ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted"

Transkript

1 ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf Møde i bestyrelsen for Nationalpark Thy Søholt torsdag den 8. oktober 2009 kl Deltagere: Bestyrelsen Ejner Frøkjær Tage Leegaard Tage Espersen Lone Mark Hans Buck Bodil Gyldenkerne Jan S. Kristensen Mona Kyndi Helle Sievertsen Jytte Nielsen Jacob Funder J.nr. Ref.: eloes Dato: 3. november 2009 Afbud: Ditte Svendsen, Ole Westergaard, Sisse Wildt Skov- og Naturstyrelsen: Agnete Thomsen (til punkt 1) Sekretariat: Else Østergaard Andersen (referent) Ib Nord Nielsen (til og med punkt 2) Ejner Frøkjær (EF) bød velkommen til et møde med mange emner. Referat: 1. Organisering af nationalparksekretariat (Bilag 1). Vicedirektør Agnete Thomsen (ATH) gennemgik notatet og fremhævede, at hovedopgaven for sekretariatet er at servicere bestyrelse og formand, og sikre at diverse regler for administration af statslige bevillinger følges. ATH fremhævede bestyrelsens faglige uafhængighed, men betonede at de statslige regler på økonomiområdet skal følges, jf. bl.a. den statslige Budgetvejledning. Miljøministeriet kan ikke forventes at være fritaget for ansvar i forhold til, at de økonomiske regler følges, idet ministeren fører tilsyn med nationalparkfondene. ATH oplyste endvidere følgende: - at sekretariatslederen vil blive tilbudt en ansættelseskontrakt, hvor referencen er til bestyrelsesformanden. - at der er adgang til aktindsigt i nationalparkens sager. - at det vil blive undersøgt om nationalparken kan låne penge (er efterfølgende undersøgt, og der er ikke adgang til optagelse af lån).

2 - at der ikke kan laves særlige aftaler om indkøb. Statens almindelige regler gælder. - at ville undersøge om nationalparken kan modtage sponsorstøtte (er efterfølgende undersøgt. Sponsorstøtte kan modtages, men reglerne om statsinstitutioners modtagelse af gaver skal følges, ligesom vilkårene for sponsorstøtten ikke må være i modstrid med lovgivningen).osv. at Skov- og Naturstyrelsen kan tilbyde nationalparken support med hensyn til alle it-systemer. - at der med hensyn til regnskabsføring er flere muligheder, men at det synes mest hensigtsmæssigt, at alle udgifter og indtægter føres i statsregnskabet. På et spørgsmål fra Mona Kyndi, pointerede ATH, at der vil være en klar adskillelse mellem Skov- og Naturstyrelsen og Nationalpark Thy. - at der ikke skal tegnes forsikringer, da staten er selvforsikrende. Jacob Funder anmodede om, at bestyrelsesmedlemmers ansvar præciseres, herunder om der er behov og mulighed for at tegne forsikringer. - SNS skitserer et aftalegrundlag omkring administrative ydelser, som tilbydes Nationalpark Thy. 2. Nationalparkplanen. Bilag 2a-h. Forslag nr. 50 blev omdelt. EF nævnte til indledning, at det bestyrelsen er i gang med er at forberede et skrift, som skal ud i en offentlighedsfase. Man behøver ikke allerede nu at nå til enighed. a. Zonering. Ib nævnte, at zoneringen er et af de helt centrale emner, da den fører til en række andre beslutninger, når man har lagt sig fast på fordelingen af de forskellige zoner (kerne-, lavaktivitets- og højaktivitetszone). Der var enighed om, at der skal findes et andet ord for de stille aktiviteter, som fx omfatter jagt men ikke surfing. Det blev præciseret, at der kan være arter, der kræver særlig beskyttelse også i zone 3 og at det kan ændre sig over tid. Ib gennemgik områderne fra nord til syd. Hanstholm noget reserveret til havneformål, batteri I med parkering, stier m.v. et område øst for, som er foreslået i zone 2 (ligger udenfor fredning og habitatområde). Det samme gælder kystskrænten. Nord for Tved plantage ligger et yngleområde for Tinksmed, hvorfor den er medregnet i zone 1. I Nors sø er sejladsforbud i den statsejede del og hele søen er foreslået i zone 1. Vandet sø er habitatområde og landskabsfredet, men alligevel foreslået i zone 2. Ønskes surfing i den østlige ende, skal den være i zone 3. Omkring Bøgestedrende der er gammelt udflugtsmål, skal der være mulighed for høj aktivitet. Vang sø er foreslået i zone 2. Ved Ålvand foreslås ikke hele habitatområdet som zone 1 pga private grunde i den sydvestligste del. Både den del samt Førby sø foreslås som zone 3. Ved Stenbjerg foreslås langs kysten en zone 2 og der, hvor der er større tolerance for slid zone 3. Klitheder nord og syd for Lyngby er zone 1, men selve sommerhusområdet er zone 2. Flade Sø og Ørum sø bruges i dag til kanosejlads m.m., så derfor foreslås de at være i zone 2. Ved Agger Tange er udlagt et område til bl.a. windsurfing, øst for vejen i øvrigt er zone 2 og vest for zone 1 (adgangsforbud). Zone 3 nederst, hvor bilerne kommer i land og slæbestedet er. Farvelægningen blev diskuteret, da rød plejer at signalere det, man ikke må og grøn det man må det blev besluttet at ændre farverne. HB spurgte til, om zoneringerne kan ændres. Det blev præciseret at mange giver sig selv (habitatområde m.m.). JN fastslog, at det er vigtigt at kunne vise, at der ligger dybere betragtninger bag og man kan se, hvad der ligger under. JF foreslog, at man ser nærmere på, om der er en række gennemgående og overordnede ting, der først skal tages stilling til, fx om der er en infrastruktur der hænger sammen og om søerne alle bør have tilhøre samme zonering. EF nævnte, at der er følgevirkninger af zoneringerne. JF efterspurgte en drøftelse af formidlingen med center og satellitter. MK nævnte, at ejerforhold er vigtige og spurgte til om zoneringen betyder, at der er restriktioner på anvendelse på private arealer. Ib nævnte, at alt er frivilligt, men at i forbindelse med ansøgninger om konkrete aktiviteter, kan zonekortet bruges til at vurdere, om det er noget bestyrelsen ønsker. TL foreslog, at yngleområder kan lukkes for offentligheden. JN nævnte, at bestyrelsen jo ikke er myndighed og ikke kan beslutte noget. EF fastslog, at

3 det altid vil være efter frivillig aftale. JF foreslog, at man også ser på arealer, der støder op til nationalparken i relation til aflastning og sammenhæng med nationalparken fx i relation til friluftsliv, herunder samspillet med Limfjorden, Ove Sø, Krik Vig. EF foreslog, at det formuleres snarere end tegnes ind på kortet. JF nævnte, at de sekundære områder tages med i betragtning fx i relation til Vandet sø vil det være en fordel at kunne anvise andre arealer, som kan anvendes til den pågældende aktivitet. JK viste bekymring omkring ordvalget med højaktivitet og spurgte, om der ikke var tale om kanaliseret færdsel. EF foreslog lavere aktivitet og højere aktivitet for at vise, at der er forskel, men at det ikke overdrives. JK nævnte, at den forstyrrelse man laver på en sti i statsskoven ikke er stor, mens den er meget større i klitheden. EF konkluderede, at det forelagte kan bruges i den indledende debat, men at en del af emnerne også hænger sammen med zonering. b. Naturnær skovdrift. I SNS driftsplan kan processen tage år. Nationalparken har mulighed for at sætte højere ambitioner. HB spurgte til, hvorfor man ønsker at konvertere nåleskoven med løvskov? Ib svarede, at det er SNS politik at erstatte nåletræer med hjemmehørende træarter. EF nævnte, at der er tale om 50%. Helle Sievertsen (HS) nævnte, at det der er på tale kun er i mindre områder og er noget, der tager lang tid. TE nævnte, at 1,6 mio. kr er en stor andel af det, som måske kan forventes som det samlede budget. EF nævnte, at det er vigtigt at kunne sætte prisoverslag på, for at kunne gøre sig fortjent til midler. JK spurgte, om nationalparken skal finansiere statsskov og havde ikke forestillet sig, at det er noget NPT skal bruge penge på. EF nævnte, at det er vigtigt, at vi med vores midler gør en forskel i forhold til de midler, statsskovdistriktet har. TL nævnte, at der er arter som er indvandret til Thy pga nåletræerne og at man skal være opmærksom på, at der er områder, der bibeholdes. Else Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at det ikke er givet, hvad NPT kan få penge til (fx ændret drift på statsejede arealer), men at bestyrelsen kan beslutte, hvad man gerne vil og vi så bagefter kan se, hvor mange midler vi kan få til det. Lone Mark (LM) mente, at nåletræer er en del af Thys særkende. MK fremhævede, at hvis vi begrænser den indsats, det handler om til kun at være på SNS arealer skal vi passe på ikke at skyde os selv i foden. Man kunne sige, at man generelt vil støtte omlægningen også på private arealer. Ib nævnte, at det er fra 20-50%, så der stadig foreslås 50% som nåleskov og fremhævede, at det er en af de ting, der blev besluttet i forbindelse med styregruppens rapport og nationalparkens store naturforbedringer gælder flere hjemmehørende træarter i plantagerne og hævet vandstand. TE nævnte, at sitka- og contorta-bevoksninger er meget døde og ser gerne områder gjort mere lysåbne med vegetation i bunden. EF spurgte, om der var stemning for at modificere forventningerne der er et spring mellem 20 og 50%. JN nævnte, at man skal være varsom med kun at tænke på en ganske kort historisk bane (100 år). Nogle af de bevoksninger, der er skal bevares af historiske årsager, men de sidste 100 år s nåleskov er ikke argument nok for planlægning i nationalparken det vil være for uambitiøst, men de afsatte beløb er for store. TL nævnte, at plantagerne er med til at have givet den natur, som har ført til nationalparken. EF samlede op og spurgte til, om ambitionsniveauet skulle være mindre. Ib nævnte, at det fremadrettet også kan være beskæftigelsesprojekter i tilfælde af, at den slags en dag igen bliver interessante. EF foreslog, at koncentrerede indsatser af lavere volumen er fint og så have skuffeprojekter klar til en dag, hvor chancen byder sig. c. Klitmøller skydeterræn. Lejekontrakten løber frem til 2011 og bestyrelsen kan henstille til SNS at kontrakten ikke fornyes af hensyn til friluftslivet. Der var opbakning til, at emnet forhandles med lodsejeren. d. Nationalparkcenter Thy. Ib nævnte, at et ekstra forslag (nr. 50) var sendt til en forkert mail. EF nævnte, at teksten bør nævne de forslag, der er kommet, men at kortet kun medtager de placeringer, som bestyrelsen overvejer. LM nævnte, at kystbyerne har talt om at centret skal ligge mellem Agger og Vorupør og

4 forslaget fra Klitmøller ikke har været drøftet i netværket. JN nævnte, at forslaget også er fremsendt til Mulighedernes Land. HB spurgte til, om der ikke i forvejen er attraktive steder. Det er ikke nødvendigvis godt at bygge nyt. EF fremhævede, at NPT allerede i 2010 etablerer sig på midlertidig basis, men at det også har været en klar melding til nu, at der skal være et nybygget center. JN nævnte, at man stadig kan have det som en vision, men at det kan være sværere nu med den finansielle situation generelt. De fleste nationalparker har et informationscenter. TE spurgte, om jagthytten ved vejen ned mod Bøgestedrende kunne bruges? JK nævnte, at det ofte viser sig lige så dyrt at lave noget i et bestående byggeri og at det skaber en event at bygge noget nyt og unikt, der passer ind i naturen. MK nævnte, at det er fint hvis der kan laves noget midlertidigt i Lodbjerg Fyr, men på længere sigt skal der ligge noget tæt ved vejen og som er let at finde fx ved Bøgestedrende. Det skal ikke blandes med idrætscenter og andre ting. Hanstholm Fyr kan også være interessant, men det skal kunne trække andet end turister til og rumme formidling, samt også gerne forsknings- og konferencefacilitet på længere sigt. HS nævnte, at der er talt meget om mindre steder, men der kan hurtigt blive et kapacitetsproblem, hvis man ikke bygger selv. Hun ville have det dårligt med at ønske en placering, hvor alle andre ville få et nej. LM nævnte, at det store projekt er interessant på sigt og fx også kunne være ved de sorte huse eller færgelejet på Agger Tange. For at stille kystbyerne lige, er en placering i midten ganske god. TL nævnte, at skal man have, bør være et 0-energihus, hvilket betyder, at det skal være et nybyggeri. Mulighed for at havobservationer ville være fint og nationalparken bør ikke bygge et sted, vi ved andre ikke kan få lov. JN syntes, at forslaget er godt på den lidt længere bane, men tallene kan måske justeres lidt. BG fremhævede, at der bør laves et både nyt og legalt center på længere sigt og at der skal sættes gang i et midlertidigt center. HB spurgte, om Skive Lejrskole ikke i virkeligheden er det bedste eksempel på undervisning. EØA nævnte, at Ditte Svendsen havde foreslået, at man forud for beslutning om budgettets størrelse afklarer det fremtidige driftsbudget. MK var bekymret for, om budgettet var stort nok til også at lave indholdet i en ny bygning. EF nævnte, at det foreslåede ikke behøver være det endelige beløb. TE spurgte til, om ikke bestyrelsen bør tale sig frem til en placering. EF nævnte, at forslaget måske er at indsnævre 4 muligheder til 3 (fraregnet habitatområdet). De tre alternativer behøver man ikke nødvendigvis indsnævre. LM fastslog, at det er vigtigt snart at sætte en arkitektkonkurrence i gang. JK nævnte, at hvis man kigger på zoneringskortet, er hjørnet tegnet ind i zone 3, men vi skal ikke søge at opføre byggeri, hvor det vil være ulovligt. JN bad om, at placeringerne indsnævres yderligere og man bør ikke kunne se ind på et 70 er sommerhusområde og centret ikke skal ligge i udkanten af en by. LM nævnte, at der er en strækning mellem Stenbjerg og Vorupør som måske også kan indeholde en god placering. EF nævnte, at nationalparken næppe får særbehandling, og konkluderede, at placeringen kaldet 1 tages væk fra forslaget, så der er 3 placeringer, bestyrelsen overvejer. De andre forslag der er kommet, skrives ind i teksten. e. Krondyr:TE syntes, at forslaget er blevet skrevet godt og bakker op, men foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, så der kan laves en fornuftig forvaltningsplan, som også skal favne landbrugets synspunkter. Der bør kunne gøres noget, som mindsker skaderne. TL nævnte, at nogle privatejede gårde måske kan kompenseres for at lave en kronhjortevenlig drift. JK spurgte, om en forvaltningsplan skal laves, hvis ikke der er for mange? TE nævnte, at det giver mening at lave en plan uanset hvor mange, man så vurderer, man har plads til. BG nævnte, at arbejdsgruppen er vigtig også for at sige, hvad slutmålet skal være. EF nævnte, at det er fornuftigt at sende spørgsmålet i en arbejdsgruppe, og at den skal have et kommisorium, der beskriver gruppens arbejde. HS nævnte, at ved at sætte et undersøgelsesprojekt i gang, kan man få en viden, som kan bruges meget bredere end i NPT. Dermed bør det være noget, man kan skaffe eksterne midler til. JN foreslog, at NPT måske budgetterer med at betale

5 halvdelen af basismidlerne, mens resten søges hos andre. TE nævnte, at både DMU og landbruget kan tænkes at vil bidrage. f. Vang Sø. JK støttede projektet. Området er fantastisk og ikke særligt kendt. TE spurgte til, om ejerne er kontaktet det er de ikke, da der kun er tale om en plan. Mona nævnte, at hvis ejerne er indforstået, kan det være et projekt, hvor man inddrager frivillige i arbejdet i et vist omfang og dermed tjener flere formål. TL nævnte, at der sikkert vil være eksterne midler til projektet. BG spurgte, om man bør spørge ejeren. EF nævnte, at hvis bestyrelsen finder idéen god, må man gerne skrive projektet ind i planen men udførelsen kan kun ske efter aftale med lodsejere. g. Indledning: der blev ikke gået i detaljer. h. Vandet Sø: JN fandt det vigtigt i planen at præcisere, hvori de øvrige sejlaktiviteter adskiller sig fra surfing? HB nævnte, at man må kunne lave en regulering af, hvad der er fornuftigt mht. surfing. Vandet sø har nogle gode forhold, og den østlige ende er oplagt til surfing. De børn, der starter på Vandet Sø, kommer senere med deres familier til sommerhuse i området. MK fandt det ærgerligt, at man ikke har kunnet fastholde løsningen med at surfing er tilladt i et område mod øst og synes ikke søen helt skal friholdes for surfing. Der kan let blive et forklaringsproblem i forhold til den øvrige trafik. HS nævnte, at surfing ikke fandtes da fredningsbestemmelserne blev lavet. Der er lavet undersøgelser af, hvordan surfing påvirker fugle- og dyreliv og der er forskere, der mener det har en meget større påvirkning end kajak-roning og små motorbåde. DN går ind for at forbyde surfing. TE nævnte, at øst-løsningen blev opsagt, fordi reglerne ikke blev overholdt, og nævnte, at grænsen på 5 knobs gjaldt alle, var surfing ikke et problem. JK nævnte, at forskellen er hastigheden og de store afstande, der tilbagelægges på kort tid og nævnte de undersøgelser, der viser at det har meget stor indflydelse på fuglelivet. I Krik Vig kan der surfes og DOF ønsker ikke surfing på Vandet sø. JF nævnte, at Friluftsrådet har den holdning at det er nationalparkbestyrelsen, der beslutter om søen skal friholdes for surfing eller ej. Friluftsrådet vil bakke bestyrelsens beslutning om. På et møde, har Friluftsrådet haft en forsker fra DMU med, i østenden er betydningen minimal i hvert fald i forhold til rødlistearter og derfor er der ikke noget til hinder for, at man kunne surfe i det område. Men det er vigtigt, at folk opfører sig ordentligt. Bestyrelsen bør beslutte, hvad der hører Nationalpark Thy til. JF nævnte, at det er vigtigt, at der kan anvises andre lokaliteter. JN spurgte, hvad det vil betyde hvis det er optimistjoller i stedet. TL nævnte, at surfing ikke er rolig sejlads og BFN ikke går ind for surfing på Vandet Sø, ved Krik Vig derimod er der gode forhold. LM mente, at det er fint, at man kan surfe på Vandet sø, og at det er vigtigt at kunne støtte surferne med gode faciliteter, fordi de, der surfer kommer tilbage til området og viser deres familier, hvor de har lært at surfe. De skal kunne komme af med deres affald under ordnede forhold. MK var enig i at adgang skal understøttes af ordentlige faciliteter (herunder også toiletter) og nævnte, at problemet i østenden er, at arealerne er privatejede. JK nævnte, at det ikke er et spørgsmål om for eller imod surfing, men om, hvorvidt det bør ske på en af Danmarks fineste søer. HB nævnte, at der er en grund til, at det er Vandet sø, man surfer på og at der er langt til Krik Vig. JF nævnte, at på Friluftsrådets dialogmøde om emnet var alle enige om, at man ikke bør surfe i den nordvestlige del af hensyn til fuglelivet. JF foreslog, at man nedsætter en arbejdsgruppe, der kan skabe grundlaget for en mere kvalificeret beslutning. JN spurgte til om et forbud mod surfing også vil være en grænse for, hvor meget man på sigt må sejle med andre typer af fartøjer (kanoer, kajakker, både, osv). EF konkluderede at der i bestyrelsen var argumenter for og imod og at problemstillingen er så kompleks, at man kunne nedsætte en arbejdsgruppe for at få emnet bedre belyst forud for en beslutning. TE nævnte, at det bør være en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe af hensyn til det planlagte fugleskjul. HB mente, at forureningen var et større problem end surfing. MK bad om at få emnet bedre belyst. HS mente, at bestyrelsen har lovet at komme med en

6 fælles holdning om, hvad man mener om surfing på Vandet sø og fremhævede at der skal tages en beslutning både om færdslen og om forureningen. HS går ind for at det gøres tydeligere, hvad man mener om surfing. JK nævnte, at Viborg Amt har beskrevet et fint projekt omkring Skadekær, og finder ikke der kan være et problem, men håber at det er noget, man kan få hel eller delvis finansiering til andetsteds fra. EF bad om, at der blev meldt en holdning ud også selvom den næppe kan blive fælles. MK fremhævede, at det ikke bør være holdninger men argumenter, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning. JF støttede dette. HS spurgte, hvordan adgangsproblemerne til østenden løses, hvis man ønsker surfing i den østlige ende. JN bad om at se, hvad der kunne fremskaffes af argumenter, så bestyrelsen kan tage stilling på næste møde. JF bad om, at sekretariatet fremskaffer, de undersøgelser der er omkring surfings indflydelse på fuglelivet. HS undersøger, hvad DN har. JN spurgte til, hvad der vil ske, hvis bestyrelsen beslutter, at der ikke bør surfes. INN svarede, at i så fald skal bestyrelsen bede Thisted Kommune om at ændre vandløbsloven eller ministeren mht. beskyttelsen. Der er ikke tale om en politivedtægt. 3. Referater a. Bestyrelsesmøde d. 19. august Bilag 3. EF nævnte, at den omtalte forventningsafstemning til en arbejdsbeskrivelse for lederen er blevet udskudt, idet kontraktsforholdene havde første prioritet. b. Rådsmøde d. 5. oktober Bilag 4. TL orienterede kort fra mødet. En forretningsorden blev vedtaget. Kompetencer og arbejdsmetode blev drøftet. Rådet vil gerne være folkets talerør og vil gerne tage del i de udvalg, der måtte nedsættes af bestyrelsen. Det blev drøftet, hvad rådets bestyrelsesmedlem står for og hvordan medlemmet både repræsenterer rådet og sin egen organisation. EF nævnte, at der er aftalt møde d. 20. oktober mellem rådets og bestyrelsens formænd og næstformand samt lederen (samme dag som det fælles møde mellem bestyrelse og råd). 4. Formandens orientering, herunder: a. Opfølgning på morgenkaffe med ministeren d. 5. september (Bilag 5): i. Overgangsbudget for EF nænvte, at der på næste ordinære bestyrelsesmøde vil være et udkast til budget Det gennemsnitlige finansieringsniveau for nationalparker er 7,5 mio. kr årligt, men NPT kan komme til at ligge lavere på grund af en stor andel af statslige arealer. ii. Midlertidigt informationscenter og mulige samarbejdsparter. EØA orienterede kort om, at en arbejdsgruppe nedsat af sekretariatet med deltagelse af Thisted Kommune, Museet for Thy og Vester Hanherred og SNS har set på en tidligere iskiosk ved Stenbjerg Landingsplads samt Lodbjerg Fyr. Det vil blive et af emnerne til bestyrelsesmødet d. 5. november. b. Henvendelse fra Via University College om midler til afholdelse af international workshop i oktober 2009 (informationscenter i Stenbjerg). EØA orienterede om, at ansøgningen blev afslået, da det ikke klart var i NPT s interesse. c. Henvendelse fra Krik Vig Camping vedr. regler for parkering. EF orienterede om, at NPT ikke er myndighed og at man vil henvise til Thisted Kommune, som er vejmyndighed og som kan lave særlige bestemmelser. LM nævnte, at campering med autocampere ofte spærrer vejene. d. Henvendelse vedr. Porten til Nationalparken fra en borgergruppe i Snedsted. EF nævnte, at henvendelsen vil blive taget op med kommunen i forbindelse med den generelle skiltning til NPT. TE mente, at portaler ikke er noget, man ønsker og at stedet er langt fra nationalparken. e. Henvendelse fra Hanstholm Naturskoles støtteforening vedr. Hanstholm Fyr som Hovedindgang til Nationalpark Thy. EF nævnte kort ansøgningen, som ikke er kommet ind i forbindelse med planen. 5. Ansøgninger vedr. konkrete projekter: a. Forhåndstilsagn til BFN s Forlag om køb af et antal eksemplarer af Naturen i Nationalpark Thy, 2. udgave. Bilag 6. JN spurgte, om det angivne var inklusiv

7 oversættelse til engelsk og tysk. TL bekræftede. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen. b. Ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen Thy vedr. medfinansiering af cykelsti Klitmøller Hanstholm, delprojekt under Adgang til Nationalpark Thy. Bilag 7. Sekretariatets indstilling: Jf. vedlagte ansøgning indstilles det, at ansøgningen efterkommes. JF nævnte, at i Nationalpark Mols Bjerge har SNS og kommunen sikret den nødvendige medfinansiering og han havde ønsket, at kommunen i højere grad havde kunnet bidrage og tage større ansvar. JF har stor forståelse for, at det har været svært og er positivt indstillet på at støtte, men på længere sigt bør der skaffes midler fra andre kilder. TE spurgte, om der er nok til alt det andet, hvis NPT bevilger pengene. JK spurgte, om man ikke kunne dele bevillingen over 2009 og EØA svarede, at det kan man godt. EF nævnte, at det kunne være et problem at få opstartsbevillingen brugt. MK foreslog, at støtte, men at fordele udgifterne på de to perioder. De øvrige dele omkring p-plads og toiletforhold bør tages med i nationalparkplanen, men med så stor støtte bør NPT også have en plads i styregruppen for projektet. JN fremhævede, at planlægningen for næste år er vigtig og foreslog, at der ansættes en til at lave en aktivitetsplan. Hun foreslog, at der gives tilsagn om 2 mio. kr nu og resten på næste års budget, så arbejdet kan sættes i gang. TL nævnte, at jo flere ting, der sættes i gang desto bedre. JN nævnte, at det er vigtigt henover de kommende måneder at prioritere aktivitetskalender, markedsføring, infocentre o.l. EF nævnte, at sekretariatet har modtaget henvendelser fra flere, som er interesseret i ansættelse. TE nævnte, at der iblandt dem også var en person, som kunne få løntilskud. Bestyrelsen besluttede, at imødekomme ansøgningen, men opdelt på to bevillinger. c. Ansøgning fra Hanstholm Camping om sponsorat ifm. Ferie for Alle messe i Herning februar EF indledte kort om henvendelsen. JN mente, at det var for stort et beløb. HB spurgte til, hvorfor NPT ikke selv er med. LM mente, at NPT bør have sin egen stand og stillede sig til rådighed. EF takkede for tilbuddet. TL ville forsøge, at få 2. udgave af Naturen i Nationalpark Thy færdig inden messen. JN var bekymret for at støtte en enkelt virksomheds initiativ og ville godt have drøftet ansøgningen også i turistforeningens bestyrelse. EF foreslog, at bestyrelsen besluttede, at man vil arbejde for et partnerskab med turistforeningen og Hanstholm Camping om en fælles stand og at de kr er den økonomiske ramme for NPT s deltagelse. Forslaget blev godkendt. 6. Nationalpark TV. Bilag 8 og 8a eftersendt d. 6. oktober. Else orienterede. JK nævnte, at TV Nord har et samarbejde med et andet produktions-team som man kan indhente tilbud fra. JN spurgte til, om det skal være TV/Midt-Vest der skal stå for det hele, eller der er mulighed for at kunne lave andre indslag. LM foreslog, at projektet sættes i gang. TL fremhævede, at produktionen skal være professionel. EF mente også, at der skulle være tale om kvalitetsudsendelser. TL foreslog, at man kunn eengagere nogle unge frivillige. MK tvivlede på effekten af selve fjernsynsdelen. JN foreslog, at bestyrelsen beslutter sig for, at man gerne vil udnytte sendetilladelserne og nedsætter en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe som kan få lavet det nødvendige materiale. Bestyrelsen besluttede, at man i første omgang engagerer TV/Midt-Vest s team og at der nedsættes en arbejdsgruppe. 7. Meddelelser. Ingen. 8. Eventuelt. LM fortalte, at Thisted Kommune vil nedlægge naturbørnehaven i Agger og fandt det sørgeligt, at det sker i Danmarks første nationalpark. TL nævnte, at BFN holder møde d. 26. november med eksterne foredragsholdere og delte materiale ud om mødet. HB spurgte til ansættelseskontrakten med lederen og EF forklarede kort om den forventede tidshorisont. 9. Mødeplan: a. Fælles møde m. rådet d. 20. oktober kl Emner: zonering, formidling 2010, planlægning af det offentlige møde, aktivitetskalender. b. Bestyrelsesmøde d. 5. november kl

8 c. Offentligt møde d. 19. november kl d. Bestyrelsesmøde d. 1. december kl

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse Endeligt Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf. +45 97 97 70 88 Møde i Nationalpark Thys bestyrelse Søholt, d. 25. januar 2010 kl. 19-22. REFERAT thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk

Læs mere

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid: D. 27. august kl Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7760 Hurup

Bestyrelsesmøde Tid: D. 27. august kl Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7760 Hurup Bestyrelsen Nationalpark Thy Kirkevej 9, 1. sal 7760 Hurup Tlf. 72 54 15 00 CVR: 32995462 EAN: 5798000860568 thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk J.nr. Ref. eloes Den 27. august 2014 Bestyrelsesmøde

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIGT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf. +96 19 15 00 Møde i Nationalpark Thys bestyrelse thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk Hotel Hanstholm, Chr. Hansensvej 2, Hanstholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde 8. april 2014 Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7760 Hurup Tid: 8. april kl

Bestyrelsesmøde 8. april 2014 Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7760 Hurup Tid: 8. april kl Bestyrelsen Nationalpark Thy Kirkevej 9, 1. sal 7760 Hurup Tlf. 72 54 15 00 CVR: 32995462 EAN: 5798000860568 thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk J.nr. Ref. eloes Den 8. april 2014 Bestyrelsesmøde

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Kirkevej 9 DK-7760 Hurup Tlf. +96 19 15 00 Møde i s bestyrelse thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22 Dagsorden:

Læs mere

UDKAST. Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Tirsdag, den 5. maj 2009, kl. 19-22. Deltagere: Bestyrelsen:

UDKAST. Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Tirsdag, den 5. maj 2009, kl. 19-22. Deltagere: Bestyrelsen: UDKAST Ref. INN Den 12. maj 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Tirsdag, den 5. maj 2009, kl. 19-22 Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck Thy

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf. +96 19 15 00 Møde i Nationalpark Thys bestyrelse Museumscenter Hanstholm, d. 29. november 2011 kl. 19-22 Rundvisning på museumscenteret kl. 18-19

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Møde i Nationalpark Thys bestyrelse Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22 Deltagere: Ejner Frøkjær, Ole Westergaard, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Ole Riis, Niels

Læs mere

J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR

J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR SKOV- OG NATURSTYRELSEN THY J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR Referat fra møde i Brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen Thy, onsdag den 20. februar 2008, kl. 14.00 Den 22. februar 2008 Til stede: Fraværende:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Der var meldt afbud fra Niels Jørgen Pedersen Ib Nord Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy deltog som referent.

Der var meldt afbud fra Niels Jørgen Pedersen Ib Nord Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy deltog som referent. J.nr. Ref. INN Den 12. januar 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Tirsdag, den 6. januar 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær (EF) Bestyrelsesformand - Nationalpark

Læs mere

J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR

J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR SKOV- OG NATURSTYRELSEN THY STATSSKOVDISTRIKT J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR Referat fra møde i Brugerrådet for Thy Statsskovdistrikt, tirsdag den 14. juni 2007, kl. 14.00 Den 25. juni 2007 Til stede: Jens

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte Forslag til Nationalpark Thy Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 1 Du kan give din mening til kende Nationalpark Thy bliver en realitet, når miljøministeren i løbet af 2008 underskriver

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

J.nr. SNS Ref. CR

J.nr. SNS Ref. CR SKOV- OG NATURSTYRELSEN THY STATSSKOVDISTRIKT J.nr. SNS 217-00020 Ref. CR Referat fra møde i Brugerrådet for Thy Statsskovdistrikt, torsdag den 4. oktober 2007, kl. 14.00 Den 8. oktober 2007 Til stede:

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet Interessenter NST Brugerråd Nationalpark Sekretariatet Nationalpark Bestyrelsen Nationalpark Rådet Kommuner, hhv. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Særlige interessenter Øvrige organisationer Borgere

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Naturstyrelsen, Thy, Søholt Søholtvej 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 9. juni 2016 BrevID.: 2273976 Medarbejder: krn Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16, Sø- og Åbeskyttelseslinjen, til

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 12. marts 2014? Intet at bemærke

1. Bemærkninger til referat den 12. marts 2014? Intet at bemærke Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 8. april kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Uden afbud Bo Abildgaard. Udtrådt Noel Perning 1. Bemærkninger til referat den 12. marts

Læs mere

1902, var de 240.000 bjergfyr. Resten bestod af sitkagran, hvidgran, hvidtjørn, el, elm, ask, pil, hyld, røn, ahorn, birk og guldregn.

1902, var de 240.000 bjergfyr. Resten bestod af sitkagran, hvidgran, hvidtjørn, el, elm, ask, pil, hyld, røn, ahorn, birk og guldregn. 1902, var de 240.000 bjergfyr. Resten bestod af sitkagran, hvidgran, hvidtjørn, el, elm, ask, pil, hyld, røn, ahorn, birk og guldregn. Højdeforholdene i det bølgede morænelandskab i Tved Klitplantage varierer

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 Noter fra møde med interessenter og organisationer den 10. marts 2014. Danmarks Naturfredningsforening (Sønderborg,

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN) Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) Hans Henriksen

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN) Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) Hans Henriksen Notat Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Søren Okkels Uhrskov Tlf. 6333 6878 E-mail: sou@nyborg.dk

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalpark Mols Bjerge, Nationalparkplan 2011-2017.

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalpark Mols Bjerge, Nationalparkplan 2011-2017. Dato: 6. december 2011 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalpark Mols Bjerge, Nationalparkplan 2011-2017. Indledning Overordnet

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Retableringsplan for genbrugspladser.... 3 Status 3 genregistrering....

Læs mere

Referat fra møde i Hillerød Kommunes Grønne Råd den 4. dec. 2014 kl. 16.00-18.15 på Hillerød Rådhus

Referat fra møde i Hillerød Kommunes Grønne Råd den 4. dec. 2014 kl. 16.00-18.15 på Hillerød Rådhus Referat fra møde i Hillerød Kommunes Grønne Råd den 4. dec. 2014 kl. 16.00-18.15 på Hillerød Rådhus Deltagere: Ida Lykke Bang (ILB), Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Søren Lohse (SL), Hillerød

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 5. april 2005 Tidspunkter 10:00-11:30 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 7 Indholdsfortegnelse 79.

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere