Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune"

Transkript

1 Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland sep Øverst ses vindmølleområdets lokalisering ved Lejbølle.

2 Indledning Rubenlund Agro A/S, V. Henning og Ulrik Bremholm, Korsvej 3, 5953 Tranekær anmelder hermed forslag til udvidelsen af vindmølleparken ved Lejbølle med 2 vindmøller og anmoder samtidig Langelands Kommune om at bringe projektet videre i VVM-fasen. Anmeldelsen vedrører et projektforslag med udvidelsen af 2 stk. 130 m høje vindmøller, henholdsvis nord og syd for det eksisterende mølleanlæg med 3 møller, så vindmølleanlægget i alt kommer til at bestå er 5 møller på en lige linje. Indholdsfortegnelse 1. Ansøger 2 2. Lokalt ejerskab 2 3. Vindmølleanlægget 3 4. Hensynet til omgivelserne 4 5. Produktion og afledte miljøeffekter 6 6. Støjforhold 6 7. Skyggeforhold 9 8. Konklusion 9 9. Kontaktoplysninger Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøger Rubenlund Agro A/S V. Ulrik og Henning Bremholm er ejer af matr. nr. 15q, Lejbølle By, Bøstrup (Nodre Strandvej 7) og 12 f Lejbølle By, Bøstrup (Sønder Strandvej 1B), som ligger henholdsvis nord og syd for de eksisterende møller ved Lejbølle. Rubenlund Agro A/S har udarbejdet sin projektanmeldelse med rådgivning fra Lemvigegnens Landboforening. Kontaktoplysninger findes på anmeldelsens bagside. 2. Lokalt ejerskab Ejerskabet af de eksisterende møller er fordelt så ca. halvdelen ejes af Langelands Elforsyning (LEF) og resten ejes af Lejbølle vindkraft og Lejbølle vindenergi. Af de ansøgte vindmøller vil de 20 % udbydes i VE-andele til beboer i lokalområdet og de resterende 80 % deles ligeligt mellem Rubenlund Agro A/S og LEF. Det vil derfor være 64 % af mølleanlægget der ejes lokalt på Langeland både i form af individuelle ejerskab (VE) og i fællesskab via LEF. De 15 % af vindmølleanlægget ejes udenfor Langeland og de resterende 21 % andele ejes af Rubenlund Agro A/S. Tabel 1: Ejerfordelingen af de nuværende og ansøgte møller samt det samlede vindmølleanlæg Ejer Nuværende 3 mølle ansøgte 2 møller total 5 møller LEF 49 % 40 % 45 % VE-andele 18 % 20% 19 % Lejbølle Vindengergi Rubenlund Agro A/S 25% 15 % 8% 40% 21 % 2 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

3 3. Vindmølleanlægget Eksisterende vindmølleanlæg De eksisterende 3 vindmøller er 3 MW møller fra Siemens på 130 meter i total højde. De tre møller er opstillet i 2010 efter udarbejdelsen af en VVM i 2006 Fyns Amt samt lokalplan i Det oprindelige ansøgte projekt havde et hovedforslag på 4 møller og et alternativ forslag på 5 møller. De eksisterende møller har fungeret som testmøller og denne testperiode afsluttedes i 13/ Ansøgte udvidelse af vindmølleanlæg Lokalområde 18-V5.01 De to ansøgte møller er af samme størrelse og type som de 3 ansøgte møller, men med en 3.2 MW generator. Placeringen af de 2 nye møller er henholdsvis nord og syd for de eksisterende 3 møller, som svare til det oprindelig projekt der blev lavet VVM på i Mølletypen har siden 2010 udviklet sig fra en 3.0 MW generator til en 3.2 MW generator og derfor ønskes det samtidig at opgradering af de 3 eksisterende møller med den nyeste generator, hvilket vil give en forøgelse af produktionen. Kommuneplanen Den ansøgte udvidelse vurderes at leve op til kommuneplanens retningslinjer og om at samle større vindmøller i enkelte områder, hvor der tages hensyn til de landskabelige og æstetiske hensyn, ved placering på en lige linje og med samme type møller. Nordligste mølle Vurdering i tidligere VVM-process Lokalområde Kort 1. De ansøgte møller ses med rød og de eksisterende møller med blå, som står indenfor lokalområde 18-V5.01 indtegnet med lilla. Ved den sydligeste møller ligger lokalområde for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle. I 2006 kom der nye regler til støj fra vindmøller til boliger i landzonen og til støjfølsomme områder. Det var ikke muligt i det oprindelige projekt for den nordligste mølle at overholde kravet til støj til boligen på Sønderskovvej 13 med den valgte mølletype og derfor blev den valgt fra i det tidligere projekt. Løsning i det ansøgte projekt. Sønderskovvej 13 er købt at Rubenlund Agro A/S og vil enten nedlægges som beboelse eller beboelse vil flyttes nord for udbygningerne for at kunne overholde støjkravene til beboelse i det åbne land. Møllen er placeret tæt på Lejbølle, men det sikres at støjkravet kan overholdes til Lejbølle på det skærpede støjkrav. 3 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

4 Sydligste mølle Vurdering i tidligere VVM-proces Den sydligste vindmølle ligger tæt på lokalområdet for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle og i høringsperioden var der kritik af den påvirkning af støj og skyggekast, der ville være til skydebanerne fra den sydligste mølle og de indgav en indsigelse mod projektet. Derfor blev det valgt ikke at opføre den sydligste mølle i det tidligere projekt. Vindmølleområdet Lejbølle Løsning i det ansøgte projekt. Der er lavet en aftale mellem Rubenlund Agro A/S og Tranekær Tullebølle Jagtforening og Lejbølle Hjortbane, som ejer af henholdsvis flugtskydebanen og hjortebanen. Aftalen indebære at møllen kan stoppes for at undgå gener af støj og skyggekast ved brug af skydebanen og skydebanen har trukket deres indsigelse tilbage mod opsætningen af møllen i 8/ Det samlede anlæg Det samlede anlæg vil bestå af 5 møller på en lige linje fra nord til syd med en indbyrdes afstand på 325 m. Møllerne vil have en total højde på 130 m og være med en generator på 3,2 MW. 4. Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således at planlægningen ikke alene tager hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Landskabet Vindmølleområdet ligger i et let bølget terræn med hatbakker, som er præget af hovedgårdslandskab med hegn og bevoksede diger, som overvejende opleves som et storskala landskab. Vindmølleområdet ligger, som det meste af Langeland indenfor kystnærhedszonen og indenfor et udpeget område med større sammenhængende landskab. Det ansøgte anlæg ligger udenfor det udpegede værdifulde landskaber, som ligger lige vest for den sydligste ansøgte mølle, som det ses på kort 2. Sydvest for vindmølleområdet ligger Tranekær og Tranekær slot som er udpeget som særligt bevaringsværdigt hovedgårdsejerlav, særlig bevaringsværdig Kort 2 Vindmølleområdets omgivelser med angivelse landskabsudpegninger. landsby og særligt kulturhistorisk beskyttelseområde. Der er to kirker inden for 5 km, hvor den nærmeste er Bøstrup kirke og den næst nærmeste er Trankær kirke. Begge kirker har en kirkebeskyttelseområde, som det ses på kort 3 Både de eksisterende og ansøgte møller vil stå udenfor strandbeskyttelse, men der er givet en dispensation til vingeoverslag af strandbeskyttelseslinjen til de eksisterende møller, hvilket også forventes at blive nødvendigt for de ansøgte vindmøller. I VVM af tidligere projekt med 4-5 møller ved Lejbølle er der forholdt til de ovenstående landskabsforhold med visualiseringer, og det vurderes at disse visualiseringer stadig er repræsentative i vurderingen af udvidelsen af vindmølleanlægget 4 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

5 fra 3 til 5 møller. I den tidligere vurdering af opstilling af fem møller ved Lejbølle, er der ikke vurderet at være nogen væsentlig påvirkning i forhold til landskabet, der alene forhindre opstilling af fem møller. Vindmølleområdet Lejbølle Det vil være relevant at forhold sig i en ny vurdering til forandringen fra tre møller til fem møller i forhold til de nævnte fokusemner som kulturhistorie (Kirker, Tranekær slot m.m), kystnærhedszonen, strandbeskyttelse og uforstyrrede landskaber. Grundvand Vindmølleområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) men de to ansøgte vindmøller ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). I den forbindelse skal der redegøres for, at der ikke anses muligt at finde alternative placeringsmuligheder til opstilling af vindmøller, og at der ved anvendelse af arealer til vindmøller er tale om et meget lille arealforbrug. Der skal i den videre planlægning for vindmøller sikres en grundvandsbeskyttelse af området. Natur Den nordligste ansøgte mølle er placeret på åben mark øst for Hesthave skov, som er fredskov, men uden skovbeskyttselselinje. Den sydligste møller er placeret øst for mose og engområdet Maden og det er relevant at forholde sig til både dyrelivet i tilknytning til området, dog eksisterer der i forvejen en vis forstyrrelse fra skydebanen, som ligger i nærheden. Der er 6,7 km fra vindmølleområdet til nærmeste EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområde -Centrale Storebælt og Vresen. Vindmølleanlægget vurderes umiddelbart ikke at være i konflikt med overordnede natur- og beskyttelsesinteresser. Tilstedeværelsen og vindmølleanlæggets mulige påvirkning af særligt beskyttelseskrævende bilag IV-arter mv. vurderes som et led i den videre planlægning samt evt. afværgeforanstaltninger vurderes. Afstand til nabobeboelse I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange møllernes totalhøjde. For møller med en totalhøjde på 130 m medfører dette en mindsteafstand på 520 m fra nabobeboelse til mølletårn. Kravet er opfyldt for alle eksisterende nabobeboelser undtagen for Sønderskovvej 13, som er ejet og forventes nedlagt som beboelse eller boligen flyttet længere væk. Kort 3. Vindmølleområdets omgivelser med angivelse kulturhistoriske interesse.. Samspil med andre vindmølleklynger Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere et krav om, at eksisterende eller 5 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

6 5. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Lejbølle har middelgode vindforhold. Der har været en gennemsnit produktion om året per mølle fra de eksisterende møller i gennem de sidste 3-4 år på 9,0 GWh. Den årlige el-produktion fra de ansøgte møller forventes til 9,3 GWh (resultat -10%), svarende til 2160 husstandes årlige el-forbrug à 4,3 MWh. Ved opgradering af de eksisterende møller til en generator 3,2 vil der opnåes en øget produktion på de eksiterende møller også. Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer med en el-produktion fra vindmøller fortrænges udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen i udledning af kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Det er estimeret, at der pr. produceret GWh kan spares 784 tons CO 2 -udledning. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de to vindmøller at kunne producere ca. 315 GWh, hvilket vil spare atmosfæren for en CO 2 -udledning på ca tons. Kort 4. Vindmølleområdets omgivelser med afstandskravet på 520 meter samt naturbeskyttede områder. planlagte vindmøller, der er med mindre end 28 gange vindmøllernes totalhøjde (svarende til 3,6 km ved 130 m høje møller) fra vindmølleområdet, skal vurderes, så det sikres, at den samlede påvirkning af landskabet er ubetænkelig. Indenfor denne afstand findes 3 eksisterende 900-kW møller fra 2002 (75 m) syd for Nedergård. I forhold til visualisering 14 i tidligere VVM-redegørelse vil vindmøllerne ved Nedergård stadig opleves som en adskilt gruppe trods et vindmølleanlæg ved Lejbølle på 5 stk. 6. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) på særligt støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 eller 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Det fremgår af kort 5, at vindmølleprojektet overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land og ved samlet bebyggelse. Det fremgår af kort 6, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen skal støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, med mindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne. Ved nærværende anmeldte projekt er afstanden til eksisterende vindmøller så stor, at der kan ses bort fra støjpåvirkning fra disse. Det ses af kort 5 og 6, at støjkrav for fritliggende beboelser overholdes for alle beboelser udover Sønderskovvej 13, der på grund af afstandskravet forudsættes 6 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

7 mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Bemærk! Der ikke er støjkrav ved skydningsbanen, der er sat en 60dB grænse, dette er et vilkårligt tal, kun sat ind for at inkludere skydebanen i støjberegningerne. Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Bemærk! Der ikke er støjkrav ved skydningsbanen, der er sat en 60dB grænse, dette er et vilkårligt tal, kun sat ind for at inkludere skydebanen i støjberegningerne. Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 Ikast Anmeldelse af udvidelse af DK-7430 vindmølleområde ved Lejbølle Ann Danielsen / Beregnet: :00/ Ann Danielsen / Beregnet: :00/ DECIBEL - Kort 6.0 m/s DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: L1 Udvidelse 2 stk. SWT _79.5NH Beregning: L1 Udvidelse 2 stk. SWT _79.5NH Støj [db(a)] Støj [db(a)] m Kort: Kort _6100_ _600, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: 620,151 Nord: 6,099,976 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt m Kort: Kort _6100_ _600, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: 620,151 Nord: 6,099,976 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 5. Beregnet støjudbredelse med udvidelse fra 2 SWT-3,2MV ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den inderste cirkel angiver støjgrænsen for fritliggende beboelser, og de yderste cirkler angiver støjgrænsen for områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 7 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

8 mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Bemærk! Der ikke er støjkrav ved skydningsbanen, der er sat en 60dB grænse, dette er et vilkårligt tal, kun sat ind for at inkludere skydebanen i støjberegningerne. Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Bemærk! Der ikke er støjkrav ved skydningsbanen, der er sat en 60dB grænse, dette er et vilkårligt tal, kun sat ind for at inkludere skydebanen i støjberegningerne. Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 Ikast Anmeldelse af udvidelse af DK-7430 vindmølleområde ved Lejbølle Ann Danielsen / Beregnet: :03/ Ann Danielsen / Beregnet: :03/ DECIBEL - Kort 6.0 m/s DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: Lavfrekvent L1 Udvidelse 2 stk. SWT _79.5NH Beregning: Lavfrekvent L1 Udvidelse 2 stk. SWT _79.5NH Støj [db(a)] Støj [db(a)] 20 db(a) 20 db(a) m Kort: Kort _6100_ _600, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: 620,151 Nord: 6,099,976 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt m Kort: Kort _6100_ _600, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: 620,151 Nord: 6,099,976 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 6. Beregnet udbredelse af lavfrekvent støj fra udvidelse af 2 SWT-3,2MV ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den røde cirkel angiver støjgrænsen for såvel fritliggende beboelser som områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 8 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

9 nedlagt eller beboet af mølleejer. Støjkravet for samlede bebyggelser som Lejbølle er ligeledes overholdt. 7. Skyggeforhold Miljøministeriets anbefaler, at ingen nabobeboelse må påføres over 10 timers reel skyggekast om året. Af kort 7 fremgår det, at nabobolig B vil få marginalt mere end 10 timers skyggekast om året. Vindmøllerne bliver derfor leveret med automatisk skyggekastregulering for at regulere overskridelsen. Der vil af landinspektør blive afsat koordinater ved naboboligen, der vil angive det vindue, hvor indenfor skyggekast skal begrænses, og vindmøllerne vil derefter regulere/standse, når solens position sammen med vindretningen gør, at vindmøllen kaster skygge på beboelsen. SHADOW - Kort Beregning: Udendørs 15x15 L1 Udvidelse 2 stk. SWT _79.5NH Timer per år, reelt tilfælde 0 Timer 5 Timer 10 Timer 20 Timer 40 Timer 60 Timer 100 Timer 8. Konklusion Opstilling af vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt. Samlet set vurderes det, at udvidelsen med 2 vindmøller henholdsvis nord og syd for eksisterende vindmølleanlæg kan indpasses i forhold til landskabelige samt andre hensyn. Den øgede årlig elproduktion vil være på ca. 20 GWh. Området vurderes egnet til udvidelsen uden væsentligt modstridende interesser. Projektforslaget: Afstandskravene og støjkravene kan overholdes ved alle nabobeboelser, idet Sønderskovvej 13 nedlægges som beboelse eller flyttes længere væk. Skyggekastkravene kan overholdes ved brug af automatisk skyggekastregulering Der er ingen konflikter, med fredning, kulturhistorie, værdifulde landskaber Der er ingen konflikt med naturbeskyttelse, dog skal arter på habitatdirektivets bilag 4 undersøges nøjere. Landskabet vurderes umiddelbart at kunne bære et vindmølleprojekt af den foreslåede størrelse. De landskabelige konsekvenser ved gennemførelse af projektet skal dog klarlægges og sikres gennem den videre planlægning. Rubenlund Agro A/s anmoder hermed om, at Langelands Kommune sender projektet videre til VVM m Kort: Kort _6100_ _620, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: 620,820 Nord: 6,098,850 Ny mølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 7. Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer fra 2 V90-2,0 MW i et normalt år. Den røde kurve angiver grænseværdien på 10 timer årligt, reel værdi. 9 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

10 9. Kontaktoplysninger Ansøger: Rådgiver: Ulrik Bremholm, Rubenlund Agro A/S, Korsvej 3, 5953 Tranekær tlf mail: Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Birthe Thordahl Christensen tlf / mail: Lemvigegnens Landboforening yder rådgivning og sparring omkring vindmølleprojekter gennem hele processen fra idé-fase til etablering, drift eller handel. Landboforeningens vindmølleteam samarbejder med ressourcepersoner fra flere virksomheder og rummer dermed kompetencer til rådgivning igennem hele processen med udvikling af et vindmølleprojekt. 10. Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Lov om fremme af vedvarende energi, også kaldet VE-loven, indeholder 4 ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller. Den grønne ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har kommunen mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. En kommune kan i forbindelse med nye vindmølleprojekter søge om tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Mange kommuner vælger at inddrage borgerne aktivt i processen. Værditabsordningen: Du har mulighed for at få erstatning for værditab på din beboelsesejendom, hvis du bliver nabo til et vindmølleprojekt. Hvis der skal opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, kan du anmelde krav om erstatning for værditab til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. Garantiordningen: Som vindmøllelav kan man søge om en garanti på op til kr. til brug ved optagelse af lån. Garantifonden administreres af Energinet.dk, og den gør det lettere for lokale opstillere at optage kommercielle lån til finansiering af forundersøgelser, og derved kan initiativtagerne holdes økonomisk skadeløse, hvis projektet ikke kan realiseres. Køberetsordningen: Bor du i nærheden af et vindmølleprojekt, kan du engagere dig i projektet ved at købe andele i det. Køberetsordningen, som administreres af Energinet.dk, sikrer, at borgere, som bor i nærheden af et vindmølleprojekt, kan tage aktiv del i projektet ved at købe andele i det. Læs mere på Genvej til statslig information om vindmøller. Hjemmesiden og de økonomiske ordninger er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. 10 Oktober 2014 Lemvigegnens Landboforening

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær August 2013 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær December 2012 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Offentligt møde 15. marts 2017 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Beskrivelse af projektet Projektet består af 6 møller med en totalhøjde på 149,9 m på Holmen, som er beliggende ca. 2

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 149,9 m nordøst for Skave. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Området udmærker sig ved en meget god vindressource pga. af den forholdsmæssige kystnære

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere