Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&"

Transkript

1 Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen I:Vivilstartemedatspørge,hvaderditfuldenavnogdinstillingifagforeningen? IP:ThomasAbildgaardBentsenogminstillingeraLkasseleder.Ogdeterenvalgtstillingheri foreningen,sådetersådanenpolitiskstilling,ligesomenformandellersådannoget. I:Hvaderarbejdsopgaverne? IP:Heltkonkret,såerdetatledearbejdsløshedskassenogallefunktioner,somvipasser.Ogvi erpånogenmåderendelafheleforeningen,altsåvierjoenorganisation,dereren fagforening,ogalkassenersådanlidtsinegen.derernogle,derkunermedlemafalkassen, somikkeermedlemafenfagforening.ogsåerviunderlagtenmasselovgivning,som fagforeningenersomhelhed. I:Hvorlængeharduarbejdether? IP:Jeghararbejdetheri10år.MenjegharkunværetaLkasseLlederihalvandetårcirka. I:Okay,super.Hvordanpåvirkerdagpengereformenjeresmedlemmer?Nårderygerudaf systemet? IP:Detpåvirkerdemselvfølgeligpåfleremåder.Umiddelbartøkonomisk,såhardejoingen penge,ogdebetyderenheltmasseandretingfordem.denheltstoreforskelpåatvære dagpengemodtager,ogsåskullepåkontanthjælp,deterjo,atmanikkemåhavenogetformue afnogenslags.derforerdermange,nårdemisterdagpengeretten,såkandetgodtvære,atde 1

2 harenellerandenmulighedforatfåenandenformforforsørgelse,menskaldetvære kontanthjælp,såskaldejoafregnealthvaddeejerover10.000kroner.altså andelslejligheder,bileroghvaddeellershar.detkanformange,derharværetvanttilatføre etalmindeligtfamilieliv,detkanjoværeenstornedtur.bådeøkonomiskogmenneskeligt, selvfølgeligt.såjegvilsige,atvioplevergenerelt,atvoresmedlemmerermerepressedeend deharværetfør.ogsåselvomdeikkeerrøgetudendnu.altsådegårogfølersigpressede fordidetsikkerhedsnet,defølte,dervarfør,deterblevetringere,ogsåerdearbejdspladser, deerpå,erogsåblevetringere,såpådenmådefølerdesigogsåmerepressede.defølersig lidtklemtbeggestederfra.viskalmåskesige,atnogetafdetdererspecieltved byggebranchen,somvierorganiseredeher,deter,atdetersådannogetindogudaffirmaer. Manarbejderimenshuseterigang,ognårhuseterbyggetfærdigt,såerderikkemere,så skalmanfindeetnytstykkearbejdeetandetsted. I:Såharmanmåskeisærbrugforatdereretsystem? IP:Fuldstændig.Vieromkring8.000aktivemedlemmeriforeningenher,oghvertårerder 4.000medlemmer,somfårenellerandenudbetalingenfraaLkassen,ogdeterselvfølgelig primærtdagpenge,ogsåerdetarbejdsmarkedsydelse,ogsåefterlønselvfølgelig.ogsåerder alledem,dertagerefteruddannelseogkurserogsådannoget.altdetdergårjoigennemal kassen.sådetercirkahalvdelenafvoresmedlemmer,dererigennemalkasseniløbetafetår pga.etellerandet.sådeterenstordelafderesliv. I:Dagpengereformenkommeriforlængelseafenrækkeandrereformerpå arbejdsmarkedspolitikområdet.hvadsynesduomdenoverordnedeudvikling? IP:Mankansige,athvismangårtilbagetil1980 erneog1990 erneogsådannoget,derhar derværetenudviklingsidendengang,derisærhandlerom,sådansomjegserdet,atmaner gåetfraetsamfundsansvartiletindividueltansvarift.arbejdsløshed.deterprincippethelt tilbagetilnyruplregeringen,hvordeheltstoretiltagkom,foratlæggeansvaretforens situationoverpådenledigeselv.denudviklingharderværethelevejenigennem,ogdeneri hvertfaldikkevendt.jegsynesdensidstebeskæftigelsesreform,denkomjoherefter dagpengereformen,denharnoglepositivetakterihvertfald,damanvedtoglovgivningen.jeg 2

3 harså,ogdeterfordijegsiddermeddetipraktikken,jegerlidtnervøsfor,hvaddetblivertil alligevel,nårdetharværeteigennemheleembedsmandsvælder.hvaddeterblevettilaf bekendtgørelserogsådannoget.såjegersikkerpå,atdernokskalkommeenmasse bureaukratimedindenoverdet,menudviklingenidenperiodeharihvertfaldværet,atdet erditegetproblem.hvisduikkeharetarbejde,såerdetfordi,atderernogetgaltmeddig,og ikkefordiderernogetgaltmedarbejdsmarkedet,ellerderligeerenbølge.detoplevervii hvertfaldibyggeriet,atdetgåropogned.derergodeårogsåerderdårligeår.mankansige, atmangeafvoresældremedlemmer,deriprincippeteropdragetidentraditionmedat samfundetfandmeharetansvarforatviharnogetatlave,atfællesskabetogsåmåløftenoget afdether,dekansletikkeforståalledetingderskerher.hvormangeafvoresunge medlemmer,deeriprincippetindoktrineretmeddetandet,atmanerstigmatiseret,nårman erarbejdsløs.detørikkesigedet.devilhelstikkesigedetideresomgangskreds.deterikke noget,manskiltermed.mangeårsgamlemurereosv.deerpisseligeglademedatsigedet,det synesdeikkeerflovt,mendeterderaltsåmangeafdeunge,dersynes.tilgengældsåerdet isærogsådeunge,dererramtafarbejdsløsheden.sådererogsåmangeafdem,derhardet hårdtmeddetlaltsåpsykologisk. I(Sofia):Hvorforerdettypiskdeunge,derbliverramt? IP:Deterisærmed,derermellem20L29år.Viharrigtigmangemedlemmeriden aldersgruppe,ogdeterfordi,atdestårilærefradeer16l17tildeer20l21år,ognårkrisen kradserlidt,såerdetdem,derharkortesterfaringsimpelthen.vikansåse,nårfolksåbliver over50år,såbegynderdeogsåatværemegetledigeigen.deterfordi,deervedatvære slidte,ogikkekanløbeligesåhurtigtsomdeunge.mendeterheltklart,atdeter mellemgruppen,derhardetbedst.deharbådeflereårserfaring,ogdeharfysikkenmedsig. I(Marie):Hvadmeddenherfordoblingafoptjeningsperioden,påvirkerdenogså? IP:Ja,deterheltklart,atdetgørden.Ogdeterfaktisklidtligesomatmanbliverstraffet dobbelt,fordimanfårsatperiodenned,ogsamtidigfordobletgenoptjeningen.detgør simpelthen,atdererflere,derfalderud.hvisnumanhavdebeholdtdengamlegenoptjening, såvarderendel,dervarblevetreddetafden.ogdetharogsåenpsykologiskeffekt,atdeter såuoverskueligt,atskulleskaffealledetimer,nårførstmannærmersigslutningenafsine 3

4 dagpenge.jegtrorfaktisk,athvismansattedetned,såvillemange,hvisdebareligemanglede 100timer,såvilledegøremegetforatfådem. I:Hvadhuskerduvardengenerelleholdningtildagpengereformenblandtjeresmedlemmer, dengangdenblevvedtaget? IP:Jegtror,dengenerelleholdningblandtvoresmedlemmer,denvar,atdetvarnogetrigtig lort,ogatdetvarpådetheltforkertetidspunktogså.altsåpådettidspunkt,dethavdeder væretkriseietparår,ogdetvarnoglerigtighårdeår.vihavdeledighedsprocenterpå50% formurereivinteren2009.sådervarrigtigmange,derhavdedetsværtdeårder,ogsåtror jegbaredetkomsomsådanenekstradolkiryggen,atmansåhellerikkeskulleforventeat kunnegåledig.mangeafdem,derbliverledigiforbindelsemedsådanenkrise,deharjo betalttilalkassenirigtigmangeårudenatgørebrugafden.udoversmåting,kanmansige.så dervarmange,derfølte,atdetvarikkeretfærdigt. I:Vardernoglederråbteopellerspurgtetilråds,fordiIjosærligerenbranche,derbliver ramt. IP:Altsåpolitikernedespørgerosikketilråds.Noglegange,såerdetvungettilatlytte,hvisi selvråberhøjtnokop.viharjoogsåsomfagbevægelsenoglekanalertilnoglepolitikere,altså nogle,derkantalemednogle.hvismanskalsigedetsådanlidttraditionelt,såhar Socialdemokratietværetarbejderbevægelsesparti.Mendettrorjegikkerigtig,mankansige omdenherregering.dertror,hvisdefagligelederei3fogloogandrestedersådanskulle væreheltærlige,såvilledeogsågivemigreti,atdetøredetidligerehavdehosen socialdemokratiskledetregering,dethardealtsåikke.ellerdetkangodtvære,atdehørepå den,menmankanikkesedetipolitikken.herlokalt,nuervijosådanenlokalafdelingaf3f, ognogetafdetsærligeved3f,deteratalleafdelingerersuveræne,såvibestemmerselv voresegenpolitik,ogdeterjodejligt.viharogsåvoresegetarbejdsløshedsarbejde,altsåvi harenklub,enalklubkalderdesig,ogdemødeshvermandag,ogdeprøverogsåatlavenoget støjomkringdeherting. I:Såhvismanskullesedetsomsådanenmådeatlaveendagpengereformpå,somet incitament 4

5 tilatfåfolkiarbejde,synesdusådenharvirketefterhensigten? IP:Nej,overhovedetikke.Altsånogetmankansigedeter,atsidstdervarbrugforatfolk skulleudpåarbejdsmarkedet,detvarindenkrisen,ogdermyldredefolkudpå arbejdsmarkedet,derhavdedejoekstremtlaveledighedsprocenterrundtomkring.dethar altidværetsådan,atligesåsnartdererarbejder,såtagerfolkdetarbejde.jegkenderikke noglemedlemmer,derikkeharlysttilathaveetarbejde,deflestesynesjo,atdeter.altsåfor detførstesålevermanikkesærliggodtpåarbejdsløshedsdagpenge,deterikkesåmange pengemanfår.ogdeterjohellerikkesærligsocialtvelansetatrenderundtudenarbejde,de flesteviljogernefortælle,hvadderenderoglaverldetvilvoresmedlemmerogså.sådettror jegsletikkepådetder.ogdetviseralstatistikjoogså. I:Hvissåmanskullelavedagpengereformenomigen,hvadsynesduså,dererdetmest vigtigeatslånedpå? IP:Deteretstortspørgsmål,detder.Dereringentvivlom,athvismanskalgørenogetforat reddedemennesker,derfalderudellerervedatfaldeud,såerderkunetsvar,ogdeter,at detkosternoglepenge.ligenuharmanjonedsatendagpengekommission,oghvergangen politikerfraregeringenbliverspurgt,hvaddevilgøreveddeteneogdetandet,såhenviserde tildagpengekommissionen.mendagpengekommissionenharjofåettilopgaveatkommemed nogleforslagtilatændredagpengesystemet,udenatdetmåkosteenkronemere,ogdeterjo detsammesomatsige,atmanikkehartænktjegatreddedemennesker,derervedatfalde ud.detkanmansimpelthenikke.deterikkefordi,jegsiger,delyverforfolk,detersådanlidt ensyltekrukke.ogpådenmåde,såharjegdetsådan,hvismansnakkerom,atderskal kommenogleændringerneindenfordenrammefinansministerietharlagt,såmådetvære genoptjeningskravet,dererdetallervigtigsteforatfolkharenchanceforatkommetilbage. Menminholdning,ogvoresholdningsomorganisation,deter,atdeforringelserdererlavet dengang,deskalrulletilbage.manskaltilbageførederessourcermanhartagetfra dagpengesystemet.såkunnemankiggepåenandenindretningafdagpengesystemet.derer masserafregler,jeggodtkunnetænktemigatlaveom,menaltsåpointenmåvære,atdetskal værenemmereatkommeindisystemetogogsåatbliveder.detsynesjeg. 5

6 I:Dusagdeogsådethermed,atdetoprindeligtvarsocialdemokraterne,derlavedeheledet hergodesystem,ogdeterblevetlavetomafsocialdemokraterne,såkunnemanmåske forestillesig,ogdetvaretpolitiskparadigmeskifte? IP:Jamendettrorjeggodt,mankantaleom,menspørgsmåleter,hvornårdet paradigmeskiftesåindtrådte.omdeternuelleromdetivirkelighedenvarihalvfemserne. Dettrorjegmåske,detvar.Detvarogsådengang,atmanskrevsocialismenudaf partiprogrammet,ihvertfaldisocialdemokratiet,oghvadhedderdet,atmansimpelthenså anerkendtekapitalismensomdeneneste,hvadskalmansige,gangbaresamfundsform.det trorjeggodtmankansige,heltklart.nuvardetfaktiskunderenvenstrelstatsminister,at dagpengereformenisintidblevindført,mendetvarjoetsocialdemokratiskprojekt,dether medatforsikresigmodarbejdsløshed.derforerderogsånoglesocialdemokrater,der kommerfraarbejderbevægelsen,somsnakkerom,atheledetheralkassesystem,erblevetså megetfedtetindistatogpolitiskedagsordener,såmankunnehavelysttilattrækkedet tilbageigen.ellerlavenogetudenfordagpengesystemet. I(Sofia):Nunævnteatduhavdenogleting,dugodtkunnetænkedigatændre,hvisdetvar, veddagpengesystemet.vilduprøveatnævneetpareksempler? IP:Ja,jegvilleændreenhelmasseafdenkontrol,derforegår.Mankansige,derernogetved beskæftigelsespolitikken,menpåmangemåder,dersynesjegikke,mankanskilledetingad. Detvedjeggodtmanhargodtvedatskillebeskæftigelsesreformenfradagpengereformen, menomvendtibeskæftigelsesreformen,dergårmanogsåindogpillervedgldagsregler,der harnogetmeddagpengereformenatgøre.såetellerandetsted,såtrorjeg,atjegvillegodt turdeslippekræfterneenlillesmuleløspådenmåde,atistedetforatkørealleigennem sammepølsemaskine,såskullemanmåskegivemerefrihedtilatvurdere,hvemderharbrug forhjælpoghvemderegentligikkehar.forderermassere,dersagtenskanselv,ogsåerder nogle,derharbrugforhjælp.ogligenuskalvihjælpealleligemegetellerligelidt.detgiver ingenmeningsimpelthen.demderrentfaktiskharbrugforhjælpogstøtte,fordideskal skiftebrancheellerlignende,defårikkeheltdenhjælp,degodtkunnebruge,desværre.vi prøverselvfølgeligsågodtvikan,ogsåatdifferentiereenlillesmule,mendetersvært. 6

7 I(Sofia):Dunævnteogså,atderveddenderbeskæftigelsesreformvarnoglepositive tendenser. IP:Deterjosådan,atderilovenbliverlagtoptilenlillesmuledifferentiering.Jegkanjosåse, hvadhedderdet,bekendtgørelsesarbejdet,dererdejovedattagelivetheltafdet.for eksempeltsådannogetmedatman,idagskalvisystematiskrådighedsvurderealleledige medlemmerhvertredjemåned,detvilsigeathvertredjemånedskalhverenkeltledigeindog fortælleomderesjobsøgningogsådannoget.detersådanenafdeopgaver,derer fuldstændigvanvittige.deterfintnok,visnakkerjoogsåmedvoresmedlemmer,ogderer nogle,derharbehovforatkommehvertredjemåned,ognogleharsletikkebehovfordet. Menderstårderiloven,attremånedsvurderingerskalfindesteddetførstehalveår,ogsåer deteftervurderinger.ogligesåsnartjegsådetdervedloven,atdetvarefterbehov,så tænktejeg hov,detkanjegligesomikkelevemed.detskalbeskrives,hvaddeter.ogdeter detsåogsåblevet.sånuskalfolkjotilatlavesådanetjoblloglinpåjobnet,hvorfolkskriver tojobsned,ellerhvormangedetnuer,somdeskalsøge.voresforbundskalsåfremover trækkelistermedhverenkeltsjobsøgning,ogdemdersåliggerunderetellerandet gennemsnit,deskalsårådighedsvurderes.detkanjosåblivehvermånedligepludselig.også kanmanselvfølgeligargumenterefor,atdemdersøgerlidt,deskalogsåofteretil rådighedsvurdering,mendeterjoikkealtiddem,dersøgerfærrest,dersøgerdårligsteller mindstrelevant.deterbaresådaneteksempelpå,atmanhivernogleskabelonernedover nogetsomivirkelighedenhandlerommegetmereblødetinglaltsåmennesker. I(Sofia):Nårjeresmedlemmersårygerudafdagpengesystemet,erdetsåstadigjer,derstår forenkontaktellererdetså,atderygeretandetstedhen? IP:Hvisdekanfåkontanthjælp,sårygerdeoverikommunen,ogsåerdetdem,derovertager udbetalingoghelesagsforløbet.ognogleafdemblivervedmedatværemedlemher,for eksempelbareaffagforeningen.vihavdeogsåenperiode,hvorvihavdedenhersærlige uddannelsesydelse,somjobetød,atmanskulleikommunenoghavepengene,ogderforvar derrigtigmangedermeldtesigud,fordidebehøvedeikkeatværemedlemafenalkassefor atfådepenge.såindførtemanarbejdsmarkedsydelseniforlængelseheraf.hvismanmeldte sigtilbageigen.sådervarnoglemedlemmersomvarude,ogsåsomdesådandrypvistog 7

8 meldtesigindigen,sådekunnefåenarbejdsmarkedsydelse.sådetharværetnoglerodedeår sidendagpengereformen,menlappeløsningpålappeløsning. I(Sofia):Hvadmedjeresmedlemstal?Kanmanseefterkrisen,atderharværetnogle stigninger? IP:Iløbetafkrisenderharvihaftennedadgåendekurve,altsåsådanstilleogroligt.Deter klart,atdetår,detmåhaveværeti2014,hvorfolkfaldtmestud,dermistedeviogsåomkring 150medlemmerpådenkonto,somsimpelthenikkehavdenoglepenge.Detvarihvertfald 150mennesker,derfaldtudafsystemet.Ogdeterikkeallesammen,derharmeldtsigud.Så kanmansigeatmedlemstalogmedlemsudviklingen,detersådanenkompliceretstørrelse, fordetbliverpåvirketafrigtigmangeting.hvisbeskæftigelsenfalderindenforvoresområde, såerdetjoklart,såfaldervoresmedlemstalogså,fordifolkfinderarbejdeindenforandre områder,ogsåflytterde.ogdeterfordi,deterenfaglfagforening.såfårmanjobsom chauffør,sårygermanudafvoresfagforening.ligesomhvismanharværetchaufførogså blivermurer,såskalmanovertilos.derforhardetselvfølgeligogsåfaldetherunderkrisen. Ligefortidenstigervoresmedlemstal,mendethængerogsåsammenmed,atviharvundet noglestoresagermedmetroen.dererendelitalienere,rumænere,portugisereosv.,derer begyndtatmeldesigind. I(Sofia):Jegharsådansetikkemere.Erdernogetduharlysttilattilføje? IP:Detvedjegikke. I:Detkanværehvadsomhelst. IP:Deteretspændendeemne,Iharvalgt.Jegkanihvertfaldgodtforstå,atIsynesdeter spændende. I:Ja.Nuhardagpengereformenogsåværettrådtikraftsålænge,atmanrentfaktiskkanse effekterneafden.ogdeterjoretfint,somduogsåsiger,atderernoglesocialekonsekvenser vedreformen,deterjoogsådem,viblandtandetkiggerpå. 8

9 IP:Dethermeddagpengesystemet,detharjoaltid,påenellerandenmåde.Nuerjegselv murer,oghararbejdetsommurerindenjegblevansather,ogpådenmådeharjegselvhaft detindepålivet,dethermedatbliverbliverarbejdsløs,ogsågårmannedialkassen.mendet haraldrigværetnoget,derfyldte.jegharaldrignogensindespekuleretpå,omjegharhaftret tildagpenge.omdenhedfireellersyvår,detvarjegligegladmed.mendetdermed,atdener blevetsåkortoggenoptjeningskravetsåhårdt,detkanjegbaremærke.altsåførhennår medlemmerneerkommetned,såsnakkededeom,hvaddehavdetjentpåderesakordeller sjoveting,deharlavet.nusnakkerdekunomdetimer,deharskrabetsammen.detersådan lidtdeprimerende,nårmanerfagforeningsmand. I:Aldenkontrolermåskeogsåmedtil,atmanfølersiglidtundertrykt,selvommanfaktisk prøveratfåetarbejde.atdetfaktiskogsåblivereneffekt,enpsykologiskkonsekvens,atman bliverstressetoverdekrav. IP:Deterheltsikkert,ogdetkanmanjomærkepådenmåde,derblivertaltomarbejdsløse på,imedierogsådannoget,atdetpåvirkerdetsyn,sommanihvertfaldføler,atandreharpå en,nårmanerarbejdsløs.pådenmådeerfolkmåskeogsålidtpressede.ogsåerdet komplekstafetbureaukratiiforholdtiljobcentreogiforholdtilalkasser,medrigtigmange reglerogaktiviteter,somdetkanværesværtatforklarefolklogikkeni.detbetyder,atfolkfår etindtrykaf,atdethersystemtilskidemigetstykke.detgiveringenmening,ogdeterkun foratsætteetfluebenetrigtigtsted.ogmankanjomærke,atdetbådepåvirkeransatteial kasserne.nuharvijosådenfordel,atfordivierfrasådanenpolitiskprivatorganisation,så kanjegmeneomdet,somjegharlyst,såhvisjegharlysttilatsigetilmedlemmerne,at det hererdenværsteregel,derfindes.pådenmåde,såkanviherialkassenbaresigenogleting, sommanjoikkekansiddeatsigeietjobcenter.jobcentreneerdybtpressedeoveratskulle hivedeneneefterdenandenigennemnoget,somdeegentligikkekanståindenfor.såpåden mådemisunderjegikkedeansatteietjobcenter.herikøbenhavnharvietsamarbejdemed KøbenhavnsKommune,ogdeterjomangekommuner,hvorvoresledigebor,hvilketogsåer lidtenudfordring,nårmanskalholdefællessamtalermedjobcentrene,mendeterenanden historie.københavnskommunedeterdenstorespillerivoresforening,såderprøverviat lavenoglesamarbejder.derharvienaftaleom,atvoresledigemedlemmer,derbori KøbenhavnsKommune,deskalkuntilsamtalerogkurseriaLkasseniløbetafdetførstehalve 9

10 år.ogdeteretforsøgpåatværemurbrækkeriforholdtildetsomalkassernessamvirke stilledeiforholdtil. 10

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes følgende bilagsmateriale: Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2009 Omkostningerne ved anlægsarbejde for jernkonstruktioner er faldet markant fra fjerde

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Nordjylland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder

Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder Djøfs internationale undersøgelse 2013 Faktaark: International vidensdeling i organisationer og virksomheder Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.epa.aau.dk/carma Medlemskonference

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Spørgsmålet er: Efter den nye prøveform har fungeret i x antal år, har man så kunnet se en forbedring i eftersøgningstallene...og

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede har således generelt ligget på et højt niveau den senere tid og har det sidste år ikke været under 33 procent.

Ledigheden blandt nyuddannede har således generelt ligget på et højt niveau den senere tid og har det sidste år ikke været under 33 procent. Ref. PIL/- Mere end hver tredje nyuddannet djøfer er berørt af ledighed 17.02.2012 Den omfattende ledighed, der har et fast tag i det danske arbejdsmarked, rammer i den grad også nyuddannede djøfere. Den

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget var højt i fængsler og arresthuse i 2013. I gennemsnit blev 97,1

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Overledighed København

Overledighed København Bilag : figurer til kønsopdelt resultatstatus Figur 1: Overledighed for mænd og kvinder i Københavns Kommune Set over hele året 2012 var overledigheden i København marginalt større for kvinder (1,5 procentpoint

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Fremtiden for dommere i divisionerne!

Fremtiden for dommere i divisionerne! Fremtiden for dommere i divisionerne! Basketballdommerne i divisionerne er i mange kampe under beskydning fra spillere, trænere, tilskuere og andre som mener at dommerpræstationen ikke er god nok. Om en

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Den fremtidige boligefterspørgsel

Den fremtidige boligefterspørgsel Den fremtidige boligefterspørgsel Morten Skak Center for Bolig og Velfærd En prognose for udviklingen i boligefterspørgslen frem til år 2025 - som kan kopieres i kommunerne En prognose 2009-2025: Bruttoefterspørgsel

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN

DEBATMØDE 8. Styr på folkeskolens resultater AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SIMON CALMAR ANDERSEN DEBATMØDE 8 Styr på folkeskolens resultater FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING AF FOLKESKOLERNE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 9 JANUAR 2015 OVERSIGT Den generelle sammenhæng mellem ressourcer og resultater i skolen

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere