Artikelarkiv Arvesølv 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikelarkiv Arvesølv 2001"

Transkript

1 Artikelarkiv Arvesølv 2001 af Morten Eriksen Munkebo-Drigstrup Andelsmejeri I den vestlige - blinde - ende af Fjordvej, den gamle Odense-Kerteminde landevej, ligger en lang, lav, grå bygning. Den hedder i dag Motorfabrikken Korshavn og ejes af fabrikant Kurt Kristiansen, som dog ikke producerer motorer mere. Den tidligere så markante skorsten er også væk, selvom fundamentet stadig kan ses. Er det mon alle, der er klar over, at bygningen frem til 1947 var Munkebo- Drigstrup Andelsmejeri? En stille sommermorgen ved den blinkende fjord kan man næsten forestille sig lyden af knasende grus og kuskens tilråb til de hårdtarbejdende heste, når de tungtlastede vogne svingede ind bag mejeribygningen. Denne stod færdig i november 1899 og har altså i over 100 år været et vigtigt produktionssted i byen, de første ca. 50 år for madvarer. I 1947 flyttedes produktionen andetsteds hen, idet andelshaverne købte mejeriejer Boisens mejeri i Kerteminde. Og året efter solgtes mejeribygningen i Munkebo så til den nuværende ejers far, fabrikant Valdemar Kristiansen, for kr. Munkebo- Drigstrup andelsmejeri fortsatte frem til 1970 i mejeribygningen i Kerteminde, hvor det nedlagdes og bygningen solgtes. Hvor mejeriet lå, er der nu moderne boligbyggeri. Men hvorfor og hvordan blev det oprindelige mejeri i Munkebo til? Her er lidt rigshistorie nødvendig. Efter de store landboreformer i 1780erne og 1790erne blev de tidligere fæstebønder nu til selvstændige gårdmænd, ikke længere underlagt godsejerens magt og dyrkningsfællesskabets trygge, men snærende rammer. De skulle nu selv disponere, helt underkastet markedskræfterne. Efter nogle vanskelige overgangsår frem til ca gik det dog fremad. Korn var den dominerende afgrøde og eksportartikel, og derfor kaldes perioden frem til 1870erne også kornsalgsperioden. Minussiden ved den tilsyneladende gunstige udvikling var, at den ensidige satsen på korn i længden udpinte jorden, og at der var grænser for hvor meget ny jord, der kunne inddrages. Kreaturholdet var, på grund af de generelt ufordelagtige muligheder for eksport af kvæg og animalske produkter, for lille til, at der kunne tilføres jorden naturgødning i tilstrækkeligt omfang. Det viste sig så, at den såkaldte transportrevolution (jernbaner, dampskibe) fra 1860erne blev et tveægget sværd for det europæiske landbrug generelt. Fra 1870erne strømmede billigt amerikansk og russisk korn ind på det europæiske marked, hvilket førte til en europæisk landbrugskrise, idet specielt de mindre landbrug blev ramt hårdt, da de ofte havde investeret med henblik på en fortsat opgang. Korn- og plantepriser begyndte at falde. I begyndelsen forsøgte man at omlægge til husdyrhold og -eksport og bruge kornet til foder, fordi prisen på ani-

2 malske produkter faldt langsommere, men mange lande, bl.a. Tyskland, reagerede med importrestriktioner, hvilket var specielt alvorligt for det danske landbrug. Forarbejdningen af den voksende mælkeproduktion (p.g.a. den øgede kvægbestand) var et andet problem, og dette er baggrunden for andelsbevægelsen, af mange fremhævet som en original og særegen økonomisk-demokratisk dansk tradition, som tillægges betydning for skabelsen af det moderne Danmark. Andelsbevægelsen, eller kooperationen, sidstnævnte dog mest en del af arbejderbevægelsen, er imidlertid ikke en dansk opfindelse, men udtænkt i England. Dens tilblivelse dateres sædvanligvis til 1844, hvor nogle fattige vævere i byen Rochdale i Nordengland oprettede den første brugsforening. De vigtigste principper var kontant betaling, at evt. overskud skulle fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres køb, at styreformen skulle være demokratisk, således at hvert medlem havde én stemme, at der skulle være åben adgang for alle medlemmer, og at priserne skulle være til gængse dagspriser. Disse Rochdale principper blev formuleret med henblik på forbrugerandelsbevægelse, og har derfor kun delvis gyldighed for den danske andelsbevægelse, som hovedsageligt organiseredes af landbruget. Som et led i 1800-tallets almindelige folkelige vækkelse og bevidstgørelse, var de danske bønder eller gårdmænd, som de nu begyndte at kalde sig, blevet skolet politisk, både i administrationen af lokalsamfundet og gennem forskellige foreninger og organisationer (bl. a. brandsikrings- og landboforeninger fra 1840erne samt sparekasser). I 1870 kulminerede denne udvikling med stiftelsen af partiet Det Forenede Venstre. Nu adopterede gårdmændene lokalt andelsideen ved at anlægge andelsmejerier til produktion af smør, det første i Hjedding 1882, og derved udnytte stordriftsprincippet. Princippet var, at medlemmerne af pågældende forening i fællesskab indskød kapital i et mejeri. Alle havde en stemme på generalforsamlingen uanset antal køer ("man stemte efter hoveder, ikke høveder"), og overskuddet deltes i forhold til, hvor meget mælk, der var leveret. Visse steder, bl. a. på Fyn og Bornholm, indførtes der dog nogle steder stemmeret i forhold til antallet af indtegnede malkekøer. Men en helt afgørende forudsætning for andelsmejerierne var danskeren L.C.Nielsens opfindelse af den kontinuerlige centrifuge, som fik nogenlunde samme betydning for det danske samfunds udvikling som spindemaskinen havde haft for det engelske. Man kan faktisk godt sige, at det industrielle gennembrud i Danmark skete på landet med mekaniseringen af mælkeforarbejdningen. Det vil føre for vidt her at komme ind på mælkeforarbejdningen gennem tiderne, men nu kunne bønderne, som før kun godsejerne, producere konkurrencedygtigt smør af ensartet kvalitet, som havde gode chancer på verdensmarkedet, specielt det engelske, via den nye eksporthavn i Esbjerg. Det øgede kreaturhold gav mulighed for at tilføre mere gødning på markerne, hvorved foldudbyttet, som også skyldtes stigende brug af kunstgødning, steg mærkbart. Andelsmejerierne bredte sig som en steppeild over det danske landskab, og da andelsprincippet overførtes til slagterierne, og afsætningsvilkårene fra 1890'erne igen blev bedre, gik landbruget ind i en ny storhedstid, som først igen fik et knæk ved verdenskrisen fra 1929.

3 Andelsbevægelsen fik også politisk betydning. Ud over at varetage medlemmernes økonomiske interesser, blev den et vigtigt led også i bøndernes politiske og kulturelle kamp mod byeliten i den politiske kamp mellem Venstre og Højre, også kaldet forfatningskampen eller provisorietiden, fra 1870erne. Det er nemlig værd at notere sig, at striden ikke udelukkende var en strid mellem befolkningsklasser - mange byarbejdere og håndværkere stemte således på Højre - men også et opgør mellem den etablerede bykultur og den fremvoksende landbokultur. Via andelsbevægelsen og den parallelle gymnastik- og forsamlingshuskultur etablerede landbefolkningen, med gårdmændene i spidsen, et modstykke til byens kultur. Via andelsbevægelsen, indkøbsforeninger, brugsforeninger, egne sparekasser og kreditforeninger etablerede de en selvstændig økonomisk kultur som alternativ til byerhvervenes bank- og aktieselskabskultur. Man kan undre sig over, at godsejere og gårdmænd i begyndelsen havnede på hver sin side i konflikten. Begge grupper producerede til eksport, begge var interesseret i frihandel (i modsætning til byerhvervene) og billig arbejdskraft på landet. Det kan kun skyldes, at striden mest skyldtes sociale og kulturelle skel, der havde meget gamle rødder helt fra fæstevæsenets og stavnsbåndets tid. I løbet af 1880erne oprettedes andelsmejerier over hele landet. Især årene var præget af en sand andelsmejerifeber og alene i 1888 blev der bygget 244 nye andelsmejerier. I 1903 var man oppe på 1046, og antallet kulminerede i 1939 med i alt Andelsmejerier Nordøstfyn er næsten udækket i 1890, så det ser ud som om de fleste mejerier her i lokalområdet er oprettet ret sent: Mesinge (fællesmejeri) 1878, Ladby (andelsmejeri) 1887, Martofte ( Stålbæk ) (andelsmejeri) 1891, Hundslev (andelsmejeri) 1892, Kerteminde (fællesmejeri) 1897, Munkebo-Drigstrup (andelsmejeri) 1889, St. Viby ( Rødsbæk )? Dette gælder vist også for brugsforeningerne. Det må søges forklaret en senere gang. Det anslås at over halvdelen af samtlige landbrug o var medlemmer af et andelsmejeri. Tilslutningen var i begyndelsen størst hos gårdmændene, men snart kom de mindre mælkeproducenter (boelsmænd, parcellister, husmænd, håndværkere med jordlodder) med, og i løbet at 1890erne sluttede proprietærer

4 og godsejere sig i stigende tal til andelsmejerierne. Så før århundredeskiftet var det åbenbart, at mejeribruget i Danmark var ensbetydende med andelsmejerierne. Smørproduktionens betydning for Danmarks økonomi illustreres vel i øvrigt bedst af at 40% af landets eksportindtægter o udgjordes af smør!! Det er på denne baggrund vi må forstå oprettelsen af det lokale mejeri i Munkebo. Jeg ved endnu ikke, hvem de egentlige initiativtagere var. Hovedkilden hertil er mejeribestyrelsens forhandlingsprotokoller, som lykkeligvis er bevaret og nu befinder sig i Drigstrup lokalhistoriske arkiv. Af disse fremgår det at der 2. februar blev afholdt et møde på Munkebo Kro, hvor en Del af Munkebo og Drigstrup Sognes Beboere vedtog at opføre et fælles andelsmejeri, som skulle placeres mellem Munkebo by og Munkebo skole forsaavidt ingen uovervindelige Hindringer ere tilstede. Den var der så stiftende generalforsamling, hvor der nedsattes en bestyrelse på 9 mand: Et medlem fra hver af Drigstrup sogns fire byer (Drigstrup, Over Kærby, Lille Viby, Bregnør), et fra Munkebo by, et fra Munkebo Mark, et fra Dræby By, et fra Dræby Fed og et fra Møllelauget. Som formand valgtes gdr. Hans Jacobsen, Munkebo. Der blev endvidere nedsat et byggeudvalg. Grunden købtes af murer Jørgen Jørgensen for 40 øre pr. alen 2. Desværre er det ukendt hvor byggeudvalgets protokol befinder sig, ligeså tegningerne, så detaljer omkring byggeriet og indkøb af maskiner kendes ikke. Og byggesagen er slet ikke nævnt i sognerådets forhandlingsprotokoller, men det fortæller jo nok blot, at begrebet byplanlægning var helt ukendt for ca. 100 år siden. På de følgende bestyrelsesmøder i 1999 blev der vedtaget love, optaget lån ( kr. i Svendborg Amts Landbosparekasse), indkøb af inventar, vogne og smørtræer (dritler) hos de lokale håndværkere, leverancer af kul og tørvejord (til isolering af ishusene), samt, ikke mindst, ansættelse af mejeribestyrer. Bestyrelsens valg faldt på Lars Christian Pedersen, født i Espe 1867 og bestyrer på Krarup Andelsmejeri Mejeriet set skråt fra øst. Bemærk den meget nye beplantning i forhaven, som tidsfæster billedet til de tidlige år af 1900-tallet. I baggrunden til venstre anes de lave, senere nedbrændte huse i Nørregade. Personerne på billedet er mejeriets første bestyrer, Lars K. Pedersen og hans hustru Petrea Marie. To af børnene er formodentlig parrets børn, Harald og Kirsten. De øvrige personers identitet er uvis. Dørene i sydfacaden er nu sløjfede. Odense-Kerteminde landevej foran, nu Fjordvej, er endnu ikke asfalteret.

5 Hvornår den nye bygning er taget i brug fremgår ikke af protokollerne, men formodentlig i løbet af året Mon Danmarks første storkonflikt i 1899 som endte med det berømte septemberforlig har forsinket byggeriet? Og da den stod klar, hvordan kom den så til at fungere i de følgende årtier? Ja, referaterne fra bestyrelsesmøderne er præget af de mange dagligdags problemer: Ændringer af mælkeruterne, revision af lovene, diverse stridigheder mellem kuske og leverandører, den årlige licitationsudbydning af mælke-, smør- og kulkørselen, optagelse af nye andelshavere, fornyelse og reparation af produktionsapparatet, optagelse af lån, problemer med brønde og ferskvandstilførsel, særlige problemer under krigene, og bortauktionering til andelshaverne af valle- og skyllevand, som brugtes som næringstilskud til svinene. Rest af smørpakke emballage Hvis vi derimod vil vide noget om dagliglivet på mejeriet, er Rita Kringelum (f. Windel 1912), og nu bosiddende i Kerteminde, en vigtig kilde. Rita Kringelum voksede op i Møllelauget (i det hus som maleren Lars Rastrup tidligere havde boet i) og kom som 18-årig i huset på mejeriet, hvor hun traf sin senere mand, Anker Kringelum, som hun blev gift med i Da denne så blev mejeribestyrer i 1933, blev hun frue i huset, 21 år gammel. Hun har på et bånd, nu i lokalarkivet i Munkebo, fortalt meget levende om mange interessante ting og morsomme tildragelser fra årene i Munkebo og dagligdagen på mejeriet. Og Else Lillesø (f. Larsen på Solbakkegården i Munkebo 1914) kan også fortælle meget. Hun tjente først i 1930erne på Højgård hos mejeriets formand, Peter Kristiansen, og kom også meget på mejeriet, fordi hun var veninde både med bestyrerens datter, Kirsten og Rita. Begge husker de detaljer om bygningens indretning: Førstesalen var til beboelse: Mejeribestyrerne boede i den nordøstlige ende. Herudover var der gæsteværelser, pigeværelse, kontor og mødelokale. Et moderne badeværelse installeredes først i 1940erne. Før den tid lå toilettet på loftet i bagbygningen. I vestenden boede mejeristerne. I baghuset ved porten oprettedes senere ostelageret, der gik fra kælder til kvist, og kontrollaboratorium. I 1936 indrettedes et rum til detailudsalget. Da Rita kom i huset på mejeriet, omfattede personalet (iflg. Dansk Mejeristat 1931) foruden Lars K. Pedersens familie (4 personer) 2 mejerister, 1 elev, 1 kontrollør, 1 ekspeditrice samt leverandørernes 13 kuske. Samme år var der, iflg. samme kilde, 206 leverandører, heraf 6 med over 20 køer, 80 med 4 køer eller derunder. En af de ansatte, som bl.a. passede udsalget, var en kendt person i området, Karoline Fut blev hun kaldt. Hun var udstyret med nogle meget gamle sygekassebriller og styrede i øvrigt alle mælkekuskene og sørgede for, at de fik de rigtige spande med ud. Else Lillesø fortæller, at hun ofte var med Peter Kristiansen i Odense for at hente penge i banken. Disse opbevaredes i en lille jordemodertaske, som hun skulle passe på, mens mændene spillede kort. Leverandørerne fik så deres tilgodehavender i konvolutter, sat fast i mælkespandene, der blev sat af

6 ved vejen. Man stolede på hinanden den gang!! I konvolutterne var der også oplysning om mælkekvaliteten. Jørgen Rud Hansen (f. i Munkebo skole, nu bosiddende i Bregnør), en tredje interessant fortæller, var nabo til mejeriet i sine drenge- og ungdomsår. Han fortæller bl.a., at byens karle kunne få et bad for 25 øre i et baderum i bagbygningen. Under krigen fyrede man med tørv som han selv har været med til at skære i mosen og halm. I 1948 kom han i lære hos den nye ejer af bygningen, og var som arbejdsdreng i 1947 med til at afmontere mejeriapparaturet i maskinhallen. Mælkevogn på vej ud på landevejen efter rundturen bag om mejeriet, befriet for sin tunge last, der ofte var hård for hestene. Kusken er Poul Hansen. Billedet er sikkert fra slutningen af 1940erne. Lidt om mejeribestyrerne også. Disse var fremtrædende personer i lokalsamfundet. Af Lars K. Pedersens ansættelseskontrakt fremgår, at vederlaget udgjordes af en fast andel af produktionsværdien samt fri ildebrændsel og et vist kvantum mælkeprodukter daglig. Vederlaget måtte ikke overstige 3600 kr. og ikke gå under 3000 kr. årligt. En ganske betragtelig løn anno 1900! I social status har han rangeret højt, formodentlig kun overgået af sognepræsten, evt. repræsentanter for de liberale erhverv og skolelæreren. De var dog ikke, iflg. Else Lillesø, faste gæster ved festerne på gårdene, som f.eks. læreren og præsten. Hun mener det måske skyldtes, at Anker Kringelum ikke spillede kort! Mejeristuddannelsen tog en 3-4 år og foregik på forskellige mejerier. Efter nogle år som mejerist kunne man så håbe på at blive bestyrer. Munkebo-Drigstrups første bestyrer, Lars K. Pedersen ( ) blev i 1899 foretrukket blandt 80 ansøgere til stillingen i Munkebo, så det har været en eftertragtet post. Han var

7 en dygtig bestyrer, der hjemtog flere diplomer og medaljer. I 1933 måtte han efter nogle års sygdom gå af som bestyrer og flyttede med sin hustru til Tåsinge. Han afløstes som nævnt af en af mejeriets to mejerister, Anker Kringelum ( ), mejeribestyrersøn fra Allested, der var bestyrer til 1970, fra 1947 på mejeriet i Kerteminde. Også han var dygtig og vandt flere diplomer. Et danmarksmesterskab i smørfremstilling blev det også til. Så de kun to bestyrere, mejeriet havde fra 1899 til 1970, var begge meget kompetente. De to mejeribestyrere: Lars K. Pedersen (o. 1925) og Anker Kringelum (1947) Men i 1947 var det så slut med mælkeforarbejdning i Munkebo, da mejeriet, som nævnt i indledningen, solgtes. Mærkeligt nok havde bestyrelsen ellers i 1946 vedtaget en større udvidelse af mejeriet, der skulle koste kr. Årsagen var muligvis, iflg. Rita Kringelum, visse problemer med ferskvandsforsyningen, så man må have skønnet at investeringen på kr. i bygningen i Kerteminde har været mere rentabel og fremtidssikret. 86 stemte for beslutningen om salget, 4 imod og 6 undlod at stemme. Det er uvist i hvor høj grad beslutningstagerne har kunnet forudse udviklingen, for i de følgende år blev de fleste mejerier i landet som bekendt nedlagt i takt med at afvandringen fra landbruget satte ind. Især perioden var hård ved de gamle bygninger, idet de lokale andelsmejerier blev sammensluttet til landsdækkende andelsmejeriselskaber. En væsentlig grund til denne udvikling har været at det med overgangen fra hestevogn til lastbiler fra 1930erne, og senere tankvogne til mælketransport, blev muligt at samle mælk fra større områder med deraf følgende mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele i mejerierne.

8 I dagens Danmark er der ca. 90 mejerier, hvoraf et selskab står for langt den største omsætning. 90% af mælken forarbejdes i andelsmejerier, som ejes af de mælkeproducerende landmænd, resten i privatejede mejerier. 50-års jubilæum to år efter flytningen til Kerteminde. Familien Kringelum står til venstre med en af chaufførerne Men de gamle bygninger ligger der endnu rundt i landsbyerne, ofte lidt forfaldne, de fleste med helt nye funktioner, uden de markante, rygende skorstene. De vidner om en tid hvor landbruget endnu var landets hovederhverv og landsbyerne endnu ikke var tømt for funktioner.

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968 Af Marie Søe Halkær I 80 år steg røgen op af skorstenen på andelsmejeriet

Læs mere

Tvis Andelsmejeri 1. Del. 1892-1969-75 Af: Bent Bak

Tvis Andelsmejeri 1. Del. 1892-1969-75 Af: Bent Bak 1 Tvis Andelsmejeri 1. Del. 1892-1969-75 Af: Bent Bak 2 INDHOLD Tvis Andelsmejeri.... 3 Indledning.... 3 Andelsmejeriets betydning for sognet.... 3 Husmandserhvervets blomstringstid.... 4 Smør som eksportvare....

Læs mere

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på det, der dengang hed Dalum

Læs mere

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Gunnar Lind Haase Svendsen Fortid og Nutid marts 2001, s. 23-51. Artiklen er et forsøg på at kaste et nyt

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks en historisk oversigt Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 87-90789-83-0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening.........................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4. Metode... 5. Mejeribruget i Danmark... 6. Dansk landbrugshistorie...6

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4. Metode... 5. Mejeribruget i Danmark... 6. Dansk landbrugshistorie...6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 5 Mejeribruget i Danmark... 6 Dansk landbrugshistorie...6 Mejeribruget før den anden industrielle revolution...6 Andelsmejerierne...7 Landbrugskrisen...9 Analyse

Læs mere

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring.

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EVC Nord, Hjørring. Indledning...... 2 Jernbanens betydning for Danmark befolkningsudvandring......

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Se dét er en god historie

Se dét er en god historie Se dét er en god historie Herstedvester og Omegns Brugsforening 1912-2012 Indhold Se dét er en god historie Herstedvester og Omegns Brugsforening 2012 ISBN 978-87-995422-0-8 Trykt hos Johnsen Offset A/S,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Stationsbyen på Ulvemosen

Stationsbyen på Ulvemosen Stationsbyen på Ulvemosen Den nye bys første år 1800-1920 Af Bent Hartvig Petersen 23. april 2013 Med denne artikel skal skildres, hvorledes en mindre stationsby på Sjælland opstod og ændrede en hidtidig

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Landbruget blev til industri

Landbruget blev til industri POUL KARLSHØJ Landbruget blev til industri Landmand og organisationsmand. Poul Karlshøj gjorde hele turen med i Thy, da landbruget blev forvandlet. Her fortælles om den store omvæltning, da byen og industrien

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Rebslager Martin Laursen Rasmussen Rebslager Martin Laursen Rasmussen Dato 13 maj 2014 Slægtsforskning udført af John Rasmussen Slægtsbog nr. 3 i serien af slægtsbøger omkring familien Rasmussen i Fredericia Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Læs mere

Korinth Vandværk. Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie

Korinth Vandværk. Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie Korinth Vandværk Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie Korinth Vandværk Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie ISBN 978-87-993063-0-5

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere