Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing"

Transkript

1 Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS. $ 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted, der hvor foreningensekretadat er beliggende. I projektperioden er det i Billund kommune. $ 3, Formil Foreningens formal er:. At yde ststte til projekter, der vil markedsfore Syddanmark som destination for bomefamilier i udlandet. Markedsfsringen skal mahettet udenlandske markeder, primert Sverige, Norge, Tyskland og Holland.. At ftemme markedsfgritg aftudsmeprodukter og ydelser for bomefamilier i Syddanmark pa de intemationale ma*eder med henblik pd at skabe v kst i omsaetning og beskeftigelse Formalet sikres udfyldt gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddaimark, kommuner, Visit Syddanrnark, VisitDenmark, attraktioner, turisttransportoret ovematningssteder, touroperatorer og detailhandlen. Side I

2 Foreningen skal tillige bidrage til at opfylde melsetningen i dcn nationale shategi lbr dansk tuisme. $ 4. Foreningens aktiviteter. Foreningens altiviteter vil omfatte:. ljdarbejdelse afhandlingsplan for foreningens arbejde, sd formalet opfyldes.. Uda-rbejdelsc af slmtegi og platform for branding afregionen pa omradet for borneoplevelser. Afholdelse afworkshops ogerfaringsudvekslingsmoder. Udarbejdelse affelles videndelingsplatform, hvor med)emmer kan llnde infonnation om kampagneq effekter og planer. Foreningen vil desuden godkende og stotle projekteq der understotter lbreningen formal. SAlcdes vil godkendte projckter bade gennemfore kommercielle og ikke-kommercjellc aktiviteter. Eksempler pa kommercielle aktiviteterl. Yde stottc til narkedsfofingsaktivitctcr, der ska.l oge synligheden af den enkelte bidragydende virksomhcds produkter og ydelser i udlandet. lksempler pa ikke-kommercielle aktiviteter:. Udviklings- og innovationsaktiviteter. der bl.a. skal sikre kvaliteten afde gcnerelle markedsforingsaktiviteter til gavn for hele Syddanmark.. Effektmaling pa igangsatte kampagner med henblik pd offentliggorclse alresultatcme.. Udvikling al'generelt markcdsforings- og salgsmateriale om Syddanmark som en attraktiv destination for bomefamilier.. Alholdelse afworksl'rops og erfaringsudvekslingsmoder til gavn 1br det brede samarbejde i lbreningen.. Formidlingsaktivitcter til gavn for det brede samarbejde. Projekternes ikke-kommercielle aktivitetcr skal bidrage til at oge kcndskabet til Syddzurmark som destinatiolbr bsmefanilier for derved at tiltr&kle flerc udenlandskc tudster til omradet os til Danmark. Side 2

3 $ 5. Medlemmer Alle, der snsker at ftemrne foreningens formdl kan blive medlemmer Alle, der ud over at opfylde foreningens formal ogsa snsker at deltage i et godkendt projekt med en samlet arlig investering pa minimum kr kan blivea-medlem. Kommuner, der onsket at opfylde foreningen formdl og indbetaler minimum kr arligt kan blive B-medlemmer Alle ovrige medlemmer er menige medlemmet. $ 6. Generelle rettigh der Alle medlemmer har som udgangspunkt folgende rettigheder: 1. At deltage i erfaringsudvekslingsmoder 2. At fe adgang ril viden fra foreningens analyseaktiviteter effektrnalinger erc. 3. At soge om tilskud til kontrete markedsfsringsprojekter. Bestyrelsen nermere retningslinjer for medlemmernes rettigheder og for anvendelse af foreningens midler $ 7, Srerlige rettigheder for A og B medlemmer. De tre A-medlemmer, der okonomisk bidrager mestil godkendte projekter, har folgende rettigheder:. Ret til at udpege 6n direkte til bestyrelsen og med en personlig suppleant, sa lenge de okonomisk er de storste bidragydere. Opgorelsen afde storste bidragydere finder sted pa baggrund af investedirg i godkendte projekter i forhold til den kommende seson. Kommuner der som B-medlemmer skonomisk bidrager med minimultr kr. arliet til gennemforelse af foreningens form6l har folgende saerlige rettigheder:. Ret til i fellesskab at udpege en representant direkte til bestyrelsen med en personlig suddleant. Side l

4 $ 8. Kontingent. Alle medlemmer betaler et arligt kontingent. Kontingentets stsnelse fastsettes af generalforsamlingen. Kontingentet anvendes til medlemsaktiviteter I foreningens forste kontingentperiode, der lobq fra tbreningenstiftelse til 3l , fastssttes kontingentet til kr + moms. Herefter indbetales kontingent en gang om eret. Indbetalingaclder for regnskabsaret. $ 9. Indmeldelse og udmeldelse. Optagelse som medlem kan skc ved henvendelse til sekretarjatet. Udmeldelse skal ske skriftligt med tre maneders varsel til sekretariatel til udganged afet regnskabsar. $ 10. Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskluderet medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formal eller pi anden made overtreder foreningens vedtaegter, herutder bringer foreningen i miskredit. Eksklusion liitager ikke for konlingentib.pligtelsen lbr det regnskabsar, i hlilket udelukkclsen finder sted. $ 11. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens oversle myndighed. foreningen albolder hvert ar, inden udgangen afnovenber mdned. den erligc ordin&re generalforsamling. Der afholdes dog ikke en ordiner generallbrsamling i stillelsesaret. Forste ordinsere generalforsamling finder sdledested inden udgangen afnovember mdned 2013 Ordiner generalforsamling indkaldes med nindst tre ugers varsel skriftligt til samtlige medlcmmer Indkaldelse bekendtgores ligeledcs pi foreningens h jemmeside. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for modet og angive dct vlesel1tligste indhold af eventuelle forslag til Nir der skal ske valg/udpegeise afbcstyrelsesmedjemmcr pi generallbrsamlingen, skal Side,1

5 indkaldelsen ogsa indeholde liste over kandidater, der er opstillet jf. S 13. Tillige skal udlast til Arsregnskab vedlegges. Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal indeholde folgende punkter: 1. Valg afdirigent 2. Valg af 3. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forlobne 5r. 4. Godkendelse af arsregnskab og revisionsberetning. 5. Fastsettelse af irligt kontingent. 6. Indkomne fomlag fra bestyrelseller medlemmer 7. Valg/udpegelse afbestyrelse og bestyrelsessuppleanter i overensstemmelse med principperne i vedtegtemes S 7 og S Valg afrevisor. jf. g E\,1. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal skriftligt formanden eller sekretariatet i hcnde senest 1. november i det eilne er. $ 12. trkstraordiner generalforsamling Ekstaordiner generalforsamling alholdes, ner bestyrelsen finder det nodvendigt, eller pd begering afmindst l/3 afde stenmeberettigede medlemmer. Begeringen skal indgives sk-riftligtil bestyrelsen, og indehold en angivelse afdagsorden. Ekstraordin r generalforsamling, der begeres alholdt afforeningens medlemmer skal al}oldes senest 3 uger efter, at begeringen er kommet foreningen i hcnde. Ekstraordinaer generalforsamling skal indkaldeskriftligt med mindst 8 kalenderdages varsel, og med angivelse af dagsorden. iloe )

6 $ 13. Mode og stemmeret for generalforsamlingen. Alle beslulninger pi generalforsamlingen treffes ved almindelig stemmeflertal, j1. dog S 23 om vedleglsendringer m.v. Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig bevis for indbctalt kontingent, og som halr tilmeldt sig generalforsamlingen scncst cn uge for modet, er modeberettiget og kan algive stemme pd generallbrsamlingen. Menige medlemmer har I stcmmc. A og B medlemmer har dog I stemme lirr hver kr.. som medlemmct har bidraget med i de aflbreningen godkcndtc proiekter eller indbetaltil foreningen. Opgorclsen afde storsle bidragydere finder stcd pa baggrund afinveste ng i godkendte projekter i forhold til det kommende kalenderar L)er kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. $ 14. Bestyrelsens sammensrtning og stemmeret. loreningen lcdes afen bestyrelse pa op til 7 medlemnlor. der velges/udpeges for 2 dr ad gangen. Ved den forste ordinjere generalforsamling efter stiftelsen er de 2 menige bestyrelsesmedlemmcr dog pi vaig, og velges hereller for to Ar ad gangen. Rakkcfolgen aftales afbeslyrelsen. Genvals kan tlnde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv mcd cn formand. niestl_ormand og kasserer. Best).rclsen sammenssettes seledes: 3 udpegedc A mcdlernmer, j1'. { 7 med hver 2 stemner i best,vrelscn. I udpcget B medlem, jf. S 7 med 2 stemmer i bestyrelscn. 2 medlemmer valgt pi generalforsanlinged med hvcr I stemme i bestyrelsen. 1 rcpresentant udpegel af VisitDenmark med 1 stemme, fbrudsat projektdeltagelse og okonomisk tilskud fra VisitDenmark. Ved stemmelighed er formandcns stcmme udslagsgivende. Desuden deltager ct mcdlem udpegel afregion Syddanmark so, obscnator uden slemmelet. I tilfelde af, at et medlem udtr der afbestyrelsen for udlob afvalgperiode, indkaldes den udtraedendes personlige suppleant lbr resten af valgperioden. Sidc 6

7 $ 15, Bestyrelsens opgaver. Beslyrelsen varelager den overordnede ledelse afforeningcn og forcr tilsyn med foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:. Ansette personale til varetagelse afden den daglige ledelse afforeningensekretariat. Udarbejdelse afforeningens overordnede visioner og langsigtede strategier. Lobende opf'olgning pa igzngsatte aktiviteter, projekler og kampagner og deres frcmdritl. Fastsiptte kriterier for, hvilke projekter og kampagner, der kan opni stotte lia forednger. Fra stiftclscn er dcr fastlagt, at ansogningcr skal udgorc cn minimumsinvestering pd kr. pr intemational marked og have deltagelse af mininun 3 patnere.. Godkende/afsla ansogninger om stotte indenfor de geldende kriterier. som fastlaegges cn gang afligt.. Forberedelse af generallbrsamling. herunder liemleggelse af udkastil arsregnskab, rcvisionsbcretning og kontingcntsats til godkcndclsc pi foreningens ordrnere gencralforsamling.. af retningslinjer for seketariatets arbejde. Udarbejdelse af retningslinj er for indmcldelse og udmeldelse, optagelse afnye medlemmer.. Bestyrelsen kan neds tte etadvisory board, der kan ridgive bestyrelsen Desuden skal bestyrelsen pese at:. Dcr udarbejdcs en fonetningsmodel for finansiering afforeningen.. Der udarbejdes arlig status og evalueringsrapport for foreningens arbejde.. Resultaterne afforeningens e\,1. analyserapporter fra projekter og kampagner stilles til r6dighed for o{fentli gheden. Eventuelle tilskudsbelob foreningens ikke-kommercielle aktiviteter anvendes tii det bevilgede formal, og at der sker korekt afrapportering lbr sidanne tilskudsbelob.. At de offentlige midler anvendes i overensstemmelse med vilkirene for brug afdc offentlige bevillinger i samarbej det. Side 7

8 Bestyrelsen kan beslutte at oprette et fonetningsudvalg til at varetage den daglige ledels mellem bestyrelsesmsdeme. $ 16. Bestyrelsesmoder. Bestyrelsen fasts tter selv sin foretningsorden. Bestyrelsen tlaeffer beslutning pa bestyrelsesmoder, og i tilf lde afuenighed ved afstemning og med stemmer som angivet i S 14. I tilfelde kan der aflroldes telefonmodet msder via eller videokonference pi skriftligt grundlag og efter bestyrelsens bestemmelse. Der alholdes mindst to bestlrelsesmsder ailigt ell r sa ofte formanden finder det nodvendigt- $ 17. Aflonning af bestyrelsen. Hvervet som formand og bestlrelsesmedlem er ulonnet. $ 18. Sekretariat. Best).relsen ansetter en person til at vaxetage den daglige ledelse afforeningen seketariat. Seketariatslederen varetager den daglige drift af foreningen og folger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen hax givet. B stlrelsen fastlaegger seketa atets opgaver, som nedskrives i en funl<tionsbeskrivelsc. Sehetariatslederen kan deltage i bestyrelsesmoder uden stemmeret. $ 19. Foreningens tegningsret og heftelse. Foreningen tegnes afbestyrelsens formand eller nestformand i forening med et andet eller flere bestyrelsesmedlerffner Foreningen hefter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlenrmer og bestl'relse har ikke personlig heftelse. $ 20, Det okonomiske grundlag, Det okonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnas via: Side 8

9 . Medlemskontingent, jf. d 8. Stotte fra V ckstfonun. Stolte fra offentlige myndigheder, herunder Regiol Syddanmarl, kommuner og VisitDenmark.. Stotte fra private fonde. $ 21. Anvendelse af overskud. Foreningens eventuelle irlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningcns fonndl. Der kal ikke ske udlodning til foreningens medlemmer Der skal forelages de henleggciser. der er nodvendigeffer foreningens okonomiske stilling. $ 22. Regnskab og reyision. Foreningens regnskabs6r er 1. august 3 L juli Foreningens regnskaber udarbejdes bade i overensstcmmelse med vilkirene i de offentlige bevillingstilsagn og god regnskabspraksis. Regnskaberne underskrives afbestyrelscn. Ceneralforsamlingen velger som minimum en registreret revisor, der reviderer drsregnskaberne. Revisor velges for 2 6r ad gangen. Rcvisor kan genvatlgcs. PA den ordiniere generalforsamling, der afholdes uniddelbart elier stiftelsesmodet, vaelges en revisor lbr perioden fra stilielsestidspunktet neste ordinirre generalforsamling. der afholdes senest i november S 23. Vedtegtsrndring og ophor. Beslutning om vedteglsendringer kever, at forslaget tiltredes af2l3 afde afgivne stenmer pa generalforsamlingen. Beslutning om iendring af tbreningens formal eller lbreningens ophor kan kun ske efier forslag tia bestyrelsen og elter tiltredelse af2l3 afde afgivne stcmmer pe generajforsamlirrgcfl. Ved lbreningens opbor skal generalforsamlingen have vedtagct en plan lbr alviklingen afalle okonomiske foryligtelser efter indstilling fra bestyrelsen. Dersom foreningen ved oplosning ejer formue, skal denne. efter at alle forpligtelser er al'viklet, henlegges til Regionsyddanmark. Side 9

10 $ 24, Ikrafttredelsestidspunkt. Disse vedtegter er fastsat pe den stiftende generalforsamling den 3. maj 2012, og tieder i kaft samme das. Saledes vedtaget pe stiftende generalforsamling i Billund den 3. maj Dirigent Adv Kristina Ssgaard, Advodan. Side l0

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere