benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering"

Transkript

1 benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

2 Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 12 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, beskæftiger ca medarbejdere fordelt over hele landet.

3 Benchmarking markedet for innovationsfinansiering (2013) Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon

4 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 1 AF INDLEDNING Vækstfondens vision er at yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder. Det gør vi ved at medfinansiere lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV er) ved at investere egenkapital direkte i virksomheder og via fonde og ved at yde lån og stille kautioner. Denne opgørelse gør status på adgangen til finansiering i Europa i 2012 og samtidig benyttes en benchmarkingmodel til at måle, hvordan Danmark placerer sig i forhold til de førende lande i Europa målt over en treårig periode. Som noget nyt har vi i år valgt at lave et separat indeks for markedet for venturekapital. Det giver mulighed for at kunne følge udviklingen på henholdsvis venture- og kreditmarkedet og gøre status på Danmarks placering i Europa målt på begge former for finansiering. Med opdelingen tydeliggøres det, at de to markeder står over for forskellige udfordringer, og at de har udviklet sig meget forskelligt de seneste år. Opgørelsen af venturemarkedet viser, at Danmark i 2012 især har været god til at tiltrække kapital fra udenlandske investorer, og at vi samtidig er det land i Europa, hvor de nationale ventureselskaber investerer mest i de tidlige faser. Samlet set viser det nye venturekapitalindeks, at Danmark over en treårig periode ( ) er nr. to kun overgået af Schweiz og at vi har reduceret afstanden til førstepladsen. Danmark har derimod en udfordring, når det gælder kreditmarkedet. For sjette år i træk vurderer de danske virksomheder, ifølge The Global Competitiveness Report, at det er blevet sværere at optage lån i banken til bl.a. investeringer. For perioden er Danmark nr. syv i Europa. Dette års opgørelse er suppleret med en ny indikator, som ser nærmere på, i hvilken grad SMV er reelt opnår finansiering og her er Danmark placeret på en 10. plads i den seneste opgørelse fra Opgørelsen baserer sig på data fra The European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), The Global Competitiveness Report , som blev offentliggjort medio 2013, og SMEs Access to Finance Survey 2011 (EC og ECB).

5 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 2 AF ADGANG TIL FINANSIERING STATUS PÅ 2012 VENTUREMARKEDET Det danske venturemarked har igen i 2012 udviklet sig positivt på den samlede investeringsaktivitet. De danske ventureinvestorer foretog således investeringer for 2,1 mia. kr. i 2012 en fremgang på 20 pct. sammenlignet med For en mere detaljeret gennemgang af det danske venturemarked se Det danske marked for venturekapital (Vækstfonden, 2013). De danske ventureinvestorers interesse for virksomheder i tidlige udviklingsfaser (seed og startup) er desuden forblevet på et højt niveau. Og ifølge EVCA var danske ventureselskaber også i 2012 dem, der investerede mest i early stage, når aktiviteten måles som andel af BNP, jf. figur 1. FIGUR 1: DANMARK NR. 1 PÅ NATIONALE VENTUREFONDES INVESTERINGER I TIDLIGE FASER 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% ,01% 0,00% DK IRL FIN UK S NO F B CH NL D P A E I EL Kilde: EVCA. Det danske venturemarked er samtidig velintegreret med udlandet, hvilket betyder, at danske ventureselskaber investerer i udlandet, ligesom udenlandske venturefonde investerer i danske virksomheder. De udenlandske fondes interesse for danske virksomheder kan have stor betydning for, om virksomhederne over tid er i stand til at rejse tilstrækkeligt med kapital til at realisere deres ambitiøse vækstplaner. I både 2011 og 2012 har danske virksomheder tiltrukket betydeligt med kapital fra udenlandske investorer. Andelen af kapital, som kommer fra udenlandske investorer, udgør nu mere end 40 pct. af den samlede kapital, som tilføres danske virksomheder, jf. figur 2.

6 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 3 AF 12 FIGUR 2: UDENLANDSKE FONDE STÅR FOR MERE END 40 PCT. AF INVESTERINGERNE I DANSKE VIRKSOMHEDER 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% CH IRL NL A DK E B D UK S P I NO FIN F EL Kilde: EVCA. KREDITMARKEDET Det danske kreditmarked har derimod været hårdt ramt af den finansielle krise. For sjette år i træk vurderer en række udvalgte virksomheder og nationale eksperter, ifølge The Global Competitiveness Report, at adgangen til lånefinansiering i Danmark er forværret. I 2012 er Danmark nede på en 10. plads, jf. figur 3. FIGUR 3: DÅRLIGERE ADGANG TIL LÅNEFINANSIERING I DANMARK 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, ,5 1,0 0,5 0,0 FIN NO S CH B D F NL A DK UK P IRL E EL I Kilde: The Global Competitiveness Report.

7 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 4 AF BENCHMARKINGMODELLEN For at kunne måle størrelsen og sammensætningen af det danske marked for innovationsfinansiering, sammenlignet med det øvrige Europa, har vi siden 2001 benyttet en benchmarkingmodel. Et velfungerende marked kræver et stærkt økosystem med en god infrastruktur, et solidt input af gode forretningsideer, som kan transformeres til succesfulde virksomheder, samt smidig adgang til kompetent og risikovillig kapital. Vækstfondens rolle i økosystemet er at skabe adgang til kapital, jf. figur 4. FIGUR 4: KRITISKE FAKTORER FOR INNOVATIONSFINANSIERINGSSYSTEMET Infrastruktur Administrative barrierer og skattesatser Input Iværksætteri, uddannelse, forskning og patenter Kapital Rejst kapital, early stageinvesteringer, adgang til lånefinansiering, offentlige investeringer, ventureinvesteringer i indenlandske virksomheder samt udgående investeringer Exit Børsnoteringer og industrielle salg Kilde: Vækstfonden. Om et marked reelt er velfungerende kan være vanskeligt at måle. Det antages derfor, at volumenen og sammensætningen af markedet for innovationsfinansiering er mål for, hvor velfungerende markedet er. Lande med større og mere diversificerede venturemarkeder har alt andet lige bedre betingelser for værdiskabelse i nye innovative virksomheder. Ambitionen har været at udvikle en benchmarkingmodel, hvor det er muligt at måle, hvor god adgangen til risikovillig kapital er på tværs af lande og samtidig sikre, at en massiv direkte offentlig indsats ikke alene kunne sikre en førsteplads. En lav andel af offentlige investeringer vurderes at være et udtryk for markedsmodenhed, idet det private marked i højere grad er selvbærende. Desuden er omfanget af ind- og udgående investeringer også et udtryk for, hvor modent markedet er. Et højt niveau af

8 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 5 AF 12 udenlandske investeringer i Danmark og vice versa indikerer således en høj grad af integration og dermed overførsel af viden og kompetencer mellem de danske og de udenlandske markeder. VENTUREMARKEDET Konkret er der udvalgt seks indikatorer for venturekapital, som rummer markedets størrelse, aktivitetsniveau, fokus på virksomheder i tidlige udviklingsfaser og integrationen med udlandet. De seks indikatorer er: rejst kapital, early stage-investeringer, ventureinvesteringer i indenlandske virksomheder, offentlige investeringer samt ud- og indgående investeringer. For de indikatorer, hvor det er muligt, benyttes et treårigt gennemsnit for at udjævne årlige udsving. For kapital under forvaltning benyttes dog summen af den rejste kapital i en tiårig periode, hvilket giver en indikation af markedets størrelse. Kilden til benchmarkingopgørelsen af venturemarkedet er EVCA Yearbook, som giver detaljerede informationer om ventureinvesteringer i europæiske lande. For at evaluere det danske marked for venturekapital fra år til år er det vigtigt at være i stand til at sammenligne det danske marked med tilsvarende markeder i andre europæiske lande. De udvalgte europæiske lande, som indgår i denne benchmarkingopgørelse, er: Østrig (A), Belgien (B), Danmark (DK), Finland (FIN), Frankrig (F), Tyskland (D), Grækenland (EL), Irland (IRL), Italien (I), Holland (NL), Norge (NO), Portugal (P), Spanien (E), Sverige (S), Schweiz (CH) og Storbritannien (UK). Set over en treårig periode har Danmark forbedret sig på tre indikatorer: investeringer i tidlige faser, udgående investeringer og andelen af offentlige investeringer. På kapital under forvaltning og indgående investeringer er placeringen uændret i forhold til seneste måling, mens Danmark er gået én plads tilbage på samlede investeringer i danske virksomheder, jf. tabel 1. TABEL 1: DANMARKS PLACERINGER FOR ADGANG TIL KAPITAL Kapital under forvaltning 3 3 Samlede investeringer i danske virksomheder 6 7 Early stage-investeringer 3 1 Offentlige investeringer Indgående investeringer 5 5 Udgående investeringer 2 1 Kilde: EVCA.

9 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 6 AF 12 Fremgangen i offentlige investeringer er i denne sammenhæng et udtryk for, at statens direkte investeringer i innovative virksomheder udgør en mindre del af de samlede investeringer fra danske investorer. Det er imidlertid ikke et udtryk for, at statens direkte involvering er blevet mindre de seneste år men at markedet samlet set er blevet større. Tilbagegangen i samlede investeringer i danske virksomheder hænger sammen med, at der i 2012 ikke har været nogen af de helt store kapitalrejsninger med medvirken fra udenlandske investorer. I 2013 er der imidlertid allerede blevet offentliggjort en række større investeringsrunder, hvilket kunne tyde på, at Danmark det kommende år vil forbedre sig på denne indikator. Måling af individuelle indikatorer giver detaljeret information om udvalgte områder fx ventureinvesteringer. For at kunne sige noget entydigt om udviklingen i Danmark samles den detaljerede information i en samlet indikator, som angiver landenes totale placering for adgangen til kapital i forhold til hinanden. For at kunne sammenligne forskellige parameterværdier er de enkelte værdier normaliseret ved hjælp af minimum-maksimum-metoden. Ved at bruge denne metode spænder de individuelle parameterværdier fra 0 (det land, der klarer sig dårligst) til 1 (det land, der klarer sig bedst). Denne metode sikrer dermed, at afstanden mellem det dårligste og det bedste land er ens på tværs af alle de individuelle indikatorer. De individuelle indikatorer indgår herefter med samme vægt i det samlede kapitalindeks. Ind- og udgående investeringer vægtes imidlertid med 50 pct. hver, idet denne form for integration med udlandet er en styrke men ikke det primære indsatsområde for den offentlige indsats på markedet. Samlet set er Danmark placeret på en 2. plads for perioden , jf. figur 5. Danmark er desuden ét af kun tre lande, som har forbedret sin score sammenlignet med sidste års måling. Endelig har afstanden til det førende land aldrig været mindre, end den er netop nu. FIGUR 5: INDEKS FOR ADGANGEN TIL VENTUREKAPITAL 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, ,3 0,2 0,1 0,0 CH DK UK S IRL NL B F NO FIN P D A I E EL Kilde: Vækstfonden.

10 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 7 AF 12 KREDITMARKEDET For kreditmarkedet er der aktuelt udvalgt to indikatorer 1) Adgang til lånefinansiering for virksomheder, som har en god forretningsplan, men som ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder, 2) SMV ers opnåelse af lånefinansiering. Begge disse indikatorer er bygget på spørgeskemaundersøgelser. Der laves ikke et indeks for kreditmarkedet, da der aktuelt kun indgår to indikatorer. På adgangen til lånefinansiering har Danmark oplevet tilbagegang over en treårig periode. Udfordringerne på det danske kreditmarked hænger sammen med, at Danmark blev hårdt ramt af den finansielle krise. Adgangen til lånefinansiering i Danmark er, ifølge The Global Competitiveness Report, forværret igen i 2012 det gælder ligeledes for hovedparten af de europæiske lande. For perioden er Danmark nr. syv i Europa. Målt på den nye indikator, SMV ers opnåelse af lånefinansiering, er Danmark placeret på en 10. plads i den seneste opgørelse fra OPSUMMERING Over en treårig periode er status, at venturemarkedet i Danmark er forbedret og nu er meget tæt på at være på niveau med Schweiz, som er det førende land i Europa. På kreditmarkedet går udviklingen imidlertid den forkerte vej og Danmark er aktuelt placeret i midterfeltet blandt de 16 europæiske lande, som indgår i denne opgørelse. Kreditpakken fra 2012, som styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder over de næste tre år, burde imidlertid være medvirkende til at forbedre adgangen til lånefinansiering de kommende år. Kreditpakken giver Vækstfonden mulighed for at tilbyde Vækstlån for 5,5 mia. kr. og nye Vækstkautioner for over 1 mia. kr.

11 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 8 AF 12 APPENDIKS A ADGANG TIL VENTUREKAPITAL REJST KAPITAL FIGUR A1: VENTUREKAPITAL UNDER FORVALTNING, PCT. AF BNP 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% ,40% 0,20% 0,00% CH UK DK P NO FIN S F NL E IRL B D I A EL Kilde: EVCA Yearbook for årene INVESTERINGER I LANDET FIGUR A2: VENTUREINVESTERINGER I INDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, PCT. AF BNP 0,080% 0,070% 0,060% 0,050% 0,040% 0,030% ,020% 0,010% 0,000% S FIN UK CH IRL NO DK F NL D B A P E I EL Kilde: EVCA Yearbook for årene

12 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 9 AF 12 FIGUR A3: EARLY STAGE-INVESTERINGER, PCT. AF BNP 0,045% 0,040% 0,035% 0,030% 0,025% 0,020% ,015% 0,010% 0,005% 0,000% DK S FIN CH NO IRL B UK F NL D P E A I EL Kilde: EVCA Yearbook for årene FIGUR A4: OFFENTLIGE INVESTERINGER, ANDEL AF SAMLEDE INVESTERINGER 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% B CH EL I P UK F IRL D DK NL S E A NO FIN Kilde: EVCA Yearbook for årene

13 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 10 AF 12 FIGUR A5: UDGÅENDE INVESTERINGER, PCT. AF BNP 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DK CH NL B UK IRL D F S NO FIN P A E I EL Kilde: EVCA Yearbook for årene FIGUR A6: INDGÅENDE INVESTERINGER, PCT. AF BNP 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CH A IRL NL DK B UK I E S D FIN NO F P EL Kilde: EVCA Yearbook for årene

14 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 11 AF 12 TABEL A1: DANMARKS PLACERINGER FOR ADGANG TIL KAPITAL Kapital under forvaltning 3 3 Samlede investeringer i danske virksomheder 6 7 Early stage-investeringer 3 1 Offentlige investeringer Indgående investeringer 5 5 Udgående investeringer 2 1 Kilde: EVCA. SAMMENVEJNING AF KAPITALINDIKATORER FIGUR A7: VENTUREKAPITALINDEKS 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, ,3 0,2 0,1 0,0 CH DK UK S IRL NL B F NO FIN P D A I E EL Kilde: EVCA og Vækstfonden.

15 VÆKSTFONDEN / 4. OKTOBER 2013 / SIDE 12 AF 12 APPENDIKS B ADGANG TIL FREMMEDKAPITAL FIGUR B1: ADGANGEN TIL LÅNEFINANSIERING (SKALA 1-6) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, ,5 1,0 0,5 0,0 S NO FIN B CH NL DK A D F UK P E I IRL EL Kilde: The Global Competitiveness Report, FIGUR B2: SMV ERS ADGANG TIL BANKLÅN HVOR MANGE OPNÅR LÅNEFINANSIERING FIN S A CH F B D NO I DK E P UK NL EL IRL Kilde: EC og ECB, Note: Figuren viser andelen af virksomheder, som opnår fuld finansiering (If you applied and tried to negotiate for this type of financing over the past six months, did you: receive all the financing you requested, receive only part of the financing you requested, refuse to proceed because of unacceptable costs or terms and conditions, or have you not received anything at all?).

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS. VÆKSTFONDENS ÅRSRAPPORT 2006 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, formand Caroline Søeborg Ahlefeldt Jørn Kildegaard Andreas C. J. Lehmann Carl Christian Nielsen Conni Simonsen

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Det danske biotek økosystem

Det danske biotek økosystem Erhvervsstyrelsen, november 2012 Økosystemer for nye vækstvirksomheder Det danske biotek økosystem Thomas Ebdrup Kommenterende sammenfatning af Jørgen Rosted All rights reserved. November 2012. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Alternativ behandling

Alternativ behandling Alternativ behandling Virkeligheden er stadig præget af kapitaltørke og kreditklemme, og det hæmmer udviklingen af nye virksomheder i Danmark. Det er skidt nyt for samfundet, men faktisk også for de eksisterende

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem Nordic Innovation PUBLICATION 2012:14 // Oktober 2012 Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Authors: Rambøll Management

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere