1. LOKALPLANENS FORMh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. LOKALPLANENS FORMh"

Transkript

1 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte omrade. 1. LOKALPLANENS FORMh Lokalplanens formal er at fastlægge anvendelse til centerformal i omrade I og boligformal i omrade II, at bevare den ydre fremtræden af bebyggelsen mod Torvet, at opretholde anvendelsen af Centralhotellets sal som sadan, &længe den pagældende bygning bevares, at bbne mulighed for opfgrelse af bagbygning i een etage bag bebyggelsen mod Torvet, at sikre at bebyggelse mod hygade opføres i en højde svarende til 3 e- tager i den fastlagte eller nuværende byggelinie og at sikre muligheden for en sti langs Odder E OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist pa vedhæftede kort nr. 1 og omfatter følgende matr. nr. e: 3b, 3ef, 3eh, 3e0, 3ep og 3ft af Odder by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1. august 1977 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens omrade opdeles i omraderne I og II som vist pg kort nr. 1. Disse reserveres følgende formal: I. Bolig- og erhvervsformal (centerformal). II. Boligform&l (etagebebyggelse). 2.3 Lokalplanens omrade er byzone. 3. O&ETS ANVENDELSE Omrade I. 3.1 Omradet ma kun anvendes til bolig- og erhvervsformal. Indenfor omradet ma kun.spf$res eller indrettes bebyggelse til beboelse samt til erhverv som f Ølgende : Biltikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker, offentlige formal samt lignende formal, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører hjemme i omradet.

2 2 Indenfor omrbdet mb ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller ud- Øves erhverv som følgende: Værksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksomhed samt engroshandel. Dog kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert eneklt tilfælde indrettes mindre værkstedsvirksomhed, safremt den har tilknytning til en butik i omrbdet Indenfor omrbdet mi boliger kun indrettes i andre etager end stueetage. Salænge den eksisterende bebyggelse mod Aabygade bevares ma den nuværende anvendelse af etagerne over stueetagen (sal med tilhørende birum) kun ændres med kommunalbestyrelsens tilladelse. Omrade II Omrbdet mb kun anvendes til boligformbl, og der mb kun opføres etagebebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der pa ejendommen drives en sadan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesomrader under forudsætning af at virksomheden drives af den, der bebor den pagældende ejendom, at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives pb en sadan mbde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignender, og omrbdets karakter af boligomrade ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til pa den p?rgældende ejendom. Ejendommene mb ievrigt ikke benyttes tfl nogen form for erhvervsvirksomhed. 4. VEJ- OG STIFORHOLD Udlæg af nye veje og stier. 4.1 Der udlægges areal tkl fglgende veje og stier med retning og beliggenhed i princippet som vist pa kort nr. 2: Vej A - E - C i\ en bredde af 4 og 7 m. Sti a - b i en bredde af 3 m. Bypgelinier 4.2 Byggelinier mod de karreen omgivende veje er indenfor omrbde I sammenfaldende med vejlinien og den vestlige, nordlige grænse for matr. nr. 3 eh. Dog vil salsbygnhgen mod Qygade altfd kunne tillades genopført i den nuværende byygellniie mod Abygade.

3 3 Indenfor omrbde II pblægges byggelinie langs Abygade i en afstand af 10 m fra vejmidte. Parkeringsforhold Der skal indrettes parkeringspladser svarende til niindst 1 bilplads for hver 40 m2 bruttoetageareal. De i 5.4 nævnte og pb kort nr. 2 med prikkede signaturer viste arealer ma kun anvendes til servicetilkørse1 til omrbdets ejendomme samt til parkeringsog opholdsareal. De nævnte parkeringspladser skal indrettes efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Den pb kort nr. 2 med tzt krydsskravering og ramme omgivne bebyggelse mb ikke nedrives, ombygges eller pb anden mbde ændres, med mindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil. Den pb kort nr. 2 med tæt krydsskravering angivne bebyggelse langs Torvet og hygade skal opføres som sluttet bebyggelse i de i 4.2 fastsatte byggelinier. Denne bebyggelse ma ikke have større udstrækning end vist pb kortbilaget og mb højst opføres med 10 m. husdybde. nen skal opføres i 3 etager. 5.3 Indenfor det pb kort nr. 2 mad &ben krydsskravering viste areal kan opføres bebyggelse i een etage, nbr denne ikke gives en højde pb mere end 4 m. over terræn i Torvets niveau (niveauplan), og nar den opføres med en taghældning pb hpjst 50 med vandret plan. Denne bebyggelse tfllades kun opfprt i naboskel. 5.4 De pb kort nr. 2 med prikkede signaturer viste arealer mb ikke bebygges, men mb kun anvendes som tilkprsels-, parkerings- og opholdsarealer for bebyggelsen. Med kommunalbestyrelsens særlkge tilladelse kan dog indenfor parkeringsarealerne opfpres enkelte garager. 6. BEBYGGELSENS YDRE FRENTRRDEN 6.1 Bebyggelsen mod Torvet skal opføres med saddeltag med en vinkel pb 450 med vandret plan og dækket med tegl. 6.2 Alle frie bygningssider skal Behandles som facademur, og der mb ikke anvendes materialer, der efter komunalbestyrelsens skøn vil virke skæmmende. 6.3 T49e ud over de i 6.1 nævnte skal, sbfremt de opfpres med hældning dækkes med tegl eller mprke (r$de, rødbrund, sorte eller blbsorte materialer).

4 4 6.4 Enhver form for skiltning og reklamering skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 6.5 Sdfremt der opføres hegn skal dette udfdres af imprægneret træ, mur, beton eller andet af kommunalbestyrelsen godkendt materiale. 7. UBEBYGGEDE AREALER 7.1. Oplagring udenfor bygninger mb ikke finde sted. 7.2 Det p& kort nr. 2 viste træ md ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 7.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 8. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE FØr en ny bebyggelse indenfor omrddet tages i brug, skal der være etableret fælles opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 4.3, 4.4 og 5.4. Saledes vedtaget af Odder byrad Odder, den Sign: SØren Aagaard, borgmester / Sign: C. Schultz, kommunaldirektør I henhold til C, 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstsende lokalplan ' endeligt. Odder byrad, den Sign: SØren Aagaard, borgmester [ Sign: C, Schultz, kommunaldirektør IndfØrt i dagbogen for retten i Skanderborg den 26. april Inger E. Larsen fm. Planen er første gang offentl2ggjort den 2. november Planen er tinglyst den 26. april 1978.

5

6

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere