Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder"

Transkript

1 Side 1 af 21 Felt Titel Undertitel Forfatter Anden bidragyder Udgiver/ forlægger Ansvarlig institution Copyright Serietitel og - nummer Noter og andre oplysninger Emneord Resumé Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet Trafikministeriet Banestyrelsen, Danmarks Meteorologisk Institut, Statens Luftfartsvæsen, Flyvesikringstjenesten, Kystdirektoratet, Statens Bilinspektion, BornholmsTrafikken Trafikministeriet Koncern, IT-strategi Trafikministeriets koncern har ikke tidligere haft et etableret samarbejde inde for IT-området. Der har således ikke været fastlagt overordnede rammer for den enkelte institutions IT-udvikling m.m. Hertil kommer at der ikke er etableret datakommunikationslinier mellem ministeriets forskellige institutioner. Den overordnede IT-strategi tager sit udgangspunkt i, at de enkelte institutioner indtil nu selvstændigt har udviklet IT-leverancesystemer. Tilblivelsen af denne første overordnede IT-strategi har således igangsat et samarbejde ministeriets IT-afdelinger i mellem. Der er således etableret en IT-chef erfa-gruppe. Det må imidlertid forventes, at et nærmere samarbejde på tværs af institutionerne vil være hensigtsmæssigt fremover, ikke mindst i lyset af EU s og regeringens planer om en omfattende satsning på informationsteknologi. En satsning der vil kræve såvel betydelige investeringer i IT, som ændringer i organisation og arbejdsgange. Herudover vil fællesindkøb kræve et tæt samarbejde mellem ministeriets institutioner. Vision for hele ministerområdet inkl. samtlige styrelser: Trafikministeriet vil være kendt for at udnytte IT aktivt til at yde en høj grad af service til:

2 Side 2 af 21 borgerne, virksomhederne, Folketinget, ministeren, andre offentlige forvaltninger, og den interne administration. Samtidig vil Trafikministeriet være blandt de bedste til at udnytte digital forvaltning til effektivisering af interne forretningsgange og reduktion af omkostninger. Herudover skal IT understøtte og medvirke til at effektivisere institutionernes kerneopgaver nu og fremover. Sprog ISBN Version Versionsdato Den trykte udgaves ISBN Kategori Sæt X X Dansk Veje, køretøjer og trafiksikkerhed Miljø og trafikplanlægning Jernbaner Fasteforbindelser Havne, færgedrift og kystsikring Flytrafik, lufthavne og meteorologi Post Ministeren/ Departementet Alle kategorier

3 Side 3 af 21 Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet 1. Trafikministeriets mission og vision 1.1 Trafikministeriets mission: Skabe muligheder for mobilitet* * Trafikministeriet skaber muligheder for mobilitet gennem analyse, rådgivning af ministeren, anlæg og drift af trafiksystemer, regulering, varsling og tilsyn. Trafikministeriets opgave er at skabe netop de rette rammer og muligheder for mobilitet. Det sker gennem: o o o o o o udarbejdelse af analyser og rådgivning af ministeren, når politiske beslutninger skal træffes om nye trafikale løsninger og muligheder der tager højde for fremtidens behov for mobilitet. planlægning og anlæg af fysisk infrastruktur, såsom vejanlæg og jernbaner, drift af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger, tog- og færgedrift samt statslufthavne (Vagar og Rønne) og statshavne (Helsingør og Thorsminde), regulering f.eks. af sikkerhedsmæssige forhold vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport. tilsyn med, at regelsæt mv. overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren varsling om vejrforholdenes indflydelse på trafikale anlæg og trafikafvikling og sikring af vore kyster mod nedbrydning. 1.2 Vision: Mobilitet, der skaber værdi Trafikministeriets vision: Mobilitet, der skaber værdi Trafikministeriet forudser fremtidens mobilitetsbehov - udvikler, formulerer og gennemfører ministerens trafikpolitik - og forener derved den flerhed af hensyn, der indgår i en

4 Side 4 af 21 fremadrettet og tværgående trafikpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. - Vi udarbejder beslutningsgrundlag, der er fremadrettede, tværgående, afbalancerede, anviser nye løsninger og sætter dagsordner - Vi tænker i helheder og skaber ny værdi ved at samtænke transportformer og trafikpolitiske instrumenter og ved at samarbejde på tværs af offentlige aktører, myndigheder, private organisationer og landegrænser - Vi tilstræber internationalt høj pålidelighed og sikkerhed for alle transportformer - Vi beskytter og vedligeholder samfundets infrastruktur og ministeriets anlæg kendes på deres høje æstetik - Vore virksomheder og institutioner er blandt de mest effektive, og vore investeringer blandt dem, der giver højest afkast - Vi tilstræber, at mobilitet i Danmark er bæredygtig i forhold til miljø og natur - Vi yder god service og vejledning til borgere og erhvervsliv og vil kendes på høj brugertilfredshed - Vi tilbyder attraktive arbejdspladser med gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt 2. Overordnet IT-vision for koncernen Trafikministeriet 2.1. Indledning Trafikministeriets koncern har ikke tidligere haft et etableret samarbejde inde for IT-området. Der har således ikke været fastlagt overordnede rammer for den enkelte institutions IT-udvikling m.m. Hertil kommer at der ikke er etableret datakommunikationslinier mellem ministeriets forskellige institutioner. Den overordnede IT-strategi tager sit udgangspunkt i, at de enkelte institutioner indtil nu selvstændigt har udviklet IT-leverancesystemer. Tilblivelsen af denne første overordnede IT-strategi har såle-

5 Side 5 af 21 des igangsat et samarbejde ministeriets IT-afdelinger i mellem. Der er således etableret en IT-chef erfa-gruppe. Det må imidlertid forventes, at et nærmere samarbejde på tværs af institutionerne vil være hensigtsmæssigt fremover, ikke mindst i lyset af EU s og regeringens planer om en omfattende satsning på informationsteknologi. En satsning der vil kræve såvel betydelige investeringer i IT, som ændringer i organisation og arbejdsgange. Herudover vil fællesindkøb kræve et tæt samarbejde mellem ministeriets institutioner. Ministeriets institutioner kan opdeles i tre grupper, nemlig: A. En række institutioner, hvor det er besluttet at etablere en fælles IT-funktion IT-Driftscenter, idet det med udgangspunkt i problemstillinger som nøglepersoner, systemudvikling, størrelse m.m. vurderes at være uhensigtsmæssigt at fortsætte med de nuværende små IT-enheder. Det drejer sig om departementet, Færdselsstyrelsen, Danmarks TransportForskning, Jernbanetilsynet, Posttilsynet, Havarikommissionen for Civil Luftfart, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne samt Auditøren under Trafikministeriet. B. Øvrige styrelser og statsvirksomheder under ministeriet 1. Det drejer sig om Banestyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, Statens Bilinspektion, BornholmsTrafikken, Flyvesikringstjenesten og Statens Luftfartsvæsen. C. Aktieselskaber m.m. Det drejer sig om Post Danmark 2, DSB, DSB S-tog a/s, Københavns Havn, Københavns Lufthavne A/S, Scandlines AG, Sund & Bælt Holding A/S, Øresundskonsortiet, Øresundsbro-Konsortiet og Ørestadsselskabet. Nærværende overordnede IT-strategi for Trafikministeriets koncern retter sig således først og fremmest mod institutionerne i gruppe A. og B Overordnet IT-vision for Trafikministeriet 1 Institutioner, der er medlem af koncernledelsen. 2 Post Danmark og DSB er selvstændige statslige virksomheder med egen bestyrelse, og som ikke er medtaget i finansloven, derfor placeres disse aktieselskabsligende institutioner, som om de var aktieselskaber.

6 Side 6 af 21 Vision for hele ministerområdet inkl. samtlige styrelser: Trafikministeriet vil være kendt for at udnytte IT aktivt til at yde en høj grad af service til: borgerne, virksomhederne, Folketinget, ministeren, andre offentlige forvaltninger, og den interne administration. Samtidig vil Trafikministeriet være blandt de bedste til at udnytte digital forvaltning til effektivisering af interne forretningsgange og reduktion af omkostninger. Herudover skal IT understøtte og medvirke til at effektivisere institutionernes kerneopgaver nu og fremover. Visionen understøttes af en række overordnede mål: Borgere og virksomheder skal i vid udstrækning kunne betjene sig selv. Institutionernes administration og drift bør kunne effektiviseres gennem implementering af digital forvaltning. Viden, information og erfaring på tværs af ministerområdet skal udnyttes. Tværgående samarbejde skal søges etableret på områder som: o drift på relevante områder, o udvikling og anskaffelse af software og licenser, herunder eventuelt udbud, o koordinering af udbud/eu-udbud, o sikring af et fælles minimums sikkerhedsniveau, o indkøb af hardware og rådgivnings- / serviceydelser, og o evt. anvendelse af Open Source software 3. Systemer og arkitektur. Trafikministeriets overordnede mål for systemer og arkitektur er: Der skal i størst mulig udstrækning anvendes samme administrative systemer på tværs af ministerområdet. Heri ligger, at

7 Side 7 af 21 der skal standardiseres på tværs af institutioner i muligt omfang. En afledt effekt er, at licensforhandlinger kan gennemføres med større potentiale. For så vidt angår fag- og specialsystemer vil der blive undersøgt, om der er et effektiviserings-/besparelsespotentiale ved en større grad af koordinering mellem institutionerne. I forbindelse med gennemførelsen af digital forvaltning skal der etableres en standardisering af offentlig dataudveksling, der sikrer billigere og lettere adgang til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og mellem offentlige og private. Den fremtidige udveksling af data mellem ministeriets institutioner skal således baseres på XML. Det er målet, at få besluttet et veldefineret IT-sikkerhedsniveau, der fastlægger sikkerhedsniveauer for alle data, systemer og infrastruktur. Der skal fastlægges standarder på tværs af institutionerne i det omfang det er økonomisk, teknisk og organisatorisk relevant. Der skal herunder udarbejdes en politik for brug af Open Source software inden for Trafikministeriets område med henblik på udvælgelse af teknologier man vil satse på eller anbefale. Samtidig bør der etableres en fælles support og udvikling for udvalgte produkter. 4. IT-leverancesystem. Trafikministeriets overordnede mål for IT-leverancesystemet er: Den overordnede strategi på ministerområdeniveau styres og kontrolleres af koncernledelsen. De enkelte institutioners udmøntning heraf styres lokalt. Til hvert system og hver datagruppe skal være udpeget en ejer. De enkelte institutioner skal definere systemer og datagrupper samt udpege / udforme ejere og ejerforhold. Nøgleopgaver/strategiske opgaver bevares som hovedregel internt, medens andre opgaver kan outsources. Beslutning om eventuel outsourcing tages på baggrund af nøglepersons afhængighed, økonomiske, tekniske, ressourcemæssige og medarbejdermæssige overvejelser. Outsourcing kan ske til både private firmaer og til andre offentlige institutioners IT-afdelinger.

8 Side 8 af 21 Der skal udarbejdes minimumskrav og anbefalinger til de interne organisationer, som drifter / har ansvar for IT-leverancesystemerne. Dette gælder både på institutionsniveau og for koncernen som helhed. Ved anskaffelse af fællessystemer for koncernen skal organisationen defineres. Institutionens personalepolitik bør være formuleret med et indhold, som gør det attraktivt at være ansat i institutionens ITafdeling. Løbende kompetenceudvikling er her et vigtigt redskab. Der skal være en projektorienteret tilgang til løsning af alle opgaver, hvor det er relevant. Forandringsprocesser skal være en naturlig del af IT-projekterne. De skal være klart afgrænset, faseopdelt og med veldefinerede leverancer. Der skal gennemføres risikoanalyser og vælges de bedste samarbejdsformer med entreprenører og kunder/den øvrige organisation, således at den tekniske og organisatoriske implementering sker bedst muligt. Der skal så vidt muligt gennemføres standardisering af IT-infrastruktur-komponenter, så anskaffelser kan gennemføres via fælles indkøbsaftaler så nemt og prisgunstigt som muligt. Anskaffelse af udviklingsydelser og konsulentydelser kan evt. ske via fælles rammeaftaler. Anskaffelse og implementering af nye systemer bør betragtes som et fælles anliggende mellem institutionen og leverandøren. Leverancen ydes iht. rammebetingelser, som i højere grad end tidligere sker med fokus på resultat og smidig projektafvikling. Der skal fastlægges mål for IT-leverancen i de enkelte institutioner, som afvejer hensynet til IT-brugerne i forhold til omkostningerne forbundet med at yde servicen. De enkelte institutioner skal udarbejde IT-strategier, der skal revideres årligt. Vigtigheden af brugernes opgaveportefølje skal indgå i fastlæggelse af serviceniveauet. Nedsættelse af erfa-grupper vedrørende IT-relaterede emner indenfor Trafikministeriets koncern, hvor det er relevant. 5. Indsatsområder. Trafikministeriet ønsker at udnytte internettet til at give en høj grad af service over for borgere og virksomheder, med henblik på at reducere borgernes og virksomhedernes administrative byrder og give adgang til at følge og deltage i de politiske beslutningsprocesser.

9 Side 9 af 21 Visionen for den digitale forvaltning er, at digitale teknologier systematisk anvendes til at nytænke og forandre organisationer og arbejdspladser for at højne servicekvalitet og effektivitet. Trafikministeriets samlede koncern vil være i front med indførelsen af digital forvaltning, hvor den digitale forvaltning skal bidrage til: at de offentlige ydelser leveres sammenhængende og med brugerne i centrum, at opgaverne udføres, hvor de håndteres bedst, at sikre, at der arbejdes og kommunikeres digitalt, samt at effektivisere sagsgangen. Med henblik på løsningen af ovenstående opgaver nedsættes Trafikministeriets Digitale Taskforce (styregruppe), bestående af departementschef, afdelingschef Michael Birch, institutionschefer fra Statens Bilinspektion, Danmarks Meteorologiske Institut og Vejdirektoratet, der skal sikre en koordineret indførelse af digital forvaltning på Trafikministeriets område. Formålet er at etablere en fælles portal for indgangen til Trafikministeriet til gavn for borgere, politikere, virksomheder, institutioner mv. Herudover nedsættes et sekretariat bestående af afdelingschef Michel Birch, personale- og sekretariatschef Ulla Bach Rosendal, chefkonsulent Jakob Franck og ét medlem fra hver enkelt institution i koncernledelsen og et medlem udpeget blandt de små institutioner (Posttilsynet, Jernbanetilsynet, Kommissariaterne, Auditøren samt Havarikommissionen for Civil Luftfart). Sekretariatet skal understøtte styregruppen og være udførende i forhold til de beslutninger, der træffes i styregruppen Internetadgang. Det er målet, med udgangspunkt i en koncernledelsesbeslutning, at der findes en fælles internetadgang for Trafikministeriet, der kan understøtte ovenstående ønsker. Dette forhindrer ikke, at den enkelte institution har en individuel designlinie på egen hjemmeside / andre portaler mm Digital forvaltning - digital borger-/virksomhedsservice. Med henblik på at opnå synergi ved udvikling og support, skal den teknologiske platform i størst mulig udstrækning inden for det administrative område være fælles for koncernen, herunder fælles standard for elektroniske blanketter og digital signatur. På grund af institutionernes meget forskelligartede virksomhed vil de forskellige fagsystemer fortsat blive udviklet individuelt, hvor der primært fokuseres på opgaveløsningen.

10 Side 10 af 21 Den digitale service vil dække en række områder som f.eks.: Information om lovgivning (eksisterende såvel som kommende) Besvarelse af generelle spørgsmål vedr. færdsel/trafik Rekvisition af informationsmateriale Generel information om institutionerne, herunder større projekter Ansøgning om tilskud (Øststøtte, trafikpulje m.m.) Klager (post m.m.) Anmeldelse af virksomheder Certificering / typegodkendelse Gravetilladelser Information vedr. ekspropriation På sigt er det målet, at den digitale forvaltning skal sikre sammenhængende indgange til den offentlige sektor med genbrug af eksisterende data på tværs af den offentlige sektor, således at oplysninger og meddelelser kun skal afgives én gang til offentlige myndigheder. Det forudsætter, at data og information genbruges i langt højere grad end i dag Koordinering af udbud. I takt med at antallet af udbud vokser, skal der sættes fokus på, hvorledes omkostningerne til gennemførelse af udbudsforretninger kan mindskes. En måde at mindske omkostningerne på er ved at gennemføre udbud for Trafikministeriets koncern og ikke kun for en enkelt institution. Gennemførelse af rammeudbud som sådan medfører noget forøgede omkostninger, men i takt med at flere institutioner kan anvende resultaterne af udbudsforretningen, så nedbringes den egentlige udgift til udbudsforretningerne. Det er således vigtigt, at der sker en koordinering af udbud på ministerområdet, før udbudsforretningen igangsættes Fælles licensaftaler. Det er målet fra 2002, at der i størst mulig udstrækning indgås fælles licensaftaler for Trafikministeriets koncern. I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye SKI rammeaftale med Microsoft har IT-Driftscenteret, Banestyrelsen, Vejdirektoratet og

11 Side 11 af 21 BornholmsTrafikken indgået en fælles Microsoft Enterprise Agreement. Flyvesikringstjenesten har indgået individuel Microsoft Enterprise Agreement. Med henblik på at sikre at Trafikministeriet er i front på IT-området, vil der fra næstkommende SKI-rammeaftale blive indgået en fælles Microsoft Enterprise Agreement. Målet er, at ministeriet opnår størst mulig rabatsats. På andre softwareområder vil det ligeledes blive vurderet, om der kan opnås økonomiske fordele ved indgåelse af fælles licensaftaler Fælles indkøb. For at sikre billigst mulige indkøb skal der i overensstemmelse med Trafikministeriets indkøbspolitik stiles mod at få udarbejdet fælles indkøbsaftaler på relevante områder. Indkøbsaftalerne, som indgås i samarbejde med koncernindkøbsfunktionen, må forventes at omfatte bl.a: PC'er, skærme, printer, kortværk Udlicitering. Det er målet, at der skal ske en løbende vurdering af, hvor IT-drift i de enkelte institutioner afvikles mest effektivt. Det betyder, at det løbende skal vurderes om, der er områder, der kan lægges ud til eksterne leverandører eller om de med fordel kan udføres/gennemføres i en af de øvrige institutioner under ministeriet. Der er således allerede truffet beslutning om, at det kommende økonomisystem, Navision Stat i ni af ministeriets institutioner skal afvikles eksternt som en ASP-løsning. Det må i den forbindelse forventes, at andre institutioner på ministerområdet, som skal have nyt økonomisystem/et større versionsskift skal overgå til den fælles outsourcet Navision Stat løsning Ledelsesinformationssystem. Der er igangsat et arbejde med udvikling af et koncernrapporteringssystem, som på baggrund af de enkelte virksomheders ønsker og behov opstiller en overordnet rapporteringsmodel byggende på hver enkelt virksomheds risikoprofil, formålsopfyldelse og bevillingsopfølgning. 3 F. eks. Kort- og Matrikelstyrelsens TOP10DK.

12 Side 12 af 21 Koncernrapporteringen vil således basere sig både på den enkelte virksomheds styringsbehov og Trafikministeriets samlede styringsmodel Fælles IT-sikkerhedskoncept for koncernen. Det er et mål at få udarbejdet et fælles koncept for IT-sikkerhed for koncernen Trafikministeriet. Det fælles koncept har til formål at angive et sæt fælles minimumsregler for IT-sikkerheden for ministeriets institutioner. Sikkerhedskonceptet vil også omfatte opstilling af generelle retningslinier på en række relevante områder Open Source. Open Source Software er software, der normalt kan anvendes og tilpasses uden betaling af licensafgifter, men anvendelsen sker, i modsætning til kommercielle produkter, under overholdelse af generelle licenstyper. Det er målet at undersøge på hvilke områder og i hvilken udstrækning Open Source Software med fordel kan anvendes af ministeriets institutioner med henblik på at: Fremme brugen af åbne standarder Nedsætte omkostningerne ved softwareanskaffelser Nedsætte omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af systemer Mindske afhængigheden af leverandører der har monopollignende status som for eksempel Microsoft produkter og teknologier Højne leveringssikkerhed Mindske omkostninger ved omlægning af systemer 6. Handlingsplan Overordnet internetadgang. Fra starten af år 2002 skal der gennemføres en analyse og afklaring af den overordnede internetadgang til Trafikministeriet med hensyn til formål, indhold og funktion. Det er vigtigt at få afklaret, hvad der konkret skal ligge i denne indgang, således at den enkelte institution kan tilrettelægge sit arbejde herefter med henblik på at undgå

13 Side 13 af 21 overlappende aktiviteter og forkerte investeringer. Analysen igangsættes på baggrund af en beslutning i koncernledelsen, som fastlægger formålet Digital forvaltning - digital borger-/virksomheds service. I forlængelse af Trafikministeriets digitale Taskforce skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække de tekniske problemer samt fremkomme med løsningsforslag til gennemførelse af digital forvaltning og digital signatur på Trafikministeriets område. Arbejdsgruppen skal etablere et overblik over de enkelte institutioners status for indførelse af digital forvaltning primo 2. kvartal 2002 samt komme med sine anbefalinger senest ultimo På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger skal der herefter gennemføres pilotforsøg og en egentlig teknisk implementering. Det må forventes, at dette sker trinvist. Et af formålene er gennemførelse af fælles løsninger på ministerområdet. IT-Driftscenteret er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet 6.3 Koordinering af udbud. Fra starten af år 2002 skal samtlige udbud indenfor IT-området koordineres. IT-Driftscenteret står for denne koordinering Fælles licensaftaler. Fra næste gang der indgås SKI-rammeaftaler på software-området vil der blive indgået én fælles licensaftale for ministerområdet på hvert software området for at sikre størst mulig rabatsats for alle. Der vil således blive indgået én samlet Microsoft Enterprise Agreement for Trafikministeriet i år I løbet af år 2002 vil IT-Driftscenteret undersøge, hvor der ellers med fordel kan indgås fælles licensaftaler på ministerområdet. Denne undersøgelse vil blive gennemført i samarbejde med koncernindkøbsfunktionen. IT-Driftscenteret er ansvarlig for denne aktivitet Fælles indkøb. Koncernindkøbsafdelingen skal i samarbejde med institutionernes IT-afdelinger indgå fælles indkøbsaftaler på områder, hvor fælles indkøb medfører økonomiske gevinster.

14 Side 14 af 21 Det bør således inden udgangen af år 2002 være afdækket hvilke mulige og relevante indkøbsaftaler, der for nærværende findes på IT-området. Koncernindkøbsafdelingen er ansvarlig for denne aktivitet Fælles IT-sikkerhedskoncept for koncernen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som senest ultimo 2002 kommer med et forslag til et fælles IT-sikkerhedskoncept. Forslaget skal fastlægge fælles minimumsrammer på sikkerhedsområdet. Herudover skal der nedsættes en erfa-gruppe vedrørende ITsikkerhed med henblik på erfaringsudveksling m.m. om aktuelle sikkerhedsproblemer. Banestyrelsen er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet Open Source. I løbet af første halvdel af år 2002 nedsættes der en specialistgruppe som skal vurdere fordele og ulemper ved indførelse af Open Source software i Trafikministeriets område. Gruppen skal også sikre udveksling af erfaringer ved anvendelsen af Open Source software mellem institutionerne. Statens Luftfartsvæsen er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet.

15 Side 15 af 21 Bilag I - IT-strategier for de enkelte institutioner på ministerområdet. Der er ikke medtaget IT-strategier for ministeriets aktieselskaber o.lgn. I.I. Vision for Banestyrelsen: En revideret IT-vision for Banestyrelsen er under udarbejdelse. I.II. Vision for BornholmsTrafikken: IT-strategien er udarbejdet for at blive bedre til at vælge rigtigt. BornholmsTrafikken anskaffer ikke teknologi for teknologiens egen skyld, men for at opnå konkrete gevinster i de forskellige divisioner. det er derfor IT-afdelingens opgave at sikre at teknologiske nyinvesteringer underordnes operationelle mål, som ligger udenfor teknologien selv. Målene kan f.eks. gå i retning af administrativ effektivisering eller bedre ledelsesrapporter. Tiden er løbet fra de store forkromede IT-strategier. Fordi: IT udviklingen går nu for stærkt til, at det giver mening at udarbejde mere eller mindre strategiske strategipapirer af større omfang. Fokus skal væk fra IT og helt hen hvor det hører hjemme, nemlig på forretningen. En IT-strategi er en plan for, hvordan IT kan hjælpe til gennemførelsen af BornholmsTrafikkens forretningsstrategi. En IT-strategi skal kort sagt sikre, at de IT-investeringer der foretages er de rigtige, at de løsninger og systemer der vælges, er dem, der bedst imødekommer BornholmsTrafikkens forretningsmæssige prioriteringer. BornholmsTrafikkens IT-strategi drives af IT-funktionen, mens strategiprocessen sker i et samarbejde med cheferne fra de forskellige divisioner og evt. eksterne parter. BornholmsTrafikken har ikke nogen system- eller udviklingsafdeling, men baserer sine løsninger på standardsystemer der evt. tilrettes de specielle forhold, der er for et rederi. Specielle opgaver løses med ekstern bistand. BornholmsTrafikken s IT-strategiske målsætninger er:

16 Side 16 af 21 IT skal ikke være et mål i sig selv, men et instrument til virkeliggørelse af BornholmsTrafikkens generelle forretningsstrategi. IT skal benyttes som et aktivt instrument til at gøre BornholmsTrafikken til en attraktiv samarbejdspartner for kunder, agenter, øvrige ansatte og eksterne partnere og netværk. IT skal på udvalgte områder bruges som konkurrenceparameter til at profilere BornholmsTrafikken som et rederi der kan måle sig med de bedste af lignende nationale og internationale rederier, Bedst til service. Strategiske tiltag der effektiviserer BornholmsTrafikken og begrænser BornholmsTrafikkens omkostninger, så ressourcer frigives til at nå BornholmsTrafikkens mål. I.III. Vision for Danmarks Meteorologiske Institut (DMI): DMI anser ikke IT som et mål i sig selv, men som et nødvendigt instrument til at opfylde instituttets mission og til at realisere DMI s vision om VEJR FOR ENHVER. DMI s IT-systemer og tekniske infrastruktur herunder specielt kommunikationsforbindelser til omverdenen skal derfor opbygges, så der skabes optimalt grundlag for udførelsen af instituttets opgaver: De tekniske systemer skal underbygges, så dataindsamling og produktion kan foregå effektivt De centrale computerfaciliteter skal være tilstrækkelige til, at DMI s numeriske modeller kan levere prognoser med en kvalitet og til tidspunkter der tilgodeser DMI s overordnede mål Der skal etableres faciliteter til formidling af instituttets data og produkter på en form der er tilpasset modtagerne Der skal skabes grundlag for, at DMI s administrative funktioner kan udføres på et niveau, som forventes af en effektiv og moderne statsinstitution. I.IV. Vision for Flyvesikringstjenesten. Flyvesikringstjenesten blev oprettet som selvstændig institution pr. 1. januar En IT-vision for Flyvesikringstjenesten er under udarbejdelse. I.V. Vision for fælles IT-Driftscenter:

17 Side 17 af 21 Trafikministeriet vil etablere en fælles IT-funktion for en række institutioner med fokus på udnyttelse af fælles ressourcer til at løse ITopgaver. IT-funktionen vil omfatte et driftscenter og andre elementer, der hensigtsmæssigt kan løses som fælles opgaver, herunder implementering af digital forvaltning og digital service over for borgere og virksomheder. Der er yderligere en række mål, der understøtter visionen for Trafikministeriets IT-Driftscenter: Ydelser Fælles drift af servere, netværk og eksterne kommunikationslinier Fælles fastlæggelse og beskrivelse af system- og dataarkitektur Tværgående koordinering af softwareudvikling Koordineret kontraktstyring og udbudshåndtering Fælles udvikling af IT-strategi, politikker og standarder Egenskaber Højt IT-serviceniveau baseret på veldefinerede serviceog kvalitetsmål Stor fokus på brugervenlighed Udnyttelse af IT skal ske med stor fokus på sikkerhed Fastholdelse af et højt teknologisk niveau Trafikministeren skal kunne drage nytte af moderne IT Institutioner er fortsat system- og dataejere for fagspecifikke systemer Personale Begrænsning i afhængigheden af nøglepersoner Fokus på IT-funktionen som en attraktiv arbejdsplads Økonomi Synliggørelse og stedplacering af IT-omkostninger Løbende vurdering af muligheder for ekstern sourcing. Generelt er det målet, at IT-Driftscenteret skal fokusere på drift af fælles systemer og infrastruktur. Dette sker med henblik på at forbedre driftsafviklingen og mindske den meget store nøglepersonafhængighed, der eksisterer i dag. Desuden må det forventes, at der på længere sigt er besparelser i forbindelse med fælles anskaffelser. Et andet væsentligt område til håndtering i IT-Driftscenteret er udarbejdelse og løbende ajourføring af IT-strategi, politikker og

18 Side 18 af 21 standarder både for driftscenteret, men også for ministerområdet som helhed. I.VI. Vision for Kystdirektoratet for : Kystdirektoratets vision er, at forbedre virksomhedens udnyttelse af IT gennem en kombination af traditionel systemudvikling og måske endnu vigtigere, at arbejde med organisationens og de enkelte medarbejderes evne til forandring og udnyttelse af ny viden/teknik. Tidligere udførte investeringer i både basisdata og systemer kan udnyttes mere og/eller bedre. Hellere høste frem for at så. Der skal arbejdes med organisationens, og de enkelte medarbejderes udnyttelse af aktuelt IT-system samt evnen og mulighederne for kontinuerligt at tilpasse sig Kystdirektoratets IT-udvikling med bibeholdt eller forbedret udnyttelse af systemet. Dels i forhold til den enkelte medarbejders daglige arbejde, dels i forhold til overordnet udnyttelse og processer/projekter på tværs i organisationen. Den lærende organisation, som er en generel fremgangsmåde for at arbejde med netop organisationens og medarbejdernes evne til løbende at tilpasse sig forandringer og ny viden/teknik, er en mulig fremgangsmåde. I en sådan proces kunne aktuelle forretningsgange og arbejdsrutiner vurderes med henblik på bedre tilpasning til det eksisterende system samt eventuel systemudvikling. Det er Kystdirektoratets vision at opbygge en hjemmeside som både er fagligt informativ og giver besøgende indtrykket af, at Kystdirektoratet er en moderne og professionel offentlig virksomhed. Kystdirektoratet har opstillet følgende målsætninger: Kystdirektoratets anvendelse af IT skal være både tidssvarende og professionel. Funktionalitet og anvendelse skal fokuseres på at støtte udførelsen af Kystdirektoratets hovedopgaver samt opfyldelse af direktoratets overordnede visioner, herunder at leve op til de krav der stilles til en moderne offentlig institution. Udover fokusering på hovedopgaver skal IT-systemet løbende udvikles, så det til stadighed giver et godt fundament for Kystdirektoratets basis- og servicefunktioner. Dertil skal der opretholdes en vedligeholdt og tidssvarende IT-infrastruktur i direktoratet. En revideret IT-vision for Kystdirektoratet er under udarbejdelse.

19 Side 19 af 21 I.VII. Vision for :Statens Bilinspektion: Statens Bilinspektions produktionsresultat skabes ved, at Statens Bilinspektions medarbejdere er i stand til at gennemføre de processer, der indgår i SBI virksomhed. Det overordnede IT formål for Statens Bilinspektion er derfor, at kunne understøtte de processer 4, Statens Bilinspektion vælger at implementere IT-systemer til. Ved udvælgelsen og prioriteringen af hvilke processer, der skal implementeres IT-systemer til, er det overordnede mål kundernes behov samt hensyntagen til de producerende og de administrative medarbejderes behov. Beslutningsprocessen med hensyn til hvilke forretningsmæssige processer, der skal understøttes af IT-systemer, skal være bredt forankret i organisationen (p.t. direktør, regionschefer, fagchef og ITchef). Ved anskaffelser af nye IT-systemer/komponenter lægges der vægt på standardprodukter, sikkerhed, afprøvethed/robusthed og stabile leverandører. Statens Bilinspektion vil løbende holde sig orienteret om udviklingen indenfor IT-industrien. Serviceniveauet for Statens Bilinspektions IT-systemer med hensyn til sikkerhed, stabilitet, hurtighed og tilgængelighed skal defineres i en serviceaftale mellem IT-afdelingen og brugerorganisationen for hvert IT-system. Statens Bilinspektions IT-afdeling skal af brugerne i Statens Bilinspektion opleves som professionelle, fleksibel, målrettet og synlig både i dagligdagen og ikke mindst, når det en gang i mellem "brænder på". Brugerskaren omfatter i den sammenhæng enhver, som benytter IT i Statens Bilinspektion. Det er en meget bred og forskelligartet gruppe, med forskellige krav, behov og forudsætninger. Det er målet, at alle brugere skal opleve en forpligtelse overfor kvalitet og service fra IT-afdelingens side. Udvalgte områder af IT-driften, vedligeholdelsen af de nuværende systemer og nyudvikling/videreudvikling af IT-systemerne skal kunne gøres til genstand for kommerciel udlicitering. Statens Bilinspektions strategiske IT-fokus 4 August 2001: Kundehåndterende, produktions- og administrationsprocesser.

20 Side 20 af 21 Anskaffelsen af IT-systemer, teknisk implementering og drift foretages af IT-afdelingen, hvilket giver følgende strategiske fokusområder indenfor IT-området: Løbende indsamling og prioritering af IT-behov og ønsker fra hele Statens Bilinspektions organisation. Visionært/fremadrettet tankegang for at være parat til møde de udfordringer, der opstår, når Statens Bilinspektions forretningsområde udvider/ændrer sig og være klar til at håndtere forandringerne. Kvaliteten og effektiviteten af IT-ydelserne skal være målbare og styrbare. Projektorientering med fokus på effektivitet, kvalitet og samarbejde med resten af Statens Bilinspektions organisation. Maksimal standardisering for at opnå ensartethed og for at få de bedste styringsmekanismer. Kompetente og veluddannede samt forudseende, proaktive og samarbejdsvillige IT-medarbejdere. IT-sikkerhed både fysiske og IT-systemmæssige forhold set i relation til Statens Bilinspektions aktuelle behov. Stabile og kvalitetsbevidste underleverandører. I.VIII. Vision for Statens Luftfartsvæsen: Flyvesikringstjenesten blev udskilt fra Statens Luftfartsvæsen pr. 1. januar En IT-vision for Statens Luftfartsvæsen er under udarbejdelse. I.IX. Vision for Vejdirektoratet: Vejdirektoratets IT-strategi består af 4 overordnede målsætninger, som skal understøtte Vejdirektoratets arbejdsprocesser og strategimål og derudover i sig selv skabe rum til at udvikle Vejdirektoratet.

21 Side 21 af 21 IT drivkraft til forandring IT skal indgå som en væsentlig drivkraft i den fortsatte udvikling af virksomheden. IT skal understøtte, og i sig selv være befordrende for Vejdirektoratets fortsatte fornyelse, både internt og i relation til vejdirektoratets eksterne interessenter. IT brugeren i centrum Den enkelte bruger skal på en nem måde kunne få adgang til relevante og aktuelle data og IT-systemer, uanset hvor vedkommende befinder sig. IT sammenhæng i vejens livscyklus IT skal være opbygget, så den giver en data- og systemmæssig sammenhæng i hele vejens livscyklus fra ide, over planlægning og anlæg til drift og trafikafvikling. Desuden skal IT danne grundlag for at tilvejebringe og nyttiggøre viden om hele det danske vejnet. IT basis for videndeling IT skal fremme videndeling dels blandt Vejdirektoratets medarbejdere og dels blandt interessenterne inden for vej- og trafiksektoren. Den enkelte medarbejder skal som en naturlig del af sit arbejde stille viden til rådighed for andre via IT, og brugerne skal have let og uhindret adgang til relevant viden. På tværs af målsætningerne skal det sikres, at IT til enhver tid anskaffes og drives bedst og billigst muligt. Det vil sige, at Vejdirektoratet løbende skal have fokus på at standardisere, koordinere og optimere brugen af IT, hvad enten opgaverne løses i eller uden for Vejdirektoratet.

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Arbejdsgruppens anbefalinger... 6 Indledning... 7 Kapitel 1. Open source software i den digitale forvaltning... 8 1.1. Open source software i den digitale forvaltning...8

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere