ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

2 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING COMMERCIAL Rederiet beskæftiger sig med shippingaktiviteter indenfor segmenterne for kemikalietankskibe og containerfeederskibe. Rederiet er i dag ejer af 3 skibe, 2 nybygninger samt er medejer af 7 skibe. The Company is engaged in shipping activities within the chemical tanker and container feeder vessel segments. Today the Company is owner of 3 vessels, 2 new buildings and is part owner of 7 vessels. Med købet af Ibex Maritime Ltd. i oktober 2007 har rederiet et solidt fundament indenfor befragtning af kemikalietankskibe. Selskabet driver 24 skibe i kommercielt mangement. The acquisition of Ibex Maritime Ltd. in October 2007 ensures the Company a solid basis in chartering of chemical tankers. The company operates 24 vessels in commercial management. Ca. 500 søfolk er på søen Approx. 500 seamen are onboard our vessels Afdelingen har 12 ansatte There are 12 employees in this department SHIPMANAGEMENT SHIPMANAGEMENT CONSULTING CONSULTING Rederiet har to afdelinger i Polen og en i København inden for teknisk management, som forestår bemanding, supply mana-gement, dokninger, ombygninger og rapportering for 10 af rederiets egne skibe samt 30 skibe for eksterne kunder. Rederiets afdeling for Shipdesign og Consulting har betydelig ekspertise inden for projektdesign, herunder nybygningstilsyn, inspektioner, dokninger og anden teknisk rådgivning. Der ydes p.t. nybygningstilsyn på 10 skibe egne såvel som eksterne. The Company has two departments in Poland and one in Copenhagen handling technical management, crewing, supply management, dockings, conversions and reporting for 10 of the Company s own vessels and 30 vessels for external clients. The Company s department for Shipdesign and Consulting has a considerable expert knowledge within project design, including newbuilding supervision, inspections, dockings and other types of technical consultancy. Presently, newbuilding supervision is performed on 10 vessels - the Company s own as well as external. Afdelingen har 26 ansatte Afdelingen har 12 fastansatte og et antal projektansatte 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 The department has 26 employees The department has 12 permanent employees and a number of project employees

3 Indholdsfortegnelse Table of contents Indhold Contents Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...8 Aktionær information...22 Bestyrelse, direktion og ledelse...24 Overblik over ERRIAs historie...32 Selskabsstruktur...33 Ledelsespåtegning...35 Revisionspåtegning...36 Totalindkomstopgørelse...39 Balance...40 Egenkapitalopgørelse...42 Pengestrømsopgørelse...44 Noter...46 Company details...4 Key figures and financial ratios...6 Management s review...8 Shareholder information...22 Board of Directors, Executive Management and Management...24 History of ERRIA in brief...32 Company structure...33 Management s statement...35 Auditor s report...37 Statement of Comprehensive Income...38 Balance sheet...40 Change in equity...42 Cash flow statement...44 Notes...46 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2010, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

4 Selskabsoplysninger Company details Selskab Erria A/S CVR nr Hjemstedskommune Tårnby, Danmark Company Erria A/S Danish Central Business Registration No Registered in Tårnby, Denmark Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Finn Buus Nielsen (Næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Hasse Kjærsgaard Larsen Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Direktør, Økonomi og Strategi, Henrik Blegvad Funk Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Finn Buus Nielsen (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Hasse Kjærsgaard Larsen Executive Board CEO and managing director Henrik N. Andersen Director, Finance & Strategy, Henrik Blegvad Funk Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 29. april 2011 The Annual General Meeting approved the annual report on 29 April 2011 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

5 M/T INGRID JAKOBSEN 5

6 Hoved- og nøgletal Key figures and financial ratios KONCERN GROUP tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (44.437) ( ) (15.017) Finansielle poster, netto Financials, net (19.658) (8.187) (17.865) (998) (7.551) Årets resultat, moderselskabets aktionærer Profit for the year, equity holders of the parent (54.457) ( ) (26.727) Årets resultat Profit for the year (59.386) ( ) (33.235) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year (62.128) ( ) (24.612) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) (58) (227) (19) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) (12) (41) (7) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) (34) (76) (11) 8 8 Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) (13) (37) (7) 6 6 Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) ,50 Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios Gennemsnitlige antal aktier er ændret i 2006 med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2008, 2009 og 2010, idet der i 2007 blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparable to 2008, 2009 and 2010, due to a 1:10 split of shares in 2007, the average number of shares have been changed in ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

7 MODERSELSKAB PARENT COMPANY tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (62.431) ( ) (1.138) Finansielle poster, netto Financials, net (11.173) (2.242) (6.172) 186 (787) Årets resultat Profit for the year (68.668) ( ) (7.563) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year (64.314) ( ) (1.464) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) (152) (620) (3) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) (30) (130) (2) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) (37) (73) (3) 4 11 Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) (17) (38) (2) 3 6 Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) ,50 Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios Gennemsnitlige antal aktier er ændret i 2006 med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2008, 2009 og 2010, idet der i 2007 blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparable to 2008, 2009 and 2010, due to a 1:10 split of shares in 2007, the average number of shares have been changed in

8 Ledelsesberetning Management s review Strategi og forretningsområder Rederiet har på generalforsamlingen i 2010 kommunikeret en ændret strategi. Ændringen har bevirket, at de ældre og ulønsomme containerskibe er afhændet i 2010 med tab. Rederiet fremstår herefter som et kemikalietankrederi med ejer- og delejerskab af 9 kemikalietankskibe, 2 nybygninger samt et enkelt multipurposeskib. Business areas The Company has at the Annual General Meeting in 2010 communicated a change in strategy. The change has meant that the elderly and unprofitable container vessels were sold in 2010 with loss. Company appears then as a chemical tanker company with part- and ownership of 9 chemical tankers, 2 new buildings and one multipurpose vessel. Rederiets hidtige strategi om salg af andele af skibe i K/S selskaber er ligeledes ændret. Dette bevirker, at selskabet ikke længere arbejder aktivt på salg af K/S andele. Company s current strategy for the sale of shares of vessels in the K/S companies has also changed. This makes the company no longer actively working on sales of K/S shares. Erria A/S aktivitetsområder er shipping og shippingrelaterede aktiviteter på verdensplan. Erria A/S activities are comprised of shipping and shipping related activities worldwide. Det er selskabets mål at opnå stor ekspertise på nicheområder og herigennem opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har i 2010 hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for kemikalietankskibe. It is the Company s objective to acquire extensive expertise in niche areas and through this obtain a favourable market position. The Company has in 2010 primarily been engaged in shipping activities within the chemical tanker segments. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af Shipping Services i et tæt samarbejde med kunderne. It is the overall strategy of the Company to differentiate from competitors by offering a complete range of Shipping Services in close partnership with the customers. Selskabets hovedforretningsområder er: The main business areas of the Company are: 1. Consulting 2. Ship Management 3. Befragtning 4. Skibsreder 1. Consulting 2. Ship Management 3. Commercial Management 4. Shipowning Selskabet har ekspertise indenfor: The Company s expertise lies within: Rederidrift Teknisk management Bemanding Befragtning Supply management Udvikling af nybygningsprojekter Skibsdesign og consulting Køb og salg af skibe Shipping Technical management Crew management Chartering Supply management Development of new building projects Ship design and consulting Purchase and sale of vessels Erria A/S er en maritime one stop shop. Rederiet kan internationalt tilbyde services fra afdelinger i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette er for at sikre en dynamisk organisation indenfor skibsadministration og bemanding, skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn, befragtning, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Erria A/S is a maritime one stop shop. Internationally, the Company offers its services from departments in several countries with optimal use of local competencies and resources, thus ensuring a dynamic organisation within administrative ship management and crew management, technical consultancy and new building supervision, chartering, ship investment, purchase and procurement as well as an international service and repair team. 8 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

9 Udvikling i året 2010 Koncern Årets resultat af den primære drift på tdkk er i overensstemmelse med Rederiets forventninger til Development in the year 2010 Group The year s operating profit of tdkk -44,437 is in accordance the company s expectations for Årets resultat blev på tdkk imod tdkk i Koncernens totalindkomst blev tdkk, imod tdkk i 2009 og betragtes som klart utilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Rederiet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 73 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet samt ca. 500 søfolk. Moderselskab Resultatet af den primære drift blev tdkk ( tdkk). Profit before tax amounted to tdkk -59,386 compared to tdkk -156,423 tdkk in Group Comprehensive Income amounted to tdkk -62,128 compared to tdkk -155,573 in 2009 and is considered clearly unsatisfactory. Group equity amounted to tdkk 63,579 at year-end 2010 compared to tdkk 123,726 at the end of At year-end, the Company had 73 employees in the offices in Denmark and abroad approximately 500 seamen. Parent Company The operating profit came to tdkk -62,431 (tdkk -159,467). Årets resultat blev på tdkk imod i Moderselskabets totalindkomst (årsresultat inkl. dagsværdireguleringer) blev tdkk, imod tdkk i 2009 og betragtes som klart utilfredsstillende. Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Året der gik Verdensmarkedet for containerskibsfart påvirkedes fortsat i helt usædvanlig grad negativt af den globale økonomiske krise. Faldende efterspørgsel og tilgang af ny tonnage medførte for hele 2010 meget lavere rater. Som følge af markedsvilkårene blev dele af den globale flåde taget ud af drift. De lave rater ramte i høj grad også Erria A/S. I 2010 gennemførte Rederiet det på generalforsamlingen annoncerede skift i strategien og afhændede containerskibene. Kemikalietankmarkedet, som normalt ikke er særligt volatilt, har også i 2010 været stærkt påvirket af historisk svære markedsforhold, hvor efterspørgslen på raffinerede produkter har været forholdsvis lav i For Erria A/S flåde af topmoderne kemikalietankskibe gjaldt tilsvarende, at efterspørgsel pressede fragtraterne. Dog har raterne været svagt stigende gennem Markedet for køb og salg af skibe gik helt i stå i Årsagen til dette skal primært ses med baggrund i reduceret efterspørgsel og vanskelig finansiering til køb af skibe. Der er i 2010 solgt følgende containerskibe, hvor Erria A/S havde en betydelig ejerandel: M/V Filippa, M/V Karoline, M/V Ingrid og M/V Dagmar. Salget indgår negativt i regnskabet med 50,7 mdkk. Årets regnskabseffekt udlignes delvist af de i 2009 gennemførte nedskrivninger. Disse tabsgivende skibe vil således ikke fremadrettet påvirke Rederiet. Profit before tax amounted to tdkk -68,668 compared to tdkk -157,996 tdkk in The Comprehensive Income (year s profit including fair value adjustment) of the Parent Company amounted to tdkk -64,314 compared to tdkk -162,279 in 2009 and is considered clearly unsatisfactory. Equity attributable to shareholders in the Parent Company was TDKK 75,002 at year-end compared to tdkk 137,335 at the end of The year The world market for container shipping was continuously affected in an unusual negatively degree by the global economic crisis. Falling demand and influx of new tonnage led throughout 2010 to much lower rates. As a result of market conditions, parts of the global fleet was mothballed. The low rates also affected to a great extent Erria A/S. In 2010, the Company announced at the Annual General Assembly a change in strategy and subsequently sold the container vessels. The chemical tanker market which is not normally so volatile was also strongly affected by historically weak market conditions where demand for refined products fell as a result of the economic crisis. For Erria A/S fleet of top modernised chemical tankers this meant that demand pressed rates. However, rates rose moderately throughout The market for buying and selling of vessels went to a complete halt in The reason for this should primarily be seen against the background of a reduction in demand and difficulties in financing the purchase of vessels. The following container vessels, in which Erria A/S had a considerable ownership share, were sold in 2010: M/V Filippa, M/V Karoline, M/V Ingrid and M/V Dagmar. The sales are negative in the record with DKK 50.7 million. Net financial effect is partially offset by the 2009 write-downs. The loss-making vessels will therefore not affect the Company in the future. 9

10 Ledelsesberetning Management s review Rederiet genforhandlede igen i efteråret 2010 nybygningskontrakterne med Rushan Shipyard i Kina. Resultatet blev en prisreduktion på 3,2 meur på de 2 stk DWT kemikalietankskibe. Rederiet har således 2 kemikalietankskibe fra kinesisk værft til forsinket levering i juni og december The Company renegotiated again in autumn 2010 the new building contracts with Rushan Shipyard in China. The result was a reduced price at meur 3.2 on the 2 chemical tankers of 6,500 DWT each. The Company has 2 chemical tankers from Chinese shipyard for delayed delivery in June and December 2011 Erria A/S har i 2010 påbegyndt arbejdet på den indgåede kontrakt med det venezuelanske olieselskab PDVSA om nybygningstilsyn af foreløbigt 4 Aframax tankskibe frem til 2014 Erria A/S has in 2010 started actual work on the concluded contract with the Venezuelan oil company PDVSA on new building supervision of initially 4 Aframax tankers until Ved udgangen af 2010 indgik Erria A/S yderligere en aftale med PDVSA om at forestå bygning af 2 skibe, denne gang 2 asfalt tankere, der skal bygges frem til By the end of 2010, Erria A/S signed an additional agreement with PDVSA to manage the construction of 2 vessels, this time 2 asphalt tankers to be built by Usikkerhed vedrørende måling af skibenes værdi Markedet for skibshandler for Rederiets skibstyper er pt. meget begrænset. Desuden er retningsgivende markedsdata blevet en mangelvare, hvorfor det er vanskeligt at opnå pålidelige vurderinger på skibe fra eksterne mæglere. Uncertainty regarding measurement of vessel value The market for the type of vessels the Company owns is very limited. Overall, it makes normative market data a scarce commodity, so it is difficult to obtain reliable estimates on vessels from external brokers. Ledelsen har med udgangspunkt i det realiserede resultat i 2010 og indsejlingsforventninger for 2011 vurderet et eventuelt nedskrivningsbehov af Rederiets skibe, nybygninger og delejede skibe. Management has, based on the result achieved in 2010 and earnings expectations for 2011 assessed any impairment of its vessels, new buildings and part-owned vessels. Eventuel nedskrivning foretages, når den regnskabsmæssige værdi er højere end nettosalgsprisen eller værdien ved fortsat drift (nytteværdien). Der skal nedskrives til det højeste af nettosalgspris og værdi ved fortsat drift. Any impairment is made when the carrying value exceeds the net selling price or value by continuing operations (utility). There should be write-downs to the higher of net selling price and value of continued operations. Nettosalgsprisen vurderes i lighed med tidligere år på grundlag af indhentede eksterne mæglervurderinger for skibene. Baseret på det indledningsvis anførte er det ledelsens vurdering, at de indhentede mæglervurderinger på nuværende tidspunkt ikke giver et pålideligt og realistisk grundlag til fastsættelse af nettosalgsprisen. De regnskabsmæssige værdier af skibe både for hel- og delejede skibe overstiger væsentligt de indhentede mæglervurderinger. Net selling price is assessed as in previous years based on gathered outside broker reviews for vessels. Based on the first mentioned, it is the management assessment that the sought broker valuations do not currently provide a reliable and realistic basis for determining net selling price. The carrying amounts of the vessels - both full and part-owned vessels - significantly exceeds the obtained broker valuations. Ledelsen har derfor valgt at opgøre værdien ved fortsat drift og har foretaget en kapitalværdiberegning. Kapitalværdiberegningerne er foretaget som et estimat over de tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme ved fortsat brug af skibene i deres nuværende stand og forventede brugstid ud fra det af ledelsen godkendte budget for Management has chosen to calculate the value of continued operation and has made a capital-value calculation. Capital value calculations are made as an estimate of the discounted future cash flows by the continued use of the vessels in their current condition and expected useful lives from the directors approved budget for I kapitalværdiberegningerne har ledelsen foretaget skøn over forventningerne til fremtidig charterhyre, residualværdier på skibene, levetider og risikotillæg indeholdt i diskonteringsfaktor. Ændringer i de anførte skøn samt markedsrenteniveauet vil kunne have betydelige påvirkning for kapitalværdiberegningerne. Forventningerne til fremtidig charterhyre omfatter, at charterhyren i 2012 kommer tilbage til 2008 niveau. In the capital value calculations management has made estimates of expectations for future charter hire, residual values on the vessels, length of lives and risk premium contained in the discount rate. Changes in the estimate given, and market interest rates could have significant impact on net present value calculations. Expectations for future charter hire includes the charter hire rates in 2012 return to the 2008 level. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

11 Ledelsen har på baggrund af de anlagte skøn, der anses som realistisk vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at foretage nedskrivninger på nybygninger, hel og delejede skibe. Der er, som følge af det ovenfor anførte, betydelig usikkerhed om værdiansættelsen. Udbytte Bestyrelsen indstiller i år, at der ikke udbetales udbytte. Risici Styring af finansielle risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i Koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Rederiets direktion og Bestyrelse vurderer løbende de risici, som Rederiet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Dette sker bl.a. ved at indgå købs- og salgsaftaler, som reducerer risikoen for, at Koncernen påvirkes negativt af udsving på de underliggende priser. Markedsrisici Koncernen er eksponeret over markedsrisici indenfor valuta, rente, olie og fragtpriser. Udviklingen i markedspriser for de segmenter, som Rederiet opererer i følges tæt. De danner grundlag for de forudsætninger Koncernens budgetter og prognoser baseres på. Fragtraterisici Den væsentligste markedsrisiko er fragtrisiko, der relaterer sig til den fremtidige indtjening på skibene. For at afbalancere fragtrisici, søger Rederiet at fordele indsejlingen på skibene, ved at afsætte skibene på 30% COA, 30% time-charter og 40% spot. Derved er en del af indsejlingen garanteret, samtidigt med at Rederiet har fordel af et marked med stigende rater. Bunkerprisrisici Rederiet afdækker som hovedregel ikke sit forventede fremtidige forbrug af bunker, idet Rederiet anser sin eksponering i forholdet til udviklingen i bunkerpriser som relativt begrænset. Dette forhold skyldes delvis Koncernens indsejlingsmæssige fordeling mellem COA, time-charter og Spot samt ved den antagelse, at udviklingen i Spot fragtmarkedet delvist er en reflektion af udviklingen i bunkerpriser. Skibsprisrisici En af Koncernens væsentligste risici udgøres af ændringen i værdien af Rederiets egne og delejede skibe. Ved udgangen af 2010 havde Rederiet 2 kemikalietankskibe og 1 multipurpose skib - alle helejede skibe samt delejerskab i yderligere 7 kemikalietankskibe. Management has, based on the key assumptions, which are considered realistic, estimated that at present no need for impairment of new buildings, full- and part-owned vessels, nut, by virtue of the foregoing to provide considerable uncertainty about the valuation. There is, because of the foregoing substantial uncertainty about the valuation. Dividend The board recommends that no dividend is paid this year. Risk Financial risk management Active assessment of risk plays a central role in the Group s strategy to ensure a stable income. Company Directors and Board regularly assesses the risks that the Company is exposed to and also considers whether there should be precautions against exposure. This is achieved by entering into purchase and sale agreements that reduce the risk that the Group adversely affected by fluctuations in underlying prices. Market risks The Group is exposed to market risk in foreign exchange, interest rates, oil and freight prices. Developments in freight rates for the segments that The Company operates in are closely monitored. They form the basis for the assumptions the Company s budgets and forecasts are based. Freight risks The principal market risks are the freight risks related to future earnings of the vessels. To balance freight risks, the Company seeks to divide the revenue of ships, by contracting ships at 30% on COA, 30% on time charter and 40% on the spot marked. Hence, a share of the total revenue is guaranteed, while the vessels and the company have a potential benefit from a market with increasing rates. Bunker price risk The Company does generally not hedge the expected future consumption of bunker as the Company considers its exposure in relation to changes in bunker prices as relatively limited. This is conditioned partly due to the Groups proportional revenue source between COA, time-charter and spot - and by the assumption that changes in the spot freight market is partly a reflection of changes in bunker prices. Vessel price risk One of the Group s significant risks consists of the change in value of the Company s owned and partially owned vessels. By the end of 2010 the Company had 2 chemical tanker vessels and 1 multipurpose vessel all wholly owned vessels, and part ownership in an additional 7 chemical tanker ships. 11

12 Ledelsesberetning Management s review Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis (mistet værdi for egne skibe samt den ombordværende kommercielle last). Rederiet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. Ydermere minimeres disse risici ved at have en moderne skibsflåde og investere i skibenes vedligehold og personalets bevidsthed om miljøet. Insurance There are a number of risks associated with the operation of vessels. The value most important events are covered by insurance are oil spills and total losses (lost value of own vessel and the occupants of commercial cargo). The Company shall protect itself against these by taking out insurance policies with recognized international companies. Furthermore minimize these risks by having a modern fleet and by investing in ship maintenance and staff awareness about the environment. Pirateri Rederiet er afdækket ved sædvanlige foranstaltninger i forhold til kapringer af skibe. Piracy The Company is insured by normal means against hijackings of vessels. Politiske risici Rederiet har et betydeligt engagement i Vietnam forankret i et medejerskab gennem Koncernens aktiepost i Saigon Shipping J/S Company (34,1%), hvor hovedaktionæren er kontrolleret af Peoples Committee (51%). Politisk stabilitet og efter forholdene lempelige økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer er baggrunden for den vækst, der kendetegner Vietnams nuværende udvikling. Der er ikke tegn på at denne udvikling vil svækkes. Rederiet anser ikke engagementet i Vietnam for behæftet med væsentlige politiske risici og forventer en betydelig fremgang af det erhvervsmæssige fodfæste og forretningsmæssige forspring, som er opnået på rederi- og logistikområdet. Political risk The Company has an important engagement in Vietnam through a joint ownership in Saigon Shipping J/S Company (34.1%), where the main shareholder is controlled by the Peoples Committee (51%). Political stability and relatively favourable financial conditions for foreign investments are the reasons for the growth that is characteristic of the present development in Vietnam. A development for which there are no signs of weakening. The Company does not consider itself to be exposed to extraordinary political risks in connection with the engagement in Vietnam, and expects a considerable progress in the business foundation and lead, which has been achieved in shipping and logistics. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes Rederiet fortsat kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT-området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af system. Administrationsaftaler Rederiet har administrationsaftaler på både egne skibe og eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at Rederiet kan miste en eller flere aftaler på dette område. Rederiet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Øvrige finansielle risici Der henvises til regnskabets note 3. IT The IT department has established a technical readiness. Thus, there are plans to enable the Company to continue to operate even with critical breakdowns in the IT field. The preparedness level is equal to the managerial decided preparedness level to provide emergency operation within respectively 8 to 24 hours depending on the system. Management Agreements The Company has management agreements with both their own vessels and externally-owned vessels under management. In nature, there is an operational risk that the Company may lose one or more agreements in this area. The Company will in such a situation, seek to adapt the organization. Other financial risks Reference is made to the accounts note ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

13 Samling af skibssektioner Assembly of blocks 13

14 Ledelsesberetning Management s review Udsigter for 2011/2012 Forventninger til 2011 Den globale økonomi forventes at vokse igen i 2011, og den industrielle produktion af kemikalieprodukter er stigende. Stigende efterspørgsel giver mulighed for bedre gennemsnitsrater, men trods den internationale udfasning af ældre skibe på grund af de nye International Maritime Organization (IMO) bestemmelser forventes markedet på kort sigt stadig at blive udfordrende. De første måneder af 2011 giver dog i særlig grad for kemikalietankskibene anledning til forsigtig optimisme fremadrettet. Forventningerne til markedsudviklingen og hermed fragtraterne er afdæmpede. Aktiviteterne forventes fortsat at udvise sæsonudsving, der er påvirket af verdenshandlen og udbud og efterspørgsel på de nichemarkeder, hvor Rederiet opererer bliver et vanskeligt år, men Rederiet forventer en væsentlig forbedring i totalindkomsten sammenlignet med 2010, dog stadig negativt for året som helhed. Forbedringen forventes tidligst at komme i slutningen af Med den nuværende markedssituation forventes ikke avancer ved eventuelt salg af skibe. Særlig usikkerhed knytter sig til udviklingen i fragtraterne, USD-kurs og oliepris. Rederiets segmenter Consulting, Commercial og Ship management vil alle give en betydelig positiv likviditet og et positivt resultat i Usikkerhed vedrørende likviditetsforhold Baseret på ovennævnte forventninger til totalindkomsten for 2011, er forventningerne at den samlede likviditetsændring balancerer for Dette bygger på følgende væsentlige forudsætninger: At de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, herunder at der i 2011 fortsat ydes afdragshenstand på skibsfinansiering. At de resterende betalinger på nybygningskontrakter kan finansieres via den særskilte committede finansieringsramme. At de konvertible lån forlænges, hvilket er sket i marts 2011, jf. nedenfor under afsnittet Begivenheder efter balancedagen. At medinvestorer i K/S selskaberne kan løfte deres andel af resthæftelser. Selskabet har i 2010 arbejdet med en plan, der er aftalt med selskabets hovedbankforbindelse. Formålet med planen er at sikre Rederiet den fornødne likviditet. Planen omfattede realisation af udvalgte finansielle og materielle aktiver. I 2011 vil der fortsat være fokus på opfyldelse af planen. Hovedbankforbindelserne har i 2010 løbende givet afdragshenstand på skibsfinansiering. Betalingerne på nybygningskontrakter finansieres via den særskilte committede finansieringsramme. Det er ledelsens vurdering, at bankforbindelserne fortsat vil medvirke positivt til opfyldelse af planen og derved understøtte den likviditetsmæssige situation i Ovennævnte forhold bevirker, at likviditetsforventningerne for 2011 vil være behæftet med betydelig usikkerhed. Prospects for 2011/2012 Outlook for 2011 The global economy is expected to grow again in 2011, and the industrial production of chemical products is increasing. Increased demand allows better average rates, but despite the international phase out older vessels due the new International Maritime Organization (IMO) rules, the market is expected in the short term to remain challenging. The first months of 2011, however particular attention to chemical tankers cause for cautious optimism ahead. Expectations for the market development and hereby freight rates are subdued. The activities are expected to continue to show seasonal variations, which are affected by global trade, and supply and demand in the niche markets where the Company operates will be a difficult year however the Company expects a significant improvement in the comprehensive income compared with 2010, but remained negative for the whole year. The improvement is not expected to come until in late With the current market situation it is not expected to be possible to achieve gains on the sale of vessels. Particular uncertainties relate to movements in rates, the USD rate and oil prices. The Company segments Consulting, Commercial and Technical Management will provide a significantly positive cash flow and a positive result in Uncertainty on the liquidity situation Based on the above expectations for total income for 2011, the expectations are that the total liquidity change for 2011 is balanced. This is based on the following major assumptions: That the existing credit facilities can be maintained, including continued deferred instalments of vessel financing in That the remaining payments on new building contracts continue to be funded through the separate committed envelope. That the convertible loan is extended which has happened in March 2011, see below under Events after the balance day. That the co-investors in the K/S companies can pay according to their liability. The Company has in 2010 worked with a plan agreed with its principal banker. The purpose of the plan is to ensure the Company the necessary liquidity. The plan included the realization of selected financial and material assets. In 2011 there will continuously be focus on the fulfilment of the plan. The banks granted grace periods on the instalments payments the vessel financing several times throughout Management believes that the main banks will contribute positively to the fulfilment of the plan, supporting the liquidity situation in The above conditions mean that liquidity outlook for 2011 will be subject to considerable uncertainty. 14 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

15 Begivenheder efter balancedagen Erria Consulting, en division i Rederiet Erria A/S indgik op til Nytåret 2010 yderligere en kontrakt med PDVSA (Petróleos de Venezuela), det nationale olieselskab i Caracas, Venezuela om at forestå bygning af 2 asfalt tankere. Kontrakten løber frem til Denne kontrakt betyder en yderligere omsætning for Erria Consulting på 60 mio. kr. i byggeperioden. Kontrakten vil allerede i 2011 bidrage til Erria A/S resultat med et to-cifret million beløb. Det er aftalemæssigt sikret, at fortjenesten løbende kan overføres fra Venezuela til moderselskabet i Danmark, ligesom valutarisici er minimeret idet kontrakten er aftalt i Euro. Der er i marts 2011 indgået aftale med långivere af det konvertible lån om forlængelse af forfald til medio Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2011 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og Rederiets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, der kan medføre, at Rederiets faktiske resultater afviger fra forventningerne er blandt andet, men ikke udelukkende: ændringer i makro-økonomiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i Rederiets rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i søtransport og drift som følge af udefra kommende begivenheder mm. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i rederiet Erria A/S. Corporate Governance Rederiet søger at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance, og Rederiets Bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af Koncernen. Målet er at sikre, at Koncernen ledes på en sådan måde, at Koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten har Bestyrelsen gennemgået de af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger fra april Rederiet lever op til hovedparten af komitéens anbefalinger, men følger ikke anbefalingerne på følgende områder: Tre ud af fem medlemmer af Bestyrelsen ejer andele af skibe, som Koncernen er medejer af eller er driftsansvarlig for og følger således ikke fuldt ud anbefalingen om, at minimum halvdelen af bestyrelsen skal være uafhængig. Bestyrelsen anser den fælles interesse med investorerne i skibenes drift for at være en fordel. Events after the balance day Erria Consulting, a division of the Company Erria A/S signed by the end of 2010 an additional contract with PDVSA (Petroleos de Venezuela), the national oil company in Caracas, Venezuela to undertake the construction of two asphalt tankers. The contract runs until This contract represents an additional revenue for Erria Consulting amounting to DKK 60 million in the construction period. The contract will in 2011 contribute to Erria A/S result by a two-digit million amount. It is contractually ensured that profits can continuously be transferred from Venezuela to the parent company in Denmark and currency risks are minimized as the contract is based on Euro. An agreement was made in March 2011 with the lenders of the convertible loan to extend the maturity to mid Forward-Looking Statements This annual report contains forward-looking statements that reflect management s current view of future events and financial performance. Statements regarding 2011 and future years are inherently subject to uncertainties and the Company s actual results may differ from expectations. Factors that may cause the Company s actual results to differ from expectations include, but not limited to: changes in macro-economic - especially at Company s principal markets, changes in the Company s rate assumptions and operating costs, volatility in rates and vessel prices, regulatory changes, possible disruption to sea transport and operations resulting from outside events, etc. The annual report is not a solicitation to buy or sell shares of the Company Erria A/S. Corporate Governance The Company aims to comply with high standards within Corporate Governance, and the Board of Directors of the Company will on an ongoing basis adapt to the framework and the principles for the general management of the Group. The aim is to ensure that the Group is managed in such a way that the Group can reach the goal of ensuring a long term accrued value for its shareholders. In preparing the annual report, the Board has reviewed the recommendations by the Committee on Corporate Governance of April The Company complies with the majority of the Committee s recommendations but do not follow the recommendations in the below areas: Three out of five members of the Board own shares of vessels partly owned or operated by the Group and thus do not fully comply with the recommendation that a minimum of 50% of the board must be independent. The Board of Directors considers it to be an advantage that they share the interest of the investors concerning the operation of the vessels. 15

16 Ledelsesberetning Management s review Rederiet har ikke på nuværende tidspunkt fundet, at der var behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, Rederiet lægger vægt på, at Bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og medlemmer til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Der er ikke en grænse for, hvor længe bestyrelsesmedlemmer kan sidde i Bestyrelsen. Idet bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, har Rederiet ikke fundet det nødvendigt at indsætte en åremålsgrænse. På grund af Koncernens relativt enkle struktur og få medarbejdere, har Bestyrelsen ikke fundet behov for nedsættelse af andre udvalg, end revisionskomiteen. Som følge af, at medarbejderne har mulighed for direkte og uformel adgang til både Bestyrelse og direktion, har Rederiet valgt ikke at have en whistleblower-ordning. Som følge af Koncernens struktur og det begrænsede antal medarbejdere i København, er ønsket om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke blevet bragt op. Bestyrelsen har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har og vil løbende vurdere Bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvaret, som er forbundet hermed. Med udgangspunkt i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse (Corporate Governance), har Erria A/S ønsket at foretage en grundig individuel gennemgang i kommentarform, af hver enkelt anbefaling. Dette kan læses i sin helhed på under Investor Relations i punktet Corporate Governance, hvor den fulde redegørelse kan hentes (downloades) nederst på siden. Aktionærer og andre interessenter Rederiets Bestyrelse og direktion ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Rederiet tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om Koncernens økonomiske udvikling og aktiviteter. Informationen til og dialogen med aktionærer og interessenter vil finde sted via udsendelse af meddelelser og via Rederiets hjemmeside, udsendelse af OMX-meddelelser og møder med investorer, analytikere og medier. Meddelelser vil være tilgængelige på Rederiets hjemmeside efter offentliggørelse via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Ligeledes bliver præsentationer oftest udfærdiget på engelsk og lagt på Rederiets hjemmeside. Årsrapporter og vedtægter er tilgængelige både på dansk eller engelsk. Rederiets kapitalforhold og udbyttepolitik vurderes løbende. Presently, the Company sees no need for age limits for board members as the Company emphasises that the Board of Directors includes members with an important, relevant business experience and due to the fact that Board members are elected for one year at the time only. There is no limit to the length of time a board member may be part of the Board. All Board members are up for re-election every year and the Company therefore finds it irrelevant to establish time limits. Due to the relatively simple structure of the Group and the limited number of employees the board finds it unnecessary to establish a nomination committee and remuneration committee. Due to the fact that employees have the opportunity for direct and informal access to both the Board and the executive management, the Company has chosen not to have a whistleblower system. As a consequence of the Group s structure and the limited number of employees, it is the opinion of the management that the question of staff-elected Board members is not relevant. The Board of Directors has not established an actual remuneration policy but has and will on an ongoing basis assess the fees for Board and executive management in relation to their tasks and responsibilities. Based on the recommendations issued by The Committee on Corporate Governance in Denmark for good corporate governance, Erria A/S has wanted to make a thorough individual review in comment form, of every single recommendation. This can be read in its entirety on under Investor Relations in the section Corporate Governance, where the full explanation can be downloaded at the bottom of the page. Shareholders and other stakeholders The Company s Board and management want and actively work towards maintaining a good communication and dialogue with shareholders and other stakeholders. The Company aims at establishing a high degree of openness in its communication of information concerning the Group s financial development and its activities. Information to and the dialogue with shareholders and other stakeholders will be effected via the Company s homepage, publication to the stock exchange OMX and via meetings with investors, analysts and media. There will be access to information on the Company s web-site immediately after publications on OMX the Nordic Exchange Copenhagen. Further to this, presentations will be published via the Company s web-page. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets Bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne på generalforsamlingerne får en detaljeret orientering om selskabets forhold og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til. Annual reports and articles of association are available in Danish or English. The Company s financial and profits policy is assessed on an ongoing basis. The General Assembly is the highest authority. The Company s Board emphasizes that the shareholders at general meetings will have a detailed briefing on the company s relationship and an adequate basis for the decisions that the General Assembly shall decide. 16 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

17 Bestyrelsen Bestyrelsens opgaver er i vidt omfang fastlagt i den danske lovgivning. Således varetager Bestyrelsen den overordnede ledelse af Koncernen og fastlægger mål og strategier. Desuden fører Bestyrelsen i bred forstand tilsyn med Rederiet og dets datterselskaber/kommanditistselskaber og fører kontrol med, at disse ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabernes vedtægter. Bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som mindst en gang om året genbehandles og tilpasses Koncernens behov. Bestyrelsen anses for at have de fornødne kvalifikationer med hensyn til faglig baggrund og erfaring inden for international forretning, shipping, økonomi, jura, kommunikation og ledelse. Bestyrelsens sammensætning sikrer spredning på relevante kvalifikationer, således at Bestyrelsen kan varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver samt sikre en kontrolleret vækst af Koncernen i et konstruktivt samarbejde med Direktionen. En gang årligt foretages en evaluering af Bestyrelsens arbejde. Ifølge Rederiets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem tre og syv medlemmer til Bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Nye medlemmers profil forelægges generalforsamlingen og de nyvalgte får en grundig introduktion til Rederiet. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 9 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om Koncernens forhold, herunder en fast månedlig rapportering. Der er ikke personsammenfald mellem Bestyrelse og direktion, og ingen af Bestyrelsens medlemmer er involveret i den daglige ledelse af Koncernen. The Board of directors The tasks of the Board are to a wide extent defined by Danish law. This means that the Board of Directors handles the general management of the Group and decides about targets and strategies. Furthermore, the Board manages the overall surveillance of the Company and its subsidiaries and K/S - structures and controls that they are managed in a proper way and in accordance with the legislation and the articles of association of the individual companies. The tasks of the Board are established in a procedure that is, at least once a year, reconsidered and adapted to the needs of the Group. The Board shall be deemed to have the necessary qualifications for professional background and experience in international business, shipping, finance, law, communication and management. Board composition ensures dissemination of relevant skills, so that the Board can perform its managerial and strategic tasks and ensure a controlled growth of the Group in a constructive cooperation with the executive management. Once a year an evaluation of the Board s work is carried out. According to the Company s Articles of Association the General Assembly elects between three and seven members to the Board. The Board currently consists of five elected members, elected for one year, renewable. The Board shall elect a chairman and a vice chairman. New members profiles are submitted to the General Assembly and the newly elected Board member will receive a thorough introduction to the Company. The management normally participates in board meetings to be held at least 5 times a year. The Board has met 9 times in The Board is regularly briefed on the Group s business situation, including a monthly report. There is no duality between the Board of Directors and executive management, and none of the Board members are involved in the daily management of the Group. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af Bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Board members receive a fixed annual fee, as approved by the shareholders in connection with the approving of the annual report. The Board is not covered by bonus or share option schemes. None of the Board members are entitled to special consideration in connection with resignation. Direktion Direktionen ansættes af Bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af Koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen angiver. Executive Management The executive management is appointed by the Board of Directors, which sets conditions of employment. Management is responsible for the daily operations of the Group in compliance with the guidelines and directives as the Board specifies. Aflønningen af direktionen, der består af to medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Incitamentsordninger for direktion og ledende medarbejdere omfatter et aktieoptionsprogram fra 2007 og 2008 der er til udløb pr. medio 2012, samt sædvanligt bonusprogram. Principperne for The remuneration of the executive management, consisting of two members shall be settled by the Board. With substantial changes in company ownership, the executive management has the right to receive special remuneration. Incentive schemes for directors and senior staff includes a stock option plan from 2007 and 2008 set to expire per mid 2012, and 17

18 Ledelsesberetning Management s review aktieoptionsprogrammer forelægges generalforsamlingen til godkendelse. the usual bonus program. Principles of the stock option are presented to the General Assembly for approval. Der er ikke herudover indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. There are no additional specific agreements on incentive remuneration of directors. Revisionskomite Bestyrelsen har nedsat en revisionskomite, der har til opgave at følge, føre tilsyn med og overvåge følgende områder: Audit Committee The Board has appointed an audit committee, whose task is to monitor, supervise and monitor the following areas: - regnskabsaflæggelsesprocessen - rederiets interne kontrolsystemer - den lovpligtige revision af årsregnskabet - revisors uafhængighed - the financial reporting process - Company s internal control systems - the statutory audit of financial statements - auditor s independence Revisionskomiteen afholder møde minimum 5 gange årligt. Revisionskomiteen har mødtes 6 gange i Redegørelse for interne kontroller og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Som børsnoteret selskab skal Rederiet fastsætte procedurer, som giver Bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger vedrørende Koncernens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Bestyrelsen henholder sig til de rapporter, der er beskrevet nedenfor, ved ledelsen af, tilsynet med og rapportering af Koncernens økonomiske stilling og driftsresultat: En strategiplan Et budget og en prognose for det følgende år En løbende opfølgning på budgetterne og revidering af prognoserne En månedsrapport/kvartalsrapport Løbende ledelsesrapportering omfatter: Månedlige økonomiske resultater og opgørelse af økonomisk stilling Sammenligning af budgetterede og faktiske resultater på måneds-, kvartals- og årsbasis Kvartalsrapporter vedrørende de økonomiske resultater og den økonomiske stilling Resumé af væsentlige resultatindikatorer eller begivenheder på hvert bestyrelsesmøde Gennemgang af kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre, at alle tilsagn og forpligtelser indregnes Gennemgang af skibenes driftstal Likviditetsprognose og kapitalberedskab Gennemgang af valuta- og renterisici Skibsregnskaber Rederiet har tilrettelagt intern regnskabskontrol med henblik på at sikre fuldstændighed og nøjagtighed i Rederiets regnskabsbøger og en detaljeret intern kontrol vedrørende handel med Rederiets aktier. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den ovenfor beskrevne kontrol sikrer effektive procedurer for regnskabsaflæggelse. The audit committee holds a minimum of 5 meetings annually. The audit committee has met 6 times during Presentation of internal controls and risk management systems of financial reporting process Being a listed company, the Company must establish procedures to ensure that the Board has a fair basis for making appropriate estimates concerning the Group s financial situation and its future prospects. In managing, supervising and reporting concerning the Group s financial situation and its operating profits, the Board adheres to the reports described below: A strategy plan A budget and a prognosis for the coming year An ongoing follow-up on budgets and a revision of prognoses A monthly report/a quarterly report Ongoing management reporting includes: Monthly financial results and a statement of financial standing Comparison of budgeted and actual results on a monthly, a quarterly and an annual basis Quarterly reports concerning financial results and the financial situation Summary of important result indicators or events at each Board meeting Reviewing contracts and co-operation agreements with a view to ensuring that all undertakings and obligations are included Reviewing the operating results of the vessels Liquidity prognosis and ready capital Reviewing currency and interest risks Vessel accounts The Company has arranged its internal accounting control with a view to ensuring perfection and accuracy in the Company s account books and a detailed internal control concerning buying and selling of the Company s shares. It is the opinion of the Board that the above control ensures efficient procedures for presentation of accounts. 18 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

19 Risikovurdering Den nedsatte revisionskomite og direktion foretager løbende en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Risk assessment The audit committee and the executive management shall at least annually perform a comprehensive assessment of risks associated with financial reporting process. Selskabets risikovurdering og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inkl. blandt andet IT og skat er designet med henblik på effektivt at styre og eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Company s risk management and internal controls for financial reporting process including IT and the tax is designed to effectively manage and eliminate the risk of errors and deficiencies in financial reporting. Bestyrelsen og direktionen tager om led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. The Board of Directors and executive management annually assess the likelihood of fraud and the measures to be taken to reduce and / or eliminate these risks. En af Bestyrelsens kontrolopgaver er at sikre, at der sker en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici identificeres, og at der opbygges systemer til risikostyring. I den forbindelse har Koncernen fokus på kapitalberedskabet, likviditet, valuta, rente og låneaftaler. One of the Board s control tasks is to ensure that there is an effective risk management, including that significant risks are identified and that procedures exist for assessing risk management. In this context, the Group has focused on capital resources, liquidity, currency, interest rate and loan agreements. Ledelsen holder sig løbende opdateret om udviklingen i de markeder, hvor Koncernen opererer. Dette gøres blandt andet ved at have tæt kontakt til Koncernens samarbejdspartnere og ved at have et udbygget kontaktnet til shippinganalytikere m.v. The management remains updated on developments in the markets where the Group operates. This is done by having close contact with the Group s business partners and by utilizing an extensive network of contacts to shipping analysts, etc. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten evaluerer Bestyrelsen Koncernens risikostyring og de vedtagne politikker. I den forbindelse har Bestyrelsen valgt, at Koncernens regnskab skal udfærdiges i DKK. Se i øvrigt særskilt note 3 vedr. risikostyring. Revision og intern kontrol Rederiets eksterne revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter Bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede Bestyrelse minimum en gang årligt og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som Bestyrelsen bør forholde sig til. Revisionen deltager i bestyrelsesmødet i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten til bestyrelsen samt i udvalgte møder i revisionskomiteen. Rammerne for revisionens arbejde, herunder honorering, revisionsrelaterede arbejdsopgaver samt ikke-revisionsrelaterede arbejdsopgaver, beskrives i revisionsprotokol og aftalebreve. Bestyrelsen gennemgår årsrapporten på et møde med den eksterne revisor, og revisors observationer og væsentlige forhold fremkommet i forbindelse med revisionen drøftes. Herudover gennemgås den valgte regnskabspraksis og de revisionsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt de interne kontrolsystemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis på området. Selskabets overvågning af revisionen er henlagt til et revisionskomiteudvalg. In connection with approval of the annual report the Board of Directors evaluates the Group s risk management policies as they are adopted. In this regard, the Board of Directors has decided that the Group s accounts must be made in DKK. See also separate note 3 regarding risk management. Audit and internal control The Company s external auditor is elected by the general assembly for one year at a time. To safeguard its shareholders and the public s interest, it was recommended at the annual general meeting to follow the Board s recommendation and choose a chartered accountancy firm. The auditors report to the full Board at least once a year and additionally after the detection of possible issues that the Board should be involved in. The auditor participates in the Board meetings related to the presentation of the annual report to the Board and participates in selective meetings in the audit committee. The framework of the auditor s work, including his remuneration, audit services as well as non-audit services, is described in the audit protocol and letters of agreement. At a meeting with the external auditor, the Board reviews the annual report, and the auditor s observations as well as discussing essential issues revealed in connection with the auditing. Furthermore, the adopted accounting policies are discussed as well as their consequences for the audit. Once a year as a minimum, the Board assesses the internal control systems with a view to ensuring that these are appropriate and sufficient and comply with good practice within the area. The Company s monitoring of the audit has been referred to an audit committee. 19

20 Ledelsesberetning Management s review Information og kommunikation Bestyrelse og direktion har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Information and communication The Board and executive management has an information and communication processes that establishes requirements for financial reporting and for external financial reporting in accordance with law and applicable regulations. Et af målene hermed er at sikre, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, samt at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. One aim is to ensure that current disclosure requirements are met and that the information provided is comprehensive, complete and accurate. Der lægges således vægt på, at der inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber er en åben kommunikation i virksomheden, samt på, at den enkelte kender sin rolle i den interne kontrol i virksomheden. Emphasis is therefore placed on that - within the limits that apply to listed companies - is an open communication within the Company, and that the individual knows his role in the internal controls in company. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Financial Reporting Process The Board and executive management have the overall responsibility for the Group s control and risk management of the financial reporting process, including compliance with relevant legislation and other regulations relating to financial reporting. The Group s control and risk management systems can create a reasonable, but not absolute, assurance that the wrongful use of assets, liabilities and/or significant errors and deficiencies in financial reporting is avoided. Bestyrelsen, herunder den nedsatte revisionskomite, og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. The Board, including the audit committee and the executive management regularly assesses risks and internal controls in connection with its activities and their possible impact on the financial reporting process. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt Koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelse, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Control Environment At least once a year, the Board assesses the Group s organisational structure, the risk of fraud, and the existence of internal rules and guidelines. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Vidensressourcer Selskabets vigtigste ressource er veluddannede medarbejdere og omfatter såvel medarbejdere på kontorer i Danmark, datterselskaber i udlandet, og i skibene. The Board and executive management determine and approve general policies, procedures and controls in key areas relating to the financial reporting process. Intellectual capital resources The Company s most important resources are its well educated employees in the offices in Denmark and in the subsidiaries abroad, as well as the seamen onboard the vessels. Rederiet har ambitioner om at være på forkant med udviklingen indenfor søtransport og logistik. De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. It is the ambition of the Company to be on the leading edge of developments in sea transport and logistics. The critical business processes are quality, service and tailor-made service concepts. In order to ensure that customers get the agreed services, all methods and procedures must be individually documented. Der er konstant fokus på at optimere forretningsgange og forbedre vores driftsresultat. Dette fokus giver Rederiet bedre konkurrenceevne og konkret er dette afspejlet i en fordobling af godkendelser hos de førende olieselskaber indenfor de seneste 2 år. There is constant focus on optimizing business processes and improve our operating results. This focus allows the Company more competitive and concrete has been reflected in a doubling of permits with the leading oil companies in the past 2 years. 20 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1 af 6. Corporate Governance. Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer. Management reporting systems and internal control systems

1 af 6. Corporate Governance. Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer. Management reporting systems and internal control systems Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer Som børsnoteret selskab skal Rederiet fastsætte procedurer, som giver Bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ /

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ / VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S 1 15. MARTS 2014 VEDERLAGSPOLITIK FOR BE- STYRELSEN OG DIREKTIONEN I ASETEK A/S REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MAN- AGEMENT

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Positivt resultat og stabil udvikling

Positivt resultat og stabil udvikling Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Den 28. maj 2013 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts 2013: Positivt resultat og stabil udvikling Erria har i 1. kvartal frasolgt sit sidste skib og

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET VEDERLAGSPOLITIK FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S REMUNERATION POLICY FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S

TILMELDINGSBLANKET VEDERLAGSPOLITIK FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S REMUNERATION POLICY FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S Bilag 1 til indkaldelse til Generalforsamling den 29. november 2011 Annex 1 to Notice to convene Annual General Meeting on 29 November 2011 TILMELDINGSBLANKET Chr. Hansen Holding A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

Er virksomheden børsnoteret eller er der planer herom? Is the company listed on any stock exchange (or is any listing planned)?

Er virksomheden børsnoteret eller er der planer herom? Is the company listed on any stock exchange (or is any listing planned)? Nassau forsikring Spørgeskema Direktions - og bestyrelsesansvarsforsikring Proposal form Directors' and Officers' liability insurance 1 Almindelige oplysninger: General information: Firmaets navn: Name

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 NNIT Første år som børsnoteret virksomhed Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere