MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS"

Transkript

1 Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens 112 Formål/målsæt. Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats Evt. handleplaner Der udarbejdes hvert år en samarbejdsplan Deltagere Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen Kontaktudvalget Som kredsrådet Formål/målsæt. Forberedelse af og opfølgning på arbejdet i kredsrådet Deltagere Ledelsessekretariatschefen (fra politiet) og relevante administrative repræsentanter fra de enkelte kommuner Lokalrådene Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsats i lokalområdet Lovgrl./komm. Normalforretningsorden for lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi Formål/målsæt. Sikre en lokalt funderet udmøntning af de kriminalitetsbekæmpende og forebyggende strategier, der vedtages i kredsrådet eller på nationalt plan Evt. handleplaner Der udarbejdes hvert år handlingsplaner for de enkelte lokalråd. Snitflader Kommunernes SSP-organisation. Deltagere Lederne af den relevante lokalpolitiafdeling og beredskabsafdeling, lokalpolitiafdelingens forebyggelsesmedarbejder samt 3 repræsentanter fra kommunerne og 3 repræsentanter for lokalsamfundene. 1

2 2. Beredskab Beredskabskommissionerne i de enkelte kommuner Overordnet drøftelse af sager af beredskabsmæssig karakter. Lovgrl./komm. Beredskabslovens 9 Formål/målsæt. Sikre at redningsberedskaberne i de enkelte kommuner er i stand forebygge, begrænse og afhjælpe skader ved ulykker og katastrofer Deltagere Linjechefen for beredskabet, lederne af de relevante beredskabsafdelinger, borgmesteren for de enkelte kommuner, beredskabschefen for de enkelte kommuner og øvrige udvalgsmedlemmer. Antal møder 3-4 Beredskabsstaben (strategisk niveau) Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregionen. Lovgrl./komm. Beredskabslovens 17 Formål/målsæt. Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Snitflader Beredskabsstaben (operativt niveau) Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren, chefen for Totalforsvarsregionen og chefen for Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter. samt 1 2 samarbejdsmøder/øvelser Beredskabsstaben (operativt niveau) Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregionen. Lovgrl./komm. Beredskabslovens 17 Formål/målsæt. Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Snitflader Beredskabsstaben (strategisk niveau) Deltagere Linjechefen for beredskabet samt repræsentanter for Totalforsvarsregionen, Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter, relevante kommuner og andre myndigheder og sanarbejdspartnere. samt 1 2 samarbejdsmøder/øvelser Epidemikommissionen Det første møde forventes afholdt i marts 2009 Lovgrl./komm. Formål/målsæt. Evt. handleplaner Snitflader Deltagere Antal møder 2

3 Møder med Region Sjællands Sundhedsberedskabs- og Præhospitale Udvalg Samarbejde med Regionen på sygehusområdet Formål/målsæt. Sikre samarbejde og koordination af indsatsen på skadessteder i forbindelse med ulykker og kriminalitet Deltagere Linjechefen for beredskabet og lederen af Region Sjællands Præhospitale enhed, lederen af akutbilerne, repræsentanter for lægevagt og sygehuse, herunder de psykiatriske samt ambulanceentreprenørerne, de kommunale redningsberedskaber, kommunerne og Embedslægeinstitutionen Antal møder 2 Møder med Embedslægeinstitutionen Samarbejde om emner, hvor politiet har behov for lægefaglig assistance, herunder f.eks. ligsyn og kørekortsager Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af samarbejdet på de områder, hvor politiet har behov for lægefaglig assistance Deltagere Politiadvokaten for særlovskriminalitet, linjecheferne for beredskabet og lokalpolitiet samt repræsentanter for embedslægeinstitutionen Møder med Statens Luftfartsvæsen Samarbejde om Roskilde Lufthavn Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af emner vedrørende lufthavnssikkerhed og gennemførelse af grænsekontrol Deltagere Linjechefen for lokalpolitiet, repræsentanter fra OPA og ledelsen af Tune Lufthavn.. Møder med festivalledelser Samarbejde om politiets indsats i forbindelse med festivaller Formål/målsæt. Koordination af den sikkerhedsmæssige afvikling af større udendørs musikog underholdningsarrangementer Deltagere Linjechefen for lokalpolitiet, medarbejdere fra OPA og festivalledelser 3

4 Møder med handelsstandsforeninger Samarbejde med forskellige brancheorganisationer, herunder restauratørernes, om lokale arrangementer Formål/målsæt. Koordination om afvikling af arrangementer, særlige målrettede indsatser mv. Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne og repræsentanter for handelsstandsforeningerne 3. Dyreværn og fødevarer Møder med Fødevareregionen Lovgrl./komm. Formål/målsæt. Evt. handleplaner Snitflader Deltagere Antal møder Etablering afventer retningslinjer fra Rigspolitiet efter strukturændringer på området Kontaktpersonsordning for dyreværnsorganisationer Samarbejde med dyreværnsorganisationer Lovgrl./komm. Der afventes nye retningslinjer fra Rigspolitiet på området Formål/målsæt. Sikre et smidigt samarbejde og korte kommunikationsveje til de vigtigste dyreværnsorganisationer Deltagere Lederen af dyreværnsenheden og repræsentanter for dyreværnsorganisationerne. Antal møder Mindst 1 4. Kriminalitetsforebyggelse Koordinationsudvalg kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau) Arbejde med lokalrådets plan for den kriminalitetsforebyggende indsats, herunder bl.a. den kriminalpræventive strategi for 2009 Formål/målsæt. Tilrettelæggelse af politikredsens kriminalitetsforebyggende arbejde Evt. handleplaner Fastlægges i lokalrådene Snitflader Lokalrådene og de kommunale SSP-strukturer Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, politistationernes kriminalpræventive medarbejder samt de af kommunerne udpegede medarbejdere fra socialforvaltning, skole, gademedarbejdere mv. 4

5 Lokale forebyggelsesteams kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau) Løsning af konkrete kriminalitetsforebyggende opgaver efter drøftelse med koordinationsudvalget og eventuelt i lokalråd Formål/målsæt. Udførelse af kriminalitetsforebyggende arbejde Evt. handleplaner Fastlægges i lokalrådene Snitflader Koordinationsudvalgene og de kommunale SSP-strukturer Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, politistationernes kriminalpræventive medarbejder samt de af kommunerne udpegede medarbejdere fra socialforvaltning, skole, gademedarbejdere mv. og eventuelt andre repræsentanter fra lokalsamfundet som f.eks. beboerrådgivere, erhvervsfolk mv. Ugentlige statusmøder i nogle kommuner kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau) Synliggørelse af uhensigtsmæssig adfærd på individniveau med henblik på en samlet koordineret indsats, herunder f.eks. forebyggelse af jalousi- og æresforbrydelser samt socialt udsatte familier Formål/målsæt. Ugentlig opfølgning på hændelser og tendenser, herunder også på individniveau og drøftelse og iværksættelse af konkrete tiltag Snitflader Lokalrådene, koordinationsudvalgene, de lokale forebyggelsesteams og de kommunale SSP-strukturer Deltagere Politistationernes forebyggelsesmedarbejdere, SSP-konsulenter samt repræsentanter for socialforvaltninger, gademedarbejdere mv. Antal møder Mellem 26 og 52 Beboermøder, herunder møder med idrætsforeninger Lokale problemstillinger eller initiativer Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af fælles indsatser i forhold beboelsesområder mv. Snitflader Lokalrådene Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne samt beboere, medlemmer af idrætsforeninger mv. Konkliktråd Konfliktmægling mellem offer og gerningsmand i straffesager, hvor gerningsmanden har tilstået Lovgrl./komm. Forsøgsordning, hvor Midt- og Vestsjællands politikreds er forsøgskreds Formål/målsæt. Udfinde sager, der er egnede til mægling mellem offer og gerningsmand Deltagere Medarbejdere fra Forebyggelsessekretariatet, Det Kriminalpræventive Råd og konfliktmæglerne Antal møder 2 5

6 5. Psykiatri og misbrug mv. Møder med psykiatrien i Region Sjælland Indsatsen over for psykisk syge Formål/målsæt. Aftale/koordinere fælles forhold på områder som undvigelse, overfald og udarbejdelse af attester, herunder etablering af et tæt samarbejde mellem faste kontaktpersoner Snitflader Møderne med Sct. Hans Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet og repræsentanter for psykiatrien i Region Sjælland Antal møder 2 Møder med Sct. Hans Indsatsen over for psykisk syge indlagt på Sct. Hans Formål/målsæt. Aftale og koordinere fælles forhold på områder som undvigelse, overfald og udarbejdelse af attester, herunder etablering af et tæt samarbejde mellem faste kontaktpersoner Snitflader Møderne med Region Sjælland Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet og repræsentanter for Sct. Hans Antal møder 1 Møder med opholdssteder mv. for utilpassede unge Erfaringsudveksling og samarbejde vedrørende truede unge Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af fælles initiativer mv. med truede unge Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, medarbejdere fra forebyggelsessekretariatet og repræsentanter for institutionerne Møder med væresteder, varmestuer og misbrugscentre Erfaringsudveksling og samarbejde vedrørende brugere af de pågældende steder Formål/målsæt. Aftale og koordinere fælles initiativer på de pågældende steder eller i forhold til brugere heraf Deltagere Lederne af de relevante lokalpolitiafdelinger og lederne af de lokal væresteder mv. 6

7 6. Trafiksikkerhed Møder i vejcentre Samarbejde med vejcentrene Formål/målsæt. Drøftelse af opgaver på det statslige vejnet, der indebærer et samarbejde mellem politi og vejcentre, herunder fjernelse af forulykkede køretøjer og samarbejde om kvalitetssikring af data i forbindelse med færdselsuheld Snitflader Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren og chefen for Vejcentret samt på operativt niveau lederen af færdselsafdelingen og lederne af de operative ledere af afdelingerne i Vejcentret Antal møder 1 Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg Lokale initiativer i de enkelte kommuner vedrørende trafiksikkerhed, herunder skolestart mv. Formål/målsæt. Tværfaglig håndtering af lokale initiativer vedrørende færdselssikkerhed, herunder skoleveje, sorte pletter, særlige kampagner mv. Snitflader Lokalt kriminalitetspræventivt arbejde i øvrigt Deltagere Lederne af lokalpoliti- og beredskabsafdelinger, lederen af færdselsafdelingen og repræsentanter for kommunernes tekniske forvaltninger, skolernes færdselskontaktlærere, kørelærere og repræsentanter for cyklistforbundet. Antal møder Forskelligt fra kommune til kommune 7. Illegalt arbejde Netværk vedrørende illegalt arbejde Indsatsen mod illegalt arbejde Lovgrl./komm. Rigspolitiets nationale strategi på området Formål/målsæt. Udarbejde lokale strategier for bekæmpelse af illegalt arbejde samt at etablere lokale netværk/kontaktpersonordninger Evt. handleplaner Lokal strategi for bekæmpelse af illegalt arbejde Snitflader Arbejdsgruppe vedrørende illegalt arbejde Deltagere Chefanklageren, politiadvokaten for særlovskriminalitet, linjechefen for lokalpolitiet samt repræsentanter for Skat, fagforeningerne, beskæftigelsesregionen og Dansk Byggeri Antal møder 2 7

8 Arbejdsgruppe vedrørende illegalt arbejde Tilrettelæggelse af operativt samarbejde om bekæmpelse af illegalt arbejde Lovgrl./komm. Rigspolitiets nationale strategi på området Formål/målsæt. Samarbejde vedrørende forskellige typer af konkrete operative indsatser Evt. handleplaner Lokal strategi for bekæmpelse af illegalt arbejde Snitflader Netværk vedrørende illegalt arbejde Deltagere Politiadvokaten for særlovskriminalitet, medarbejdere fra Rigspolitiets Udlændingeafdeling samt repræsentanter fra Skat og fagforeningerne 8. Kvindehandel mv. Indsats mod prostitutionens bagmænd Etablering af netværk og fælles aktioner mod handel med kvinder og organiseret udnyttelse af prostituerede kvinder Lovgrl./komm. Regeringens handleplan til bekæmpelse af handel med mennesker og Rigspolitiets nationale strategi på området Formål/målsæt. Udarbejde lokale handlingsplaner for indsatsen mod prostitutionens bagmænd, herunder for etablering af samarbejde med andre relevante myndigheder mv. på området Evt. handleplaner Lokal handlingsplan for indsatsen mod prostitutionens bagmænd Deltagere Linjechefen for efterforskning, Skat, Reden/Stop Kvindehandel, Røde Kors, Center mod Menneskehandel og relevante sociale myndigheder 9. Jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Møder om forebyg. af jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Møder, der kan styrke det et tværfagligt samarbejde og informationsudvekling vedrørende alvorlige forbrydelser med baggrund i jalousi eller andre samlivsrelaterede forhold Lovgrl./komm. Rigspolitiets overordnede strategi for en styrket indsats mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Formål/målsæt. Udarbejde lokale handlingsplaner for indsatsen mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser, herunder for etablering af et tæt og rettidig samarbejde med andre relevante myndigheder mv. på området Evt. handleplaner Lokal handlingsplan for indsatsen mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet, medarbejdere fra forebyggelsessekretariatet, særlige kontaktpersoner fra beredskaberne, lokalpolitiet og efterforskningen samt repræsentanter for kommunerne, sygehusregionen og krisecentrene 8

9 10. Bevillinger Bevillingsnævnene Lovgrl./komm. Formål/målsæt. Evt. handleplaner Snitflader Deltagere Antal møder Behandling af ansøgninger om spiritusbevilling Restaurationsloven og bevillingsstrategi for Midt- og Vestsjællands politikreds Sikre en smidig og effektiv behandling af ansøgninger om spiritusbevilling Nej, men bevillingsstrategi for Midt- og Vestsjællands politikreds Ingen Funktionslederen i ledelsessekretariatets juridiske sektion samt medlemmer af bevillingsnævnet Efter behov 11. Afsoning mv. Møder med Kriminalforsorgen Det første møde afholdes i marts 2009 Lovgrl./komm. Formål/målsæt. Evt. handleplaner Snitflader Deltagere Antal møder Møder med arresthusene Samarbejdet med arresthusene Formål/målsæt. Drøftelse af generelle problemstillinger vedrørende pladser, kontrollerede besøg, flytning og kørsel af arrestanter samt særlige pladsbehov i forbindelse med større begivenheder Deltagere Chefanklageren, lederne af beredskabet og lokalpolitiet i Roskilde, lederen af efterforskningsafdelingen for personfarlig kriminalitet samt arrestforvareren og vagtmesteren for arresten i Roskilde 12. SKAT mv. Møder med SKAT (overordnet) Lovgrl./komm. Formål/målsæt. Evt. handleplaner Snitflader Deltagere Antal møder Der afventes nationale retningslinjer for samarbejdet med SKAT fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet 9

10 13. Retterne Møde med retterne (overordnet) Samarbejde om overordnede og generelle forhold, herunder berammelser, udsættelsesforretninger mv. Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af samarbejde med retterne Snitflader Møde med retterne (sagsbehandlerniveau) Deltagere Chefanklageren, en politiadvokat, linjechefen for lokalpolitiet (efter behov) samt retspræsidenterne og retternes sekretariatschefer Møde med retterne (sagsbehandlerniveau) Samarbejde om behandling af konkrete sager Formål/målsæt. Drøftelse af det konkrete samarbejde med retterne, herunder bl.a. berammelse, frister mv. Snitflader Møde med retterne (overordnet) Deltagere Politiassessor, administrativt personale fra en politiadvokatur, sekretariatscheferne fra retterne og administrativt personale fra retterne 14. Pressen Møder med pressen Politiets samarbejde med og håndtering af pressen Lovgrl./komm. For politiets vedkommende reglerne om tavshedspligt og politikredsens midlertidige pressepolitik Formål/målsæt. Sikre et smidigt og velfungerende samarbejde med pressen, herunder således at pressen betjenes på et tilfredsstillende niveau Deltagere Politikredsens øverste ledelse, sekretariatschefen, linjecheferne, lederen af vagtcentralen, ledelsessekretariatets kommunikationsmedarbejdere og repræsentanter fra pressen alt efter den konkrete sammenhæng og behov, dog mindst et stormøde om året 10

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3/2008 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi, der blev holdt mandag den 15. september 2008 på Politigården, Skovbogade 3, Roskilde Deltagere:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 4/2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. december 2007 kl. 1000 i Roskilde LEDELSESSEKRETARIATET Midt- og Vestsjællands

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI Samarbejdsplan 2011 1 Indledning 1. Samarbejdet i og opgaver for kredsrådet... 4 2. Samarbejdet i og opgaver for lokalrådene... 4 3. Øvrige samarbejdsfora... 4 4.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ

Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Sted Afbud Knud Gether Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI OG KOMMUNER I NORDSJÆLLAND

SAMARBEJDSPLAN POLITI OG KOMMUNER I NORDSJÆLLAND SAMARBEJDSPLAN POLITI OG KOMMUNER I NORDSJÆLLAND 2016 NORDSJÆLLANDS INDHOLD GENERELLE FORHOLD 3 ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET 4 NORDSJÆLLANDS POLITIS STRATEGI 2016 6 MÅL FOR SAMARBEJDET MELLEM NORDSJÆLLANDS

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 1/2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 23. februar 2009 Deltagere: 17. MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 4. oktober 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 26. oktober 2010

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS LEDELSESSEKRETARIATET 10. marts 2009 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2008 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt-

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af. 07. december 2008 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet

Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet UngHerning HERNING UNGDOMSSKOLE SSP- samarbejdsfora Sundheds, Idræts- og Forebyggelsesudvalget (Q - underudvalg) Udvalget drøfter og er med til at koordinere SSP arbejdet SSP udvalget består af: Lederrepræsentant

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds Referat Lokalrådet for Faaborg-Midtfyn i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 15. maj 2008 kl. 1330 Sted Politistationen i Ringe, Bygmestervej 29, 5750 Ringe Afbud Sundhedschef Steen Dokkedahl, politikommissær

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2014 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere