ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 Økonomi- og Planudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2013-2016 Side 1 Økonomi- og Planudvalget"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 1 er det tværgående udvalg, hvis væsentligste opgaver relaterer sig til kommunens økonomiske styring, personale- og planlægningsmæssige forhold (ansvaret for administrationen på rådhuset løn- og personaleforhold), fælles servicefunktioner samt ansvaret for udgifter/indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Alle finansielle anliggender varetages af udvalget. fastsætter rammerne for Byrådet og udvalgenes arbejde og er ansvarlig for kommunens generelle politikker, som f.eks. økonomiregulativ, personalepolitik, indkøbspolitik, udbudsstrategi, forsikringspolitik, finanspolitik samt et koordinerende ansvar for al planlægning. Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Beskæftigelsesområdet, herunder indsatsen for forsikrede og ikke forsikrede ledige samt hele aktiveringsindsatsen er uddelegeret til Vallensbæk Kommune i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 og Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målgruppen for Udvalgets områder spænder fra den politiske og administrative organisation over brugere til borgere og eksterne parter, som f.eks. staten, ministerier, erhvervslivet m.fl. Beskæftigelsesområdet omfatter alle personer som modtager en eller anden form for beskæftigelsesordninger. Det omfatter ledige, herunder både forsikrede ledige på a-dagpenge og ikke-forsikrede ledige som oppebærer kontanthjælp og integrationsydelse. Der er tale om en målgruppe med et aldersspænd på år som enten er i aktivering, på ledighedsydelse eller i fleksjob, eller er i afklaring på sygedagpenge. Udvalgets bevillingsområder Bevillingsområde Netto, kr. Administration og Planlægning Centralfunktioner og puljer Arbejdsmarkedsforanstaltninger s bevillinger i alt Regnskab

2 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 2 Bevillingsområde Administration og planlægning Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: område Netto, kr. Fælles administration Politisk organisation Bevillingsområdet i alt Regnskab 2011 Beskrivelse af budgetområder Fælles administration Hovedopgaven indenfor Fælles administration er at varetage overordnet ledelse og rådgivning ved udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter i samspil med det politiske system og driftssteder. Herudover varetages myndighedsopgaver. Der skal i fortsat arbejdes med en stram styring af økonomien. Dels som følge af landets økonomiske situation; men også den demografiske udvikling i kommunen der medfører flere udgifter til ældreområdet samtidig med, at der er færre i den erhvervsaktive alder. Nytænkning og innovation i det hele taget prioriteres højt med henblik på den bedst mulige løsning af driftsopgaverne, og dermed i sidste ende sikring af bedst mulige betjening af borgerne. Det stiller øgede krav til organisationen. En sund økonomi med pålidelige og tidstro økonomidata er forudsætningen for at skabe kvalitet i opgaveløsningerne og sikre innovation. Politisk organisation området indeholder udgifter til Byråd, borgmester og udvalg, herunder råd og nævn, møder, kursusvirksomhed, deltagelse i konferencer m.v. Herudover er budgetlagt kommunens repræsentationsudgifter, udgifter til afholdelse af valg samt venskabsforbindelser. Der skal fortsat styres efter politisk fastlagte mål, men det forventes at de vedtagne politikker/hensigter er under pres. De vedtagne politikker forventes at indgå i en dynamisk proces, der sikrer overensstemmelse mellem de fastlagte mål og de valgte styringsinstrumenter. Der skal derfor løbende arbejdes videre med revision af allerede gældende politikker, eller politikområder. Udviklingstendenser Mål og resultatkrav for bevillingsområdet Mål Resultatkrav Handling Administrationen skal være innovativ og understøttende overfor borgeren, så denne oplever en god og effektiv borgerbetjening på de tidspunkter borgeren har behov. Borgeren skal opleve en korrekt og værdig betjening, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og situation. 75% af de adspurgte borgere oplever ultimo kommunens breve og afgørelser som forståelige og velbegrundede. Borgerne adspørges via kommunens borgerpanel (som repræsentativt udsnit). (forlig Administrationen skal løbende effektivisere og rationalisere). 50% af de direkte borgerhenvendelser skal i foregå via digitale løsninger, der stilles til rådighed via Internettet, i det omfang der eksisterer digitale løsninger på det enkelte område. Del-resultatkrav for, og sættes til x%, y% og z%. Ligeledes sat i forhold til omfanget af tilgængelige løsninger I takt med, at der udvikles nye IT-baserede værktøjer, som stilles til rådighed for borgerne via enten Ishøj Kommunes hjemmeside eller Borger.dk, skal medarbejderen informere og instruere borgeren om mulighederne for selvbetjening - døgnet rundt. Det tilstræbes samtidig, at borgeren i videst muligt omfang anspores til at benytte de digitale løsninger, fordi løsningerne letter og understøtter borgerens tilbagevendende behov for betjening i fht. offentlige serviceydelser. I det omfang personlig borgerbetjening ikke er foreneligt med fornuftig drift på et givent område, kan det overvejes at begrænse adgangen for personlig betjening (f.eks. lukke af for betjening i visse tidsrum) på det pågældende område. 2

3 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 3 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: område Netto, kr. Redningsberedskab Kommunikation IT for administrationssystemerne Udlejning af ejendomme Forsikringer Driftssikring af boligbyggeri Turisme Erhvervsservice Kørsels ordning Projekter Øvrige fællesudgifter og puljer Bevillingsområdet i alt Regnskab 2011 Beskrivelse af budgetområder Redningsberedskab Af beredskabsloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at etablere redningsberedskabet (brandvæsenet). Kommunens beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning heraf. Det er kommunens beredskabschef, der varetager de administrative daglige opgaver inden for beredskabsområdet. Brandvæsenet er pt. et entreprisebrandvæsen, som har til opgave at yde hjælp ved ulykker i det fælles slukningsområde i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der er indgået en 5-årig aftale mellem kommunerne og entreprenøren. I aftalen er der taget højde for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ligesom der i aftalegrundlaget er afsat midler til leje og drift af bygninger, særlige mandskabsomkostninger samt generelt administrationstillæg. Brandkøretøjerne og materiel ejes af kommunerne. Brandstationen ligger pt. i Høje-Taastrup Kommune på Øtoftegårdsvej. Brandvæsenets opgaver kan opdeles i tre typer opgaver: Brandslukning, Redning og Akut forureningsbekæmpelse. Endvidere er redningsberedskabets opgaver jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling, og der gennemføres brandsyn jvf. Beredskabsloven. Kommunikation Ishøj kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt relevant og rettidig information. De ansatte i Ishøj kommune skal have kendskab til kommunens aktiviteter og ydelser, så de kan vejlede borgere til rette center og driftssted. Ishøj kommune ønsker at profilere kommunen som by og arbejdsplads. Kerneopgaverne er formidling af informationer til borgere, samarbejdspartnere og andre interesserede målgrupper, og til kommunens medarbejdere. Kommunikation har ansvaret for kommunens hjemmeside, intranet og infoskærm-systemet, udarbejder pjecer, magasiner, plakater og anden grafisk materiale til borgere og medarbejdere. TV-Ishøj er tv fra Ishøj Kommune. TV-Ishøj sender via fællesantennen på to tv-kanaler og en radiokanal og via Internettet på TV-Ishøjs Youtube-kanal. IT Kerneopgaverne er understøttelse og support (brugeroprettelser og sikkerhedsovervågning) af hele organisationen vedrørende IT spørgsmål af enhver art. Driftsopgaverne omfatter ansvaret for de fælles systemer, herunder driftsafviklingen (servere mv.).kunderne er hele organisationen, herunder support til politikere og virkeområdet er afhængig af lovgivningen (datasikkerhed mv). Der er afsat en Digitaliseringspulje på kr. med det formål at låne penge ud til forskellige effektiviseringstiltag. Når gevinsterne er synlige, tilbagebetales lånet i puljen. 3

4 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 4 Udlejning af ejendomme tet består af husleje indtægter primært fra ældrevenlige samt plejeboliger. Ud over det, udlejer kommunen også nogle enkelte ejendomme til beboelse og erhverv. Forsikringer I forsikringspolitikken, som er vedtaget i byrådet, er der fastsat de overordnede rammer, som danner grundlag for et ensartet sagsbehandlingsniveau. Der fremgår, bl.a. også, at kommunen er delvist selvforsikret. Udbud af kommunens samlede forsikringer er foretaget i henhold til udbudsloven og EU-Direktivet i Forsikringer håndteres via forsikringsmægler. Driftssikring af boligbyggeri Området omfatter bestemmelserne i lov om almene boliger, der regulerer det almene byggeris opførelse, finansiering, drift og kommunalt tilsyn samt boliganvisning. Kerneopgaverne er tilsyn og udlejning af almene boliger. Tilsyn omfatter koordineringsudvalgsmøder og styringsdialoger (hvordan er livet i boligområdet, regnskaber mv.). Tilsyn er lovreguleret. Kommunen har 100 % anvisningsret frem til og med. For Stationspladsen dog indtil Der indgås en tilsvarende aftale for byggeriet på Scaniagrunden. Lejetab ved fraflytning af almennyttige boliger er generelt forhøjet. I er der ekstraordinært afsat yderligere kr. til evt. lejetab i forbindelse med nye boliger på Stationsforpladsen. I er der afsat 14 mio.kr. til grundkapitalindskud vedrørende Stationsforpladsen. Indskuddet er finansieret af salgsindtægten for grunden. I er der afsat 1,6 mio. kr. til særlig driftsstøtte vedrørende Gadekæret. Der er også afsat penge til indskuddet på Scaniagrunden. Turisme Turistkontoret er et kan område, underlagt Lov om Visitdenmark, som varetager den overordnede internationale markedsføring af Danmark. Det er op til den enkelte kommune at sikre markedsføringen af sine egne turistprodukter overfor Visitdenmark og resten af Danmark. Det er tilladt at lave internationale fremstød for op til kr. uden at inddrage Visitdenmark.På turistområdet drivers der et autoriseret Turistbureau i Ishøj, samt er tovholder for turistinformationer i Hvidovre og Høje Tåstrup. Som autoriseret grønt bureau opfylder Ishøj Turistbureau alle autorisationskrav herunder åbningstider, tilgængelighed, brochureinformation samt personalenormering. Turistbureauet er indberetningsansvarligt til GuideDanmark, Visitdenmarks store web søgeportal for attraktioner og overnatning både internationalt og nationalt. Vi driver to webportaler Visitishoj samt Visitvestegnen, der skal tiltrække internationale / nationale turister til egnen. Vi udgiver årligt en turistbrochure for Ishøj og omegn Vestegnsguiden, som distribueres i hele landet samt det sydlige Sverige. Turistkontoret servicerer borgere og virksomheder fra hele Vestegnen, samt turister fra hele verden. Erhvervsservice Erhvervskontoret er et Kan område, som drives under Lov om Erhvervsfremme. Denne giver kommunerne mulighed for at gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Ishøj deltager sammen med otte andre vestegnskommuner i det fælles kommunale samarbejdet Iværksætterkontaktpunkt, som forestår kurser og aktiviteter for iværksættere. Ishøjs borgmester er formand, og erhvervskontoret er sekretariatet for samarbejdet. Erhvervskontoret bistår Ishøjs borgere med information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed. Der samarbejdes med Væksthus Hovedstadsregionen, Copenhagen Capacity og øvrige erhvervsfremmeaktører. På erhvervsområdet er vi yderligere sekretariat for Ishøjs virksomhedsforeninger og erhvervskontaktudvalget, samt yder lokal erhvervsservice til alle virksomheder i Ishøj kommune. Vi er tovholder på udvikling af erhvervsstrategi og erhvervspolitik, deltager i følgegrupper til Væksthus Hovedstadsregionen og Vækstforum, og vedligeholder en del af erhvervssiderne på Ishøj Kommunes hjemmeside. Opgaver vedrørende både turisme og erhverv løses fra samme kontor. Kørselsordning Kørselsafdelingen er et Kan område, underlagt lov om Buskørsel. Ishøj kommune har søgt og fået tilladelse til at udføre buskørsel på lige vilkår som andre busvognmænd. I Ishøj har man valgt selv at stå for en stor del af kørslen med egne borgere, det er alt fra børnehavebørn til sprogtræning, skolebørn visiteret til andet skoledistrikt, svømmekørsel, borgere til genoptræning, læge og speciallæge, indkøbs bus til bycentret, samt ældre til aktivitetscenter. Projekter I forhold til Hot Spot og andre projekter, vil der senest i forbindelse med udarbejdelsen af endelig tekst til indgå en supplerende beskrivelse (f.eks. det strategiske samarbejde mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet også for Vejleåparken). 4

5 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 5 Øvrige fællesudgifter og puljer mv. området indeholder udgifter til lønpuljer, trepartsmidler, tjenestemandspensioner, Lov- og cirkulæreprogram, erhvervsudvikling tilskud og kontingenter (KL) mv. Fællesudgifter der kan/skal fordeles til andre budgetområder i forbindelse med budgetlægningen/-vedtagelsen indgår budgetmæssigt i andre budgetområder. Udviklingstendenser Tjenestemandspensioner Antal pensionister Udvikling i samlet udgift pr. år Mål og resultatkrav for bevillingsområdet Tilsynsforpligtigelser opfyldes 100 % i fht. gældende lovgivning Alle lovpligtige brandsyn gennemføres svarende til ca. 80 stk. pr. år, og der afrapporteres til Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk gennemgang i f m byggesagsbehandling skal i 90% af sagerne kunne håndteres indenfor 14 dage. 5

6 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 6 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder: områder A-dagpenge Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Drift ved beskæftigelsesordninger Bevillingsområdet i alt Beskæftigelsesområdet omfatter: - Beskæftigelsesansvarsloven, som regulerer samspillet mellem Det regionale beskæftigelsesråd, Det lokale beskæftigelsesråd og jobcentret samt klageadgangen på området. - Beskæftigelsesindsatsloven regulerer lovgivningen inden for den generelle aktiveringsindsats for forsikrede og ikke forsikrede ledige. Her beskrives krav til målgrupper og sagsbehandlingsregler på området, herunder rettidighed for aktivering af ledige. - Integrationsloven og dele af Lov om aktiv socialpolitik for så vidt angår sagsbehandlingen på området ledighedsydelse og fleksjob. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Ishøj Kommune er den årlige beskæftigelsesplan med fastsatte måltal fra Ministeriet samt mål og resultatkrav fra Beskæftigelsesregionen i Hovedstaden. Styrende politikker for beskæftigelsesområdet: Beskæftigelsesplan for Vallensbæk Jobcenter, Aktiveringsstrategi for 2011/ Der er derudover nedsat et ad hoc beskæftigelsesudvalget I forhold til sammenhængen med kontanthjælp etc. under Social- og Sundhedsudvalget, vil der senest i forbindelse med udarbejdelsen af endelig tekst til indgå en supplerende beskrivelse. Beskrivelse af budgetområder Alle ydelserne er lovbundne og visiteres fra Jobcenter Vallensbæk. Ydelserne knytter sig til forskellige sociale begivenheder så som ledighed, sygdom og barsel. Tildelingskriterier, satser og varighed varierer mellem de forskellige ydelser og den enkeltes konkrete situation, f.eks. tidligere indtægt, alder og civilstatus. Selve udbetalingen af ydelser foretages fra Borger og Socialservice i Ishøj Kommune. Denne del er under Social- og Sundhedsudvalget. A-dagpenge Dagpenge ydelse gives til forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer ydelsen. Revalidering Ydelse til revalidender. Revalidering er dels en erhvervsrettet aktivitet, dels en økonomisk hjælp. Formålet med revalidering er, at personer med nedsat arbejdsevne kan blive på arbejdspladsen eller komme videre i et job, der passer til deres arbejdsevner. Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i ledighedsydelse. Fleksjob gives til personer, der ikke har den fulde arbejdsstyrke. Ledighedsydelsen gives til personer, der er visiteret eller afventer et fleksjob. Drift ved beskæftigelsesordninger Driftsudgifterne ved beskæftigelsesordninger er typisk udgifter til kurser og uddannelse for modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. 6

7 ISHØJ KOMMUNE BUDGET - Side 7 Udviklingstendenser Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på forsørgelse af enten a- dagpenge eller kontanthjælp. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt. Mål Resultatkrav Handling Administrationen skal løbende effektiviseres og rationaliseres (forlig 2011) At antallet af ledige med mere end 3 mdr. offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De eksisterende IT-baserede selvhjælpsløsninger skal udnyttes optimalt og de langsigtede perspektiver i nye selvhjælpsløsninger undersøges. At antallet af ledige med mere end 3 mdr. sammenhængende ledighed begrænses til 799 personer i december. At antallet af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses til et fald på 26 % fra december 2010 til december. At unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til et samlet antal på 549 personer i december. Borger- og Socialservice har pr. januar 2011 ansat en ny leder til borgerservicedelen. En særskilt opgave for den ny leder bliver at gennemgå brugen af de eksisterende løsninger. Herefter bliver opgaven at indhente erfaringer fra andre kommuner med løsninger, der kan løse konkrete behov på borgerserviceområdet. Øget indsats og kontakt med virksomhederne i lokalområdet Etablering af virksomhedscentre Øget brug af virksomhedspraktikker For unge under 30 år sker der en intensiv aktiveringsindsats med straksaktivering gennem Ungehuset samt et tæt samarbejde med lokale virksomheder om praktikforløb og uddannelse. Der er etableret en fremrykket indsats for unge med anden etnisk baggrund end dansk i projektet Fremskudt jobcenter i Vejleåparken. Etablering af projekt Opkvalificering af langtidsledige på Vestegnen, hvor Vallensbæk Jobcenter er tovholder på projektet. Her modtager langtidsledige forsikrede ledige intensiv aktivering. Projektet løber indtil. At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. At antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1194 personer (svarer til fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december. 7

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6. Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.205 Kommunevalg... 575 Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere