LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED"

Transkript

1

2

3

4 REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område omfatter vejen kaldet Bleghaven. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde C 101 i Fakse Kommunes Kommuneplan BAGGRUND OG FORMÅL MED LOKALPLANEN Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan skyldes et ønske fra byrådets side om at opdatere udviklingsmulighederne i en del af centerområde C 101, primært gældende for Torvegården. Denne lokalplan giver derfor mulighed for at foretage en udvidelse af den eksisterende Torvegård, med i alt 29 boligenheder i form af 2 boligblokke, hvor der gives mulighed for dagligvarehandel og udvalgsvarehandel. Den ene blok ligger på arealet der i daglig tale kaldes Kulturgrunden og den anden blok kommer til at ligge med kvistfacaden ud mod Torvegade. Se kortbilag nr. 7 Projektet kan kun gennemføres ved en samtidig sanering af 2 eksisterende bygninger, der ligger langs Torvegade, hvor den ene i dag anvendes i stueetagen af Folkekirkens Nødhjælp, og den anden anvendes i stueetagen af Din Sportspartner. Med hensyn til Din Sportspartner flytter denne ind i nye lokaler, når udvidelsen af Torvegården er færdiggjort. Det vil i praksis betyde at Din Sportspartner får en placering der ligger meget tæt på den nuværende ved Torvegade. Ved siden af Din Sportspartner kommer dagligvarebutikken Fakta til at ligge, begge i stueetagen. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanen er opdelt i 5 delområder. Delområderne A, B, C, D og E. Delområderne A, B, C, D og E er i Fakse Kommunes kommuneplan udlagt til centerformål ifølge bestemmelserne for rammeområde C 101. Lokalplanens område er omfattet af tre gældende lokalplaner der vil blive aflyst og erstattet af nærværende lokalplan. Det drejer sig om lokalplanerne , og Tillige er den omfattet af rammeområde C 101 i Fakse Kommunes Kommuneplan. Endelig er den i Storstrøms Amts regionplan omfattet af rammen for detailhandel i Fakse By. Delområde A Delområde A omfatter den eksisterende Torvegård, Netto, Brugsen, sportsforretningen og Folkekirkens genbrugsbutik. Billederne viser dele af delområde A, omfattende Torvegården.

5 Som det fremgår af billederne består bebyggelsen inden for delområde A af etagebebyggelse. I flere af ejendommene ligger der detailhandelsbutikker i stueetagen, Super brugsen og Netto. Inden for området ligger der ligeledes 2 ejendomme i 2 etager. Billederne viser 2 ejendomme der ligger inden for delområde A og som begge skal nedrives for at skabe plads til en udvidelse af Torvegården. Ovenstående billeder viser de 2 ejendomme, der skal rives ned i forbindelse med gennemførelsen af en udvidelse af den eksisterende Torvegård. Ejendommene bruges i dag til butiksformål i form af udvalgsvarehandel, hvor der i den ene sælges sportsartikler Din sportspartner og i den anden genbrugstøj Folkekirkens Nødhjælp. Ejendommene ligger på hver sin side af vejen Bleghaven, der i forbindelse med udvidelsen af Torvegården omlægges, således at den vil komme til at løbe over det areal, hvorpå Folkekirkens Nødhjælp ligger i dag. Butikken ses på det højre billede. Billedet er taget fra Torvegade. Indenfor delområde A ligger der også et uudnyttet areal der i daglig tale kaldes Kulturgrunden. Det skyldes, at man i sin tid da den gamle Østsjællands Andel blev revet ned, havde tanker om at anvende arealet til opførelsen af en biograf. På billedet ses kulturgrunden som den tager sig ud i skrivende stund.

6 I forbindelse med udvidelsen af Torvegården vil Kulturgrunden blive anvendt til en del af denne udvidelse. Miljøstation inden for delområde A. På Kulturgrunden ligger i dag en Miljøstation. Den vil blive flyttet over på den anden side af vejen Bleghaven, i forbindelse med udvidelsen af Torvegården. I forbindelse med flytningen af miljøstationen indrages nogle parkeringspladser til dette formål. Se kortbilag nr. 6 til lokalplanen. Indenfor delområde A ses nogle steder mindre pæne oplag. Indenfor delområde A ses der nogle steder mindre pæne oplag ud til vejen. Dette virker skæmmende for områdets generelle karakter. Her ville det kunne forskønne området, hvis der foretages en afskærmning af dette. Delområde A vejbetjenes via Bleghaven og Torvegade. Ved udvidelsen af Torvegade, der giver 29 nye boligenheder, vil det fortsat være de veje der vil vejbetjene delområdet. Delområde A er omfattet af lokalplan , der aflyses og erstattes af denne lokalplan. I forbindelse med udvidelsen af Torvegården er der lavet følgende opgørelse over de eksisterende forhold med hensyn til grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent.

7 Eksisterende forhold for Torvegården Forhold efter udvidelsen af Torvegården Grundareal 8155 m 2 Grundareal m 2 Etageareal 7660 m 2 Etageareal m 2 Bebyggelsesprocent 94% Bebyggelsesprocent 93% Indenfor delområdet, hvorpå den eksisterende Torvegård og den kommende udvidelse af Torvegården er, og vil blive placeret, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 110 i forhold til bestemmelserne for rammeområde C 101. Delområde B Delområde B omfatter et eksisterende boligområde med bebyggelse i typisk 1,5 etage, der fremstår i forskellig karakter og i forskellig alder. På billedet ses et gammelt bondehus opført omkring 1840, der ligger indenfor delområde B. Bondehuset er en af de ældste bygninger i Fakse By, og det er rimeligt velbevaret. Ejendommen må derfor betragtes som meget bevaringsværdig. Derfor bliver ejendommen via denne lokalplan omfattet af bevaringsbestemmelser. På billedet ses et murerrmester hus, der er også er beliggende indenfor delområde B. Huset hedder Bleghøj. Delområde B vejbetjenes af Bleghaven, Vestergade, Nygade og Torvegården. Delområde B er omfattet af lokalplan , der aflyses og erstattes af denne lokalplan.

8 Delområde C Delområde C udgør vej- og parkeringsarealer indenfor lokalplanens område. Af billederne ses hvorledes delområde B fremtræder. Det ses også, at der ligger en benzintank indenfor delområdet. Af billedet fremgår det, at området bærer præg af at vende sig væk fra bymidten og dets liv. Området ville fremstå i en mere indbydende karakter, hvis der bliver ofret lidt penge på træ- og buskbeplantning. Som det ses af højre billede befinder der sig indenfor delområde C et selvbetjeningsanlæg af benzin og dieselolie. Delområde C er omfattet af lokalplan , der aflyses og erstattes af denne lokalplan. Delområde D Delområde D omfatter en ejendom i 3 etager. Ejendommen anvendes til butiksformål i stuetagen og beboelse på 1. til 3. etager. Billedet viser en del af delområde D i venstre side af hvert billede. Endelig ses på det første billede med springvandet også en del af Torvegården i baggrunden. Delområde D er omfattet af lokalplan , der aflyses og erstattes af denne lokalplan. Det er ikke formålet med denne lokalplan at ændre på de eksisterende forhold indenfor delområde D. Delområdet er udelukkende taget med for at reducere antallet af lokalplaner, der kun er gældende for enkelte ejendomme. Inden for delområde D ligger butikkerne Expert, Fakse Specialoptik og Fakse Syshop.

9 Delområde E Delområde E omfatter 2 ejendomme der anvendes til bolig og erhvervsformål i form af udvalgsvarehandel. Indenfor delområde B ligger tøjbutikken Sigga. I forbindelse med udvidelsen af Torvegården ændres adgangen til Sigga s parkeringsplads, der i dag går via en tilslutningsvej til Torvegade. Efter udvidelsen af Torvegården vil adgangen til parkeringspladsen gå via den omlagte vej Bleghaven. Billedet viser en del af Sigga s parkeringsplads. Den nye adgangsvej til Sigga s parkeringsplads betyder, at der bliver plads til at danne et mindre torveareal foran tøjbutikken som delvist kan anvendes til udstilling af tøjartikler o.l. Indenfor delområde E ligger der ligeledes en frisør Pilegaards Frisørsalon. Delområde E vejbetjenes via Torvegade. Delområde E er omfattet af lokalplan , der aflyses og erstattes af denne lokalplan.

10

11

12 Delområde C: Indenfor delområde C må der ikke etableres anden bebyggelse end til en miljøstation og en selvbetjeningstank til benzin og dieselolie. Se kortbilag nr. 6 for delområde C. Miljøstationen forventes at måtte låne 6 parkeringspladser indenfor delområdet, til dens placering. Delområde D og E: Af kortbilag nr. 3 til lokalplanen fremgår det, at der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 110% for de arealer, der er omfattet af markeringen på kortet. Disse markeringer omfatter de eksisterende ejendomme indenfor delområde D og E. Der må ikke etableres udstykninger mindre end 500 m 2 indenfor delområdet. Boligbebyggelsen med eventuelt tilhørende erhverv i stueetagen må indenfor delområderne etableres i 3½ etage med en totalhøjde i forhold til det vandrette plan på op til 12 meter. Taget på nye ejendomme skal opføres som sadeltag, med en hældning på mellem grader. BYGNINGERNES UDSEENDE For hele lokalplanområdet gælder det, at udendørs oplag i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, skal skærmes af for offentligheden, så oplag ikke kan ses fra offentlige veje o.l. Indenfor lokalplanens områder, må der ikke anvendes plastvinduer. Indenfor lokalplanens område må udvendige antenner kun opsættes efter bygningsmyndighedens godkendelse af placering, størrelse og udformning. Dette gælder dog ikke almindelige tv-antenner til husstandsforsyning. Der kan opsættes parabolantenner ved den enkelte bebyggelse, såfremt antennen placeres, så overkanten af parabolen er højst 1,5 meter over terræn. Byrådet kan tillade, at overkanten af parabolen placeres indtil 1,8 meter over terræn, såfremt tekniske forhold ved modtagelse af signaler af rimelig kvalitet betinger det. Delområde A: Beskrivelse af den eksisterende del af Torvegården kan læses i det ovenstående under punktet eksisterende forhold. Den nye del af Torvegården forventes at se nogenlunde ud som nedenstående illustration. Illustrationen viser det forventede billede, der vil kunne ses fra parkeringspladsen ved Bleghaven med blikket i østgående retning, når den nye udvidelse af Torvegården er etableret.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere