ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted"

Transkript

1 ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf Møde i bestyrelsen for Nationalpark Thy Søholt torsdag den 8. oktober 2009 kl Deltagere: Bestyrelsen Ejner Frøkjær Tage Leegaard Tage Espersen Lone Mark Hans Buck Bodil Gyldenkerne Jan S. Kristensen Mona Kyndi Helle Sievertsen Jytte Nielsen Jacob Funder J.nr. Ref.: eloes Dato: 3. november 2009 Afbud: Ditte Svendsen, Ole Westergaard, Sisse Wildt Skov- og Naturstyrelsen: Agnete Thomsen (til punkt 1) Sekretariat: Else Østergaard Andersen (referent) Ib Nord Nielsen (til og med punkt 2) Ejner Frøkjær (EF) bød velkommen til et møde med mange emner. Referat: 1. Organisering af nationalparksekretariat (Bilag 1). Vicedirektør Agnete Thomsen (ATH) gennemgik notatet og fremhævede, at hovedopgaven for sekretariatet er at servicere bestyrelse og formand, og sikre at diverse regler for administration af statslige bevillinger følges. ATH fremhævede bestyrelsens faglige uafhængighed, men betonede at de statslige regler på økonomiområdet skal følges, jf. bl.a. den statslige Budgetvejledning. Miljøministeriet kan ikke forventes at være fritaget for ansvar i forhold til, at de økonomiske regler følges, idet ministeren fører tilsyn med nationalparkfondene. ATH oplyste endvidere følgende: - at sekretariatslederen vil blive tilbudt en ansættelseskontrakt, hvor referencen er til bestyrelsesformanden. - at der er adgang til aktindsigt i nationalparkens sager. - at det vil blive undersøgt om nationalparken kan låne penge (er efterfølgende undersøgt, og der er ikke adgang til optagelse af lån).

2 - at der ikke kan laves særlige aftaler om indkøb. Statens almindelige regler gælder. - at ville undersøge om nationalparken kan modtage sponsorstøtte (er efterfølgende undersøgt. Sponsorstøtte kan modtages, men reglerne om statsinstitutioners modtagelse af gaver skal følges, ligesom vilkårene for sponsorstøtten ikke må være i modstrid med lovgivningen).osv. at Skov- og Naturstyrelsen kan tilbyde nationalparken support med hensyn til alle it-systemer. - at der med hensyn til regnskabsføring er flere muligheder, men at det synes mest hensigtsmæssigt, at alle udgifter og indtægter føres i statsregnskabet. På et spørgsmål fra Mona Kyndi, pointerede ATH, at der vil være en klar adskillelse mellem Skov- og Naturstyrelsen og Nationalpark Thy. - at der ikke skal tegnes forsikringer, da staten er selvforsikrende. Jacob Funder anmodede om, at bestyrelsesmedlemmers ansvar præciseres, herunder om der er behov og mulighed for at tegne forsikringer. - SNS skitserer et aftalegrundlag omkring administrative ydelser, som tilbydes Nationalpark Thy. 2. Nationalparkplanen. Bilag 2a-h. Forslag nr. 50 blev omdelt. EF nævnte til indledning, at det bestyrelsen er i gang med er at forberede et skrift, som skal ud i en offentlighedsfase. Man behøver ikke allerede nu at nå til enighed. a. Zonering. Ib nævnte, at zoneringen er et af de helt centrale emner, da den fører til en række andre beslutninger, når man har lagt sig fast på fordelingen af de forskellige zoner (kerne-, lavaktivitets- og højaktivitetszone). Der var enighed om, at der skal findes et andet ord for de stille aktiviteter, som fx omfatter jagt men ikke surfing. Det blev præciseret, at der kan være arter, der kræver særlig beskyttelse også i zone 3 og at det kan ændre sig over tid. Ib gennemgik områderne fra nord til syd. Hanstholm noget reserveret til havneformål, batteri I med parkering, stier m.v. et område øst for, som er foreslået i zone 2 (ligger udenfor fredning og habitatområde). Det samme gælder kystskrænten. Nord for Tved plantage ligger et yngleområde for Tinksmed, hvorfor den er medregnet i zone 1. I Nors sø er sejladsforbud i den statsejede del og hele søen er foreslået i zone 1. Vandet sø er habitatområde og landskabsfredet, men alligevel foreslået i zone 2. Ønskes surfing i den østlige ende, skal den være i zone 3. Omkring Bøgestedrende der er gammelt udflugtsmål, skal der være mulighed for høj aktivitet. Vang sø er foreslået i zone 2. Ved Ålvand foreslås ikke hele habitatområdet som zone 1 pga private grunde i den sydvestligste del. Både den del samt Førby sø foreslås som zone 3. Ved Stenbjerg foreslås langs kysten en zone 2 og der, hvor der er større tolerance for slid zone 3. Klitheder nord og syd for Lyngby er zone 1, men selve sommerhusområdet er zone 2. Flade Sø og Ørum sø bruges i dag til kanosejlads m.m., så derfor foreslås de at være i zone 2. Ved Agger Tange er udlagt et område til bl.a. windsurfing, øst for vejen i øvrigt er zone 2 og vest for zone 1 (adgangsforbud). Zone 3 nederst, hvor bilerne kommer i land og slæbestedet er. Farvelægningen blev diskuteret, da rød plejer at signalere det, man ikke må og grøn det man må det blev besluttet at ændre farverne. HB spurgte til, om zoneringerne kan ændres. Det blev præciseret at mange giver sig selv (habitatområde m.m.). JN fastslog, at det er vigtigt at kunne vise, at der ligger dybere betragtninger bag og man kan se, hvad der ligger under. JF foreslog, at man ser nærmere på, om der er en række gennemgående og overordnede ting, der først skal tages stilling til, fx om der er en infrastruktur der hænger sammen og om søerne alle bør have tilhøre samme zonering. EF nævnte, at der er følgevirkninger af zoneringerne. JF efterspurgte en drøftelse af formidlingen med center og satellitter. MK nævnte, at ejerforhold er vigtige og spurgte til om zoneringen betyder, at der er restriktioner på anvendelse på private arealer. Ib nævnte, at alt er frivilligt, men at i forbindelse med ansøgninger om konkrete aktiviteter, kan zonekortet bruges til at vurdere, om det er noget bestyrelsen ønsker. TL foreslog, at yngleområder kan lukkes for offentligheden. JN nævnte, at bestyrelsen jo ikke er myndighed og ikke kan beslutte noget. EF fastslog, at

3 det altid vil være efter frivillig aftale. JF foreslog, at man også ser på arealer, der støder op til nationalparken i relation til aflastning og sammenhæng med nationalparken fx i relation til friluftsliv, herunder samspillet med Limfjorden, Ove Sø, Krik Vig. EF foreslog, at det formuleres snarere end tegnes ind på kortet. JF nævnte, at de sekundære områder tages med i betragtning fx i relation til Vandet sø vil det være en fordel at kunne anvise andre arealer, som kan anvendes til den pågældende aktivitet. JK viste bekymring omkring ordvalget med højaktivitet og spurgte, om der ikke var tale om kanaliseret færdsel. EF foreslog lavere aktivitet og højere aktivitet for at vise, at der er forskel, men at det ikke overdrives. JK nævnte, at den forstyrrelse man laver på en sti i statsskoven ikke er stor, mens den er meget større i klitheden. EF konkluderede, at det forelagte kan bruges i den indledende debat, men at en del af emnerne også hænger sammen med zonering. b. Naturnær skovdrift. I SNS driftsplan kan processen tage år. Nationalparken har mulighed for at sætte højere ambitioner. HB spurgte til, hvorfor man ønsker at konvertere nåleskoven med løvskov? Ib svarede, at det er SNS politik at erstatte nåletræer med hjemmehørende træarter. EF nævnte, at der er tale om 50%. Helle Sievertsen (HS) nævnte, at det der er på tale kun er i mindre områder og er noget, der tager lang tid. TE nævnte, at 1,6 mio. kr er en stor andel af det, som måske kan forventes som det samlede budget. EF nævnte, at det er vigtigt at kunne sætte prisoverslag på, for at kunne gøre sig fortjent til midler. JK spurgte, om nationalparken skal finansiere statsskov og havde ikke forestillet sig, at det er noget NPT skal bruge penge på. EF nævnte, at det er vigtigt, at vi med vores midler gør en forskel i forhold til de midler, statsskovdistriktet har. TL nævnte, at der er arter som er indvandret til Thy pga nåletræerne og at man skal være opmærksom på, at der er områder, der bibeholdes. Else Østergaard Andersen (EØA) nævnte, at det ikke er givet, hvad NPT kan få penge til (fx ændret drift på statsejede arealer), men at bestyrelsen kan beslutte, hvad man gerne vil og vi så bagefter kan se, hvor mange midler vi kan få til det. Lone Mark (LM) mente, at nåletræer er en del af Thys særkende. MK fremhævede, at hvis vi begrænser den indsats, det handler om til kun at være på SNS arealer skal vi passe på ikke at skyde os selv i foden. Man kunne sige, at man generelt vil støtte omlægningen også på private arealer. Ib nævnte, at det er fra 20-50%, så der stadig foreslås 50% som nåleskov og fremhævede, at det er en af de ting, der blev besluttet i forbindelse med styregruppens rapport og nationalparkens store naturforbedringer gælder flere hjemmehørende træarter i plantagerne og hævet vandstand. TE nævnte, at sitka- og contorta-bevoksninger er meget døde og ser gerne områder gjort mere lysåbne med vegetation i bunden. EF spurgte, om der var stemning for at modificere forventningerne der er et spring mellem 20 og 50%. JN nævnte, at man skal være varsom med kun at tænke på en ganske kort historisk bane (100 år). Nogle af de bevoksninger, der er skal bevares af historiske årsager, men de sidste 100 år s nåleskov er ikke argument nok for planlægning i nationalparken det vil være for uambitiøst, men de afsatte beløb er for store. TL nævnte, at plantagerne er med til at have givet den natur, som har ført til nationalparken. EF samlede op og spurgte til, om ambitionsniveauet skulle være mindre. Ib nævnte, at det fremadrettet også kan være beskæftigelsesprojekter i tilfælde af, at den slags en dag igen bliver interessante. EF foreslog, at koncentrerede indsatser af lavere volumen er fint og så have skuffeprojekter klar til en dag, hvor chancen byder sig. c. Klitmøller skydeterræn. Lejekontrakten løber frem til 2011 og bestyrelsen kan henstille til SNS at kontrakten ikke fornyes af hensyn til friluftslivet. Der var opbakning til, at emnet forhandles med lodsejeren. d. Nationalparkcenter Thy. Ib nævnte, at et ekstra forslag (nr. 50) var sendt til en forkert mail. EF nævnte, at teksten bør nævne de forslag, der er kommet, men at kortet kun medtager de placeringer, som bestyrelsen overvejer. LM nævnte, at kystbyerne har talt om at centret skal ligge mellem Agger og Vorupør og

4 forslaget fra Klitmøller ikke har været drøftet i netværket. JN nævnte, at forslaget også er fremsendt til Mulighedernes Land. HB spurgte til, om der ikke i forvejen er attraktive steder. Det er ikke nødvendigvis godt at bygge nyt. EF fremhævede, at NPT allerede i 2010 etablerer sig på midlertidig basis, men at det også har været en klar melding til nu, at der skal være et nybygget center. JN nævnte, at man stadig kan have det som en vision, men at det kan være sværere nu med den finansielle situation generelt. De fleste nationalparker har et informationscenter. TE spurgte, om jagthytten ved vejen ned mod Bøgestedrende kunne bruges? JK nævnte, at det ofte viser sig lige så dyrt at lave noget i et bestående byggeri og at det skaber en event at bygge noget nyt og unikt, der passer ind i naturen. MK nævnte, at det er fint hvis der kan laves noget midlertidigt i Lodbjerg Fyr, men på længere sigt skal der ligge noget tæt ved vejen og som er let at finde fx ved Bøgestedrende. Det skal ikke blandes med idrætscenter og andre ting. Hanstholm Fyr kan også være interessant, men det skal kunne trække andet end turister til og rumme formidling, samt også gerne forsknings- og konferencefacilitet på længere sigt. HS nævnte, at der er talt meget om mindre steder, men der kan hurtigt blive et kapacitetsproblem, hvis man ikke bygger selv. Hun ville have det dårligt med at ønske en placering, hvor alle andre ville få et nej. LM nævnte, at det store projekt er interessant på sigt og fx også kunne være ved de sorte huse eller færgelejet på Agger Tange. For at stille kystbyerne lige, er en placering i midten ganske god. TL nævnte, at skal man have, bør være et 0-energihus, hvilket betyder, at det skal være et nybyggeri. Mulighed for at havobservationer ville være fint og nationalparken bør ikke bygge et sted, vi ved andre ikke kan få lov. JN syntes, at forslaget er godt på den lidt længere bane, men tallene kan måske justeres lidt. BG fremhævede, at der bør laves et både nyt og legalt center på længere sigt og at der skal sættes gang i et midlertidigt center. HB spurgte, om Skive Lejrskole ikke i virkeligheden er det bedste eksempel på undervisning. EØA nævnte, at Ditte Svendsen havde foreslået, at man forud for beslutning om budgettets størrelse afklarer det fremtidige driftsbudget. MK var bekymret for, om budgettet var stort nok til også at lave indholdet i en ny bygning. EF nævnte, at det foreslåede ikke behøver være det endelige beløb. TE spurgte til, om ikke bestyrelsen bør tale sig frem til en placering. EF nævnte, at forslaget måske er at indsnævre 4 muligheder til 3 (fraregnet habitatområdet). De tre alternativer behøver man ikke nødvendigvis indsnævre. LM fastslog, at det er vigtigt snart at sætte en arkitektkonkurrence i gang. JK nævnte, at hvis man kigger på zoneringskortet, er hjørnet tegnet ind i zone 3, men vi skal ikke søge at opføre byggeri, hvor det vil være ulovligt. JN bad om, at placeringerne indsnævres yderligere og man bør ikke kunne se ind på et 70 er sommerhusområde og centret ikke skal ligge i udkanten af en by. LM nævnte, at der er en strækning mellem Stenbjerg og Vorupør som måske også kan indeholde en god placering. EF nævnte, at nationalparken næppe får særbehandling, og konkluderede, at placeringen kaldet 1 tages væk fra forslaget, så der er 3 placeringer, bestyrelsen overvejer. De andre forslag der er kommet, skrives ind i teksten. e. Krondyr:TE syntes, at forslaget er blevet skrevet godt og bakker op, men foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, så der kan laves en fornuftig forvaltningsplan, som også skal favne landbrugets synspunkter. Der bør kunne gøres noget, som mindsker skaderne. TL nævnte, at nogle privatejede gårde måske kan kompenseres for at lave en kronhjortevenlig drift. JK spurgte, om en forvaltningsplan skal laves, hvis ikke der er for mange? TE nævnte, at det giver mening at lave en plan uanset hvor mange, man så vurderer, man har plads til. BG nævnte, at arbejdsgruppen er vigtig også for at sige, hvad slutmålet skal være. EF nævnte, at det er fornuftigt at sende spørgsmålet i en arbejdsgruppe, og at den skal have et kommisorium, der beskriver gruppens arbejde. HS nævnte, at ved at sætte et undersøgelsesprojekt i gang, kan man få en viden, som kan bruges meget bredere end i NPT. Dermed bør det være noget, man kan skaffe eksterne midler til. JN foreslog, at NPT måske budgetterer med at betale

5 halvdelen af basismidlerne, mens resten søges hos andre. TE nævnte, at både DMU og landbruget kan tænkes at vil bidrage. f. Vang Sø. JK støttede projektet. Området er fantastisk og ikke særligt kendt. TE spurgte til, om ejerne er kontaktet det er de ikke, da der kun er tale om en plan. Mona nævnte, at hvis ejerne er indforstået, kan det være et projekt, hvor man inddrager frivillige i arbejdet i et vist omfang og dermed tjener flere formål. TL nævnte, at der sikkert vil være eksterne midler til projektet. BG spurgte, om man bør spørge ejeren. EF nævnte, at hvis bestyrelsen finder idéen god, må man gerne skrive projektet ind i planen men udførelsen kan kun ske efter aftale med lodsejere. g. Indledning: der blev ikke gået i detaljer. h. Vandet Sø: JN fandt det vigtigt i planen at præcisere, hvori de øvrige sejlaktiviteter adskiller sig fra surfing? HB nævnte, at man må kunne lave en regulering af, hvad der er fornuftigt mht. surfing. Vandet sø har nogle gode forhold, og den østlige ende er oplagt til surfing. De børn, der starter på Vandet Sø, kommer senere med deres familier til sommerhuse i området. MK fandt det ærgerligt, at man ikke har kunnet fastholde løsningen med at surfing er tilladt i et område mod øst og synes ikke søen helt skal friholdes for surfing. Der kan let blive et forklaringsproblem i forhold til den øvrige trafik. HS nævnte, at surfing ikke fandtes da fredningsbestemmelserne blev lavet. Der er lavet undersøgelser af, hvordan surfing påvirker fugle- og dyreliv og der er forskere, der mener det har en meget større påvirkning end kajak-roning og små motorbåde. DN går ind for at forbyde surfing. TE nævnte, at øst-løsningen blev opsagt, fordi reglerne ikke blev overholdt, og nævnte, at grænsen på 5 knobs gjaldt alle, var surfing ikke et problem. JK nævnte, at forskellen er hastigheden og de store afstande, der tilbagelægges på kort tid og nævnte de undersøgelser, der viser at det har meget stor indflydelse på fuglelivet. I Krik Vig kan der surfes og DOF ønsker ikke surfing på Vandet sø. JF nævnte, at Friluftsrådet har den holdning at det er nationalparkbestyrelsen, der beslutter om søen skal friholdes for surfing eller ej. Friluftsrådet vil bakke bestyrelsens beslutning om. På et møde, har Friluftsrådet haft en forsker fra DMU med, i østenden er betydningen minimal i hvert fald i forhold til rødlistearter og derfor er der ikke noget til hinder for, at man kunne surfe i det område. Men det er vigtigt, at folk opfører sig ordentligt. Bestyrelsen bør beslutte, hvad der hører Nationalpark Thy til. JF nævnte, at det er vigtigt, at der kan anvises andre lokaliteter. JN spurgte, hvad det vil betyde hvis det er optimistjoller i stedet. TL nævnte, at surfing ikke er rolig sejlads og BFN ikke går ind for surfing på Vandet Sø, ved Krik Vig derimod er der gode forhold. LM mente, at det er fint, at man kan surfe på Vandet sø, og at det er vigtigt at kunne støtte surferne med gode faciliteter, fordi de, der surfer kommer tilbage til området og viser deres familier, hvor de har lært at surfe. De skal kunne komme af med deres affald under ordnede forhold. MK var enig i at adgang skal understøttes af ordentlige faciliteter (herunder også toiletter) og nævnte, at problemet i østenden er, at arealerne er privatejede. JK nævnte, at det ikke er et spørgsmål om for eller imod surfing, men om, hvorvidt det bør ske på en af Danmarks fineste søer. HB nævnte, at der er en grund til, at det er Vandet sø, man surfer på og at der er langt til Krik Vig. JF nævnte, at på Friluftsrådets dialogmøde om emnet var alle enige om, at man ikke bør surfe i den nordvestlige del af hensyn til fuglelivet. JF foreslog, at man nedsætter en arbejdsgruppe, der kan skabe grundlaget for en mere kvalificeret beslutning. JN spurgte til om et forbud mod surfing også vil være en grænse for, hvor meget man på sigt må sejle med andre typer af fartøjer (kanoer, kajakker, både, osv). EF konkluderede at der i bestyrelsen var argumenter for og imod og at problemstillingen er så kompleks, at man kunne nedsætte en arbejdsgruppe for at få emnet bedre belyst forud for en beslutning. TE nævnte, at det bør være en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe af hensyn til det planlagte fugleskjul. HB mente, at forureningen var et større problem end surfing. MK bad om at få emnet bedre belyst. HS mente, at bestyrelsen har lovet at komme med en

6 fælles holdning om, hvad man mener om surfing på Vandet sø og fremhævede at der skal tages en beslutning både om færdslen og om forureningen. HS går ind for at det gøres tydeligere, hvad man mener om surfing. JK nævnte, at Viborg Amt har beskrevet et fint projekt omkring Skadekær, og finder ikke der kan være et problem, men håber at det er noget, man kan få hel eller delvis finansiering til andetsteds fra. EF bad om, at der blev meldt en holdning ud også selvom den næppe kan blive fælles. MK fremhævede, at det ikke bør være holdninger men argumenter, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning. JF støttede dette. HS spurgte, hvordan adgangsproblemerne til østenden løses, hvis man ønsker surfing i den østlige ende. JN bad om at se, hvad der kunne fremskaffes af argumenter, så bestyrelsen kan tage stilling på næste møde. JF bad om, at sekretariatet fremskaffer, de undersøgelser der er omkring surfings indflydelse på fuglelivet. HS undersøger, hvad DN har. JN spurgte til, hvad der vil ske, hvis bestyrelsen beslutter, at der ikke bør surfes. INN svarede, at i så fald skal bestyrelsen bede Thisted Kommune om at ændre vandløbsloven eller ministeren mht. beskyttelsen. Der er ikke tale om en politivedtægt. 3. Referater a. Bestyrelsesmøde d. 19. august Bilag 3. EF nævnte, at den omtalte forventningsafstemning til en arbejdsbeskrivelse for lederen er blevet udskudt, idet kontraktsforholdene havde første prioritet. b. Rådsmøde d. 5. oktober Bilag 4. TL orienterede kort fra mødet. En forretningsorden blev vedtaget. Kompetencer og arbejdsmetode blev drøftet. Rådet vil gerne være folkets talerør og vil gerne tage del i de udvalg, der måtte nedsættes af bestyrelsen. Det blev drøftet, hvad rådets bestyrelsesmedlem står for og hvordan medlemmet både repræsenterer rådet og sin egen organisation. EF nævnte, at der er aftalt møde d. 20. oktober mellem rådets og bestyrelsens formænd og næstformand samt lederen (samme dag som det fælles møde mellem bestyrelse og råd). 4. Formandens orientering, herunder: a. Opfølgning på morgenkaffe med ministeren d. 5. september (Bilag 5): i. Overgangsbudget for EF nænvte, at der på næste ordinære bestyrelsesmøde vil være et udkast til budget Det gennemsnitlige finansieringsniveau for nationalparker er 7,5 mio. kr årligt, men NPT kan komme til at ligge lavere på grund af en stor andel af statslige arealer. ii. Midlertidigt informationscenter og mulige samarbejdsparter. EØA orienterede kort om, at en arbejdsgruppe nedsat af sekretariatet med deltagelse af Thisted Kommune, Museet for Thy og Vester Hanherred og SNS har set på en tidligere iskiosk ved Stenbjerg Landingsplads samt Lodbjerg Fyr. Det vil blive et af emnerne til bestyrelsesmødet d. 5. november. b. Henvendelse fra Via University College om midler til afholdelse af international workshop i oktober 2009 (informationscenter i Stenbjerg). EØA orienterede om, at ansøgningen blev afslået, da det ikke klart var i NPT s interesse. c. Henvendelse fra Krik Vig Camping vedr. regler for parkering. EF orienterede om, at NPT ikke er myndighed og at man vil henvise til Thisted Kommune, som er vejmyndighed og som kan lave særlige bestemmelser. LM nævnte, at campering med autocampere ofte spærrer vejene. d. Henvendelse vedr. Porten til Nationalparken fra en borgergruppe i Snedsted. EF nævnte, at henvendelsen vil blive taget op med kommunen i forbindelse med den generelle skiltning til NPT. TE mente, at portaler ikke er noget, man ønsker og at stedet er langt fra nationalparken. e. Henvendelse fra Hanstholm Naturskoles støtteforening vedr. Hanstholm Fyr som Hovedindgang til Nationalpark Thy. EF nævnte kort ansøgningen, som ikke er kommet ind i forbindelse med planen. 5. Ansøgninger vedr. konkrete projekter: a. Forhåndstilsagn til BFN s Forlag om køb af et antal eksemplarer af Naturen i Nationalpark Thy, 2. udgave. Bilag 6. JN spurgte, om det angivne var inklusiv

7 oversættelse til engelsk og tysk. TL bekræftede. Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen. b. Ansøgning fra Skov- og Naturstyrelsen Thy vedr. medfinansiering af cykelsti Klitmøller Hanstholm, delprojekt under Adgang til Nationalpark Thy. Bilag 7. Sekretariatets indstilling: Jf. vedlagte ansøgning indstilles det, at ansøgningen efterkommes. JF nævnte, at i Nationalpark Mols Bjerge har SNS og kommunen sikret den nødvendige medfinansiering og han havde ønsket, at kommunen i højere grad havde kunnet bidrage og tage større ansvar. JF har stor forståelse for, at det har været svært og er positivt indstillet på at støtte, men på længere sigt bør der skaffes midler fra andre kilder. TE spurgte, om der er nok til alt det andet, hvis NPT bevilger pengene. JK spurgte, om man ikke kunne dele bevillingen over 2009 og EØA svarede, at det kan man godt. EF nævnte, at det kunne være et problem at få opstartsbevillingen brugt. MK foreslog, at støtte, men at fordele udgifterne på de to perioder. De øvrige dele omkring p-plads og toiletforhold bør tages med i nationalparkplanen, men med så stor støtte bør NPT også have en plads i styregruppen for projektet. JN fremhævede, at planlægningen for næste år er vigtig og foreslog, at der ansættes en til at lave en aktivitetsplan. Hun foreslog, at der gives tilsagn om 2 mio. kr nu og resten på næste års budget, så arbejdet kan sættes i gang. TL nævnte, at jo flere ting, der sættes i gang desto bedre. JN nævnte, at det er vigtigt henover de kommende måneder at prioritere aktivitetskalender, markedsføring, infocentre o.l. EF nævnte, at sekretariatet har modtaget henvendelser fra flere, som er interesseret i ansættelse. TE nævnte, at der iblandt dem også var en person, som kunne få løntilskud. Bestyrelsen besluttede, at imødekomme ansøgningen, men opdelt på to bevillinger. c. Ansøgning fra Hanstholm Camping om sponsorat ifm. Ferie for Alle messe i Herning februar EF indledte kort om henvendelsen. JN mente, at det var for stort et beløb. HB spurgte til, hvorfor NPT ikke selv er med. LM mente, at NPT bør have sin egen stand og stillede sig til rådighed. EF takkede for tilbuddet. TL ville forsøge, at få 2. udgave af Naturen i Nationalpark Thy færdig inden messen. JN var bekymret for at støtte en enkelt virksomheds initiativ og ville godt have drøftet ansøgningen også i turistforeningens bestyrelse. EF foreslog, at bestyrelsen besluttede, at man vil arbejde for et partnerskab med turistforeningen og Hanstholm Camping om en fælles stand og at de kr er den økonomiske ramme for NPT s deltagelse. Forslaget blev godkendt. 6. Nationalpark TV. Bilag 8 og 8a eftersendt d. 6. oktober. Else orienterede. JK nævnte, at TV Nord har et samarbejde med et andet produktions-team som man kan indhente tilbud fra. JN spurgte til, om det skal være TV/Midt-Vest der skal stå for det hele, eller der er mulighed for at kunne lave andre indslag. LM foreslog, at projektet sættes i gang. TL fremhævede, at produktionen skal være professionel. EF mente også, at der skulle være tale om kvalitetsudsendelser. TL foreslog, at man kunn eengagere nogle unge frivillige. MK tvivlede på effekten af selve fjernsynsdelen. JN foreslog, at bestyrelsen beslutter sig for, at man gerne vil udnytte sendetilladelserne og nedsætter en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe som kan få lavet det nødvendige materiale. Bestyrelsen besluttede, at man i første omgang engagerer TV/Midt-Vest s team og at der nedsættes en arbejdsgruppe. 7. Meddelelser. Ingen. 8. Eventuelt. LM fortalte, at Thisted Kommune vil nedlægge naturbørnehaven i Agger og fandt det sørgeligt, at det sker i Danmarks første nationalpark. TL nævnte, at BFN holder møde d. 26. november med eksterne foredragsholdere og delte materiale ud om mødet. HB spurgte til ansættelseskontrakten med lederen og EF forklarede kort om den forventede tidshorisont. 9. Mødeplan: a. Fælles møde m. rådet d. 20. oktober kl Emner: zonering, formidling 2010, planlægning af det offentlige møde, aktivitetskalender. b. Bestyrelsesmøde d. 5. november kl

8 c. Offentligt møde d. 19. november kl d. Bestyrelsesmøde d. 1. december kl

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere