orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524"

Transkript

1 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer:

2 Korrolyseanlæg type BEtOM Kunde: Anlægs nr.: Dato for idriftsættelse: Generelt Det installerede korrolyseanlæg BES OM er konstrueret, så det kræver mindst mulig tilsyn og vedligeholdelse. Det er derfor meget vigtigt at være fuldt fortrolig med de fà rutineopgaver, som denne driftsinstruktion pålægger den tilsynsførende. En grundig gennemlæsning er en af forudsætningerne for et velfungerende korrolyseanlæg, og dermed for et vandrørs system, der ikke ruster eller kalker til. Anodesystem: Anolet og bundanode Anoletenheden består af en opløselig anode af aluminium og en permanent anode af Ti tanium belagt med Metaloxyd (Ti/MMO). Aluminiumdelen er fremstillet af en speciel alumini umlegering, der ved opløsning sikrer korrosions-beskyttelse af rørsystemet. Den permanente anodedel i top kombination med bundanoden sørger for korrosionsbeskyttelse af selve varm tvands-beholderen. Vandmåler Anlægget er forsynet med en impulsgivende vandmåler, der forsyner kontrolenheden med oplysninger om vandforbruget. Disse oplysninger bruges til at give vandet den optimale be handling i forhold til forbruget. Vandmåleren er placeret i for bindelse med tilgangsrøret foran beholderen. Vandmålerens registreringer kan være tilsluttet CTS-anlæg. Normalt giver vandmåleren en puls pr. 10 liter vand. Side2 af5 H:\W0RDU Scer~bes~BES OM ddtisins(ruktion 20114oc

3 Korrolyseanlæg type BES ONI Kontrolenheden Anlæggets centrale del er kon trolenheden, der forsyner ano derne med en lavspændt strøm samt en elektronisk styring, der er bygget op omkring en 34Kb mikro-processor. Anlæggets data er indtastet i mikroprocessoren sammen med den behandlingsgrad, der ønskes. Disse informationer sætter pro cessoren i stand til at dosere den til enhver tid nødvendige strøm til anoderne. Normal drift signaleres ved grønne lamper og ved sum men af gruppestrømme. Denne værdi vises automatisk kort tid efter seneste betjening af pane let. Beljeningspanel KRÛGER AQUACARE QSTReU Aj (~ mooz z) (~in~~njrsv ~ç) (. VMUOI98RUG m~) : VAIUORDRUC (a y»~ (.PRoGR~J4ÆrdNG (. a~rm m~ 4345 l67~) sese C ~ Strøm Ved normal drift lyser den grønne lampe. Displayet viser den samlede strøm i ampere i de tilsluttede grupper. ønskes strømmen i en enkelt gruppe aflæst, trykkes der på A-tasten i den pågældende gruppe. Den grønne lampe lyser og gruppenummeret og strømmen vises. 1. Anode% ønskes anoderis restlevetid aflæst, trykkes der på %-tasten i den pågældende gruppe. Den grønne lampe lyser, og display et viser gruppenummer og restmængden i procent. Gruppe 2 og 4 er for permanent anoder og vil altid vise 100%. 2. Temperatur BV ønskes temperaturen på det varme brugsvand aflæst, trykkes der flere gange på den nederste tast i grup pe #1 eller #3 indtil den grønne lampe lyser. Displayet viser grup penummer og temperatur i OG. 3. Vandforbrug * ønskes vandforbruget aflæst, følges proceduren under pkt Vandforbrug * ønskes øjeblikkeligt vandstrøm (m3 pr. time) aflæst, følges pro ceduren under pkt Vandspildsvagt * (ekstra udstyr) Den grønne lampe er normalt slukket. Den grønne lampe blinker ved unormalt vandfor brug. Se side Programmering Anvendes kun af Krügers tekni ker ved programmering af an læggets mikroprocessor. 7. Fejl Ved fejl i anlægget blinker den røde lampe. Sluk for 230V og tænd igen. Er der stadig fejl så kontakt venligst vor serviceafdeling. Kan kun anvendes i forbindelse med impulsgivende vandmåler Side3 af5 H:\WORD~HES\pjeceÅhes\BE$ OM d,lft&nstmklion doc 8. Display I den lille venstre rude vises nummeret på den gruppe, der søges oplysninger om. I den store højre rude vises værdien af den driftsstørrelse, der søges information om. 9. Gruppeindikatorer De grønne lamper over#1, #2, #3 og #4 er gruppelamper. #1: Beh. 1: Aluminium anode. #2: Beh. 1: Permanent anode. #3: Beh. 2: Aluminium anode. #4: Beh. 2: Permanentanode. En lysende grøn lampe indike rer, at den pågældende gruppe eridrift. 10. Tastatur Tastaturet består af 4x4 taster. De 4 lodrette rækker å 4 taster hører til hver sin gruppe. Der er tilsluttet 2 eller 4 grupper. Ol-tasten tænder den pågæl dende gruppe ved et eller to tryk. Ved næste tryk over 5 sekunder slukkes for gruppen. Aktiveres A-tasten, vises strømmen i ampere. Aktiveres %-tasten, vises ano detilstanden i %. De nederste taster anvendes til visning af temperatur eller vandforbrug. Se punkt 3, 4 eller 5. Tilsyn Tilsynsførende skal jævnligt kontrollere, at de grønne grup pelamper lyser. Dette indikerer, at anlægget fungerer korrekt. Samtidig skal tilsynsførende kontrollere, at gennemføringer og pakninger for mandedæksler er tælle.

4 Korrolyseanlæg type BES OM Udslamning Ved den elektrolytiske proces dannes slam i bunden af be holderen. Dette bundfald,der hovedageligt består af kalk, skal fjernes med 1 måneds mellemrum. Beholderens bundhane åbnes og lukkes et antal gange, indtil det udstrømmende vand er klart. Er der kun én varmt vandsbeholder, bør udslamnin gen foregå på et tidspunkt med lille vandforbrug. Varmtvandscirkulationspumpen standses, udslamningen fore tages, og man venter minimum 30 minutter, men gerne 60 mi nutter inden pumpen atter sæt tes i gang. Såfremt anlægget er forsynet med veksler og la dekreds, standses pumpen i ladekredsen også, og afspær ringsventilen mellem beholder og veksler lukkes under ud slamningen. Ved at følge denne procedure kan man undgå atfå det i be holderen ophvirvlede kalkslam ført med cirkulationsvandet ud til tappestederne. Ved to eller flere beholdere i parallel lukkes for afgangsventilen fôr den beholder, man ønsker at slam me ud, og efter udslamningen lader man den være lukket i minimum 30 minutter hvorefter ventilen åbnes, og beholderen tages i brug igen. Anodeudskiftning og beholderrensning Aluminiumanoderne er dimen sioneret til en levetid på mini mum I år, hvorefter de skal udskiftes. Samtidig med udskiftningen foretages en rensning af behol deren. Ved rensningen fjernes kalk belægningerne, evt, ved manu el skrabning, spuling e.l. Efter udskiftningen og rensning luk kes beholderen, og anlægget fyldes op med vand. Det kon trolleres, at pakninger for ano degennemføringer og mande dæksel er tætte. Hvis beholderen er forsynet med et ovalt mandedæksel, der holdes på plads af en eller flere terser, vil en efterspænding være nødvendig efter nogle dages forløb. Dette foretages af den tilsynsførende. Justering af anodetilstand skal foretages, når de nye anoder er monteret. Såfremt det ikke er Krüger, der foretager anode udskiftningen, skal anode tilstanden justeres til 100% på den eller de grupper (beholde re), hvor nye anoder er monte ret. Denne justering foretages på følgende måde: Der trykkes samtidig på tasterne 6 og param. Programlampen vil nu blin ke. Tryk 2 gange på %-tasten til den eller de grupper, der har fået nye anoder. Dis playet viser nu 100%. Vent ca. 7 sekunder, og programlampen slukker, og skabet er igen i normaltilstand. Fejlretning Opstår der af en eller anden grund fejl i anlægget, vil dette blive indikeret, hvorefter fejlen bør rettes hurtigst muligt. Følgende fejltyper vil kunne forekomme: Kortslutning i det sekundæ re kredsløb. Afbrydelse i det sekundære kredsløb. Forkert polarisering. Fejl i vandmåler. Helt forbrugte anoder. Fejl i elektronikken. Opstår fejl, vil den røde fejllampe pi betjenings-panelet blinke, og den grønne lampe for den fejlramte gruppe vil slukke. Fejlen kan muligvis afhjælpes ved at aktivere afbryderen, der er monteret umiddelbart foran kontrolenheden. Går anlægget derefter i alarm tilstand, kontaktes vor service afdeling snarest muligt. Anlæggets drift kan også blive påvirket af udefra kommende fejl, såsom netudfald, overbrændt sikring eller fejl i det primære ledningsnet. Opstår sådanne fejl, vil alle lamper på betjeningspanelet slukke. Ved netudfald ventes til nettet er tilbage, hvorefter anlægget automatisk starter op. Er gruppesikringen brændt over, udskiftes den. Starter anlægget stadig ikke op, kontaktes vor serviceafdeling snarest muligt. NB!! En forudsætning fàr en effek tiv korrosionsbeskyttelse er, at vandcirkulationen og vandhastigheden er ensartet i hele rørsystemet. Side4 af5 H:~WORD~HES~pjecer\bes\BES OM drifisinstruktion 201 l4oc

5 Korrolyseanlæg type BES OIUI Vandspildsvagt Vandspildsvagten skal gøre opmærksom på varmtvands forbrug, der skyldes utætte pakninger, vandhaner der er glemt at blive lukket, eller hvis der er utætheder i rørsystemet. Vandmåleren giver en puls for hver gang der er brugt fx 10 liter vand. En gang i døgnet skal der være mere end fx 15 minutter mellem to pulser, Hvis der ikke er det, vil vandspilds vagten træde i funktion. Opgradering Er korrolyseanlægget leveret uden vandspildsvagt, kan det senere opgraderes. Dette gøres let ved at henven de sig til Krüger. Normal drift Ved normal drift, uden vandspild, er den grønne lampe ud for teksten: Vandspildsvagt slukket. Vandspildsalarm Hvis vandsplldsvagten har regi streret vandspild, vil den grøn ne lampe ud for teksten: Vand spildsvagt begynde at blinke. Hvis korrolyseanlæggets alarmfunktion er tilsluttet et CTS anlæg, vil der gå alarm til CTS anlægget. Den røde lampe ud for teksten: Fejl tændes ikke af vand spildsvagten. Alarmer ved normalt forbrug Har der over et døgn ikke været en pause i varmtvands forbruget, vil der komme en vandspildsalarm. Dette sker hvis der ikke har været en pause på mere end de indstillede fx 15 minutter. Hvis dette sker for tit, kan alar mens følsomhed ændres af Krügers servicetekniker. Afstilling af vandspildsalarm Alarmen kan Ikke afstilles. Efter vandspildet er stoppet, vil den grønne, blinkende lampe slukke af sig selv efter 24 timer. Side5 af5 H:~WORD~HES~pjeceflbes~BES OM driftsinstruktion doc

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere