Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017"

Transkript

1 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til hensigt at give borgere, medarbejdere og såvel nuværende som potentielle leverandører et overblik over kommunens holdninger til og beslutninger på området. Strategien her ligeledes til hensigt at understøtte en hensigtsmæssig og effektiv økonomidisponering med henblik på at forbedre økonomien for kommunen som helhed. Der bruges mange forskellige betegnelser for konkurrenceudsættelse grundet bl.a. lovgivning. Det kunne eksempelvis være EU-udbud, annonceringer, tilbudsindhentning, markedsprøvning af kommunens egne driftsområder, udlicitering, licitation, funktionsudbud mm. Det mest gængse er udbud, hvilket herefter bruges i resten af dokumentet. Strategien omfatter alle former for udbud i forbindelse med køb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver og gælder for samtlige områder, institutioner m.fl. i Frederikssund Kommune. Selvejende institutioner og 60 virksomheder er ikke omfattet af strategien. Strategien er godkendt i Byrådet den 27. august 2014 og revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. Strategien indeholder følgende: Formål og principper Organisering og samarbejder Styring Udbud Bilag: 1. Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2. Leverandørkodeks 3. Udmøntning af indkøbsbesparelser 1

2 Formål og principper Formålet med strategien er at fastlægge de overordnede principper og retningsliner for udbud samt indkøb af varer og tjenesteydelser i Frederikssund Kommune. Det er Frederikssund Kommunens overordnede målsætning for kommunens udbud og indkøb, at det sker i henhold til at sikre: Effektivitet med lave priser, lave totalomkostninger og brugbare ydelser/løsninger for at sikre, at Kommunen handler bedst og billigst Innovation og kvalitetsudvikling baseret på nytænkning og markedsmodning med fokus på markedsdialog Bæredygtighed gennem miljø- og energikrav samt ved at tage et samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn herunder i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler, hvor det giver mening i forhold til ydelsen samt sikre et kædeansvar i forhold til evt. underleverandører Frederikssund Kommune har 5 grundlæggende principper for udbud og indkøb, der understøtter strategiens formål. Vi effektiviserer kommunens udbud samt indkøb ved at udbyde efter forretningsmæssige principper med lave totalomkostninger og ved brug af rette udbudssetup sikre bedst og billigst aftaler for kommunen efter gældende regler for offentligt indkøb at udnytte koordinationsmuligheder, faglige synergier og stordriftsfordele ved udbud sammen med andre kommuner m.fl. dialog med markedet at samle indkøbsaftalerne centralt i Udbud og Kontrakt og stille information til rådighed for indkøbere i økonomisystemet, via mail samt på intranettet mm. (kommunikation) Vi følger op på aftalerne - både internt og eksternt ved at sikre indkøbsdata via systemunderstøttelse at afholde møder med leverandører at måle og rapportere besparelse på nye aftaler at undersøge og optimere muligheden for mere effektiv bestillingsformer fx e-handel kvartalsvis at sende ledelsesinformation om status på brug af aftalerne via indkøbsanalysesystemet (compliance) Vi arbejder tæt sammen med de enkelte fagområder for løbende at identificere og realisere besparelser, som fagcheferne er ansvarlige for at gevinstrealisere med bl.a. viden fra Udbud og Kontrakt med involvering i udbudsprocesserne fx i forbindelse med at fastlægge krav til ydelserne, udarbejde kravspecifikationer og efterfølgende implementere indkøbsaftalerne for at sikre korrekt brug af indkøbsaftalerne ved løbende o dialog og samarbejde med bestillerne i fagområderne o møder med fagchefer o at afholde kurser for bestillere 2

3 Vi udfordrer fagområderne ved en grundig behovs- og markedsafdækning herunder dialog med markedet at sikre god forståelse inden for de enkelte fagområder ved at specialisere udbudskonsulenterne til fagområderne (samme ansigt hver gang) og dermed sikre en effektiv og kundefokuseret afdeling at sikre korrekt og godt indkøb, hvis vi bliver opmærksomme på andet dialog omkring konkurrenceudsættelse af egne driftsområder, da vi udbyder opgaver, vi enten ikke selv kan løfte eller som udgangspunkt, hvor der er en forventning om en positiv businesscase og dermed til stadighed undersøge potentialet for effektivisering af den kommunale service gennem udbud af såvel eksternt som internt udførte ydelser. Vi påtager os et socialt ansvar i overensstemmelse med udbudslovgivningen, kommunalfuldmagtsreglerne mm. og vil anvende sociale klausuler om uddannelse og praktikaftaler, hvis det er relevant for ydelsen samt tilpasset hertil ved at forpligte virksomhederne til at overholde de af Danmark tiltrådte ILO-konventioner, hvor det er relevant ved i aftalerne at sikre muligheden for at følge op på, om virksomhederne i praksis overholder deres forpligtelser også i forhold til evt. underleverandører (kædeansvar) Organisering og samarbejder Der er overordnet tre fagområder, der varetager udbud: Udbud og Kontrakt: Varer og tjenesteydelser primært på driftsområdet Byggeriafdelingen: Bygge og anlæg samt varer og tjenesteydelser på anlægsområdet Plan, Vej og Miljø: Bygge og anlæg samt tjenesteydelser på vej- og miljøområdet Frederikssund Kommunes indkøb foregår decentralt på baggrund af centralt indgåede aftaler efter gennemført udbudsforretning. Interne samarbejder og brugerinddragelse ved varer og tjenesteydelser Kommunen prioriterer den løbende dialog med fagområderne for at sikre korrekt brug af aftalerne og indgåelse af de rigtige aftaler. For de udbud, som Udbud og Kontrakt gennemfører, nedsættes der derfor en følgegruppe bestående af fagpersoner fra de mest forbrugende enheder i kommunen med henblik på at sikre, at relevant viden om behov og indkøbsadfærd udnyttes optimalt. Fagpersonerne har ansvaret for at udarbejde kravspecifikationer samt forventes at agere som ambassadører for aftalerne ved implementering. Inddragelsen skal sikre, at de krav der fastsættes fagligt til udbuddet, stemmer overens med kommunens konkrete behov efterfølgende. I de tilfælde hvor kommunalt udførte opgaver udbydes, og der kan være tale om personalemæssige konsekvenser, inddrages personaleafdelingen og MED-organisationen, jf. retningslinjerne herfor. 3

4 Eksterne samarbejder Frederikssund Kommune prioriterer det tværgående samarbejde med andre offentlige instanser med fokus på indkøbs- og udbudssamarbejdet i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (herefter forkortet IN). Ligeledes deltager Kommunen aktivt i følgegrupper i Statens og Kommunernes Indkøbsservice både på de frivillige SKI-rammeaftaler og på de forpligtende kommunale aftaler (KL-aftalerne) på vegne af henholdsvis IN og Frederikssund Kommune. Ved at deltage i SKI-regi sikrer Kommunen medindflydelse i forhold til aftalerne. Når Kommunen deltager i udbudssamarbejder, finder retningslinjer og standarder herfor anvendelse. Fordelen ved at deltage i eksterne samarbejder inden for bl.a. udbud er: at Frederikssund Kommune får gennemført endnu flere udbud at resultaterne heraf er bedre end hvad Frederikssund kan opnå alene i markedet grundet større volumen mm. øget adgang til kompetencer og viden på tværs af kommunerne/ski øget mulighed for at udfordre markedet med nye innovative løsninger mm. Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) IN består af 11 nordsjællandske kommuner samt Bornholm og blev etableret i 2009 med henblik på at udbyde i fællesskab. I IN er der nedsat en række ekspertgrupper inden for bl.a. velfærdsteknologi, it, det specialiserede socialområde mm. Formålet med ekspertgrupperne er bl.a. at udfordre markedet og være innovative på områderne i forbindelse med udbud herunder indkøb og dermed i endnu højere grad sætte IN på udbuds- og indkøbslandkortet. Ved at deltage i IN forpligter kommunen sig til at deltage aktivt i samarbejdet fx ved at være tovholder på tværkommunale udbud, ekspertgruppedeltagelse mm. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (herefter SKI) og de forpligtende aftaler Ved at anvende en SKI-rammeaftale afløfter kommunen sin udbudsforpligtelse uanset indkøbets størrelse. Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2012 besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne tilslutter sig en række forpligtende indkøbsaftaler med et generelt smallere sortiment og færre leverandører end på de frivillige SKI aftaler. Frederikssund Kommune prioriterer og tilmelder sig de forpligtende aftaler under forudsætning af, at aftalen i sit indhold er tilstrækkeligt dækkende for kommunens behov. Styring Udbudsplan Alle udbudsegnede områder over tærskelværdierne 1 skal udbydes. Kommunen vil i sin udbudsplan bruge flest ressourcer på de udbud, hvor der forventes at være reelt økonomisk rationale for kommunen. På baggrund af den løbende dialog med fagcheferne, indkøbsanalyser, udløb af kommunens gældende aftaler mm. udarbejder Udbud og Kontrakt i samarbejde med en styregruppe en årlig tentativ udbudsplan for varer og tjenesteydelser, der både består af nye udbud samt genudbud : EU-udbud: Varer og tjenesteydelser 1,542 mio. kr. Bygge og anlægsopgaver 38,625 mio. kr. og nationalt udbud: Varer og tjenesteydelser 0,5 mio. kr. Bygge og anlægsopgaver 3,0 mio. kr. 4

5 Udbudsplanen forelægges primo hvert år til Byrådet, hvorefter den offentliggøres på kommunens hjemmeside. Leverandørstrategi, -kodeks og -ansvar Frederikssund Kommune ønsker at indgå i et professionelt samarbejde med leverandører, som er værdiskabende for begge parter. Kommunen har derfor vedtaget et leverandørkodeks, jf. bilag 2, der gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser. Enhver aktuel som potentiel leverandør behandles således med baggrund i principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikkediskrimination. Kommunen forventer, at leverandører overholder nationale love, bestemmelser og myndighedsforskrifter såvel som kodekset samt kommunens øvrige krav indeholdt i bl.a. en skriftlig aftale. Kommunen forventer ligeledes, at leverandøren sikrer, at personale er bekendt med og efterlever kodekset. Det er derudover leverandørens ansvar, at eventuelle underleverandører lever op til samme forpligtelser, som leverandøren er underlagt via en aftale med kommunen samt leverandørkodeks (kædeansvar). Frederikssund Kommune ønsker at samarbejde både med små, mellemstore og store leverandører. Udbudsreglerne udelukker favorisering af lokale leverandører. Alle leverandører får lige adgang til at konkurrere i forbindelse med udbud via kommunens elektroniske udbudssystem samt information på kommunens hjemmeside. Kontraktinformation og -opfølgning (compliance) Det er vigtigt, at kommunen fremstår som en seriøs og dygtig samarbejdspartner. Det er derfor en forpligtelse for kommunens institutioner og enheder at anvende indkøbsaftalerne, hvilket også er en forudsætning for at realisere de potentielle økonomiske gevinster ved udbud. Udbud og Kontrakt samler aftalerne om varer og tjenesteydelser herunder it centralt og løbende stille information til rådighed for decentrale indkøbere i økonomisystemet, via mail samt på intranettet. Inden for bygge og anlæg skal der rettes henvendelse til enten Byggeriafdelingen eller Plan, Vej og Miljø. Udbud og Kontrakt følger løbende institutionernes brug af aftalerne (compliance) og udsender ledelsesinformation med kvartsopfølgning på indkøb via et indkøbsanalysesystem. Rapporterne er et vigtigt værktøj i den løbende dialog med fagområderne om optimering og øget brug af aftalerne. Rapporterne anvendes ligeledes i forbindelse med kontraktopfølgningen med kommunens leverandører. Der må ikke foretages private indkøb i Frederikssund Kommunens navn eller på anden vis indgås aftale med en af kommunens leverandører i arbejdsøjemed. Udbud Når det skal vurderes, om et indkøb er relevant at udbyde herunder over eller under tærskelværdi for udbud, vurderes det samlede indkøb på tværs af institutioner, afdelinger, enheder, centre mm. 5

6 Udbudskanal og sourcingstrategi Valg af udbudskanal (eget udbud, IN, SKI mm.) vurderes hver gang på baggrund af det konkrete indkøb, dog således at flest mulige udbud gennemføres via fællesskaber, medmindre det ikke dækker kommunens primære behov. Kommunen tilmelder sig derfor også de forpligtende aftaler via SKI/KL, medmindre direktionen vurderer, at aftalen ikke er tilstrækkelig dækkende for kommunen eller på anden vis ikke er hensigtsmæssig, eller kommunen i forvejen allerede har aftaler på områderne. Kommunen lægger vægt på: At standardisere og substituere indenfor de enkelte indkøbsområder At reducere antallet af leverandører på områder, hvor spredning er uhensigtsmæssig At princippet om tilstrækkelighed varetages, så der ikke indkøbes varer eller tjenesteydelser af en højere kvalitet end nødvendigt. Udbudsform, udvælgelses- og tildelingskriterier Valg af udbudsform, udvælgelses- og tildelingskriterier samt kravene afstemmes fra udbud til udbud i forhold til bl.a. markedsstrukturen, kontraktgenstanden mm. og drøftes internt i følgegrupperne. Egnethed af en tilbudsgiver vurderes ud fra virksomhedens forhold herunder økonomisk samt teknisk formåen. Ved valg af tildelingskriterium har kommunen mulighed for at vælge mellem laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hvis det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes, vil prisen som udgangspunkt dog vægte mindst 55 %. Politisk behandling Udbud af varer og tjenesteydelser med en årlig kontraktværdi under 3 mio. kr. (fx kontorartikler) behandles ikke politisk, medmindre udbuddet medfører en ændring af kvalitetsniveau for kommunens borgere. Udbud med en årlig kontraktværdi mellem 3 mio. kr. og 10 mio. kr. behandles politisk i fagudvalget (fx supplerende skolekørsel), og udbud over 10 mio. kr. årligt eller udbud af kommunens egne driftsopgaver behandles ligeledes i Økonomiudvalg og i Byrådet (fx rengøring). Behandling af udbud sker som et lukket punkt på dagsorden grundet fortrolighed og udbudsreglernes princip om ligebehandling. I behandlingen indgår en politisk godkendelse af udbudsmaterialet inden offentliggørelse samt en orientering om leverandørvalg efter evaluering af tilbud. Udbud inden for fritvalgsområdet til kommunens borgere jf. bl.a. Servicelovens 112 behandles ligeledes med høring i Ældre- og Handicapråd samt involvering af brugere fra relevante organisationer, jf. retningslinjerne herfor. Udbud af egne driftsopgaver Der skal altid være fokus på, at kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder. Dette for at sikre, at der altid er god sammenhæng mellem pris og kvalitet samt fokus på effekt og værdiskabelse i kerneopgaven. Det er en ledelsesmæssig opgave løbende at tage stilling til eventuel konkurrenceudsættelse med udbud af egne driftsopgaver. 6

7 Forud for en beslutning om udbud af egne driftsopgaver skal fagområdet undersøge mulige kvalitetsmæssige, økonomiske og personalemæssige effekter, egnethed for konkurrenceudsættelse herunder om der er et marked. Fagområdet skal ligeledes afklare, om ydelsen kan kravspecificeres, evt. et behov for eksterne ressourcer til kravspecificering, ressourceafklaring til at gennemføre og efterfølgende kontrollere de udbudte driftsopgaver etc. Det er Byrådet, der beslutter på baggrund af en indstilling, om kommunalt udførte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af kommunen, kan få konsekvenser for de berørte medarbejdere. Medarbejderne skal i god tid, inden der træffes beslutning om udbud, informeres og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved det konkrete udbud. MED-aftalen samt procedureaftalen for større ændringer og omstillinger er bærende for disse drøftelser. Kommunale afdelinger, hvis driftsopgaver konkurrenceudsættes, afgiver kontrolbud i henhold til gældende regler og vejledninger, såfremt det er muligt. Sociale klausuler, miljø mm. Frederikssund Kommune vil udnytte sin økonomiske volumen, hvor det er relevant i forhold til ydelsen/indkøbet til positivt at påvirke og sikre, at leverandørerne gør en aktiv indsats indenfor sociale klausuler, miljø mm. Bæredygtighed Kommunen sikrer, at indkøb baserer sig på helhedsbetragtninger, hvor der tages højde for henholdsvis økonomiske, tekniske, miljømæssige, sociale forhold mm. Miljø Miljøforhold herunder bl.a. klima- og energiforhold bliver inddraget sammen med andre hensyn i alle egnede udbud, som Kommunen selv forestår. Sociale klausuler Kommunen anvender sociale klausuler om bl.a. uddannelses- og praktikaftaler samt samarbejde med jobcentret om den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som et aftalevilkår i relevante udbud inden for de retlige rammer. Relevante udbud er: Bygge- og anlægskontrakter hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Tjenesteydelseskontrakter hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr. Brugen af sociale klausuler afhænger af en samlet vurdering fra gang til gang af hjemmel i lovgivningen, overholdelse af EU-retten samt tilknytning til kontraktens udførelse. Ved brug af sociale klausuler offentliggør kommunen det i udbudsbekendtgørelsen. Kommunen gør ved udgangen af hvert år status over anvendelse af sociale klausuler. 7

8 Arbejdsklausul Kommunen ønsker at fremstå som en modelarbejdsgiver inden for de retlige rammer af kommunalfuldmagten samt de EU-retlige regler. I Kommunens aftaler inden for anlægsopgaver og tjenesteydelser indgår der derfor som udgangspunkt altid et aftalevilkår indeholdende en arbejdsklausul. Det betyder, at leverandører til Kommunen er forpligtet sig til at sikre, at de ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art og på samme egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO konventionen nr. 94. Internationale konventioner Leverandører til Frederikssund Kommune skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark ligesom kommunen forventer, at leverandørerne og deres eventuelle underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder og herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 8

9 Bilag 1 Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 9

10 Bilag 2 - Leverandørkodeks Frederikssund Kommune ønsker at indgå i et professionelt samarbejde med leverandører, som er værdiskabende for begge parter. Kommunen har derfor vedtaget et leverandørkodeks, der gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. Når kommunen har indgået en aftale med en leverandør, ønsker kommunen ikke opsøgende salgsarbejde fra fravalgte eller kommende leverandører hos de decentrale enheder. Al henvendelse skal ske centralt til enten Udbud og Kontrakt, Byggeriafdelingen eller Plan, Vej og Miljø. Som leverandør i Frederikssund Kommune: Skal du indgå i et loyalt samarbejde baseret på tillid og gensidighed hvad enten det er i implementerings-, rammeaftale-, afviklingsperiode mv. Skal du og dit personale udvise en ansvarlig og professionel adfærd overfor kommunen, hvad enten det er kommunens borgere og/eller ansatte samt deltage aktivt i at fremme samarbejdet. Er det alene tilladt at rette direkte henvendelse til kommunens personale og/eller borgere mv. omkring aftalen, hvis det på forhånd skriftligt er aftalt med kommunen, og markedsføringsmateriale er godkendt. Har du ubegrænset tavshedspligt med hensyn til oplysninger tilgået i forbindelse med samarbejdet. Tavshedspligten er ikke begrænset til en eventuel aftaleperiode. Må du ikke uden forudgående skriftlig accept gøre brug af kommunen og/eller kommunens logo i din markedsføring og eventuel anden brug som reference. Det er imidlertid tilladt at medtage kommunens navn (ekskl. logo) på en generel referenceliste. Kommunen forventer, at leverandører overholder nationale love, bestemmelser og myndighedsforskrifter såvel som kodekset samt kommunens øvrige krav indeholdt i bl.a. en skriftlig aftale. Kommunen forventer ligeledes, at leverandøren sikrer, at personale er bekendt med og efterlever kodekset. Det er derudover leverandørens ansvar, at eventuelle underleverandører lever op til samme forpligtelser, som leverandøren er underlagt via en aftale med kommunen samt leverandørkodeks (kædeansvar). 10

11 Bilag 3 Udmøntning af indkøbsbesparelser Formål Fra 2015 vil det være således, at indkøbsbesparelser i et vist omfang deles mellem kommunekassen/en central besparelsesramme og de relevante decentrale fagområder. Formålet hermed er at skabe den bedst mulige balance mellem udmøntningssikkerhed og incitamentsmæssige forhold. Udmøntningssikkerhed Med udmøntningssikkerhed menes sikkerhed for at indkøbsbesparelser reelt udmøntes i budgetterne, og Byrådet har mulighed for at prioritere potentielt råderum. Incitamentsmæssige forhold Med incitamentsmæssige forhold menes, at det sikres, at de relevante fagområder har et tilstrækkeligt incitament til at deltage i arbejdet med at udbud således, at det gøres muligt at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler. Model Fra 2015 indføres en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. af en indkøbsbesparelse tilgår de relevante decentrale fagområder og 50 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme for så vidt angår den primære drift. Med den primære drift menes bl.a. udgifter til kontorartikler, bleer osv. I forhold til den sekundære drift vil det fra 2015 være sådan, at indkøbsbesparelser 100 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme. Med den sekundære drift menes bl.a. udgifter til telefoni, energi mv. Primærdrift vil således være karakteriseret ved at de decentrale fagområder selv har budgetansvaret, mens sekundærdrift vil være karakteriseret ved, at budgettet er centraliseret. I bilag 1. Udbudsplan for varer og tjenesteydelser fremgår det hvilke kommende udbud, der betegnes som hhv. primær og sekundær drift. 11

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbs- og udbudsstrategi. Gribskov Kommune

Indkøbs- og udbudsstrategi. Gribskov Kommune Indkøbs- og udbudsstrategi Gribskov Kommune Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Formål og omfang...3 A. Gribskov Kommunes tilgang og målsætninger...4 Konkurrence...4 Helhedstænkning...4

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017)

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017) Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune (Revideret januar 2017) 1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere