Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder"

Transkript

1 Side 1 af 21 Felt Titel Undertitel Forfatter Anden bidragyder Udgiver/ forlægger Ansvarlig institution Copyright Serietitel og - nummer Noter og andre oplysninger Emneord Resumé Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet Trafikministeriet Banestyrelsen, Danmarks Meteorologisk Institut, Statens Luftfartsvæsen, Flyvesikringstjenesten, Kystdirektoratet, Statens Bilinspektion, BornholmsTrafikken Trafikministeriet Koncern, IT-strategi Trafikministeriets koncern har ikke tidligere haft et etableret samarbejde inde for IT-området. Der har således ikke været fastlagt overordnede rammer for den enkelte institutions IT-udvikling m.m. Hertil kommer at der ikke er etableret datakommunikationslinier mellem ministeriets forskellige institutioner. Den overordnede IT-strategi tager sit udgangspunkt i, at de enkelte institutioner indtil nu selvstændigt har udviklet IT-leverancesystemer. Tilblivelsen af denne første overordnede IT-strategi har således igangsat et samarbejde ministeriets IT-afdelinger i mellem. Der er således etableret en IT-chef erfa-gruppe. Det må imidlertid forventes, at et nærmere samarbejde på tværs af institutionerne vil være hensigtsmæssigt fremover, ikke mindst i lyset af EU s og regeringens planer om en omfattende satsning på informationsteknologi. En satsning der vil kræve såvel betydelige investeringer i IT, som ændringer i organisation og arbejdsgange. Herudover vil fællesindkøb kræve et tæt samarbejde mellem ministeriets institutioner. Vision for hele ministerområdet inkl. samtlige styrelser: Trafikministeriet vil være kendt for at udnytte IT aktivt til at yde en høj grad af service til:

2 Side 2 af 21 borgerne, virksomhederne, Folketinget, ministeren, andre offentlige forvaltninger, og den interne administration. Samtidig vil Trafikministeriet være blandt de bedste til at udnytte digital forvaltning til effektivisering af interne forretningsgange og reduktion af omkostninger. Herudover skal IT understøtte og medvirke til at effektivisere institutionernes kerneopgaver nu og fremover. Sprog ISBN Version Versionsdato Den trykte udgaves ISBN Kategori Sæt X X Dansk Veje, køretøjer og trafiksikkerhed Miljø og trafikplanlægning Jernbaner Fasteforbindelser Havne, færgedrift og kystsikring Flytrafik, lufthavne og meteorologi Post Ministeren/ Departementet Alle kategorier

3 Side 3 af 21 Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet 1. Trafikministeriets mission og vision 1.1 Trafikministeriets mission: Skabe muligheder for mobilitet* * Trafikministeriet skaber muligheder for mobilitet gennem analyse, rådgivning af ministeren, anlæg og drift af trafiksystemer, regulering, varsling og tilsyn. Trafikministeriets opgave er at skabe netop de rette rammer og muligheder for mobilitet. Det sker gennem: o o o o o o udarbejdelse af analyser og rådgivning af ministeren, når politiske beslutninger skal træffes om nye trafikale løsninger og muligheder der tager højde for fremtidens behov for mobilitet. planlægning og anlæg af fysisk infrastruktur, såsom vejanlæg og jernbaner, drift af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger, tog- og færgedrift samt statslufthavne (Vagar og Rønne) og statshavne (Helsingør og Thorsminde), regulering f.eks. af sikkerhedsmæssige forhold vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport. tilsyn med, at regelsæt mv. overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren varsling om vejrforholdenes indflydelse på trafikale anlæg og trafikafvikling og sikring af vore kyster mod nedbrydning. 1.2 Vision: Mobilitet, der skaber værdi Trafikministeriets vision: Mobilitet, der skaber værdi Trafikministeriet forudser fremtidens mobilitetsbehov - udvikler, formulerer og gennemfører ministerens trafikpolitik - og forener derved den flerhed af hensyn, der indgår i en

4 Side 4 af 21 fremadrettet og tværgående trafikpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. - Vi udarbejder beslutningsgrundlag, der er fremadrettede, tværgående, afbalancerede, anviser nye løsninger og sætter dagsordner - Vi tænker i helheder og skaber ny værdi ved at samtænke transportformer og trafikpolitiske instrumenter og ved at samarbejde på tværs af offentlige aktører, myndigheder, private organisationer og landegrænser - Vi tilstræber internationalt høj pålidelighed og sikkerhed for alle transportformer - Vi beskytter og vedligeholder samfundets infrastruktur og ministeriets anlæg kendes på deres høje æstetik - Vore virksomheder og institutioner er blandt de mest effektive, og vore investeringer blandt dem, der giver højest afkast - Vi tilstræber, at mobilitet i Danmark er bæredygtig i forhold til miljø og natur - Vi yder god service og vejledning til borgere og erhvervsliv og vil kendes på høj brugertilfredshed - Vi tilbyder attraktive arbejdspladser med gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt 2. Overordnet IT-vision for koncernen Trafikministeriet 2.1. Indledning Trafikministeriets koncern har ikke tidligere haft et etableret samarbejde inde for IT-området. Der har således ikke været fastlagt overordnede rammer for den enkelte institutions IT-udvikling m.m. Hertil kommer at der ikke er etableret datakommunikationslinier mellem ministeriets forskellige institutioner. Den overordnede IT-strategi tager sit udgangspunkt i, at de enkelte institutioner indtil nu selvstændigt har udviklet IT-leverancesystemer. Tilblivelsen af denne første overordnede IT-strategi har såle-

5 Side 5 af 21 des igangsat et samarbejde ministeriets IT-afdelinger i mellem. Der er således etableret en IT-chef erfa-gruppe. Det må imidlertid forventes, at et nærmere samarbejde på tværs af institutionerne vil være hensigtsmæssigt fremover, ikke mindst i lyset af EU s og regeringens planer om en omfattende satsning på informationsteknologi. En satsning der vil kræve såvel betydelige investeringer i IT, som ændringer i organisation og arbejdsgange. Herudover vil fællesindkøb kræve et tæt samarbejde mellem ministeriets institutioner. Ministeriets institutioner kan opdeles i tre grupper, nemlig: A. En række institutioner, hvor det er besluttet at etablere en fælles IT-funktion IT-Driftscenter, idet det med udgangspunkt i problemstillinger som nøglepersoner, systemudvikling, størrelse m.m. vurderes at være uhensigtsmæssigt at fortsætte med de nuværende små IT-enheder. Det drejer sig om departementet, Færdselsstyrelsen, Danmarks TransportForskning, Jernbanetilsynet, Posttilsynet, Havarikommissionen for Civil Luftfart, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne samt Auditøren under Trafikministeriet. B. Øvrige styrelser og statsvirksomheder under ministeriet 1. Det drejer sig om Banestyrelsen, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, Statens Bilinspektion, BornholmsTrafikken, Flyvesikringstjenesten og Statens Luftfartsvæsen. C. Aktieselskaber m.m. Det drejer sig om Post Danmark 2, DSB, DSB S-tog a/s, Københavns Havn, Københavns Lufthavne A/S, Scandlines AG, Sund & Bælt Holding A/S, Øresundskonsortiet, Øresundsbro-Konsortiet og Ørestadsselskabet. Nærværende overordnede IT-strategi for Trafikministeriets koncern retter sig således først og fremmest mod institutionerne i gruppe A. og B Overordnet IT-vision for Trafikministeriet 1 Institutioner, der er medlem af koncernledelsen. 2 Post Danmark og DSB er selvstændige statslige virksomheder med egen bestyrelse, og som ikke er medtaget i finansloven, derfor placeres disse aktieselskabsligende institutioner, som om de var aktieselskaber.

6 Side 6 af 21 Vision for hele ministerområdet inkl. samtlige styrelser: Trafikministeriet vil være kendt for at udnytte IT aktivt til at yde en høj grad af service til: borgerne, virksomhederne, Folketinget, ministeren, andre offentlige forvaltninger, og den interne administration. Samtidig vil Trafikministeriet være blandt de bedste til at udnytte digital forvaltning til effektivisering af interne forretningsgange og reduktion af omkostninger. Herudover skal IT understøtte og medvirke til at effektivisere institutionernes kerneopgaver nu og fremover. Visionen understøttes af en række overordnede mål: Borgere og virksomheder skal i vid udstrækning kunne betjene sig selv. Institutionernes administration og drift bør kunne effektiviseres gennem implementering af digital forvaltning. Viden, information og erfaring på tværs af ministerområdet skal udnyttes. Tværgående samarbejde skal søges etableret på områder som: o drift på relevante områder, o udvikling og anskaffelse af software og licenser, herunder eventuelt udbud, o koordinering af udbud/eu-udbud, o sikring af et fælles minimums sikkerhedsniveau, o indkøb af hardware og rådgivnings- / serviceydelser, og o evt. anvendelse af Open Source software 3. Systemer og arkitektur. Trafikministeriets overordnede mål for systemer og arkitektur er: Der skal i størst mulig udstrækning anvendes samme administrative systemer på tværs af ministerområdet. Heri ligger, at

7 Side 7 af 21 der skal standardiseres på tværs af institutioner i muligt omfang. En afledt effekt er, at licensforhandlinger kan gennemføres med større potentiale. For så vidt angår fag- og specialsystemer vil der blive undersøgt, om der er et effektiviserings-/besparelsespotentiale ved en større grad af koordinering mellem institutionerne. I forbindelse med gennemførelsen af digital forvaltning skal der etableres en standardisering af offentlig dataudveksling, der sikrer billigere og lettere adgang til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og mellem offentlige og private. Den fremtidige udveksling af data mellem ministeriets institutioner skal således baseres på XML. Det er målet, at få besluttet et veldefineret IT-sikkerhedsniveau, der fastlægger sikkerhedsniveauer for alle data, systemer og infrastruktur. Der skal fastlægges standarder på tværs af institutionerne i det omfang det er økonomisk, teknisk og organisatorisk relevant. Der skal herunder udarbejdes en politik for brug af Open Source software inden for Trafikministeriets område med henblik på udvælgelse af teknologier man vil satse på eller anbefale. Samtidig bør der etableres en fælles support og udvikling for udvalgte produkter. 4. IT-leverancesystem. Trafikministeriets overordnede mål for IT-leverancesystemet er: Den overordnede strategi på ministerområdeniveau styres og kontrolleres af koncernledelsen. De enkelte institutioners udmøntning heraf styres lokalt. Til hvert system og hver datagruppe skal være udpeget en ejer. De enkelte institutioner skal definere systemer og datagrupper samt udpege / udforme ejere og ejerforhold. Nøgleopgaver/strategiske opgaver bevares som hovedregel internt, medens andre opgaver kan outsources. Beslutning om eventuel outsourcing tages på baggrund af nøglepersons afhængighed, økonomiske, tekniske, ressourcemæssige og medarbejdermæssige overvejelser. Outsourcing kan ske til både private firmaer og til andre offentlige institutioners IT-afdelinger.

8 Side 8 af 21 Der skal udarbejdes minimumskrav og anbefalinger til de interne organisationer, som drifter / har ansvar for IT-leverancesystemerne. Dette gælder både på institutionsniveau og for koncernen som helhed. Ved anskaffelse af fællessystemer for koncernen skal organisationen defineres. Institutionens personalepolitik bør være formuleret med et indhold, som gør det attraktivt at være ansat i institutionens ITafdeling. Løbende kompetenceudvikling er her et vigtigt redskab. Der skal være en projektorienteret tilgang til løsning af alle opgaver, hvor det er relevant. Forandringsprocesser skal være en naturlig del af IT-projekterne. De skal være klart afgrænset, faseopdelt og med veldefinerede leverancer. Der skal gennemføres risikoanalyser og vælges de bedste samarbejdsformer med entreprenører og kunder/den øvrige organisation, således at den tekniske og organisatoriske implementering sker bedst muligt. Der skal så vidt muligt gennemføres standardisering af IT-infrastruktur-komponenter, så anskaffelser kan gennemføres via fælles indkøbsaftaler så nemt og prisgunstigt som muligt. Anskaffelse af udviklingsydelser og konsulentydelser kan evt. ske via fælles rammeaftaler. Anskaffelse og implementering af nye systemer bør betragtes som et fælles anliggende mellem institutionen og leverandøren. Leverancen ydes iht. rammebetingelser, som i højere grad end tidligere sker med fokus på resultat og smidig projektafvikling. Der skal fastlægges mål for IT-leverancen i de enkelte institutioner, som afvejer hensynet til IT-brugerne i forhold til omkostningerne forbundet med at yde servicen. De enkelte institutioner skal udarbejde IT-strategier, der skal revideres årligt. Vigtigheden af brugernes opgaveportefølje skal indgå i fastlæggelse af serviceniveauet. Nedsættelse af erfa-grupper vedrørende IT-relaterede emner indenfor Trafikministeriets koncern, hvor det er relevant. 5. Indsatsområder. Trafikministeriet ønsker at udnytte internettet til at give en høj grad af service over for borgere og virksomheder, med henblik på at reducere borgernes og virksomhedernes administrative byrder og give adgang til at følge og deltage i de politiske beslutningsprocesser.

9 Side 9 af 21 Visionen for den digitale forvaltning er, at digitale teknologier systematisk anvendes til at nytænke og forandre organisationer og arbejdspladser for at højne servicekvalitet og effektivitet. Trafikministeriets samlede koncern vil være i front med indførelsen af digital forvaltning, hvor den digitale forvaltning skal bidrage til: at de offentlige ydelser leveres sammenhængende og med brugerne i centrum, at opgaverne udføres, hvor de håndteres bedst, at sikre, at der arbejdes og kommunikeres digitalt, samt at effektivisere sagsgangen. Med henblik på løsningen af ovenstående opgaver nedsættes Trafikministeriets Digitale Taskforce (styregruppe), bestående af departementschef, afdelingschef Michael Birch, institutionschefer fra Statens Bilinspektion, Danmarks Meteorologiske Institut og Vejdirektoratet, der skal sikre en koordineret indførelse af digital forvaltning på Trafikministeriets område. Formålet er at etablere en fælles portal for indgangen til Trafikministeriet til gavn for borgere, politikere, virksomheder, institutioner mv. Herudover nedsættes et sekretariat bestående af afdelingschef Michel Birch, personale- og sekretariatschef Ulla Bach Rosendal, chefkonsulent Jakob Franck og ét medlem fra hver enkelt institution i koncernledelsen og et medlem udpeget blandt de små institutioner (Posttilsynet, Jernbanetilsynet, Kommissariaterne, Auditøren samt Havarikommissionen for Civil Luftfart). Sekretariatet skal understøtte styregruppen og være udførende i forhold til de beslutninger, der træffes i styregruppen Internetadgang. Det er målet, med udgangspunkt i en koncernledelsesbeslutning, at der findes en fælles internetadgang for Trafikministeriet, der kan understøtte ovenstående ønsker. Dette forhindrer ikke, at den enkelte institution har en individuel designlinie på egen hjemmeside / andre portaler mm Digital forvaltning - digital borger-/virksomhedsservice. Med henblik på at opnå synergi ved udvikling og support, skal den teknologiske platform i størst mulig udstrækning inden for det administrative område være fælles for koncernen, herunder fælles standard for elektroniske blanketter og digital signatur. På grund af institutionernes meget forskelligartede virksomhed vil de forskellige fagsystemer fortsat blive udviklet individuelt, hvor der primært fokuseres på opgaveløsningen.

10 Side 10 af 21 Den digitale service vil dække en række områder som f.eks.: Information om lovgivning (eksisterende såvel som kommende) Besvarelse af generelle spørgsmål vedr. færdsel/trafik Rekvisition af informationsmateriale Generel information om institutionerne, herunder større projekter Ansøgning om tilskud (Øststøtte, trafikpulje m.m.) Klager (post m.m.) Anmeldelse af virksomheder Certificering / typegodkendelse Gravetilladelser Information vedr. ekspropriation På sigt er det målet, at den digitale forvaltning skal sikre sammenhængende indgange til den offentlige sektor med genbrug af eksisterende data på tværs af den offentlige sektor, således at oplysninger og meddelelser kun skal afgives én gang til offentlige myndigheder. Det forudsætter, at data og information genbruges i langt højere grad end i dag Koordinering af udbud. I takt med at antallet af udbud vokser, skal der sættes fokus på, hvorledes omkostningerne til gennemførelse af udbudsforretninger kan mindskes. En måde at mindske omkostningerne på er ved at gennemføre udbud for Trafikministeriets koncern og ikke kun for en enkelt institution. Gennemførelse af rammeudbud som sådan medfører noget forøgede omkostninger, men i takt med at flere institutioner kan anvende resultaterne af udbudsforretningen, så nedbringes den egentlige udgift til udbudsforretningerne. Det er således vigtigt, at der sker en koordinering af udbud på ministerområdet, før udbudsforretningen igangsættes Fælles licensaftaler. Det er målet fra 2002, at der i størst mulig udstrækning indgås fælles licensaftaler for Trafikministeriets koncern. I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye SKI rammeaftale med Microsoft har IT-Driftscenteret, Banestyrelsen, Vejdirektoratet og

11 Side 11 af 21 BornholmsTrafikken indgået en fælles Microsoft Enterprise Agreement. Flyvesikringstjenesten har indgået individuel Microsoft Enterprise Agreement. Med henblik på at sikre at Trafikministeriet er i front på IT-området, vil der fra næstkommende SKI-rammeaftale blive indgået en fælles Microsoft Enterprise Agreement. Målet er, at ministeriet opnår størst mulig rabatsats. På andre softwareområder vil det ligeledes blive vurderet, om der kan opnås økonomiske fordele ved indgåelse af fælles licensaftaler Fælles indkøb. For at sikre billigst mulige indkøb skal der i overensstemmelse med Trafikministeriets indkøbspolitik stiles mod at få udarbejdet fælles indkøbsaftaler på relevante områder. Indkøbsaftalerne, som indgås i samarbejde med koncernindkøbsfunktionen, må forventes at omfatte bl.a: PC'er, skærme, printer, kortværk Udlicitering. Det er målet, at der skal ske en løbende vurdering af, hvor IT-drift i de enkelte institutioner afvikles mest effektivt. Det betyder, at det løbende skal vurderes om, der er områder, der kan lægges ud til eksterne leverandører eller om de med fordel kan udføres/gennemføres i en af de øvrige institutioner under ministeriet. Der er således allerede truffet beslutning om, at det kommende økonomisystem, Navision Stat i ni af ministeriets institutioner skal afvikles eksternt som en ASP-løsning. Det må i den forbindelse forventes, at andre institutioner på ministerområdet, som skal have nyt økonomisystem/et større versionsskift skal overgå til den fælles outsourcet Navision Stat løsning Ledelsesinformationssystem. Der er igangsat et arbejde med udvikling af et koncernrapporteringssystem, som på baggrund af de enkelte virksomheders ønsker og behov opstiller en overordnet rapporteringsmodel byggende på hver enkelt virksomheds risikoprofil, formålsopfyldelse og bevillingsopfølgning. 3 F. eks. Kort- og Matrikelstyrelsens TOP10DK.

12 Side 12 af 21 Koncernrapporteringen vil således basere sig både på den enkelte virksomheds styringsbehov og Trafikministeriets samlede styringsmodel Fælles IT-sikkerhedskoncept for koncernen. Det er et mål at få udarbejdet et fælles koncept for IT-sikkerhed for koncernen Trafikministeriet. Det fælles koncept har til formål at angive et sæt fælles minimumsregler for IT-sikkerheden for ministeriets institutioner. Sikkerhedskonceptet vil også omfatte opstilling af generelle retningslinier på en række relevante områder Open Source. Open Source Software er software, der normalt kan anvendes og tilpasses uden betaling af licensafgifter, men anvendelsen sker, i modsætning til kommercielle produkter, under overholdelse af generelle licenstyper. Det er målet at undersøge på hvilke områder og i hvilken udstrækning Open Source Software med fordel kan anvendes af ministeriets institutioner med henblik på at: Fremme brugen af åbne standarder Nedsætte omkostningerne ved softwareanskaffelser Nedsætte omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af systemer Mindske afhængigheden af leverandører der har monopollignende status som for eksempel Microsoft produkter og teknologier Højne leveringssikkerhed Mindske omkostninger ved omlægning af systemer 6. Handlingsplan Overordnet internetadgang. Fra starten af år 2002 skal der gennemføres en analyse og afklaring af den overordnede internetadgang til Trafikministeriet med hensyn til formål, indhold og funktion. Det er vigtigt at få afklaret, hvad der konkret skal ligge i denne indgang, således at den enkelte institution kan tilrettelægge sit arbejde herefter med henblik på at undgå

13 Side 13 af 21 overlappende aktiviteter og forkerte investeringer. Analysen igangsættes på baggrund af en beslutning i koncernledelsen, som fastlægger formålet Digital forvaltning - digital borger-/virksomheds service. I forlængelse af Trafikministeriets digitale Taskforce skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække de tekniske problemer samt fremkomme med løsningsforslag til gennemførelse af digital forvaltning og digital signatur på Trafikministeriets område. Arbejdsgruppen skal etablere et overblik over de enkelte institutioners status for indførelse af digital forvaltning primo 2. kvartal 2002 samt komme med sine anbefalinger senest ultimo På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger skal der herefter gennemføres pilotforsøg og en egentlig teknisk implementering. Det må forventes, at dette sker trinvist. Et af formålene er gennemførelse af fælles løsninger på ministerområdet. IT-Driftscenteret er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet 6.3 Koordinering af udbud. Fra starten af år 2002 skal samtlige udbud indenfor IT-området koordineres. IT-Driftscenteret står for denne koordinering Fælles licensaftaler. Fra næste gang der indgås SKI-rammeaftaler på software-området vil der blive indgået én fælles licensaftale for ministerområdet på hvert software området for at sikre størst mulig rabatsats for alle. Der vil således blive indgået én samlet Microsoft Enterprise Agreement for Trafikministeriet i år I løbet af år 2002 vil IT-Driftscenteret undersøge, hvor der ellers med fordel kan indgås fælles licensaftaler på ministerområdet. Denne undersøgelse vil blive gennemført i samarbejde med koncernindkøbsfunktionen. IT-Driftscenteret er ansvarlig for denne aktivitet Fælles indkøb. Koncernindkøbsafdelingen skal i samarbejde med institutionernes IT-afdelinger indgå fælles indkøbsaftaler på områder, hvor fælles indkøb medfører økonomiske gevinster.

14 Side 14 af 21 Det bør således inden udgangen af år 2002 være afdækket hvilke mulige og relevante indkøbsaftaler, der for nærværende findes på IT-området. Koncernindkøbsafdelingen er ansvarlig for denne aktivitet Fælles IT-sikkerhedskoncept for koncernen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som senest ultimo 2002 kommer med et forslag til et fælles IT-sikkerhedskoncept. Forslaget skal fastlægge fælles minimumsrammer på sikkerhedsområdet. Herudover skal der nedsættes en erfa-gruppe vedrørende ITsikkerhed med henblik på erfaringsudveksling m.m. om aktuelle sikkerhedsproblemer. Banestyrelsen er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet Open Source. I løbet af første halvdel af år 2002 nedsættes der en specialistgruppe som skal vurdere fordele og ulemper ved indførelse af Open Source software i Trafikministeriets område. Gruppen skal også sikre udveksling af erfaringer ved anvendelsen af Open Source software mellem institutionerne. Statens Luftfartsvæsen er ansvarlig for igangsættelse af denne aktivitet.

15 Side 15 af 21 Bilag I - IT-strategier for de enkelte institutioner på ministerområdet. Der er ikke medtaget IT-strategier for ministeriets aktieselskaber o.lgn. I.I. Vision for Banestyrelsen: En revideret IT-vision for Banestyrelsen er under udarbejdelse. I.II. Vision for BornholmsTrafikken: IT-strategien er udarbejdet for at blive bedre til at vælge rigtigt. BornholmsTrafikken anskaffer ikke teknologi for teknologiens egen skyld, men for at opnå konkrete gevinster i de forskellige divisioner. det er derfor IT-afdelingens opgave at sikre at teknologiske nyinvesteringer underordnes operationelle mål, som ligger udenfor teknologien selv. Målene kan f.eks. gå i retning af administrativ effektivisering eller bedre ledelsesrapporter. Tiden er løbet fra de store forkromede IT-strategier. Fordi: IT udviklingen går nu for stærkt til, at det giver mening at udarbejde mere eller mindre strategiske strategipapirer af større omfang. Fokus skal væk fra IT og helt hen hvor det hører hjemme, nemlig på forretningen. En IT-strategi er en plan for, hvordan IT kan hjælpe til gennemførelsen af BornholmsTrafikkens forretningsstrategi. En IT-strategi skal kort sagt sikre, at de IT-investeringer der foretages er de rigtige, at de løsninger og systemer der vælges, er dem, der bedst imødekommer BornholmsTrafikkens forretningsmæssige prioriteringer. BornholmsTrafikkens IT-strategi drives af IT-funktionen, mens strategiprocessen sker i et samarbejde med cheferne fra de forskellige divisioner og evt. eksterne parter. BornholmsTrafikken har ikke nogen system- eller udviklingsafdeling, men baserer sine løsninger på standardsystemer der evt. tilrettes de specielle forhold, der er for et rederi. Specielle opgaver løses med ekstern bistand. BornholmsTrafikken s IT-strategiske målsætninger er:

16 Side 16 af 21 IT skal ikke være et mål i sig selv, men et instrument til virkeliggørelse af BornholmsTrafikkens generelle forretningsstrategi. IT skal benyttes som et aktivt instrument til at gøre BornholmsTrafikken til en attraktiv samarbejdspartner for kunder, agenter, øvrige ansatte og eksterne partnere og netværk. IT skal på udvalgte områder bruges som konkurrenceparameter til at profilere BornholmsTrafikken som et rederi der kan måle sig med de bedste af lignende nationale og internationale rederier, Bedst til service. Strategiske tiltag der effektiviserer BornholmsTrafikken og begrænser BornholmsTrafikkens omkostninger, så ressourcer frigives til at nå BornholmsTrafikkens mål. I.III. Vision for Danmarks Meteorologiske Institut (DMI): DMI anser ikke IT som et mål i sig selv, men som et nødvendigt instrument til at opfylde instituttets mission og til at realisere DMI s vision om VEJR FOR ENHVER. DMI s IT-systemer og tekniske infrastruktur herunder specielt kommunikationsforbindelser til omverdenen skal derfor opbygges, så der skabes optimalt grundlag for udførelsen af instituttets opgaver: De tekniske systemer skal underbygges, så dataindsamling og produktion kan foregå effektivt De centrale computerfaciliteter skal være tilstrækkelige til, at DMI s numeriske modeller kan levere prognoser med en kvalitet og til tidspunkter der tilgodeser DMI s overordnede mål Der skal etableres faciliteter til formidling af instituttets data og produkter på en form der er tilpasset modtagerne Der skal skabes grundlag for, at DMI s administrative funktioner kan udføres på et niveau, som forventes af en effektiv og moderne statsinstitution. I.IV. Vision for Flyvesikringstjenesten. Flyvesikringstjenesten blev oprettet som selvstændig institution pr. 1. januar En IT-vision for Flyvesikringstjenesten er under udarbejdelse. I.V. Vision for fælles IT-Driftscenter:

17 Side 17 af 21 Trafikministeriet vil etablere en fælles IT-funktion for en række institutioner med fokus på udnyttelse af fælles ressourcer til at løse ITopgaver. IT-funktionen vil omfatte et driftscenter og andre elementer, der hensigtsmæssigt kan løses som fælles opgaver, herunder implementering af digital forvaltning og digital service over for borgere og virksomheder. Der er yderligere en række mål, der understøtter visionen for Trafikministeriets IT-Driftscenter: Ydelser Fælles drift af servere, netværk og eksterne kommunikationslinier Fælles fastlæggelse og beskrivelse af system- og dataarkitektur Tværgående koordinering af softwareudvikling Koordineret kontraktstyring og udbudshåndtering Fælles udvikling af IT-strategi, politikker og standarder Egenskaber Højt IT-serviceniveau baseret på veldefinerede serviceog kvalitetsmål Stor fokus på brugervenlighed Udnyttelse af IT skal ske med stor fokus på sikkerhed Fastholdelse af et højt teknologisk niveau Trafikministeren skal kunne drage nytte af moderne IT Institutioner er fortsat system- og dataejere for fagspecifikke systemer Personale Begrænsning i afhængigheden af nøglepersoner Fokus på IT-funktionen som en attraktiv arbejdsplads Økonomi Synliggørelse og stedplacering af IT-omkostninger Løbende vurdering af muligheder for ekstern sourcing. Generelt er det målet, at IT-Driftscenteret skal fokusere på drift af fælles systemer og infrastruktur. Dette sker med henblik på at forbedre driftsafviklingen og mindske den meget store nøglepersonafhængighed, der eksisterer i dag. Desuden må det forventes, at der på længere sigt er besparelser i forbindelse med fælles anskaffelser. Et andet væsentligt område til håndtering i IT-Driftscenteret er udarbejdelse og løbende ajourføring af IT-strategi, politikker og

18 Side 18 af 21 standarder både for driftscenteret, men også for ministerområdet som helhed. I.VI. Vision for Kystdirektoratet for : Kystdirektoratets vision er, at forbedre virksomhedens udnyttelse af IT gennem en kombination af traditionel systemudvikling og måske endnu vigtigere, at arbejde med organisationens og de enkelte medarbejderes evne til forandring og udnyttelse af ny viden/teknik. Tidligere udførte investeringer i både basisdata og systemer kan udnyttes mere og/eller bedre. Hellere høste frem for at så. Der skal arbejdes med organisationens, og de enkelte medarbejderes udnyttelse af aktuelt IT-system samt evnen og mulighederne for kontinuerligt at tilpasse sig Kystdirektoratets IT-udvikling med bibeholdt eller forbedret udnyttelse af systemet. Dels i forhold til den enkelte medarbejders daglige arbejde, dels i forhold til overordnet udnyttelse og processer/projekter på tværs i organisationen. Den lærende organisation, som er en generel fremgangsmåde for at arbejde med netop organisationens og medarbejdernes evne til løbende at tilpasse sig forandringer og ny viden/teknik, er en mulig fremgangsmåde. I en sådan proces kunne aktuelle forretningsgange og arbejdsrutiner vurderes med henblik på bedre tilpasning til det eksisterende system samt eventuel systemudvikling. Det er Kystdirektoratets vision at opbygge en hjemmeside som både er fagligt informativ og giver besøgende indtrykket af, at Kystdirektoratet er en moderne og professionel offentlig virksomhed. Kystdirektoratet har opstillet følgende målsætninger: Kystdirektoratets anvendelse af IT skal være både tidssvarende og professionel. Funktionalitet og anvendelse skal fokuseres på at støtte udførelsen af Kystdirektoratets hovedopgaver samt opfyldelse af direktoratets overordnede visioner, herunder at leve op til de krav der stilles til en moderne offentlig institution. Udover fokusering på hovedopgaver skal IT-systemet løbende udvikles, så det til stadighed giver et godt fundament for Kystdirektoratets basis- og servicefunktioner. Dertil skal der opretholdes en vedligeholdt og tidssvarende IT-infrastruktur i direktoratet. En revideret IT-vision for Kystdirektoratet er under udarbejdelse.

19 Side 19 af 21 I.VII. Vision for :Statens Bilinspektion: Statens Bilinspektions produktionsresultat skabes ved, at Statens Bilinspektions medarbejdere er i stand til at gennemføre de processer, der indgår i SBI virksomhed. Det overordnede IT formål for Statens Bilinspektion er derfor, at kunne understøtte de processer 4, Statens Bilinspektion vælger at implementere IT-systemer til. Ved udvælgelsen og prioriteringen af hvilke processer, der skal implementeres IT-systemer til, er det overordnede mål kundernes behov samt hensyntagen til de producerende og de administrative medarbejderes behov. Beslutningsprocessen med hensyn til hvilke forretningsmæssige processer, der skal understøttes af IT-systemer, skal være bredt forankret i organisationen (p.t. direktør, regionschefer, fagchef og ITchef). Ved anskaffelser af nye IT-systemer/komponenter lægges der vægt på standardprodukter, sikkerhed, afprøvethed/robusthed og stabile leverandører. Statens Bilinspektion vil løbende holde sig orienteret om udviklingen indenfor IT-industrien. Serviceniveauet for Statens Bilinspektions IT-systemer med hensyn til sikkerhed, stabilitet, hurtighed og tilgængelighed skal defineres i en serviceaftale mellem IT-afdelingen og brugerorganisationen for hvert IT-system. Statens Bilinspektions IT-afdeling skal af brugerne i Statens Bilinspektion opleves som professionelle, fleksibel, målrettet og synlig både i dagligdagen og ikke mindst, når det en gang i mellem "brænder på". Brugerskaren omfatter i den sammenhæng enhver, som benytter IT i Statens Bilinspektion. Det er en meget bred og forskelligartet gruppe, med forskellige krav, behov og forudsætninger. Det er målet, at alle brugere skal opleve en forpligtelse overfor kvalitet og service fra IT-afdelingens side. Udvalgte områder af IT-driften, vedligeholdelsen af de nuværende systemer og nyudvikling/videreudvikling af IT-systemerne skal kunne gøres til genstand for kommerciel udlicitering. Statens Bilinspektions strategiske IT-fokus 4 August 2001: Kundehåndterende, produktions- og administrationsprocesser.

20 Side 20 af 21 Anskaffelsen af IT-systemer, teknisk implementering og drift foretages af IT-afdelingen, hvilket giver følgende strategiske fokusområder indenfor IT-området: Løbende indsamling og prioritering af IT-behov og ønsker fra hele Statens Bilinspektions organisation. Visionært/fremadrettet tankegang for at være parat til møde de udfordringer, der opstår, når Statens Bilinspektions forretningsområde udvider/ændrer sig og være klar til at håndtere forandringerne. Kvaliteten og effektiviteten af IT-ydelserne skal være målbare og styrbare. Projektorientering med fokus på effektivitet, kvalitet og samarbejde med resten af Statens Bilinspektions organisation. Maksimal standardisering for at opnå ensartethed og for at få de bedste styringsmekanismer. Kompetente og veluddannede samt forudseende, proaktive og samarbejdsvillige IT-medarbejdere. IT-sikkerhed både fysiske og IT-systemmæssige forhold set i relation til Statens Bilinspektions aktuelle behov. Stabile og kvalitetsbevidste underleverandører. I.VIII. Vision for Statens Luftfartsvæsen: Flyvesikringstjenesten blev udskilt fra Statens Luftfartsvæsen pr. 1. januar En IT-vision for Statens Luftfartsvæsen er under udarbejdelse. I.IX. Vision for Vejdirektoratet: Vejdirektoratets IT-strategi består af 4 overordnede målsætninger, som skal understøtte Vejdirektoratets arbejdsprocesser og strategimål og derudover i sig selv skabe rum til at udvikle Vejdirektoratet.

21 Side 21 af 21 IT drivkraft til forandring IT skal indgå som en væsentlig drivkraft i den fortsatte udvikling af virksomheden. IT skal understøtte, og i sig selv være befordrende for Vejdirektoratets fortsatte fornyelse, både internt og i relation til vejdirektoratets eksterne interessenter. IT brugeren i centrum Den enkelte bruger skal på en nem måde kunne få adgang til relevante og aktuelle data og IT-systemer, uanset hvor vedkommende befinder sig. IT sammenhæng i vejens livscyklus IT skal være opbygget, så den giver en data- og systemmæssig sammenhæng i hele vejens livscyklus fra ide, over planlægning og anlæg til drift og trafikafvikling. Desuden skal IT danne grundlag for at tilvejebringe og nyttiggøre viden om hele det danske vejnet. IT basis for videndeling IT skal fremme videndeling dels blandt Vejdirektoratets medarbejdere og dels blandt interessenterne inden for vej- og trafiksektoren. Den enkelte medarbejder skal som en naturlig del af sit arbejde stille viden til rådighed for andre via IT, og brugerne skal have let og uhindret adgang til relevant viden. På tværs af målsætningerne skal det sikres, at IT til enhver tid anskaffes og drives bedst og billigst muligt. Det vil sige, at Vejdirektoratet løbende skal have fokus på at standardisere, koordinere og optimere brugen af IT, hvad enten opgaverne løses i eller uden for Vejdirektoratet.

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Trafikministeriet. En organisatorisk guide til ministeriets departement og enheder

Trafikministeriet. En organisatorisk guide til ministeriets departement og enheder Trafikministeriet En organisatorisk guide til ministeriets departement og enheder Indhold Forord 3 Trafikministeriet 4 Departementet 8 Afdelingen for luft- og vejtrafik samt kyster 10 Afdelingen for kollektiv

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere