Generation VII Ane nr. 156/157

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generation VII Ane nr. 156/157"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Peder Nielsen Bruun s opvækst 4 Margrethe Thuresdatter s opvækst 5 Peder Nielsen Bruun og Margrethe Thuresdatter 6 Margrethe Thuresdatter efter Oversigt over kildemateriale 16 Kildemateriale 18 Niels P. Bruun & Ellen Madsdatter Thure Terkelsen & Ida Pedersdatter Ane nr. 312/ /315 Peder Nielsen Bruun & Margrethe Thuresdatter Hemmet 156/157 Niels Pedersen Bruun Skovby 78 Margrethe K. Nielsdtr. Vester Kærby 39 Christiane Tagesdtr. Munkebo 19 Anne K. Hansen Hvid Ellinge 9 Hans P. M. Sørensen Hjelm 4 Leo Sørensen Åbyhøj 2 Grete A./Emil H. Sørensen Lind/Værløse 1 aner\00156/sep.2011 Side 0

2 aner\00156/sep.2011 Side 1

3 PEDER NIELSEN BRUUN & MARGRETHE THURESDATTER Peder Nielsen Bruun er født i Varde 1701/2 som søn af borger Niels Pedersen Bruun og Ellen Madsdatter. Margrethe Thuresdatter er født i Hemmet 1701 som datter af stedets sognepræst Thure Terkelsen og Ida Pedersdatter, og er vokset op i præstegården. Peder Nielsen Bruun og Margrethe Thuresdatter bliver gift ca.1731 og får 7 børn i Hemmet i årene fra 1732 til Peder Nielsen Bruun dør i Hemmet i 1744, Margrethe Thuresdatter i Hierting i aner\00156/sep.2011 Side 2

4 aner\00156/sep.2011 Side 3

5 Peder Nielsen Bruun's opvækst. Peder Nielsen Bruun tilbragte sin barndom hos forældrene i Varde. Disse boede på en gård ved byens Vesterport. I nogle år var han elev på Varde latinskole. Da han gik der var det stadig latinskolernes opgave at "lære disciplene gudsfrygt og anden lærdom, således at de kunne tjene Gud i kirken, skoler og akademier". Mens han gik på skolen fungerede han formentlig, som også en del andre latinskoleelever, som løbedegn, i 1718 i Sønder Bork, og i 1720 i Torstrup. Løbedegnenes opgave var at oplære den ungdom, der boede i landsognene nær ved købstæderne, i kristendomskundskab. I 1722 afgik han fra latinskolen og indskrev sig til studentereksamen ved Københavns Universitet. Studentereksamen har formentlig omfattet fagene katekismus, teologiske grundtanker (loci communes), hebraisk, græsk, latin, logik, metafysik, etik, historie, geografi, geometri, aritmetik og astronomi. Efter bestået studentereksamen læste han fra 1723 til 1727 ved det teologiske fakultet. Undervisningen i teologi foregik på det tidspunkt ved forelæsninger, hvor studenterne på latin fik dikteret nøjagtig det stof, de skulle kunne til eksamen. Foruden denne undervisning blev de opøvet i videnskabelig metode gennem disputereøvelser. Disse foregik lige som eksamen på latin. Måske er de foregået som beskrevet af Holberg i blandt andet "Erasmus Montanus"! I 1725 gik han op til eksamen i filosofikum, der omfattede nogenlunde de samme fag som studentereksamen. Ludvig Holberg har sandsynligvis været en af censorerne ved denne eksamen, idet han siden 1717 havde været professor ved det filosofiske fakultet. I årene var Peder Nielsen Bruun degn, først i Nørre og Sønder Bork, og senere i Torstrup og Horne. I juli 1725 fører han sammen med en mand ved navn Milter Andersen en sag mod Iver Wraa s hustru Maren Nielsdatter af Nørre Bork for at have "udsagt eendel skiældsord, degnen Peder Brun paa sin ære til fornærmelse" og til "fortørnelse imod den Almægtige Gud". Hun erkender sin brøde og må betale degnen 3 Rdl. til "processens omkostning". Mens han var degn meldte han sig på et tidspunkt til den teologiske embedseksamens-prøve ved Københavns Universitet. Han bestod denne eksamen 8.mar.1729 med karakteren "Laudabilum", som var topkarakteren. I 1731 blev han "kaldet" (indstillet) til sognepræst for Hemmet og Vium sogn, beliggende nær Ringkøbing fjord. Indstillingen blev senere på året godkendt af den daværende konge Christian VI, der havde besteget tronen året før. aner\00156/sep.2011 Side 4

6 Margrethe Thuresdatter s opvækst. Margrethe Thuresdatter var det yngste af Thure Terkelsen's 13 børn. Hun blev født da han var 61 år gammel og voksede op i præstegården i Hemmet sammen med sine hjemmeværende søskende. Hendes far døde, da hun var 8 år. I 1710 giftede Moderen sig med Thure Terkelsen's efterfølger som sognepræst Morten Christensen Friis. Han bliver i embedet til sin død den 30.maj Formentlig på dette tidspunkt blev Margrethe Thuresdatter gift med Peder Nielsen Bruun. Hemmet kirke Hemmet kirke er som mange andre landsbykirker bygget i det 11. eller 12. århundrede. Væsentlige ændringer blev foretaget omkring år 1400, blandt andet tilføjelse af tårnet. Årstallene på tårnet refererer til senere om- og tilbygninger. aner\00156/sep.2011 Side 5

7 Peder Nielsen Bruun & Margrethe Thuresdatter Da Peder Nielsen Bruun tiltrådte embedet i Hemmet præstegård, blev hans hovedopgaver - at optræde som prædikant og sjælesørger, - at udføre de kirkelige handlinger, - at drage omsorg for ungdommens oplæring i kristendomskundskab i samarbejde med degnen, - at besøge sognets syge og sengeliggende. Hans indtjening bestod dels i afkastet fra præstegården, som han drev for egen regning som en almindelig landejendom, og dels i den præstetiende, han modtog i form af korn og kvæg. Til præstegården hørte en annexgård i Vium, en mølle samt 3 "afbygninger". Den samlede indkomst beløb sig til ca. 150 Rdl. om året. Foruden Peder Nielsen Bruun og hans hustru Margrethe husede præstegården ved slutningen af 1731 Margrethe s mor Ida Pedersdatter samt formentlig 2 tjenestepiger og 2 karle. På et senere tidspunkt flyttede Peder s (sted)moster Malene Nielsdatter ind i præstegården. De følgende år fødtes i præstegården 7 børn, som alle blev døbt i kirken. Ved de fleste børns dåb deltog et eller flere familiemedlemmer, som det fremgår af sognepræstens egne indførsler i kirkebogen: Børn: Fødselsdato Navn Blandt faddere ved dåben , 4.dec. - Ellen Kirstine Bruun. (Sviger)Moster Malene Nielsdatter , 2.okt. - Ide Marie Bruun. Svigermoder Mad. sal. Hr. Mortens og broder Mads Nielsen fra Varde ,10.sep. Ture Bruun. Min fader Niels Pedersen Bruun ,16.sep. Johanne Bruun. Min moder Inger Nielsdatter fra Varde , 4.jun. Niels Bruun. Min moder fra Varde ,21.feb. - Maren Bjørn Bruun ,20.jul. Morten Bruun. Børnenes navne tyder på, at traditionen med at give dem navne efter bedsteforældrene er blevet fulgt: Ellen - opkaldt efter sin farmor, Ida - opkaldt efter sin mormor, Ture - opkaldt efter sin morfar, Niels - opkaldt efter sin farfar. aner\00156/sep.2011 Side 6

8 Både svigermoderen Ida Pedersdatter og hendes halvsøster Malene Nielsdatter afgår ved døden i Banker var på dette tidspunkt et ukendt begreb, men man kunne da låne penge af hinanden ved udstedelse af et pantebrev, en såkaldt "obligation", mod behørig pant i ens ejendom - i videste forstand. I januar 1743 låner Christen Hansen Wium, borger i Varde, således 60 Rigsdaler af "velærværdige og vellærde Hr. Peder Brun, sognepræst for Hemmet og Vium meenigheder". Lånet bliver forrentet med 5% pro anno, at betale hver nytårsdag. Det kan opsiges med "et fierding aars" varsel. Allerede i begyndelsen af 1744 dør Peder Nielsen Bruun, kun ca. 42 år gammel. På det tidspunkt er det ældste barn lige fyldt 11 år, mens det yngste er knap 4 år. Enken får dispensation til at måtte hensidde i uskiftet bo. Senere samme år foretages følgende vurdering af de til præstegården hørende bygninger: 1. Præstegårdens bygning 306 Rdl. 2. Præstegårdens afbygning på møllen, som i skiftebrevene efter sal. Hr. Thure og sal. Morten Friis ej her er bleven taxeret, ansættes for 20 Rdl. 3. Noch en ditto på Gallebjerg, som nu beboes af Hans skoemager 7 Rdl.2 Sk. 4. Et ditto beliggende Øster Nordenaae 10 Rdl. Summa 343 Rdl.2 Sk. Møntenheden 1 Rigsdaler svarede til 96 Skilling. For ca. 15 Rdl. kunne man på daværende tidspunkt købe en ko, mens 1 tønde rug kostede ca. 2 Rdl., og 1 tønde byg også ca. 2 Rdl. Daglønnen for en arbejdsmand i Ribe var ca. 12 Skilling. Enkens samlede formue har formentlig været af samme størrelse som anført for Peder Nielsen Bruun i 1743, nemlig ca. 560 Rdl. aner\00156/sep.2011 Side 7

9 Margrethe Thuresdatter efter Efter Peder Nielsen Bruun s død flytter Margrethe Thuresdatter med børnene til Sønder Bork. Sønder Bork kirke Fra 1746 modtager Margrethe Thuresdatter en årlig enkepension fra sognepræsten i Hemmet på 10 Rdl. samt 7 tdr. rug og 4 tdr. byg. Fra den gejstlige enkepensionskasse modtager hun desuden ca.6 Rdl. pr. år. Endnu i 1750 må hun have haft en vis formue, for det år låner "Mad. sal. Hr. Peder Bruns af Hemmet, velædle Margrethe Thuresdatter", penge ud, hele 200 Rigsdaler, til borger og handelsmand i Varde Hans Jørgen Bredenberg. aner\00156/sep.2011 Side 8

10 Mens de bor i Sønder Bork bliver børnene Thure og Ide Marie konfirmeret. Konfirmationen finder sted i 1751 i Nørre Bork kirke. Nørre Bork kirke 2.påskedag 1753 går Mad. Bruun, hendes 2 døtre og 2 sønner, tjenestepige og Stephan Andersen til alters i Sønder Bork kirke. Sønnerne må have været Thure og Niels, da Morten (hvis han er i live) på dette tidspunkt kun har været 12 3/4 år. Han er derfor endnu ikke konfirmeret, hvilket er en betingelse for at kunne gå til alters. Senere samme år flytter Madam Bruun med børnene til Ribe, hvor hun har købt en gård på den søndre side af Sønderportsgade, nr Gården er beliggende mellem på den østre side rådmand Rahrs gård og på den vestre side Christen Terchelsen Bødkers hus. Gården består af følgende: - Et hus på 6 fag med siden til gaden, med port og indkørsel, 1 etage høj bortset fra 2 fag, hvorpå der er kvist, - et tværhus på 5 fag inde i gården, 1 etage høj, - gårdrum (gårdsplads) og haugeplads, - tilhørende Hvoddum Skifte nr. 6 på Ribe Holme, - tilhørende ager i Galliemarkens vestre Rad nr.30. aner\00156/sep.2011 Side 9

11 Et fag er rummet mellem to på hinanden følgende (lodrette) bindinger i væggen/(vandrette) spær i et bindingsværkshus. Begge huse er stentækket. Gården er vurderet til 180 Rdl. Sønderportsgade i Ribe I de følgende 4 år låner Madam Bruun efterhånden ialt 379 Rdl. af rådmand Jens Rahr, som får pant i gården lydende på dette beløb. Den 11.juli 1755 vies den næstældste datter jomfru Ide Marie Bruun og Vagtmester Johan Henrik Ramsvig fra Ribe "hjemme i huset, efter kongelig tilladelse". aner\00156/sep.2011 Side 10

12 Sønnerne Ture og Niels bliver begge elever på Ribe Katedralskole. Ribe Katedralskole I slutningen af juli 1756 bliver den ældste søn Ture indskrevet til studentereksamen på Københavns Universitet. Her får han følgende eksamenskarakterer: Bibelhistorie - meget godt, Fysik - meget godt, Teologiens hovedstykker - meget godt, Etik - godt, Hebraisk - ikke dårligt?, Historie - godt, Græsk - godt, Geografi - meget godt, Latin - godt, Geometri - 0, Logik - meget godt, Aritmetik - godt, Metafysik - meget godt, Astronomi - meget godt. Bedste karakter var udmærket godt, derefter fulgte meget godt, godt, ikke dårligt, usikkert, mådeligt, meget tyndt, 0. Ture's videre skæbne er ukendt. I begyndelsen af 1759 dør datteren Ide Marie's mand vagtmester Johan Henrik Ramsvig, nogle måneder før hun nedkommer med deres første barn. Barnet, en søn, bliver døbt Johan Henrik efter sin far. Blandt fadderne ved dåben er jomfru Johanne Bruun. aner\00156/sep.2011 Side 11

13 I 1762 bliver den næstældste søn Niels Pedersen Bruun (ane nr. 78) indskrevet til studentereksamen på Københavns Universitet. Her får han følgende eksamenskarakterer: Bibelhistorie - godt, Fysik - udmærket godt, Teologiens hovedstykker - godt, Etik - meget godt, Hebraisk - ikke dårligt?, Historie - godt, Græsk - mådeligt, Geografi - meget godt, Latin - godt, Geometri - godt, Logik - godt, Aritmetik - godt, Metafysik - godt, Astronomi - meget godt. I slutningen af 1764 får han embedet som degn i Skovby sogn på Fyn, og gifter sig kort efter med sin forgængers datter Christiana Hansdatter Fischer (ane nr. 79). Niels Pedersen Bruun dør i Skovby 17.dec I de ca. 12 år Madam Bruun bor i Ribe har hun kun i 1763 og 1764 en indtægt, der medfører, at hun bliver "takseret" til at skulle betale den på daværende tidspunkt aktuelle skillings- og næringsskat. Skatten beløber sig til 1 alb. (1/3 skilling). Ved årsskiftet 1765/66 bliver Margrethe Thuresdatter s ældste datter Ellen Kirstine gift med kgl. tolder ved Varde toldsted i Hjerting i Guldager sogn, Michael Møller, hvilket formentlig er årsagen til, at moderen i 1766 flytter til Hjerting sammen med sin yngste datter. Søndagen mellem jul og nytår 1765 bliver datteren Ide Marie gift igen, denne gang med degnen i Hemmet sogn, Jørgen Hendrik Seerup. De bosætter sig i Hemmet. Her får de en søn: Niels Jørgensen. Jørgen Hendrik Seerup dør i Ide Marie dør i Hemmet 31.jan aner\00156/sep.2011 Side 12

14 Hjertings havn fungerede på det tidspunkt som Varde s søvejsforbindelse. Guldager kirke Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun får følgende børn i Hjerting: Anne Marie Dorothea -, Niels -, Gertrud Kirstine og Margrete Michaelsdatter/Michaelsen. I 1766 er der igen bryllup. Datteren Johanne Bruun bliver gift med urmager i Ribe Christen Foersom. Christen Foersom ejer et hus på Grønnegades vestre side, nr De får følgende børn i Ribe: Magdalene -, Peter -, Jeppe -, Frederik og Jeppe Christensdatter/Christensen. Johanne dør i På bryllupstidspunktet flytter Madam Bruun med den yngste datter Maren Biørn til Hjerting i Guldager sogn. Madam Bruun (Margrethe Thuresdatter) dør i Hjerting 16.jul aner\00156/sep.2011 Side 13

15 Formentlig samme år bliver den yngste datter Maren Biørn gift med skoleholderen i Hjerting Gravers Sørensen. De bosætter sig først i Hjerting, hvor de får en datter: Margrethe Graversdatter. I 1802 flytter de til Ikast, hvor Gravers Sørensen bliver degn. Da Gravers Sørensen i 1816 går på pension skriver hans foreslåede efterfølger Peder Christian Kirkegaard følgende efter at have besøgt stedet: "Vi beså dernæst den gamle nedfaldne degnebolig. De 3 østerste bindinger af huset lå på jorden, 4 á 5 binding stod faldefærdig, deri havde han sin koe. 3 á 4 næst ved lå også på jorden, de vesterste 2 á 3 binding skulle forestille skolestue; men deri boede de gamle degnefolk. Jorderne bestod af 1 á 2 Skp. land, et lille indelukke, med en lille have. Disse gamles dårlige forfatning gjorde et dybt indtryk på mig. Men efter naboernes mening skulle de ikke have det så knapt. De skulle have mange kostbare møbler, især en meget kostbar mahognikiste, der skulle være 100 Rdl. værd." Maren Biørn dør i Fjederholt ved Herning i I Hemmet kirke blev der efter Peder Nielsen Bruun s død opsat en mindetavle over: "Morten Christensen Friis, gift med salig Ida Pedersdatter Deiberg, født i Deiberg præstegård 6.maj 1657, død i Hemmet præstegård 3.jul.1737, uden livsarvinger. Ligeledes var begravet Hr. Peder Nielsen Bruun, barnefød i Varde 9.nov.1701, kaldet til præst for Hemmet og Vium menigheder den 9.nov.1731, derefter kommen i ægteskab med sin elskværdige, dydelskende hustru Margrethe Turesdatter, med hvilken han levede i ægteskab i 13 år og imidlertid avlede 7 børn. Døde den 4.feb.1744 udi hans alders 43. år. Stat lidet her og tænk dig om, hvo dette gravskrift læser! Dit liv en røg, en avne er, som vinden snart bortblæser. Men slukkes her dit liv, som vande bobler ud, du evig lever der, som lammets dyre brud." aner\00156/sep.2011 Side 14

16 aner\00156/sep.2011 Side 15

17 Oversigt over kildemateriale. 1. Kirkebøger for Guldager sogn Kirkebøger for Hemmet sogn Kirkebøger for Nørre Bork sogn , , Kirkebøger for Sønder Bork sogn , Kirkebøger for Ribe Skt. Kathrine sogn 1690-(konf.1789-) 6. Ribe bispearkiv. Edsbøger Ribe bispearkiv. Vitaprotokoller Ribe bispearkiv. De gejstlige enkekasser Ribe byfoged. Skøde- og panteprotokoller Ribe byfoged. Tingbøger Ribe rådstuearkiv. Brandtaksationer Ribe Katedralskole.Blandede efterretninger, sjette fortsættelse Provstearkiver. N. Horne herred,justitspr Ø. og N. Horne herred. Skøde- og pantepr Studenter ved Københavns Universitet, af H. Friis Petersen Københavns Universitets matrikel III, af S. Birket Smith Dansk præstehistorie I, af S.F. Wiberg Hardsyssels degnehistorie,af Ejnar Poulsen Nørre Horne herred, af H.K. Kristensen Hjerting bys historie, af M.Andersen, N.Ø.Nielsen, W.R.Madsen Folketællingslister S.Nygaards samlinger over jyske personalia 23. Peder Christian Kirkegaards Levnetsbeskriv. 24. Dansk kirkekundskab, af P.G. Lindhardt Københavns Universitet I, alm. historie Fortegnelse over manglende efterretninger, disciple fra Ribe Skole, af P.N.Thorup Ø. og N. Horne herred. Justitsprotokol Ribe rådstuearkiv. Skattebog Varde. Skøde- og panteprotokoller Nygårds sedler 31. Kirkebøger for Ikast sogn ) til ovennævnte kilde- I det følgende refererer tallene i ( materiale-numre. aner\00156/sep.2011 Side 16

18 aner\00156/sep.2011 Side 17

19 Kildemateriale. Vedrørende Peder Nielsen Bruun indtil (15)Studenter ved Københavns Universitet: Petrus Nicolai Brunovius (Bruun), fra Varde, 22 år, indskrevet 1722,17.juli. Sognepræst i Hemmet-Vium. Født i Varde 17.nov.1701, cand. 8.mar.1729, laud (Dist.Prot.). (16)Københavns Universitets matrikel: Indskrevne til eksamen for optagelse på Københavns universitet E schola Vardensi: Petrus Nicolai Brunovius. Ass. Horboe. (18)Hardsyssels degnehistorie: Sønder Bork, nr.5: Peder Nielsen Bruun, født 9.nov.1701 i Varde, søn af Niels Pedersen Bruun og Inger Nielsdtr.. Nævnes 1.sep.1718 som degn i Bork, senere degn i Thorstrup, student fra Varde 1722, cand.theol. 1729, 24.aug.1731 præst i Hemmet-Vium, død 4.feb.1744, gift med Margrethe Thuresdtr., født 15.jan.1700, datter af Thure Terkelsen, begravet 16.jul.1781 i Guldager, sad i uskiftet bo. Hendes broder Hans Thuresen, se Hemmet nr.2. Børn: 1) Ida, født 1733, gift med degn Jørgen Henrik Seerup, se Hemmet nr.8, 2) Ture, født 1734, 3) Johanne, født 1735, 4) Maren Bjørn, født (Bemærkninger: - Inger Nielsdtr. er Peder Nielsen Bruun s stedmoder. - Margrethe Thuresdtr. s dødsår er ikke som anført 1781, men 1782). (19)Nørre Horne herreds historie: Degne, Sønder Bork. Nr.5 - Peder Nielsen Bruun nævnes som degn her 1718 og i Torstrup 1720, vel kun som løbedegn, 1722 blev han student fra Varde skole, 1725 er han sognedegn i Nørre og Sønder Bork og gift med Else Degns, som Iver Vraa måtte give en undskyldning blev han sognepræst i Hemmet. (Bemærkning: Det er ikke korrekt, at Peder Bruun har været gift med Else Degns. Fejltagelsen skyldes uden tvivl, at hendes efternavn var: Degn. Else Degn var et af vidnerne i den sag, hvor Iver Wraa's hustru måtte give en undskyldning. Uddrag af sagen bringes nedenfor). (27)Øster og Nørre Horne herreds justitsprotokol: 9.jul.1725 mødte degnen Mons. Peder Brun af Borch for retten og fremstillede 2 kaldsmænd, Eske Hansen og Henrik Pedersen, begge af Nørre Borch (i sag mod) Maren Nielsdtr., (Iver Wraa's hustru). Maren Wraa er svanger. aner\00156/sep.2011 Side 18

20 (27)Øster og Nørre Horne herreds justitsprotokol fortsat: (Foruden andre vidner) fremstod der til et vidne Else Degn af bemeldte Nørborch, som eed ligeledes aflagde for loven, (og) i alle maader til fulde nest forestaaende vidners formelding (bekræftede). (Sagen fortsættes om 14 dage). 23.jul degnen til Sønder og Nørborch meenigheder Sr. Peder Bruns og Milter Andersens (sag) Mons. Søren Sterm fra Schromsager og (andre) vidners forklaring mod Iver Wraa af Nørborch hans hustru. Indstefnte Iver Wraa's hustru af Nørborch Maren Nielsdtr. møtte for retten, og siden hun for skam at (kende) var overvunden d.29.jun. sidst, at skulle paa utilbørlig og ubesindig maade uden foregaaende aarsag talt og udsagt eendel skiældsord, degnen Peder Brun paa sin ære til fornærmelse og i lige maade talt noget utilbørligt om Milter Andersen, ligeledes med (bereden) imod degnen til udi allerringeste forargelse imod menigheden, skammed og fortørnelse imod den Almægtige Gud, ydermere at sig dennem begge skulle have udsagt uden ringeste føje eller dertil hafde aarsager, - - og ingen af dennem andet end ærligt ved eller kan paasige, og da tilsaadant efter begges tilladelse at forsone, vil jeg nu her for en sidende ret bede at de begge mig denne min formastelse deres sindstilforladelse (giver), helt jeg herved tillige med min mand der nu her er nærværendes, forpligter mig aldrig efterdags saaledes uden aarsag, enten degnen Peder Brun eller Milter Andersen at skal med ord eller gierninger i nogen og tænkelig maade (forulempe), - og forsikrer at dennem ingen sinde fra mig eller nogen af mine directe eller indirecte noget ondt skal tilføje, og saafremt noget efterdags skulle befindes, forpligter jeg mig tillige at tage imod alle de lovmaal, som nu for denne sag imod mig kunde formeres. Denne nu begiert processes omkostning erbyder min mand paa mine vegne, som formedels dommerens mellemhandling er blevet modereret til 3 Rdl. til Peder Brun. (6)Ribe bispearkivs edsbøger: 9.nov.1731, Petrus Bruun, Past. Eccl. Hemeth & Vium (edstekst på latin findes, ikke nedskrevet). aner\00156/sep.2011 Side 19

21 (7)Ribe bispearkivs vitaprotokoller: 1731,Fol.1. Ego Petrus Bruun, pastor ecclesiarum Hemmeth et Vium, natus Varde 1702,9.nov.. Pater est Nicolaus Petri Bruun, mater Helena Mathiæ filia. Detem annos scholani Vardensem freqventavi sub rectore Thermanno, qvi qvog me an ad academiam Hafniensis demisit. An.1723 in aula pastorale, qvæ vocatur Borch, tribus mag. Lagonis Petri filiis crudiendis navavi operam, adituus sinul ibidem, quo utrox munere 4 annos funilus sum, intra qvod temporis spatium examen qvog philosophium sustini 1725,25.sep.. An.1727 a beato episcopo Mag. Laurentio Thura adituus vocatus eccles. Torstrup et Horne, qvod officium usq.? qvartum annum sustemini. An mar. exameni theologi. Examinatoribus profess. Johanne Steenbuch et mag. Severino Lintrupnio, et postea 16 ejusdem mensis examini dimissorus censore Viro summe venerabili mag Stenbuckio, ne subjeci, pro utrog examine naetus. Charact.: Laudabilum. 1731,7.jun. a Viro generosissimo Selio Müller Domino in villam, qvo vocatur Lønbore, S.R.M., a consilius status et justitiæ etc. vocatur pastor eccles. Hemmeth e Vium, in qvo officio Rex Clemmentissimus Christiani 6 tus me confirmavit d.24.august, ad qvod munus sanctum postea inauguratus sine 9.nov. ejusdem anni a nobilissimo et vigilantissima episcopo mag. Mathia Anchersen. Petrus Bruun. (17)Dansk præstehistorie: Side 597, Hemmet-Vium sogn, nr Peder Nielsen Bruun, f. Varde eller 02. Fader: Niels Pedersen Bruun, borger. Moder Inger Nielsdtr. Student Varde Degn i Bork, ligeledes i Thorstrup-Horne. Kandidat , gift med Margrethe Thuresdtr., født her 1700, begr. Guldager , 7 børn. Han død (19)Nørre Horne herreds historie: Præster, Hemmet sogn. Peder Nielsen Bruun. Han var 1725 gift med Else Degns har han 2 karle, 2 piger, en indkomst på 154 rdl. og en formue på 560 rdl. aner\00156/sep.2011 Side 20

22 (2)Hemmet sogns kirkebøger, indledning: Kirkebøger i Hemmet sogn , indrettet af Hr. Morten Friis, som her blev præst 1709 og døde Hans successor Hr. Peder Bruun continuerede at skrive ind i denne bog copulerede, fødte og døde til han selv døde. Efter ham kom Hr. Niels Bloch, til 1747, derefter Lemwig. Hr. Friis døde 30.maj 1731 i sit alders 45.år og bar embedet i 22 år, begr.8.jun.. Hr. Peder Nicolai Bruun, fød i Varde af borgerfolk Niels Pedersen Bruun og Inger Nielsdatter af Varde, i Gik i Varde skole da han var studerende, blev degn i Sønder og Nørre Bork, siden i Thorstrup og Horne til han 1731 blev kaldet af Edv. Müller at være her præst. Den 9.nov.1731 blev han ordineret. Han fik og havde Hr. Thures dtr. Margrethe Thuresdtr. til ægteskab, hun var født 15.jan Ægteskabet var ej så godt og kiærligt som det burde have været. Han døde den 2.feb.1744 i sit 43. år og havde embedet i 13 år: aner\00156/sep.2011 Side 21

23 (2)Hemmet sogns kirkebøger, indledning fortsat: aner\00156/sep.2011 Side 22

24 Vedrørende Peder Nielsen Bruun og Margrethe Thuresdatter (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1732 trolovet og viet Peder Bruun og Margrete Thuresdatter: 1732 til altergang: 1732, 4.dec., som var en torsdag føde min allerk. kone til verden vores 1 ste datter, som strax efter fødselen for svagheds blev hiemmedøbt og kaldet Ellen Kierstine: aner\00156/sep.2011 Side 23

25 (2)Hemmet sogns kirkebøger: Døbt dom.3.epi. Ellen Kierstine. Tes.: Højædle og velbårne Frøchen Bartholin, Mag. Lauge af Bork, Seigr. Søren Sterm, Mons. Hans Lund, Moster Malene Nielsdtr. og Mad. Lisbeth Fiord. Min kone introduceret 25.jan.: aner\00156/sep.2011 Side 24

26 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1733, fredag morgen kl.5 den 2. october velsignede gud vort ægteskab med en liden datter, som strax blev hiemmedøbt og kaldet Ide Marie. Dom.25 p.trin., 20.nov.blev hendes dåb publiceret. Test.: Min svigermoder Mad. sal. Hr. Mortens, Sergeant Guttorphs kiereste, Elisabeth Davidsdtr., Søren Jensen Møller, Maren Blæsbjerg, (overstreget: Min fader af) broder Mads Nielsen fra Varde. Samme dag holt min kone sin kirckegang: aner\00156/sep.2011 Side 25

27 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1734, fredagen den 10.sep. klocken 7 om morgenen blev min allerk. kone forløst med en søn, som strax blev døbt og kaldet efter hendes sal. fader - Thure. Dom. 21 p.trin., 14.nov. hans dåb confirmeret, da han blev frembåren af Mad. Marie Hansdtr., Mag. Lauges i Bork. Test.: Min fader Niels Pedersen Bruun, Sergeant Christian Guttorph, Søren Davidsen af B-Bøl, Mad.elle Lisbet Brack og Søren Møllers kone. Eo die (samme dag) min kone introduceret: aner\00156/sep.2011 Side 26

28 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1735, fredagen den 16.sep. klocken 3 efter middag er vores 3. datter føed og for sin svaghed hiemmedøbt søndagen 18. ejusdem kaldet Johanne. Dom.22 p.trin. hendes dåb publiceret. Test.: Min moder Inger Nielsdtr. fra Warde, Christen Sørensen af Esbølle, Peder Biørn og Hans Skomager fra Gallebjerre, Olle Pagårds kone og Jens Blæsbergs kone af Nordenaae. A eo diem 6.nov. min kiæreste introduceret: 1736, 6.dec. comm. (til alters) vel. Hr. Bruun med kiæreste og Svigermoder. aner\00156/sep.2011 Side 27

29 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1737, 4.jun., som var en tirsdag, klokken 2 om morgenen min søn fød og strax hjemmedøbt med navn Niels. Onsdagen den 24.juli blev hans dåb confirmered. Testes: Min moder fra Varde, degnens kone Lene Marie, Sergeantens datter Margrete, Christen Pagård, Jens Nielsen ib. Samme dag min hustrus kirkegang: 1739, fredagen 1.maj er min datter Maren Bjørns dåb som skeete her i mit hus Dom. Reminises, efter hendes fødsel 21.feb. om morgenen kl.3, confirmeret i Hemeth kirke. Test.: Mad. Sterms, Mad. Helsteds, Mad. Hans Bruuns, Mad.elle Karen Lauges, Mons. Sterm, Hr. Helsted: aner\00156/sep.2011 Side 28

30 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1740, onsdagen den 20.jul. kl.9 formiddag føde min kære kone vores 3.die søn som strax blev hiemdøbt og kaldet efter min sal. formand - Morten. Mandagen den 12.sep. blev hans dåb confirmeret. Tes.: Md.elle Karen Laugesdtr., Velb. Hr. Capitain Schach, Hr. Leutenant Rosenvinge, Hr. Ude Haas, Hr. Johan Helsted og kiæreste. Dom.15 p.trin. min kones kirchegang: aner\00156/sep.2011 Side 29

31 (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1737, 30.jan. døde min svigermoders (halv)søster Malene Nielsdtr. her af prgrd, æt(atis) 82 år. 1737, 3.maj com. (til alters) Hr. Peder Bruun og kiereste: 1737, 5.søndag efter påske com. (til alters) Mads og Thorchild, Sitsel og Maren, Mad. Malene Nielsdatter, (alle) fra Præstegaarden: 1737, 3.juli kl.6 om eftermiddagen døde min liden svigermoder Mad. Ide Pedersdtr. her i præstegården og blev begravet torsdag d.11.jul., ætatis 80 ann. 8 heb. aner\00156/sep.2011 Side 30

32 (29)Varde bys Skøde- og panteprotokoller: 1743, mandagen den 28.jan. blev læst følgende document nemlig Christen Hansens obligation til Peder Brun sognepræst: Underskrevne Christen Hansen, borger og indvaaner i Warde kiendes hermed for mig og mine arfvinger ret vitterlig gield skyldig at være til velærværdige og vellærde Hr. Peder Brun, sognepræst for Hemmet og Vium meenigheder, reede penge tresindstiuver rigsdaler, hver rigsdaler til 96 skilling dansk, som hand mig efter min venlig og indstendig begiering laant og med forstrakt haver, hvilke 60 Rd. jeg hermed lover og tilforpligtige mig og mine arfvinger, een for alle og alle for een, fra dette mit brefs dato at reigne aarligen til hver nytaarsdag med 5 pro ct. courant og gangbar mynt udi hans huus at forrente, og omsider til hvilken tiid de mig et fierding aar tilforn lovligen vorder opsagt, sammeledes udi hans huus med alt efterstaaende rente udi een samlet summa og udi samme mynt som jeg dennem annammet haver, nemlig 8 skillings støkker, skadesløs i alle maader at contentere og betale, og paa det meer velbemelt Hr. Peder Brun og hans arfvinger af mig og mine arfvinger kand være forsikret om skadesløs betaling for capital og rente; da pandtsetter jeg hannem min iboende gaard i Warde bye næst til Hr. borgemester Øllgaard beliggende, samt alt hvie jeg nu paa og eiendes vorder, være sig levende og dødt, hvilket altsammen skal være og forblive til urygelig underpant, lige som jeg og hermed forsikrer paa ære, troe og love at intet deraf til nogen anden enten er pantsat, førend forbemelte 60 Rd. med ald paagaaende rente, skadesløs og uden skade i alle maader til ald takke og fornøjelse først bliver afbetalt. Til bekræftelse haver jeg dette med min egen haand og underskrevet og mit sædvanlig signet fortrøstig og venligen ombedet min (liden) fætter velagte mand Christen Jensen Wium her i Warde, der som cautionist og forlover med mig vild underskrive og forpligte. Warde den 2.jan Christen Hansen Wium. Som cautionist og forlover testem Christen Jensen Wium. (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1744,10.feb. sal. Hr. Peder Bruun begravet: aner\00156/sep.2011 Side 31

33 (30)Nygårds sedler: Friis, Morten Kristensen 1709, fik han kgl. konf. på et ham 10. s.m. af amtm. Henrik Møller til Lønbjerggård meddelt kaldsbrev som præst til Hemmet og Vium eft. afg. hr. Ture Therkildsen. (Jy. Reg ) (nr. 67). Friis, Morten Kristensen præsten /3 gift med Ide Pedersdtr. (Hemmet kb. 9) (Horne h.) Friis, Morten Kristensen c præst i Hemmet-SV. Han har skrevet sit levnedsløb i pastoratets kirkebog fol. 8. Thuresdtr, Margrete 1725 fadder (S. Omme kb. 20) 1727 af Hemmet (Ss. 21) Turesdtr, Margrete 1731 indsat til arving af sin stiffar Morten Friis, se denne. Friis, Morten Kristensen Præst i Hemmet- S. Vium /6 kgl. konfirmation på hans testam. af 23/5 s.å. Hvis han dør før sin hustru Ide Pedersdtr., med hvem han har været gift i 21 år uden at få arvinger, skal hun og hendes eneste datter med hendes forrige mand Hr. Ture Terkelsen, nemlig Margrete Turesdtr., til lige deling nyde, hvad han efterlader sig, men til de fattige i hans sogn skal de give 20 sldlr. Skulde Ide Pedersdtr. gifte sig igen, skal hun give hans arvinger 100 sl.dlr. (Jy. Reg ) (nr. 172) Friis, Morten Kristensen præsten (Død) 1731, 30.5., 47 år. (Hemmet kb. 61) (Horne h.) Friis, Morten Kristensen Præst i Hemmet- S. Vium 1731 som død efterfulgt af P. Brun, se denne Turesdtr, Margrete var 1737 gift med Peder Brun, præst i Hemmet S.V. Sr. Friis, Morten Friis, Morten, præst i Hemmet-S.V skifte efter hans enke Ide Pedersdtr. tidligere gift med Ture Terkildsen, præst i Hemmet- S.V. Hendes døtre: Margrete Turesdtr. gift med Peder Brun, præst i Hemmet-S.V. Kirsten Turesdtr. (død), gift med Manasse Tøxen, præst i S Felding sogn. Hendes eneste og umyndige søn Peder Tøxen f Manasse Tøxen fik kgl. bevill. på at sælge en smule gods, som var tilfaldet Peder i Hemmet sogn. aner\00156/sep.2011 Side 32

34 (Jy. Reg ) (nr. 242). (30)Nygårds sedler fortsat: Bruun, Peder Nielsen, præsten. Hemmet kb. (Horne h.) Børn: Ellen Kirstine, f (33) Ide Marie, f (33) Ture, f (34) Johanne, f (35) Niels, f (36) Maren Bjørn, f (37) Morten, f (38) Turesdtr, Margrete enke efter Peder Bruun, præst i Hemmet- S. V. 1744, 3.4. fik hun kgl. bevill. på at sidde i uskiftet bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og på omsider at skifte med samfrænder. (Jy. Reg ) (nr. 72). Turesdtr, Margrete enke eft. hr. Peder Bruun i Hemmet begr. 1802, 16/7, 81 år. (Guldager kb. 78). (19)Nørre Horne herreds historie: Udgivet af Egvad egnshistoriske samlinger. Hemmet sogn, side 279, Hemmet kirke: På nordvæggen er der en mindetavle over "Morten Christensen Friis, gift med salig Ida Pedersdtr. Deiberg, født i Deiberg præstegård 6.maj 1657, død i Hemmet præstegård 3.jul.1737, uden livsarvinger. Ligeledes var begravet Hr. Peder Nielsen Bruun, barnefød i Varde 9.nov.1701, kaldet til præst for Hemmet og Vium menigheder d.9.nov.1731, derefter kommen i ægteskab med sin elskværdige, dydelskende hustru Margrethe Turesdtr., med hvilken han levede i ægteskab i 13 år og imidlertid avlede 7 børn. Døde d.4.feb.1744 udi hans alders 43.år. Stat lidet her og tænk dig om, hvo dette gravskrift læser! Dit liv en røg, en avne er, som vinden snart bortblæser. Men slukkes her dit liv, som vande bobler ud, du evig lever der, som lammets dyre brud." aner\00156/sep.2011 Side 33

35 Margrethe Thuresdatter (13)Nørre Horne herreds provstearkivs justitsprotokol: Provsteprotokol , pag.2: 1744,2.jun. indfandt sig i Hemmet præstegård efter velærværdige og høylærde Hr. Niels Blochs og dydædle Margrethe Thuresdtr. sal. Hr. Peder Bruuns efterleverske deres foregående begiæring osv. - - for vurdering af præstegårdens bygning og derunder sorterende afbygninger, alt i overværelse af enken og hendes tiltagne lovværge velærværdige og høylærde mag. Hans Allerup, sognepræst for Ringkøbing og provst over Hinn herred - -. Og da i henseende enken havde erholdet hans kongl. maj. allernådigste dispensation at må hensidde i uskiftet boe uden rettens administration, blev således imellem enken og successor i all kierlighed og venlighed her anordnet og skiftet som følger: 1. Præstegårdens bygning 306 Rdl. 2. Præstegårdens afbygning på møllen, som i skiftebrevene efter sal. Hr. Thure og sal. Morten Friis ej her er bleven taxeret, ansættes for 20 Rdl. 3. Noch en ditto på Gallebjerg, som nu beboes af Hans Skoemager 7 Rdl.2 Sk. 4. Et ditto beliggende Øster Nordenaae 10 Rdl. Summa 343 Rdl.2 Sk. hvorved observeres at successor Hr. Niels Bloch nyder i Nådsens året den halvdel af afgiften fra annexgården i Vium, møllen og de andre foranførte afbygninger. Margrethe Turesdtr. sal. Hr. Bruuns. (8)Ribe bispearkivs gejstlige enkekasse: Enkekassen Pensioner. Ribe: Mad. Bruun fra Indsat fra : 24 rdl. Nydt fra 1746 til 1754: 60 Rdl. Fra 1755 til 1775: 6 Rdl.4sk. pr. år. Fra 1776 til 1781: 7 Rdl. pr. år. 1782: Mad. Bruun - 7 rdl., (af)holdes i Hierting. 1783: Død. (29)Varde bys skøde- og panteprotokoller: 19.okt.1750 blev læst borgeren Hans Jørgen Bredenbergs obligation til Mad. sal. Hr. Peder Bruns af Hemmed af følgende indhold: Underskrevne Hans Jørgen Bredenberg, borger og handelsmand i Warde kiendes - giæld skyldig til velædle Madame Margrethe Thuresdtr., sal. Hr. Peder Bruns efterleverske, den summa 200 Rd., som hun -. aner\00156/sep.2011 Side 34

36 (3)Nørre Bork sogns kirkebøger: Kirkebog mangler og confirmeret 18.apr. (dom. qvasimodo) Thure Bruun, 16½ år, og Ide Marie Bruun, 16½ år, fra Sønder Bork: (4)Sønder Bork sogns kirkebøger: Kirkebog mangler ,9.maj (4p.påske), communion (altergang), - Mad. Bruun, datter Ide Marie og søn Thure: 1751,24.okt.(dom.20p.trin.), communion, - Mad. Bruuns tienestepige, Thure Bruun og søster Ide Marie. 1751,31.okt.(21 p.trin.), communion, - Thure Bruun og søster Ide Marie. 1752,10.dec.(2 i advent) døbt præsten Søren Borchs datter Marie Ancher. Tes. Jomfru Bruun, Mons. Hans Bruhn i Kolding. 1753,4.feb.(5p.epiph.) døbt Christen Degns søn Mathias. Holdt til dåben af jomfru Bruun. (4)Sønder Bork sogns kirkebøger: 1753,20.feb. blev Mad. Bruun berettet. aner\00156/sep.2011 Side 35

37 (4)Sønder Bork sogns kirkebøger: 1753,2.mar. døbt Søren Jepsens søn Jep. Holdt af jomfru Bruun. 1753,23.apr.,2.påskedag, communion - Mad. Bruun og 2.døtre og 2.sønner, tienestepige og Stephan Andersen. (Sønnerne må være Ture og Niels, da Morten, hvis han lever, på dette tidspunkt kun er 12 3/4 år og således endnu ikke kan være konfirmeret og dermed ikke kan gå til communion): 1753,10.jun.,1.pinsedag døde Mag. Lauge Pedersen, sognepræst for Sønder og Nørre Bork og provst over Nørre herred. Begravet 18.juni. 1754,jan., specifikation af unge folk i Sønder Bork:(Ingen Bruun). (11)Ribe rådstueakivs brandtaksationsprotokoller: Protokoller og : Syndergade, syndre side, Nr.174. Mad me Bruun eier og beboer en gaard, som bestaaer af følgende bygning: - Et huus med siden til gaden, hvorudi er port og indkørsel, 1 etage høj, undtagen 2 fag hvorpaa er qvist, - 6 fag, - I gaarden et tværhuus 1 etage høj, - 5 fag, tilsammen 11 fag, alt steen tæcke, vurderet for 180 rigsdaler anmeldt at eies af Christen Terchelsen bødker. aner\00156/sep.2011 Side 36

38 (28)Ribe rådstuearkiv. Skattebog: Taxten over skilling- og næringsskatten. Anden Fierding og : Raadmand Rahr, Christen Terchelsen og 1764: Raadmand Rahr, 4 Sdr. ½ Alb. Madme Bruun, 1 Alb. Christen Terchelsen. 1 Sdr. ½ Alb. Brandhielp Brandskat. Assur. Skat 173. Christen Terchelsen 410 Rd. 1 Rd. 6½ Mk., 174. Madme Bruun 180 Rd., 2 Mk. 13 sk., 175. Hr. Raadmand Rahr 2000 Rd., 5 Rd. 1 Mk. 4 sk.. (Ialt 374 ejendomme). (11)Ribe rådstueakivs brandtaksationsprotokoller: Protokoller og : Anden fjerding, Syndergade, Nr.156. Christen Terchelsen: En gaard som beboes af Johan Schreiber, bestaar af et sidehuus til gaden, 1 etage høj, med qvist over 2 fag, lang ialt 6 fag, og et tværhuus i gaarden, 1 etage høj, vurderinggsum 120 og 60 rdl., ialt 180 rdl. (9)Ribe byfogeds skøde- og panteprotokoller: Fol.279, Nr.1, ½ rdl., Kiendes underskrevne Magrete Thuresdtr. sal. Hr. Peder Bruuns enke her i Riibe skyldig til raadmand Jens Rahr i Riibe courant 99 rdl., til 4½% rente årlig til 2.aug pantsættes den mig tilhørende iboende gård i Riibe, beliggende i Synder Ports gade imellem hr. rådmand Rahrs iboende gård på den østre, og Christen Terchelsen Bødkers iboende huus på den vestre side, med dertil hørende udhuus, gårdrum og haugeplads samt det til samme gård henhørende Hvoddum Skifte no.6 på Riibe Holme og en ager i Galliemarkens vester Rad no.30. Søren Hansen Mandøe og Anders Mortensen her af Riibe med os til vitterlighed. 2.aug Margrethe Turisdtr., sal. hr. Peder Bruun. Til vitterlighed, David Grønlund. Læst for retten tirsdag 1.aug N.Lund. Fol.280: Nr.3, 1½ rdl., Kiendes (tekst som ovenfor ) - courant 280 rdl jul aner\00156/sep.2011 Side 37

39 (10)Ribe byfogeds tingbøger: (Ovennævnte panteobligationer nævnt tirsdag 1.aug.1758). Begge mortificeret 30.okt.1764 (Folio 454). (14)Øster og Nørre Horne herreds skøde- og panteprotokoller: Fol.81, nr.3, 1½ rdl., no Kiendes jeg underskrevne Magrete Turesdtr. sal. Peder Bruuns, - - skyldig at være til velædle hr. rådmand Rahr den summa 280 rdl. courant klingende myndt, som han mig til min høinødvendige udgifter tiide efter anden lånt og forstroget haver. Thi forpligter jeg mig og mine arvinger een for alle og alle for een 280 rdl. med renter 4½% til næstkommende Wiborgs omdrags termin 1759 at betale og i fald foremeldte capital længer hos mig bliver stående hver år til Wiborgs omdrags termin 4½% at betale. - - Så pandtsettes mig hannem herved min i Riibe beboende gård med tilliggende ejendom med anden prioritet ligesom samme forhen med 1. prioritet til hr. rådmand Rahr selv er den 2.aug.1755 pantsat for da bekomne 99 rdl. ligesom og ellers alle mine øvrige effecter, hvor de findes, og min hos velærværdige og høylærde hr. Hans Jørgen Lemwig sognepræst for Hemmeth og Wium meenigheder årlig bekommende enkepension, rug 7 tdr., biug 4 tdr., og penge 10 rdl., som han på mine vegne må lade oppebruge til årlig afdrag på capitalen og rente fra undertegnede dato, som da årlig afskrives på capitalen og obligationen. - - min laugværge velærværdige og høylærde hr. David Grønlunds underskrift. (14)Øster og Nørre Horne herreds skøde- og panteprotokoller fortsat: Datum Riibe 20.jul.1758, Margrethe Tuurisdatter, sal. hr. Peder Bruuns. Til vitterlighed David Grønlund. Læst for retten på Riibe byeting tirsdag d. 1.aug.1758, Test. N.Lund. Samme tid protokolleret på panteprotokollen folio 280, Test. T.N.Ussing.Ligeledes læst til protokollation for retten på Øster og Nørre herreds ting mandagen d. 14.aug.1758, J.J.Fausing. Iligemåde protokolleret i panteprotokollen folio 81, Test. J.Bloch. (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1753,11.jun. døbt Wagtmester Ramsvigs søn Frederik Ernst. aner\00156/sep.2011 Side 38

40 (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1753,11.jun. døbt Wagtmester Ramsvigs søn Frederik Ernst. Skt. Katharine kirke i Ribe 1754,18.aug. døbt Sal. Jeppe Nielsen Buntmagers søn Jeppe. Fad.: Mad. Veddel, jomfru Bruun, Anders Nielsen buntmager, Søren Jepsen kramboesvend til rådmand Rahr, farversvenden til Christian Farvers - Conrad Thorn. 1755,4.maj døbt Christian Henric Euhler Rytters datter Anne Marie. Fad.: Mad. Bruun fra Hemet, hendes datter jomfru Ide Bruun, Mons. Gerdes søsterdtr., wagtmester Ramsvig. 1758,29.jan. døbt Christen Pedersens datter Anna Giertrud. Fad.: - - Jomfru Maren Bruun, ,11.maj døbt Thielle Jensens 2de sønner Johannes og Hans. Fad. til Johannes: Mons. Lyhnes kiereste og jomfru Ellen Bruun, Michel Barsballe, Hans Ølgaard hos mons. (Hans) Gerdes. Fad. til Hans: -- jomfru Sophia Foersum, - -. aner\00156/sep.2011 Side 39

41 (1)Guldager sogns kirkebøger: 1782, 16.jul. døde Madame Bruun af Hierting, præsten sal. Peder Bruuns enke fra Hemmet, hendes alder var 81 år: aner\00156/sep.2011 Side 40

42 Oplysninger vedrørende: Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun (22)Nygaards samlinger over jyske personalia: 1759,14.jul. blev Michael Møller tolder efter Søren Wedel. 1759,31.aug. viet i Hjerting Michael Møller, tolder ved Varde toldsted, og Maren Sørensdtr. Wedel. Hun døde ,8.apr. får Michael Møller kgl. konfirmation på testamente efter Maren Sørensdtr. Wedel, hans 1.kone. 1765/66: Michael Møller gift med Ellen Kirstine Bruun. Børn: 1766,23.nov.(26 p.trin.) - Anne Marie Dorotea, 1769,10.sep.(16 p.trin.) - Niels, 1771, 9.maj - Gertrud Kirstine, 1774,27.nov. - Margrete. 1782,9.aug. fik de bevilling til at den længstlevende kunne sidde i uskiftet bo. (1)Guldager sogns kirkebøger: 1765,8.sep.(14.p.trin.) begravet tolder Müllers kiæreste, ætatis 36 år 11 md.og 4 dage. aner\00156/sep.2011 Side 41

43 Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun fortsat (1)Guldager sogns kirkebøger: 1766,23.nov.(26 p.trin.) døbt tolder Müllers datter i Hierting Anne Marie Dorothea. Fad.: Hr. Jessen i Alslev, Seign. Wøldike på Wisselberg, Mad. Wrang i Hierting, jomfru Holm hos vel-- hr. tolder Müller: 1767,6.dec.(2 i adv.) Mons. Dredenberg i Hiertings søn Friderich Christian hiemme, læst over i kirken. Faddere: Mad. Müller i Hierting bar det. Fad.: Hr. inspecteur Wrang, Mons. Klem og Mons. Satterup, item jomfru Bruun, alle fra Hierting. I 1768 "bærer tolder Müllers kiæreste" barnet ved dåb af 3 forskellige børn i Hierting og Guldager. Det sker igen ved børns dåb i 1772, 1773, 1776, 1777 og aner\00156/sep.2011 Side 42

44 Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun fortsat (1)Guldager sogns kirkebøger: 1769 døbt Niels: aner\00156/sep.2011 Side 43

45 Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun fortsat (1)Guldager sogns kirkebøger: 1774,27.nov. døbt tolder Müller i Hiertings datter Magrethe. Fad.: - - barnets moster jomfru Bruun i Hierting: 1780,16.jul. døbt Hans Christian Laursen Smed og hustru Ingeborg Kierstine Christiansdtr. i Hiertings datter Micha Margrete. Fad.: - Hr. Tolder Müller, jomfru Bruun, - -. aner\00156/sep.2011 Side 44

46 Michael Møller og Ellen Kirstine Bruun fortsat (1)Guldager sogns kirkebøger: 1781,11.aug. døbt Inspecteur Stochemarks datter Maria Elisabeth. Fad.: Mad. Müller og jomfru Bruun i Hierting. (20)Hjerting bys historie: Hjerting Grandelaug Side 31-, Hjerting i 1766: Hjertings havn kaldes Grådyb. I byen er følgende toldbetjente: For Varde toldkammer Michel Møller, kgl. tolder. Tolder Michael Müller i Hjerting var i 1774 ejer af en teglovn, hvor der også brændtes røde potter til hele egnens befolkning. Han har tvende pottemagersvende. I 1776 ansøger han om tilladelse til at brænde brændevin til sine arbejdere. Tilladelsen blev ikke givet. I 1777 averterer tolder Müller i Hjerting i Kjøbstad Tidende nr.98: Til salg - en gård ½ mil fra Hjerting, 1 mil fra Varde, Danmarks gård kaldet, - 2 td. 3 sk. 2 fjk. hartkorn, 60 tdr. sædeland. Gården ganske ny opbygget. Ved gården et godt teglværk til mursten årlig. (21)Folketællingslister: Guldager, Hjerting, 1.familie: - Hr. Michael Møller, 60 år, 2. ægteskab, tolder ved Varde told, - Ellen Kirstine Bruun, 55 år, 1. ægteskab, - Anders Pedersen Bagge, 34 år, ugift, fuldmægtig, - Ole Pedersen Tronch, 33 år, - Peder Olesen, 17 år, - Kirsten Bernedsdtr., 34 år, - Inger Christensdtr., 25 år, alle tjenestefolk: aner\00156/sep.2011 Side 45

47 Oplysninger vedrørende: Johan Henrik Ramsvig og Ide Marie Bruun (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1755, 11.jul. copuleret Vagtmester Johan Henrik Ramsvig og jomfru Ide Marie Bruun hiemme i huset efter kgl. Tilladelse: 1756,28.feb. døbt Mads Povelsen Rytter ved hr. oberstleut. Marschales compagnie hans datter Anne Marie. Fad.: Wagtmester Ramsvigs kiæreste jomfru Bruun, Anne Munch, caporal Sielber, og caporal Hoffmann. 1758,4.juni døbt Lorentz Tambours søn Nikolaj Christian. Fad.: Mad. Ramsvig (Wagtmester Ramsvigs kiæreste), - - en svend til Mr. Gerdes, ,17.jul., født den 13., døbt afgangne vagtmester Ramsvigs søn Johan Henrik efter sin fader. Faddere: Min kone (Mad. Müller), jomfru Johanne Bruun, Hr. Conrector Montagne, Mons. Palle Hiort hos hr. rådmand Rahr: aner\00156/sep.2011 Side 46

48 Johan Henrik Ramsvig og Ide Marie Bruun fortsat Sønnen Johan Henrik død 1763,4.aug. aner\00156/sep.2011 Side 47

49 Oplysninger vedrørende: Jørgen Henrik Seerup og Ide Marie Bruun (2)Hemmet sogns kirkebøger: 1765, søndag mellem jul og nytår, som var 29.dec., havde degnen Jørgen Hendrich Seerup bryllup med Hr. Peder Bruuns datter født her i præstegården nom. Ide Marie Ramsvigs (enke be--u): 1768,23.maj degnen Hr. Seerups søn til dåb, kaldet Niels. Fad.: Mad. Lemwig (præstens kone), Jens Smeds kone, Peder Pagaard, Frantz Gundesbøl, Christen ib.: aner\00156/sep.2011 Side 48

50 Jørgen Henrik Seerup og Ide Marie Bruun fortsat (19)Nørre Horne herreds historie: Degne, Hemmet sogn. Nr. - Jørgen H. Seerup , søn af Hr. Niels S. Seerup og Dorthe Cathrine Pougdal, Horne Fyn. (21)Folketællingslister: Horne herred, Hemmet. Nordenaae, nr.8: - Jørgen Seerup, 62 år, gift 1.gang, degn og husmand, - Ida Pedersdtr., 54 år, hans kone, gift 2.gang, - hendes søn af 2.ægteskab Niels Jørgensen, 20 år, ugift, stud.philosophiæ Horne herred, Hemmet: - Jørgen Henrik Seerup, 76 år, - Ide Marie Bruun, 68 år: (18)Hardsyssels degnehistorie: Hemmet nr.8. Jørgen Henrik Seerup, degn , født 1725, cand.theol., kaldet 18.okt.1752, degn og husmand, entl.1806, begravet 16.mar.1810, gift 29.dec.1765 med Ramsvigs enke Ida Pedersdtr. Bruun, født 1733, datter af degn Peder Nielsen Bruun. Søn: Niels, født (22)Nygaards samlinger over jyske personalia: 1796,13.maj kgl. konfirmation på det den oprettede testamente mellem Jørgen Henrik Seerup og Ide Marie Bruun. Deres eneste barn var død. Den længstlevende skal beholde det fælles bo, men gifter den sig igen, eller når den dør, skal der skiftes imellem begges arvinger (Jy.Reg , nr.310). J.H.Seerup død 1810, 16.mar. i Hemmet, 85 år. Ide Marie Bruun degneenke Seerup i Skuldbøl død 1816, 31.jan. (Hemmet sogn), 82 år. aner\00156/sep.2011 Side 49

51 Jørgen Henrik Seerup og Ide Marie Bruun fortsat (21)Folketællingslister: Horne herred, Hemmet begravet Jørgen Henrich Seerup 85 år: 1817 begravet Ide Marie Bruun: aner\00156/sep.2011 Side 50

52 Oplysninger vedrørende: Ture Bruun og Niels Bruun (15)Studenter ved Københavns Universitet: Side 186: Bruun, Ture (Turo, 1756 Ribe, 20 år). Side 184: Bruun, Niels (Nicolaus Bruun, 1762 Ribe, 24 år, født ca.1738, degn i Skovby 6.dec ) (16)Københavns Universitets matrikel: Indskrevne til eksamen for optagelse på Københavns universitet. 1756: Turo Bruun, 20 år, e schola Ripensi. Indskrevet 31.juli. Praecepr. priv.: C. Horrebow. In civium academicorum numerum recepti sunt. 1762: Nicolaus Bruun, 24 år, e schola Ripensi. 26.juli ciues renuntiabautur. Priv. Præc.: Kall. (12)Blandede efterretninger om Ribe Katedralskole: Fortegnelse over elevers examen artium på Københavns universitet. 1756: Ture Bruun. Karakterer, examen artium: Cathecismus/loc.com.theol./ebræa/græca/latina/logica/metaphy/ bb. bb. b.d.h. b. b. bb. bb. physica/ethica/historica/geograph./geometr./arithm./astronom/ bb. b. b. bb. o b. bb. examen.philos./embedseksamen. abfuit 1759? (12)Blandede efterretninger om Ribe Katedralskole: 1757: Niels Bruun. I fortegnelsen kun anført: "(Abfuit)". 1762: Nicolai Bruun. I fortegnelsen anført: "(Findes ikke i skoleprotokollen)". Karakterer, examen artium: Cathecismus/loc.com.theol./ebræa/græca/latina/logica/metaphy/ b. b. b.d.h. med. b. b. b. physica/ethica/historica/geograph./geometr./arithm./astronom/ opt. bb. b. bb. b. b. bb. examen.philos./embedseksamen. illum.? Betydning af "abfuit": "Ikke til stede"? aner\00156/sep.2011 Side 51

53 Ture Bruun og Niels Bruun fortsat (24)Dansk kirkekundskab: Side 47: Katekismen skulle indlæres (og udenadlæres), og disse elementære kristendomskundskaber blev hurtigt regnet for altergangsbetingelse. Det 17. århundredes reformbevægelse var ikke tilfreds med blot udvendig kundskab, men forlangte katekismens indhold tilegnet "med fromheds følelse", og det blev naturligt at slutte oplæringen med en offentlig gudstjeneste der over for menigheden dokumenterede at de unge kunne deres børnelærdom og var berettigede til at komme til nadveren. På den linie byggede pietismen videre, og i Danmark indførtes 1736 en lovbefalet konfirmation. Den forudgående undervisning hos præsten skulle lægges til rette således, at en fremadskridende omvendelsesproces virkeliggjordes derigennem og nåede sit højdepunkt (trosgennembruddet) ved selve konfirmationshandlingen eller den følgende altergang. Konfirmationen var dengang en betingelse for en række borgerlige rettigheder (ægteskabsindgåelse, handelsborgerskab, etc.). (25)Københavns Universitets historie: Eksamensvæsen. Side 487: For at blive optaget på universitetet og efter datidens sprogbrug først dermed blive student skulle ansøgerne bestå examen artium, universitetets første eksamen. Formålet var at bedømme, om eleverne havde nået et tilstrækkeligt niveau i latinskolen til at kunne følge undervisningen på universitetet. Fundatsen 1732 angav ikke kravene til examen artium, blot at denne bestod af latinsk stil og en offentlig mundtlig prøve med én teologisk og alle de filosofiske professorer som eksaminatorer. Specificeringen af de nærmere krav havde fundatskommissionen overladt til latinskolekommissionen, der udarbejdede skoleloven af Hovedkravet blev stillet i latin, som eleven skulle kunne forstå, skrive og tale. Desuden var der følgende rubrikker i eksamensprotokollen: Cathechesis (bibelhistorie), loci communes (teologiens hovedstykker), hebraisk, græsk, logik, physica, metaphysica, ethica, historia, geographia, geometria, aritmetica, astronomia. Det var en mængde fag, eleven skulle havet snuset til. Eksaminationen foregik på latin i alle fag, således at eleverne f.eks. i sprogfagene skulle oversætte fra hebræisk og græsk til latin. Karakterskalaen var indtil 1775 ikke fastlagt, men eksaminatorerne benyttede sig af betegnelserne 0, tenuissime (meget tyndt), mediocriter (mådeligt), hæsitanter (usikkert), non mediocriter (ikke dårligt), bene (godt), bene bene (meget godt), optime (udmærket godt). aner\00156/sep.2011 Side 52

54 Ture Bruun og Niels Bruun fortsat (25)Københavns Universitets historie fortsat: Der blev givet en samlet karakter for examen artium, som blev udregnet på grundlag af karakteren for de enkelte fag. Denne endelige karakterberegning blev i datidens sprogbrug betegnet som censuren. En undersøgelse af karaktergivningen viste betydelige forskelle i karakterernes niveau i de enkelte fag for de 250 studenter, undersøgelsen dækkede. Geometri faldt helt igennem, idet 94% af eleverne fik 0. Inden studenten startede på sit fagstudium, skulle han erhverve sig et lag af almindelig dannelse ved at følge de filosofiske professorers forelæsninger og bestå eksamen filosofikum efter mindst 8 måneders studietid. De filosofiske fag blev betragtet som basis for de senere fagstudier. Efter 1732 fundatsen krævedes filosofikum kun til teologisk embedseksamen, da det var den eneste eksisterende embedseksamen. Fagene var efter fundatsen de samme, som krævedes til artium, blot med forøgede krav. Derfor var det ikke ualmindeligt, at studenterne rejste hjem efter artium for på egen hånd at forberede sig til filosofikum. Det var ofte de dårlige økonomiske forhold, der tvang dem til at forlade universitetet, da det først efter et halvt års forløb var muligt at opnå stipendier. Filosofikum var en offentlig eksamen og skulle afholdes 4 gange årligt. Karakterskalaen var fastlagt til laudabilis, haud illaudabilis og 0. Laudabilis skulle kun gives, hvis studenten var vel kyndig i sprogene latin, græsk og hebraisk, med flid havde læst det nye testamente på græsk og et par latinske forfattere, var verseret i historie og geografi og nogenlunde i fysik og matematik. I 1732 var den teologiske eksamen den eneste embedseksamen ved Københavns universitet. Samtidig var præstekald de eneste embeder, som ifølge Christian den IV's bestemmelse af 1629 kun kunne besættes med kandidater med en universitetsuddannelse. Den teologiske eksamen bestod af en teoretisk og en praktisk del. Teologerne skulle efter at have bestået de teoretiske fag holde en dimisprædiken for de teologiske professorer, hvilket med kgl. dispensation i vid udstrækning blev ændret til den hjemlige biskop. aner\00156/sep.2011 Side 53

55 Ture Bruun og Niels Bruun fortsat (26)Fortegnelse over de fra Ribe Skole dimitterede disciple, om hvilke aldeles ingen biografiske efterretninger hidtil ere fundne af undertegnede: Årstallene viser, hvornår de er immatrikulerede ved universitetet i København. 1756, Bruun, Thure, 1757, Bruun, Niels, 1762, Bruun, Nicolai. Ribe, den 30.jan.1846, P.N.Thorup, professor. Som det kan ses af kildematerialet er sønnen Niels kun nævnt direkte ved navn i forbindelse med familien ved hans dåb, og indirekte ved altergangen 2.påskedag 1753 i Sønder Bork kirke. I latinskoleoplysninger, studenterfortegnelser og senere kildemateriale (se under ane nr. 78/79) er han udelukkende benævnt "Niels Bruun" uden sit -sen efternavn. Imidlertid indikerer både den ved begravelsen anførte alder, bopælen i Ribe og valget af navnet Peder til den førstefødte at hans fulde navn er Niels Pedersen Bruun, og at hans fader er Peder Nielsen Bruun. aner\00156/sep.2011 Side 54

56 Oplysninger vedrørende: Christen Foersum og Johanne Bruun (11)Ribe rådstues brandtaksationsprotokoller: 1761: Grønnegade, vestre side, Nr.308. Christen Foersum, eiende (et) huus - - : Sidehuus til gaden, 2 etager høj, 5 fag, gavlhuus til gaden, 2 etager høj, 6 fag, sidehuus til gaden, 1 etage høj, 3 fag, 1 halftag i gaarden, 1 etage høj, 5 fag, ialt 19 fag, vurderet til 360 rdl. (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1766, 17.jun. trol., cop. 20.jun. Sr. Christen Foersum og jomfru Johanne Bruun efter kgl. bevilling af 15.maj. Forl.: Michel Balle, Søren Lyhne: 1767, 3.apr. døbt Magdalene. Fad.: Maren Biørn med flere: aner\00156/sep.2011 Side 55

57 Christen Foersum og Johanne Bruun fortsat (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1769, 2.feb. døbt Peter: 1770,2.feb. døbt Sr. Lyhnes datter Magdalena. Fad.: Mad. Christen Foersum, - -. (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1771,17.mar. døbt Jeppe: (11)Ribe rådstues brandtaksationsprotokoller: 1771: Tredie fjerding, Grønnegade, Nr.288. Christen Foersum: (Som 1761), 19 fag, vurderingssum 360 rdl. (5)Ribe Skt. Kathrine sogns kirkebøger: 1773,24.dec. døbt Frederik: aner\00156/sep.2011 Side 56

58 Christen Foersum og Johanne Bruun fortsat (21)Folketællingslister: Ribe: - Kristen Foersom, Grønnegade nr.8, urmager i Ribe, 50 år, - Johanne Bruun 52 år: aner\00156/sep.2011 Side 57

59 Oplysninger vedrørende: Gravers Sørensen og Maren Biørn Bruun Navnet Maren Biørn stammer fra en af moderens slægtninge, enten hendes kusine eller en af kusinens efterkommere. (1)Guldager sogns kirkebøger: 1779,21.nov. døbt Mons. Mogens Andjies og hustru Karen Sørensdatter Graversens søn i Hierting Søren. Fad.: - - morbroder Mons. Gravers Sørensen Graversen, ,23.sep. døbt Mads Mathiesens sønner i Hierting Espen og Mathias. Fad.: - - Gravers Sørensen i Hierting, ,28.nov. Mons. Gravers Sørensens barn af Hierting læst over i kirken, tilforn hjemmedøbt, Margrethe. Fad.: Mad me Müller, Skp. J. Sørensen Jessen, Mons. A. Bagge, Severine Jesdtr., alle af Hierting: 1786,16.jan.(2p.epi.) begravet Gravers Sørensens barn af Hierting Margrete, 1 år gammel. 1786,9.apr. døbt Christen guldager af Hiertings søn Niels. Fad.: - - Skoleholder Sr. Gravers Sørensen i Hierting, -. aner\00156/sep.2011 Side 58

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1262/1263

Generation X Ane nr. 1262/1263 Ane nr. Gregers Enevoldsen & Kirsten Hansdatter Lauge Jensen Oderup & - -datter 2524/2525 2526/2527 Enevold Gregersen Hemmeth & - Laugesdatter Dejbjerg 1262/1263 Kirsten Enevoldsdatter Dejbjerg 631 Ida

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Jørgensen & Margrethe Hansdatter Peder Lauridsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Rasmussen og Karen Hansdatter 4 Christen Pedersen og Karen Hansdatter 5 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Christensen &

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2660/2661

Generation XI Ane nr. 2660/2661 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter Sømarke

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Tage Tygesen & Anne Laursdatter Laurs Nielsen & Kirstine L. Andersdtr.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere