Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2"

Transkript

1 DanNet 1. juli 2011 Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2 Bolette S. Pedersen & Anna Braasch, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Sørensen, Henrik Lorentzen & Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprogog Litteraturselskab * * * 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kort om de redaktionelle principper... 5 Ordudvælgelse... 5 Organisering af det leksikalske net... 5 Polysemi og betydningsdistinktioner... 7 Synonymi Relationer og træk Domæne Ontologisk type Eksempler Eksempler på konkrete genstande (1 st Order Entities) Ontologisk type: NATURAL + SUBSTANCE Ontologisk type: PLANT + OBJECT Ontologisk type: PLANT + OBJECT+PART+COMESTIBLE Ontologisk type: HUMAN + OBJECT Ontologisk type: HUMAN + OBJECT + OCCUPATION Ontologisk type: HUMAN + OBJECT + GROUP Ontologisk type: ANIMAL + OBJECT Ontologisk type: ARTIFACT + OBJECT Ontologisk type: VEHICLE +ARTIFACT+OBJECT Ontoloigsk type: COMESTIBLE + ARTIFACT + OBJECT Ontologisk type: FURNITURE + ARTIFACT + OBJECT Ontologisk type: INSTRUMENT + ARTIFACT + OBJECT Eksempler på handlinger (2 nd Order Entities) Ontologisk type: BOUNDEDEVENT+AGENTIVE+CONDITION+PHYSICAL Ontologisk type: BOUNDEDEVENT+AGENTIVE+MENTAL+PURPOSE Eksempler på egenskaber (2 nd Order Entities) Ontologisk type: PROPERTY+CONDITION+PHYSICAL Eksempler på abstrakte enheder (3rd Order Entities) Ontologisk type: 3RDORDERENTITY+MENTAL+PURPOSE+MANNER Validering Referencer

3 1. Indledning Disse specifikationer er udarbejdet som dokumentation til det leksikalsk-semantiske ordnet, DanNet Version 2, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Specifikationerne udgør en kortfattet præsentation af hvilke oplysningstyper der findes i DanNet, og hvordan de skal fortolkes rent lingvistisk. For en mere uddybende redegørelse for de metodiske og lingvistiske valg vi har truffet i projektet samt for de kilder der har fungeret som udgangspunkt for projektet, henviser vi til Pedersen et al. 2009, EuroWordNet (Vossen (ed.) 1999), Princeton WordNet (Fellbaum (ed.) 1998) og The Generative Lexicon (Pustejovsky 1995). Se i øvrigt vores publikationsliste på wordnet.dk. DanNet indeholder nu såkaldte synsets eller synonymsæt. Et synset svarer til det sæt af ord i et givent sprog der refererer til det samme begreb. Man kan altså mere eller mindre sidestille et synset med et begreb. Synsettene udgør de centrale byggestene eller knuder i ordnettet, og synsettene relateres til hinanden ved hjælp af semantiske relationer. Herudover kommer semantiske karakteristika eller træk som nærmere specificerer enten et synset eller en relation. Alle synsets er forsynet med en ontologisk type og det nærmeste danske overbegreb. Versionen er mest udbygget i relation til konkrete substantiver, her har hvert substantiv i gennemsnit fire semantiske relationer knyttet til sig. Ca danske synsets er forbundet med Princeton WordNets tilsvarende engelske synsets (via relationen eq_has_synonym). Målet er nå op på 5000 synsets svarende til de såkalde core synsets i Princeton WordNet. Ca. 30 % af materialet er blevet produceret semiautomatisk uden yderligere berigelse; dette gælder især de semantiske områder handlinger, hændelser, egenskaber og abstrakte entiteter. Konkrete genstande har generelt fået mest opmærksomhed og er således beriget med flere relationer end de øvrige begreber. Ca. 2% af materialet er blevet valideret af andre end DanNet-redaktørerne, jf. afsnit 6. Figur 1 viser et lille udsnit af ordnettet inden for området musikinstrumenter, idet firkanterne illustrerer de enkelte synsets og stregerne de forskellige relationer. Pilene illustrerer den såkaldte is_a relation, altså nærmeste danske overbegreb. Relationerne nedarves således at trompet arver alle de relationer som dets overbegreber har, dvs. made_by fremstille, used_for frembringe musik og blæse, has_mero_part mundstykke, rør og tragt og ventil, samt has_mero_made_of metal. 3

4 Figur 1: Grafisk fremstilling af trompet og hvilke egenskaber der arves fra dets overbegreber. Figur 2 og 3 angiver to andre grafisk repræsentationer af musikinstrument fra hjemmesiden andreord.dk hvorfra der kan browses i DanNet online og med danske relationsbetegnelser (for grundigere gennemgang af denne browser se Johannsen & Pedersen 2010). I figur 2 ses samtlige relationer der angives eller nedarves for musikinstriument, mens figur 3 viser de største grupper af underbegreber til dette begreb. Figure 2: Musikinstrument vist med samtlige relationer 4

5 Figur 3: Musikinstrument vist med fokus på de største grupper af underbegreber 2. Kort om de redaktionelle principper Ordudvælgelse DanNets ordforråd udgør en delmængde af DDO, på nuværende tidspunkt ca. halvdelen af denne (vi fraregner her flerordsforbindelser som kun i begrænset omfang indgår i DanNet på nuværende tidspunkt). Der er anvendt to principper for ordudvælgelse fra DDO: Frekvens Særligt fokus på konkrete genstande Dette betyder at højfrekvente ord generelt findes i DanNet hvis de er konkrete genstande, mens der for de andre semantiske områder, fx handlinger og abstrakte entiteter stadig kan mangle højfrekvente ord. Organisering af det leksikalske net Ordnettet er organiseret på basis af nærmeste danske overbegreb; en oplysning som er udtrukket automatisk fra Den Danske Ordbog (DDO), men justeret af DanNet-redaktionen. Udover nærmeste 5

6 danske overbegreb er hvert begreb forsynet med en ontologisk type fra EuroWordNet-ontologien; jf. afsnit 4. De anvendte overbegreber i DDO s betydningsdefinitioner er ikke taget fra et i forvejen etableret ontologisk system, men er valgt af den enkelte redaktør i overensstemmelse med nogle generelle anvisninger i redaktionsreglerne for ordbogen. Det gør fx at én DDO-redaktør har valgt lære for at udtrykke overbegrebet for informatik og bromatologi, mens en anden har valgt fag for at udtrykke overbegrebet for samfundsfag og en tredje overbegrebsudtrykket videnskab for datalogi. I disse tilfælde har det været DanNets opgave at harmonisere nettet, og dette sker ofte ved at samle udtryk som fx fag, lære og videnskab i samme synset i de tilfælde hvor der ikke synes at være konsistente principper for at bibeholde en opdeling. Ligeledes synes det at bero på et tilfældigt valg af synonymer når gadespejl anses for at være en indretning, mens fx støttefod er en anordning. Eller spisekort beskrives som en oversigt, mens menukort anses for at være et kort. I det omfang hvor vi har været opmærksomme på det under DanNet-arbejdet, har vi bestræbt os på en harmonisering. I den klassiske taksonomi er de enkelte søstre i taksonomien som oftest disjunktive; dvs. de udelukker hinanden indbyrdes (fx bluse vs. bukser) og kan ikke indbyrdes stå i et hyponymiforhold til hinanden. Meget ofte angiver en hyponymirelation imidlertid en egenskab eller funktion som går på tværs af den klassiske taksonomi, fx i form af et lemma som angiver en bestemt funktion snarere end en bestemt slags. I de tilfælde angives hyperonymirelationen som has_hyperonym med trækket ortho for ortogonal der er altså tale om en anden dimension i nettet end den klassiske slags -dimension. Det gælder fx for vejtræ som er et hvilket som helst slags træ der står i vejkanten, eller for fødselsdagskage som også kan være forskellige slags kager som spises til en fødselsdag. For sådanne begreber gælder det generelt at søstrene ikke udelukker hinanden; et vejtræ kan fx godt samtidig fungere som klatretræ. I det hele taget skal man være opmærksom på hvor stor en del af almenordforrådet der på denne måde må beskrives som ikke-taksonomisk, og at dette faktum påvirker nettets struktur ganske betragteligt. Ofte har det også langtfra været entydigt hvilket perspektiv der skulle tages i anvendelse når ordnettet skulle opbygges, og ofte kan man overveje at anlægge flere perspektiver samtidig. I DanNet har vi valgt en lægmandstilgang til ordnettets overordnede struktur sådan at forstå at vi i udgangspunktet ikke udvikler en dybere hyponymistruktur end hvad der ligger lige for hos en ikke-fagspecialist. De taksonomiske overbegreber for stol som er beskrevet i DanNet er således siddemøbel, møbel og genstand. Dette betyder ikke at andre perspektiver på møbler ikke optræder i wordnettet. I forsikringsmæssig sammenhæng anvendes fx ofte begreberne bohave og indbo om den samling af ejendele der findes i en bolig; og mere specifikt repræsenterer løsøre alle de flytbare genstande som en bolig rummer. Disse begreber forefindes også i basen, men de indgår ikke nødvendigvis i den taksonomiske struktur udover at de tilknyttes et overbegreb; i dette tilfælde samling i betydningen en mængde af genstande. Ligeledes vil nettet umiddelbart forekomme temmelig heterogent idet der fx under gentand findes overordnede kategorier som møbel, bygningsværk og transportmiddel, men også helt specifikke begreber som fx gulvtæppe og dyne som ikke umiddelbart har noget mere specifikt overbegreb end genstand. Hvis man ønsker at bruge DanNet til at udtrække grupper af semantisk beslægtede begreber med, skal man være opmærksom på at dette kan foregå ad to veje. Man kan forsøge at identificere det eller de danske overbegreber der bedst beskriver den gruppe af begreber som man er interesseret i, 6

7 fx legemsdel eller føde. Da det imidlertid ofte er svært at forudsige hvorvidt alle de begreber man ønsker at fremfinde har det samme overbegreb, sikrer man sig en større gruppe af beslægtede begreber ved at udtrække begreber via ontologien hvor man fx kan søge på de ontologiske typer under COMESTIBLE eller BODY_PART. Således kommer muskler, knogler og organer fx med hvis man søger under BODY_PART; men disse har ikke legemsdel som fælles overbegreb. Polysemi og betydningsdistinktioner Udgangspunktet for de betydningsdistinktioner der etableres i DanNet, er DDO. Dog har vi efter skøn sammenlagt underbetydninger i de tilfælde hvor vi har vurderet at distinktionen er for finkornet i DDO i forhold til hvad vi kan udtrykke i DanNet i form af relationer og træk. Det gælder især for verbernes underbetydninger. Det er generelt tilstræbt at der gives forskellige nærmeste overbegreb for polyseme udtryk, eller at underbetydningerne på anden måde differentieres formelt ud fra relationer eller træk. Som eksempel kan tages de to nært beslægtede DDO-betydninger af frokost: Bet. 1: det kolde måltid der indtages midt på dagen Bet. 2: måltid der serveres (for gæster) midt på dagen Begge har genus proximum måltid i DDO s definitioner, men bet. 1 angives i DanNet med overbegrebet måltid og den anden med overbegrebet sammenkomst. I sådanne tilfælde justeres i definitionen til bet. 2: sammenkomst midt på dagen hvor der serveres varm eller kold mad. En formel differentiering imellem polyseme ord er dog ikke altid mulig. I databasen holdes der styr på de forskellige betydninger ved hjælp af homografnumre, hovedbetydningsnumre og underbetydningsnumre som stammer fra den trykte version af DDO. Der er altid et hovedbetydningsnummer, og det efterfølger lemmaet med en underscore: bil_1 refererer dermed til den første (og tilfældigvis eneste) hovedbetydning af lemmaet bil. Hvis hovedbetydningsnummeret er _0 betyder det at ordet endnu ikke er inkluderet i DDO. Hvis der er tale om en underbetydning, vil der være både et hovedbetydningsnummer og et underbetydningsnummer, fx refererer karet_1_2 til den anden underbetydning til den første hovedbetydning til lemmaet karet. Vi kan dermed aflæse af karet_1_2 at der er mindst to andre betydninger til karet: En hovedbetydning (navngivet karet_1 og en underbetydning, navngivet karet_1_1), selvom der ikke er nogen garanti for at begge disse andre er inkluderet i DanNet. Hvis et lemma har en homograf, navngives lemmaet med et efterfølgende komma+homografnummer, fx slæde,1_3, dvs. den tredje hovedbetydning af den første homograf til slæde. Systematisk polysemi gælder det forhold hvor grupper af ord udviser den samme betydningsvariation. Dette gælder fx ved institutioner hvor der ofte i tillæg til institutionsbetydningen forekommer en bygnings- og en menneskebetydning som det ses i eksemplerne Skolen nedbrændte (bygning) vs. Skolen udtalte at de ikke ønskede at deltage (den gruppe mennesker der udgør skolen). Hovedprincippet for disse ordgrupper er at der i sådanne tilfælde etableres et synset for hver betydning, i dette tilfælde altså hhv. en institutions-, en bygnings-, og en menneskebetydning, og at disse forbindes ved hjælp af relationen reg_polysem 7

8 for regular polysem. Dette gælder også i tilfælde hvor disse betydninger ikke er etableret konsistent i DDO. Fx har flere dyr i DDO en ekstra betydning som angiver madvarebetydningen (fx lam), men ikke alle spiselige dyr er angivet med denne, fx mangler madvarebetydningen for kanin. Da systematisk polysemi er temmelig omfattende og i praksis kræver nye korpusundersøgelser idet mange af betydninger mangler i DDO, skal det bemærkes at systematisk polysemi ikke er fuldt gennemført for alle relevante semantiske grupper i DanNet. Synonymi Synonymer angives i princippet i samme synset svarende til ét begreb, fx anses hustru, viv og kone som værende lemmaer for samme begreb. Dette gælder også selv om de evt. angiver forskelligt stilleje. Der forekommer også eksempler hvor to begreber er angivet som nærsynonymer ved hjælp af en relation; dette gælder tilfælde hvor den semantiske afstand trods alt anses for at være for stor til en egentlig sammenlægning i ét synset, fx dørslag og si. Konnotation og køn DanNet indeholder enkelte træk, så som konnotation (negative/positive) og køn (male/female). Disse træk er stort set kun angivet ved personer. Ord som rappenskralde og knag er således kodet med hhv. negativ og positiv konnotation, og rappenskralde er yderligere forsynet med trækket female hvorimod knag er kønsneutralt og derfor er underspecificeret for denne egenskab. For de fleste begreber med konnotation er det også angivet hvilket aspekt konnotationen vedrører, fx udseende, opførsel, intelligens mv., jf. figur 4 nedenfor som viser hvordan negativt ladede benævnelser for hhv. mænd og kvinder fordeler sig på områder. Figur 4: Negativt og positivt ladede benævnelser for hhv. mænd og kvinder fordelt på områder. 3. Relationer og træk Version 2 indeholder de relationer der er angivet i nedenstående figur. Relationer med fed er særlige for DanNet (indgår altså ikke i Princeton WordNet eller EuroWordNet). concerns used_for fodboldmål concerns sport hammer used_for hamre 8

9 used_for_object made_by has_holo_madeof has_holo_member has_holo_location has_holo_part has_hyperonym has_hyperonym ortho has_mero_madeof has_mero_member has_mero_part has_mero_location role_agent role_patient involved_agent involved_instrument near_synonym Reg_polysem xpos_near_synonym eq_has_synonym clipse used_for_object clips bagværk made_by bage mel has_holo_madeof brød partimedlem has_holo_member parti oase has_holo_location ørken øje has_holo_part ansigt birketræ has_hyperonym træ vejtræ has_hyperonym træ brød has_mero_madeof mel parti has_mero_member partimedlem hånd has_mero_part finger ørken has_mero_location oase passager role_agent rejse modtager role_patient modtage violin involved_agent violinist violinist involved_instrument violin si near_synonym dørslag kanin (dyr) reg_polysem kanin (kød) behandle xpos_near_synonym behandling bil eq_has_synonym car (link til Princeton WordNet) Udover relationer er der angivet semantiske træk på hhv. relationer og synset efter følgende skema: Træk på synset BC = id-nummer for et synset (Synsettet udgør et base concept i Princeton WordNet) Træk på relation Disjunct = id-nummer for et synset (Relationen er disjunkt med en anden relation, fx skål has_mero_made_of glas ELLER 9

10 Connotation = positive; negative (Synsettet har positiv eller negativ konnotation fx fjols connotation = negative) Sex = male; female (Synsettet refererer til en mand eller en kvinde) Domain= (se domæneoplysninger nedenfor i afsnit 4) porcelæn ELLER plastic) NEG (Relationen skal fortolkes negativt, fx. ungkarl role_agent gifte_sig) Ortho (relationen er ortogonal, dvs. ikke-taksonomisk; gælder kun has_hyperonym, fx vejtræ is_a træ, ortho) Restrict (Relationen er specificeret i forhold til en nedarvet relation, fx ved maleri: involved_agent maler; restriktion af den nedarvede involved_agent kunstner) 4. Domæne En domæne-oplysning i Den Danske Ordbog (DDO) ved navn 'sysfag' er blevet automatisk indsat i DanNet, dels i form af relationen 'domain', dels i form af trækket domain (Domain from DDO). Attributværdierne består af samme forkortelser for de enkelte domæner som de der er anvendt i DDO, og som der redegøres for nedenfor. Baggrund: Sysfag i DDO Elementet Sysfag der har 153 forskellige udfyldningsmuligheder (se listen nedenfor), er i DDO anvendt med to formål: 1) Mens 1. udgave af ordbogen blev redigeret, havde man mulighed for at kontrollere hvordan et givet fagområde blev dækket med opslagsord. 2) Man ønskede under redigeringen af 1. udgave at skabe mulighed for at kunne udtrække et givet fagområdes ordforråd til en fagordbog efter at ordbogen var færdigskrevet. Desuden mente man at Sysfag-elementet ville vise sig nyttigt i forbindelse med en senere udgivelse af en elektronisk version af ordbogen. Hovedreglen var at Sysfag skulle markeres så snart det var muligt, dvs. også ved ord eller betydninger der helt eller delvis er almensproglige. Fx blev ord som penge og værktøj udfyldt med Sysfag. Redaktørerne satte sysfag på ud fra en første indskydelse og uden at undersøge i detaljer hvordan lignende ord var markeret, og da der i redigeringsperioden kun var mulighed for et enkelt sysfag-element, kan ord fra samme semantiske område endda synonymer godt have forskellige sysfag-værdier (fx tallerken = mad, men kop = bol (bolig)). Der er senere foretaget en delvis revision for at sikre større ensartethed, men der er helt sikkert stadig visse uhensigtsmæssigheder i sysfag-udfyldningen. Under det videre arbejde med den digitale udgave af DDO er det blevet besluttet at der må være så mange sysfag på en betydning som man mener er relevante, og på længere sigt vil DDO derfor indeholde stadig flere sysfag-oplysninger der kan overføres til DanNet. En del betydninger som burde indeholde en sysfag-markering, mangler en sådan pga. almen forglemmelse fra redaktørens side. Sysfag-angivelsen kan også være fejlbehæftet fordi den ikke 10

11 blev tjekket af andre redaktører (feltet var usynligt i det udskriftsformat der blev læst i 2. runde). I andre tilfælde skyldes manglende oplysninger om sysfag at redaktøren med vilje undlod at markere det fordi begrebet tilhørte flere domæner. Man ønskede ikke at fremhæve et enkelt domæne på bekostning af andre, og angivelsen af to eller flere sysfag var på det tidspunkt ikke tilladt. På længere sigt vil DDO blive udvidet med oplysning om sysfag på ord der mangler en sådan, det gælder både de eksisterende artikler og de mange b-ord uden definition. Der blev i øvrigt i DDO skelnet skarpt mellem Sysfag-elementet og et andet domæne-element, nemlig elementet Fag. Fag-oplysningen blev trykt i ordbogen og brugt til at markere at noget var en faglig term, dvs. havde en ikke-almensproglige betydning. 'Fag' blev dog kun angivet ved polyseme lemmaer idet dets væsentligste funktion var at gøre det lettere for ordbogsbrugeren at få overblik over artiklen. Derfor kan Fag-elementet ikke anvendes til at udtrykke domæneområder fra DDO (alle de monoseme faglige lemmaer mangler fagmarkering). Nogle sysfag-betegnelser viste sig ikke at være blevet anvendt, de er derfor ikke medtaget i DanNet: fis (jagt og fiskeri), bød (bødkerhåndværk), mus (musik og dans msk og dan bruges i stedet), euf (europapolitik), træ (træindustri) Herunder følger en liste over de forskellige sysfag samt hvilken relation de er omsat til i DanNet. Ved nogle domæner er der en kort beskrivelse af hvilke slags ord domænet indeholder. Oversigt over domæneoplysninger Total Cirka antal lemmae r i DDO med dette sysfag (aug. 2010) Domain-relationen peger i DanNet på Synset nr. X med betydning/sense Y aku akustik_2 akæ arkæologi_1 ana anatomi_1 apo farmakologi_1 ark arkitektur_1 asl astrologi_1 ast astronomi_1 aut motorkøretøj_1 Bemærkninger om betydninger der er markeret med sysfag-værdien akustik: lyd, akustik, klang, forskellige ord der betegner 'at lyde på en bestemt måde' arkæologi: fund, grav, oldtidsgenstande, økser anatomi: legemsdele; adjektiver der betegner fysisk udseende (fx arrret, askeblond etc.). Jf. 'fyo' apotek, piller, salve arkitektur: dele af huse, by-ord, bygninger, udsmykning på huse, designord, arkitekt-ord, parker, verber der betegner at tegne etc. astrologi: astrologi-ord astronomi: planeter, stjerne, himmel, verdensrum, årtusinde, århundrede automobil: dele af biler, biler, bilulykke (overlap med 'ber'), jf. 'tra' 11

12 bag bage_3_1 bal ballet_1 ban bankvæsen_1 ber beredskab_2_1 bagerhåndværk: bageord, kager, brød jf. 'mad' ballet: balletord, jf. 'dan' (dans) bankvæsen: bank, konto, veksle, lån, valuta, afdrag beredskabskorps: redningstjeneste, alarm, ambulance, redning, ulykke, brand bik biokemi_1 bio biologi_1 bog bog_1 bol bolig_1 bot botanik_1 byg byggeri_ byggeri_2 byt byggeri_1 cyk cykel_1 dan dans_1 dip diplomati_1 dri driftsøkonomi_1 drk drik_1; drikkevare_1 dyr dyrlæge_1 edb (edb_1; informationsteknologi_1 ) ele elektronik_1_1 elt elektronik_1_1 ene energi_2_1 biokemi: bl.a. vitaminer, dna, protein, gær-ord biologi:væv, gen, økologi, ord der betegner alder (fyrrer og tresser fx) (jf. 'ana' anatomi, 'zoo' zoologi og 'bot' botanik) Bogvæsen bilblioteks-ord, redaktører, bøger, dele af bog Bolig: boliger, boformer, ting der hører til i en bolig. Overlap med køkkenting med sysfag 'mad' Drikkevarer, alkohol (jf nyd (nydelsesmiddel)) Jf zoo (zoologi) 12

13 erh erhvervsliv_1 etn etnologi_ antropologi_1 fam familie_2_ familieliv_1 fil filosofi_1 fje fjernsyn_1, tv_1 flm film_1 fly fly_1_1; flyvemaskine_1 fob forbruger_1 fol folkloristik_1 for forsikring_1 fot foto_1 fri hobby_1 frm frimærke_1 frs frisør_1 fsk fiskeri_1 fyo fysiologi_1 fys fysik_1 gas gastronomi 1975 madlavning geg geografi_1 gel geologi_1 forbrugerstof fysiologi, fysiske (kropslige) lidelser (fx 'andengradsforbrænding', kropslige egenskaber, fx 'ansigtskulør' og kropslige handlinger bredt forstået (fx også 'armsved' og 'afslappethed' (jf. 'ana', 'sun' og 'hel') gastronomi, madlavning. Jf 'mad'. gla glarmesterhåndværk 13

14 glarmester_1 gra layout_1 han handel_1 hav havebrug_1 hel helse_1_1; sundhed_1 her heraldik_1 his historie_3_2 hvn havnevæsen_1 hyg hygiejne_1 håa håndarbejde_1 hån håndværk_1 ind industri_1_1; industriområde_2 jag jagt_1_1 jer jernbane_1_1 jur jura,1_1 kem kemi_1 kin kemi_1 kom kommunikation_1 kon adel_ kongehus_1_1 kri kriminalitet_1 kul kultur_1 kun kunst_1 lam landmåling_1 Grafisk industri sundhedsord undtagen fysiske/fysiologiske ting (der har sysfag 'fyo'). Domain-relation 'Helse' og 'sundhed' i DanNet. Våbenskjold, ordener Ældre folkeslag Meget bred gruppe Personligt toilette, cremer etc. Jernbanevæsen, jf. tra (transportmidler) ytringsverber og ytringsverbalsubstantiver kongehus, adel, fyrste, hof Jf pot (politi) 14

15 lan landbrug_1 leg leg_1 lgg leg_1 lit litteratur_2 log logik_2 mad (fødevare_1;madvare_1) føde mad æde ædelse mal maling,1_ malerarbejde_1 mas teknik_2_2 mat matematik_1 med lægevidenskab_1; medicin_2 met meteorologi_1 mia mineralogi_1 mij miljø_1 mil militær_1 min minedrift_1 mot motorcykel_1 msk musik_ musikvidenskab_1 mtl metallurgi_1 mur murerhåndværk_1 myt mytologi_2 mad, madlavning Farver, maleord Maskiner, motorer Vejr Mineraler, diamant mv. Affald, miljø, forurening, genbrug Metallurgi læren om metaller 15

16 møn mønt_1 mål måleenhed_1 nat naturvidenskab_1 nyd nydelsesmiddel_1 nøk nationaløkonomi_1 oad administration_2_1 okk okkultisme_1 opt optik_1 pap papirindustri_1 per personalhistorie_1 pol politik_1 pom keramik_1_2 pos postvæsen_1 pot politi_1 pre presse,1_ medie_1 psy psykologi_1 mønter Ord der betegner størrelser, måleenheder Ret intetsigende gruppe med mange naturord og ord for naturlige fænomener i bred forstand. Fx også ord der betegner noget med tid. Alkohol-ord, rygning mv. Sammenfald med drk Offentlig administration Pottemageri pæd pædagogik_1_2 rad radio_1 red redningstjeneste_1 rej rejse,1_1_1 rek reklame_1_1 rel religionsord hotel (dog flest under 'erh'), turist, charter-, rejse, ferie. Sammenfald med 'fly' og 'trf'/'tra'. reklame, annonce, tilbud, 16

17 rum rumfart_1 religionsvidenskab_1 sad saddelmageri_2 sam samfundsvidenskab_1 san sanitet_1 scl sociologi_1 sex sexliv_ samliv_1 ska skattevæsen_1 skb skib_1 ski skibsbygning_1 skm skomageri_1 sko skovbrug_1 skr sy_1_2 sla slagter_1 sme smede_1 sne snedkerfag soc forsorg_1_1; socialforsorg_1 spi spil,1_1 spo (idræt_1;sport_1) spr sprogvidenskab_1 sta statistik_1 rumfart, astronaut, raket lille gruppe: tømme, saddel, saddelmager (jf. skr (skrædderi) samfund: stor gruppe, meget forskellige ord: arbejder, bolig, bonde, civil, samfund, valg, vismand, statsformer sanitet, afløb, wc, kloak (jf. 'hyg' (hygiejne)) sociologi ord der omhandler relationer mellem mennesker, ord der betegner grupperinger i samfundet og bestemte typer af mennesker overlap med 'sam' (samfund) skatter, afgifter (men mange *afgift-ord er ikke med her), fradrag. Sammenfald med øko, nøk og med de områder skatten dækker (mij fx). forskellige slags skibe og både men overlap med fx 'mil' (miltær) (skibe der bruges i militæret), 'tra' transportmidler (skibe der bruges til transport). skibsbygning: dele af skibe, ting der bruges i forb. med sejlads og skibsbygning skomager, forskellige slags sko sovbrug, nogle enkelte træsorter (meget sammenfald m. tøm (tømmerhåndværk) og sne (snedkerhåndværk)) nogle træbetydninger 'ved fra dette træ' mangler sysfag el. har botanik som fag skrædder : skrædder- og sy-ord, meget sammenfald med håa (håndarbejde) slagterhåndværk smedehåndværk snedkerhåndværk socialforsorg, bistandshjælp, institutioner, invalid-, misbrug (overlap med bl.a. pol, oad, sam) spil, sammenfald med leg, lgg (leg og spil) og edb (computerspil kan have edb som sysfag) sportsord sprogtermer; forskellige sprog; grammatiske termer; ord med betydning måde at tale på, fx pibe, pruste, stønne... (jf. 'kom'). Desuden mange pronominer. statistik 17

18 sun sundhedssektor_1; sundhedsvæsen_1 søf søfart_1 tan odontologi_1 tea teater_1 tek teknik_2 tel telekommunikation_1 tin tekstilindustri_1 tol toldvæsen_1 tra transportmiddel_1 trf trafik_1 typ typografi_1 tøj tøj_1 tøm tømrerhåndværk_1 und uddannelse_1 vid videnskab_1 vær håndværk_ værksted_1 våb våben_1 zoo zoologi_1 øko økonomi_1 sundhedsord undtagen fysiske/fysiologiske ting (=fyo). Overlap med 'hel' helse og 'med' (medicin). Ord vedr. søfart, sejlads. Overlap med ski (skibsbyggeri) og skb (skibe) Tandlægevidenskab tandlæger, fyldninger, rodbehandling etc. Teaterord (overlap med ballet (bal) og dans (dan)) Teknik i bred forstand Telekommunikation. Telefoni, mobiltelefoner, telegram etc. Forskellige tekstiler, tekstilfabrik etc. Overlap med 'skr' skrædderi og 'håa' håndarbejde Toldvæsen, toldkontrol Transportmidler, dele af transportmidler. Overlap med 'trf'. Offentlig trafik, trafikanter, vejforhold, vejarbejde, skiltning mm. Ord i forb. med redigering, typografi, korrektur etc. Tøj, beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande. Sko har sysfag 'sko' tømrerhåndværk Undervisning og uddannelse: klasser, karakterskala, skoler, fag etc. Videnskab forskning, forskellige videnskaber (men sammenfald med andre sysfag der betegner de forskellige videnskaber) Værktøj mm. våben Dyr og alt vedr. dyr jf. 'lan' (landbrug) afgift, beløb, lån, pris, penge, markeds-, etc. Gruppering af domain i større områder Hvis man ønsker større domæneområder, kan de enkelte domæner evt. grupperes på følgende måde Religion og filosofi 18

19 fil (filosofi) log (logik) jf. mat (matematik) rel (religion) okk (okkultisme) asl (astrologi) Jf. astronomi Samfundsforhold vid (videnskab) Jf. und (undervisning og uddannelse) und (undervisning (og uddannelse)) Jf. pæd (pædagogik), vid (videnskab) sam (samfund i bred forstand, dvs.begreber der ikke hører under kun ét af delområderne herunder) oad (offentlig administration) scl (sociologi) pot (politi) kon (kongehus) jur (jura) kri (kriminalitet) soc (socialforsorg) for (forsikring) fob (forbrugerstof) trf (trafik) red (redningstjeneste) ber (beredskabskorps) jer (jernbanevæsen) hvn (søfart) Politik pol (politik i bred forstand politiske begreber der ikke hører under diplomati eller militær) dip (diplomati) mil (militær) jf. ber (beredskabskorps) Økonomi og erhverv Gruppe 1: økonomi øko (økonomi i bred forstand økonomiske begreber der ikke hører under kun ét af delområderne herunder) dri (driftsøkonomi) nøk (nationaløkonomi) ban (bankvæsen) ska (skattevæsen) Gruppe 2 erhvervsliv 19

20 erh (erhvervsliv i bred forstand begreber der ikke hører under kun ét af delområderne herunder) lan (landbrug) hav (havebrug) sko (skovbrug) fis (fiskeri og jagt) fsk (fiskeri) jag (jagt) han (handel) tol (toldvæsen) rek (reklame) Gruppe 3 industri Jf. tekstilindustri (tin) ind (industri i bred forstand begreber der ikke hører under kun ét af delområderne herunder) pap (papirindustri) kin (kemisk industri) pla (plastindustri) Gruppe 4 traditionelle håndværk hån (håndværk i bred forstand dvs. begreber der hører under kun ét af delområderne herunder) bag (bagerhåndværk) gla (glarmesterhåndværk) mal (malerhåndværk) mur (murerhåndværk) pom (pottemagerhåndværk) sad (sadelmageri) skm (skomageri) skr (skrædderi) sla (slagterhåndværk) sme (smedehåndværk) sne (snedkerhåndværk) tøm (tømrerhåndværk) frs (frisørhåndværk) san (sanitet, VVS) typ (typografi) jf pre (presse), bog (bogvæsen) Gruppe 5: byggeri byg (byggeri i bred forstand - dvs. byggebegreber der ikke hører under byggeteknik eller skibsbygning) byt (byggeteknik) ski (skibsbygning) 20

Linguistic Specifications for DanNet Version 2

Linguistic Specifications for DanNet Version 2 DanNet June 27, 2012 Linguistic Specifications for DanNet Version 2 Bolette S. Pedersen & Anna Braasch, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Sørensen, Henrik

Læs mere

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Peter Widell og Ulf Dalvad Berthelsen (udg.): 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Århus 2006 DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Af Sanni Nimb (Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet)

Læs mere

DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet

DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet Bolette Sandford Pedersen, SANNI NIMB OG LARS TRAP-JENSEN DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet A wordnet for Danish is under compilation as a joint project between the Centre for Language

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE Navn: Fødselsdag: Udfyldt den: Udarbejdet af ÆLDRERÅDET LEMVIG KOMMUNE 1 Baggrund for plejetestamentet Ældrerådet i Lemvig Kommune har ønsket at støtte

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider

Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider Inspiration til diverse materialer og opgaver fra Odense Centralbibliotek netdatabaser og gode hjemmesider Beskrivelserne er målrettet det enkelte værksted: Bybondegården, Håndværksgården, Kulturgården

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Nye indgange til erhvervsuddannelserne

Nye indgange til erhvervsuddannelserne Nye indgange til erhvervsuddannelserne Funktions- og kompetencefællesskaber Udarbejdet for Undervisningsministeriet Bruno Clematide Kubix Per Bruhn Juni 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere