Introduktion: Hvad er datalogi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion: Hvad er datalogi?"

Transkript

1 Introduktion: Hvad er datalogi? Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet Resumé Undervisningsgangens temaer: Kurset, undervisningsformen og underviseren præsenteres. Åbnenede case. Videnskabeligheder; videnskab, teknologi, håndværk, kunst eller profession? Faglighed inducerer etik. Datalogi i andre videnskaber. Case(s): Åbningsdiskussion: Hvad er datalogi?: (Wing 2006). Hvad er videnskab?: (Kragh 2003). Er datalogi en videnskab?: (Denning 2005, Denning 2007, Bond 2005, Hansen og Johansen 2007). Forelæsning #1, Datalogiens Videnskabsteori 2009

2 Dagens program (Spørgsmål). Præsentationer: Forelæseren og instruktorne, Kurset, Formalia: oplæg, synopsis og eksamen, Kompendium. Case: Professionel etik. Hvad er datalogi? Præsentation af underviserne Henrik Kragh Sørensen Hovedfag i matematik, sidefag i datalogi. Ph.d. i videnskabshistorie (matematikhistorie). Kontor ( ) på Institut for Videnskabsstudier. Instruktorer Laura Thomasen, Mads Olesen, Torben Jensen og Martin Andersen. Kursets formål og læringsmål Fagets videnskabsteori datalogi. Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. 2

3 Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål Videnskab Teknologi Håndværk. Forskning Innovation Anvendelse. Datalogi som videnskab (akademia) eller profession (erhvervsliv)? Filosofi Historie Etik. Kursusuge Indhold Introduktion: Hvad er datalogi? Modellering og reduktionisme Teoretisk datalogi eller anvendt matematik? Datalogiens historie og den akademiske verden Datalogi og etik Datalogi som profession Computersimulation og datalogiens rolle i andre videnskaber Bemærk: To uger byttet om i forhold til kompendiet. Kursets forelæsninger etc. Forelæsninger tirsdage 8 11 i Aud. E. Forelæsninger perspektiverer og diskuterer pensum. 3

4 Kompendium (325pp.): Baggrunds- og case-tekster for forelæsninger og øvelser (pensum). Sælges fra Stakbogladen ved Vandrehallen på Nat.Fak. AULA: aula.au.dk Nat.Fak. Videnskabshistorie FVTDAT09 Deltagere bedes tilmelde sig AULA også tilmelde sig øvelseshold. Meddelelser og dokumenter (noter, kursusplan, tekstintroduktioner, ekstra materiale). Forelæsningsnoterne udkommer tirsdag eftermiddag. Ugesedler udkommer tirsdag eftermiddag eller onsdag. Kursets notesæt Udvikles i løbet af kurset. PDF-fil ligger på AULA. Rettelser, ændringer, tilføjelser kan foreslås på AULA diskussionsforum (+blog på AULA). Husk at angive version (CVS-nummer) og sidetal på rettelser. Hvorfor hjælpe med? Den endelige version er pensum mulighed for direkte respons. Kursets øvelser etc. Fire øvelseshold: 1. Onsdage (14 17, i , Martin), 2. Fredage (8 11, i , Torben), 3. Mandage (14 17, i , Mads), 4. Mandage (8 11, i , Laura). Øvelserne begynder efter påske (næste forelæsning er først 21. april). Øvelsernes indhold: Deltager-oplæg i grupper, Deltager-styret diskussion, Plenumsdiskussioner og gennemgang. 4

5 Obligatorisk program: aktiv deltagelse, oplæg, synopsis. Formål: starte, udvikle og afslutte faglig reflektion. Grupper! Oplægets varighed er cirka minutter pr. gruppe. Læs kritisk og stil spørgsmål. Gå ud fra de stillede tilgangsvinkler. Benyt evt. supplerende litteratur. Præsentér teksterne kort forudsæt, at jeres publikum har læst. Medtag så meget kontekst, som er nødvendigt for den efterfølgende diskussion. Vælg evt. centrale temaer ud til diskussion. Læg op til diskussion først måske indbyrdes. Involvér publikum! Styr diskussionen! I gruppen er alle ansvarlige. Tal til publikum! Engagér publikum! Brug AV-udstyr korrekt: overskueligt, stor skrift, ikke-overfyldte slides. Brug AV-udstyr (tavle) til at fastholde centrale pointer og til at styre diskussionen. Se på publikum, ikke på papirer eller lærred. Synopser og eksamen Synopser udarbejdes (individuelt eller kollektivt) af medlemmerne af den gruppe, der er ansvarlig for fremlæggelsen og sendes elektronisk til instruktoren i god tid før oplæget skal holdes (aftales med instruktoren). Læses igennem af instruktoren, som giver feedback og lægger ud under gruppens dokumenter på AULA. Kursets eksamen Bunden, 2-dages hjemmeopgave, bedømt efter 7-trins-skalaen. Kompendiet, evt. ekstra materiale samt notesættet udgør pensum. Godkendt deltager-oplæg og synopsis samt aktiv deltagelse er en forudsætning for at gå til eksamen. 5

6 Eksamensopgavens form Opgaveformuleringen vil bestå af 5 8 bundne spørgsmål med en vis grad af indre sammenhæng. Spørgsmålene vil have forskellige krav: redegørelse, kort redegørelse, analyse, diskussion. Opgavebesvarelsen bør svare på hvert spørgsmål i rækkefølge og det skal være klart, hvornår der svares på hvilket spørgsmål. Opgaven kan besvares fyldestgørende på de to dage og forventes at kunne besvares fyldestgørende og skarpt over 6 8 sider. Læringsmålene, igen Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. Forrige års eksamensspørgsmål 1. Redegør kort ( side) med udgangspunkt i Kragh-teksen (tekst 4) for, hvad der karakteriserer videnskab. 2. Benyt dit svar på spørgsmål 1 samt udvalgte tekster fra kompendiet til at kort at analysere (ca. 1 side), hvorvidt datalogi opfylder de opsatte kriterier. 3. Datalogi er som understøttet af leksikon-opslag i kursets første uge en vidtfavnende, tværvidenskabelig disciplin, som også har mange roller at spille udenfor den akademiske verden. Redegør kort ( side) for forholdet mellem et fag og dets sag, som dette forhold udfoldes hos Fink (tekst 22). 4. Analysér derefter med udgangspunkt i dit svar på spørgsmål 3, hvilke sager, datalogi-faget kan siges at have. 5. Diskutér endelig på grundlag af dine svar på spørgsmål 3 og 4 og under anvendelse af udvalgte tekster fra kompendiet mindst 1 eksempel, hvor hensynet til en sag har ført eller bør føre datalogen til bestemte handlinger. Redegør for eventuelle etiske argumenter undervejs. 6

7 Redegørelse, analyse og diskussion Redegørelse: Forklare (dvs. beskrive, parafrasere og analysere) i egne termer. Refererende tekst er passager, hvor du refererer synspunkter eller gengiver teoretiske baggrunde. Komprimér disse afsnit så meget som muligt og udelad, hvad der ikke er sagen vedkommende. En særlig slags refererende tekst udgøres af redegørende tekst, hvor du beskriver andres synspunkter og baggrunde med enkelte forklarende indskud, som klart markeres stilistisk, fx med vendinger som dvs. eller hvilket betyder eller lignende. Kort redegørelse ikke mere end cirka 1 2 side præcision. Analyse: Bryde op i bestanddele og sammenholde fx bryde et argument op i præmisser og konklusioner. Den analyserende tekst skal forholde sig til det i opgaveformuleringen efterspurgte. At analysere er også at kommentere fremstillinger, forholde sig til forskelle og ligheder mellem fremstillinger og vurdere andre videnskabsteoretiske argumenter. Angiv altid meget tydeligt, hvem der har ordet : dig, en anden videnskabsteoretiker eller fx en videnskabsmand. Diskussion: Sammenligne og forholde (evt. også vurdere) to positioner, fx fra en forudgående analyse. NB: Udgangspunkt i tekst, ikke i egne erfaringer, meninger, etc. Individualismen skal nok komme frem alligevel. Præcist sprog afspejler præcist argument Klart og levende sprog. Skriv i helsætninger. Gør argumenter færdige overlad ikke konklusioner til læseren skriv på linjerne. Pas på alt for lange sætninger bryd sætninger op i komponenter. Sætninger, som indledes med et argumenterende led ( derfor, heraf ses, etc.) antyder, at den foregående sætning ikke blev helt færdig revidér. Pas på med retoriske spørgsmål og husk tegnsætning. 7

8 Pas på med talesprog. Metatekst kan hjælpe læseren og samtidig gøre argumentationen klar(ere) giv også gerne gode (sigende) overskrifter. Henvisninger og litteraturliste Når man skriver akademiske tekster (og synopser og eksamensopgaver i Datalogiens Videnskabsteori skal være akademiske tekster), er det vigtigt, at referencer og fodnoter bruges til at gøre det muligt for læseren at gennemskue, hvor argumenter stammer fra, eller hvor et citat forekommer i en kilde. Referencer bruges af forfatteren til at dokumentere andre personers synspunkter eller til at dokumentere, hvor en given fortolkning stammer fra. Referencer gives typisk i fodnoter, som indsættes nederst på siden, gerne i en lidt mindre font. Referencer til en tekst i litteraturlisten gives ved forfatterens/forfatternes efternavn(e), udgivelsesår og sideangivelse. For eksempel: (Kragh 2003, s. 150) eller (Denning 2007, s. 15). Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde al den litteratur, du har brugt til opgaven. For bøger skal angives forfatternavn(e) eller redaktør(er), fuld titel, trykkested, trykkeår og trykker. Titlen kursiveres. For artikler skal angives forfatternavn(e), fuld titel, tidsskriftets fulde navn, årgang/volumennummer, trykkeår og sidetal (start+slut). Tidsskriftets titel kursiveres. Litteraturen skrives op alfabetisk efter forfatterens efternavn. Formålet med litteraturlisten er, at andre videnskabsteoretikere entydigt ud fra referencen skal kunne finde frem til værket. Eksempler kan findes i litteraturlisterne i forelæsningsnoterne og en bibtex-fil forefindes på AULA. Case: Ejendoms- og ophavsret og datalogi Lene er uddannet datalog og ansat i et større dansk firma. 8

9 Lene er på ferie i Østen. En dag går hun på et marked og finder en office-pakke, som hun kender hjemmefra og længe har tænkt sig at anskaffe privat. Hjemme koster den næsten 2000 kr. På markedet kan hun købe den for 75 kr. Manualerne ser ud til at være fotokopier. Køber Lene office-pakken i Østen? Lenes firma udvikler et logisk kompliceret, men lille system på teknologiens forkant (tænk OS i 1980 erne). Lenes firma opnår en markedsfordel ved at være først ude med det nye produkt. Men hurtigt kommer kloner på markedet. Nogle af klonerne har lånt kode fra Lenes produkt. Kan Lene sagsøge konkurrenterne? Lenes projekt har brug for en hurtig og især effektiv måde at kryptere data på. Lene overvejer forskellige alternativer; nogle af dem bygger på proprietære eller klausul-belagte algoritmer. Men Kan Lene låne ideer fra disse algoritmer? Professionel etik Ejendomsret, ophavsret, privatlivets ukrænkelighed alle er etiske spørgsmål, som berører alle men kan have en særlig betydning for dataloger. Lov (ret), Moral (retfærdighed) og Etik. Faglig, personlig og professionel interesse. Modellering, menneskelighed og fremmedgørelse. Svarene på spørgsmålene kan godt afhænge af ens datalogi-syn Hvad er datalogi?. Hvad er datalogi? DSDE Datalogi, (af data og -logi), videnskaben om data og dataprocesser; opstod efter fremkomsten af den digitale computer i midten af 1940 erne. Ordet datalogi blev indført af professor Peter Naur i 1966 som et alternativ til den amerikanske betegnelse computer science, der ikke i samme grad udtrykker, at faget rummer videnskabelige problemer, der rækker ud over den blotte udnyttelse af computeren. Datalogiens forskningsobjekt er data, repræsentationer af objekter eller idéer. [... ] Datalogien handler således om datastrukturer og dataprocesser samt om karakterisering af sådanne strukturers og processers egenskaber og begrænsninger. Computeren er et centralt redskab i datalogien. Med den kan den datalogiske forsknings hypoteser afprøves i praksis, og megen datalogisk forskning omhandler principper for programmering og metoder til effektiv udnyttelse af computeren. Den vigtigste hjælpedisciplin for datalogien er matematikken; ikke den kontinuerte matematik [... ], men diskret matematik. Også logik finder anvendelse i datalogien. 9

10 matematik organisationsteori bibliotekarvidenskab logik Datalogiens opgave er at afdække generelle principper for databehandling. Herved kommer datalogien til at interessere sig for mange problemstillinger, der også kendes i andre discipliner [fx ingeniørfag (automatiske systemer), arkitektur og psykologi (brugsværdi af komplekse systemer), lingvistik (programmeringssprog), bibliotekarvidenskab (lagring og søgning), organisationteori (store datasystemer)]. Datalogi er således en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin [... ]. (DSDE, datalogi). datalogi ingeniørfag lingvistik artitektur psykologi Hvad er datalogi? Udvalgte emner Algoritmer og datastrukturer kompleksitet. Programmeringssprog beregnelighed. Operativsystemer black-box og abstraktion. 10

11 Systemarbejde og programudvikling analyse, design, implemenation specifikationer. Kunstig intelligens. Menneske-maskine-kommunikation. systemarbejde og programudvikling menneskemaskininteraktion datalogi kunstig intelligens algoritmer og datastrukturer programmeringssprog operativsystemer Hvad er datalogi? Opsamling Læren om data og dataprocesser generelle principper for databehandling. Handler om datastrukturer og dataprocesser. Megen datalogi handler om programmeringsprincipper og -metoder. Datalogi er mere end blot udnyttelse af computere. 11

12 Computeren er et centralt redskab i datalogien. Computeren tillader afprøvning af datalogiske hypoteser. (Diskret) matematik og logik er hjælpevidenskaber. Datalogi deler problemstillinger med andre discipliner. Datalogi er en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin. Spørger i øst og svarer i vest? Hvad spørges der om? Hvilke svar gives der? Definition ved genstandsområde (objekter, ontologi). Definition ved erkendelsesmåde (metode, epistemologi). Definition ved bestanddele (under-discipliner). Definition ved afgrænsning fra andre områder (demarkation). Hvad er videnskab? Kragh (Akademisk forskning): Offentlig, fejlbarlig, testbar, korrigerbar. CUDOS (Merton, Akademisk forskning): Communalism, Universality, Disinterestedness, Organised Scepticism. PLACE (Ziman, Teknologisk forskning): Proprietary, Local, Authority, Commisioned, Expert. ISYP Ideal (Græsrods-forskning): Interdisciplinarity, Social responsibility, Ya basta!, Public opinion, Idealism; (Hansen 2005). 12

13 Mode-1-videnskab Penge Offentligheden (staten, fonde, etc.) Videnskaben (universiteterne) Viden Afrunding / spørgsmål Hvad er datalogi? Er datalogi (altid, nogensinde) videnskab? Diskussioner ved øvelserne. Øvelsesopgaver: TekstIntroduktioner.pdf læs, tænk og formulér! Påtegning til deltageroplæg: CoursePlan.pdf grupper og valg af emne aftales med instruktor snarest. Tilmelding til AULA og til grupper på AULA. Købe kompendium i Stakbogladen. Litteratur Bond, G. W.: 2005, Software as art, Communications of the ACM 48(8), Denning, P. J.: 2005, Is computer science science?, Communications of the ACM 48(4), Denning, P. J.: 2007, Computing is a natural science, Communications of the ACM 50(7),

14 Hansen, T. B.: 2005, Grassroots science an ISYP ideal?, ISYP Journal on Science and World Affairs 1(1), Hansen, T. B. og Johansen, M. W.: 2007, Post-akademisk videnskab, Aktuel Naturvidenskab (2), Kragh, H.: 2003, Hvad er videnskab?, Universitet og Videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik, Hans Reitzels Forlag, København, kapitel 3, pp Sørensen, H. K.: 2009, Noter til datalogiens videnskabsteori Til brug for undervisningen i kurset Datalogiens Videnskabsteori, Aarhus Universitet, Version 1.6, 7. april Wing, J. M.: 2006, Computational thinking, Communications of the ACM 49(3),

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Genrebestem nogle artikler fra dit pensum Drejer det sig om undersøgende artikler (research papers), eller formidling, fagligt essay e.l.? Hvilke fremstillingsformer

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer

1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer 1 Opgaver på videregående uddannelser genren og genrer Læs din studieordnings krav til den type opgave du skal skrive. Bemærk og kend forskellene på de forskellige typer opgaver man bruger på din uddannelse:

Læs mere

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere