Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer"

Transkript

1 Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten. En ingeniør fra kulturteknisk afdeling præsenterede forslaget for de 32 lodsejere, der var mødt frem, og det var også Hedeselskabets mand, der tog referat af aftenens forhandlinger. Initiativtagerne og Hedeselskabet ville tørlægge de to søer på tilsammen 55 hektar, så der kunne dyrkes korn på de indvundne arealer. Men uanset hvad der blev sagt i aftenens løb af rosende ord om det fremtidige afkast, så var lodsejerne ikke særlig villige. Kun 32 af de 43 lodsejere med jord indenfor projektområdets 106 hektar var mødt op. Ved afstemningen sagde 18 lods- ejere ja, 12 nej, mens to undlod at stemme. Efter hoveder var der klart flertal for projektet blandt de fremmødte, men ikke absolut flertal i forhold til det samlede antal lodsejere. Målt i hektar faldt afstemningen noget anderledes ud. Ejerne af 39,5 hektar havde sagt ja (38 pct. af det samlede areal), mens ejerne af 42,5 hektar havde sagt nej (40 pct. af det samlede areal). De 11 lodsejere, der ikke deltog i mødet, rådede til sammen over 12 hektar (11 pct. af det samlede areal). Opgjort i areal var der altså en lille overvægt for et nej, omend kun blandt de fremmødte. Ejerne af de 12 hektar, der ikke var mødt op, kunne derfor blive tungen på vægtskålen. Efter afstemningen blev der valgt et lodsejerudvalg til at»gå videre med sagen«. Det kom til at bestå af tre jasigere med hotelejer B. Rasmussen fra Ramten Stationsby som formand. Nej-stemmerne fik kun to mand med i udvalget. Med henvisning til det»positive«afstemningsresultat skrev lodsejerudvalget 18. maj 1944 til Statens Landvindingsudvalg og anmodede om, at Hedeselskabets»forslag til kunstig afvanding af arealerne i og omkring Ramten og Dystrup Søer med en samlet overslagssum på kr. [3,8 mio. kr. i 2009-værdi] må blive anerkendt som landvindingsarbejde og gennemført i henhold til landvindingsloven med et tilskud på 2/3 af de samlede udgifter og resten som lån«. De to repræsentanter for nej-sigerne fik lov at tilføje en anmodning Dystrup Sø har tidligere haft en noget mindre udstrækning end i vore dage, og for 70 år siden var der planer om at tørlægge både den og Ramten Sø til landbrugsdrift. Udsigten fra fugletårnet i vestenden af Dystrup Sø er i dag sikret gennem en naturfredning. Foto: Ursula Burmann, 13. april Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

2 Ramten-Dystrup Søer To søer i dødishuller fra istiden, 15 kilometer vest for Grenå. I perioden formentlig delvis tørlagt i længere perioder. Landvindingsprojekt afvist i Begge søer er lavvandede med to meter som største dybde. Har tidligere haft større vandflader, men i dag dækker Ramten Sø 29 hektar og Dystrup Sø 26 hektar. I 1971 blev søerne og de skræntrige omgivelser fredet, i alt 190 ha, især af hensyn til fuglelivet, der dog er gået meget tilbage. Udsigtstårn ved vestbredden af Dystrup Sø. De fire kort er fra (trykkeår), , og Norddjurs kommune. Koordinater: , om, at der ville blive holdt et møde mellem Statens Landvindingsudvalg og lodsejerudvalget,»inden der tages endelig stilling til sagen«. Hellere et fuglereservat Blandt lodsejere og øvrige beboere på egnen vakte udtørringsplanerne stor debat, og der var megen modstand mod projektet. I løbet af et par sommermåneder blev der indsamlet 47 underskrifter på en protestliste til Statens Landvindingsudvalg. Underskriverne ønskede under ingen omstændigheder»nogen sænkning af vandstanden i Ramten og Dystrup Søer, hvor vi derimod meget gerne ønsker indrettet et fuglereservat«. Blandt de protesterende var også 12 lodsejere, der til sammen rådede over 48 hektar indenfor projektområdets 106 hektar. Landvindingsloven fra november 1940 var dog affattet således, at landbrugsministeriet selv kunne afgøre, hvornår der skulle gives penge til et projekt. I loven var der intet krav om flertal, hverken efter hoveder eller areal. Hvis ministeriet mente, at et projekt skulle nyde fremme, så havde man også magten til at sætte det i gang og tvinge samtlige berørte lodsejere til at bidrage. Men den slags afgørelser var ikke populære og ville ikke kunne gennemføres uden en masse ballade. Og netop udsigten til ballade spillede en rolle for det afslag, som blev fremsendt til hotelejer Rasmussen i Ramten i september Statens Landvindingsudvalg kunne ikke støtte projektet. Dels ville der blive tale om en ganske betydelig anlægsudgift, i størrelsesordenen 1840 kr. pr. hektar ( kr. i 2009-værdi), dels ville der være en årlig driftsudgift på 137 kr. pr. hektar (2.650 kr. i 2009-værdi). Under hensyn til disse meget betydelige udgifter»og til den forholdsvis store modstand mod planen fra interesserede lodsejere og fra egnens befolkning«måtte udvalget meddele, at man»ikke vil kunne indstille sagen til gennemførelse«. Reelt var det dog Hedeselskabet selv, der havde sagt nej til sit eget pro- 2 DET TABTE LAND midtjylland Kjeld Hansen Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

3 jekt, men det fik de lokale ikke at vide. Det var det jyske underudvalg i Statens Landvindingsudvalg, der i begyndelsen af august havde vendt tommelfingeren nedad. Underudvalgets formand, der havde underskrevet afslaget, var Hedeselskabets direktør, Niels Basse. Tørlagt og atter vandfyldt For Hedeselskabet var det en gammel sag, der blev lagt til ro. I 1904 havde selskabet renoveret det pumpeanlæg, der havde holdt de to søer nogenlunde tørlagte indtil da. I selskabets tidsskrift blev arbejdet beskrevet med disse ord:»søerne, der til dels ejes af et interessentskab, have tidligere været tørlagte ved en 4-vinget mølle, der foruden at trække en snegl også arbejdede som kornmølle; vandlænsningen blev af den grund, samt fordi sneglen led en del skade efterhånden utilstrækkelig, og der er nu opstillet en vindrose med 32 fods vindfang, der trækker to snegle, en højvands- og en lavvandssnegl, på 22 og 24 tommers diameter. Motoranlægget har kostet 3000 kr. [ kr. i 2009-værdi]; for det ca. 100 tdr. land store areal bliver altså den gennemsnitlige udgift 30 kr. pr. td. land.«i 1800-tallet havde søerne været delvis tørlagte ved hjælp af vindkraft, som det fremgik af beskrivelsen, men ikke mere end at der også var vand nok til at trække en kornmølle. Hvis man studerer det lave målebordsblad fra 1900, ses det kulturtekniske anlæg med angivelse af møllen og den gravede afløbskanal i det sydvestlige hjørne af Ramten Sø. På 1877-kortet findes dette kulturtekniske arrangement ikke, så man kan antage, at det er opført mellem 1877 og Man bemærker også, at begge søers areal i år 1900 er reduceret betragteligt og til noget nær det halve af tilstanden i vore dage. Flere kilder hævder, at de to søer oprindeligt har været en stor sø, men dette er næppe korrekt. Påstanden savner dokumentation i datidens kilder. Allerede de tidligste kort, som for eksempel Videnskabernes Selskabs kort fra 1811 og det meget detaljerige sognekort (se kortene til denne artikel) fra midten af århundredet, viser, at de to søer er tydeligt adskilte. De er kun forbundet med et løb gennem snævringen ved Tindbæk Mose, der i øvrigt også har eksisteret siden slutningen af 1700-tallet. I viser målebordsbladet, at engene nu er udgrøftede, afløbet i sydvest rettet ud og vandstanden sænket noget. I dag har Ramten Sø genvundet det meste af sin oprindelige udstrækning, hvorimod vandfladen i Dystrup Sø stadig er reduceret især i nordøst. Hedeselskabets nye anlæg fra 1904 viste sig så effektivt, at Trap i 1925 kunne konstatere i sin 4. udgave:»ramten og Dystrup Søer er nu udtørrede«. Det varede dog ikke ved, og angiveligt allerede i 1937 opgav lodsejerne at holde søerne tørlagt. Men drømmen om bølgende kornmarker på bunden af de to gamle søer var ikke skrinlagt, som projektforslaget fra hotelejer Rasmussen og de andre lodsejere demonstrerede i sommeren Majgøgeurt vokser på mere fugtige steder sammen med plettet gøgeurt, kødfarvet gøgeurt og mosetroldurt. Foto: Ursula Burmann, 17. maj Plaget af forurening Dystrup Sø har tidligere været forurenet med gødningsstoffer fra landbrugsdræn, men takket være en livskraftig undervandsvegetation har vandet i Dystrup Sø i en periode været forholdsvis klart. Siden 2003 er det dog igen blevet mere og mere uklart, og i dag ligner søen en grøn suppegryde. Ramten Sø har tidligere modtaget store mængder urenset spildevand fra Ramten by samt møddingsvand fra landbrug ned til søen. Forureningen herfra er nu ophørt, men på grund af de tidligere udledninger er Ramten Sø fortsat alt for næringsrig og med meget grumset vand. Begge søer savner regulære tilløb, men modtager vand fra væld, nedbør og markdræn. Dystrup Sø blev tidligere betragtet som den bedste fuglesø på Djursland, bl.a. med ynglende hættemåger, sorthalsede lappedykkere, knopsvaner og masser af blishøns. Siden 2003 er der observeret færre end 100 blishøns om efteråret, og de sorthalsede lappedykkere er helt forsvundet. Ramten Sø har altid været væsentligt ringere, men er i dag nærmest fugletom på grund af den dårlige vandkvalitet. I 1995 gik Århus amt i gang med at forbedre vandkvaliteten i Ramten Sø ved at biomanipulere fiskebestanden. Først opfiskede man tonsvis af skaller, og derefter blev der frem til 1999 årligt udsat stk. geddeyngel, som skulle holde skallerne nede. Tilstanden i søen ændrede sig hurtigt, så vandet blev betydeligt mere klart, men forbedringen var ikke holdbar. Skallebestanden begyndte atter at vokse med det resultat, at søen igen måtte betegnes som uklar med alt for stor algevækst og forringet sigtdybde. Fuglelivet har heller ikke vist tegn på forbedringer. Kilder Anonym: Restaurering af 5 søer ved indgreb i fiskebestanden. Århus amt. Årstal ukendt. Forfatterens besøg på lokaliteten, 18. april Fugletårnet ved Dystrup Sø. Pjece fra Århus amt, Natur og Miljø, aug Hedeselskabets Tidsskrift, 25. årg., nr. 3, Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. Fjerde omarbejdede udgave. G.E.C. Gads Forlag Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 3

4 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet i Dystrup-Ramten Søerne, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 130 fuglearter og racer, som er registreret fra Dystrup-Ramten Søerne, pr. 30. marts I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (8/9) Fjeldvåge (6/6) Mursejler (7/136) Skægmejse (2/5) Toppet Lappedykker (47/341) Fiskeørn (8/8) Isfugl (1/0) Halemejse (3/4) Gråstrubet Lappedykker (32/58) Tårnfalk (3/5) Stor Flagspætte (4/4) Halemejse, Nordlig (1/1) Sorthalset Lappedykker (82/722) Dværgfalk (3/3) Hedelærke (1/1) Halemejse, Sydlig (2/8) Skarv (2/5) Vandrefalk (1/1) Sanglærke (8/20) Sumpmejse (2/2) Rørdrum (23/26) Fasan (4/7) Digesvale (3/20) Topmejse (2/2) Fiskehejre (14/37) Vandrikse (10/13) Landsvale (20/504) Sortmejse (9/16) Sort Stork (1/1) Plettet Rørvagtel (2/2) Bysvale (7/148) Blåmejse (13/31) Knopsvane (37/1087) Grønbenet Rørhøne (3/5) Engpiber (4/52) Musvit (21/68) Sangsvane (11/47) Blishøne (33/5247) Hvid Vipstjert (11/28) Spætmejse (4/4) Grågås (29/409) Strandskade (10/24) Gærdesmutte (16/33) Pungmejse (1/1) Canadagås (6/73) Klyde (3/6) Jernspurv (7/8) Rødrygget Tornskade (2/2) Rustand (2/2) Lille Præstekrave (6/7) Rødhals (8/14) Stor Tornskade (2/2) Gravand (26/333) Stor Præstekrave (4/4) Nattergal (3/5) Skovskade (11/22) Pibeand (4/21) Vibe (24/451) Rødstjert (1/1) Husskade (7/14) Knarand (12/19) Brushane (3/24) Bynkefugl (1/1) Allike (4/380) Krikand (34/540) Dobbeltbekkasin (2/5) Solsort (16/36) Råge (2/120) Gråand (19/245) Rødben (3/3) Sjagger (2/50) Sortkrage (1/2) Spidsand (7/17) Svaleklire (2/5) Sangdrossel (4/5) Gråkrage (13/51) Atlingand (9/16) Tinksmed (3/13) Vindrossel (1/1) Ravn (8/15) Skeand (27/57) Mudderklire (12/71) Misteldrossel (1/1) Stær (14/2100) Taffeland (38/863) Hættemåge (18/4963) Savisanger (1/1) Gråspurv (1/1) Troldand (40/829) Stormmåge (3/23) Kærsanger (1/1) Skovspurv (4/7) Hvinand (15/51) Sølvmåge (1/4) Rørsanger (5/29) Bogfinke (21/87) Lille Skallesluger (2/4) Svartbag (1/2) Drosselrørsanger (6/6) Grønirisk (9/15) Stor Skallesluger (9/43) Fjordterne (4/8) Gærdesanger (8/12) Stillits (4/24) Rød Glente (4/5) Sortterne (2/6) Tornsanger (8/29) Grønsisken (4/37) Havørn (2/2) Huldue (1/2) Havesanger (6/9) Dompap (1/1) Rørhøg (31/48) Ringdue (15/263) Munk (11/32) Gulspurv (17/43) Blå Kærhøg (1/1) Tyrkerdue (1/2) Skovsanger (1/1) Rørspurv (12/26) Duehøg (3/3) Gøg (10/13) Gransanger (19/86) Bomlærke (2/2) Spurvehøg (4/6) Natugle (4/5) Løvsanger (9/34) Musvåge (26/63) Mosehornugle (1/1) Fuglekonge (7/11) 4 DET TABTE LAND midtjylland Kjeld Hansen Fuglelivet i dag

5 Plantelivet ved Ramten og Dystrup Søer TBU 22b/12: Ramten 1. Ramten-Dystrup Søerne har oprindelig været en stor, sammenhængende sø, men vandstandssænkning delte søerne i to. Søerne er formodentlig opstået som dødishuller. De er nu fladvandede med udbredte rørskove af Tagrør. Fra søerne kendes tillige Frøbid, Bukkeblad, Langbladet Ranunkel, Gifttyde, Vandrøllike, Stortoppet Rapgræs(o), Spinkel Vandaks(o) og Tornfrøet Hornblad. Yderligere botaniske oplysninger er meget ønskelige. Omkring søerne er et ca. 190 ha stort, delvis græsset areal fredet Fredningen rummer visse muligheder for, at det offentlige kan udgøre naturpleje. På dette areal forekommer en forholdsvis artsrig hede- og overdrevsvegetation samt kærvegetation. Her optræder Bakke-Gøgelilje, Hjertegræs, Vild Hør, Lancetbladet Høgeurt, Mark-Frytle, Vellugtende Gulaks, Engelsk Visse, Hedelyng, Håret Høgeurt, Vild Kørvel, Hare-Star, Alm. Syre og Tyttebær tillige med på fugtige steder Maj-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt og Mose-Troldurt. 2. Ramten Skov. Den 97 ha store, privatejede skov rummer overvejende nåleskov tillige med lidt løvskov af Bøg og Alm./Vinter- Eg. Dele af løvskoven har i hvert fald tidligere været græsset. Botaniske oplysninger foreligger i øvrigt ikke. 3. Ramten Fællesskov. I den 92 ha store, private partsskov indgår især nåleskov tillige med lidt løvskov af Bøg og Alm./ Vinter-Eg. Botaniske oplysninger foreligger i øvrigt ikke. Tornløs Hornblad er sjælden i Jylland. Inden for de seneste tredive år er planten kun kendt fra fire andre lokaliteter i Århus amt, Flakket på Anholt (omr. 12/3), Lyngsø ved Silkeborg (omr. 20/1), Elsegårde (omr. 22a/37) og Brattingborg på Samsø (omr. 23/35). Bevaring: Det er ønskeligt, at den temmelig artsrige hede- og overdrevsvegetation bevares. Det er derfor ønskeligt, at en naturpleje iværksættes, og at den også omfatter de ikke-græssede dele af det fredede areal, idet træer og buske er ved at tage overhånd. Lokalitetskode: 1. Ramten- Dystrup Søerne: + V-E II s Foreløbig lokalitetskode: 2. Ramten Skov: + S III 0 3. Ramten Fælleskov: 0-+ S IV 0 4. Ramten. Herfra kendes Rubus wessbergii. 5. Stenvad. Ved landsbyen er fundet Skarntyde. Kilder: se Wind Plantelivet ved Ramten og Dystrup Søer Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 5

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug Ærgerligt nok nåede Tinglev Sø lige præcis at komme med på listen over de sidste statsstøttede afvandingsprojekter, før landvindingsloven blev afskaffet. Havde moseområdet undgået dette forgæves forsøg

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge»Velkommen til indvielse af vådområdeprojekt Solkær Enge. Det er med ca. 182 hektar det største af vore igangværende vandmiljøplan II projekter. Jeg beder

Læs mere

Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse

Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse Forslaget om at inddæmme havet mellem baroniet Sønderkarles sydlige engstrækninger og de lave øer Brunddragene var allerede lagt frem i foråret 1872,

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

Gyldensteens Inddæmmede Strand

Gyldensteens Inddæmmede Strand Med en helt usædvanlig åbenhjertighed beskrev Carl-Johan Bernstorff i 1958, hvilken skuffelse Gyldensteens store inddæmning fra 1871 havde været op gennem tiden. I tidsskriftet»dansk Hjemstavn«gav han

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme Niels Ryberg (1725 1804) var en foregangsmand på mange felter. Han var en af de første godsejere, der gennemførte udskiftningen, og da det kneb med at få inddæmmet Helnæs Made, overdrog han græsningsretten

Læs mere

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Nogen indeklemt husmand var det ikke, der tørlagde Stokkeby Nor på Ærø i 1856. Ideen blev ej heller født i den nationale panik efter det tragiske krigsnederlag

Læs mere

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Den 18. juli 1870 var en skæbnedag for Glomstrup Vig på Mors. Denne sommerdag blev der afholdt en landvæsenkommissionsforretning»i

Læs mere

Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland

Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland Da søkortdirektør Jens Sørensen (1646 1723) sejlede forbi Siø i 1692 noterede han sig, at den var»i tvende par med en strøm imellem, der går krum og

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Siden midten af 1800-tallet havde lodsejerne omkring Eltang Vig drøftet muligheden for at tørlægge den smalle fjordarm, og i 1871 dannede ni gårdmænd

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 MOSSØ - SALTENDALEN II ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede

Læs mere

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg»indrammet af mægtige, af kæmpehøje kronede højdedrag lå søen med dens herlige, af rør og ravl omkransede holme og dens brede afvekslende strande

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Da Vest Stadil Fjords omtumlede skæbne tog sin begyndelse i 1844, så det vestjyske landskab meget anderledes ud end i dag. Sommerhuse var der overhovedet

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest Midt på eftermiddagen begyndte det at regne, og ud på aftenen havde det vedholdende regnvejr fået karakter af skybrud, der tiltog voldsomt i løbet af

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere