ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

2 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING COMMERCIAL Rederiet beskæftiger sig med shippingaktiviteter indenfor segmenterne for kemikalietankskibe og containerfeederskibe. Rederiet er i dag ejer af 3 skibe, 2 nybygninger samt er medejer af 7 skibe. The Company is engaged in shipping activities within the chemical tanker and container feeder vessel segments. Today the Company is owner of 3 vessels, 2 new buildings and is part owner of 7 vessels. Med købet af Ibex Maritime Ltd. i oktober 2007 har rederiet et solidt fundament indenfor befragtning af kemikalietankskibe. Selskabet driver 24 skibe i kommercielt mangement. The acquisition of Ibex Maritime Ltd. in October 2007 ensures the Company a solid basis in chartering of chemical tankers. The company operates 24 vessels in commercial management. Ca. 500 søfolk er på søen Approx. 500 seamen are onboard our vessels Afdelingen har 12 ansatte There are 12 employees in this department SHIPMANAGEMENT SHIPMANAGEMENT CONSULTING CONSULTING Rederiet har to afdelinger i Polen og en i København inden for teknisk management, som forestår bemanding, supply mana-gement, dokninger, ombygninger og rapportering for 10 af rederiets egne skibe samt 30 skibe for eksterne kunder. Rederiets afdeling for Shipdesign og Consulting har betydelig ekspertise inden for projektdesign, herunder nybygningstilsyn, inspektioner, dokninger og anden teknisk rådgivning. Der ydes p.t. nybygningstilsyn på 10 skibe egne såvel som eksterne. The Company has two departments in Poland and one in Copenhagen handling technical management, crewing, supply management, dockings, conversions and reporting for 10 of the Company s own vessels and 30 vessels for external clients. The Company s department for Shipdesign and Consulting has a considerable expert knowledge within project design, including newbuilding supervision, inspections, dockings and other types of technical consultancy. Presently, newbuilding supervision is performed on 10 vessels - the Company s own as well as external. Afdelingen har 26 ansatte Afdelingen har 12 fastansatte og et antal projektansatte 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 The department has 26 employees The department has 12 permanent employees and a number of project employees

3 Indholdsfortegnelse Table of contents Indhold Contents Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...8 Aktionær information...22 Bestyrelse, direktion og ledelse...24 Overblik over ERRIAs historie...32 Selskabsstruktur...33 Ledelsespåtegning...35 Revisionspåtegning...36 Totalindkomstopgørelse...39 Balance...40 Egenkapitalopgørelse...42 Pengestrømsopgørelse...44 Noter...46 Company details...4 Key figures and financial ratios...6 Management s review...8 Shareholder information...22 Board of Directors, Executive Management and Management...24 History of ERRIA in brief...32 Company structure...33 Management s statement...35 Auditor s report...37 Statement of Comprehensive Income...38 Balance sheet...40 Change in equity...42 Cash flow statement...44 Notes...46 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2010, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

4 Selskabsoplysninger Company details Selskab Erria A/S CVR nr Hjemstedskommune Tårnby, Danmark Company Erria A/S Danish Central Business Registration No Registered in Tårnby, Denmark Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Finn Buus Nielsen (Næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Hasse Kjærsgaard Larsen Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Direktør, Økonomi og Strategi, Henrik Blegvad Funk Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Finn Buus Nielsen (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Hasse Kjærsgaard Larsen Executive Board CEO and managing director Henrik N. Andersen Director, Finance & Strategy, Henrik Blegvad Funk Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 29. april 2011 The Annual General Meeting approved the annual report on 29 April 2011 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

5 M/T INGRID JAKOBSEN 5

6 Hoved- og nøgletal Key figures and financial ratios KONCERN GROUP tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (44.437) ( ) (15.017) Finansielle poster, netto Financials, net (19.658) (8.187) (17.865) (998) (7.551) Årets resultat, moderselskabets aktionærer Profit for the year, equity holders of the parent (54.457) ( ) (26.727) Årets resultat Profit for the year (59.386) ( ) (33.235) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year (62.128) ( ) (24.612) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) (58) (227) (19) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) (12) (41) (7) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) (34) (76) (11) 8 8 Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) (13) (37) (7) 6 6 Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) ,50 Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios Gennemsnitlige antal aktier er ændret i 2006 med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2008, 2009 og 2010, idet der i 2007 blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparable to 2008, 2009 and 2010, due to a 1:10 split of shares in 2007, the average number of shares have been changed in ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

7 MODERSELSKAB PARENT COMPANY tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (62.431) ( ) (1.138) Finansielle poster, netto Financials, net (11.173) (2.242) (6.172) 186 (787) Årets resultat Profit for the year (68.668) ( ) (7.563) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year (64.314) ( ) (1.464) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) (152) (620) (3) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) (30) (130) (2) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) (37) (73) (3) 4 11 Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) (17) (38) (2) 3 6 Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) ,50 Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios Gennemsnitlige antal aktier er ændret i 2006 med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2008, 2009 og 2010, idet der i 2007 blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparable to 2008, 2009 and 2010, due to a 1:10 split of shares in 2007, the average number of shares have been changed in

8 Ledelsesberetning Management s review Strategi og forretningsområder Rederiet har på generalforsamlingen i 2010 kommunikeret en ændret strategi. Ændringen har bevirket, at de ældre og ulønsomme containerskibe er afhændet i 2010 med tab. Rederiet fremstår herefter som et kemikalietankrederi med ejer- og delejerskab af 9 kemikalietankskibe, 2 nybygninger samt et enkelt multipurposeskib. Business areas The Company has at the Annual General Meeting in 2010 communicated a change in strategy. The change has meant that the elderly and unprofitable container vessels were sold in 2010 with loss. Company appears then as a chemical tanker company with part- and ownership of 9 chemical tankers, 2 new buildings and one multipurpose vessel. Rederiets hidtige strategi om salg af andele af skibe i K/S selskaber er ligeledes ændret. Dette bevirker, at selskabet ikke længere arbejder aktivt på salg af K/S andele. Company s current strategy for the sale of shares of vessels in the K/S companies has also changed. This makes the company no longer actively working on sales of K/S shares. Erria A/S aktivitetsområder er shipping og shippingrelaterede aktiviteter på verdensplan. Erria A/S activities are comprised of shipping and shipping related activities worldwide. Det er selskabets mål at opnå stor ekspertise på nicheområder og herigennem opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har i 2010 hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for kemikalietankskibe. It is the Company s objective to acquire extensive expertise in niche areas and through this obtain a favourable market position. The Company has in 2010 primarily been engaged in shipping activities within the chemical tanker segments. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af Shipping Services i et tæt samarbejde med kunderne. It is the overall strategy of the Company to differentiate from competitors by offering a complete range of Shipping Services in close partnership with the customers. Selskabets hovedforretningsområder er: The main business areas of the Company are: 1. Consulting 2. Ship Management 3. Befragtning 4. Skibsreder 1. Consulting 2. Ship Management 3. Commercial Management 4. Shipowning Selskabet har ekspertise indenfor: The Company s expertise lies within: Rederidrift Teknisk management Bemanding Befragtning Supply management Udvikling af nybygningsprojekter Skibsdesign og consulting Køb og salg af skibe Shipping Technical management Crew management Chartering Supply management Development of new building projects Ship design and consulting Purchase and sale of vessels Erria A/S er en maritime one stop shop. Rederiet kan internationalt tilbyde services fra afdelinger i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette er for at sikre en dynamisk organisation indenfor skibsadministration og bemanding, skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn, befragtning, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Erria A/S is a maritime one stop shop. Internationally, the Company offers its services from departments in several countries with optimal use of local competencies and resources, thus ensuring a dynamic organisation within administrative ship management and crew management, technical consultancy and new building supervision, chartering, ship investment, purchase and procurement as well as an international service and repair team. 8 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

9 Udvikling i året 2010 Koncern Årets resultat af den primære drift på tdkk er i overensstemmelse med Rederiets forventninger til Development in the year 2010 Group The year s operating profit of tdkk -44,437 is in accordance the company s expectations for Årets resultat blev på tdkk imod tdkk i Koncernens totalindkomst blev tdkk, imod tdkk i 2009 og betragtes som klart utilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Rederiet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 73 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet samt ca. 500 søfolk. Moderselskab Resultatet af den primære drift blev tdkk ( tdkk). Profit before tax amounted to tdkk -59,386 compared to tdkk -156,423 tdkk in Group Comprehensive Income amounted to tdkk -62,128 compared to tdkk -155,573 in 2009 and is considered clearly unsatisfactory. Group equity amounted to tdkk 63,579 at year-end 2010 compared to tdkk 123,726 at the end of At year-end, the Company had 73 employees in the offices in Denmark and abroad approximately 500 seamen. Parent Company The operating profit came to tdkk -62,431 (tdkk -159,467). Årets resultat blev på tdkk imod i Moderselskabets totalindkomst (årsresultat inkl. dagsværdireguleringer) blev tdkk, imod tdkk i 2009 og betragtes som klart utilfredsstillende. Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Året der gik Verdensmarkedet for containerskibsfart påvirkedes fortsat i helt usædvanlig grad negativt af den globale økonomiske krise. Faldende efterspørgsel og tilgang af ny tonnage medførte for hele 2010 meget lavere rater. Som følge af markedsvilkårene blev dele af den globale flåde taget ud af drift. De lave rater ramte i høj grad også Erria A/S. I 2010 gennemførte Rederiet det på generalforsamlingen annoncerede skift i strategien og afhændede containerskibene. Kemikalietankmarkedet, som normalt ikke er særligt volatilt, har også i 2010 været stærkt påvirket af historisk svære markedsforhold, hvor efterspørgslen på raffinerede produkter har været forholdsvis lav i For Erria A/S flåde af topmoderne kemikalietankskibe gjaldt tilsvarende, at efterspørgsel pressede fragtraterne. Dog har raterne været svagt stigende gennem Markedet for køb og salg af skibe gik helt i stå i Årsagen til dette skal primært ses med baggrund i reduceret efterspørgsel og vanskelig finansiering til køb af skibe. Der er i 2010 solgt følgende containerskibe, hvor Erria A/S havde en betydelig ejerandel: M/V Filippa, M/V Karoline, M/V Ingrid og M/V Dagmar. Salget indgår negativt i regnskabet med 50,7 mdkk. Årets regnskabseffekt udlignes delvist af de i 2009 gennemførte nedskrivninger. Disse tabsgivende skibe vil således ikke fremadrettet påvirke Rederiet. Profit before tax amounted to tdkk -68,668 compared to tdkk -157,996 tdkk in The Comprehensive Income (year s profit including fair value adjustment) of the Parent Company amounted to tdkk -64,314 compared to tdkk -162,279 in 2009 and is considered clearly unsatisfactory. Equity attributable to shareholders in the Parent Company was TDKK 75,002 at year-end compared to tdkk 137,335 at the end of The year The world market for container shipping was continuously affected in an unusual negatively degree by the global economic crisis. Falling demand and influx of new tonnage led throughout 2010 to much lower rates. As a result of market conditions, parts of the global fleet was mothballed. The low rates also affected to a great extent Erria A/S. In 2010, the Company announced at the Annual General Assembly a change in strategy and subsequently sold the container vessels. The chemical tanker market which is not normally so volatile was also strongly affected by historically weak market conditions where demand for refined products fell as a result of the economic crisis. For Erria A/S fleet of top modernised chemical tankers this meant that demand pressed rates. However, rates rose moderately throughout The market for buying and selling of vessels went to a complete halt in The reason for this should primarily be seen against the background of a reduction in demand and difficulties in financing the purchase of vessels. The following container vessels, in which Erria A/S had a considerable ownership share, were sold in 2010: M/V Filippa, M/V Karoline, M/V Ingrid and M/V Dagmar. The sales are negative in the record with DKK 50.7 million. Net financial effect is partially offset by the 2009 write-downs. The loss-making vessels will therefore not affect the Company in the future. 9

10 Ledelsesberetning Management s review Rederiet genforhandlede igen i efteråret 2010 nybygningskontrakterne med Rushan Shipyard i Kina. Resultatet blev en prisreduktion på 3,2 meur på de 2 stk DWT kemikalietankskibe. Rederiet har således 2 kemikalietankskibe fra kinesisk værft til forsinket levering i juni og december The Company renegotiated again in autumn 2010 the new building contracts with Rushan Shipyard in China. The result was a reduced price at meur 3.2 on the 2 chemical tankers of 6,500 DWT each. The Company has 2 chemical tankers from Chinese shipyard for delayed delivery in June and December 2011 Erria A/S har i 2010 påbegyndt arbejdet på den indgåede kontrakt med det venezuelanske olieselskab PDVSA om nybygningstilsyn af foreløbigt 4 Aframax tankskibe frem til 2014 Erria A/S has in 2010 started actual work on the concluded contract with the Venezuelan oil company PDVSA on new building supervision of initially 4 Aframax tankers until Ved udgangen af 2010 indgik Erria A/S yderligere en aftale med PDVSA om at forestå bygning af 2 skibe, denne gang 2 asfalt tankere, der skal bygges frem til By the end of 2010, Erria A/S signed an additional agreement with PDVSA to manage the construction of 2 vessels, this time 2 asphalt tankers to be built by Usikkerhed vedrørende måling af skibenes værdi Markedet for skibshandler for Rederiets skibstyper er pt. meget begrænset. Desuden er retningsgivende markedsdata blevet en mangelvare, hvorfor det er vanskeligt at opnå pålidelige vurderinger på skibe fra eksterne mæglere. Uncertainty regarding measurement of vessel value The market for the type of vessels the Company owns is very limited. Overall, it makes normative market data a scarce commodity, so it is difficult to obtain reliable estimates on vessels from external brokers. Ledelsen har med udgangspunkt i det realiserede resultat i 2010 og indsejlingsforventninger for 2011 vurderet et eventuelt nedskrivningsbehov af Rederiets skibe, nybygninger og delejede skibe. Management has, based on the result achieved in 2010 and earnings expectations for 2011 assessed any impairment of its vessels, new buildings and part-owned vessels. Eventuel nedskrivning foretages, når den regnskabsmæssige værdi er højere end nettosalgsprisen eller værdien ved fortsat drift (nytteværdien). Der skal nedskrives til det højeste af nettosalgspris og værdi ved fortsat drift. Any impairment is made when the carrying value exceeds the net selling price or value by continuing operations (utility). There should be write-downs to the higher of net selling price and value of continued operations. Nettosalgsprisen vurderes i lighed med tidligere år på grundlag af indhentede eksterne mæglervurderinger for skibene. Baseret på det indledningsvis anførte er det ledelsens vurdering, at de indhentede mæglervurderinger på nuværende tidspunkt ikke giver et pålideligt og realistisk grundlag til fastsættelse af nettosalgsprisen. De regnskabsmæssige værdier af skibe både for hel- og delejede skibe overstiger væsentligt de indhentede mæglervurderinger. Net selling price is assessed as in previous years based on gathered outside broker reviews for vessels. Based on the first mentioned, it is the management assessment that the sought broker valuations do not currently provide a reliable and realistic basis for determining net selling price. The carrying amounts of the vessels - both full and part-owned vessels - significantly exceeds the obtained broker valuations. Ledelsen har derfor valgt at opgøre værdien ved fortsat drift og har foretaget en kapitalværdiberegning. Kapitalværdiberegningerne er foretaget som et estimat over de tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme ved fortsat brug af skibene i deres nuværende stand og forventede brugstid ud fra det af ledelsen godkendte budget for Management has chosen to calculate the value of continued operation and has made a capital-value calculation. Capital value calculations are made as an estimate of the discounted future cash flows by the continued use of the vessels in their current condition and expected useful lives from the directors approved budget for I kapitalværdiberegningerne har ledelsen foretaget skøn over forventningerne til fremtidig charterhyre, residualværdier på skibene, levetider og risikotillæg indeholdt i diskonteringsfaktor. Ændringer i de anførte skøn samt markedsrenteniveauet vil kunne have betydelige påvirkning for kapitalværdiberegningerne. Forventningerne til fremtidig charterhyre omfatter, at charterhyren i 2012 kommer tilbage til 2008 niveau. In the capital value calculations management has made estimates of expectations for future charter hire, residual values on the vessels, length of lives and risk premium contained in the discount rate. Changes in the estimate given, and market interest rates could have significant impact on net present value calculations. Expectations for future charter hire includes the charter hire rates in 2012 return to the 2008 level. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

11 Ledelsen har på baggrund af de anlagte skøn, der anses som realistisk vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at foretage nedskrivninger på nybygninger, hel og delejede skibe. Der er, som følge af det ovenfor anførte, betydelig usikkerhed om værdiansættelsen. Udbytte Bestyrelsen indstiller i år, at der ikke udbetales udbytte. Risici Styring af finansielle risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i Koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Rederiets direktion og Bestyrelse vurderer løbende de risici, som Rederiet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Dette sker bl.a. ved at indgå købs- og salgsaftaler, som reducerer risikoen for, at Koncernen påvirkes negativt af udsving på de underliggende priser. Markedsrisici Koncernen er eksponeret over markedsrisici indenfor valuta, rente, olie og fragtpriser. Udviklingen i markedspriser for de segmenter, som Rederiet opererer i følges tæt. De danner grundlag for de forudsætninger Koncernens budgetter og prognoser baseres på. Fragtraterisici Den væsentligste markedsrisiko er fragtrisiko, der relaterer sig til den fremtidige indtjening på skibene. For at afbalancere fragtrisici, søger Rederiet at fordele indsejlingen på skibene, ved at afsætte skibene på 30% COA, 30% time-charter og 40% spot. Derved er en del af indsejlingen garanteret, samtidigt med at Rederiet har fordel af et marked med stigende rater. Bunkerprisrisici Rederiet afdækker som hovedregel ikke sit forventede fremtidige forbrug af bunker, idet Rederiet anser sin eksponering i forholdet til udviklingen i bunkerpriser som relativt begrænset. Dette forhold skyldes delvis Koncernens indsejlingsmæssige fordeling mellem COA, time-charter og Spot samt ved den antagelse, at udviklingen i Spot fragtmarkedet delvist er en reflektion af udviklingen i bunkerpriser. Skibsprisrisici En af Koncernens væsentligste risici udgøres af ændringen i værdien af Rederiets egne og delejede skibe. Ved udgangen af 2010 havde Rederiet 2 kemikalietankskibe og 1 multipurpose skib - alle helejede skibe samt delejerskab i yderligere 7 kemikalietankskibe. Management has, based on the key assumptions, which are considered realistic, estimated that at present no need for impairment of new buildings, full- and part-owned vessels, nut, by virtue of the foregoing to provide considerable uncertainty about the valuation. There is, because of the foregoing substantial uncertainty about the valuation. Dividend The board recommends that no dividend is paid this year. Risk Financial risk management Active assessment of risk plays a central role in the Group s strategy to ensure a stable income. Company Directors and Board regularly assesses the risks that the Company is exposed to and also considers whether there should be precautions against exposure. This is achieved by entering into purchase and sale agreements that reduce the risk that the Group adversely affected by fluctuations in underlying prices. Market risks The Group is exposed to market risk in foreign exchange, interest rates, oil and freight prices. Developments in freight rates for the segments that The Company operates in are closely monitored. They form the basis for the assumptions the Company s budgets and forecasts are based. Freight risks The principal market risks are the freight risks related to future earnings of the vessels. To balance freight risks, the Company seeks to divide the revenue of ships, by contracting ships at 30% on COA, 30% on time charter and 40% on the spot marked. Hence, a share of the total revenue is guaranteed, while the vessels and the company have a potential benefit from a market with increasing rates. Bunker price risk The Company does generally not hedge the expected future consumption of bunker as the Company considers its exposure in relation to changes in bunker prices as relatively limited. This is conditioned partly due to the Groups proportional revenue source between COA, time-charter and spot - and by the assumption that changes in the spot freight market is partly a reflection of changes in bunker prices. Vessel price risk One of the Group s significant risks consists of the change in value of the Company s owned and partially owned vessels. By the end of 2010 the Company had 2 chemical tanker vessels and 1 multipurpose vessel all wholly owned vessels, and part ownership in an additional 7 chemical tanker ships. 11

12 Ledelsesberetning Management s review Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis (mistet værdi for egne skibe samt den ombordværende kommercielle last). Rederiet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. Ydermere minimeres disse risici ved at have en moderne skibsflåde og investere i skibenes vedligehold og personalets bevidsthed om miljøet. Insurance There are a number of risks associated with the operation of vessels. The value most important events are covered by insurance are oil spills and total losses (lost value of own vessel and the occupants of commercial cargo). The Company shall protect itself against these by taking out insurance policies with recognized international companies. Furthermore minimize these risks by having a modern fleet and by investing in ship maintenance and staff awareness about the environment. Pirateri Rederiet er afdækket ved sædvanlige foranstaltninger i forhold til kapringer af skibe. Piracy The Company is insured by normal means against hijackings of vessels. Politiske risici Rederiet har et betydeligt engagement i Vietnam forankret i et medejerskab gennem Koncernens aktiepost i Saigon Shipping J/S Company (34,1%), hvor hovedaktionæren er kontrolleret af Peoples Committee (51%). Politisk stabilitet og efter forholdene lempelige økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer er baggrunden for den vækst, der kendetegner Vietnams nuværende udvikling. Der er ikke tegn på at denne udvikling vil svækkes. Rederiet anser ikke engagementet i Vietnam for behæftet med væsentlige politiske risici og forventer en betydelig fremgang af det erhvervsmæssige fodfæste og forretningsmæssige forspring, som er opnået på rederi- og logistikområdet. Political risk The Company has an important engagement in Vietnam through a joint ownership in Saigon Shipping J/S Company (34.1%), where the main shareholder is controlled by the Peoples Committee (51%). Political stability and relatively favourable financial conditions for foreign investments are the reasons for the growth that is characteristic of the present development in Vietnam. A development for which there are no signs of weakening. The Company does not consider itself to be exposed to extraordinary political risks in connection with the engagement in Vietnam, and expects a considerable progress in the business foundation and lead, which has been achieved in shipping and logistics. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes Rederiet fortsat kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT-området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af system. Administrationsaftaler Rederiet har administrationsaftaler på både egne skibe og eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at Rederiet kan miste en eller flere aftaler på dette område. Rederiet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Øvrige finansielle risici Der henvises til regnskabets note 3. IT The IT department has established a technical readiness. Thus, there are plans to enable the Company to continue to operate even with critical breakdowns in the IT field. The preparedness level is equal to the managerial decided preparedness level to provide emergency operation within respectively 8 to 24 hours depending on the system. Management Agreements The Company has management agreements with both their own vessels and externally-owned vessels under management. In nature, there is an operational risk that the Company may lose one or more agreements in this area. The Company will in such a situation, seek to adapt the organization. Other financial risks Reference is made to the accounts note ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

13 Samling af skibssektioner Assembly of blocks 13

14 Ledelsesberetning Management s review Udsigter for 2011/2012 Forventninger til 2011 Den globale økonomi forventes at vokse igen i 2011, og den industrielle produktion af kemikalieprodukter er stigende. Stigende efterspørgsel giver mulighed for bedre gennemsnitsrater, men trods den internationale udfasning af ældre skibe på grund af de nye International Maritime Organization (IMO) bestemmelser forventes markedet på kort sigt stadig at blive udfordrende. De første måneder af 2011 giver dog i særlig grad for kemikalietankskibene anledning til forsigtig optimisme fremadrettet. Forventningerne til markedsudviklingen og hermed fragtraterne er afdæmpede. Aktiviteterne forventes fortsat at udvise sæsonudsving, der er påvirket af verdenshandlen og udbud og efterspørgsel på de nichemarkeder, hvor Rederiet opererer bliver et vanskeligt år, men Rederiet forventer en væsentlig forbedring i totalindkomsten sammenlignet med 2010, dog stadig negativt for året som helhed. Forbedringen forventes tidligst at komme i slutningen af Med den nuværende markedssituation forventes ikke avancer ved eventuelt salg af skibe. Særlig usikkerhed knytter sig til udviklingen i fragtraterne, USD-kurs og oliepris. Rederiets segmenter Consulting, Commercial og Ship management vil alle give en betydelig positiv likviditet og et positivt resultat i Usikkerhed vedrørende likviditetsforhold Baseret på ovennævnte forventninger til totalindkomsten for 2011, er forventningerne at den samlede likviditetsændring balancerer for Dette bygger på følgende væsentlige forudsætninger: At de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, herunder at der i 2011 fortsat ydes afdragshenstand på skibsfinansiering. At de resterende betalinger på nybygningskontrakter kan finansieres via den særskilte committede finansieringsramme. At de konvertible lån forlænges, hvilket er sket i marts 2011, jf. nedenfor under afsnittet Begivenheder efter balancedagen. At medinvestorer i K/S selskaberne kan løfte deres andel af resthæftelser. Selskabet har i 2010 arbejdet med en plan, der er aftalt med selskabets hovedbankforbindelse. Formålet med planen er at sikre Rederiet den fornødne likviditet. Planen omfattede realisation af udvalgte finansielle og materielle aktiver. I 2011 vil der fortsat være fokus på opfyldelse af planen. Hovedbankforbindelserne har i 2010 løbende givet afdragshenstand på skibsfinansiering. Betalingerne på nybygningskontrakter finansieres via den særskilte committede finansieringsramme. Det er ledelsens vurdering, at bankforbindelserne fortsat vil medvirke positivt til opfyldelse af planen og derved understøtte den likviditetsmæssige situation i Ovennævnte forhold bevirker, at likviditetsforventningerne for 2011 vil være behæftet med betydelig usikkerhed. Prospects for 2011/2012 Outlook for 2011 The global economy is expected to grow again in 2011, and the industrial production of chemical products is increasing. Increased demand allows better average rates, but despite the international phase out older vessels due the new International Maritime Organization (IMO) rules, the market is expected in the short term to remain challenging. The first months of 2011, however particular attention to chemical tankers cause for cautious optimism ahead. Expectations for the market development and hereby freight rates are subdued. The activities are expected to continue to show seasonal variations, which are affected by global trade, and supply and demand in the niche markets where the Company operates will be a difficult year however the Company expects a significant improvement in the comprehensive income compared with 2010, but remained negative for the whole year. The improvement is not expected to come until in late With the current market situation it is not expected to be possible to achieve gains on the sale of vessels. Particular uncertainties relate to movements in rates, the USD rate and oil prices. The Company segments Consulting, Commercial and Technical Management will provide a significantly positive cash flow and a positive result in Uncertainty on the liquidity situation Based on the above expectations for total income for 2011, the expectations are that the total liquidity change for 2011 is balanced. This is based on the following major assumptions: That the existing credit facilities can be maintained, including continued deferred instalments of vessel financing in That the remaining payments on new building contracts continue to be funded through the separate committed envelope. That the convertible loan is extended which has happened in March 2011, see below under Events after the balance day. That the co-investors in the K/S companies can pay according to their liability. The Company has in 2010 worked with a plan agreed with its principal banker. The purpose of the plan is to ensure the Company the necessary liquidity. The plan included the realization of selected financial and material assets. In 2011 there will continuously be focus on the fulfilment of the plan. The banks granted grace periods on the instalments payments the vessel financing several times throughout Management believes that the main banks will contribute positively to the fulfilment of the plan, supporting the liquidity situation in The above conditions mean that liquidity outlook for 2011 will be subject to considerable uncertainty. 14 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

15 Begivenheder efter balancedagen Erria Consulting, en division i Rederiet Erria A/S indgik op til Nytåret 2010 yderligere en kontrakt med PDVSA (Petróleos de Venezuela), det nationale olieselskab i Caracas, Venezuela om at forestå bygning af 2 asfalt tankere. Kontrakten løber frem til Denne kontrakt betyder en yderligere omsætning for Erria Consulting på 60 mio. kr. i byggeperioden. Kontrakten vil allerede i 2011 bidrage til Erria A/S resultat med et to-cifret million beløb. Det er aftalemæssigt sikret, at fortjenesten løbende kan overføres fra Venezuela til moderselskabet i Danmark, ligesom valutarisici er minimeret idet kontrakten er aftalt i Euro. Der er i marts 2011 indgået aftale med långivere af det konvertible lån om forlængelse af forfald til medio Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2011 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og Rederiets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, der kan medføre, at Rederiets faktiske resultater afviger fra forventningerne er blandt andet, men ikke udelukkende: ændringer i makro-økonomiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i Rederiets rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i søtransport og drift som følge af udefra kommende begivenheder mm. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i rederiet Erria A/S. Corporate Governance Rederiet søger at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance, og Rederiets Bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af Koncernen. Målet er at sikre, at Koncernen ledes på en sådan måde, at Koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten har Bestyrelsen gennemgået de af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger fra april Rederiet lever op til hovedparten af komitéens anbefalinger, men følger ikke anbefalingerne på følgende områder: Tre ud af fem medlemmer af Bestyrelsen ejer andele af skibe, som Koncernen er medejer af eller er driftsansvarlig for og følger således ikke fuldt ud anbefalingen om, at minimum halvdelen af bestyrelsen skal være uafhængig. Bestyrelsen anser den fælles interesse med investorerne i skibenes drift for at være en fordel. Events after the balance day Erria Consulting, a division of the Company Erria A/S signed by the end of 2010 an additional contract with PDVSA (Petroleos de Venezuela), the national oil company in Caracas, Venezuela to undertake the construction of two asphalt tankers. The contract runs until This contract represents an additional revenue for Erria Consulting amounting to DKK 60 million in the construction period. The contract will in 2011 contribute to Erria A/S result by a two-digit million amount. It is contractually ensured that profits can continuously be transferred from Venezuela to the parent company in Denmark and currency risks are minimized as the contract is based on Euro. An agreement was made in March 2011 with the lenders of the convertible loan to extend the maturity to mid Forward-Looking Statements This annual report contains forward-looking statements that reflect management s current view of future events and financial performance. Statements regarding 2011 and future years are inherently subject to uncertainties and the Company s actual results may differ from expectations. Factors that may cause the Company s actual results to differ from expectations include, but not limited to: changes in macro-economic - especially at Company s principal markets, changes in the Company s rate assumptions and operating costs, volatility in rates and vessel prices, regulatory changes, possible disruption to sea transport and operations resulting from outside events, etc. The annual report is not a solicitation to buy or sell shares of the Company Erria A/S. Corporate Governance The Company aims to comply with high standards within Corporate Governance, and the Board of Directors of the Company will on an ongoing basis adapt to the framework and the principles for the general management of the Group. The aim is to ensure that the Group is managed in such a way that the Group can reach the goal of ensuring a long term accrued value for its shareholders. In preparing the annual report, the Board has reviewed the recommendations by the Committee on Corporate Governance of April The Company complies with the majority of the Committee s recommendations but do not follow the recommendations in the below areas: Three out of five members of the Board own shares of vessels partly owned or operated by the Group and thus do not fully comply with the recommendation that a minimum of 50% of the board must be independent. The Board of Directors considers it to be an advantage that they share the interest of the investors concerning the operation of the vessels. 15

16 Ledelsesberetning Management s review Rederiet har ikke på nuværende tidspunkt fundet, at der var behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, Rederiet lægger vægt på, at Bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og medlemmer til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Der er ikke en grænse for, hvor længe bestyrelsesmedlemmer kan sidde i Bestyrelsen. Idet bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, har Rederiet ikke fundet det nødvendigt at indsætte en åremålsgrænse. På grund af Koncernens relativt enkle struktur og få medarbejdere, har Bestyrelsen ikke fundet behov for nedsættelse af andre udvalg, end revisionskomiteen. Som følge af, at medarbejderne har mulighed for direkte og uformel adgang til både Bestyrelse og direktion, har Rederiet valgt ikke at have en whistleblower-ordning. Som følge af Koncernens struktur og det begrænsede antal medarbejdere i København, er ønsket om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke blevet bragt op. Bestyrelsen har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har og vil løbende vurdere Bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvaret, som er forbundet hermed. Med udgangspunkt i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse (Corporate Governance), har Erria A/S ønsket at foretage en grundig individuel gennemgang i kommentarform, af hver enkelt anbefaling. Dette kan læses i sin helhed på under Investor Relations i punktet Corporate Governance, hvor den fulde redegørelse kan hentes (downloades) nederst på siden. Aktionærer og andre interessenter Rederiets Bestyrelse og direktion ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Rederiet tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om Koncernens økonomiske udvikling og aktiviteter. Informationen til og dialogen med aktionærer og interessenter vil finde sted via udsendelse af meddelelser og via Rederiets hjemmeside, udsendelse af OMX-meddelelser og møder med investorer, analytikere og medier. Meddelelser vil være tilgængelige på Rederiets hjemmeside efter offentliggørelse via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Ligeledes bliver præsentationer oftest udfærdiget på engelsk og lagt på Rederiets hjemmeside. Årsrapporter og vedtægter er tilgængelige både på dansk eller engelsk. Rederiets kapitalforhold og udbyttepolitik vurderes løbende. Presently, the Company sees no need for age limits for board members as the Company emphasises that the Board of Directors includes members with an important, relevant business experience and due to the fact that Board members are elected for one year at the time only. There is no limit to the length of time a board member may be part of the Board. All Board members are up for re-election every year and the Company therefore finds it irrelevant to establish time limits. Due to the relatively simple structure of the Group and the limited number of employees the board finds it unnecessary to establish a nomination committee and remuneration committee. Due to the fact that employees have the opportunity for direct and informal access to both the Board and the executive management, the Company has chosen not to have a whistleblower system. As a consequence of the Group s structure and the limited number of employees, it is the opinion of the management that the question of staff-elected Board members is not relevant. The Board of Directors has not established an actual remuneration policy but has and will on an ongoing basis assess the fees for Board and executive management in relation to their tasks and responsibilities. Based on the recommendations issued by The Committee on Corporate Governance in Denmark for good corporate governance, Erria A/S has wanted to make a thorough individual review in comment form, of every single recommendation. This can be read in its entirety on under Investor Relations in the section Corporate Governance, where the full explanation can be downloaded at the bottom of the page. Shareholders and other stakeholders The Company s Board and management want and actively work towards maintaining a good communication and dialogue with shareholders and other stakeholders. The Company aims at establishing a high degree of openness in its communication of information concerning the Group s financial development and its activities. Information to and the dialogue with shareholders and other stakeholders will be effected via the Company s homepage, publication to the stock exchange OMX and via meetings with investors, analysts and media. There will be access to information on the Company s web-site immediately after publications on OMX the Nordic Exchange Copenhagen. Further to this, presentations will be published via the Company s web-page. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets Bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne på generalforsamlingerne får en detaljeret orientering om selskabets forhold og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Annual reports and articles of association are available in Danish or English. The Company s financial and profits policy is assessed on an ongoing basis. The General Assembly is the highest authority. The Company s Board emphasizes that the shareholders at general meetings will have a detailed briefing on the company s relationship and an adequate basis for the decisions that the General Assembly shall decide. 16 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

17 Bestyrelsen Bestyrelsens opgaver er i vidt omfang fastlagt i den danske lovgivning. Således varetager Bestyrelsen den overordnede ledelse af Koncernen og fastlægger mål og strategier. Desuden fører Bestyrelsen i bred forstand tilsyn med Rederiet og dets datterselskaber/kommanditistselskaber og fører kontrol med, at disse ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabernes vedtægter. Bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som mindst en gang om året genbehandles og tilpasses Koncernens behov. Bestyrelsen anses for at have de fornødne kvalifikationer med hensyn til faglig baggrund og erfaring inden for international forretning, shipping, økonomi, jura, kommunikation og ledelse. Bestyrelsens sammensætning sikrer spredning på relevante kvalifikationer, således at Bestyrelsen kan varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver samt sikre en kontrolleret vækst af Koncernen i et konstruktivt samarbejde med Direktionen. En gang årligt foretages en evaluering af Bestyrelsens arbejde. Ifølge Rederiets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem tre og syv medlemmer til Bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Nye medlemmers profil forelægges generalforsamlingen og de nyvalgte får en grundig introduktion til Rederiet. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 9 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om Koncernens forhold, herunder en fast månedlig rapportering. Der er ikke personsammenfald mellem Bestyrelse og direktion, og ingen af Bestyrelsens medlemmer er involveret i den daglige ledelse af Koncernen. The Board of directors The tasks of the Board are to a wide extent defined by Danish law. This means that the Board of Directors handles the general management of the Group and decides about targets and strategies. Furthermore, the Board manages the overall surveillance of the Company and its subsidiaries and K/S - structures and controls that they are managed in a proper way and in accordance with the legislation and the articles of association of the individual companies. The tasks of the Board are established in a procedure that is, at least once a year, reconsidered and adapted to the needs of the Group. The Board shall be deemed to have the necessary qualifications for professional background and experience in international business, shipping, finance, law, communication and management. Board composition ensures dissemination of relevant skills, so that the Board can perform its managerial and strategic tasks and ensure a controlled growth of the Group in a constructive cooperation with the executive management. Once a year an evaluation of the Board s work is carried out. According to the Company s Articles of Association the General Assembly elects between three and seven members to the Board. The Board currently consists of five elected members, elected for one year, renewable. The Board shall elect a chairman and a vice chairman. New members profiles are submitted to the General Assembly and the newly elected Board member will receive a thorough introduction to the Company. The management normally participates in board meetings to be held at least 5 times a year. The Board has met 9 times in The Board is regularly briefed on the Group s business situation, including a monthly report. There is no duality between the Board of Directors and executive management, and none of the Board members are involved in the daily management of the Group. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af Bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Board members receive a fixed annual fee, as approved by the shareholders in connection with the approving of the annual report. The Board is not covered by bonus or share option schemes. None of the Board members are entitled to special consideration in connection with resignation. Direktion Direktionen ansættes af Bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af Koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen angiver. Executive Management The executive management is appointed by the Board of Directors, which sets conditions of employment. Management is responsible for the daily operations of the Group in compliance with the guidelines and directives as the Board specifies. Aflønningen af direktionen, der består af to medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Incitamentsordninger for direktion og ledende medarbejdere omfatter et aktieoptionsprogram fra 2007 og 2008 der er til udløb pr. medio 2012, samt sædvanligt bonusprogram. Principperne for The remuneration of the executive management, consisting of two members shall be settled by the Board. With substantial changes in company ownership, the executive management has the right to receive special remuneration. Incentive schemes for directors and senior staff includes a stock option plan from 2007 and 2008 set to expire per mid 2012, and 17

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE / CONTENTS Selskabsoplysninger / Company details.......................................... 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN... INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere