Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler"

Transkript

1 Operationel Fleet Management Kommune Bildrift af person- og varebiler Mellem: LeasePlan Danmark A/S H. J. Holst Vej Brøndby (herefter kaldet LeasePlan) og Assens Kommune (CVR. nr ) Rådhus Alle Assens (herefter kaldet Assens Kommune) er der indgået følgende rammeaftale: 0. Baggrund Nærværende rammeaftale gælder for den bestående bilflåde, som er ejet af kommunen ved aftalens indgåelse, samt nye biler som kommunen selv vælger at købe og eje. Assens Kommune har dog som udgangspunkt truffet beslutning om, at kommunens nye biler fremover kan leases på operationel basis gennem KommuneLeasing. KommuneLeasing/LeasePlan er udvalgt SKI leverandør og udskiftningen af biler under kg sker under SKIs rammeaftale 07.01, delaftale 2. SKI har således afløftet udbudsforpligtelsen for så vidt angår leasede biler. Assens Kommune kan også vælge fortsat at eje sine biler og således selv købe og finansiere nye biler. Vælger Assens Kommune selv at købe og finansiere sine biler i forbindelse med operationel bildrift gennem LeasePlan, er udbudsforpligtelserne ikke afløftet af SKI. I den forbindelse indestår Assens Kommune for, at de til enhver tid gældende udbudsforpligtelser er overholdt. I takt med at den eksisterende bilflåde udskiftes, overgår bilerne således enten til operationel leasing (via KommuneLeasing) eller til operationel bildrift gennem LeasePlan. Bilerne udskiftes løbende efterhånden som det optimale udskiftningstidspunkt indfinder sig. Assens Kommune har truffet beslutning om, at håndteringen af den bestående bilflåde som ejes af Assens Kommune snarest muligt skal overgå til LeasePlan, hvorefter LeasePlan leverer operationel Fleet Management på denne del af bilflåden efter følgende generelle retningslinier: LeasePlan overtager håndteringen af alle Assens Kommune eksisterende biler, dog kun i det omfang, at der er tale om biler, hvorpå der er erlagt normal registreringsafgift. Biler til redningstjenesten, som er afgiftsfrie, er således ikke omfattet af den generelle aftale. Minibusser kan efter nærmere aftale omfattes af nærværende aftale. Side 1 af 13

2 Assens Kommune har truffet beslutning om, at der til samtlige kommunens biler som minimum indgås samarbejde om, at brændstofforbrug-og omkostninger samt kilometerregistrering på kommunens biler registreres i LeasePlans Fleet Reporting system, som samtidig stilles til rådighed for Assens Kommune. LeasePlan har specialiseret sig i levering af operationel Fleet Management, hvilket betyder, at LeasePlan bærer den driftsmæssige risiko (restværdi, service og vedligeholdelse samt dæk) på driften af person- og varebiler. Herudover leverer LeasePlan med baggrund i sin størrelse på markedet optimale vilkår for køb og salg af biler samt andre ydelser, herunder service og vedligeholdelse, dæk samt brændstof. I forbindelse med at LeasePlan leverer operationel Fleet Management og dermed bærer driftsrisikoen på bilerne til Assens Kommune, er det en forudsætning, at LeasePlan leverer samtlige ydelser bestående af evt. køb, salg af biler, service og vedligeholdelse, dæk, brændstof m/kilometerregistrering samt skadeservice. Herudover kan der leveres andre ydelser efter nærmere aftale. 1. Omfang Nærværende aftale, der træder i kraft pr. 1. marts 2011, omfatter vilkår og betingelser for LeasePlans levering af operationel Fleet Management til Assens Kommune. Samarbejdet kan omfatte ca.130 biler og minibusser. Rammeaftalen er baseret på LeasePlans Åbne Kalkulationsprincip på følgende garanterede elementer: Garanti på restværdi Garanti på service og vedligeholdelse Garanti på dæk LeasePlan leverer herudover løbende følgende ydelser Salg af biler Brændstof m/km-registrering (gennemfakturering af faktisk forbrug) Skadesbehandling Kontering og kontrol af alle fakturaer i forbindelse med driften af bilerne (service/vedligeholdelse, dæk, brændstof m.v.) Fleet Reporting rapporteringssystem Nyhedsbrev Efter nærmere aftale kan LeasePlan endvidere levere følgende ydelser på enkeltbilniveau: Vejbenyttelse Forsikring Erstatningsbil Vejhjælp Side 2 af 13

3 2. Garanti fra LeasePlan Generelt: De stillede garantier for restværdi, service/vedligeholdelse og dæk forudsætter, at bilen ikke udsættes for ekstremt brug, sådan som f.eks. terræn-, rally- og racerkørsel. Kørsel på køretekniske anlæg på lukket bane under professionel instruktion er dog tilladt, ligeså med orienteringskørsel med politiets tilladelse. Garantien gælder for et kørselsforbrug og løbetid på indtil: Personbiler - benzindrevne maks. km maks. løbetid 60 mdr. Personbiler - dieseldrevne maks. km maks. løbetid 60 mdr. Varebiler under 3,5 ton totalvægt maks. km maks. løbetid 84 mdr. Busser indtil 6 ton totalvægt maks. km maks. løbetid 72 mdr. Lastbiler (varebiler over 3½ ton totalvægt) Der ydes ingen garantier. For biler, hvor der er indgået aftale om garanti for restværdi, service- og vedligeholdelse og dæk/vinterdæk gælder følgende: Fabrikantens servicebestemmelser (typisk beskrevet i bilens servicehæfte) skal nøje overholdes, da de afgivne garantier ellers bortfalder. LeasePlans garantier vedrørende restværdi samt service/vedligeholdelse og dæk bortfalder, såfremt bilen ikke serviceres efter servicehæftets forskrifter. Afvigelser større end 1000 km og/eller med mere end 14 dage samt manglende reaktion på bilens eventuelle kørecomputers meddelelse om nødvendig service betragtes som misligholdelse. I forbindelse med udløb af leasing aftalen kan servicering af bilen udlades såfremt leasingperioden udløber indenfor 30 dage, at kilometerafvigelsen ikke overstiger og såfremt bilen i øvrigt ikke har nogen fejl og/eller mangler. Det påhviler bilens bruger og leasingtager i fællesskab at sikre overholdelse heraf. Bilen skal således senest på den angivne kilometerstand eller på det angivne tidspunkt være indleveret til service. Salgs-/restværdi: Ved rammeaftalens ikrafttræden vil den bestående bilflåde af person- og varebiler blive omfattet af LeasePlan garantier for salgs-/restværdi ved aftaleperiodens udløb, såfremt bilerne er inden for ovenstående kørselsforbrug og løbetid regnet fra 1. registreringsdato. LeasePlans garanti dækker alene risikoen for lavere salgspriser som følge af ændrede markedspriser. Garantien dækker ikke lavere salgspriser, såfremt registrerings-afgiften eller grundlaget herfor ændres (den politiske risiko). Dette betyder, at restværdigarantien bortfalder i tilfælde af, at der vedtages politiske ændringer af registreringsafgift eller grundlaget herfor. Såfremt der sker ændringer i registreringsafgiften eller i beregningsgrundlaget herfor, og brugtvognspriserne derfor falder, kan Assens Kommune vælge mellem 2 alternativer: Side 3 af 13

4 1) LeasePlan fremsender kalkulation på ny restværdi. Den hidtidige restværdi nedskrives til en ny restværdi efter accept fra Assens Kommune. 2) Leasingperioden forlænges med 12 måneder og LeasePlan fremsender en ny kalkulation med angivelse af ny restværdi, service/vedligeholdelse samt dækpris. Forlængelse jævnfør punkt 2 kan kun ske, hvis bilens nye samlede driftsperiode og kilometerbehov kan holdes indenfor de i denne samarbejdsaftale anførte maksimale driftsperioder og kilometerbehov. Assens Kommune er forpligtet til at givet LeasePlan svar om valget mellem alternativ 1) og 2) indenfor 30 dage efter at LeasePlan har givet Assens Kommune de fornødne beregninger. Såfremt der afleveres/afhentes personbiler i månederne november, december og januar reduceres bilens garanterede restværdi med kr inkl. moms. Reduktionen sker ved fakturering af beløbet til Assens Kommune. For at sikre, at der ikke pålægges Assens Kommune unødige omkostninger i forbindelse med aflevering af biler, tilbyder LeasePlan, når bilens endelige leveringsdato er kendt, at foretage en ændring af bilens løbetid således, at bilen først skal afleveres retur i februar måned Service/vedligeholdelse og dæk: Person- og varebilers omkostninger som vedrører service/vedligeholdelse og dæk er garanteret af LeasePlan. Garantien er betinget af, at der anvendes mærkeautoriserede værksteder. F.s.v.a. udskiftning af dæk anbefaler LeasePlan anvendelse af dækcentre i stedet for de autoriserede mærkeværksteder. Årsagen hertil er, at dækcentrene har den fornødne ekspertise på området, ligesom centrene kan tilbyde de mest konkurrencedygtige priser. LeasePlan vil normalt ikke afvise vore kunders ønske om at benytte et autoriseret mærkeværksted som dækleverandør. Dette forudsætter dog, at LeasePlan kan opnå en rimelig pris på værkstedets leverance af dæk sammenholdt med et dækcenter. For LeasePlans garanti for service og vedligeholdelse på person- og, varebiler samt busser gælder følgende: Service iflg. servicehæftet samt vedligeholdelse af køretøj og fabriksmonteret udstyr er dækket. Eftermonteret udstyr er således ikke dækket eksempelvis kraner, lifte m.v. LeasePlans garanti dækker ikke: Side 4 af 13

5 a) Udskiftning eller reparation af dele som følge af manglende vedligeholdelse og/eller misbrug af bilen. b) Vedligeholdelse eller reparation af bilen udført på brugers foranledning efter normal arbejdstids ophør. c) Vedligeholdelse eller reparation som skyldes manglende påfyldning af frostvæske, olie, bremsevæske o.l. d) Vedligeholdelse eller reparation af speciallakering, skrift eller kunst, som er påført bilen. 3. Fleet Management LeasePlan forestår Fleet Management af bilerne efter det "Åbne Kalkulations Princip", som giver Assens Kommune eksakte informationer om bilflåden. LeasePlan skal varetage Assens Kommunes interesser bedst muligt i relation til autoriserede værksteder og andre underleverandører i alle driftsmæssige forhold, og fungere som Assens Kommunes rådgiver med henblik på at minimere de samlede omkostninger på bilflåden. LeasePlan kan efter Assens Kommunes ønske levere ekstraydelser, som faktureres i henhold til LeasePlans til enhver tid gældende prisliste. Gældende prisliste vedlagt som bilag 1. Fuldmagt til LeasePlan Assens Kommune giver hermed LeasePlan fuldmagt til at foretage de handlinger som anses for nødvendige for en professionel Fleet Management af bilerne, herunder garanti/kulancespørgsmål m.v. i forhold til værksteder, leverandører, importører m.v. Informationer fra LeasePlan: Fleet Reporting: (Internetbaseret informationsværkstøj - 24 timers online service) LeasePlan giver ved underskrift af nærværende rammeaftale Assens Kommune adgang til LeasePlans internetbaserede rapporteringsværktøj Fleet Reporting via et udleveret bruger-id og password. Af hensyn til løbende rådgivning gives KommuneLeasing herved tillige adgang til Assens Kommunes bildata i Fleet Reporting. Data i Fleet Reporting dækker samtlige enheder under LeasePlans Fleet Management (dvs. alle person- og varebiler). Fleet Reporting indeholder informationer om flådeøkonomi (månedlig opdatering), faktura information (månedlig opdatering ved fakturering) samt flådestyring, stoppede biler samt biler i ordre (daglig opdatering). Opfølgningsmøder: Side 5 af 13

6 Der afholdes løbende opfølgningsmøde efter nærmere aftale med en total gennemgang af samarbejdet. Der vil endvidere være en særlig fokus på reduktion af Assens Kommunes driftsomkostninger på bilflåden samt på at sikre, at Assens Kommune anvender de mest miljørigtige biler. 4. Vilkår honorar Honorar: For operationel Fleet Management af de eksisterende biler betales et månedligt honorar. Dette er fastsat til: kr. 140,- + moms pr. bil gældende for person- og varebiler samt busser op til 6 tons totalvægt dækkende håndteringen af bl.a. følgende ydelser: salg af biler, garanti for vedligeholdelsesomkostningerne, garanti for dækomkostningerne, samt restværdi/værditabsomkostningerne, brændstof og Fleet Reporting. (inklusive garantier) kr. 50,- + moms pr. bil gældende for person- og varebiler samt busser op til 6 tons totalvægt dækkende håndteringen af bl.a. følgende ydelser: salg af biler, vedligeholdelsesomkostningerne, dækomkostningerne, samt restværdi/værditabsomkostningerne, brændstof og Fleet Reporting. (Eksklusive garantier) For en god ordens skyld understreges det, at de nævnte honorarer dækker LeasePlans håndtering, idet selve driftsomkostningerne for de enkelte ydelser (f.eks. for brændstof) faktureres særskilt. LeasePlan leverer ydelser til Assens Kommune tilpasset Assens Kommunes ønsker og behov efter nærmere aftale. Honoraret erlægges månedsvis forud, hver den 1. i måneden, og reguleres i takt med ændringer i det nettoprisindeks, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside, der beregnes for 4. kvartal hvert år. Indeksreguleringen sker med virkning fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår. Det opkrævede beløb til dækning af service og vedligeholdelse samt dæk reguleres i takt med ændringer i Værkstedsprisindekset, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside, der beregnes for 4. kvartal hvert år. Indeksreguleringen sker med virkning fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår. For perioden fra bilens levering og frem til den førstkommende 1. i en måned betales et forholdsmæssigt honorar, som opkræves samtidig med honoraret for den første hele måned. Assens Kommune kan umiddelbart efter samarbejdets opstart trække data fra LeasePlan Online. 5. Procedure for håndtering af den bestående bilflåde og for nye biler Bilkalkulation og forfaldsdage: Der udarbejdes en bilkalkulation for den enkelte bils forventede totale driftsomkostninger på basis af oplysninger fra Assens Kommune (bestående bilflåde) eller i henhold til tilbud (nye biler). Eksempel på en bilkalkulation vedlægges som bilag 2. Side 6 af 13

7 Restværdiens størrelse er bl.a. baseret på det forventede kilometerforbrug og løbetid. Den månedlige fakturering fremsendes til Assens Kommune medio måneden med forfald den 1. i den efterfølgende måned. Som tillæg til fakturabeløbet skal Assens Kommune betale moms med den til enhver tid gældende sats. Den endelige kalkulation (herefter at betragte som en Fleet Managementaftale) danner grundlag for den månedlige fakturering til Assens Kommune, der både foretages pr. fil via samt pr. alm. papirfakturaer. LeasePlan kan dog også foretage fakturering efter reglerne om EAN fakturering. Skadestilfælde: I skadestilfælde skal Assens Kommune omgående kontakte LeasePlans skadesservice og bilen skal repareres på et værksted anvist af LeasePlan. Besigtigelse: LeasePlan er til enhver tid berettiget til at besigtige bilen. Mangler m.v.: LeasePlan har ikke ansvaret for: 1. eventuelle beskadigelser, ødelæggelser eller bortkomst af bilen 2. eventuelle driftstab som følge af punkt Forsinket levering af bil Assens Kommune kan således ikke under påberåbelse af sådanne omstændigheder tilbageholde forfaldne Fleet Management ydelser over for LeasePlan. Fleet Managementaftalen på den enkelte bil træder i kraft pr. 1. marts 2011(bestående biler). For nye biler træder Fleet Managementaftalen i kraft på leveringsdagen. 6. Procedure udløb af bil (til aftalt tid eller førtidigt) Aflevering og salg af bil Ved Fleet Managementaftalens udløb eller i forbindelse med en førtidig opgørelse afhenter LeasePlan bilen efter nærmere aftale. Omkostninger til afhentning, udfærdigelse af tilstandsrapport og klargøring til salg afholdes af Assens Kommune. Beløbet andrager p.t. kr ,- + moms for personbiler og kr ,- + moms for varebiler. Der foretages en aflæsning af bilens kilometerstand, og LeasePlan registrerer bilens evt. kørte overkilometer i forhold til det fakturerede. Herefter klargøres bilen til salg. Bilen skal ved tilbageleveringen være i driftsmæssig klar og uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid og ælde, vil blive faktureret til Assens Kommune. Side 7 af 13

8 Afleveres bilen med mangler, har Assens Kommune samtidig erklæret sig indforstået med at betale for skaderne kontant. Definition på mangler fremgår af vedlagte bilag 3 klassificeringsstandarder. LeasePlan foranlediger, at der udarbejdes en tilstandsrapport i.h.t. ovennævnte klassificeringssstandarder. Tilstandsrapporten er tilgængelig for Assens Kommune på internettet. Assens Kommune og LeasePlan er enige om, at LeasePlan, ved den aftalte periodes udløb eller i forbindelse med førtidige opgørelser, gennemfører et salg af bilen på bedst mulige vilkår til tredjemand. 7. Misligholdelse af aftalen Såfremt Assens Kommune ikke betaler forfaldne beløb senest 8 dage efter påkrav afgivet efter forfaldsdagen, eller i øvrigt væsentligt misligholder bestemmelserne i nærværende aftale, eller en til nærværende rammeaftale underliggende aftale, er LeasePlan berettiget til at hæve nærværende aftale til enhver tid med 3 måneders skriftligt varsel. LeasePlan er endvidere berettiget til at hæve aftalen, såfremt der konstateres vanrøgt af biler. Ovenstående afsnit er tilsvarende gældende fra Assens Kommunes side, såfremt LeasePlan ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. 8. Opsigelighed Begge parter kan opsige nærværende rammeaftale til enhver tid med 3 måneders skriftligt varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Bortset fra misligholdelsestilfælde jf. afsnit 7 får en opsigelse fra LeasePlans side alene effekt for ønskede fremtidige aftaler under nærværende rammeaftale. Allerede omfattede biler fortsætter indtil de udløber i henhold til enkelte aftaler. I tilfælde af opsigelse foretager LeasePlan opgørelse efter afsnit 9. De underliggende Fleet Managementaftaler kan dog opsiges når som helst undervejs i den aftalte periode med 1 måneds varsel. 9. Opgørelse Såfremt rammeaftalens underliggende Fleet Managementaftaler (endelige kalkulationer) skal indfries i medfør af Assens Kommunes eller LeasePlans misligholdelse (rammeaftalens afsnit 7) eller opsigelse (rammeaftalens afsnit 8), foretager LeasePlan en opgørelse af, hvad Assens Kommune skal indbetale til LeasePlan. Til det beregnede opgørelsesbeløb lægges eventuelle forfaldne ubetalte beløb. I tilfælde af opgørelse før aftalt udløb, hvor bilen udskiftes ved etablering af ny Fleet Management aftale med LeasePlan betales intet gebyr. I tilfælde af opgørelse før aftalt udløb, uden etablering af ny aftale betales gebyr pr. bil kr. 500,- + moms. Side 8 af 13

9 Såfremt samarbejdet er opsagt af Assens Kommune og der opgøres en aftale før aftalt udløb betales gebyr pr. bil kr ,- + moms. Det således beregnede samlede opgørelsesbeløb skal Assens Kommune indbetale til LeasePlan inden 8 dage. Opgørelse ved aftalt udløb: Skal en bil omfattet af en Fleet Managementaftale opgøres ved kontraktudløb foretager LeasePlan en registrering af bilens kørte antal kilometer. Overkilometer afregnes med Assens Kommune jævnfør de satser, som fremgår af de enkelte bilers kalkulationer. Underkilometer afregnes ikke. Garanterede elementer: (Restværdi, service/vedligeholdelse samt dæk) Bilens garanterede restværdi krediteres Assens Kommune senest 14 dage efter at bilen er afhentet af LeasePlan. Ikke garanterede elementer: (Brændstof, vask m.v.) Der foretages en opgørelse over hvad Assens Kommune har indbetalt og over de faktiske omkostninger. Saldoen - positiv eller negativ - afregnes med Assens Kommune. Opgørelse før aftalt udløb: LeasePlans garantier bortfalder og bilens nettosalgsprovenue afregnes med Assens Kommune. I øvrigt henvises til opgørelse ved aftalt udløb. 10. Særligt aftalte vilkår for samarbejdet Bilpolitik Den gennemførte analyse vil danne baggrund for Assens Kommunes fremtidige valg af biler i forbindelse af nyanskaffelser (person- og varebiler), driftsperiode, max. kilometerforbrug, størrelse af varebiler, motor m.v.. LeasePlan vil være behjælpelig med at udforme en gældende bilpoltik for Assens Kommune. LeasePlan holder Assens Kommune løbende ajour med evt. ændringer i markedet. På anfordring og efter nærmere aftale udarbejder LeasePlan en analyse af kommunens ca. 40 specialbusser. 11. Overdragelse Såfremt Assens Kommune måtte ønske (helt eller delvist) at frasælge aktiviteter eller selskaber, skal Assens Kommune indhente LeasePlans godkendelse hertil, for så vidt angår overdragelse af nærværende koncept og de omfattede biler til ny (helt eller delvis) ejer. Leaseplan kan ikke overdrage nærværende aftale, eller forpligtelser omfattet af aftalen uden forudgående skriftlig accept fra Assens Kommune. Side 9 af 13

10 12. Tvistigheder og værneting Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. Tvister i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved de danske domstole med værneting i København. 13. Gensidig tavshedspligt Parterne er underlagt gensidig tavshedspligt for så vidt angår indholdet af nærværende aftale. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer - et til hver af parterne. Assens, den Brøndby, den Assens Kommune LeasePlan Danmark A/S Side 10 af 13

11 Bilag 1 Prisliste ekstraydelser Salg af biler ej omfattet af Fleet Management aftale kr pr. bil Gratis for biler omfattet af Fleet Management aftale Forlængelse af driftsperiode Kr pr. bil Alle priser er ekskl. moms. NB: Ingen gebyrer udover de i rammeaftalen nævnte for levering af aftalte ydelser. Side 11 af 13

12 Bilag 2 eksempel på bilkalkulation Side 12 af 13

13 Bilag 3 Klassificeringsstandarder KAROSSERI: Følgende er acceptabelt: Mindre stenslag på motorhjelm, skærmkanter, osv. Mindre ridser, der kan poleres væk. Mindre buler på paneler, der kun kan ses ved Body Line check. Følgende er ikke acceptabelt: Ridser, der ikke går væk ved polering. Stenslag, der er nemme at se på 1 meters afstand. Buler, der ikke kræver kontrol af karosseriet for at kunne ses, dvs. buler, der er synlige på 2 meters afstand i en 45 graders vinkel. INDTRÆK: Skal være velholdt og må ikke have grimme skader, pletter efter reparationer eller brandmærker. GLAS: Følgende er acceptabelt: Mindre hak/ridser på forruden uden for viskerbladenes radius anses generelt for værende acceptable, så længe de er højst 5 mm i diameter, og så længe der er højst 3 pr. forrude. Følgende er ikke acceptabelt: Hak eller ridser inden for viskerbladenes radius, der er over 2 mm i diameter. Hak uden for viskerbladenes radius, der er over 5 mm i diameter. Hak, der viser tegn på revnedannelse, eller reparationer, der er synlige på 1 meters afstand. Revnede lygteglas eller lygteglas med huller i. ALUFÆLGE OG HJULKAPSLER: Følgende er acceptabelt: Mindre ridser og gnidemærker, der er mindre end 4 cm lange. Følgende er ikke acceptabelt: Revner, større ridser eller buler. Hjul eller hjulkapsler, der er i stykker eller har forkerte specifikationer. Ridser eller gnidemærker, der er mere end 4 cm lange. KOFANGER, BANDER OG FENDERLISTER: Følgende er acceptabelt: Mindre afskrabninger på umalede kofangere, bander og fenderlister. (BEMÆRK: Hvad angår malede kofangere, bander og fenderlister, gælder samme betingelser som for karosseriet). Følgende er ikke acceptabelt: Revnede, brækkede, hullede, bulede og løstsiddende kofangere, bander og fender-lister. DÆK: Alle dæk skal opfylde gældende lovgivning og skal have mindst 1,6 mm mønster. Slidbanedæk eller dæk af slidbanetypen er ikke acceptable. TIDLIGERE REPARATIONER: ALLE REPARATIONER SKAL VÆRE FORETAGET på et værksted godkendt af LeasePlan og skal opfylde producentens oprindelige specifikationer. GENERELT: Der skal medfølge en komplet servicebog, instruktionsbog, et helt sæt tændingsnøgler, radiokode og nøgle til låsemøtrik (alufælge). Side 13 af 13

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Aftalenummer: 7022373 22-11-2011 Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere