Materiale i forbindelse med retssagen mod R. Broby Johansens digtsamling Blod (1922)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale i forbindelse med retssagen mod R. Broby Johansens digtsamling Blod (1922)"

Transkript

1 Kapitel 6 Opgave A. Materiale i forbindelse med retssagen mod R. Broby Johansens digtsamling Blod (1922) Digtsamlingen Blod udkom den 23. november Den 28. november skrev justitsministeriet til anklagemyndigheden for København og anmodede om at der snarest muligt blev rejst tiltale mod forfatteren, fordi bogen efter justitsministeriets mening havde et usædeligt indhold. Samtidig anmodede man om at bogens restoplag skulle beslaglægges. Dommeren i Københavns Byrets Første Afdeling læste digtsamlingen igennem og afsagde samme dag kl følgende kendelse: Samtlige Expl. Af Bogen Blod af Rud. Broby udkom. i Kbh 1922 paa det nye Studentersamf. Forlag, Købmagerg. 59 vil i Medf. af Retsplejelovens paragraf 746 af være at beslaglægge. Forundersøgelsen i sagen fandt sted den 19. december 1922 i Byretten i København. Her afviste Broby enhver Tanke om, at Bogen skulde være et udtryk for pornografisk Spekulation. I stedet erklærede han, at bogens relative succes måtte bero på, at der her var tale om noget nyt på det litterære marked. Om bogens egentlige hensigt kunne han fortælle, at denne var at kriticere den Moral, der virkelig gælder bag den officielle hykleriske, som han i øvrigt karakteriserede som en Luderkarlemoral. Selve domsforhandlingen i byretten blev fastsat til den 22. januar Efter at anklagerne havde oplæst anklageskriftet understøttede han bl.a. anklagens ved at sige: er det Vers, saa er Rundetaarn firkantet. Forsvareren overlod hurtigt ordet til Broby Johansen, der havde forberedt en forsvarstale (optrykt i uddrag herunder). I forlængelse heraf nedlagde forsvareren påstand om frifindelse. Efter en kort votering afsagde dommeren herefter følgende dom: Bogen, der er udkommet i 700 Eksemplarer, indeholder 16 Digte, der for en væsentlig Del omhandler kønslig og perverse Emner med Anvendelse af saa raa Udtryk, at de findes egnet til at vække Forargelse, idet de overskrider det ifølge Straffelovens paragraf 184 tilladelige Omraade. Straffen kom til at lyde på 3000 kroner subsidiært simpelt fængsel i 14 dage. Denne dom appellerede Broby øjeblikkeligt, og den 6. februar 1923 blev sagen behandlet i Østre Landsret. Her havde man på forhånd indhentet udtalelser fra forskellige litterære autoriteter bl.a. litteraturprofessorerne Vilhelm Andersen og Valdemar Vedel, forfatteren Emil Bønnelycke og den anerkendte forfatter Henrik Pontoppidan, der bl.a. havde fået tildelt nobelprisen i litteratur (se dennes responsum herunder). 1

2 Herefter blev sagen optaget til doms. I denne hedder det bl.a.: De i Bogen offentliggjorte Digte findes ved deres Beskrivelse af Kønsakten og seksuelle Perversiteter paa enkelte Omraader at være af en saadan Art, at de uden Hensyn til Digtsamlingens kunstneriske eller moralske Værdi maa anses for utugtige, hvad Tiltalte maa have været klar over. På trods af denne mere nuancerede karakteristik stadfæstede landsretten byrettens dom, der imidlertid blev gjort betinget, således at straffen bortfaldt, hvis ikke Broby de følgende fem år igen kom på kant med loven. 1. R. Broby Johansen: Forsvarstale for Blod. jeg vil som indledning til det jeg har at sige om mine digte betragtet under synsvinklen: moralsk ikke moralske sige en lille kende om de kunstprincipper der ligger til grund/ de tilhører en verdensbevægelse i kunsten som man har givet navnet expressionismen, en bevægelse der i virkeligheden er romantiken i moderne skikkelse, som romantiken var gotiken paa en ny manér/ et expressionistisk kunstværk er ikke skildring eller afbillede af et eller andet/ afbillede er haandværk enten afbilderen kalder sig fotograf petersen eller mester rembrandt van rijn/ kunst- værket er en ny organisme som ikke ligner noget, men er noget/ en organisme er kun det hvis enkelte dele er bundet sammen af en lov, som i kunsten kaldes kompositionen/ den enkelte tone har i og for sig ingen værdi, først opbygningen af dem får det: kunst er komposition/ den der ikke forstår et moderne maleri og ikke forstår disse digte (jeg siger forstå, det betyder ikke forstå logisk/ tanken arbejder Logisk: i præmisser og konklusioner/ kunst arbejder med farve, form, begreb/ jeg mener forstå kunstnerisk: lade sig gribe) den der ikke kan det, kan heller ikke se det kunstneriske i den gamle tids billeder og digte/ det er fejghed eller affektation 1 naar han paastaar at gøre det/ det han ser er noget ganske andet end det kunstneriske, noget helt uvæsentligt som fx. ofte emnet, eller han i digtet mener at genopleve hvad kunstneren har følt kunstværket opstår og får den skikkelse det får ud af en absolut indre nødvendighed/ opståelsesprocessen er omtrent denne: i kunstnerens bevidsthed fødes et syn, tåget og ubestemt, ganske uden genstandsmæssighed, måske man rettere betegnede det som en vis rytme, som stadig voxer og til sidst får en sådan styrke, at han må forme den ud i stof, give skikkelse, materie, stille uden for sig/ så er det han begynder at forme: billedhuggeren i leret, maleren i farver, digteren i ord/ måske allerede det første udkast er det nøjagtige afbillede af det i hans bevidsthed han må udtrykke, måske han atter og atter må begynde forfra/ man kan tænke sig det 1 krukkeri 2

3 som stod tegningen allerede synlig paa papiret og kunstneren kun har at trække den op i synlige linjer/ han kan da naturligvis ofte tegne galt og må gøre det om/ er det lykkedes føler han øjeblikkelig: det er fuldendt! i et kunstværk kan altsaa ikke ændres, slettes eller tilføjes, det er en helhed bygget op efter netop sin egen indre lov (hvert kunstværk har sin lov) hvor hvert eneste led har sin nødvendighed/ dette er netop karakteristisk for det rene kunstværk som nogle kalder det expressionistiske kunstværk at der intet tilfældigt findes, at det exempelvis ikke arbejder med associationsvirkninger, som altid er tilfældige (associationerne ved fx en grøn eng er afhængige af om læseren har set en grøn eng over hovedet, under hvilke omstændigheder, hvor ofte osv. af om han er byboer eller landbo!) jeg har fremført disse æstetiske bemærkninger fordi jeg ikke vil beskyldes for at have skrevet digtene i den ene eller anden hensigt/ de er blevet til ud fra en indre, kunstnerisk nødvendighed nøjagtig som de er og kunde ikke være det mindste anderledes end de er i nogen henseende/ det er klart at mit bevidsthedsliv så atter er bestemt af liv og forhold således som jeg lever og ser dem, klart at et nutidsmenneske der ikke er for fejg eller imbecil 2 til at se sin samtid i øjnene ikke har bevidstheden fyldt af elverdans og elskovsdrømme/ den der blot i ringeste grad har sét maa være fyldt af isnende rædsel/ den for hvem det engang er blevet virkelighed, de militære millionmord og kapitalens sjælelige milliardmord der i denne epoke med glimrende præcision kvæler de sidste rester af den kultur vi endnu har tilbage som ramponeret arvegods fra syrien og hellas, hans tanker maa kredse om det forfærdelige/ de vil også gøre det om de spærrer ham inde i et fængsel eller galehus/ ( ) jeg vil ikke gå ind på anklagerens forøvrigt også ganske uinteressante indstregninger i de enkelte digte/ jeg vil såre nødig de skal komme til at tro at jeg ønsker at vise disse digte ikke er strafbare efter den lov de håndhæver/ tværtimod/ selvfølgelig skal de straffes/ jeg vil belyse, hvorfor ved et enkelt exempel i tilknytning til det eneste som helhed indstregede digt, det der har titlen BORDELPIGE DRÆBER UFØDT en ung pige kommer her til byen hvor hun har fået en kontorplads/ lønnen er 100 kr. om måneden/ hun, der er ukendt med forholdene og uden familie, i byen også uden bekendte, må for værelset give 50 kr, så begynder hun at sulte/ hvor skulde en 16 årspige forstå at økonomisere med 50 kr. til klæder og mad og det hele jeg maa indskyde at dette ikke er et tænkt tilfælde/ jeg talte med pigen for en uge siden, det var hende der fik de 180 kr., sandsynligvis for sent en dag bliver det uudholdeligt/ hun låner en kjole af en veninde og går på café/ de moralske dogmer man har banket ind i hende har ingen betydning, hun har aldrig forstået dem, hun har driften i sig mod lys og glæde, hun sulter/ 2 dum 3

4 hun er måske heldig, bliver ikke smittet de første gange, men en dag opdager hun, hun er frugtsommelig (de præventive midler ønsker loven jo folk holdt i uvidenhed om)/ havde hun nu været velhavende, havde hun foretaget den obligate berlinerrejse, eller diskret henvendelse var sket til en samvittighedsfuld læge, og fostret skaffes ad operativ vej ufarligt bort/ hun der er fattig forsøger at fordrive det, drikker petroleum og eddike, sluger grøn sæbe eller glasskår/ dør hun er historien dermed slut og glemt/ oftest dræbes fostret og hun blir selv krøbling, i hvert fald ude af stand til at føde i fremtiden, fordømt til en fortvivlet og elendig tilværelse/ føder hun trods alt, må hun hvis hun endnu er ren og stærk nok til at føle sit ansvar dræbe det barn hun ved er prædestineret 3 til en tilværelse værre end døden, fortil det skal underernæres i den første væxt, fysisk ødelægges ved at voxe op i en rådnende kaserne 4 hun nu selv er tvunget til at leve i fordi hun blev sagt op på kontoret da hun kom i omstændigheder, åndelig forkrøbles i den tvangsskole hun ikke vil kunne købe det fri af/ dræber hun ikke barnet fordi hun er ødelagt allerede, ikke har sjælsstyrke nok det må kræve en næsten uforståelig sjælsstyrke således ethisk at sejre over et så mægtigt instinkt/ ansvaret må være uudholdeligt for jer der vedblivende ønsker forhold som tvinger den ethiske moder til at myrde sit barn/ dræber hun det ikke, siger jeg, har hun kun en udvej at ernære dem begge på det blir mådeligt 5 endda; hun blir prostitueret/ nej, de hørte ikke fejl, jeg sagde; prostitueret! jeg véd godt de herrer ræsonnerer; prostitutionen er ved lov forbudt i danmark, altså existerer prostitutionen ikke, og dog er det deres klassefæller og rimeligvis også alle injurier være fjærne fra mig som opretholder prostitutionen/ gennem den påføres årlig tusinder syfilis alene i denne by/ og bordellerne blomstrer og betjenten patrouillerer og borgerskabet vandrer ud og ind/ hele sagen vedkommer jo egentlig ikke dem ud over de timer de er der/ napolisygen 6 har de vel i forvejen/ jo! sagen vedkommer dem også/ det er samfundets cisterne for alle ulykkelige kvinder/i næste generation er det døtre af dem, hr dommer, dem hr assessor, af overretssagfører thomsen og forbryderen broby for den enkelte er intet andet at gøre end råbe det ud af al magt, hensynsløst og råt som det er, til det en dag får realitet for alle jer håndhævere af den gamle lov/i siger i véd det, men havde det realitet for jer var det umuligt at i ikke skulde røre en finger for at få det anderledes/ det må endelig engang komme frem i lyset: at man tvinges til at skride ind, at indføre almindelig lægekontrol, afspærre syfilitikerne, sørge for børnene indføre system, orden, kommunisme/ jeg vilde være skamfuld over at frikendes af en lov som beskytter og opretholder disse forfærdelig tilstande/ 3 forudbestemt 4 boligkompleks 5 småt 6 kønssygdommen syfilis 4

5 og er de konsekvente da dømmer de mig strængt/ jeg venter ikke en gang det af dem/ var de konsekvent sad de ikke her at forsvare et samfund de erfaringsmæssigt ved bygger på svindel og smuds/ enten de er konsekvente eller ej er mig ligegyldigt/ de har ingen moralsk berettigelse til at sidde til doms over disse digte/ deres klasse og deres arbejde opretholder det smuds de par ord kastet ud i publiken var en fortvivlelsens gestus mod/ (1923) Opgaver 1. Giv en karakteristik af Broby-Johansens kunstsyn, således som han fremlægger det i første del af forsvarstalen. 2. Giv herefter en vurdering af hans argumentation for, at digtet Bordelpige dræber ufødt (optrykt herunder) ikke kan kaldes utugtigt. R. Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT SKAMSLIDT DIVAN PÅ RYGGEN TØS MED CHEMIS-VALK OVER MAVE SPREDBEN BORER STRIKKEPIND I KULHØRS UDFRUNSET VULVA GURGLENDE LIG KØNS-KRYBER *** 2. Henrik Pontoppidans erklæring om Blod. Hr. Rud. Broby Digtsamling Blod er et artistisk Forsøg, paavirket af visse litterære Strømninger i Nutidens unge Tyskland. Men øjensynligt har forfatteren i de fleste af Digtene ogsaa tilsigtet en Virkning af moraliserende Art. I de afskrækkende Skildringer af kønslige Udskejelser har et ungt, idealistisk Digter udløst sin Rædsel og sin Harme over den udbredte moralske Perversitet, som er en af Verdenskrigens Frugter. Man kan kalde disse Skildringer raa, modbydelige eller monomane. Men utugtige eller blot letfærdige kan de aldrig i Verden kaldes, idet de lige saa lidt som Billederne i et anatomisk Atlas appellerer til Kunstfølelse. Sammenlignet med den Frihed, hvormed lyriske Digtere i deres Vers plejer at besynge og befamle Kvinders Yndigheder, er der snarest noget munkeagtigt i denne unge Poets Holdning over for Vellysten. At stemple hans alvorlige lille bog som pornografisk 5

6 Spekulationsforetagende vilde være en beklagelig Misforstaaelse og en blodig Uret. Kbhn. 3die Febr Henrik Pontoppidan. 6

Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015

Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015 Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015 Formålet med denne retssag er, at jeg bliver frifundet for at have fremsat injurerende ting om Henrik Mølgaard uden at bevise, at de rigtige. Men

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage 2 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Tilbage i topform på jobbet og i privaten Kirsti Hauge Weightless Ink 3 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Af Kirsti Hauge 1. udgave,

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Stå, sidde og ligge Danske sen-navne Brevkasse om Sprogligheder 2 Spørgeskema om navne 4

xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Stå, sidde og ligge Danske sen-navne Brevkasse om Sprogligheder 2 Spørgeskema om navne 4 xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Faget grammatik handler om hvordan ordene står i sætningen. Men vi ved meget lidt om reglerne for hvordan sætningerne kommer efter hinanden, fx i samtaler. I dette

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 1 3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 3.1 Kildematerialet. Kildematerialet til denne periode er mere omfattende end til de tidligere omtalte perioder, idet

Læs mere

Jens-Emil Nielsen 100 ÅRS KÆRLIGHED. En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20. århundrede

Jens-Emil Nielsen 100 ÅRS KÆRLIGHED. En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20. århundrede Jens-Emil Nielsen 100 ÅRS KÆRLIGHED En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20. århundrede Jens-Emil Nielsen 100 ÅRS KÆRLIGHED 100 ÅRS KÆRLIGHED En krønike om kærlighed, seksualitet og moral

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Anna Smith. 50 år gammel tidligere prostitueret.

Anna Smith. 50 år gammel tidligere prostitueret. Anna Smith 50 år gammel tidligere prostitueret. Som ung var du en af de meget eftertragtede piger i Boston, og det lærte du hurtigt at tjene penge på. Dine forældre var fattige, og det var derfor nødvendigt

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere