Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software"

Transkript

1 Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale Kontorvarer

2 Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan identificeres Kundens Leverandør Kunden kan ikke anvende Direkte tildeling Miniudbud Kunden skal altid anvende Miniudbud Tildelingskriterium Sådan gennemføres Miniudbud i praksis Side 2 af 9

3 1. Proces for tildeling sådan identificeres Kundens Leverandør Den efterfølgende tildeling af en konkret kontrakt (Leveringsaftale) via Rammeaftalen sker kun ved Miniudbud. Det gennemgås i det følgende, hvordan Miniudbud gennemføres. Kunden er ved Miniudbud berettiget til at anskaffe de produkter, som er omfattet af Rammeaftalens udbudte Standard Software (med tilknyttede ydelser) (Bilag E2), idet Kunden ved anskaffelse af de produkter, som er omfattet af det udbudte varesortiment har afløftet sin udbudspligt. Foretager Kunden anskaffelse af andre produkter end de der fremgår af varesortimentet, er udbudspligten ikke afløftet ved brug af Rammeaftalen. Hver af de til Rammeaftalekomplekset tilknyttede Rammeaftaler (delaftaler) er at betragte som selvstændige rammeaftaler, hvorfor det ikke er muligt at tildele på tværs af flere delaftaler Side 3 af 9

4 2. Kunden kan ikke anvende Direkte tildeling Direkte tildeling er ikke en mulighed. Alle indkøb via Rammeaftalen sker ved gennemførelsen af Miniudbud Side 4 af 9

5 3. Miniudbud 3.1. Kunden skal altid anvende Miniudbud Da alle vilkår ikke er fastsat i Rammeaftalen, vil tildeling ske efter fornyet konkurrence mellem Leverandørerne (miniudbud) eller, hvis der alene er én Leverandør, ved skriftlig konsultation af denne Leverandør, som herefter kompletterer sit tilbud. Kunden skal anvende det af SKI udarbejdede miniudbudsmateriale via log in på Ved Miniudbud gennemfører Kunden en fornyet konkurrenceudsættelse mellem Leverandørerne på delaftalen. Ved Miniudbud er alle vilkår ikke fastlagt i Rammeaftalen, og Kunden skal i miniudbudsmaterialet angive Kundens behov, herunder Leveringsaftalens længde. Kunderne kan enkeltvis eller i sammenslutninger gøre brug af Rammeaftalen Tildelingskriterium Ved Miniudbud skal tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes. Underkriterierne er Kvalitet af tilknyttede ydelser og Totalpris, og vægtes af Kunden indenfor de i parenteserne angivne spænd: Kvaliteten af tilknyttede ydelser (skal vægtes 51-60%) Underkriteriet Kvalitet af tilknyttede ydelser udgøres af et eller flere af nedenstående punkter. Kunden skal ved gennemførslen af Miniudbud anvende de af nedenstående punkter, der objektivt udgør Kundens behov. Kunden skal desuden ligeledes præcisere, hvad der indenfor det enkelte punkt vurderes positivt i forbindelse med det konkrete Miniudbud: Procedurer for installation Procedurer for konfiguration Procedurer for SAM-rådgivning, herunder de værktøjer der benyttes i forbindelse med SAM. Rådgivning af Kunden om aktuelle licensmodeller, produkter, alternativer og optimeringspotentiale. Understøttelse af Kundens licensforvaltning Side 5 af 9

6 Procedure for opbygning og vedligeholdelse af kompetencer på licensregler og aftaler. Licensstatitikker, der kan leveres til Kunden. Procedurer for licensrådgivning i hele aftaleperioden, herunder: o Aftaleindgåelse o Dagligdag o Årsforfald o Aftaleudløb og evt. gentegning Kundens muligheder for Hotline support. Kundens mulighed for at modtage IT-kurser. Kundens muligheder for at modtage IT-faglitteratur. Kundens muligheder for at benytte E-learning værktøjer (på CD/DVD/Online). Leverandørens medarbejderes certificeringer knyttet til den udbudte Standard Software, herunder hvor længe de har været certificeret. Muligheder for at tilvejebringe Kundens brugere med producentens originale software. Sikkerhed for at levering kun sker til den af Kunden berettigede kreds af modtagere/brugere Bemærk: Det er vigtigt at Kunden kun anvender de af ovenstående punkter i Miniudbuddet, som objektivt har betydning for Kunden og den konkrete anskaffelse. Totalpris på (skal vægtes 49-40%) Underkriteriet Totalpris skal indeholde nedenstående punkter: Licenser. Opgraderinger. Vedligehold. Tilknyttede ydelser Side 6 af 9

7 3.3. Sådan gennemføres Miniudbud i praksis Miniudbud gennemføres, som beskrevet nedenfor trin-for-trin, og ved anvendelse af følgende paradigmer for Miniudbudsmateriale (jf. trin 5 nedenfor), der kan downloades på via log-in. Gennemførelse af et Miniudbud indebærer, at tildeling blandt delaftalens Leverandører bliver afgjort efter Kundens modtagelse af tilbud samt efterfølgende tilbudsvurdering. Trin 1 - Teknisk dialog Det er vigtigt at Kunden etablerer et overblik over sit behov (eventuelt med ekstern hjælp), hvis Kunden ikke allerede har det fulde overblik over hvordan behovet bedst og billigst licenseres. SKI henviser Kunderne til, at den tekniske afklaring skal foretages inden for de rammer som udbudsdirektivet opstiller jf. præambel 8, således at konkurrence ikke forhindres. Trin 2 - Kundens behov Miniudbud påbegyndes formelt ved, at Kunden foretager en opgørelse af sit behov i form af forventede mængder. Kunden kan tage udgangspunkt i sit historiske forbrug og/eller et kvalificeret skøn over de forventede mængder i Leveringsaftalens varighed. Bemærk: Kunden forpligter sig til som minimum at anskaffe for et beløb svarende til 100% af den vindende Tilbudsgivers totalpris for den i Miniudbuddet udbudte Standard Software (med tilknyttede ydelser) frem til Leveringsaftalens ordinære ophør. Kunden kan maksimalt anskaffe Standard Software (med tilknyttede ydelser) under Leveringsaftalen for optil 150% af værdien af den vindende tilbudsgivers totalpris. Trin 3 - Kunden identificerer Standard Software med tilknyttede ydelser Kunden beskriver det Standard Software (med tilknyttede ydelser), som skal indgå i Kundens behov (bilag C2.1). Kunden kan via log in på hente SKIs E-katalog for hver Leverandør, hvor Leverandørens tilbudte Standard Software og tilknyttede ydelser fremgår. Trin 4 - Igangsættelse af Miniudbud Kunden igangsætter Miniudbuddet ved at fremsende enslydende udfyldt Miniudbudsmateriale, jf. trin 5, til alle Leverandører på delaftalen med opfordring til at afgive tilbud på det af Kunden identificerede Standard Software med tilknyttede ydelser. Trin 5 - Udarbejdelse af miniudbudsmateriale Til brug for miniudbuddet skal Kunden færdiggøre miniudbudsmaterialet, hvilket sker på følgende måde: Fremsendes til Leverandørerne: Side 7 af 9

8 Miniudbudsbetingelser, bilag B1 (Områder markeret med [ ] udfyldes af Kunden) Opfordringsskrivelse, bilag B2 (Områder markeret med [ ] udfyldes af Kunden) Tro og loveerklæring, bilag B3 (udfyldes af Leverandøren) Leveringsaftale, bilag C2 (justeret af Kunden jf. trin 2 ovenfor) Kundens behov (miniudbud), bilag C2.1 (udfyldes af Kunden) Leverandørens tilbud (miniudbud), bilag C2.2 (udarbejdes af Leverandøren) Licensvilkår med forrang, bilag C2.3 (kan ikke ændres) SKIs vilkår for konsulentydelser, bilag C2.4 (kan ikke ændres) Dokumentation for anvendelse af SKI rammeaftale, bilag C3 (kan ikke ændres) Producentens licensvilkår, bilag C2.5 indgår i Leveringsaftalen med den tildelte Leverandør. Trin 6 - Tilbud fra Leverandørerne Leverandørerne udarbejder deres tilbud ved Miniudbud af Leveringsaftalen ved at udfylde bilag C2.2 som anført ovenfor, med de af Leverandøren i miniudbuddet tilbudte priser og besvarelse af kvaliteten vedr. tilknyttede ydelser. Leverandørernes tilbud sendes tilbage til Kunden indenfor den i Miniudbudsbetingelserne angivne tilbudsfrist. Desuden udfyldes tro og love-erklæring vedrørende forfalden ubetalt gæld til det offentlige. Trin 7 - Evaluering af tilbuddene Kunden evaluerer tilbuddene på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud Trin 8 - Samtidig meddelelse om tildeling Kunden underretter samtidig og skriftligt Leverandørerne om resultatet af Miniudbuddet med oplysning om, hvilken Leverandør Kunden agter at indgå Leveringsaftale med. Trin 9 - Kontraktindgåelse efter afholdelse af Miniudbud Når Kunden har truffet afgørelse om, hvem Leveringsaftalen skal indgås med, orienteres Leverandørerne hurtigst muligt herom. Underretningen sker samtidigt til alle Leverandørerne ved . Underretningen skal angive en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, så det for forbigåede Leverandører fremstår klart hvorfor opgaven er tildelt til anden side. En fyldestgørende underretning indebærer, at håndhævelseslovens frist for indgivelse af klager over et Miniudbud på 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter underretningen, begynder at løbe. Uanset om en Leverandør tildeles opgaven eller ej, er Leverandøren ikke berettiget til særskilt honorar for udarbejdelse af tilbud Side 8 af 9

9 Såfremt Kunden vælger at afholde en frivillig stand still periode, indebærer dette at Klagenævnet for Udbud ikke kan bringe sanktionen uden virkning i anvendelse ved en evt. klagesag. Afholdelse af en frivillig stand still-periode indebærer endvidere, at aftalen i tilfælde af en klagesag ikke længere er omfattet af adgangen til at få erklæret aftalen for uden virkning med en forpligtelse til at bringe aftalen til ophør, jf. håndhævelseslovens regler herom. Indgåelse af en Leveringsaftalen sker, når Kunden og den Leverandør, der tildeles opgaven, har underskrevet Leveringsaftalen (bilag C), således som udfyldt af Kunden henholdsvis den tildelte Leverandør i overensstemmelse med den ovenstående procedure. Vedr. profylakse-bekendtgørelser henviser SKI i øvrigt til vejledning på ski.dk for udfyldelse og indsendelse af bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed (profylakse) samt til den for rammeaftalen forud udfyldte skabelon for profylakse. Trin 10 Dokumentation for anvendelse af SKI rammeaftale Efter gennemført tildeling via Rammeaftalen, skal Kunden og den tildelte Leverandør i fællesskab udfylde og indsende skema til SKI (via jf. bilag C Side 9 af 9

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.43 Tablets Rammeaftale 50.43 Tablets Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Formål og baggrund... 6 4. Generelt om udbuddet... 7 5. Kundernes forpligtelser

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 K E N D E L S E Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Eivind Einersen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere