Statsforvaltningen j. nr /1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen j. nr. 2013-613/1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør"

Transkript

1 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på Statsforvaltningen Politisk Service Stengade Helsingør Center for Politik og Organisation Tlf Mob. +45 Fax 2014 Dato Sagsnr. 13/24263 Sagsbeh. Henrik Nordtorp Jørgensen Statsforvaltningen j. nr /1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør I dette notat vil sagens omstændigheder og kommunens synspunkter blive uddybet i forlængelse af kommunens brev til Statsforvaltningen. 1. Sagens omstændigheder 1.1 Fonden Elite 3000 m.v. Helsingør Kommune stiftede i 2002 Fonden Elite Fonden etablerede et aktieselskab, Elite 3000 Helsingør A/S. Hensigten med konstruktionen var ifølge kommune at tegne sponsorater og derigennem udlodde midler til elitesport. Formålet med fonden er mere specifikt i fundatsen angivet som, "at virke fremmende for idræt på eliteplan i Helsingør Kommune i overensstemmelse med Helsingør Kommunes eliteidrætspolitik". Formålet med Elite 3000 Helsingør A/S er ifølge selskabets vedtægter, "at virke fremmende for eliteidrætten i Helsingør Kommune samt anden dermed beslægtet virksomhed". 1.2 FC Helsingør FC Helsingør er et overbygningssamarbejde mellem en række lokale fodboldklubber (HIF, Vapnagaard, HFC, Snekkersten og Frem Hellebæk) og er organiseret som en forening efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Overbygningen blev etableret den 1. august 2005 under det daværende navn Elite 3000 Fodbold. Ifølge FC Helsingørs egen hjemmeside, var den oprindelige målsætning, at alle kommunens fodboldklubber skulle indgå i samarbejdet som moderklubber til overbygning Elite Det lykkedes dog ikke at få samtlige kommunes klubber med i overbygningen. Overbygningen består i dag af et divisionshold samt tre ungdomshold U-21, U-19 og U-17 hold. FC Helsingør spiller i indeværende sæson i 2. division Øst den højeste række klubben har befundet sig i siden etableringen. I 2008, da der blev ansøgt om lån, jf. nedenfor, spillede Elite 3000 Fodbold i Danmarksserien, men var med i toppen heraf og havde efter det oplyste potentiale til oprykning. Klubben havde endvidere på daværende tidspunkt gennem de seneste år være ansvarlig for Helsingør Kommunes Talentprojekt for ungdommen.

2 Af FC Helsingørs hjemmeside fremgår, at klubbens bestyrelse blandt andet har følgende målsætning i perioden : At skabe et miljø, der gør det attraktivt at spille fodbold i FC Helsingør At FC Helsingør skal blive et etableret hold i 1. division At der under FC Helsingør skabes rammer, hvor det vil være attraktivt at spille ungdomsfodbold At klubbens U-17 og U-19 er repræsenteret i divisionerne At moderklubberne i højere grad involveres i arbejdet med elitefodbold At Helsingør kommune på eliteområdet kan blive blandt de meste omtalte kommuner i landet Helsingør Kommune har flere gange indgået sponsorater med klubben til en årligt værdi af kr til gengæld for eksponering af Helsingør Kommune. 1.3 Lånearrangement Helsingør Kommunes idrætsudvalg besluttede på sit møde den 1. december 2008 at yde et lån på kr på en række vilkår til Elite 3000 Fodbold via Elite 3000 Helsingør A/S. Kommunen ydede lånet til Elite 3000 Helsingør A/S, som lånte beløbet videre til Elite 3000 Fodbold, nu FC Helsingør, på samme vilkår Baggrunden for anmodningen om lånet var, at fodboldklubben var truet af konkurs på grund af stort underskud. Underskuddet skyldtes dels underskud i forbindelse med medarrangørskab af en international fodboldturnering, der mod forventning ikke gav overskud, dels manglende opfølgning og kontrol af den økonomiske udvikling/forbrug. Idrætsudvalget besluttede således følgende den 1. december 2008: At der ydes et lån på op til kr til Elite 3000 A/S med baggrund i totalrammestyringsprincipperne, som overtræk på Udvalgets ramme til dækning af nuværende underskud i Elite 3000 Fodbold At lånet ydes over max. 10 år med en forrentning svarende til den gennemsnitlige kommunale indlånsrente for regnskabsåret At første afdrag på lånet til Elite 3000 A/S, kr plus renter, betales i december 2009, At lånet ydes under forudsætning af, at de opstillede punkter i rekonstruktionsplanen for Elite 3000 Fodbold effektueres, At lånet ydes under forudsætning af, at den i ansøgningen medsendte handlingsplan for Elite 3000 Fodbold efterleves, At Elite 3000 A/S i låneperioden fremsender kvartalsvis status for budget/regnskab for aktiviteterne i Elite 3000 Fodbold til Team Idræt under Kultur & Fritidsforvaltningen, At der fremadrettet afholdes to årlige møder mellem Elite 3000 A/S, Elite 3000 Fodbold og Kultur- og Fritidsforvaltningen Team Idræt, for at fastholde og udvikle såvel organisation som aktiviteter i regi af Elite 3000 Fodbold, At Idrætsudvalget forudsætter, at Elite 3000 A/S og Elite 3000 Fodbold indgår i drøftelser med alle kommunernes fodboldklubber med henblik på at søge at sikre, at eliteoverbygningen bliver bredt dækkende baseret på et samarbejde mellem moderklubben og Elite 3000.

3 I forbindelse med lånet blev Elite 3000 Fodbolds bestyrelse udskiftet og en ny bestyrelse forpligtede sig til en sanering af foreningens økonomi og regelmæssig rapportering. Den 6. oktober 2011 ansøgte Elite 3000 Helsingør A/S Helsingør Kommune om, at det resterende lån på kr blev konverteret til ansvarlig lånekapital. Baggrunden herfor var, at Elite 3000 Fodbold siden lånets optagelse var rykket op i 2. division og foreningens ledelse havde ambitioner om at avancere yderligere til første division inden for en kortere årrække. For at kunne sikre oprykning og fastholde denne position var det klubbens og Elite 3000 A/S' vurdering, at man måtte åbne mulighed for at indgå kontrakter med et antal spillere og trænere på professionelle vilkår. Såfremt en klub ønsker at drive kontraktfodbold, har DBU fastlagt en række regler, herunder det som betegnes som økonomiske mindstekrav. Det relevante krav i 3 i DBU's cirkulære nr. 65 fra DBU's bestyrelse var: "En kontraktklubs regnskabsmæssige ansvarlige kapital, opgjort med eventuelle reguleringer i overensstemmelse med bestemmelsen i 3.2 skal til enhver tid udgøre mindst 25 % af kontraktklubbens samlede lønsum i de seneste 12 kalendermåneder forud for skæringsdatoen for opgørelsen. Ved ansvarlig kapital forstås indskudskapital, eventuelle reserver samt indbetalt ansvarlig lånekapital med en restløbetid på mindst 12 måneder regnet fra skæringsdatoen for opgørelsen ". Elite 3000 Fodbold havde opnået overskud i både 2009/10 og 2010/2011, men havde fortsat en negativ egenkapital med kr Såfremt Helsingør Kommunen ville konvertere Elite 3000 Helsingør A/S' lån til ansvarlig lånekapital, ville Elite 3000 Helsingør A/S gøre det samme i forhold til Elite 3000 Fodbolds lån i øvrigt på uændrede tilbagebetalingsvilkår. Parterne indgik den 11. april 2012 en aftale herom. Det fremgår af denne aftale, at der skal afdrages kr på lånet hvert kvartal. Den årlige rente er variabel, således at lånet forrentes med den rente, som Helsingør Kommune betaler til Kommunekredit hvert kvartal. Herudover fremgår følgende regulering af misligholdelse under overskriften "Forfald og opsigelse": "Helsingør Kommune kan uden varsel ophæve låneaftalen til hel eller delvis indfrielse, hvis afdrag på lånet og rentebetalinger udebliver, eller Elite 3000 A/S ikke overholder ovennævnte vilkår, idet manglende overholdelse af vilkårene betragtes som en svigtende forudsætning for Helsingør Kommune." Idræts- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2013 at yde et tilskud til klubben ved at eftergive lånet på kr. til Elite 3000 A/S. Eftergivelsen af lånet er imidlertid endnu ikke effektueret. 2. Kommunens hjemmelsgrundlag til lån og eftergivelse af lån 2.1 Mulighed 1 Det er som nævnt kommunens opfattelse, at det oprindelige lån og eftergivelsen af lånet, har hjemmel i eliteidrætslovens 7 (direkte eller analogt). Efter

4 eliteidrætslovens 7 har kommunen mulighed for at yde økonomisk støtte til eliteidræt. Bestemmelsen giver derfor også en kommune ud fra en "det mindre i det merebetragtning" mulighed for at yde støtten som et lån på favorable vilkår. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at støtten kan ydes både direkte og indirekte. For en ordens skyld bemærkes, at hverken bestemmelsen eller forarbejderne klart angiver i hvilket omfang og på hvilken måde støtte til eliteidræt skal være øremærket. Dette ses dog heller ikke at have nogen betydning, idet alle FC Helsingørs aktiviteter må anses som eliteidrætsaktiviteter, jf. straks nedenfor. Det er således kommunes opfattelse, at FC Helsingørs aktiviteter i sin helhed kan anses for at udgøre eliteidræt i eliteidrætslovens 7's forstand. Det bemærkes her, at definitionen ifølge Kulturministeriet er bred og ikke alene omfatter Team Danmark-støttet idræt. 1 Det fremgår også af forarbejderne til 7, at unge talenter, dvs. "subelite", også kan støttes efter bestemmelsen. Såfremt denne betingelse ikke anses for opfyldt i 2008, må en eventuel hjemmelsmangel i hvert fald være blevet repareret i 2011 ved ændring af låneaftalen, idet FC Helsingør på dette tidspunkt spillede i en bedre række end i Hverken FC Helsingør eller Elite 3000 Helsingør A/S kan efter eliteidrætslovens 7 anses for at være erhvervsdrivende, sådan som dette begreb forstås efter bestemmelsen. Herudover er det kommunen opfattelse, at det forhold, at kommunen har "indskudt" Elite 3000 Helsingør A/S ingen betydning bør få for bedømmelse efter eliteidrætsloven, idet der alene er tale om en formalitet henset til det under afsnit 3.1 anførte om etableringen og formålet med Elite 3000 Helsingør A/S og Fonden Elite Med andre ord må eliteidrætslovens 7 kunne anvendes direkte eller analogt, når der ydes støtte til Elite 3000 Helsingør A/S, som specifikt skal videreformidles til fodboldklubben FC Helsingør. Af samme årsager er det kommunens opfattelse, at en løsning som indebærer, at kommunen yder støtte på kr direkte til FC Helsingør med den fornødne øremærkning om tilbagebetaling af lånet til Elite 3000 Helsingør A/S med betingelse om Elite 3000 Helsingør A/S' tilbagebetaling til Helsingør Kommune, vil have hjemmel i eliteidrætslovens 7, idet der efter denne bestemmelse er hjemmel til at yde en indirekte støtte til eliteidræt, hvilket støtten vil være. Tilsvarende har kommunen mulighed for i stedet for en eftergivelse af lånet, eller dispositioner, der svarer hertil at fastholde låneforholdet på de aftalte fordelagtige vilkår, jf. eliteidrætslovens 7. Kulturministeriet har oplyst, at de endnu ikke har taget stilling til, om eliteidrætslovens 7's regulering er udtømmende. Det er derfor også muligt for kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne at yde støtte til eliteidræt, der ikke er erhvervsdrivende. Det gøres derfor også gældende, at lån og eftergivelse af lån har kunnet og kan ydes med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 1 Se udtalelse af 26. maj 2008 fra Statsforvaltningen Sjælland (j.nr /337).

5 2.2 Mulighed 2 For det tilfælde, at Statsforvaltningen ikke er enig i, at eliteidrætslovens 7 eller i kommunalfuldmagtsreglerne kan udgøre hjemmelsgrundlaget, er det kommunens opfattelse, at kommunen ikke er forpligtet til at afslutte, herunder opsige eller misligholde en privatretlig aftale, der strider imod kommunalretlige regler i hvert fald ikke, såfremt en sådan opsigelse eller misligholdelse vil indebære en væsentlig omkostning/et væsentligt erstatningsansvar for kommunen, hvilket der er risiko for. Der kan således henvises til en utrykt dom fra Vestre Landsret af 27. juni 2003, hvorved det blev fastslået, at selvom kommunen i den konkrete sag ikke efter lovgivningen var forpligtet til at overtage vedligeholdelsen af nogle veje, havde kommunen givet køberne af grundene en berettiget forventning om at ville overtage vedligeholdelsen, og kommunen var derfor forpligtet til at overtage vedligeholdelsen. Østre Landsret har også i en utrykt dom af 19. maj 2005 fundet, at en kommune kan være bundet til en anden retsstilling på et privatretligt grundlag (aftale) end den retsstilling, kommunen ville kunne opnå på et offentligretligt grundlag (vejloven). Kommunen vil undersøge en afslutning af låneforholdene nærmere sammen med FC Helsingør og Elite 3000 Helsingør A/S, og hvis det viser sig, at låneforholdet kan afsluttes uden større omkostninger for kommunen, vil kommunen vælge denne løsning. Såfremt dette ikke er muligt, anser kommunen sig for berettiget til at fastholde låneforholdet i dets løbetid. Med venlig hilsen Henrik Nordtorp Jørgensen Juridisk konsulent

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Finn Overgaard Advokat Anne Wissing Advokat 16. juni 2015 J.nr. 296483-ALK TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN Ansvarlig lånekapital særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning Subordinated loan capital particularly in view of repayment, including repayment through set-off af BIRGITTE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere