Årsregnskab Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2012. Bilag"

Transkript

1 Årsregnskab Bilag 1

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 18 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning 21 Generel administration 22 Dagrenovation 23 Storskrald og haveaffald 24 Glas, papir og pap 25 Farligt affald 26 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 30 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser m.v Omkostningskalkulationer på praktisk bistand m.v

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR D. BALANCEFORSKYDNINGER Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,92 01 Kontante beholdninger , , ,12 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,11 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,49 08 Realkreditobligationer , , ,58 10 Statsobligationer m.v , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,81 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,06 15 Andre tilgodehavender , , ,56 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,43 32 Langfristede tilgodehavender , , ,73 20 Pantebreve , , ,44 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,11 22 Tilgodehavender hos grundejere , , ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,78 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,91 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,26 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,77 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 37 Staten , , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,75 41 Alderssparefond , , ,84 42 Legater , , ,77 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,47 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,76 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,31 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,40 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 BALANCE , , ,96 4

5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,37 45 Alderssparefond , , ,84 46 Legater , , ,31 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 49 Staten , , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,29 50 Kassekreditter og byggelån , , ,29 51 Kortfristet gæld til staten , , ,60 52 Anden gæld , , ,60 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,46 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,31 55 Skyldige feriepenge , , ,37 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,18 59 Mellemregningskonto , , ,22 55 Langfristet gæld , , ,56 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,36 71 Pengeinstitutter , , ,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,49 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,71 72 Hensatte forpligtelser , , ,28 90 Hensatte forpligtelser , , ,28 75 Egenkapital , , ,40 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,73 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,74 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,93 BALANCE , , ,96 5

6 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. I ALT ØKONOMIUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift BEV Statsrefusion BEV Fælles formål Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Salg af Energibesparelser RÅD Energibesparende foranstaltninger RÅD Beboelse Anlæg Køb af Gesagervej 42B RÅD Køb af Gesagervej 46, Hedensted RÅD Salg af Vejlevej 103, Stouby RÅD Bygningsvedligehold RÅD Andre faste ejendomme Anlæg Diverse anlægsprojekter RÅD Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD Salg af Kurbørnehaven RÅD Byfornyelse Anlæg Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD Fritidsområder Drift BEV Grønne områder og naturpladser Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Fritidsfaciliteter Drift BEV Andre fritidsfaciliteter Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Redningsberedskab Drift BEV Redningsberedskab Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Bygningsvedligehold, Skoler RÅD Folkebiblioteker Folkebiblioteker Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Anlæg Bygningsvedligehold, Tandplejen RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Bygningsvedligehold, Dagplejen RÅD Børnehaver Anlæg Bygningsvedligehold, Børnehaver RÅD Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Drift BEV Fælles formål Anlæg

7 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD Administrativ organisation Drift BEV Administrationsbygninger Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Sekretariat og forvaltninger Anlæg Pulje til IT-anskaffelser RÅD Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift BEV Turisme Anlæg Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD Udvikling af yder- og landdistriktsområder Anlæg Udviklingsplaner for landdistrikter RÅD Lønpuljer m.v Drift BEV Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter BEV Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter BEV Renter af langfristede tilgodehavender Renter BEV Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter BEV Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter BEV Renter af langfristet gæld Renter BEV Kurstab og kursgevinster Renter BEV Tilskud og udligning Finansiering BEV Refusion af købsmoms Finansiering BEV Skatter Finansiering BEV Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Balanceforskydninger BEV Forskydninger i tilgodehavender hos staten Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Balanceforskydninger BEV Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 5 Balanceforskydninger BEV Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 5 Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Balanceforskydninger BEV Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV Finansiering BEV Arbejdsmarkedsudvalget Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Drift BEV Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift BEV

8 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 46 Tilbud til udlændinge Drift BEV Statsrefusion BEV Førtidspensioner og personlige tillæg Drift BEV Statsrefusion BEV Kontante ydelser Drift BEV Statsrefusion BEV Revalidering Drift BEV Statsrefusion BEV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift BEV Statsrefusion BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld til staten Balanceforskydninger BEV Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Drift BEV Boligformål Anlæg Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD Bygmarken etape 1 RÅD Dalbyvej 49 RÅD Egernvej RÅD Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD Kirketoften Rårup RÅD Mårvej, Hedensted RÅD Puljebeløb til boligformål RÅD Rådyrvej, Hedensted RÅD Samsinggårdvej - Delområde C RÅD Sikavej etape 4 RÅD Stenkærgård etape 2 RÅD Sverrigsvej 2 RÅD Stenkærgård etape RÅD Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD Pulje til afsl. byggemodninger RÅD Vest for Saturn/Venusvej RÅD Lillekongens Ager etape 1 RÅD Roloddet etape 1 RÅD Sikavej etape 3 RÅD Stenkærgård etape 1 RÅD Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD Areal mellem Hornsyld og Bråskov RÅD Friggsvej, Ølsted RÅD Erhvervsformål Anlæg Erhvervsvej Daugård RÅD Højskolebakken, Uldum RÅD Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD Kildeparken Hedensted RÅD Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD Mimersvejs forlængelse RÅD Puljebeløb til erhvervsformål RÅD Skiltemagervej, Hedensted RÅD Torvegade, Tørring RÅD Torvegade, Tørring øst RÅD Karrosserivej, Hedensted RÅD Erhvervsparken Ølholm RÅD Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD Ubestemte formål Anlæg Fællesudgifter og -indtægter RÅD Fritidsområder Drift BEV Naturbeskyttelse

9 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 1 Drift BEV Vandløbsvæsen Drift BEV Fælles formål Anlæg Faunapassage ved Klaks Mølle RÅD Miljøbeskyttelse m.v Drift BEV Diverse udgifter og indtægter Drift BEV Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Drift BEV Affaldshåndtering Drift BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Drift BEV Kommunale veje Drift BEV Vejanlæg Anlæg Sti V. Ørum - Uldum, pulje til cykelstier RÅD Omfartsvej vest om Ørum RÅD Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg Vejvedligehold øvrig vejnet RÅD Forøget kap. und. jernbanen ved Overholm RÅD Renovering af vejbroer RÅD Renoveringsarbejder på Korningvej RÅD Trafiksik., cykelstier og "sortpletafhjælpning" RÅD Vejbelysn. renov. af kabellægning RÅD Etablering af adgang for modulvogntog RÅD Energirenovering af vejbelysning RÅD Broarbejde i RÅD Vejvedligeholdelse RÅD Trafiksikkerhedsarbejder RÅD Kollektiv trafik Drift BEV Færgedrift Anlæg Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD Havne Drift BEV Kystbeskyttelse Anlæg beskyttelsesdiger ved As Vig RÅD Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger BEV Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger BEV Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Drift BEV Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift BEV Folkeskoler Anlæg Rårup Skole RÅD Rask Mølle Skole - plan for udbygning RÅD Indretning og indkøb af udstyr til PUC RÅD Stouby Skole - udearealer RÅD Korning Skole - indretning af lokaler RÅD Udbygn. af skolernes trådløse net RÅD Helhedspl.for renovering af Lindved og Hedensted skoler RÅD Ombygning af SFO i Åle RÅD Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Anlæg Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD

10 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg Boldbane i Ølholm RÅD Halområdet - analyse RÅD Ungdomsuddannelser Drift BEV Statsrefusion BEV Folkebiblioteker Drift BEV Kulturel virksomhed Drift BEV Statsrefusion BEV Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Dagtilbud til børn og unge Drift BEV Børnehaver Anlæg Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD Børnehaver - Renovering af inventar m.v. RÅD Den integrerede inst. Tusindfryd, Hedensted RÅD Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD Hornsyld Børnehave RÅD Køkkener RÅD Renovering af børnehaver RÅD Integrerede daginstitutioner Anlæg Etablering af vuggestuepladser RÅD Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Social- og Sundhedsudvalget Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift BEV Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift BEV Statsrefusion BEV Tilbud til ældre og handicappede Drift BEV Rådgivning Drift BEV Tilbud til voksne med særlige behov Drift BEV Statsrefusion BEV Tilbud til udlændinge Drift BEV Kontante ydelser Drift BEV Statsrefusion BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Seniorudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg Servicearealer - budgetpulje RÅD Serviceareal ved Kildevældet, Hornsyld RÅD Serviceareal ved Kirkedal, Rårup RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

11 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 1 Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Tilbud til ældre og handicappede Drift BEV Ældreboliger Anlæg Kildevældet, Hornsyld-24 ældreboliger RÅD Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Renovering af køkkeninventar RÅD Møllebo-aktivitetsområdet RÅD Nedergården-aktivitetsområdet RÅD Ombyg. Løsn.Plejec.(Akt.område) RÅD Ombygning af køkkener-(køkkenanalysen RÅD Etabl. af omklædn. Nederbylund, Tørring RÅD Rådgivning Drift BEV Tilbud til voksne med særlige behov Drift BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV

12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET (1000 kr.) (1000 kr.) 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (excl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Rapporttotal - udgift Rapporttotal - indtægt

13 Personaleoversigt Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.207, ,259 Funktioner Naturforvaltningsprojekter 0,667 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,333 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,130 0, Miljøtilsyn - virksomheder 0,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,500 0, Redningsberedskab 6,083 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 8,213 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 42,249 44, Vintertjeneste 0,048 0,000 Transport og infrastruktur i alt 42,297 44, Folkeskoler 710, , Syge- og hjemmeundervisning 0,050 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 27,014 22, Skolefritidsordninger 139, , Kommunale specialskoler 27,932 21, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4,593 3, Folkebiblioteker 21,847 22, Musikarrangementer 9,419 9, Andre kulturelle opgaver 0,371 0, Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,135 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,735 0, Ungdomsskolevirksomhed 23,316 19,997 Undervisning og kultur i alt 966, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 14,733 12, Kommunal tandpleje 13,425 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 6,317 5, Kommunal sundhedstjeneste 16,173 14,965 Sundhedsområdet i alt 50,648 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 6,126 17, Dagpleje 285, , Børnehaver 175, , Integrerede daginstitutioner 148, ,082 13

14 Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Særlige dagtilbud og særlige klubber 3,224 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 17,498 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 50,545 40, Døgninstitutioner for børn og unge 60,375 51, Ældreboliger 0,019 0, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 704, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 153, , Plejehjem og beskyttede boliger 4,955 3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 19,676 17, Alkoholbehandling m.v. 6,919 5, Behandling af stofmisbruger 4,597 3, Botilbud til midlertidigt ophold 9,681 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,540 0, Beskyttet beskæftigelse 5,016 1, Aktivitets- og samværstilbud 11,560 9, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 46,806 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 63, , Seniorjob til personer over 55 år 2,076 7, Beskæftigelsesordninger 13,202 0, Øvrige sociale formål 9,724 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.802, , Administrationsbygninger 2,229 2, Sekretariat og forvaltninger 281, , Administration vedrørende jobcentre 49,466 46, Turisme 1,493 2, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,250 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,000-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 335, ,019 Noter: Visse vederlag m.v. er ikke omregnet til stillinger. Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom. 14

15 LEGATREGNSKABER SAMT MELLEMVÆRENDE MED KIRKEN 15

16 Regnskab for Hedensted kommunes fælleslegat af 2008 Regnskab DRIFTSREGNSKAB: INDTÆGTER: Renter af obligationer kr ,22 Renter af indestående i pengeinstitut kr. 953,95 Udbytte, investeringsbeviser. kr ,87 Renter af pantebreve kr. 0,00 UDGIFTER: Uddeling.... kr ,00 Gebyr kr ,56 Annoncer m.v. 0,00 Driftsoverskud kr ,52 IALT kr ,04 kr ,04 STATUS: AKTIVER: Beholdninger pr : Indestående på konti i pengeinstitut kr ,36 Investeringsforeningsbeviser, nom. (flere) kr ,32 Obligationsbeholdning, nom. kr. 141,99 Pantebreve kr ,00 Kassebeholdning kr. 0,00 Aktier kr ,00 PASSIVER: Legatkapital pr kr ,22 Driftskapital: Overført driftskapital fra Kr ,97 Årets overskud.. kr , ,45 IALT kr ,67 kr ,67 Note: Balancesummen afviger med ,88 kr. i forhold til kommunes regnskab. Det skyldes at handel med værdipapirer ultimo først er bogført i kommunens regnskab efter lukningen af regnskab. 16

17 Niels H. Pedersen og hustrus mindelegat. Regnskab INDTÆGT: UDGIFT: Kassebeholdning, ifølge forrige års regnsk 145,87 Udbetalt i legatøjemed 0,00 Depotgebyr 150,00 Renter af aktiver: Indsat på bog til senere genplacering 334,98 Bankbog kt ,16 Køb af nye obligationer, nom. 0,00 Obligationer 35,75 Indsat på bog (15% af afkastet) 29,24 Pantebreve 0,00 344,91 490,78 Indsat på bog nr ,00 364,22 kursgevinst i forb. med udtræk 0,00 Kurstab i forbindelse med genplacering 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 334,98 334,98 Kassebeholdning v/ årets udgang 311,54 825,76 825,76 AKTIVER: PASSIVER: Obligationer, pålydende 397,84 Legatkapital - ved årets start ,98 Pantebrev 0,00 397,84 - afdrag på aktiver -334,98 Bankbog , , ,00 + erhvervelse af aktiver 364,22 Kassebeholdning 311,54 Legatkapital - ved årets udgang ,22 Kassebeholdning, ultimo 311, , ,76 Juelsminde, den 18. marts

18 Mellemværende med kirken ultimo Kirkens tilgodehavende ved kommunen primo Indtægter : Forskudsbeløb kirkeskat Tilskud fra præsteembedernes fællesfond Udgifter : Afregning af forskelsbeløb Landskirkeskat Kirkekasser Budgetreserver - 3% til uforudsete udg Provstiudvalgskasse m.v Kommunens tilgodehavende ved kirken ultimo Sag Ø

19 REGNSKABER VEDRØRENDE FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER 19

20 Spildevandsanlæg Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr Afdrag på gæld i Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr

21 Tømningsordning Forsyningens gæld til kommunen pr Tømning af septictanke: - ordinære stortanke forgæves kørsel Behandling af slam Administrationsudgifter Renter af mellemværende med Hedensted kommune INDTÆGTER: Bidrag for tømning Bidrag - forgæves kørsel Forsyningens gæld til kommunen pr

22 Generel administration Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Fælles formål affaldshåndtering Gebyr for fælles administration Lønninger Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

23 Dagrenovation Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - overført til Genbrugsstationer Dagrenovation - restaffald Renovationskørsel - vognmænd Renovationskørsel - L Afgift forbrændingsanlæg Kortlægning Affaldsspande Løn Andet 636 Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen INDTÆGTER: Renovationsafgifter Afhentning af spande på grunden Ekstra sommerhustømning lørdag Ekstra sommerhustømning - 4 ekstra tømninger Salg af spande Ombytning af spande Forsyningens gæld til kommunen pr

24 Storskrald og haveaffald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Storskrald Løn Administrationsudgifter Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

25 Glas, papir og pap Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Garantipris/spejderordning - papir og pap glas Affaldsøer - anskaffelse og vedligeholdelse papir glas Løn Administrationsudgifter Salg af genanvendelige materialer - papir glas Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

26 Farligt affald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Medicinaffald Løn Administrationsudgifter Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

27 Genbrugsstationer Forsyningens tilgodehavende hos kommunen Primosaldokorrektion - overført fra renovation Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Genbrugsstationer - fælles Sikerhedsrådgivning 441 Containerdrift Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen Løn Omkostninger Gebyr for genanvendelsesordninger - Miljøafgift -- husholdning Mærkatordningen Genbrugsstation Hedensted Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstation Kalhave Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer 846 Omkostninger Betaling til Østdeponi Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstation Hornsyld Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer

28 Genbrugsstation Klakring Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer ANLÆG: 0 Forsyningens tilgodegodehavende hos kommunen pr

29 Øvrige ordninger og anlæg Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Containerdrift Omlastning Neddeling Sortering Forsyningens gæld til kommunen pr

30 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2011 TIL OG FRA TIL 2013 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2011 til Fra til 2013 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Lokalt beskæftigelsesråd Teknik- og Miljøudvalg Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kollektiv trafik Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dagtilbud til børn og unge Social- og Sundhedsudvalg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Seniorudvalg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

31 IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER 31

32 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin I Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedenste I Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål pulje til afsl. bygg U Boligformål Puljebeløb til bolig U Boligformål Puljebeløb til bolig I Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Skovglimt U Boligformål Skovglimt U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Funktion Bevillingsprogram Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderu U

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bilag

Årsregnskab 2013. Bilag Årsregnskab 2013 Bilag Byrådsbehandling den 30. april 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Tværgående artsoversigt 6 Personaleoversigt 7-8 Specifikation

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Årsregnskab 2014. Bilag

Årsregnskab 2014. Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 29. april 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Årsregnskab Bilag

Årsregnskab Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september 2014 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere