Introduktion: Hvad er datalogi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion: Hvad er datalogi?"

Transkript

1 Introduktion: Hvad er datalogi? Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet Resumé Undervisningsgangens temaer: Kurset, undervisningsformen og underviseren præsenteres. Åbnenede case. Videnskabeligheder; videnskab, teknologi, håndværk, kunst eller profession? Faglighed inducerer etik. Datalogi i andre videnskaber. Case(s): Åbningsdiskussion: Hvad er datalogi?: (Wing 2006). Hvad er videnskab?: (Kragh 2003). Er datalogi en videnskab?: (Denning 2005, Denning 2007, Bond 2005, Hansen og Johansen 2007). Forelæsning #1, Datalogiens Videnskabsteori 2009

2 Dagens program (Spørgsmål). Præsentationer: Forelæseren og instruktorne, Kurset, Formalia: oplæg, synopsis og eksamen, Kompendium. Case: Professionel etik. Hvad er datalogi? Præsentation af underviserne Henrik Kragh Sørensen Hovedfag i matematik, sidefag i datalogi. Ph.d. i videnskabshistorie (matematikhistorie). Kontor ( ) på Institut for Videnskabsstudier. Instruktorer Laura Thomasen, Mads Olesen, Torben Jensen og Martin Andersen. Kursets formål og læringsmål Fagets videnskabsteori datalogi. Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. 2

3 Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål Videnskab Teknologi Håndværk. Forskning Innovation Anvendelse. Datalogi som videnskab (akademia) eller profession (erhvervsliv)? Filosofi Historie Etik. Kursusuge Indhold Introduktion: Hvad er datalogi? Modellering og reduktionisme Teoretisk datalogi eller anvendt matematik? Datalogiens historie og den akademiske verden Datalogi og etik Datalogi som profession Computersimulation og datalogiens rolle i andre videnskaber Bemærk: To uger byttet om i forhold til kompendiet. Kursets forelæsninger etc. Forelæsninger tirsdage 8 11 i Aud. E. Forelæsninger perspektiverer og diskuterer pensum. 3

4 Kompendium (325pp.): Baggrunds- og case-tekster for forelæsninger og øvelser (pensum). Sælges fra Stakbogladen ved Vandrehallen på Nat.Fak. AULA: aula.au.dk Nat.Fak. Videnskabshistorie FVTDAT09 Deltagere bedes tilmelde sig AULA også tilmelde sig øvelseshold. Meddelelser og dokumenter (noter, kursusplan, tekstintroduktioner, ekstra materiale). Forelæsningsnoterne udkommer tirsdag eftermiddag. Ugesedler udkommer tirsdag eftermiddag eller onsdag. Kursets notesæt Udvikles i løbet af kurset. PDF-fil ligger på AULA. Rettelser, ændringer, tilføjelser kan foreslås på AULA diskussionsforum (+blog på AULA). Husk at angive version (CVS-nummer) og sidetal på rettelser. Hvorfor hjælpe med? Den endelige version er pensum mulighed for direkte respons. Kursets øvelser etc. Fire øvelseshold: 1. Onsdage (14 17, i , Martin), 2. Fredage (8 11, i , Torben), 3. Mandage (14 17, i , Mads), 4. Mandage (8 11, i , Laura). Øvelserne begynder efter påske (næste forelæsning er først 21. april). Øvelsernes indhold: Deltager-oplæg i grupper, Deltager-styret diskussion, Plenumsdiskussioner og gennemgang. 4

5 Obligatorisk program: aktiv deltagelse, oplæg, synopsis. Formål: starte, udvikle og afslutte faglig reflektion. Grupper! Oplægets varighed er cirka minutter pr. gruppe. Læs kritisk og stil spørgsmål. Gå ud fra de stillede tilgangsvinkler. Benyt evt. supplerende litteratur. Præsentér teksterne kort forudsæt, at jeres publikum har læst. Medtag så meget kontekst, som er nødvendigt for den efterfølgende diskussion. Vælg evt. centrale temaer ud til diskussion. Læg op til diskussion først måske indbyrdes. Involvér publikum! Styr diskussionen! I gruppen er alle ansvarlige. Tal til publikum! Engagér publikum! Brug AV-udstyr korrekt: overskueligt, stor skrift, ikke-overfyldte slides. Brug AV-udstyr (tavle) til at fastholde centrale pointer og til at styre diskussionen. Se på publikum, ikke på papirer eller lærred. Synopser og eksamen Synopser udarbejdes (individuelt eller kollektivt) af medlemmerne af den gruppe, der er ansvarlig for fremlæggelsen og sendes elektronisk til instruktoren i god tid før oplæget skal holdes (aftales med instruktoren). Læses igennem af instruktoren, som giver feedback og lægger ud under gruppens dokumenter på AULA. Kursets eksamen Bunden, 2-dages hjemmeopgave, bedømt efter 7-trins-skalaen. Kompendiet, evt. ekstra materiale samt notesættet udgør pensum. Godkendt deltager-oplæg og synopsis samt aktiv deltagelse er en forudsætning for at gå til eksamen. 5

6 Eksamensopgavens form Opgaveformuleringen vil bestå af 5 8 bundne spørgsmål med en vis grad af indre sammenhæng. Spørgsmålene vil have forskellige krav: redegørelse, kort redegørelse, analyse, diskussion. Opgavebesvarelsen bør svare på hvert spørgsmål i rækkefølge og det skal være klart, hvornår der svares på hvilket spørgsmål. Opgaven kan besvares fyldestgørende på de to dage og forventes at kunne besvares fyldestgørende og skarpt over 6 8 sider. Læringsmålene, igen Ved kursets afslutning bør du kunne: redegøre for dit fags særpræg og dets forhold til andre akademiske discipliner, perspektivere, hvad det vil sige at være datalog uddannet i Danmark, diskutere hvad dit fag indebærer af videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, og reflektere kritisk over dit fags indhold og dets samfundsmæssige funktioner. Forrige års eksamensspørgsmål 1. Redegør kort ( side) med udgangspunkt i Kragh-teksen (tekst 4) for, hvad der karakteriserer videnskab. 2. Benyt dit svar på spørgsmål 1 samt udvalgte tekster fra kompendiet til at kort at analysere (ca. 1 side), hvorvidt datalogi opfylder de opsatte kriterier. 3. Datalogi er som understøttet af leksikon-opslag i kursets første uge en vidtfavnende, tværvidenskabelig disciplin, som også har mange roller at spille udenfor den akademiske verden. Redegør kort ( side) for forholdet mellem et fag og dets sag, som dette forhold udfoldes hos Fink (tekst 22). 4. Analysér derefter med udgangspunkt i dit svar på spørgsmål 3, hvilke sager, datalogi-faget kan siges at have. 5. Diskutér endelig på grundlag af dine svar på spørgsmål 3 og 4 og under anvendelse af udvalgte tekster fra kompendiet mindst 1 eksempel, hvor hensynet til en sag har ført eller bør føre datalogen til bestemte handlinger. Redegør for eventuelle etiske argumenter undervejs. 6

7 Redegørelse, analyse og diskussion Redegørelse: Forklare (dvs. beskrive, parafrasere og analysere) i egne termer. Refererende tekst er passager, hvor du refererer synspunkter eller gengiver teoretiske baggrunde. Komprimér disse afsnit så meget som muligt og udelad, hvad der ikke er sagen vedkommende. En særlig slags refererende tekst udgøres af redegørende tekst, hvor du beskriver andres synspunkter og baggrunde med enkelte forklarende indskud, som klart markeres stilistisk, fx med vendinger som dvs. eller hvilket betyder eller lignende. Kort redegørelse ikke mere end cirka 1 2 side præcision. Analyse: Bryde op i bestanddele og sammenholde fx bryde et argument op i præmisser og konklusioner. Den analyserende tekst skal forholde sig til det i opgaveformuleringen efterspurgte. At analysere er også at kommentere fremstillinger, forholde sig til forskelle og ligheder mellem fremstillinger og vurdere andre videnskabsteoretiske argumenter. Angiv altid meget tydeligt, hvem der har ordet : dig, en anden videnskabsteoretiker eller fx en videnskabsmand. Diskussion: Sammenligne og forholde (evt. også vurdere) to positioner, fx fra en forudgående analyse. NB: Udgangspunkt i tekst, ikke i egne erfaringer, meninger, etc. Individualismen skal nok komme frem alligevel. Præcist sprog afspejler præcist argument Klart og levende sprog. Skriv i helsætninger. Gør argumenter færdige overlad ikke konklusioner til læseren skriv på linjerne. Pas på alt for lange sætninger bryd sætninger op i komponenter. Sætninger, som indledes med et argumenterende led ( derfor, heraf ses, etc.) antyder, at den foregående sætning ikke blev helt færdig revidér. Pas på med retoriske spørgsmål og husk tegnsætning. 7

8 Pas på med talesprog. Metatekst kan hjælpe læseren og samtidig gøre argumentationen klar(ere) giv også gerne gode (sigende) overskrifter. Henvisninger og litteraturliste Når man skriver akademiske tekster (og synopser og eksamensopgaver i Datalogiens Videnskabsteori skal være akademiske tekster), er det vigtigt, at referencer og fodnoter bruges til at gøre det muligt for læseren at gennemskue, hvor argumenter stammer fra, eller hvor et citat forekommer i en kilde. Referencer bruges af forfatteren til at dokumentere andre personers synspunkter eller til at dokumentere, hvor en given fortolkning stammer fra. Referencer gives typisk i fodnoter, som indsættes nederst på siden, gerne i en lidt mindre font. Referencer til en tekst i litteraturlisten gives ved forfatterens/forfatternes efternavn(e), udgivelsesår og sideangivelse. For eksempel: (Kragh 2003, s. 150) eller (Denning 2007, s. 15). Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde al den litteratur, du har brugt til opgaven. For bøger skal angives forfatternavn(e) eller redaktør(er), fuld titel, trykkested, trykkeår og trykker. Titlen kursiveres. For artikler skal angives forfatternavn(e), fuld titel, tidsskriftets fulde navn, årgang/volumennummer, trykkeår og sidetal (start+slut). Tidsskriftets titel kursiveres. Litteraturen skrives op alfabetisk efter forfatterens efternavn. Formålet med litteraturlisten er, at andre videnskabsteoretikere entydigt ud fra referencen skal kunne finde frem til værket. Eksempler kan findes i litteraturlisterne i forelæsningsnoterne og en bibtex-fil forefindes på AULA. Case: Ejendoms- og ophavsret og datalogi Lene er uddannet datalog og ansat i et større dansk firma. 8

9 Lene er på ferie i Østen. En dag går hun på et marked og finder en office-pakke, som hun kender hjemmefra og længe har tænkt sig at anskaffe privat. Hjemme koster den næsten 2000 kr. På markedet kan hun købe den for 75 kr. Manualerne ser ud til at være fotokopier. Køber Lene office-pakken i Østen? Lenes firma udvikler et logisk kompliceret, men lille system på teknologiens forkant (tænk OS i 1980 erne). Lenes firma opnår en markedsfordel ved at være først ude med det nye produkt. Men hurtigt kommer kloner på markedet. Nogle af klonerne har lånt kode fra Lenes produkt. Kan Lene sagsøge konkurrenterne? Lenes projekt har brug for en hurtig og især effektiv måde at kryptere data på. Lene overvejer forskellige alternativer; nogle af dem bygger på proprietære eller klausul-belagte algoritmer. Men Kan Lene låne ideer fra disse algoritmer? Professionel etik Ejendomsret, ophavsret, privatlivets ukrænkelighed alle er etiske spørgsmål, som berører alle men kan have en særlig betydning for dataloger. Lov (ret), Moral (retfærdighed) og Etik. Faglig, personlig og professionel interesse. Modellering, menneskelighed og fremmedgørelse. Svarene på spørgsmålene kan godt afhænge af ens datalogi-syn Hvad er datalogi?. Hvad er datalogi? DSDE Datalogi, (af data og -logi), videnskaben om data og dataprocesser; opstod efter fremkomsten af den digitale computer i midten af 1940 erne. Ordet datalogi blev indført af professor Peter Naur i 1966 som et alternativ til den amerikanske betegnelse computer science, der ikke i samme grad udtrykker, at faget rummer videnskabelige problemer, der rækker ud over den blotte udnyttelse af computeren. Datalogiens forskningsobjekt er data, repræsentationer af objekter eller idéer. [... ] Datalogien handler således om datastrukturer og dataprocesser samt om karakterisering af sådanne strukturers og processers egenskaber og begrænsninger. Computeren er et centralt redskab i datalogien. Med den kan den datalogiske forsknings hypoteser afprøves i praksis, og megen datalogisk forskning omhandler principper for programmering og metoder til effektiv udnyttelse af computeren. Den vigtigste hjælpedisciplin for datalogien er matematikken; ikke den kontinuerte matematik [... ], men diskret matematik. Også logik finder anvendelse i datalogien. 9

10 matematik organisationsteori bibliotekarvidenskab logik Datalogiens opgave er at afdække generelle principper for databehandling. Herved kommer datalogien til at interessere sig for mange problemstillinger, der også kendes i andre discipliner [fx ingeniørfag (automatiske systemer), arkitektur og psykologi (brugsværdi af komplekse systemer), lingvistik (programmeringssprog), bibliotekarvidenskab (lagring og søgning), organisationteori (store datasystemer)]. Datalogi er således en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin [... ]. (DSDE, datalogi). datalogi ingeniørfag lingvistik artitektur psykologi Hvad er datalogi? Udvalgte emner Algoritmer og datastrukturer kompleksitet. Programmeringssprog beregnelighed. Operativsystemer black-box og abstraktion. 10

11 Systemarbejde og programudvikling analyse, design, implemenation specifikationer. Kunstig intelligens. Menneske-maskine-kommunikation. systemarbejde og programudvikling menneskemaskininteraktion datalogi kunstig intelligens algoritmer og datastrukturer programmeringssprog operativsystemer Hvad er datalogi? Opsamling Læren om data og dataprocesser generelle principper for databehandling. Handler om datastrukturer og dataprocesser. Megen datalogi handler om programmeringsprincipper og -metoder. Datalogi er mere end blot udnyttelse af computere. 11

12 Computeren er et centralt redskab i datalogien. Computeren tillader afprøvning af datalogiske hypoteser. (Diskret) matematik og logik er hjælpevidenskaber. Datalogi deler problemstillinger med andre discipliner. Datalogi er en vidtfavnende tværvidenskabelig disciplin. Spørger i øst og svarer i vest? Hvad spørges der om? Hvilke svar gives der? Definition ved genstandsområde (objekter, ontologi). Definition ved erkendelsesmåde (metode, epistemologi). Definition ved bestanddele (under-discipliner). Definition ved afgrænsning fra andre områder (demarkation). Hvad er videnskab? Kragh (Akademisk forskning): Offentlig, fejlbarlig, testbar, korrigerbar. CUDOS (Merton, Akademisk forskning): Communalism, Universality, Disinterestedness, Organised Scepticism. PLACE (Ziman, Teknologisk forskning): Proprietary, Local, Authority, Commisioned, Expert. ISYP Ideal (Græsrods-forskning): Interdisciplinarity, Social responsibility, Ya basta!, Public opinion, Idealism; (Hansen 2005). 12

13 Mode-1-videnskab Penge Offentligheden (staten, fonde, etc.) Videnskaben (universiteterne) Viden Afrunding / spørgsmål Hvad er datalogi? Er datalogi (altid, nogensinde) videnskab? Diskussioner ved øvelserne. Øvelsesopgaver: TekstIntroduktioner.pdf læs, tænk og formulér! Påtegning til deltageroplæg: CoursePlan.pdf grupper og valg af emne aftales med instruktor snarest. Tilmelding til AULA og til grupper på AULA. Købe kompendium i Stakbogladen. Litteratur Bond, G. W.: 2005, Software as art, Communications of the ACM 48(8), Denning, P. J.: 2005, Is computer science science?, Communications of the ACM 48(4), Denning, P. J.: 2007, Computing is a natural science, Communications of the ACM 50(7),

14 Hansen, T. B.: 2005, Grassroots science an ISYP ideal?, ISYP Journal on Science and World Affairs 1(1), Hansen, T. B. og Johansen, M. W.: 2007, Post-akademisk videnskab, Aktuel Naturvidenskab (2), Kragh, H.: 2003, Hvad er videnskab?, Universitet og Videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik, Hans Reitzels Forlag, København, kapitel 3, pp Sørensen, H. K.: 2009, Noter til datalogiens videnskabsteori Til brug for undervisningen i kurset Datalogiens Videnskabsteori, Aarhus Universitet, Version 1.6, 7. april Wing, J. M.: 2006, Computational thinking, Communications of the ACM 49(3),

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1 Datalogiens Videnskabsteori 2009 Ugeseddel kursusuge #1 Henrik Kragh Sørensen 8. april 2009 AULA & hold-tilmelding Alle deltagere opfordres til at tilmelde sig AULA-systemet, www.aula.au.dk. Efter registrering

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster

Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster Datalogiens Videnskabsteori 2009 Introduktioner og vejledende spørgsmål til case-tekster Henrik Kragh Sørensen 4. maj 2009 Indhold 2009-04-07: Introduktion: Hvad er datalogi? 2 2009-04-21: Modellering

Læs mere

Datalogi som profession

Datalogi som profession Datalogi som profession Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet hks@ivs.au.dk www.henrikkragh.dk Resumé Undervisningsgangens temaer: Undervisning og uddannelse i datalogi.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009

Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009 Noter til Datalogiens Videnskabsteori 2009 Henrik Kragh Sørensen Institut for Videnskabsstudier Aarhus Universitet hks@ivs.au.dk 4. maj 2009 CVS version: 1.13, 2009-04-21 03:17:36 I forbindelse med udflytningen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP EFTERÅR 2016 WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. worksho opgave p CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP VI TILBYDER

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Ej blot til lyst: Programmering og matematisk dannelse i det 21. århundrede

Ej blot til lyst: Programmering og matematisk dannelse i det 21. århundrede Ej blot til lyst: Programmering og matematisk dannelse i det 21. århundrede Henrik Kragh Sørensen Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet Konference om Programmering og Koder Danmarks

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kom godt i mål med masteropgaven

Kom godt i mål med masteropgaven Kom godt i mål med masteropgaven Lis Hemmingsen, mag.art. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere