesaftalernes løbetid. Ringsted Kom mune er til enhver tid berettiget til at krve dokumentation herfor. 13. NDRINGER Som følge af nye lovkrav eller ndret offentlig regulering er Ringsted Kommune beretti get til at krve ndringer i Ringsted Krisecenters tilbud pa tilbudsportalen.1tendringer pa Ringsted Krisecenters eget initiativ ma ikke ivrksttes, før Ringsted Kommune har sam tykket skriftligt hen. Hvis de aftalte ellen af Ringsted Kommune krvede ndringer indebrer vsentligt for øgede omkostninger for Ringsted Krisecenter forhold til, hvad der ma pâregnes ved le vering af ydelser som de foreliggende, kan Ringsted Krisecenter betinge ndringerne af,

12 12 at der sker forhoidsmssig ndring af taksterne for tilbuddene, jf. punkt 5.1. Sâfremt ndringerne medfører vsentiigt reducerede omkostninger for Ringsted Krisecenter, kan Ringsted Kommune krve forhoidsmssig nedstteise af taksten. /Endringerne skal gennemføres i overensstemmelse med eventuelle frister i den dende by elber offentlige regulering. pagi 14. IKRAFTTRDEN OG OPH0R Samarbejdsaftaben trder i kraft den 1. januar Samarbejdsaftalen kan skriftligt opsiges af hver af parterne med 9 udgangen af en mâned. mâneders varsel til Parterne foretager primo 2012 I fhesskab en revurdering af aftalen. 15. TVISTIGHEDER Retsforhofdet I ret. henhold til samarbejdsaftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk Sâfremt der opstâr en uoverensstemmelse mellem parterne I forbindebse med samar bejdsaftalen, skal parterne søge en Iøsning ved forhandling. Sâfremt der ikke ved forhandling kan opnâs en Iøsning, afgøres tvisten endejigt ved void gift efter Regier for Behandling af Sager ved Det Danske Voidgiftsinstitut (Danish Arbitra tion). Voidgiftsrettens hjemsted er Ringsted. Sagen skai afgøres af tre voidgiftsdommere, hvor hver part udpeger en voidgiftsdommer, mens voidgiftsrettens formand udnvnes af Det Danske Voidgiftsinstitut.

13 13 16 UNDERSKRIFT Kontrakten underskrives I e ksem p1 a r. to originale eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et Dato: / 2010 Data: / 2010 For Ringsted Kommune: For Ringsted Krisecenter: Niels Ulrich Hermansen Borgmester Ingrid Otte Hanne Tolstrup Anne Nielsen Britta Nielsen Kirsten Wied Lone S. Olsen Karen Hallberg

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere