Referat af Generalforsamling. Casa d Arte. 8. marts 2015, Bogense Hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling. Casa d Arte. 8. marts 2015, Bogense Hotel"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling Casa d Arte 8. marts 2015, Bogense Hotel I alt 37 andele var tilmeldt generalforsamlingen, fordelt på 65 deltagere. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent. Formand Vagn E. Olsen (25) bød velkommen til jubilæumsgeneralforsamlingen foreningens 5. generalforsamling. Bestyrelsen foreslog valg af Peer Bendtson (32) som dirigent og Leif Vestergaard Pedersen (10) som referent. Forsamlingen tilsluttede sig dette. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede at ingen af de tilstedeværende andelshavere var mødt frem med fuldmagter. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning og konstaterede at det havde været et godt år for foreningen: anlægget ved poolen var kommet meget langt renoveringen af stuen vest skred planmæssigt frem den nye hjemmeside var godt undervejs der er sket en løbende udskiftning af inventar og møbler. Økonomien er overordnet god men likviditeten er meget stram. Projekter har det med at blive dyrere end budgetteret men arbejdsgrupperne hjælpes ad, så når et projekt bliver dyrere kan det ofte klares med besparelser andre steder. Brugen af huset er meget høj. 90% belægning i 2014, svarende til Bestyrelsen har holdt 2 fællesmøder med arbejdsgrupperne i det forløbne år og planlægger tilsvarende fremover. Bestyrelsen takkede arbejdsgrupperne for arbejdet og Dorthe for det nyhedsbrev der blev udsendt i december som formanden i øvrigt henviste til. 1

2 Beretningen blev på det grundlag godkendt. Bestyrelsen forslag om en værdiansættelse på uændret kr. blev også godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af andelsselskabets årsregnskab og forbrugsregnskab for Kasseren Kim (22) gennemgik regnskabet og fremhævede at administrationsudgifterne var faldet dels fordi deltagerne ved generalforsamlingen selv betalte for deltagelsen og fordi en ekstern bogholder var afskaffet. Herudover skal det bemærkes at driftsgruppen har sparet og dermed givet mulighed for større udgifter for ejendomsgruppen i det forgangne år. Herefter blev forbrugsregnskabet gennemgået. Kasseren forklarede at stigningen i olieudgifterne skyldes en uforklarlig lille udgift i Men særlig opmærksomhed havde kasseren på el udgiften der var steget kr. Det skyldes en stor efterbetaling for 2013 (modtaget i 2014) og en deraf følgende stigning i acontobetalingen for Kasseren kunne oplyse, at allerede nu, var der modtaget en endelig afregning fra el selskabet som indebar en betydelig tilbagebetaling for Forventningen var derfor at el udgiften vil falde betydeligt i Det formodes, at det store forbrug i 2013 kan tilskrives byggestrøm i forbindelse med etablering af poolen. På den baggrund blev regnskabet og forbrugsregnskabet godkendt. 4. Forslag fra Bestyrelsen Bestyrelsen havde rettidigt fremsat et forslag om at tilføje føje en ny 3 til vedtægterne hvorved de nuværende 3 31 ændres til Forslaget til en ny 3 lyder: Andelsselskabets kommunikation med andelshaverne, for eksempel, men ikke begrænset til, vedtægter, regler, retningslinjer og hjemmesider, udarbejdes alene på dansk. Ingen andelshaver kan forlange at nogen form for kommunikation mellem andelsselskabet og andelshavere skal ske på andet sprog end dansk. Formanden begrundede forslaget. Der blev spurgt om der var kendskab til problemer i andre andelsforeninger med sprog m.v. Det blev oplyst at forslaget var fremsat for komme eventuelle problemer i forkøbet. Det blev nævnt at det særlige ved Casa d Arte jo var, at man var en dansk forening i Portugal, ligesom det blev nævnt at i projektet Curacao jo netop havde indledt et arbejde med oversættelse af papirer. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Ingen tilkendegav at være imod forslaget 5 tilkendegav hverken at stemme for eller imod forslaget. På den baggrund konstaterede dirigenten at forslaget om at tilføje en ny 3 til vedtægterne var godkendt. 2

3 5. Fremlæggelse og godkendelse af andelsselskabets budget for forbrugsudgifter samt faste indtægter og udgifter for indeværende regnskabsår. Punktet blev indledt med en fremlæggelse af planerne fra de enkelte arbejdsgrupper. Driftsgruppen Driftsgruppen er blevet styrket og har inddelt sig i 4 undergrupper: Rengøringsartikler Isenkram Dyner, puder og linned Øvrige driftsopgaver Hanne (31) er fortsat kontaktperson og formidler kontakten til undergrupperne. Driftsgruppen søger at begrænse udgifterne mest muligt af hensyn til ejendomsgruppen. Driftsgruppen henstiller derfor til at vi alle fortsat passer på inventaret så udgifterne kan holdes nede. Have og aktivitetsgruppen Haveplanen oven for poolen er i store træf gjort færdig i 2014 tidligere end planlagt. I 2015 færdiggøres projektet i det omfang det er økonomisk muligt. Der skal sættes sten på muren (herved reduceres vedligeholdelsesarbejdet), etableres vandingsanlæg og herefter ske beplantning. Gruppen overvejer også om det er muligt at få råd til lys i muren. Det vil koste omkring kr. at beplante i henhold til planteplanen. Gruppen var meget glade for de kr. der var indkommet i frivillige bidrag til planterne. Når der bliver råd overvejer gruppen følgende: Forbedring af trappe ved havestudio Cykelskur ved havemur Atelierets fremtidig anvendelse og istandssættelse Der blev spurgt til om der ikke burde sættes et gelænder ved poolen. Det blev oplyst at gruppen havde besluttet, at det skulle der ikke. Det er forældre og bedsteforældres opgave at have opsyn med børn i området. Et gelænder vil måske give falsk tryghed. Der blev dog advaret om at stenene kan være glatte når det har regnet. Ejendomsgruppen. 2. etape af renoveringen af stuen vest vil ske i november

4 Der skal i 2015 bruges kr. til at kortlægge rørføringen af vand, så man kan afsløre hvorfor nogle lejligheder har ustabil forsyning af varmt vand. Der sker en behovsbestemt udskiftning af varmepumper og der skal være råd til uforudsete udskiftninger af disse og andre dele. Der er stærkt behov for sikring af bygningens skal og det prioriteres højt af gruppen. Det drejer sig bl.a. om: Taget over Quintaen er utæt og skal udskiftes. Forklaringen er at der kun er undertag over en del af bygningen. Ydermuren, hvor man søger at bygge videre på erfaringerne fra vestmurens renovering. Med hensyn til vedligholdelse har mange meldt sig til at hjælpe. Gruppen tilstræber at materialer og instruktioner ligger klar. Emil (44) er tovholder. På opfordring vil gruppen spørge en gang til om der er flere der vil hjælpe med mindre renoveringsopgaver. Der var stor opbakning til prioriteringen af at sikre bygningens skal. Budget Kasseren oplyste at indtægterne stiger planmæssigt i overensstemmelse med beslutningen om at lade betalingerne stige hvert år med 10 kr/måned pr. anpart. Udgifterne er uforandret fra 2014 dog med små stigninger i lønninger og mindre stigning til møder og administration s.f.a. indarbejdet kørselsgodtgørelse til arbejdsgrupper/bestyrelse. Der var anerkendende bemærkninger fra forsamlingen til dette. Herudover oplyste kasseren at det resterende rådighedsbeløb blev anvendt på de tre arbejdsgrupper og efter aftale med en prioritering af ejendomsgruppen. Kasseren oplyste at forbrugsafgifterne var budgetteret til 666 kr./kvartal og på den baggrund havde bestyrelsen fastsat aconto beløbet til 645 kr./kvartal. Tillagt den faste betaling i 2015 fastlagt til kr. Der blev spurgt til hvorfor udgifterne til driftsgruppen var budgetlagt til kr. i 2015 mod et forbrug på kr. i Det blev oplyst at baggrunden var en ekstraordinær lav aktivitet/udgift i Hertil kommer at der i 2015 skal bruges penge på inventar til stuen vest efter renovering. Der budgetlægges med kr./lejlighed/år til inventar. Og der købes generelt inventar af lidt bedre kvalitet end oprindeligt i forventning om at det holder bedre. Der blev spurgt til restgælden i poolen. Det blev oplyst, at restgælden er ca kr. ved udgangen af Budgettet blev herefter godkendt. 4

5 6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer samt valg af kasserer for 2 år og et bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen foreslog at antallet af bestyrelsesmedlemmer var uændret 3 og antallet af suppleanter var 2. Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen foreslog genvalg af Kim (22) som kasserer for 2 år og Gitte (35) som bestyrelsesmedlem for 1 år. Forslaget blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen foreslog genvalg af Dorthe (15) og Stig (34) som suppleanter til bestyrelsen for yderligere 1 år. Forslaget blev godkendt med akklamation. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Annette (43). Forslaget blev godkendt med akklamation. 8. Eventuelt Dirigenten understregede at der ikke kunne træffes beslutning under eventuelt. Drøftelserne ville kun være vejledende for bestyrelsen. Ankomstmail: Det blev foreslået, at man ikke fik en mail hver gang der var ændring omkring ankomster. Det blev oplyst at systemet bl.a. var for at erindre alle om, at der skulle gives besked om ankomst og afrejsetid. Forskellige løsninger blev drøftet. Men der var generelt opbakning til at rose Hanne for hendes store arbejde. Lodtrækning om søndagen: Kim orienterede om at projektet omkring lodtræknings tildeling af lejligheder om søndagen fremfor først til mølle princippet ikke var blevet færdigt, men der bliver arbejdet videre med det i de kommende måneder. Der var mange tilkendegivelser omkring hvordan tildelingen af lejligheder sker herunder det hensigtsmæssige i at flere og hurtigere forbindelser til nettet kan øge sandsynligheden for en ønskelejlighed. Formanden konkluderede at de nye rulleplaner vil afhjælpe en del af problemet. Bestyrelsen vil undersøgemuligheden for at kun én computer pr. anpart kan være på bookingsystemet samtidig. Lodtrækningssystemet vil fortsat være på to do listen. Formanden understregede i øvrigt at medlemmerne generelt er hjælpsomme og imødekomne overfor indbyrdes bytninger. Kim foreslog at vi skulle overveje en mail advis mulighed, når en ønskelejlighed blev frigivet. Ny hjemmeside: Hjemmesiden blev præsenteret. Den skal bl.a. tjene som reklame for andelsselskabet. Emil orienterede om hjemmesidens opbygning og ønskede flere gode bidrag til Links 5

6 Den lukkede del kun for andelshavere. Vi vil snarest få brugeradgang og adgangskode. Der vil blive et debatforum og i øvrigt lette arbejdet for bestyrelse og arbejdsgrupperne. I øvrigt blev medlemmerne bedt om at gøre andre opmærksomme både på hjemmesiden og på vores facebook side andelsselskabet Casa d Arte, der er en åben facebookside i modsætning til den Casa d Arte der er en lukket facebookside. Generalforsamling 2016: Bestyrelsen ønskede en drøftelse af om generalforsamlingen skal placere mere centralt i landet og om der fortsat skal være et organiseret tilbud om et 2 dages arrangement. Bestyrelsen var bekymret for om et faldende deltagertal kunne gøre det vanskeligt at træffe beslutninger i sager der kræver kvalificeret flertal. Der blev peget på, at beslutninger der kræver et kvalificeret flertal ikke bør være ofte forekommende og at der er en mulighed i vedtægterne til at bruge urafstemning, hvis dette skulle blive nødvendigt. Der var flere synspunkter på tilbuddet om 2 dages arrangementer og antal andelshavere (svarende til deltagerne i 2 dages arrangementet i år) ønskede det fortsat. Der var ligeledes flere syn på placeringen af selve mødet. Formanden konkluderede at forløbet af indeværende års generalforsamling tydede på, at man godt kunne planlægge efter at generalforsamlingen varede tre timer og at man så måtte se tingene an. Det blev overladt til bestyrelsen at drage en konklusion. Solfanger og solfond: Det kunne være hensigtsmæssigt med en solfanger til produktion af varmt vand. Etableringen af en sådan vil koste ca kr. Nogle andelshavere havde tilbudt at låne beløbet til selskabet, så købet kunne ske hurtigt. Hvad synes generalforsamlingen om dette. Der blev spurgt til hvorfor ikke solceller (=produktion af el). Det blev oplyst at solceller er en noget større investering og mere økonomisk risikabel. Nogle andelshavere talte for at man skulle finansiere solfangeranlægget gennem en engangsbetaling på kr. pr. andel. Andre talte for at man skulle låne pengene på almindelig vis (efter en egentlig kalkule). Formanden advarede mod en solfond finansieret af andelshavere og pegede på at finansiere investeringen ved ekstra indskud fra andelshavere eller ved sædvanligt lån. Herefter konstaterede dirigenten at dagsorden var udtømt og takkede deltagerne for god og konstruktiv debat. Formanden takkede på deltagernes vegne dirigenten for god og sikker styring af mødet. Peer Bendtson (dirigent) Leif V. Pedersen (ref.) Vagn Olsen(fmd) 6

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere