Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&"

Transkript

1 Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen I:Vivilstartemedatspørge,hvaderditfuldenavnogdinstillingifagforeningen? IP:ThomasAbildgaardBentsenogminstillingeraLkasseleder.Ogdeterenvalgtstillingheri foreningen,sådetersådanenpolitiskstilling,ligesomenformandellersådannoget. I:Hvaderarbejdsopgaverne? IP:Heltkonkret,såerdetatledearbejdsløshedskassenogallefunktioner,somvipasser.Ogvi erpånogenmåderendelafheleforeningen,altsåvierjoenorganisation,dereren fagforening,ogalkassenersådanlidtsinegen.derernogle,derkunermedlemafalkassen, somikkeermedlemafenfagforening.ogsåerviunderlagtenmasselovgivning,som fagforeningenersomhelhed. I:Hvorlængeharduarbejdether? IP:Jeghararbejdetheri10år.MenjegharkunværetaLkasseLlederihalvandetårcirka. I:Okay,super.Hvordanpåvirkerdagpengereformenjeresmedlemmer?Nårderygerudaf systemet? IP:Detpåvirkerdemselvfølgeligpåfleremåder.Umiddelbartøkonomisk,såhardejoingen penge,ogdebetyderenheltmasseandretingfordem.denheltstoreforskelpåatvære dagpengemodtager,ogsåskullepåkontanthjælp,deterjo,atmanikkemåhavenogetformue afnogenslags.derforerdermange,nårdemisterdagpengeretten,såkandetgodtvære,atde 1

2 harenellerandenmulighedforatfåenandenformforforsørgelse,menskaldetvære kontanthjælp,såskaldejoafregnealthvaddeejerover10.000kroner.altså andelslejligheder,bileroghvaddeellershar.detkanformange,derharværetvanttilatføre etalmindeligtfamilieliv,detkanjoværeenstornedtur.bådeøkonomiskogmenneskeligt, selvfølgeligt.såjegvilsige,atvioplevergenerelt,atvoresmedlemmerermerepressedeend deharværetfør.ogsåselvomdeikkeerrøgetudendnu.altsådegårogfølersigpressede fordidetsikkerhedsnet,defølte,dervarfør,deterblevetringere,ogsåerdearbejdspladser, deerpå,erogsåblevetringere,såpådenmådefølerdesigogsåmerepressede.defølersig lidtklemtbeggestederfra.viskalmåskesige,atnogetafdetdererspecieltved byggebranchen,somvierorganiseredeher,deter,atdetersådannogetindogudaffirmaer. Manarbejderimenshuseterigang,ognårhuseterbyggetfærdigt,såerderikkemere,så skalmanfindeetnytstykkearbejdeetandetsted. I:Såharmanmåskeisærbrugforatdereretsystem? IP:Fuldstændig.Vieromkring8.000aktivemedlemmeriforeningenher,oghvertårerder 4.000medlemmer,somfårenellerandenudbetalingenfraaLkassen,ogdeterselvfølgelig primærtdagpenge,ogsåerdetarbejdsmarkedsydelse,ogsåefterlønselvfølgelig.ogsåerder alledem,dertagerefteruddannelseogkurserogsådannoget.altdetdergårjoigennemal kassen.sådetercirkahalvdelenafvoresmedlemmer,dererigennemalkasseniløbetafetår pga.etellerandet.sådeterenstordelafderesliv. I:Dagpengereformenkommeriforlængelseafenrækkeandrereformerpå arbejdsmarkedspolitikområdet.hvadsynesduomdenoverordnedeudvikling? IP:Mankansige,athvismangårtilbagetil1980 erneog1990 erneogsådannoget,derhar derværetenudviklingsidendengang,derisærhandlerom,sådansomjegserdet,atmaner gåetfraetsamfundsansvartiletindividueltansvarift.arbejdsløshed.deterprincippethelt tilbagetilnyruplregeringen,hvordeheltstoretiltagkom,foratlæggeansvaretforens situationoverpådenledigeselv.denudviklingharderværethelevejenigennem,ogdeneri hvertfaldikkevendt.jegsynesdensidstebeskæftigelsesreform,denkomjoherefter dagpengereformen,denharnoglepositivetakterihvertfald,damanvedtoglovgivningen.jeg 2

3 harså,ogdeterfordijegsiddermeddetipraktikken,jegerlidtnervøsfor,hvaddetblivertil alligevel,nårdetharværeteigennemheleembedsmandsvælder.hvaddeterblevettilaf bekendtgørelserogsådannoget.såjegersikkerpå,atdernokskalkommeenmasse bureaukratimedindenoverdet,menudviklingenidenperiodeharihvertfaldværet,atdet erditegetproblem.hvisduikkeharetarbejde,såerdetfordi,atderernogetgaltmeddig,og ikkefordiderernogetgaltmedarbejdsmarkedet,ellerderligeerenbølge.detoplevervii hvertfaldibyggeriet,atdetgåropogned.derergodeårogsåerderdårligeår.mankansige, atmangeafvoresældremedlemmer,deriprincippeteropdragetidentraditionmedat samfundetfandmeharetansvarforatviharnogetatlave,atfællesskabetogsåmåløftenoget afdether,dekansletikkeforståalledetingderskerher.hvormangeafvoresunge medlemmer,deeriprincippetindoktrineretmeddetandet,atmanerstigmatiseret,nårman erarbejdsløs.detørikkesigedet.devilhelstikkesigedetideresomgangskreds.deterikke noget,manskiltermed.mangeårsgamlemurereosv.deerpisseligeglademedatsigedet,det synesdeikkeerflovt,mendeterderaltsåmangeafdeunge,dersynes.tilgengældsåerdet isærogsådeunge,dererramtafarbejdsløsheden.sådererogsåmangeafdem,derhardet hårdtmeddetlaltsåpsykologisk. I(Sofia):Hvorforerdettypiskdeunge,derbliverramt? IP:Deterisærmed,derermellem20L29år.Viharrigtigmangemedlemmeriden aldersgruppe,ogdeterfordi,atdestårilærefradeer16l17tildeer20l21år,ognårkrisen kradserlidt,såerdetdem,derharkortesterfaringsimpelthen.vikansåse,nårfolksåbliver over50år,såbegynderdeogsåatværemegetledigeigen.deterfordi,deervedatvære slidte,ogikkekanløbeligesåhurtigtsomdeunge.mendeterheltklart,atdeter mellemgruppen,derhardetbedst.deharbådeflereårserfaring,ogdeharfysikkenmedsig. I(Marie):Hvadmeddenherfordoblingafoptjeningsperioden,påvirkerdenogså? IP:Ja,deterheltklart,atdetgørden.Ogdeterfaktisklidtligesomatmanbliverstraffet dobbelt,fordimanfårsatperiodenned,ogsamtidigfordobletgenoptjeningen.detgør simpelthen,atdererflere,derfalderud.hvisnumanhavdebeholdtdengamlegenoptjening, såvarderendel,dervarblevetreddetafden.ogdetharogsåenpsykologiskeffekt,atdeter såuoverskueligt,atskulleskaffealledetimer,nårførstmannærmersigslutningenafsine 3

4 dagpenge.jegtrorfaktisk,athvismansattedetned,såvillemange,hvisdebareligemanglede 100timer,såvilledegøremegetforatfådem. I:Hvadhuskerduvardengenerelleholdningtildagpengereformenblandtjeresmedlemmer, dengangdenblevvedtaget? IP:Jegtror,dengenerelleholdningblandtvoresmedlemmer,denvar,atdetvarnogetrigtig lort,ogatdetvarpådetheltforkertetidspunktogså.altsåpådettidspunkt,dethavdeder væretkriseietparår,ogdetvarnoglerigtighårdeår.vihavdeledighedsprocenterpå50% formurereivinteren2009.sådervarrigtigmange,derhavdedetsværtdeårder,ogsåtror jegbaredetkomsomsådanenekstradolkiryggen,atmansåhellerikkeskulleforventeat kunnegåledig.mangeafdem,derbliverledigiforbindelsemedsådanenkrise,deharjo betalttilalkassenirigtigmangeårudenatgørebrugafden.udoversmåting,kanmansige.så dervarmange,derfølte,atdetvarikkeretfærdigt. I:Vardernoglederråbteopellerspurgtetilråds,fordiIjosærligerenbranche,derbliver ramt. IP:Altsåpolitikernedespørgerosikketilråds.Noglegange,såerdetvungettilatlytte,hvisi selvråberhøjtnokop.viharjoogsåsomfagbevægelsenoglekanalertilnoglepolitikere,altså nogle,derkantalemednogle.hvismanskalsigedetsådanlidttraditionelt,såhar Socialdemokratietværetarbejderbevægelsesparti.Mendettrorjegikkerigtig,mankansige omdenherregering.dertror,hvisdefagligelederei3fogloogandrestedersådanskulle væreheltærlige,såvilledeogsågivemigreti,atdetøredetidligerehavdehosen socialdemokratiskledetregering,dethardealtsåikke.ellerdetkangodtvære,atdehørepå den,menmankanikkesedetipolitikken.herlokalt,nuervijosådanenlokalafdelingaf3f, ognogetafdetsærligeved3f,deteratalleafdelingerersuveræne,såvibestemmerselv voresegenpolitik,ogdeterjodejligt.viharogsåvoresegetarbejdsløshedsarbejde,altsåvi harenklub,enalklubkalderdesig,ogdemødeshvermandag,ogdeprøverogsåatlavenoget støjomkringdeherting. I:Såhvismanskullesedetsomsådanenmådeatlaveendagpengereformpå,somet incitament 4

5 tilatfåfolkiarbejde,synesdusådenharvirketefterhensigten? IP:Nej,overhovedetikke.Altsånogetmankansigedeter,atsidstdervarbrugforatfolk skulleudpåarbejdsmarkedet,detvarindenkrisen,ogdermyldredefolkudpå arbejdsmarkedet,derhavdedejoekstremtlaveledighedsprocenterrundtomkring.dethar altidværetsådan,atligesåsnartdererarbejder,såtagerfolkdetarbejde.jegkenderikke noglemedlemmer,derikkeharlysttilathaveetarbejde,deflestesynesjo,atdeter.altsåfor detførstesålevermanikkesærliggodtpåarbejdsløshedsdagpenge,deterikkesåmange pengemanfår.ogdeterjohellerikkesærligsocialtvelansetatrenderundtudenarbejde,de flesteviljogernefortælle,hvadderenderoglaverldetvilvoresmedlemmerogså.sådettror jegsletikkepådetder.ogdetviseralstatistikjoogså. I:Hvissåmanskullelavedagpengereformenomigen,hvadsynesduså,dererdetmest vigtigeatslånedpå? IP:Deteretstortspørgsmål,detder.Dereringentvivlom,athvismanskalgørenogetforat reddedemennesker,derfalderudellerervedatfaldeud,såerderkunetsvar,ogdeter,at detkosternoglepenge.ligenuharmanjonedsatendagpengekommission,oghvergangen politikerfraregeringenbliverspurgt,hvaddevilgøreveddeteneogdetandet,såhenviserde tildagpengekommissionen.mendagpengekommissionenharjofåettilopgaveatkommemed nogleforslagtilatændredagpengesystemet,udenatdetmåkosteenkronemere,ogdeterjo detsammesomatsige,atmanikkehartænktjegatreddedemennesker,derervedatfalde ud.detkanmansimpelthenikke.deterikkefordi,jegsiger,delyverforfolk,detersådanlidt ensyltekrukke.ogpådenmåde,såharjegdetsådan,hvismansnakkerom,atderskal kommenogleændringerneindenfordenrammefinansministerietharlagt,såmådetvære genoptjeningskravet,dererdetallervigtigsteforatfolkharenchanceforatkommetilbage. Menminholdning,ogvoresholdningsomorganisation,deter,atdeforringelserdererlavet dengang,deskalrulletilbage.manskaltilbageførederessourcermanhartagetfra dagpengesystemet.såkunnemankiggepåenandenindretningafdagpengesystemet.derer masserafregler,jeggodtkunnetænktemigatlaveom,menaltsåpointenmåvære,atdetskal værenemmereatkommeindisystemetogogsåatbliveder.detsynesjeg. 5

6 I:Dusagdeogsådethermed,atdetoprindeligtvarsocialdemokraterne,derlavedeheledet hergodesystem,ogdeterblevetlavetomafsocialdemokraterne,såkunnemanmåske forestillesig,ogdetvaretpolitiskparadigmeskifte? IP:Jamendettrorjeggodt,mankantaleom,menspørgsmåleter,hvornårdet paradigmeskiftesåindtrådte.omdeternuelleromdetivirkelighedenvarihalvfemserne. Dettrorjegmåske,detvar.Detvarogsådengang,atmanskrevsocialismenudaf partiprogrammet,ihvertfaldisocialdemokratiet,oghvadhedderdet,atmansimpelthenså anerkendtekapitalismensomdeneneste,hvadskalmansige,gangbaresamfundsform.det trorjeggodtmankansige,heltklart.nuvardetfaktiskunderenvenstrelstatsminister,at dagpengereformenisintidblevindført,mendetvarjoetsocialdemokratiskprojekt,dether medatforsikresigmodarbejdsløshed.derforerderogsånoglesocialdemokrater,der kommerfraarbejderbevægelsen,somsnakkerom,atheledetheralkassesystem,erblevetså megetfedtetindistatogpolitiskedagsordener,såmankunnehavelysttilattrækkedet tilbageigen.ellerlavenogetudenfordagpengesystemet. I(Sofia):Nunævnteatduhavdenogleting,dugodtkunnetænkedigatændre,hvisdetvar, veddagpengesystemet.vilduprøveatnævneetpareksempler? IP:Ja,jegvilleændreenhelmasseafdenkontrol,derforegår.Mankansige,derernogetved beskæftigelsespolitikken,menpåmangemåder,dersynesjegikke,mankanskilledetingad. Detvedjeggodtmanhargodtvedatskillebeskæftigelsesreformenfradagpengereformen, menomvendtibeskæftigelsesreformen,dergårmanogsåindogpillervedgldagsregler,der harnogetmeddagpengereformenatgøre.såetellerandetsted,såtrorjeg,atjegvillegodt turdeslippekræfterneenlillesmuleløspådenmåde,atistedetforatkørealleigennem sammepølsemaskine,såskullemanmåskegivemerefrihedtilatvurdere,hvemderharbrug forhjælpoghvemderegentligikkehar.forderermassere,dersagtenskanselv,ogsåerder nogle,derharbrugforhjælp.ogligenuskalvihjælpealleligemegetellerligelidt.detgiver ingenmeningsimpelthen.demderrentfaktiskharbrugforhjælpogstøtte,fordideskal skiftebrancheellerlignende,defårikkeheltdenhjælp,degodtkunnebruge,desværre.vi prøverselvfølgeligsågodtvikan,ogsåatdifferentiereenlillesmule,mendetersvært. 6

7 I(Sofia):Dunævnteogså,atderveddenderbeskæftigelsesreformvarnoglepositive tendenser. IP:Deterjosådan,atderilovenbliverlagtoptilenlillesmuledifferentiering.Jegkanjosåse, hvadhedderdet,bekendtgørelsesarbejdet,dererdejovedattagelivetheltafdet.for eksempeltsådannogetmedatman,idagskalvisystematiskrådighedsvurderealleledige medlemmerhvertredjemåned,detvilsigeathvertredjemånedskalhverenkeltledigeindog fortælleomderesjobsøgningogsådannoget.detersådanenafdeopgaver,derer fuldstændigvanvittige.deterfintnok,visnakkerjoogsåmedvoresmedlemmer,ogderer nogle,derharbehovforatkommehvertredjemåned,ognogleharsletikkebehovfordet. Menderstårderiloven,attremånedsvurderingerskalfindesteddetførstehalveår,ogsåer deteftervurderinger.ogligesåsnartjegsådetdervedloven,atdetvarefterbehov,så tænktejeg hov,detkanjegligesomikkelevemed.detskalbeskrives,hvaddeter.ogdeter detsåogsåblevet.sånuskalfolkjotilatlavesådanetjoblloglinpåjobnet,hvorfolkskriver tojobsned,ellerhvormangedetnuer,somdeskalsøge.voresforbundskalsåfremover trækkelistermedhverenkeltsjobsøgning,ogdemdersåliggerunderetellerandet gennemsnit,deskalsårådighedsvurderes.detkanjosåblivehvermånedligepludselig.også kanmanselvfølgeligargumenterefor,atdemdersøgerlidt,deskalogsåofteretil rådighedsvurdering,mendeterjoikkealtiddem,dersøgerfærrest,dersøgerdårligsteller mindstrelevant.deterbaresådaneteksempelpå,atmanhivernogleskabelonernedover nogetsomivirkelighedenhandlerommegetmereblødetinglaltsåmennesker. I(Sofia):Nårjeresmedlemmersårygerudafdagpengesystemet,erdetsåstadigjer,derstår forenkontaktellererdetså,atderygeretandetstedhen? IP:Hvisdekanfåkontanthjælp,sårygerdeoverikommunen,ogsåerdetdem,derovertager udbetalingoghelesagsforløbet.ognogleafdemblivervedmedatværemedlemher,for eksempelbareaffagforeningen.vihavdeogsåenperiode,hvorvihavdedenhersærlige uddannelsesydelse,somjobetød,atmanskulleikommunenoghavepengene,ogderforvar derrigtigmangedermeldtesigud,fordidebehøvedeikkeatværemedlemafenalkassefor atfådepenge.såindførtemanarbejdsmarkedsydelseniforlængelseheraf.hvismanmeldte sigtilbageigen.sådervarnoglemedlemmersomvarude,ogsåsomdesådandrypvistog 7

8 meldtesigindigen,sådekunnefåenarbejdsmarkedsydelse.sådetharværetnoglerodedeår sidendagpengereformen,menlappeløsningpålappeløsning. I(Sofia):Hvadmedjeresmedlemstal?Kanmanseefterkrisen,atderharværetnogle stigninger? IP:Iløbetafkrisenderharvihaftennedadgåendekurve,altsåsådanstilleogroligt.Deter klart,atdetår,detmåhaveværeti2014,hvorfolkfaldtmestud,dermistedeviogsåomkring 150medlemmerpådenkonto,somsimpelthenikkehavdenoglepenge.Detvarihvertfald 150mennesker,derfaldtudafsystemet.Ogdeterikkeallesammen,derharmeldtsigud.Så kanmansigeatmedlemstalogmedlemsudviklingen,detersådanenkompliceretstørrelse, fordetbliverpåvirketafrigtigmangeting.hvisbeskæftigelsenfalderindenforvoresområde, såerdetjoklart,såfaldervoresmedlemstalogså,fordifolkfinderarbejdeindenforandre områder,ogsåflytterde.ogdeterfordi,deterenfaglfagforening.såfårmanjobsom chauffør,sårygermanudafvoresfagforening.ligesomhvismanharværetchaufførogså blivermurer,såskalmanovertilos.derforhardetselvfølgeligogsåfaldetherunderkrisen. Ligefortidenstigervoresmedlemstal,mendethængerogsåsammenmed,atviharvundet noglestoresagermedmetroen.dererendelitalienere,rumænere,portugisereosv.,derer begyndtatmeldesigind. I(Sofia):Jegharsådansetikkemere.Erdernogetduharlysttilattilføje? IP:Detvedjegikke. I:Detkanværehvadsomhelst. IP:Deteretspændendeemne,Iharvalgt.Jegkanihvertfaldgodtforstå,atIsynesdeter spændende. I:Ja.Nuhardagpengereformenogsåværettrådtikraftsålænge,atmanrentfaktiskkanse effekterneafden.ogdeterjoretfint,somduogsåsiger,atderernoglesocialekonsekvenser vedreformen,deterjoogsådem,viblandtandetkiggerpå. 8

9 IP:Dethermeddagpengesystemet,detharjoaltid,påenellerandenmåde.Nuerjegselv murer,oghararbejdetsommurerindenjegblevansather,ogpådenmådeharjegselvhaft detindepålivet,dethermedatbliverbliverarbejdsløs,ogsågårmannedialkassen.mendet haraldrigværetnoget,derfyldte.jegharaldrignogensindespekuleretpå,omjegharhaftret tildagpenge.omdenhedfireellersyvår,detvarjegligegladmed.mendetdermed,atdener blevetsåkortoggenoptjeningskravetsåhårdt,detkanjegbaremærke.altsåførhennår medlemmerneerkommetned,såsnakkededeom,hvaddehavdetjentpåderesakordeller sjoveting,deharlavet.nusnakkerdekunomdetimer,deharskrabetsammen.detersådan lidtdeprimerende,nårmanerfagforeningsmand. I:Aldenkontrolermåskeogsåmedtil,atmanfølersiglidtundertrykt,selvommanfaktisk prøveratfåetarbejde.atdetfaktiskogsåblivereneffekt,enpsykologiskkonsekvens,atman bliverstressetoverdekrav. IP:Deterheltsikkert,ogdetkanmanjomærkepådenmåde,derblivertaltomarbejdsløse på,imedierogsådannoget,atdetpåvirkerdetsyn,sommanihvertfaldføler,atandreharpå en,nårmanerarbejdsløs.pådenmådeerfolkmåskeogsålidtpressede.ogsåerdet komplekstafetbureaukratiiforholdtiljobcentreogiforholdtilalkasser,medrigtigmange reglerogaktiviteter,somdetkanværesværtatforklarefolklogikkeni.detbetyder,atfolkfår etindtrykaf,atdethersystemtilskidemigetstykke.detgiveringenmening,ogdeterkun foratsætteetfluebenetrigtigtsted.ogmankanjomærke,atdetbådepåvirkeransatteial kasserne.nuharvijosådenfordel,atfordivierfrasådanenpolitiskprivatorganisation,så kanjegmeneomdet,somjegharlyst,såhvisjegharlysttilatsigetilmedlemmerne,at det hererdenværsteregel,derfindes.pådenmåde,såkanviherialkassenbaresigenogleting, sommanjoikkekansiddeatsigeietjobcenter.jobcentreneerdybtpressedeoveratskulle hivedeneneefterdenandenigennemnoget,somdeegentligikkekanståindenfor.såpåden mådemisunderjegikkedeansatteietjobcenter.herikøbenhavnharvietsamarbejdemed KøbenhavnsKommune,ogdeterjomangekommuner,hvorvoresledigebor,hvilketogsåer lidtenudfordring,nårmanskalholdefællessamtalermedjobcentrene,mendeterenanden historie.københavnskommunedeterdenstorespillerivoresforening,såderprøverviat lavenoglesamarbejder.derharvienaftaleom,atvoresledigemedlemmer,derbori KøbenhavnsKommune,deskalkuntilsamtalerogkurseriaLkasseniløbetafdetførstehalve 9

10 år.ogdeteretforsøgpåatværemurbrækkeriforholdtildetsomalkassernessamvirke stilledeiforholdtil. 10

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Fortvivl ikke over Blair en vurdering af Labour s socialpolitik

Fortvivl ikke over Blair en vurdering af Labour s socialpolitik Eske Vinther-Jensen vs. John Hills i : Fortvivl ikke over Blair en vurdering af Labour s socialpolitik Hvis vi som samfund er interesseret i at beholde noget, der minder om en velfærdsstat, er den generelle

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET Af Jonas Lundgaard Christensen, Palle Bach Mindested, Bank- og Markedsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten på det

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Lokale, alternative penge

Lokale, alternative penge Lokale, alternative penge Lokale, tillidsbaserede hjemmelavede penge Lokale penge hvad og hvorfor? De systemer, jeg vil se på her, er Local Exchange Trading Systems (LETS) Udgangspunkt i anvendelsen af

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.10 State of the region Der er bedring at spore, når man ser på, hvordan det går i regionen. Det viser det overvågningsnotat, som Region Syddanmark

Læs mere