I dag MDCT. Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC. Måske lidt video kodning. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dag MDCT. Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC. Måske lidt video kodning. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1"

Transkript

1 I dag MDCT Indkodning MP1-2-3 MPEG2-AAC Måske lidt video kodning S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 1 / 1

2 Repetition Blokopdeling, og frekvenstransformation Beregning af signalstyrke Detektion af signal og støjmarkører i kritiske frekvensbånd Beregning af global høregrænsefunktion ved logaritmisk addition af høre-maske funktioner og absolut høregrænsefunktion. Grænseværdiafskæring S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 2 / 1

3 160 db 140 ATH 120 Signalmarkør Støjmarkør Global høregrænse Kodede koefficienter 0 bark S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 3 / 1

4 Reorganisering og decimering Før beregning af den globale høregrænse og grænseværdiafskræring reduceres antallet af markører ved at slette dem, som ligger tættere end 0.5 bark på en kraftigere markør. Derefter reduceres antallet af koefficienter (for især store frekvenser). Husk at bredden af de kritiske frekvensbånd voksende som fkt. af frekvensen, mens frekvenssampels er ækvidistante. De lave kritiske frekvensbånd indeholder få sampels. De høje bånd indeholder mange sampels. Vektoren af 256 frekvenskoefficienter samples derfor ulineært resulterende i en repræsentation med kun 106 sampels. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 4 / 1

5 Lad k [1 : 256] være sampelindeks og lad i [1 : 106] være indeks for de reorganiserede sampels. Reorganiseringen er: i = k hvis 1 k 48 k + (k mod 2) hvis 49 k 96 k + 3 ((k 1)k mod 4) hvis 97 k Koefficienter med størst styrke bevares. Resten sættes til nul. Formålet med decimeringen er altså at reducere antallet koefficienter, der indgår i grænseværdiafskæringen med den globale høregrænsefunktion. Det maksimale antal koefficienter som overlever er derfor 106. I praksis vil mange koefficienter blive maskeret, således at der ofte kun overlever koefficienter. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 5 / 1

6 MDCT Den Modificerede Diskrete Cosinus Transformation benyttes i flere moderne lydkodere (f.eks. Dolby AC3 og MP3). Det antages at hver blok overlapper 50 % med den foregående blok. MDCT transformerer 2N sampels x(k) til N koefficienter c(k). c(k) = 2N 1 n=0 for k = 0, 1,..., N-1. h(n) x(n) cos( π(2k + 1)(2n N) ) 4N S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 6 / 1

7 Vinduesfunktion Vinduet h(n) skal vælges omhyggeligt således at alle sampels (der jo hver deltager i 2 blokke) ialt bidrager med vægten 1. Et (ikke optimalt), men brugbart vindue er: for n = 0, 1,...,2N 1. h(n) = sin( π(n 0.5) ) 2N Efter rekonstruktion af en dekodet blok påganges vinduet igen. Herefter adderes blokken til de rekonstruerede sampels. Da sinus-vinduet translateret en blok (1/2 periode) bliver til en cosinus vil hver koefficient indgå i rekonstruktionen med vægten cos 2 ( ) + sin 2 ( ) = 1. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 7 / 1

8 Pre-ekko-detektion Ved brug af blokke af konstant (stor) længde vil der ofte opstå dårlige rekonstruktioner hvis signalet markant ændre lydniveau. Det klassiske eksempel er lyden af kastagnetter. Problemet skyldes at selv behersket perceptuel maskering og kvantificering vil bevirke rekonstruktionsfejl i HELE blokken. Denne vil kunne høres som støj i den stille periode inden den kraftige lyd. For at kunne kode sådanne lyde godt er det nødvendigt at reducere blokstørrelsen. Mange lydkodere opererer derfor med flere forskellige blokstørrelser. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 8 / 1

9 Kvantificering Resultatet af frekvensmaskeringen er en vektor med længde 106 indeholdende angivelse af hvilke koefficienter som overlever. Vektoren samt de relevante frekvenskoefficienter skal kodes. Mange lydafkodere er konstrueret til at modtage og dekode med konstant hastighed, hvilket betyder at hver blok skal indkodes ved et fast antal bit. Antallet af bit allokeret til hvert frekvenskomponent behøver dog ikke være konstant, men kan tilpasses såvel signalstyrken som høreevnen for det kritiske frekvensbånd. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning 11 9 / 1

10 Simpel dynamisk bitallokering Antag at der er M bit til rådighed til kodning af de n koefficienter. Alle koefficienter inden for et kritisk frekvensbånd kvantificeres ens. Lad B(k) være antallet af bit allokeret til frekvensbåndet k (initielt 0). Bitallokeringen/kvantificeringen foretages iterativt således at signal-støjforholdet maksimeres. For hvert kritisk frekvensbånd k bestemmes Signal-to-Mask-Ratio SMR(k) ved afstanden (i db) mellem signal/støj-maske værdien P k i frekvensbåndet og minimum af den globale høregrænsefunktion TH(i): SMR(k) = P k min {TH i } i band k S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

11 Dernæst bestemmes iterativ en størrelse Mask-to-Noise-ratio MNR(k) ved: MNR(k) = SNR(B(k)) SMR(k) hvor SNR(t) er givet ved en tabel (MP1): Bits SNR Jo mindre MNR, jo større er den percepuelle kvantificeringsfejl. SNR 20 log 10 (2 B ) 6.02 B Se FoM eq.(6.3) S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

12 Simplificeret iterativ bitallokering: while sum(b) < M MNR(k) = SNR(B(k)) - SMR(k); j = argmin(mnr); B(j) = B(j) + 1; end S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

13 Mange lydkodere benytter ganske avancerede bit-allokerings algoritmer, der er designet til at allokere bit således at den perceptuelle rekonstruktionsfejl minimeres. Enklere er at tillade indkodning af hver blok ved et variabelt antal bit. Den binære vektor af overlevende koefficienter kodest lettest ved 106 bit. Ofte grupperer de overlevende koefficienter sig i blokke. Brugen af Runlength coding er mulig men formodentlig ikke effektiv. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

14 Alternativt til eksplicit kodning af den binære vektor af ikke-maskerede koefficienter er at sætte koefficienterne til nul, og at kode dem som de øvrige koefficienter (a la JPEG). Koefficienterne kodes ved først at bestemme en skalafaktor. Denne bestemmes som den numerisk største koefficient og kodes ved et fast antal bit. Ved division af alle koefficienter med skalafaktoren kan disse normaliseres til intervallet [0:1]. Ofte anvendes companding på de skalanormaliserede koefficienter før kvantificering. En simpel potensopløftning med pontens 3/4 er typisk (eksempelvis MP3). S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

15 Dernæst kvantificeres de compandede skalanormaliserede koefficienter. Antallet af bit, som hver koefficient kvantificeres ved kan vælges: Universelt (kendt af modtager) f.eks. konstant eller en som en konstant funktion B(i) af koefficientindeks. maxbit qq(i) = round( log 10 (1 + ATH(i) min(ath)) ) Ideen er at allokeres flere bit til koefficienter med frekvenser i områder hvor høreevnen er stor. Tilpasset hvert frekvensbånd i hver frame, og bestemt ved Signal-to-Mask-Ratio. Her skal antallet af bit, som benyttes i hver bånd også kodes. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

16 Indkodning Til slut kodes de kvantificerede størrelser ved Huffman- eller aritmetisk kodning. Kodetabellerne kan f.eks. være specialiserede til det antal bit hvormed en koefficient er kodet. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

17 Rekonstruktion Rekonstruktionen forløber omvendt af indkodningsprocessen: 1 Bestem kvantificede størrelser svarende til modtagne Huffmankoder. 2 Dekvantificer koefficienterne. 3 Decompand ved potensopløftning med 4/3 og multiplicer med skalafaktor. 4 Indsæt koefficienter i vektor og foretag invers frekvenstransformation. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

18 Eksempel: Hvis skalafaktoren kodes ved 8 bit og den gennemsnitlige Huffman kodelængde er l fås kompressionsfaktoren: F = bit n lbit n l = 3 l = 5 l = 7 l = S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

19 MP1-3 lyd-kodere MPEG = Motion Pictures Expert Group. Gruppe under ISO for standardisering af multimedieapplikationer for video med lyd. 3 niveauer af stigende beregningskompleksitet og kompression. MP1 er grundniveau. MP2 og MP3 udnytter temporal maskering, mere avanceret kvantificering, bitallokering etc. Kompressionsrater mellem 2 og 22 (ca. 11 for MP3). S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

20 MPEG niveauer niveau MP1 MP2 MP3 anvendelse hjemmebrug transmision lyd over net bit rate kbps kbps 64 kbps kvalitet HiFi nær CD-kalitet CD-kvalitet v. 192 kbps/kanal v. 128 kbps/kanal v. 64 kbps/kanal forsinkelse 20 ms 40 ms 60 ms S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

21 MP principper MP benytter Subband coding med 32 frekvensbånd. For CD-kvalitet (44.1 ksps) svarer dette til en bredde af hver bånd på 689 Hz. Sampels opdeles i blokke a 32. Disse transformeres til 32 frekvenskoefficienter ved brug af en filterbank (MP1, MP2) eller ved den modificerede diskrete cosinustransformation MDCT (MP3). 12 blokke (svarende til 12*32 = 384 sampels = 1 segment) analyseres sammen for at udnytte frekvens- og temporal maskering. Maksimum, kaldet skalafaktoren af de 12 koefficienter bestemmes for hver af de 32 frekvensbånd. For hvert frekvensbånd bestemmes kvantificeringsgraden ud fra høre-følsomheden og skalafaktoren. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

22 12 blokke tid Skala frekvens koefficienter MAX 32 S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

23 (a) Perceptual encoder Psychoacoustic model Masking thresholds Single-to-mask ratios (SMRs) + Bit allocations Bit allocations Audio input signal 1 PCM 2 encoder Analysis filter bank (DFT) Q1 Q2 Format frame for transmission Encoded bitstream 32 Q32 PCM time samples Subband samples Quantized subband samples Network Perceptual decoder Audio output signal 1 PCM 2 decoder 32 1 Synthesis 2 filter bank (IDFT) 32 DQ1 DQ2 DQ32 Demultiplex frame into subband samples + bit allocations (b) DFT = discrete Fourier transform Q = quantizer DQ = dequantizer IDFT = Inverse DFT Bit allocations Header SBS format subband samples (SBS) Ancillary data Minimum encoding/decoding delay S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

24 MP psykoakustiske modeller MP2 og MP3 benyttes temporal- og frekvens-maskering som tidligere beskrevet. Der er divergenser i litteraturen om forskellene mellem MP1 og MP2. MP1 benytter simpel model: TH(i) = ATH(i). MP1 og MP2 benytter essentielt samme model. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

25 MP kvantificering Et segment med 12 sampels i 32 frekvensbånd kodes ved 32 kvantificerede skalafaktorer og 12*32 kvantificerede koefficienter. Hver skalafaktor kodes ved 6 bit. Hver koefficient kodes ved 2-15 bit relativ til skalafaktoren for den pågældende frekvensbånd. Bitallokeringen bestemmes ved en iterativ procedure hvor rekonstruktionskvaliteten maksimeres under bibetingelse af et maksimalt antal bit til rådighed for kodningen af segmentet. Antal bit/koefficient angives i en 4-bit header. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

26 Ved division af en koefficient med skalafaktoren fås et tal [-1:1]. Dette interval opdeles i et antal intervaller afhængig af kvantificeringsgraden. Der kvantifices fint i de frekvensbånd hvor øret er mest følsomt, dvs i intervallet 2-5 khz. MP1 benytter fast bit allokering (bestemt ved ATH). MP2 og MP3 benytter dynamisk bit allokering, hvor antallet af bit bestemmes iterativt ud fra bl.a. Signal-to-mask-ratioen SMR. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

27 MP frame format Formatet består af: Header, CRC, Data og Extra. Headeren (32 bit) angiver: antal bit/koeff (4 bit), synkroniseringsinformation (12 bit), niveau (2 bit), mode (2 bit) [mono, stereo, joint stereo, dual], sampling frekvens standard (2 bit) [48, 44.1 eller 32 ksps] mv. CRC er på 16 bit. Data rummer de kvantificerede koefficienter samt 12 skalafaktorer. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

28 Bemærk Den psykoakustiske model benyttes kun ved indkodning. Dette gør modtager-apparater simplere og billigere. Data kodet med forskellige psykoakustiske modeller kan dekodes ved samme apparat. I joint-stereo-mode udnyttes korrelation mellem venstre (L) og højre (R) kanal, ved at kode (L+R)/2 og (L-R) i stedet for L og R selv. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

29 MP2 og MP3 I MP2 er antal blokke i et segment øget til 3*12 = 36, svarende til 3*384 = 1152 sampels. I kvantificeringen benyttes en mere avanceret psykoakustisk model. I MP3 benyttes to bloklængder: 36 og 12. Få blokke benyttes hvis lydstyrken stiger/falder markant (dvs. ved transienter). Herved kan pre-ekko effekter mindskes. I MP3 benyttes desuden en ikke-uniform kvantificering, variabel længde bitindkodning (Huffman), samt en mere avanceret filterbank (MDCT). MP3 komprimerer bedre end MP2 som komprimere bedre end MP1. Kvaliteten er omvendt (MP1 er bedst), men forskellen er mindre. Beregningskompleksiteten er størst for MP3 (stor forsinkelse) og mindst for MP1. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

30 DOLBY lyd kodere Dolby AC1- AC3 (Acoustic coder 1-3) benytter større blokke end for MP1-3. De anvendte psykoakustisk modeller er lidt simplere hvorimod de teknikker, der benyttes i bitallokeringen er lidt mere avancerede. Dolby AC1 hhv. AC2 benytter 40 hhv. 55 sampels (frekvenskoefficienter). I Dolby AC3 benyttes en MDCT transformation på 512 sampels til 256 koefficienter, således at et sæt på 256 sampels indgår i 2 transformationer. Dette sikrer kontinuitet mellem blokkene. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

31 Dolby oversigt I Dolby AC1 benyttes (som i MP1) fast bitallokering. Kvantificeringen af hver koefficient er (som i MP) tilpasset ørets følsomhed i frekvensbåndet. I AC2 og især i AC3 er bitallokeringen mere avanceret end for AC1 og MP1-3. Kvaliteten af MPEG-kodere og Dolby-kodere er sammenlignelig: (MP1 AC1 og MP3 AC3). niveau AC1 AC2 AC3 anvendelse FM-radio PC-lyd HDTV frekvensbånd bit-allokering forward backward hybrid bit-rate 512 kbps 256 kbps 192 kbps S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

32 MPEG2-AAC MPEG2- Advanced Audio Coding benyttes til høj-kvalitets kodning. Metoden benytter MDCT samt en psykoakustisk model der svarer godt til den tidligere beskrevne. Blokstørrelsen er enten 256 eller Der benyttes 49 (kritiske) frekvensbånd. Kvantificering og bitindkodning optimeres løbende således at forvrængningen minimeres under bibetingelse af at antallet af bit holdes begrænset. Der benyttes ikke et fast antal bit/blok. I stedet benyttes en bitpulje. Enkelte frames kan således låne bit fra puljen, i forventning om at næste frame kan indkodes ved færre bit. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

33 Næste gang Video-kodning Makroblokke, GOB s I-, P, og B-frames Motion Estimation, Motion Compensation S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

34 Video kompression Anvendelser: Digital video (DVD), digitalt TV, video-on-demand video-telefoni, video-konferencer, interaktiv video ifm. spil, etc. Grundlæggende principper (IPB-frames), GOPs Motion estimation, Motion compensation: Udnytte korrelation mellem frames. Standarder: H.261, H.263, MPEG1, MPEG2, HDTV, MPEG4 S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

35 De tidligere beskrevne standarder (fx. 4:2:0-formatet) for video leder til store bit-rater (fx. 162 Mbps). Ved at kode hvert billede (frame) vha. JPEG kan vi vinde en faktor Dette er ikke tilstrækkeligt (MPEG1 begrænset af 1.5 Mbps.) (Del)Løsning: Kun transmitere hver n te frame, (3 n 12), kaldet Intracode frames eller I-frames. De mellemliggende frames interpoleres. To typer: Bidirektionale B-frames og Prediktive P-frames. Billedsekvens opdeles i grupper af billeder GOP, sådan at hver GOP har netop en I-frame som første billede. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

36 (a) Prediction Prediction Encoded frame sequence I M = 1 P N = 3 P I P P I (b) Prediction Encoded frame sequence I B B P B B I M = 3 Bidirectional predictions N = 6 M = prediction span N = group of pictures (GOP) span (c) Prediction P B P Bidirectional predictions PB-frame (encoded as a single frame) S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

37 Sekvensen: I BB P BB P BB I BB P BB P BB I BB P BB P BB... kodes som: I P BB P BB I BB P BB P BB I BB P BB P BB I... dvs. ombytning af I/P-frame med nærmeste tidligere B-frames. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

38 Frames I-frames kodes separat ved JPEG. P-frames koder ændringer siden sidste I- eller P-frame. B-frames koder ændringer ud fra både sidste og næste I- eller P-frame. PB-frames koder to nabo B- og P-frames som een frame. D-frames benyttes ikke i kodning men indholder stærkt komprimerede frames (kun DC-komponent) indsat med mellemrum. D-frames vises kun under spoling frem/tilbage i videostrømmen. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

39 Motion estimation/compensation Årsagen til at video-sekvenser kan kodes mere effektivt end enkeltbilleder er at store dele af en sekvens stort set er ens fra billede til billede (eksempel videotelefoni). I Motion estimation bestemmes koordinaterne for det billedudsnit i et tidligere I/P-billede som mest ligner et aktuelt P/B-billedudsnit. I Motion compensation beskrives forskellen mellem de to billedudsnit. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

40 Time S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

41 Makroblokke En Makroblok er en pixels billedblok, dvs 4 stk. 8 8 luminansblokke og 2 stk. 8 8 krominansblokke (YIQ/YUV). I motion estimation benyttes Y-komponenterne af en makroblok. I motion compensation benyttes alle 6 (YUV-) billedblokke der indgår i en makroblok. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

42 P-frame: motion est./comp. For alle makroblokke i P-billedet skal vi finde hvor i den nærmeste forudgående I- eller P-frame som makroblokken kommer fra. Bemærk vi matcher P-makroblokke til I/P-billedudsnit; ikke blot til I/P-makroblokke. Positionen kan bestemmes som den hvor billedværdierne ligner mest; fx. bestemt ved middel-absolut-fejlen E. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

43 For hver P-makroblok startende i p = (p x, p y ): Find position q = p + V = (p x + v x, p y + v y ) i nærmeste forudgående I- eller P-frame sådan at et fejlmål E(V) = P-blok I-blok(V) minimeres. Kod dernæst motion vektoren V. E(v x, v y ) = x=0 y=0 P Y [p x + x][p y + y] I Y [p x + x + v x ][p y + y + v y ] Bemærk at kun luminanskomponenten Y indgår i motion estimation. S. Olsen (DIKU) Multimediekompression Forelæsning / 1

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Plan-X: XCompact Komprimeret serialisering af semi-struktureret data Bachelorprojekt i datalogi Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Forår 2005 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Beregninger på digitale signaler

Beregninger på digitale signaler KAPITEL NI Beregninger på digitale signaler Et digitalt signals værdier kunne repræsenteres ved tal med et endeligt antal cifre (med endelig præcision ). Dette krav er en naturlig følge af, at digital

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

1 Indledning 4 1.1 Specifikation af opgaven... 4 1.2 Målet med opgaven... 4 1.3 Rapportens struktur... 4

1 Indledning 4 1.1 Specifikation af opgaven... 4 1.2 Målet med opgaven... 4 1.3 Rapportens struktur... 4 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Specifikation af opgaven................................. 4 1.2 Målet med opgaven.................................... 4 1.3 Rapportens struktur...................................

Læs mere

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Af: Jane Kristine Rohde Hansen og Bo Rønne hold 59 Vejleder: Carsten A. Lauridsen Bachelor opgave Afleveret

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

HiFi & TV Ordbog. Dette er en højttaler med indbygget forstærker. Indbyggede forstærkere ses oftest i Subwoofere. Ampere

HiFi & TV Ordbog. Dette er en højttaler med indbygget forstærker. Indbyggede forstærkere ses oftest i Subwoofere. Ampere HiFi & TV Ordbog Dans TV & HiFi Center har her samlet nogle af de mest almindeligt benyttede udtryk indenfor HiFi og TV. Ordbogen bliver løbende opdateret med nye ord og forklaringer. Ordbogen er opbygget

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Optisk kommunikation i deep space

Optisk kommunikation i deep space Optisk kommunikation i deep space Et feasibilitystudie i forbindelse med Bering-missionen af Steen Eiler Jørgensen 27. oktober 2003 Speciale i fysik ved Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik,

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Morten Guld Lauge Søndergaard. Speciale - 2007. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Morten Guld Lauge Søndergaard. Speciale - 2007. Datalogisk Institut Københavns Universitet Morten Guld Lauge Søndergaard Speciale - 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet I dette speciale ses på muligheder for positionering af GSM-mobiltelefoner ud fra oplysninger, som er tilgængelige

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

Exporting to DVD, MPEG, AVI, and QuickTime

Exporting to DVD, MPEG, AVI, and QuickTime Exporting to DVD, MPEG, AVI, and QuickTime Når du har lagt den sidste hånd på dit Adobe Premiere Pro-projekt, er du klar til at eksportere produktionen som en digital film. Når du eksporterer filen, kan

Læs mere

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 13 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torben Obel Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Kalibreringsprotokol, identificerbarhed, entydighed, parameterestimation, sensitivitetsanalyse,

Læs mere

Noter til elementær numerisk regning

Noter til elementær numerisk regning Noter til elementær numerisk regning Dieter Britz Kemisk Institut, Aarhus Universitet 19 juli 2010 Foreord Dette hæfte er vokset fra noter oprindeligt skrevet af forskellige forfattere til kurset DatA,

Læs mere

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder Realistisk formidling af virtuelle lydkilder En eksperimentelt funderet udforskning af binaural syntese og head tracking, og af hvordan denne kombination kan benyttes i et system til formidling af virkelighedstro

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN

HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN HUBS,TRÅDLØS LAN Trådløs LAN Behovet for kommunikation stiger, der bliver flere og flere stæder hvor det skal bruges. Ikke alle steder er lige tilgængelige og derfor er det trådløs LAN blevet skabt. Udviklingen

Læs mere

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Kandidatspeciale, Datalogisk Institut Københavns Universitet, december 2008 Vejleder Jyrki Katajainen Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Abstract The description of many geometric algorithms

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning 3-ugers kursus, s011337 og s011394 Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning Peter Jensen og Caspar Ask Christiansen Vejleder: Fridolin Okkels MIC Institut for mikro- og nano-teknologi

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere