Introduktion: Hvad er datalogi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion: Hvad er datalogi?"

Transkript

1 Introduktion: Hvad er datalogi? Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet Resumé Undervisningsgangens temaer: Kurset, undervisningsformen og underviseren præsenteres. Åbnenede case. Videnskabeligheder; videnskab, teknologi, håndværk, kunst eller profession? Faglighed inducerer etik. Datalogi i andre videnskaber. Case(s): Åbningsdiskussion: Hvad er datalogi?: (Wing 2006). Hvad er videnskab?: (Kragh 2003). Er datalogi en videnskab?: (Denning 2005, Denning 2007, Bond 2005, Hansen og Johansen 2007). Forelæsning #1, Datalogiens Videnskabsteori 2009

2 Dagens program (Spørgsmål). Præsentationer: Forelæseren og instruktorne, Kurset, Formalia: oplæg, synopsis og eksamen, Kompendium. Case: Professionel etik. Hvad er datalogi? Præsentation af underviserne Henrik Kragh Sørensen Hovedfag i matematik, sidefag i datalogi. Ph.d. i videnskabshistorie (matematikhistorie). Kontor ( ) på Institut for Videnskabsstudier. Instruktorer Laura Thomasen, Mads Olesen, Torben Jensen og Martin Andersen. Kursets formål og læringsmål Fagets videnskabsteori datalogi. Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. 2

3 Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål Videnskab Teknologi Håndværk. Forskning Innovation Anvendelse. Datalogi som videnskab (akademia) eller profession (erhvervsliv)? Filosofi Historie Etik. Kursusuge Indhold Introduktion: Hvad er datalogi? Modellering og reduktionisme Teoretisk datalogi eller anvendt matematik? Datalogiens historie og den akademiske verden Datalogi og etik Datalogi som profession Computersimulation og datalogiens rolle i andre videnskaber Bemærk: To uger byttet om i forhold til kompendiet. Kursets forelæsninger etc. Forelæsninger tirsdage 8 11 i Aud. E. Forelæsninger perspektiverer og diskuterer pensum. 3

4 Kompendium (325pp.): Baggrunds- og case-tekster for forelæsninger og øvelser (pensum). Sælges fra Stakbogladen ved Vandrehallen på Nat.Fak. AULA: aula.au.dk Nat.Fak. Videnskabshistorie FVTDAT09 Deltagere bedes tilmelde sig AULA også tilmelde sig øvelseshold. Meddelelser og dokumenter (noter, kursusplan, tekstintroduktioner, ekstra materiale). Forelæsningsnoterne udkommer tirsdag eftermiddag. Ugesedler udkommer tirsdag eftermiddag eller onsdag. Kursets notesæt Udvikles i løbet af kurset. PDF-fil ligger på AULA. Rettelser, ændringer, tilføjelser kan foreslås på AULA diskussionsforum (+blog på AULA). Husk at angive version (CVS-nummer) og sidetal på rettelser. Hvorfor hjælpe med? Den endelige version er pensum mulighed for direkte respons. Kursets øvelser etc. Fire øvelseshold: 1. Onsdage (14 17, i , Martin), 2. Fredage (8 11, i , Torben), 3. Mandage (14 17, i , Mads), 4. Mandage (8 11, i , Laura). Øvelserne begynder efter påske (næste forelæsning er først 21. april). Øvelsernes indhold: Deltager-oplæg i grupper, Deltager-styret diskussion, Plenumsdiskussioner og gennemgang. 4

5 Obligatorisk program: aktiv deltagelse, oplæg, synopsis. Formål: starte, udvikle og afslutte faglig reflektion. Grupper! Oplægets varighed er cirka minutter pr. gruppe. Læs kritisk og stil spørgsmål. Gå ud fra de stillede tilgangsvinkler. Benyt evt. supplerende litteratur. Præsentér teksterne kort forudsæt, at jeres publikum har læst. Medtag så meget kontekst, som er nødvendigt for den efterfølgende diskussion. Vælg evt. centrale temaer ud til diskussion. Læg op til diskussion først måske indbyrdes. Involvér publikum! Styr diskussionen! I gruppen er alle ansvarlige. Tal til publikum! Engagér publikum! Brug AV-udstyr korrekt: overskueligt, stor skrift, ikke-overfyldte slides. Brug AV-udstyr (tavle) til at fastholde centrale pointer og til at styre diskussionen. Se på publikum, ikke på papirer eller lærred. Synopser og eksamen Synopser udarbejdes (individuelt eller kollektivt) af medlemmerne af den gruppe, der er ansvarlig for fremlæggelsen og sendes elektronisk til instruktoren i god tid før oplæget skal holdes (aftales med instruktoren). Læses igennem af instruktoren, som giver feedback og lægger ud under gruppens dokumenter på AULA. Kursets eksamen Bunden, 2-dages hjemmeopgave, bedømt efter 7-trins-skalaen. Kompendiet, evt. ekstra materiale samt notesættet udgør pensum. Godkendt deltager-oplæg og synopsis samt aktiv deltagelse er en forudsætning for at gå til eksamen. 5

6 Eksamensopgavens form Opgaveformuleringen vil bestå af 5 8 bundne spørgsmål med en vis grad af indre sammenhæng. Spørgsmålene vil have forskellige krav: redegørelse, kort redegørelse, analyse, diskussion. Opgavebesvarelsen bør svare på hvert spørgsmål i rækkefølge og det skal være klart, hvornår der svares på hvilket spørgsmål. Opgaven kan besvares fyldestgørende på de to dage og forventes at kunne besvares fyldestgørende og skarpt over 6 8 sider. Læringsmålene, igen Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. Forrige års eksamensspørgsmål 1. Redegør kort ( side) med udgangspunkt i Kragh-teksen (tekst 4) for, hvad der karakteriserer videnskab. 2. Benyt dit svar på spørgsmål 1 samt udvalgte tekster fra kompendiet til at kort at analysere (ca. 1 side), hvorvidt datalogi opfylder de opsatte kriterier. 3. Datalogi er som understøttet af leksikon-opslag i kursets første uge en vidtfavnende, tværvidenskabelig disciplin, som også har mange roller at spille udenfor den akademiske verden. Redegør kort ( side) for forholdet mellem et fag og dets sag, som dette forhold udfoldes hos Fink (tekst 22). 4. Analysér derefter med udgangspunkt i dit svar på spørgsmål 3, hvilke sager, datalogi-faget kan siges at have. 5. Diskutér endelig på grundlag af dine svar på spørgsmål 3 og 4 og under anvendelse af udvalgte tekster fra kompendiet mindst 1 eksempel, hvor hensynet til en sag har ført eller bør føre datalogen til bestemte handlinger. Redegør for eventuelle etiske argumenter undervejs. 6

7 Redegørelse, analyse og diskussion Redegørelse: Forklare (dvs. beskrive, parafrasere og analysere) i egne termer. Refererende tekst er passager, hvor du refererer synspunkter eller gengiver teoretiske baggrunde. Komprimér disse afsnit så meget som muligt og udelad, hvad der ikke er sagen vedkommende. En særlig slags refererende tekst udgøres af redegørende tekst, hvor du beskriver andres synspunkter og baggrunde med enkelte forklarende indskud, som klart markeres stilistisk, fx med vendinger som dvs. eller hvilket betyder eller lignende. Kort redegørelse ikke mere end cirka 1 2 side præcision. Analyse: Bryde op i bestanddele og sammenholde fx bryde et argument op i præmisser og konklusioner. Den analyserende tekst skal forholde sig til det i opgaveformuleringen efterspurgte. At analysere er også at kommentere fremstillinger, forholde sig til forskelle og ligheder mellem fremstillinger og vurdere andre videnskabsteoretiske argumenter. Angiv altid meget tydeligt, hvem der har ordet : dig, en anden videnskabsteoretiker eller fx en videnskabsmand. Diskussion: Sammenligne og forholde (evt. også vurdere) to positioner, fx fra en forudgående analyse. NB: Udgangspunkt i tekst, ikke i egne erfaringer, meninger, etc. Individualismen skal nok komme frem alligevel. Præcist sprog afspejler præcist argument Klart og levende sprog. Skriv i helsætninger. Gør argumenter færdige overlad ikke konklusioner til læseren skriv på linjerne. Pas på alt for lange sætninger bryd sætninger op i komponenter. Sætninger, som indledes med et argumenterende led ( derfor, heraf ses, etc.) antyder, at den foregående sætning ikke blev helt færdig revidér. Pas på med retoriske spørgsmål og husk tegnsætning. 7

8 Pas på med talesprog. Metatekst kan hjælpe læseren og samtidig gøre argumentationen klar(ere) giv også gerne gode (sigende) overskrifter. Henvisninger og litteraturliste Når man skriver akademiske tekster (og synopser og eksamensopgaver i Datalogiens Videnskabsteori skal være akademiske tekster), er det vigtigt, at referencer og fodnoter bruges til at gøre det muligt for læseren at gennemskue, hvor argumenter stammer fra, eller hvor et citat forekommer i en kilde. Referencer bruges af forfatteren til at dokumentere andre personers synspunkter eller til at dokumentere, hvor en given fortolkning stammer fra. Referencer gives typisk i fodnoter, som indsættes nederst på siden, gerne i en lidt mindre font. Referencer til en tekst i litteraturlisten gives ved forfatterens/forfatternes efternavn(e), udgivelsesår og sideangivelse. For eksempel: (Kragh 2003, s. 150) eller (Denning 2007, s. 15). Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde al den litteratur, du har brugt til opgaven. For bøger skal angives forfatternavn(e) eller redaktør(er), fuld titel, trykkested, trykkeår og trykker. Titlen kursiveres. For artikler skal angives forfatternavn(e), fuld titel, tidsskriftets fulde navn, årgang/volumennummer, trykkeår og sidetal (start+slut). Tidsskriftets titel kursiveres. Litteraturen skrives op alfabetisk efter forfatterens efternavn. Formålet med litteraturlisten er, at andre videnskabsteoretikere entydigt ud fra referencen skal kunne finde frem til værket. Eksempler kan findes i litteraturlisterne i forelæsningsnoterne og en bibtex-fil forefindes på AULA. Case: Ejendoms- og ophavsret og datalogi Lene er uddannet datalog og ansat i et større dansk firma. 8

9 Lene er på ferie i Østen. En dag går hun på et marked og finder en office-pakke, som hun kender hjemmefra og længe har tænkt sig at anskaffe privat. Hjemme koster den næsten 2000 kr. På markedet kan hun købe den for 75 kr. Manualerne ser ud til at være fotokopier. Køber Lene office-pakken i Østen? Lenes firma udvikler et logisk kompliceret, men lille system på teknologiens forkant (tænk OS i 1980 erne). Lenes firma opnår en markedsfordel ved at være først ude med det nye produkt. Men hurtigt kommer kloner på markedet. Nogle af klonerne har lånt kode fra Lenes produkt. Kan Lene sagsøge konkurrenterne? Lenes projekt har brug for en hurtig og især effektiv måde at kryptere data på. Lene overvejer forskellige alternativer; nogle af dem bygger på proprietære eller klausul-belagte algoritmer. Men Kan Lene låne ideer fra disse algoritmer? Professionel etik Ejendomsret, ophavsret, privatlivets ukrænkelighed alle er etiske spørgsmål, som berører alle men kan have en særlig betydning for dataloger. Lov (ret), Moral (retfærdighed) og Etik. Faglig, personlig og professionel interesse. Modellering, menneskelighed og fremmedgørelse. Svarene på spørgsmålene kan godt afhænge af ens datalogi-syn Hvad er datalogi?. Hvad er datalogi? DSDE Datalogi, (af data og -logi), videnskaben om data og dataprocesser; opstod efter fremkomsten af den digitale computer i midten af 1940 erne. Ordet datalogi blev indført af professor Peter Naur i 1966 som et alternativ til den amerikanske betegnelse computer science, der ikke i samme grad udtrykker, at faget rummer videnskabelige problemer, der rækker ud over den blotte udnyttelse af computeren. Datalogiens forskningsobjekt er data, repræsentationer af objekter eller idéer. [... ] Datalogien handler således om datastrukturer og dataprocesser samt om karakterisering af sådanne strukturers og processers egenskaber og begrænsninger. Computeren er et centralt redskab i datalogien. Med den kan den datalogiske forsknings hypoteser afprøves i praksis, og megen datalogisk forskning omhandler principper for programmering og metoder til effektiv udnyttelse af computeren. Den vigtigste hjælpedisciplin for datalogien er matematikken; ikke den kontinuerte matematik [... ], men diskret matematik. Også logik finder anvendelse i datalogien. 9

10 matematik organisationsteori bibliotekarvidenskab logik Datalogiens opgave er at afdække generelle principper for databehandling. Herved kommer datalogien til at interessere sig for mange problemstillinger, der også kendes i andre discipliner [fx ingeniørfag (automatiske systemer), arkitektur og psykologi (brugsværdi af komplekse systemer), lingvistik (programmeringssprog), bibliotekarvidenskab (lagring og søgning), organisationteori (store datasystemer)]. Datalogi er således en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin [... ]. (DSDE, datalogi). datalogi ingeniørfag lingvistik artitektur psykologi Hvad er datalogi? Udvalgte emner Algoritmer og datastrukturer kompleksitet. Programmeringssprog beregnelighed. Operativsystemer black-box og abstraktion. 10

11 Systemarbejde og programudvikling analyse, design, implemenation specifikationer. Kunstig intelligens. Menneske-maskine-kommunikation. systemarbejde og programudvikling menneskemaskininteraktion datalogi kunstig intelligens algoritmer og datastrukturer programmeringssprog operativsystemer Hvad er datalogi? Opsamling Læren om data og dataprocesser generelle principper for databehandling. Handler om datastrukturer og dataprocesser. Megen datalogi handler om programmeringsprincipper og -metoder. Datalogi er mere end blot udnyttelse af computere. 11

12 Computeren er et centralt redskab i datalogien. Computeren tillader afprøvning af datalogiske hypoteser. (Diskret) matematik og logik er hjælpevidenskaber. Datalogi deler problemstillinger med andre discipliner. Datalogi er en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin. Spørger i øst og svarer i vest? Hvad spørges der om? Hvilke svar gives der? Definition ved genstandsområde (objekter, ontologi). Definition ved erkendelsesmåde (metode, epistemologi). Definition ved bestanddele (under-discipliner). Definition ved afgrænsning fra andre områder (demarkation). Hvad er videnskab? Kragh (Akademisk forskning): Offentlig, fejlbarlig, testbar, korrigerbar. CUDOS (Merton, Akademisk forskning): Communalism, Universality, Disinterestedness, Organised Scepticism. PLACE (Ziman, Teknologisk forskning): Proprietary, Local, Authority, Commisioned, Expert. ISYP Ideal (Græsrods-forskning): Interdisciplinarity, Social responsibility, Ya basta!, Public opinion, Idealism; (Hansen 2005). 12

13 Mode-1-videnskab Penge Offentligheden (staten, fonde, etc.) Videnskaben (universiteterne) Viden Afrunding / spørgsmål Hvad er datalogi? Er datalogi (altid, nogensinde) videnskab? Diskussioner ved øvelserne. Øvelsesopgaver: TekstIntroduktioner.pdf læs, tænk og formulér! Påtegning til deltageroplæg: CoursePlan.pdf grupper og valg af emne aftales med instruktor snarest. Tilmelding til AULA og til grupper på AULA. Købe kompendium i Stakbogladen. Litteratur Bond, G. W.: 2005, Software as art, Communications of the ACM 48(8), Denning, P. J.: 2005, Is computer science science?, Communications of the ACM 48(4), Denning, P. J.: 2007, Computing is a natural science, Communications of the ACM 50(7),

14 Hansen, T. B.: 2005, Grassroots science an ISYP ideal?, ISYP Journal on Science and World Affairs 1(1), Hansen, T. B. og Johansen, M. W.: 2007, Post-akademisk videnskab, Aktuel Naturvidenskab (2), Kragh, H.: 2003, Hvad er videnskab?, Universitet og Videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik, Hans Reitzels Forlag, København, kapitel 3, pp Sørensen, H. K.: 2009, Noter til datalogiens videnskabsteori Til brug for undervisningen i kurset Datalogiens Videnskabsteori, Aarhus Universitet, Version 1.6, 7. april Wing, J. M.: 2006, Computational thinking, Communications of the ACM 49(3),

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1 Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1 Henrik Kragh Sørensen 8. april 2009 AULA & hold-tilmelding Alle deltagere opfordres til at tilmelde sig AULA-systemet, www.aula.au.dk. Efter registrering

Læs mere

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster Henrik Kragh Sørensen 4. maj 2009 Indhold 2009-04-07: Introduktion: Hvad er datalogi? 2 2009-04-21: Modellering

Læs mere

Datalogi som profession

Datalogi som profession Datalogi som profession Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet hks@ivs.au.dk www.henrikkragh.dk Resumé Undervisningsgangens temaer: Undervisning og uddannelse i datalogi.

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009

Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009 Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009 Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier Aarhus Universitet hks@ivs.au.dk 4. maj 2009 CVS version: 1.13, 2009-04-21 03:17:36 I forbindelse med udflytningen

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding?

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Oplæg til IDA møde, 29. november 2004 Martin Zachariasen DIKU 1 Egen baggrund B.Sc. i datalogi 1989; Kandidat i datalogi 1995; Ph.D.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere