Årsregnskab Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2012. Bilag"

Transkript

1 Årsregnskab Bilag 1

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 18 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning 21 Generel administration 22 Dagrenovation 23 Storskrald og haveaffald 24 Glas, papir og pap 25 Farligt affald 26 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 30 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser m.v Omkostningskalkulationer på praktisk bistand m.v

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR D. BALANCEFORSKYDNINGER Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,92 01 Kontante beholdninger , , ,12 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,11 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,49 08 Realkreditobligationer , , ,58 10 Statsobligationer m.v , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,81 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,06 15 Andre tilgodehavender , , ,56 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,43 32 Langfristede tilgodehavender , , ,73 20 Pantebreve , , ,44 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,11 22 Tilgodehavender hos grundejere , , ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,78 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,91 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,26 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,77 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 37 Staten , , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,75 41 Alderssparefond , , ,84 42 Legater , , ,77 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,47 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,76 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,31 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,40 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 BALANCE , , ,96 4

5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,37 45 Alderssparefond , , ,84 46 Legater , , ,31 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 49 Staten , , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,29 50 Kassekreditter og byggelån , , ,29 51 Kortfristet gæld til staten , , ,60 52 Anden gæld , , ,60 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,46 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,31 55 Skyldige feriepenge , , ,37 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,18 59 Mellemregningskonto , , ,22 55 Langfristet gæld , , ,56 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,36 71 Pengeinstitutter , , ,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,49 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,71 72 Hensatte forpligtelser , , ,28 90 Hensatte forpligtelser , , ,28 75 Egenkapital , , ,40 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,73 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,74 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,93 BALANCE , , ,96 5

6 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. I ALT ØKONOMIUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift BEV Statsrefusion BEV Fælles formål Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Salg af Energibesparelser RÅD Energibesparende foranstaltninger RÅD Beboelse Anlæg Køb af Gesagervej 42B RÅD Køb af Gesagervej 46, Hedensted RÅD Salg af Vejlevej 103, Stouby RÅD Bygningsvedligehold RÅD Andre faste ejendomme Anlæg Diverse anlægsprojekter RÅD Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD Salg af Kurbørnehaven RÅD Byfornyelse Anlæg Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD Fritidsområder Drift BEV Grønne områder og naturpladser Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Fritidsfaciliteter Drift BEV Andre fritidsfaciliteter Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Redningsberedskab Drift BEV Redningsberedskab Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Bygningsvedligehold, Skoler RÅD Folkebiblioteker Folkebiblioteker Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Anlæg Bygningsvedligehold, Tandplejen RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Bygningsvedligehold, Dagplejen RÅD Børnehaver Anlæg Bygningsvedligehold, Børnehaver RÅD Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Drift BEV Fælles formål Anlæg

7 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD Administrativ organisation Drift BEV Administrationsbygninger Anlæg Bygningsvedligehold RÅD Sekretariat og forvaltninger Anlæg Pulje til IT-anskaffelser RÅD Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift BEV Turisme Anlæg Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD Udvikling af yder- og landdistriktsområder Anlæg Udviklingsplaner for landdistrikter RÅD Lønpuljer m.v Drift BEV Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter BEV Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter BEV Renter af langfristede tilgodehavender Renter BEV Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter BEV Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter BEV Renter af langfristet gæld Renter BEV Kurstab og kursgevinster Renter BEV Tilskud og udligning Finansiering BEV Refusion af købsmoms Finansiering BEV Skatter Finansiering BEV Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Balanceforskydninger BEV Forskydninger i tilgodehavender hos staten Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Balanceforskydninger BEV Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 5 Balanceforskydninger BEV Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 5 Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Balanceforskydninger BEV Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV Finansiering BEV Arbejdsmarkedsudvalget Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Drift BEV Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift BEV

8 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 46 Tilbud til udlændinge Drift BEV Statsrefusion BEV Førtidspensioner og personlige tillæg Drift BEV Statsrefusion BEV Kontante ydelser Drift BEV Statsrefusion BEV Revalidering Drift BEV Statsrefusion BEV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift BEV Statsrefusion BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i kortfristet gæld til staten Balanceforskydninger BEV Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Drift BEV Boligformål Anlæg Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD Bygmarken etape 1 RÅD Dalbyvej 49 RÅD Egernvej RÅD Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD Kirketoften Rårup RÅD Mårvej, Hedensted RÅD Puljebeløb til boligformål RÅD Rådyrvej, Hedensted RÅD Samsinggårdvej - Delområde C RÅD Sikavej etape 4 RÅD Stenkærgård etape 2 RÅD Sverrigsvej 2 RÅD Stenkærgård etape RÅD Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD Pulje til afsl. byggemodninger RÅD Vest for Saturn/Venusvej RÅD Lillekongens Ager etape 1 RÅD Roloddet etape 1 RÅD Sikavej etape 3 RÅD Stenkærgård etape 1 RÅD Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD Areal mellem Hornsyld og Bråskov RÅD Friggsvej, Ølsted RÅD Erhvervsformål Anlæg Erhvervsvej Daugård RÅD Højskolebakken, Uldum RÅD Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD Kildeparken Hedensted RÅD Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD Mimersvejs forlængelse RÅD Puljebeløb til erhvervsformål RÅD Skiltemagervej, Hedensted RÅD Torvegade, Tørring RÅD Torvegade, Tørring øst RÅD Karrosserivej, Hedensted RÅD Erhvervsparken Ølholm RÅD Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD Ubestemte formål Anlæg Fællesudgifter og -indtægter RÅD Fritidsområder Drift BEV Naturbeskyttelse

9 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 1 Drift BEV Vandløbsvæsen Drift BEV Fælles formål Anlæg Faunapassage ved Klaks Mølle RÅD Miljøbeskyttelse m.v Drift BEV Diverse udgifter og indtægter Drift BEV Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Drift BEV Affaldshåndtering Drift BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Drift BEV Kommunale veje Drift BEV Vejanlæg Anlæg Sti V. Ørum - Uldum, pulje til cykelstier RÅD Omfartsvej vest om Ørum RÅD Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg Vejvedligehold øvrig vejnet RÅD Forøget kap. und. jernbanen ved Overholm RÅD Renovering af vejbroer RÅD Renoveringsarbejder på Korningvej RÅD Trafiksik., cykelstier og "sortpletafhjælpning" RÅD Vejbelysn. renov. af kabellægning RÅD Etablering af adgang for modulvogntog RÅD Energirenovering af vejbelysning RÅD Broarbejde i RÅD Vejvedligeholdelse RÅD Trafiksikkerhedsarbejder RÅD Kollektiv trafik Drift BEV Færgedrift Anlæg Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD Havne Drift BEV Kystbeskyttelse Anlæg beskyttelsesdiger ved As Vig RÅD Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger BEV Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger BEV Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Drift BEV Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift BEV Folkeskoler Anlæg Rårup Skole RÅD Rask Mølle Skole - plan for udbygning RÅD Indretning og indkøb af udstyr til PUC RÅD Stouby Skole - udearealer RÅD Korning Skole - indretning af lokaler RÅD Udbygn. af skolernes trådløse net RÅD Helhedspl.for renovering af Lindved og Hedensted skoler RÅD Ombygning af SFO i Åle RÅD Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Anlæg Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD

10 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg Boldbane i Ølholm RÅD Halområdet - analyse RÅD Ungdomsuddannelser Drift BEV Statsrefusion BEV Folkebiblioteker Drift BEV Kulturel virksomhed Drift BEV Statsrefusion BEV Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Dagtilbud til børn og unge Drift BEV Børnehaver Anlæg Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD Børnehaver - Renovering af inventar m.v. RÅD Den integrerede inst. Tusindfryd, Hedensted RÅD Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD Hornsyld Børnehave RÅD Køkkener RÅD Renovering af børnehaver RÅD Integrerede daginstitutioner Anlæg Etablering af vuggestuepladser RÅD Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Social- og Sundhedsudvalget Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift BEV Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift BEV Statsrefusion BEV Tilbud til ældre og handicappede Drift BEV Rådgivning Drift BEV Tilbud til voksne med særlige behov Drift BEV Statsrefusion BEV Tilbud til udlændinge Drift BEV Kontante ydelser Drift BEV Statsrefusion BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Seniorudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg Servicearealer - budgetpulje RÅD Serviceareal ved Kildevældet, Hornsyld RÅD Serviceareal ved Kirkedal, Rårup RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

11 Regnskabsoversigt REGNSKAB OPRINDELIG BUDGET INCL. TILLÆGSBEVILLIN GER BUDGET TILLÆGSBEVIL LINGER BEV/ RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK Mark. 1 Drift BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion BEV Tilbud til ældre og handicappede Drift BEV Ældreboliger Anlæg Kildevældet, Hornsyld-24 ældreboliger RÅD Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Renovering af køkkeninventar RÅD Møllebo-aktivitetsområdet RÅD Nedergården-aktivitetsområdet RÅD Ombyg. Løsn.Plejec.(Akt.område) RÅD Ombygning af køkkener-(køkkenanalysen RÅD Etabl. af omklædn. Nederbylund, Tørring RÅD Rådgivning Drift BEV Tilbud til voksne med særlige behov Drift BEV Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Drift BEV Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger BEV Indskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger BEV Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Balanceforskydninger BEV

12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET (1000 kr.) (1000 kr.) 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (excl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Rapporttotal - udgift Rapporttotal - indtægt

13 Personaleoversigt Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.207, ,259 Funktioner Naturforvaltningsprojekter 0,667 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,333 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,130 0, Miljøtilsyn - virksomheder 0,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,500 0, Redningsberedskab 6,083 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 8,213 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 42,249 44, Vintertjeneste 0,048 0,000 Transport og infrastruktur i alt 42,297 44, Folkeskoler 710, , Syge- og hjemmeundervisning 0,050 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 27,014 22, Skolefritidsordninger 139, , Kommunale specialskoler 27,932 21, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4,593 3, Folkebiblioteker 21,847 22, Musikarrangementer 9,419 9, Andre kulturelle opgaver 0,371 0, Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,135 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,735 0, Ungdomsskolevirksomhed 23,316 19,997 Undervisning og kultur i alt 966, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 14,733 12, Kommunal tandpleje 13,425 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 6,317 5, Kommunal sundhedstjeneste 16,173 14,965 Sundhedsområdet i alt 50,648 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 6,126 17, Dagpleje 285, , Børnehaver 175, , Integrerede daginstitutioner 148, ,082 13

14 Regnskab Opr. budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Særlige dagtilbud og særlige klubber 3,224 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 17,498 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 50,545 40, Døgninstitutioner for børn og unge 60,375 51, Ældreboliger 0,019 0, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 704, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 153, , Plejehjem og beskyttede boliger 4,955 3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 19,676 17, Alkoholbehandling m.v. 6,919 5, Behandling af stofmisbruger 4,597 3, Botilbud til midlertidigt ophold 9,681 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,540 0, Beskyttet beskæftigelse 5,016 1, Aktivitets- og samværstilbud 11,560 9, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 46,806 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 63, , Seniorjob til personer over 55 år 2,076 7, Beskæftigelsesordninger 13,202 0, Øvrige sociale formål 9,724 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.802, , Administrationsbygninger 2,229 2, Sekretariat og forvaltninger 281, , Administration vedrørende jobcentre 49,466 46, Turisme 1,493 2, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,250 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,000-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 335, ,019 Noter: Visse vederlag m.v. er ikke omregnet til stillinger. Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom. 14

15 LEGATREGNSKABER SAMT MELLEMVÆRENDE MED KIRKEN 15

16 Regnskab for Hedensted kommunes fælleslegat af 2008 Regnskab DRIFTSREGNSKAB: INDTÆGTER: Renter af obligationer kr ,22 Renter af indestående i pengeinstitut kr. 953,95 Udbytte, investeringsbeviser. kr ,87 Renter af pantebreve kr. 0,00 UDGIFTER: Uddeling.... kr ,00 Gebyr kr ,56 Annoncer m.v. 0,00 Driftsoverskud kr ,52 IALT kr ,04 kr ,04 STATUS: AKTIVER: Beholdninger pr : Indestående på konti i pengeinstitut kr ,36 Investeringsforeningsbeviser, nom. (flere) kr ,32 Obligationsbeholdning, nom. kr. 141,99 Pantebreve kr ,00 Kassebeholdning kr. 0,00 Aktier kr ,00 PASSIVER: Legatkapital pr kr ,22 Driftskapital: Overført driftskapital fra Kr ,97 Årets overskud.. kr , ,45 IALT kr ,67 kr ,67 Note: Balancesummen afviger med ,88 kr. i forhold til kommunes regnskab. Det skyldes at handel med værdipapirer ultimo først er bogført i kommunens regnskab efter lukningen af regnskab. 16

17 Niels H. Pedersen og hustrus mindelegat. Regnskab INDTÆGT: UDGIFT: Kassebeholdning, ifølge forrige års regnsk 145,87 Udbetalt i legatøjemed 0,00 Depotgebyr 150,00 Renter af aktiver: Indsat på bog til senere genplacering 334,98 Bankbog kt ,16 Køb af nye obligationer, nom. 0,00 Obligationer 35,75 Indsat på bog (15% af afkastet) 29,24 Pantebreve 0,00 344,91 490,78 Indsat på bog nr ,00 364,22 kursgevinst i forb. med udtræk 0,00 Kurstab i forbindelse med genplacering 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 334,98 334,98 Kassebeholdning v/ årets udgang 311,54 825,76 825,76 AKTIVER: PASSIVER: Obligationer, pålydende 397,84 Legatkapital - ved årets start ,98 Pantebrev 0,00 397,84 - afdrag på aktiver -334,98 Bankbog , , ,00 + erhvervelse af aktiver 364,22 Kassebeholdning 311,54 Legatkapital - ved årets udgang ,22 Kassebeholdning, ultimo 311, , ,76 Juelsminde, den 18. marts

18 Mellemværende med kirken ultimo Kirkens tilgodehavende ved kommunen primo Indtægter : Forskudsbeløb kirkeskat Tilskud fra præsteembedernes fællesfond Udgifter : Afregning af forskelsbeløb Landskirkeskat Kirkekasser Budgetreserver - 3% til uforudsete udg Provstiudvalgskasse m.v Kommunens tilgodehavende ved kirken ultimo Sag Ø

19 REGNSKABER VEDRØRENDE FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER 19

20 Spildevandsanlæg Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr Afdrag på gæld i Kommunens gæld til Hedensted Spildevand A/S pr

21 Tømningsordning Forsyningens gæld til kommunen pr Tømning af septictanke: - ordinære stortanke forgæves kørsel Behandling af slam Administrationsudgifter Renter af mellemværende med Hedensted kommune INDTÆGTER: Bidrag for tømning Bidrag - forgæves kørsel Forsyningens gæld til kommunen pr

22 Generel administration Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Fælles formål affaldshåndtering Gebyr for fælles administration Lønninger Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

23 Dagrenovation Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - overført til Genbrugsstationer Dagrenovation - restaffald Renovationskørsel - vognmænd Renovationskørsel - L Afgift forbrændingsanlæg Kortlægning Affaldsspande Løn Andet 636 Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen INDTÆGTER: Renovationsafgifter Afhentning af spande på grunden Ekstra sommerhustømning lørdag Ekstra sommerhustømning - 4 ekstra tømninger Salg af spande Ombytning af spande Forsyningens gæld til kommunen pr

24 Storskrald og haveaffald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Storskrald Løn Administrationsudgifter Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

25 Glas, papir og pap Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Garantipris/spejderordning - papir og pap glas Affaldsøer - anskaffelse og vedligeholdelse papir glas Løn Administrationsudgifter Salg af genanvendelige materialer - papir glas Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

26 Farligt affald Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Medicinaffald Løn Administrationsudgifter Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr

27 Genbrugsstationer Forsyningens tilgodehavende hos kommunen Primosaldokorrektion - overført fra renovation Primosaldokorrektion - fordeling af indtægter Genbrugsstationer - fælles Sikerhedsrådgivning 441 Containerdrift Administrationsudgifter Renter af mellemværende med kommunen Løn Omkostninger Gebyr for genanvendelsesordninger - Miljøafgift -- husholdning Mærkatordningen Genbrugsstation Hedensted Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstation Kalhave Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer 846 Omkostninger Betaling til Østdeponi Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstation Hornsyld Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer

28 Genbrugsstation Klakring Containerkørsel Affaldsfraktioner El-afgift refunderet El-distributionsafgift refunderet Forsikringer Omkostninger Salg af genanvendelige materialer ANLÆG: 0 Forsyningens tilgodegodehavende hos kommunen pr

29 Øvrige ordninger og anlæg Forsyningens tilgodehavende hos kommunen pr Containerdrift Omlastning Neddeling Sortering Forsyningens gæld til kommunen pr

30 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2011 TIL OG FRA TIL 2013 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2011 til Fra til 2013 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Lokalt beskæftigelsesråd Teknik- og Miljøudvalg Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kollektiv trafik Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dagtilbud til børn og unge Social- og Sundhedsudvalg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Seniorudvalg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

31 IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER 31

32 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin U Boligformål Fredsbovænget Kornin I Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedenste I Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål pulje til afsl. bygg U Boligformål Puljebeløb til bolig U Boligformål Puljebeløb til bolig I Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Skovglimt U Boligformål Skovglimt U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Funktion Bevillingsprogram Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderu U

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere