REFERAT AF MØDE FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00"

Transkript

1 REFERAT AF MØDE FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ :00 1

2 Indholdsfortegnelse 37 Åben - Himmerlandsvej 8 A, Lethal Åben - Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 15 for et 38 område til offentligt formål - gymnasium, musikhus, boliger og liberalt erhverv i Aars by 39 Åben - Sagsbehandlingen i Plan- og Miljøforvaltningen 40 Åben - Oprettelse af Grønt Råd 41 Åben - Oprettelse af Koordinationsforum 42 Åben - Etablering af Limfjordsrådet 43 Åben - Tilsynsberetninger Åben - Lokalplan nr. 133 for et område til offentlige formål ved Frederik den 7. s Kanal og Fischersgade i Løgstør Åben - Lokalplan nr. 138 og lokalplantillæg nr. 44 for sommerhusområde ved Trend - Borregaard Åben - Lokalplan nr. 139 og kommuneplantillæg nr. 45 for sommerhusområde ved Trend Åben - Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 14 for et område til offentligt formål - annekskirkegård ved Aars By Åben - Godkendelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1-66 for et område til erhvervs- og boligformål i Aars By Åben - Forslag til lokalplan 141 og kommuneplantillæg 46 for et område til center- og butiksformål ved Limfjordsvej i Løgstør 50 Åben - Udarbejdelse af lokalplanforslag for ændring af et erhvervsområde til industriområde i Hvalpsund. 51 Åben - Igangsætning af ny Lokalplan Arkaden - Aars 52 Åben - Screening af udvidelsesplaner for butikscenteret "Farsø Rådhuscenter" 53 Åben - Udvidelse af Løgstør Fjernvarmeværks varmekapacitet 54 Åben - Fjernvarmesituationen i Hvalpsund 55 Åben - Flytning af udvalgsmøder august og september 56 Åben - Til orientering Afbud Ingen Fraværende Lise B. Harbo var fraværende under punkt Bemærkninger til dagsorden 2

3 3

4 Punkt 37. Åben - Himmerlandsvej 8 A, Lethal J. nr.: Fraværende: Arkitektfirmaet Designgroup Architects ansøger om tilladelse til at opføre en lethal til brug for Vegger Idrætsforening. Området er i lokalplan nr. 5-2 udlagt til idrætsanlæg og grønt område med tilhørende bygninger, parkering o. lign. Da lethallen vil opnå en højde på 10,8 m, kræver den dispensation fra lokalplanens 6, stk. 26, som angiver en maksimal bygningshøjde på 8,5m. Sagen har derfor været sendt i nabohøring og der er indkommet indsigelser mod projektet, omhandlende hallens placering og højde samt støj og trafikale problemer. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne vil foreligge ved besigtigelsen. Placeringen af lethallen kræver endvidere dispensation fra åbeskyttelseslinien. Natur-og Vandmiljøafdelingen har i brev af 25 april 2007 meddelt den fornødne dispensation efter Naturbeskyttelsesloven med en klagefrist på 4 uger for at fremskynde en eventuel byggetilladelse, da byggeansøgningen indkom allerede 28 februar. Lovgrundlag Plan loven Naturbeskyttelsesloven Økonomi Såfremt hallen bliver opført skal kommunen give lokaltilskud ifølge folkeoplysningenloven til driften, skønsmæssigt ,- kr. årligt. Bilag Naboindsigelser Natur-og Vandmiljøafdelingens dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Plan/facade lethal Administrationen indstiller - at udvalget, på baggrund af besigtigelsen og administrationens bemærkninger til indsigelserne, træffer beslutning 4

5 Knud Kristensen, Lise B. Harbo, Ib Johansen og Kaj Wisti Lassen deltog i besigtigelsen. På baggrund af besigtigelsen samt de indkomne bemærkninger fra naboer og idrætsforening gives tilladelse til opførsel af hallen på den ansøgte placering. 5

6 Punkt 38. Åben - Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 15 for et område til offentligt formål - gymnasium, musikhus, boliger og liberalt erhverv i Aars by J. nr.: Fraværende: Lokalplanforslag 1-72 for et område på ca. 3 ha beliggende ved Jyllandsgade og Peder Stubsvej i Aars by har været udsendt i offentlig høring. Samtidig har tillæg nr. 15 til kommuneplanen for Aars Kommune været udsendt i offentlig høring. Lokalplanen omfatter bl.a. det areal, hvor Vesthimmerlands Musikhus opføres. Der er i offentlighedsperioden indkommet 2 høringssvar. Der er endvidere indkommet en række spørgsmål til lokalplanen fra en borger. Brevet har ikke umiddelbart karakter af en indsigelse, men for god ordens skyld indgår brevet samt dets besvarelse også i sagen. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6 Bilag Lokalplanforslag Oversigt over høringssvar samt administrationens bemærkninger 2 høringssvar Brev samt besvarelse Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer i forhold til planforslagene. Indstilling godkendt 6

7 Punkt 39. Åben - Sagsbehandlingen i Plan- og Miljøforvaltningen J. nr.: Fraværende: På sidste møde i Plan- og Miljøudvalget blev aftalt, at plan- og Miljøforvaltningen på næste møde i udvalget skulle give en redegørelse vedr. sagsbehandlingen i forvaltningen. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig redegørelse, ligesom der til mødet vil foreligge en skriftlig redegørelse. Bilag Administrationen indstiller Punktet er til orintering Redegørelse blev udleveret og udvalget fik en grundig gennemgang. Pressen orienteres og udvalget orienteres kvartalsvis. 7

8 Punkt 40. Åben - Oprettelse af Grønt Råd J. nr.: Fraværende: I begge de gamle amter Nordjyllands Amt og Viborg Amt var der Grønt Råd. Vesthimmerlands Kommune har fået en række henvendelser fra interesseorganisationer og enkeltpersoner om, hvorvidt den nye kommune ville fortsætte ordningen. Vi kan oplyse, at Jammerbugt Kommune og Mariager Fjord Kommune har oprettet Grønt Råd og at flere nabokommuner er på vej. Grønt Råd kan være en dialogpartner for Plan- og Miljøudvalget i sager, der vedrører natur og landområder. Gennem dialog kan man søges at opnå en fælles forståelse mellem interesseorganisationerne og i forhold til kommunen. Derved kan eventuelle interessekonflikter mindskes, hvilket kan fremme kontakten til lodsejere og skabe bedre løsninger i forbindelse med naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesprojekter. Rådet skal være et forum, hvor de forskellige interesser i relation til naturen frit kan diskutere nye ideer og principielle sager, som har betydning for naturen og landområderne i kommunen. Der kan være behov for, at kommunen i en række sager samarbejder enkeltvis med organisationer. Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om at kommunerne skal oprette Grønt Råd. Mange kommuner har besluttet at gøre det. Økonomi Udgiftsneutral Bilag Forslag til forretningsorden Forslag til medlemsliste Administrationen indstiller - at udvalget udpeger medlemmer og formand til Grønt Råd og - at forretningsorden for rådet drøftes og vedtages og at første mødedato fastlægges 8

9 Medlemmerne udpeges jf. bilag. Forretningsorden vedtages på første møde. Fra udvalget deltager Kaj Wisti Lassen og Torben Duelund. Som formand udpeges Kaj Wisti Lassen. Næstformand udpeges af det grønne råd. 9

10 Punkt 41. Åben - Oprettelse af Koordinationsforum J. nr.: Fraværende: J. nr. 7/1554 Sagsbeskrivelse: Kommunalbestyrlsen skal jf. Vandforsyningsloven oprette et koordinationsforum, der skal bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplanerne. Forumet skal sammensættes af repræsentanter for vandforsyningen i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre parter i kommunen. For hvert af de indsatsområder, som er udpeget i vandplanen, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse. Det er staten der udfører kortlægningen af grundvandets sårbarhed, arealanvendelsen og forureningskilder. Regionerne bidrager med kortlægningen af kilder til jordforurening samt undersøgelser og oprydning af jordforureninger. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der skal afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast skal indgå i forslag til indsatsplan. Økonomi Opgaven er gebyrfinansieret. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til administration med opkrævning af gebyrer. Forvaltningens bemærkninger Den geologiske kortlægningen i Vesthimmerlands Kommune er på forskellige stadier. Kortlægningen af arealanvendelsen og punktkilder mangler i hele kommunen. Det betyder at kortlægningen endnu ikke er så fremskredet at indsatsplanlægningen kan starte op. Vesthimmerlands Kommune forventer derfor først at skulle igangsæt- 10

11 te indsatsplanarbejdet primo 2008 Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til forretningsorden med forslag til sammensætning af koordinationsforum i Vesthimmerlands Kommune (se bilag). Bilag Oplæg til forretningsorden med forslag til sammensætning af koordinationsforum i Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at udvalget godkender forslag til forretningsorden. - at udvalget udpeger medlemmer og formand til koordinationforum og fastlægger første mødedato. Medlemmerne udpeges jf. bilag. Forretningsorden godkendes Fra udvalget deltager Ib Johansen og Lise B Harbo. Som formand udpeges Ib Johansen. Næstformand udpeges af koordinationsforumet. 11

12 Punkt 42. Åben - Etablering af Limfjordsrådet J. nr.: Fraværende: Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen af Limfjorden. Et særligt fokusemne vil være implementeringen af Vandrammedirektivet samt Natura 2000, herunder udredning af mulige tiltag til opfyldelse af miljøtiltag til opfyldelse af miljømålene samt en koordinering af limfjordskommunernes handleplaner udarbejdet i medfør af miljømålsloven. Limfjordsrådets medlemmer er kommuner med afstrømningsareal til Limfjorden. Rådets styregruppe er det politiske forum, som mødes mindst 2 gange årligt. Hver kommune kan deltage med 1-2 medlemmer i det politiske forum. Den daglige drift af Limfjordsrådet varetages af en embedsmandsgruppe med chefer fra de deltagende kommuner. Desuden etableres et fælles sekretariat. Limfjordsrådets arbejde finansieres af medlemskommunerne med et årligt bidrag på 100 kr. pr. km2 opland. Det samlede budget forventes at udgøre i størrelsesordenen kr., hvoraf Vesthimmerland kommune bidrager med kr. Lovgrundlag Oprettelsen af Limfjordsrådet er ikke lovbestemt Bilag Forslag til vedtægter for Limfjordsrådet. Økonomi Udgifterne på kr. indarbejdes i budgettet fra Bidraget for ca. 6 måneder i 2007 afholdes inden for forvaltningens budget. Administrationen indstiller, at plan- og miljøudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler - at Vesthimmerland kommune godkender forslag til vedtægter og ind- 12

13 træder i Limfjordsrådet. - hvem kommunens repræsentanter i Limfjordsrådets politiske forum bliver. Indstilling godkendt. Plan- og miljøudvalget anbefaler, at Knud Kristensen og Martin Glerup deltager fra Vesthimmerlands kommune. Udgifterne anbefales indarbejdet i budget

14 Punkt 43. Åben - Tilsynsberetninger J. nr.: Fraværende: Tilsynsberetninger for 2006 for tidligere Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup kommuner er udarbejdet. Tilsynsberetningerne er en statistisk indberetning, der er indsendt elektronisk til Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen inden 1. april Tilsynsberetningerne er annonceret på hjemmesiden. Tilsynsfrekvensen i de fire kommuner overholder Miljøstyrelsens krav. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 788 af 21. nov bekendtgørelse om tilsynsberetninger. Punktet er til orientering. Udvalget blev orienteret. 14

15 Punkt 44. Åben - Lokalplan nr. 133 for et område til offentlige formål ved Frederik den 7. s Kanal og Fischersgade i Løgstør J. nr.: Fraværende: Forslag til Lokalplan nr. 133 for et område til offentlige formål ved Frederik den 7. s Kanal og Fischersgade i Løgstør har været i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Lokalplanen åbner mulighed for udvidelse af Limfjordsmuseet i Løgstør, således at der i tilknytning til Frederik den 7. s Kanal kan etableres et maritimt oplevelsescenter. Limfjordsmuseet har fået tilsagn om midler til projektet fra Mål2. Lovgrundlag Planlovens Kapitel 5 og 6 Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringsforslag, der er indstillet. Indstilling godkendes således, at byggeriet placeres nærmere kystskrænten af hensyn til udsigten fra bagved liggende boliger under forudsætning af, at det ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for projektet. 15

16 Punkt 45. Åben - Lokalplan nr. 138 og lokalplantillæg nr. 44 for sommerhusområde ved Trend - Borregaard J. nr.: Fraværende: Forslag til lokalplan nr. 138 og kommuneplantillæg nr. 44 for et sommerhusområde ved Trend - Borregaard har været i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at udlægge et område uden for kystzoneafgrænsningen til nyt sommerhusområde. Lokalplanens formål er 1) at sikre områdets anvendelse til sommerhusområde med mulighed for at opføre bebyggelse og anlæg til betjening af områdets beboere og gæster samt endagsturister, 2) at fastlægge retningslinier for ny bebyggelse i lokalplanområdet, sådan at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i naboområderne, 3) at udlægge fælles friarealer til brug for områdets beboere og brugere. Miljøcenter Århus har telefonisk tilkendegivet, at de er sindet at frafalde indsigelsen, såfremt de indstillede ændringer godkendes. En skriftlig tilkendegivelse forventes at foreligge ved Byrådets behandling af sagen. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6 Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan og kommuneplantillæg endeligt godkendes med de foreslåede ændringer. Det indstilles, at Byrådet vedtager, at ejer af jorden skal få tinglyst en deklaration, der forbyder anvendelse af pesticider o. lign i området. Indstilling godkendt 16

17 Punkt 46. Åben - Lokalplan nr. 139 og kommuneplantillæg nr. 45 for sommerhusområde ved Trend J. nr.: Fraværende: Der er af ejer udarbejdet forslag til lokalplan nr. 139 og kommuneplantillæg nr. 45 for et sommerhusområde ved Trend. Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund i det nye Landsplandirektiv for nye sommerhusområder indenfor kystzoneafgrænsningen. Lokalplanforslaget er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6 Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget vedtages og udsendes i offentlig høring. Det indstilles, at Byrådet vedtager, at ejer af jorden skal få tinglyst en deklaration, der forbyder anvendelse af pesticider o. lign i området. Indstilling godkendt 17

18 Punkt 47. Åben - Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 14 for et område til offentligt formål - annekskirkegård ved Aars By J. nr.: Fraværende: Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 14 for et område til offentlige formål - annekskirkegård ved Aars By blev vedtaget endeligt på Byrådets møde den 29. marts Beklageligvis ligger der to indsigelser, som ikke har været behandlet på Byrådets møde. Byrådet bedes tage stilling de to indsigelser. Lokalplanen skal herefter på ny annonceres og udsendes som endeligt vedtaget lokalplan. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6 Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 14 vedtages på ny med de indstillede ændringer. Indstilling godkendt Henrik Degn tager forbehold 18

19 Punkt 48. Åben - Godkendelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1-66 for et område til erhvervs- og boligformål i Aars By J. nr.: Fraværende: Vesthimmerlands Byråd vedtog den 15. februar 2007 forslag til tillæg til lokalplan 1-66 for et område til offentlige formål m.v. i Aars. Baggrunden for tillægget til lokalplanen er, at det er konstateret, at den i det tidligere lokalplan skitserede anvendelse af Messe- og Kulturcenter Aars var for snæver defineret. Derfor blev der udarbejdet forslag til tillæg til lokalplan 1-66, der justerer anvendelsesmulighederne i lokalplanens delområde M med bl.a. Messeog Kulturcenter. I lokalplantillægget ændres i lokalplan 1-66 til Delområde M Messe og Kulturcenter Aars kan anvendes til messer, musik og kulturarrangementer, restaurationsvirksomhed og liberale erhverv, samt udstillinger, dyrskue, auktionsvirksomhed og torvevirksomhed. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger under høringspperioden. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5. Økonomi Udgiftsneutral Bilag Tillæg til lokalplan nr Administrationen indstiller - at plan- og miljøudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler at lokalplan godkendes. Indstilling godkendt 19

20 Punkt 49. Åben - Forslag til lokalplan 141 og kommuneplantillæg 46 for et område til center- og butiksformål ved Limfjordsvej i Løgstør J. nr.: Fraværende: Der er af bygherre/ejer i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til tillæg nr. 46 til kommuneplanen for Løgstør Kommune og forslag til lokalplan 141 for et område til center- og butiksformål ved Limfjordsvej i Løgstør. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere dagligvarebutik på adressen Limfjordsvej 34, hvor der hidtil har være lager for tømmervirksomhed. Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til center- og butiksformål, at fastsætte retningslinier for ny bebyggelse, så den tilpasses eksisterende bebyggelse i naboområderne og at fastlægge adgangsforholdene til området og sikre tilstrækkelig parkeringsmuligheder. Formålet med kommuneplantillægget er at udvide det i kommuneplanen fastlagte centerområde til detailhandel. Kommuneplantillæget fastlægger således, at området kan anvendes centerformål (butikker, liberale erhverv) samt øvrige funktioner, som efter Byrådets skøn kan indpasses i området. For at fastholde det areal, der er udlagt til detailhandel i Løgstør, uændret - udtages et tilsvarende areal af afgrænsningen af detailhandelsområdet. Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer krav om, at Vesthimmerlands Kommune skal vurdere, hvorvidt lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Såfremt dette skønnes at være tilfældet, skal der i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse af planerne udarbejdes en miljøvurdering og miljørapport. Forvaltningen vurderer, at nærværende lokalplan ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en sådan miljøvurdering og miljørapport. Idet planforslagene er udarbejdet med kort tidsfrist, kan der blive foretaget redaktionelle ændringer af planforslagene forinden udsendelse til byråd. 20

21 Lovgrundlag Planlovens kapitel 4 & 5 samt lov om miljøvurering af planer og programmer. Økonomi Udgiftsneutral idet eventuel udgift til rådgivning afholdes inden for forvaltningens budgetramme. Bilag Forslag til lokalplan 141 og kommuneplantillæg 46. Administrationen indstiller - at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg anbefales overfor økonomiudvalg og byråd og udsendes i offentlig høring, - at der ikke udarbejdes en miljøvurdering Indstilling godkendt 21

22 Punkt 50. Åben - Udarbejdelse af lokalplanforslag for ændring af et erhvervsområde til industriområde i Hvalpsund. J. nr.: Fraværende: Der har igennem længere tid været dialog mellem gammel Farsø kommune og ejeren af Bachs bådværft omkring etablering af yderligere produktionsbygninger på et erhvervsareal umiddelbart øst for Hvalpsund by. (Tingvej 25 og 33) Senest har der været afholdt møde mellem Vesthimmerlands kommune og ejeren af Bachs bådværft for at klarlægge, hvilke muligheder der er på det udlagte erhvervs areal. For at der kan etableres en glasfibervirksomhed, skal arealet ændres fra erhvervsområde til industriområde, hvilket gøres gennem et kommuneplantillæg. Dertil kommer en lokalplan, der åbner mulighed for netop den ønskede type virksomhed. Arealerne ved Tingvej ønskes i første omgang anvendt til mindre glasfiberproduktion af mindre supplerende elementer til bådproduktion samt øvrige glasfiberelementer. Der er således ikke tale om at flytte produktionen fra Fjordvej men en udvidelse af produktionskapaciteten samt produktsortimentet. Endvidere vil der ved Tingvej kunne foregå uddannelse/oplæring af nye medarbejdere i glasfiberproduktion. For at overholde kravet til indeklima skal der sandsynligvis være et stort luftskifte. Flytning af store mængder luft kan give støjgener. Der må påregnes at der skal etableres et ret højt afkast (skorsten). Industri bør adskilles mest muligt fra beboelse og friluftsarealer. Der er i miljølovgivningen ingen afstandskrav til boliger mv. fra glasfibervirksomheder men der anbefales som udgangspunkt en afstand på 300 m til bolig. Alternativt bør der stilles skærpede miljøkrav Lovgrundlag Planloven kap.5 og 6 Økonomi Udgiftsneutral idet en eventuel udgift vil afholdes inden for budgetrammen Bilag Kortbilag til erhvervsområde H1 Hvalpsund Kortbilag - bådværftets placering. 22

23 Administrationen indstiller - at Plan- & Miljøudvalget anbefaler at sagen sendes videre til Økonomiudvalget for at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der muliggør en lokalplan for området. Lokalplanforslaget udarbejdes af ansøgende virksomhed, Bachs Bådværft. Indstilling godkendt 23

24 Punkt 51. Åben - Igangsætning af ny Lokalplan Arkaden - Aars J. nr.: Fraværende: Forvaltningen har modtaget ansøgning om igangsætning af ny lokalplan for etablering af en arkade i Aars midtby. Forslaget til lokalplanen muliggør en ombygning af det eksisterende Kvickly samt tilføjer ca 1500 m2 blandet detailhandel og liberalt erhverv til området. Kvicklys bygninger fraflyttes ved årsskiftet (Kvickly åbner 1. nobember 2007 på banegårdsarealet). Kvicklys bygninger er beliggende imellem Himmerlandsgade og Søndergade med følgende postadresser: "Himmerlandsgade 59,61 og 65". Derudover er nr. 55 (expert) og nr. 67 (Aars Teater Bio) omfattet af planen. Arkaden udformes om et overdækket uderum som forbinder parkeringspladserne ved Søndergade til Himmerlandsgade. Arkaden etableres over 2 etager således der skabes sammenhæng imellem stueetagen og 1. sal. Det store eksisterende butikslokale, som Kvickly p.t. udgør, erstattes af mindre enkeltstående butikker. Samtidig tilknyttes Aars Teaterbio og Ekspert butikken til Arkaden. Således samles allerede eksisterende detailhandel med ca. 7 nye forretninger. Mod Søndergade etableres der en mindre dagligvare butik. På 1. sal (mod parkeringspladsen) skal lokalplanen sikre mulighed for at etablere arealer til liberale erhverv, herunder motionscenter/anden fritidsaktivitet, således Arkaden er et aktiv for byen - også uden for butikkernes lukketid. Den eksisterende portgennemgang imellem Expert og Kvickly lukkes og Ekspert inddrager dette areal til en udvidelse af butikken. Den nye Arkade giver en ny mulighed for passage fra parkeringspladsen til Himmerlandsgade samt for passage fra den mindre parkeringsplads bag Aars Teaterbio. Arkaden tænkes aflåst fra sen aften til tidlig morgen. Passage til og fra parkeringsarealet mod Himmerlandsgade kan i øvrigt fortsætte som altid igennm smøgen ved Matas og via Præstegårdsvej. ( se iøvrigt side 2 i projektmappen ) Det eksisterende byggeri øges med 1500 m2 i form af en 2. sals etage over den del af det gamle Kvickly, der har facade mod parkeringsarealet i Søndergade. Facaden fremstrår idag med 3 gavltrekanter, hvilket erstattes af en muret brystning og et langsgående saddeltag. Området er reguleret af Lokalplan nr. A 1, august 1978 og af kommuneplan område 1.C.1. Den nye Lokalplan skal erstatte dele af den eksisterende lokalplan med baggrund i kommuneplan , som udlægger området til center formål. Projektet er udarbejdet i henhold til kommuneplanens rammebestemmelser i område 1.C.1. 24

25 Jævnfør tillæg nr. 9 til kommuneplanen (oktober 2006) udlægges der 8000 m2 nybyggeri til detailhandel i Aars. De 6000 m2 er udlagt som byggefelt i Lokalplan 1-64 omkring de gamle banearealer. Det efterlader 2000 m2 til øvrig disposition, hvorfor udvidelsen godt kan rummes i kommuneplanen. Lokalplanen ønskes udformet således, at den kan rumme det aktuelle projekt. Projektet, som det vises i vedlagte mappe, skal betragtes som en helhedsplan, som lokalplanen skal tillade udført etapevis. F.eks. vil der under udarbejdelsen af lokalplanen ske en "afdækning" af rentabiliteten for at etablere liberale erhverv og motionscenter på 1. sal imod Søndergade. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanen kommer cirka til at antage en bebyggelsesprocent på 105% og en bygningshøjde på 12 meter. (Idag er den på 90% og 10,5 m) Lovgrundlag Planlovens Kap.5. og 6. Økonomi - Udgiftsneutral. Bilag Projekt mappe. Administrationen indstiller - at Plan- & Miljøudvalget anbefaler udarbejdelsen af lokalplanforslaget, der udføres af ansøger "Himmerlandsgade 65 Aars ApS", med konsulenterne Bjørk & Maigård samt Cowi A/S som rådgiver. Indstilling godkendt. Ansøger skal dokumentere, hvordan behovet for parkeringspladser i forhold til de øgede kvadratmeter butiksareal kan dækkes. 25

26 Punkt 52. Åben - Screening af udvidelsesplaner for butikscenteret "Farsø Rådhuscenter" J. nr.: Fraværende: Farsø Kommune modtog i 2006 ønske om udvidelse af "Farsø Rådhuscenter", der i dag er på m2 med 2 butikker med et samlet areal på ca m2. Idet Farsø Kommune ikke har udarbejdet detailhandelsplan, er det de rammer for butiksarealer, der er optaget i Regionplan 2001 samt retningslinierne i den senere reviderede regionplan 2005, der gælder frem til Vesthimmerlands Kommunes nye Kommuneplan træder i kraft. Den samlede ramme for detailhandelsforretninger inden for Farsøs centrale bydel udgør m2 eksisterende butikskvadratmer (opgjort i 1998) samt den i regionplanen fastlagte ramme for udvielser på m2, dvs. i alt m2. Ved en ajourført opgørelse af eksisterende butiksarelaer i 2006 er der en uudnyttet ramme for nye butikker ca m2. Udvidelsen af Farsø Rådhuscenter med ca m2 kan ske inden for rammerne i regionplan 2001, og forudsætter derfor ikke kommuneplantillæg i form at en datailhandelsplan. Farsø Kommune bad ejer om at udarbejde en Strategisk Miljøvurdering (screening) af konsekvenser af udvidelsen af Rådhuscenteret som beslutningsgrundlag til en beslutning om, hvorvidt der skal foretages en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) af det konkrete udvidelseprojekt. Ejerens rådgiver Carl Bro har nu gennemført en miljøscreening og konkluderet, at det er usandsynligt, at der sker en væsentlig miljøpåvirkning ved gennemførelsen af den ønskede udvidelse. Fase 2 i en miljøvurdering (scoping) og udarbejdelse af en miljørapport anbefales derfor ikke gennemført. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der ikke udarbejdes VVMvurdering af det konkrete udvidelsesprojekt. Beslutning om, at det konkrete projekt ikke er omfattet af VVM-pligt skal offentliggøres. Der skal også udarbejdes lokalplan for udvidelsen. Et forslag til lokalplan forventes at kunne foreligge til udvalgsmødet i næste måned. Lovgrundlag EU-Direktivet om Miljøvurdering samt Samlebekendtgørelsen til Planloven (om VVM) 26

27 Økonomi Udgiftsneutral. Bilag Notat - Vurdering af konsekvenser. Administrationen indstiller - at miljøscreeningen godkendes, således der ikke skal udarbejdes VVMvurdering til den ønskede udvidelse af Farsø Rådhuscenter Indstilling godkendt 27

28 Punkt 53. Åben - Udvidelse af Løgstør Fjernvarmeværks varmekapacitet J. nr.: Fraværende: Lise B. Harbo Aaen Rådgivende Ingeniører indsendte i august 2006 på vegne af Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.a. et projektforslag for udvidelse af varmekapaciteten i Løgstør til Løgstør Kommune. Projektforslaget blev sendt i høring og Naturgas Midt-Nord fremsendte en indsigelse til projektforslaget. På dette tidspunkt bad Løgstør Kommune Cowi om at vurdere projektforslaget. COWI vurderede, at projektforslaget burde revideres for at leve op til kravene i projektbekendtgørelse nr På denne baggrund udarbejdede Aaen et revideret projektforslag som blev indsendt i december Projektforslaget var i høring hos Naturgas Midt-Nord frem til ultimo marts 2007, hvor Naturgas Midt-Nord fremsendte en ny indsigelse. Naturgas Midt-Nord begrundede primært indsigelsen med, at det ville være samfundsøkonomisk mere fordelagtigt at renovere det eksisterende kraftvarmeanlæg. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bek. nr af 13. december Forvaltningens bemærkninger Projektforslaget omfatter godkendelse af følgende: Renovering og opgradering af eksisterende 5,0 MW træpillekedelanlæg til 6,3 MW træpillekedelanlæg. Ombygning og opgradering af det bestående 4,0 MW halmkedelanlæg til 6,3 MW halmkedelanlæg. Ovenstående indebærer en udvidelse af biomassekapaciteten på 3,6 MW som følge af et øget varmebehov. Endvidere inkluderes en eksisterende gas/olie kedel på 3,6 MW til spids- og reservelast. Kedlen er miljømæssigt godkendt i 1983, men er fejlagtigt ikke omtalt i projektforslagene for naturgasmotorerne i 1995 eller Løgstør Fjernvarmeværk har i dag godkendt 9,0 MW biomasse baseret 28

29 kedelkapacitet som ønskes renoveret/udskiftet. Ved vurderingen af renoveringen/udskiftningen af den eksisterende kapacitet på biomasse er der i projektforslaget taget udgangspunkt i 3 og 10 i projektbekendtgørelse I henhold til 10 må et biomassebaseret varmeanlæg bibeholdes, hvis dette ud fra en teknisk og økonomisk vurdering vil være mere hensigtsmæssigt end et tilsvarende biomassebaseret kraftvarmeanlæg. Det er vurderet i projektforslaget, at et rent biomassebaseret varmeanlæg er mest hensigtsmæssigt fra et teknisk og økonomisk synspunkt. Projektforslaget indebærer endvidere en udvidelse af biomassekapaciteten med 3,6 MW, som skal dække grundlasten for et øget varmebehov. Ved vurderingen af den øgede kapacitet på biomasse er der i projektforslaget taget udgangspunkt i 9 og 15 i projektbekendtgørelse Samlet set betyder 9 og 15 stk. 4, at det er tilladt at godkende øget kapacitet på biomasse som grundlastenhed for et øget varmebehov, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end et naturgasbaseret kraftvarmeværk, ligeledes dimensioneret efter det øgede varmebehov. Det er i projektforslaget vurderet at være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg end at etablere et nyt naturgasfyret kraftvarmeanlæg til dækning af det øgede varmebehov. Endvidere fremgår det af projektforslaget, at den øgede kapacitet på biomasse (3,6 MW) er nødvendiggjort af et øget varmebehov og derfor kan etableres i overensstemmelse med 15 stk. 4 i bekendtgørelse Naturgas Midt-Nord begrunder primært indsigelsen med, at det vil være samfundsøkonomisk mere fordelagtigt at renovere det eksisterende kraftvarmeanlæg. Det forsyningsalternativ, som er opstillet af Naturgas Midt-Nord, anser COWI ikke for at være et relevant alternativ af følgende grunde: Løgstør Fjernvarmeværk har brug for øget kedelkapacitet for at bevare den nuværende forsyningssikkerhed (spredning af energikilderne). Løgstør Fjernvarmeværk er i henhold til varmeforsyningsloven forpligtiget til at producere varmen billigst muligt for forbrugerne. Endvidere kan det oplyses, at projektet vil medvirke til en væsentlig forbedring af selskabsøkonomien (og dermed forbrugerøkonomien) for Løgstør Fjernvarmeværk. 29

30 Administrationen finder, at projektet fuldt lever op til projektbekendtgørelse 1295, ligesom man finder at anlægget er veldimensioneret med passende reservekapacitet. Med baggrund i Energistyrelsen udtalelse offentliggjort i "Fjernvarmen - december 2006", kan anlæg på det frie marked frit vælge billigste produktionsform. Dette medfører, at den fremtidige produktionsfordeling på Løgstør Fjernvarmeværk vil blive tilpasset til fremtidige brændsels- og elpriser. Der ændres ikke ved endelig godkendelse af dette projektforslag på de af varmeforsyningsplanen angivne grænser. Det kan forventes, at Naturgas Midt-Nord påklager afgørelsen til Energiklagenævnet, hvilket er sket i en række lignende projekter. Økonomi Evt. kommunegaranti for lån. Dette punkt skal i givet fald behandles særskilt. Administrationen indstiller - at projektforslaget godkendes endeligt. Bilag 1. Projektforslag, december Indsigelse fra Naturgas Midt/Nord af den 26/ Svarskrivelse fra Aaen Rådgivende Ingeniører af den 3/ Udkast til godkendelse Indstilling godkendt 30

31 Punkt 54. Åben - Fjernvarmesituationen i Hvalpsund J. nr.: Fraværende: Lise B. Harbo Hvalpsund Fjernvarme har fremsendt projektforslag for etablering af 1 MW halmkedelanlæg i Hvalpsund. Projektet skulle bidrage til afhjælpe varmeværkets uheldige økonomiske situation. Den 2. maj afholdt Udvalgsformand Knud Kristensen møde med formanden og driftslederen på varmeværket. Til mødet havde forvaltningen også inviteret COWI som kommunens rådgiver til behandling af projektforslaget. På mødet udtrykte varmeværkets repræsentanter bl.a., at det var særdeles uheldigt, at der tidligere var vedtaget lokalplaner i Hvalpsund, uden der i planen var optaget bestemmelse om tilslutningspligt til kollektiv fjernvarmeforsyning. Farsø Kommune har således i 2006 vedtaget lokalplan 124 for et boligområde med 9 nye parceller ved Solbakken uden tilslutningspligt samt vedtaget et lokalplanforslag 125 for 27 nye boligparceller ved Havhøjvej også uden tilslutningspligt. Lokalplan 125 har Vesthimmerlands Kommune p.t. genudsendt i offentlig høring. Fjernvarmeværket afleverede på mødet indsigelse mod manglende bestemmelse om tilslutningspligt. Indsigelsen vil indgå i forbindelse med den endelige godkendelse af lokalplanen. COWI har udarbejdet et notat der kort beskriver projektforslaget, lovgrundlag og godkendelsesmuligheder samt anbefalinger vedr. tilslutningsforpligtigelser. Notatet er vedlagt som bilag. Varmeværkets situation skal endvidere ses i lyset af såvel en udviklingsplan for Hvalpsund-området som en samlet varmeforsyningsplan for Vesthimmerlands Kommune. Lovgrundlag "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" samt "Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning". Økonomi Eventuelle udgifter såfremt der skal udarbejdes projektforslag for tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Der er endvidere udstedt kommunegaranti i forbindelse med kraftvarmeværkets etablering. 31

32 Administrationen indstiller - at Udvalget drøfter Hvalpsund Kraftvarmeværks situation i forhold til de manglende tilslutningsforpligtigelser og ønske om andre brændselsformer samt på baggrund af bilagt notat fra COWI. Udvalget er indstillet på, at der skal være tilslutningspligt i Hvalpsund. Forvaltningen arbejder derfor videre med varmeplan for Hvalpsund samt mulighederne for tilslutningsprojekter for hhv. nybyggeri og eksisterende bebyggelse - og anmoder Hvalpsund Kraftvarmeværk udarbejde de nødvendige projektforslag. Mht. andre brændselsformer skal projektet belyses yderligere. 32

33 Punkt 55. Åben - Flytning af udvalgsmøder august og september J. nr.: Fraværende: Lise B. Harbo Plan- og miljøudvalget har planlagt udvalgsmøder onsdag den 15. august og onsdag den 12. september. Jf. tidsplanen for budget 2008 skal udvalgene behandle budgetalternativer på udvalgets område i uge 35 ( august) Lovgrundlag Intet. Økonomi Intet. Administrationen indstiller - at udvalget fastlægger mødetidspunkt i uge 35. Alternativ flytter mødet fra den onsdag den 15. august til mandag den 27. august. Udvalgsmødet i august flyttes fra onsdag den 15. august til mandag den 27. august. 33

34 Punkt 56. Åben - Til orientering J. nr.: Fraværende: Lise B. Harbo Til orientering. Til orientering. 1. Mågeplage i Løgstør Formanden orienterer om problemerne og at der holdes et møde med bl.a. teknisk forvaltning mhp. at løse problemerne. 2. Dan Shell Fish med videre / Aggersund Syd Statsforvaltningen (tidligere tilsynsrådet) har den 18. april 2007 anmodet Vesthimmerlands Kommune om en fyldestgørende udtalelse til sagen vedlagt relevante sagsakter efter henvendelse fra Leif Pedersen. I telefonnotat skriver Statsforvaltningen, at Løgstør Kommunes svar til Statsforvaltningen i september 2006 ikke er anvendelig. Forvaltningen arbejder på et svar, som vil blive forelagt på udvalgsmødet i juni. Forud besigtiger formand og næstformand området i samarbejde med forvaltningen 3. Hvalpsund Net Der blev orienteret om status på sagen, som udvalgsbehandles på kommende møde. 4. Vandrammeplanlægning Den foroffentlige høring i forbindelse med statens vandrammeplanlægning starter i slutningen af juni. De udmeldinger staten kommer med er grundlaget for kommunens indsats mhp. at forbedre vandmiljøet. Som forberedelse til foroffentlighedsfasen afholdes temamøde i forlængelse af udvalgsmødet den 13. juni kl. 18. På temamødet vil forvaltningen give et oplæg og Statens miljøcenter vil deltage. Byrådets øvrige medlemmer inviteres. 5. Besigtigelse vindmøller Forud for udvalgsmødet den 13. juni kl. 10 er der arrangeret besigtigel- 34

35 sestur mhp. at de store opstillede møller på Østhavnen i Aalborg. Disse møller svarer til møllerne, der skal opstilles i Nørkjær Enge. 6. Parkeringsfond Der rettes henvendelse til teknisk udvalg mhp. udarbejdelse af en parkeringsfond og -vedtægt. Lise B. Harbo var fraværende. 35

36 Mødet blev afsluttet: Knud Kristensen Martin Glerup Lise B. Harbo Kaj Wisti Lassen Ib Johansen Henrik Degn Torben Duelund 36

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00 REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 30 31 32 Åben - Lovliggørelse af byggeri på Havnepladsen 16, Hvalpsund Åben - Godkendelse af

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 437. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere