Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/ Anders Jensen f. 5/ d. 1/ Anne Kirstine Jørgensen f. 7/ d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d."

Transkript

1 Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/ Anders Jensen f. 5/ d. 1/ Anne Kirstine Jørgensen f. 7/ d. 21/ Skøde 8/ Henning Rasmussen f. 8/ d. 17/ Maren Hansen f 7/ d. 22/ Skøde 13/ Inger Barsøe f. 14/ Skøde 7/ Hans Chr. Hansen Skøde 5/ Lars Hansen f. 25/ d. 17/ Birthe Marie Jensen f. 16/ d. 30/ Skøde 31/ Birthe Marie Jensen f. 16/ d. 30/ Skøde 12/ Niels Rasmussen f.8/ d 29/ Johanne Birgitte Rasmussen f.26/ d 9/ f. Møller Skøde 27/ Gunner Rasmussen Skøde 8/ Vilhelm Chr. Andersen Skøde 30/ Olga Pedersen Skøde 26/ Vilhelm Chr. Andersen Skøde 26/ Jens Jørgen Lauersen Anne Marie Rasmussen f. 2/ d. 27/ Skøde 14/ Johannes Bang Skøde 16/ Svend Arndt Pedersen f. 8/ d. 13/ Skøde 2/ Erik Barslund Christensen

2 Skøde Underskrevne Ditlev Jensen og Bodil Ditlevsen Født Andersdatter af Aalsbo gør vitterligt, at vi har solgt og overdraget Husmand Anders Jensen i Aalsbo vore 2/3 andele af ejendommen matr. nr. 2e og 2f Aalsbo i Rørup sogn, med tilliggende af hartkorn 4 skp. 0 fjk ¾ alb gammelskat 6 kr. 13 øre og 1 ¾ alb. gl. skat. 23 øre mod vederlag 3200 kr. er tre tusinde to hundrede kr. som på anden måde er os godtgjort thi overdrager vi hermed førnævnte Anders Jensen vor foran førte 2/3 andele i ejendommen matr. nr. 2e og 2f Aalsbo hvoraf han selv forud ejer 1/3, og overdrager vi ham sammen med de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed vi ifølge skifteudlæg var medejere i samme og som vi fraskriver os al lod og del i ejendommen, der nu udelukkende tilhøre ham, således hjemle vi ham det købte overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser. Ifølge Indenrigsministeriets resolution af 22 november 1876 påhviler det matr. nr. 2e Aalsbo med hartkorn 4 skp. 0 fjk. ¾ alb. glskat 6 kr. 13 øre i vederlag for konge, kirke og præstetiende en årlig afgift af 2 ¾ t rug 3 2/3 fjk. byg og 2 ¼ t havre til hver part og for kvæg og småredselstiende 1 t byg årlig medens der ikke er pålagt matr. nr. 2f Aalsbo af hartkorn 1 ¾ alb gammelskat 23 øre, nogen særlig tiendevederlag. Ifølge deklaration af 17 juli 1875 tilhører jagtretten på matr. nr. 2e og 2f Aalsbo udelukkende Stamhuset Erholm og Søndergårde for et tidsrum af 10 år fra nævnte dag Under vore navnes underskrift p. t. Søndergårde den 3 januar 1877 Ditlev Jensen Bodil Andersdatter Vidner E. Selmer P. Jensen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 22 de. Novemb. S. A. er der fra amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fynsstiftsamt den 17 april 1877 Heltgen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 21 april 1877 og indført i pantebogen nr. 9 fol Parcelkort forevist. Lendrup

3 Stempel 3 kr. 85øre Imellem os undertegnede Husejer Anders Jensen af Aalsbo mark i Rørup sogn og Indsidder Henning Rasmussen af Taarup by i Gelsted sogn er indgået sådan Købekontrakt Jeg Anders Jensen sælger og afhænder herved til Henning Rasmussen den mig ifølge skøde af 3 januar 1877 tinglæst 21 april s. a. tilhørende parcel, der under matr. nr. 2f af Aalsbo by er skyldsat for hartkorn 1 ¾ alb. og gammelskat 23 øre tilligemed samtlige derpå af mig opførte bygninger med disses mur og nagelfast tilbehør. Handelen er i øvrigt indgået på følgende betingelser 1 Det solgte tiltrædes af køberen den 1 maj d. a. men det står allerede fra dato for hans regning og risiko i enhver henseende. I ildebrandstilfælde hæver køberen bygningernes brandforsikringssum ( 975 kr. ) mod at anvende dem på anordnet måde. 2 Købesummen, der er akkorderet til 560 kr. skriver fem hundrede og tresindstyve kroner berigtiges derved, at køberen kontant betaler til mig sælgeren på tiltrædelsesdagen et beløb af 60 kr. medens restbeløbet 500 kr. ligeledes betales kontant til mig sælgeren i førstkommende 11de december termin senest den 18 i måneden, tillige med renter af 4% p. a. fra første 11 juni termin til betaling finder sted 3 Til sikkerhed for rigtig betaling af den i december termin forfaldne restkøbesum, har jeg køberen formået Gårdejer Jens Nielsen af Aalsbo til at indestå som kautionist. 4 Alle slags skatter og afgifter af der solgte, som forfalde og opkræves efter den 1 d. m. udredes af køberen 5 Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har været ejer. 6 Når køberen på den foran beskrevne måde fuldstændig har berigtiget købesummen og i øvrigt opfyldt betingelserne ved handelen, er jeg sælgeren pligtig til at meddele ham rent og hæftelsesfrit skøde på det solgte. 7 Alle omkostningerne ved nærværende kontrakt såvelsom i sin tid ved skødets udfærdigelse, tinglæsning m. v. bæres alene af sælgeren. 8 Jeg Gårdejer Jens Nielsen påtager mig herved min undertegnede underskrift, den i post 3 omhandlede kautionsforpligtelse ( simpel kaution ) for restkøbesummen 500 kr. Således indgået og til bekræftelse forsynet med vore underskrifter. I søgsmålstilfælde er vi underkastet forfølgning efter forordning af 25 januar 1828 Aalsbo den 25de april 1886 Anders Jensen Henning Rasmussen Jens Nielsen Til vitterlighed Jørgen Hansen Anders Bang

4 Skøde Da køberen Henning Rasmussen i dag kontant har betalt mig restkøbesummen 500 kr. og da han i øvrigt har opfyldt betingelserne ved handelen så sælger, skøder og endelig overdrager jeg ham hermed den foran beskrevne ejendom huset matr. nr. 2f af Aalsbo by af hartkorn 1 ¾ alb. og gammelskat 23 øre med bygninger, mur og nagelfast appertinentier samt rette grund og tilliggende og erkender hermed for mig og arvinger fremtidigt ikke at have nogen ejendoms eller brugsret til eller i den afhændede ejendom, der herefter skal tilhøre køberen og hans arvinger som af ham lovligt erhvervet med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har været ejer, idet jeg derhos indestår for vandhjemmel efter loven. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast Aalsbo p. t. Kjærlingbjerg den 20 december 1886 Til vitterlighed M Pedersen C. Heiden Anders Jensen Stpl 30 øre Udskrift af Wedellsborg Birks Skifteprotokol År 1905 den 27 december mødte til skifteprotokollen Tømmer Hans Christian Rasmussen af Fredericia, der oplyste at hans fader Husmand Henning Rasmussen af Aalsbo, der afgik ved døden den 17 ds. Hensad i uskiftet bo efter sin den 22 marts 1902 afdøde hustru Maren født Hansen samt at han er eneste og myndige arving efter afdød, hvorhos han begærede at overtage boet, idet han forpligtede sig til i rette tid at indgive arveanmeldelse og berigtige arveafgiften Hans Christian Rasmussen Begæringen tages til følge C Boy Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 13 januar 1906 C. Bay Foranstående skifteudskrift begæres tinglæst som adkomst for Tømmer Hans Christian Rasmussen på ejendommen matr. nr. 2f af Aalsbo by Rørup sogn af hartkorn 1 ¾ alb. sidste købesum 800 kr. Retanmærkning frafalder ved tinglæsningen Ulvsrod den 13 januar 1906 For vedkommende J. Jørgensen Læst inden Wedellsborg birks ord ret den 13/ og indført i pantebog nr 21 fol 481.

5 Stpl. 5 kr. 30 øre Skøde Underskrevne Tømmer Hans Christian Rasmussen af Fredericia, der som eneste og myndige arving har overtaget boet efter min den 17 ds. afdøde fader Husmand Henning Rasmussen af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved til Enken Inger Barsøe af Aalsbo, den min fader hidtil tilhørende ejendom matr. nr. 2f af Aalsbo by Rørup sogn af hartkorn 1 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør Vilkårene 1 Overtagelsen finder sted straks og ejendommen står fra dato for køberindens regning og risiko dog med regres til bygningernes branasurancesum i ildsvådestilfælde. 2 Køberinden svarer fra dato og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter 3 Købesummen er bestemt til 800 kr. skriver otte hundrede kroner der berigtiges således a. Køberinden overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 11 december termin d. a. den i ejendommen indestående gæld til Sognefoged A. Rasmussen Buch i Aalsbo med 4% p. a. 500 kr. b. Køberinden kvitter til udslettelse af pantebogen den hende tilkommende ret til fribolig af kapitalværdi 100 kr. c. Køberinden betaler kontant ved nærværende skødes udstedelse 200 kr. I alt 800 kr. 4 Køberinden betaler alle ved skødets stempling, tinglæsning og kopiering forbunden omkostninger samt omkostningerne ved prioritetens ordning, hvorimod sælgeren bekoster berigtigelsen af adkomst Og da nu Køberinden har berigtiget den kontante købesum og i øvrigt forpligtet sig til at opfylde vilkårene for handelen, skal den solgte ejendom herefter tilhøre hende med alle de rettigheder og byrder, hvormed min fader hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Jeg Inger Barsøe modtager foranstående skøde Til bekræftelse ved vore underskrifter p. t. Kjærlingbjerg den 27 december 1905 Hans Christian Rasmussen Inger Barsø m. f. p. til vitterlighed på iagttagelse J. Jørgensen Rasmus Andersen Læst inden Wedellsborg birk ord ret den 13/ og indført i pantebog nr 21 fol 481 C Bay På kontrakt mellem Henning Rasmussen Aalsbo og Inger Barsøe senest tinglæst 26/ og indførtes i Pb. nr. 2 fol 160 Da jeg Inger Barsøe nu er bleven ejer af den forannævnte behæftede ejendom, kvitterer jeg herved min friboligret til udslettelse af pantebogen. p. t. Kjærlingbjerg den 12 december 1905 Inger Barsøe m. f. p. Til vitterlighed også om iagttagelse af Rasmus Andersen af Pb. nr. 26 fol. 1 J. Jørgensen Aflæst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 13/ og udslettet

6 Stempel 12 kr. Købekontrakt Underskrevne Husejerske Inger Barsøe af Aalsbo erkender herved at have solgt samt forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til Husejer Hans Chr. Hansen af Gelsted den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2f af hartkorn 1 ¾ alb af Aalsbo by Gelsted sogn med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør derunder kakkelovne, 1 komfur, 1 indmuret gryde, 1 ny jernpumpe- deraf betales halvdelen af køberen. Handelen er sket på følgende vilkår: 1) Overdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Ejendommen er tiendepligtig og har hegnspligt. 2) Overtagelsen finder sted den 1 november d. a. og køberen svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. Dog fra dato står bygningerne for køberens regning og risiko, dog med regres til bygningernes brandforsikringssum i ildsvådestilfælde. 3) Købesummen er bestemt til1000 kr. et tusinde kroner der berigtiges således. sælgeren lader optage i kreditforeningen et lån, stort 700 kr. til rente 4 % p. a. hvilket lån forrentes af køberen fra 1 november d. a. Omkostningerne ved dette låns optagelse, kurstab o. s. v. betales et og alt af sælgeren. I december termin d. a. eller før dersom kreditforeningslånet forinden er i orden betaler køberen til sælgeren fra 1 november d. a. med rente af 4 % p. a. indtil betalingen sker. Kreditforeningslånet skal være i orden senest til 11 december termin d. a. Når købesummen således som anført er berigtiget er køberen berettiget til at erholde skøde på den solgte ejendom frigjort for al gæld og forhæftelse udover hvad heri kontrakten er nævnt. 4) Omkostningerne ved købekontrakt og skødets tinglæsning, stempling og koncipering, bæres af køber og sælger hver med halvdelen. 5) Denne kontrakt skal fra køber og sælgers side i et og alt opfyldes og er vi begge i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter ford. 25/ Jeg Hans Chr. Hansen indgår i et og alt på foranstående kontrakts bestemmelser Til bekræftelse mes vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Holmesminde Gelsted d. 5 oktober 1913 Som sælger Som køber Inger Barsøe Hans Chr. Hansen m. f. p. af Jette Mortensen til vitterlighed også under iagttagelse af D. L J. M. Mortensen A. J. Andersen Skøde Da køberen Hans Chr. Hansen nu har opfyldt foranskrevne købekontrakt ved at overtage, tilsvare og forrente fra 11 december d. a. det i ejendommen optagne lån i Østifternes Kreditforening stor 700 kr. hvoraf svares 4% rente p. a. og med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, og da restbeløbet af købesummen er mig betalt kontant, så skøder og endelig overdrager jeg Inger Barsøe herved køberen den ved forestående købekontrakt solgte ejendom matr. nr.

7 2f af hartkorn 1 ¾ alb. af Aalsbo by Rørup sogn, Wedellsborg birk og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har ejet samme og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Ejendommen er tiendepligtig og har hegnspligt. Ejendommen er frigjort for al gæld udover kreditforeningsgælden Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse Aalsbo p. t. Odense 15 januar 1914 Inger Barsøe m. f. p. til vitterlighed også under iagttagelse af D. L J. M. Mortensen A. J. Andersen På ejendommen hviler ingen skatterestance til Amtstuen. Vurderingssum 1200 kr. Assens d. 29/ Lauritzen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret d. 7/ og indført i pantebogen nr. 28 fol 166 Thorsen / J. Jørgensen Fm. Stempel 12 kr. 30 øre. Skøde Underskrevne Fabriksarbejder Hans Christian Hansen af Aalsbo erkender herved at have solgt og overdraget, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager fra mig og arvinger til husejer Lars Hansen af Aalsbo den mig tilhørende ejendom i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 2f for hartkorn 1 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, herunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 indmuret kedel, hvorhos endvidere medfølger et lille brædehus. Og da køberen, nævnte Lars Hansen, alt har overtaget ejendommen og fremtidig betaler alle af denne gående skatter og afgifter, og har berigtiget købesummen 2300 kr. skriver to tusinde tre hundrede kroner, derved, at han uden ansvar for mig overtager til fremtidig forrentning fra dato at regne den i ejendommen indestående gæld til kreditforeningen af grundejere i de danske Østifter, stor med statutmæssig forpligtelser og solidarisk ansvar og til højere årlig ydelse end 4 % således at den på gælden skete amortisation og de til reservefonden indbetalte bidrag kommer ham til gode, og kontant har betalt mig resten 700 kr kr kr. så skal nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Al den i haven værende avl af kartofler forbeholder sælgeren sig ved optagelsen at få leveret 2 skæpper af en art, der i Aalsbo i almindelighed betegnes med navnet fladnutter Alle omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse, stempling og tinglæsning betales af parterne hver med halvdelen Jeg Lars Hansen modtager foranstående skøde. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Til vitterlighed P. C. Pedersen J. Sørensen Aalsbo den 1 august 1916 Hans Christian Hansen Lars Hansen

8 På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering 1200 kr. R. N. 481 fol 7130 Assens Amtstue, den 4 august 1916 Lauritsen Læst inden Wedellsborg birks ord, ret den 5/ og indført i pantebog nr. 29 fol 285 Thorsen / J. Jørgensen Udskrift Af Wedellsborg Birks Skifteprotokol År 1917 den 19 marts mødte til skifteprotokollen Birthe Marie Hansen f. Jensen af Aalsbo og fremlagde et den 20 februar 1910 oprettet notarialiter attesteret testamente, i henhold til hvilket hun begærede at forblive hensiddende i udskiftet bo efter sin den 17 januar d. a. afdøde mand Husejer Lars Hansen af Aalsbo med sine og afdødes 3 fælles børn 1. Karen Hansen, Odense 40 år gl. 2. Andrea Jensine Hansen, Odense 30 år gl. 3. Husejer Lars Peder Hansen, Aalsbo 25 år gl. der sammen med Komporentinden er afdødes eneste arvinger. Begæring tages til følge. Opgørelse over fællesboet afgaves Thorsen / Birthe Marie Hansen Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 4/4 17 Thorsen Nærværende skifteudskrift bedes tinglæst som adkomst for Husmand Lars Hansens enke Birthe Marie f. Jensen på ejendommen matr. nr. 2f af Aalsbo by, Rørup sogn af hartkorn 1 ¾ alb. og matr. nr. 15 og 2d sammesteds af hartkorn 4 skp. 0 fjk. 2 alb. og 1 fjk. 1 ¼ alb. Retsanmærkning frafaldes ved Tinglæsningen Ulverod den 7 april 1917 for vedkommende J. Jørgensen / J. Sørensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering 7,300 kr. Assens Amtstue den 10/ Lauritzen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 14/ og indført i pantebog nr 30 fol 341 J. Jørgensen

9 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører N. J. Jensen, Aarup Udskrift Af Skiftebogen for Middelfart Købstad m. v Enke Marie Hansen f. Jensen af Aalsbo, død 30 april 1928, 79 år gammel Stempel 1 kr. 00 øre. År 1928 den 7 juni fremlagdes sålydende begæring af 30/4 d. a. Til skifteretten i Middelfart. I forbindelse med tidligere anmeldelse om, at Enke Birthe Marie Hansen f. Jensen af Aalsbo, under 30. ds. er afgået ved døden, 79 år gammel, tillader vi os herved at meddele, at afdøde, der hensad i uskiftet bo efter sin den 14/ afdøde mand, Husejer Lars Hansen af Aalsbo, ej har efterladt sig andre livsarvinger end 3 fuldmyndige fællesbørn af ægteskabet, nemlig vi underskrevne : 1) Husejer Hans Peter Hansen af Jydegårdene pr. Uggerslev, 2) Frk. Karen Hansen Ryttergade 21, Odense, 3) Andrea Hansen, gift med Carl Petersen, Gelsted St. I henhold hertil skal vi meddele, at vi som de afdødes eneste og myndige arvinger ønsker at overtage boet til privat skifte og deling med forpligtelse til at tilsvare den afdøde eventuelt påhvilende gæld, indgivet rettidig arveanmeldelse, samt berigtige arveafgiften. p. t. Middelfart, den 30 april Hans Peter Hansen. Andrea Petersen Karen Hansen. Begæringen toges til følge, og boet er herefter overtaget til privat skifte og deling af eneste og myndige arvinger. Karl Andersen. / Fm. Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren i Middelfart købstad m. v. den 24/ K. Stephensen Nærværende skifteudskrift begæres tinglyst som adkomst for de selvskiftende arvinger efter Enke Birthe Marie Hansen f. Jensen, af Aalsbo, på den afdøde iflg. tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 2 f af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 ¾ alb. Påtegning om ejendomsskyldværdi findes noteret på skøde, der tinglyses samtidig. For vedkommende Alfred Overgaard, Dommerfuldmægtig Matr. Nr. 2 f Aalsbo by, Købers bopæl : Ørsbjerg Kohave

10 Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører N. J. Jensen, Aarup Stempel 16 kr. 80 øre. Købekontrakt Mellem underskrevne myndige og selvskiftende arvinger i fællesboet efter Lars Hansen og hustru Birthe Marie Hansen, født Jensen, nemlig Syerske Karen Hansen, Odense. Fru Andrea Jensine Petersen, født Hansen, med ægtefælle Banearbejder Carl Petersen af Gelsted og Boelsmand Hans Peter Hansen af Jydegaarden i Uggerslev som sælgere og medunderskrevne Husejer Niels Rasmussen af Ørsbjerg Kohave som køber er indgået og oprettes herved følgende kontrakt A. Vi, ovennævnte arvinger, sælger og overdrager herved til N. Rasmussen den os i fællesskab tilhørende husejendom skyldsat under matr. nr. 2 f af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 ¾ alb. Under overdragelsen er indbefattet ejendommens rette til og underliggende med derpå værende bygninger og disses grund, mur og nagelfaste tilbehør, hvorunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde, træer, beplantninger og hønsegård samt gardiner og gardinstænger, alt således som det er køberen forevist og nu er og forefindes. Handelen er i øvrigt indgået på følgende Vilkår. 1. Overtagelsen finder sted den 11. april 1930, men det solgte står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorved bemærkes, at han i ildsvådestilfælde oppebærer assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Køberen svarer alle af ejendommen gående skatter og afgifter fra 11. d. m. 2. Købesummen er fastsat til kr. tre tusinde tre hundrede halvtredsindstyve kroner, der afgøres på følgende måde : a. Køberen har samtidig hermed betalt kontant kr. hvorfor sælgernes underskrift herpå gælder som kvittering. b. Rest købesummen 1850 kr. betaler køberen kontant og skadesløst til sælgerne på Sagfører Jensens kontor i Aarup senest den 18 juni Samtidig med restkøbesummens betaling er køberen berettiget og forpligtiget til at erholde skøde på den solgte ejendom. 3. Køberen overtager ejendommen med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet. 4. De med nærværende købekontrakts og skødets udstedelse, stempling og tinglysning forbundne omkostninger betales af køber og sælger med halvdelen hver. 5. I tilfælde af udeblivelse med restkøbesummen udover forfaldstid er retsplejelovens kap. 41 anvendelig og svares Sagfører og inkassoomkostninger. B. Jeg, Niels Rasmussen indgår nærværende kontrakt, som jeg forpligter mig til at opfylde i alle ord og punkter.

11 I egenskab af køberens Ægtefælle tiltræder medunderskrevne Johanne Birgitte Rasmussen, født Møller, nærværende kontrakt. Vi, Karen Hansen, Andrea Jensine Petersen og Hans Peter Hansen bemyndiger herved ovennævnte Carl Petersen til at modtage den ovenfor under b. nævnte del af købesummen og til på vore vegne og med fuld forbindende virkning for os at udstede endeligt skøde til køberen. p. t. Aarup, den 9 april Som sælger : Som køber : Karen Hansen Niels Rasmussen Hans Peter Hansen J. B. Rasmussen. Andrea Jensine Petersen Som Andrea Jensine Petersens ægtefælle : Carl Petersen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : N. J. Jensen Sagfører. Skøde Da køberen Niels Rasmussen nu har betalt i alt kr. og således har udredet den foran stipulerede købesum, så skøder, overdrager og endelig afhænder underskrevne Carl Petersen på egne vegne i henhold til den meddelte bemyndigelse herved til ham den foran omhandlede ejendom matr. nr. 2 f af Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 1 ¾ alb. og skal den herefter tilhøre ham som fri og fuldkommen ejendom med de samme almindelige rettigheder og byrder, hvormed den hidtil har været ejet. p. t. Aarup, den 17 juni Carl Petersen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed Ferdinand Lund Georg Thomsen Husejer Sagførerfuldmægtig Vissenbjerg Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. lørdag den 12 juli 1930 K. Stephensen.

12 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Aalsbo Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Husejer Niels Rasmussen, Aalsbo, sælger, endelig skøder og endelig overdrager herved til min Stempel 16 kr. 70 øre. søn, Landmand Gunner Rasmussen, Aalsbo, den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 ¾ alb., med påstående bygninger, og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde, alle træer og al beplantning, samt den ejendommen værende hønsegård. Under overdragelsen er endvidere indbefattet alt til ejendommen hørende indbo, såsom husgeråd, møbler og redskaber af enhver art, dog at sælgeren forbeholder sig ret til af indboet at udtage så meget som medgår til møbleringen af en stue, i henhold til nærværende skødes post 3. Ejendommen med tilbehør overdrages således som det er og forefindes, og som det er køberen bekendt. Handelen er indgået på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted straks, og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve assurancesummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Samtlige af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Som vederlag for overdragelsen forpligter køberen ved sin underskrift herpå sig og efterfølgende ejere til at overlade sælgeren og dennes hustru Johanne Birgitte Rasmussen, født Møller, til deres udelukkende brug den stue, der er beliggende i ejendommens sydligste ende, hvorhos sælger og hustru har ret til frit at færdes overalt på den overdragne ejendom i hus og have, og til at benytte køkken, vaskehus, brændehus og lignende. Endvidere forpligter køberen sig til at yde sælgeren og hustru omhyggelig pleje og pasning, navnlig i sygdoms og svagelighedstilfælde, samt til at sørge for vask, renlighed, varme, lys og lignende, og til i tilfælde af død at bekoste begravelsen, ved den førstafdødes død efter den længstlevendes anvisning, og ved den længstlevendes død efter egnens skik og brug. I denne henseende bliver nærværende skøde derfor tillige at tinglyse som pantstiftende. Som yderligere vederlag forpligter køberen sig ved sin underskrift herpå til sine søskende : 1. Anna Harms, Født Rasmussen i ægteskab med Tegner Willy Harms Frederikssundsvej 42, København, 2. Emma Rasmussen, født Rasmussen, i ægteskab med Vognmand Ingvard Rasmussen, Etterup, 3. Statshusmand Johannes Møller Rasmussen, Radby, 4. Mary Larsen, født Rasmussen, i ægteskab med Statshusmand Regner Larsen, Thokeskov, Gl. Skydebjerg Mølle, At udbetale 800,- kr. med 200,- kr. til hver, hvilken kapital forfalder til betaling i den 11 juni eller 11 december termin, der indtræffer mindst 3 måneder efter den længstlevende af forældrenes død, men indtil da henstår rentefrit og uopsigeligt fra kreditor side, dog at kapitalen forfalder i tilfælde af ejerskifte, fra debitors side kan den skyldige kapital til enhver tid

13 indfries, i denne henseende bliver nærværende skøde tillige at tinglyse som pantstiftende for kreditorerne på den overdragne ejendom. 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet, og hvorom henvises til dens blad i tingbogen. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig areal. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde med stempling, tinglysning og udfærdigelse betales af sælgeren alene Medunderskrevne Gunner Rasmussen tiltræder herved som køber, idet jeg erklærer mig enig i samtlige foranførte bestemmelser, og idet jeg begærer nærværende skøde tinglyst som pantstiftende for mine forældres aftægtsrettigheder med 1 prioritets panteret og for mine søskendes rettigheder med 2. prioritets panteret i den overdragne ejendom. Ligeledes underskrevne Johanne Birgitte Rasmussen, født Møller tiltræder herved som sælgers ægtefælle, idet jeg navnlig meddeler samtykke til den skete overdragelse. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne faste ejendom i handel og vandel til 3000,- kr. og værdien af det medfulgte løsøre til 500,- kr. Værdien af sælgers og hustrus aftægtsrettigheder ansættes til kr. 200,- årligt, eller da de begge er fyldt henholdsvis 71 år og 63 år til i alt kr. 2270,- Værdien af sælgers og hustrus begravelse ansættes til kr. 400,- i alt. Aalsbo, den 22 marts 1937 Niels Rasmussen. Gunner Rasmussen. Johanne Rasmussen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes fuldmyndighed bevidnes : E. Andersen Købmand Sagfører, Aarup Gertrud Nielsen, Aalsbo Omhandlede ejendom er i året 1936 under reg. Nr. 97 vurderet til ejendomsskyld 3000,- kr. Heraf grundværdi 300,- kr. Det bortskødede areal er ikke noteret som del af en samlet fast ejendom. Fradragsbeløbet i henhold til 5, 2 stk. I lov af 20 maj 1933 om grundstigningsskyld udgør kr. 0. Assens Amtstue, den 23/3 37. Lauritzen. Bedes lyst tillige som pantstiftende i henhold til indholdet af skødets post 3. Aarup, den 24 marts 1937 For vedkommende C. Andersen, v/ E. Andersen Sagfører, Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v lørdag den 27 marts 1937 O. S. Kjær. Aftægten aflyst 8/6 1939

14 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Odense Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Landmand Gunner Rasmussen af Aalsbo, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til Stempel 15 kr. 00 øre. Husejer Vilhelm Christian Andersen, Hans Tavsensgade 18, Odense, den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2 f af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 ¾ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur, 1 indmuret gryde og alle elektriske installationer med lamper og pærer alene med undtagelse af 2 køberen påviste lysekroner. Ejendommen overdrages i det hele køberen, som den nu er og forefindes, og som den er køberen påvist. Overtagelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted straks, og ejendommen står fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve bygningernes brandforsikringssum til anordningsmæssig anvendelse. 2. Samtlige af ejendommen fra og med den 1 juli d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til kr. skriver tre tusinde kroner der er betalt kontant samtidig hermed og tjener sælgerens underskrift herpå tillige som kvittering for modtagelsen. 4. Ejendommen overdrages køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver Jeg Gunner Rasmussen, erklærer på tro og love, at jeg er ugift. Ligeledes underskrevne Vilhelm Christian Andersen tiltræder som køber, idet jeg erklærer mig enig i foranførte vilkår. p. t. Aarup, den 1 juni 1939 Gunner Rasmussen Vilhelm Chr. Andersen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : C. Andersen Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 8 juni 1939 O. S. Kjær.

15 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Knarreborg. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Betinget Skøde Underskrevne Husejer Vilhelm Christian Andersen Hans Tausensgade 18, Odense, sælger overdrager og på Stempel 22 kr. 50 øre. betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Fru Olga Pedersen Knarreborg, den mig ifølge tinglyst skøde tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur og indmuret gryde og alle elektriske installationer med lamper og pærer. Endvidere medfølger alt løst og fast inventar. Det solgte overdrages i det hele som det nu er og forefindes og som det er køberen bekendt. Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed, og det solgte står således for fremtiden for køberens regning og risiko i enhver henseende hvoraf navnlig også følger at hun i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve bygningernes brandforsikringssum til anordningsmæssig anvendelse. 2. Samtlige af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til 4500 kr., skriver fire tusinde fem hundrede kroner der berigtiges ved, at køberen : a. samtidig hermed har formået Fjerkræhandler Hans Nielsen, Knarreborg, til at tiltransportere sælgeren en ham tilkommende brandskadeerstatning fra Det gensidige lille Fyenske Brandassuranceselskab for Løsøreeffekter stor 614 kr., idet nævnte Fjerkræhandler Hans Nielsen ved sin underskrift herpå indestår som kautionist og selvskyldner for dette beløbs betaling. b. Lader optage størst muligt Kreditforeningslån i den overdragne ejendom til forhøjet rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, og således at dette låns pålydende udbetales sælgeren, og c. Samtidig med udstedelsen af det endelige skøde udsteder pantebrev til sælgeren for det herefter manglende beløb af indhold som nedenfor fastsat, 4. Det pantebrev, som køberen i overensstemmelse med overstående eventuelt skal udstede til sælgeren skal indeholde bestemmelse om, at der for kapitalen gives prioritet næst det optagne Kreditforeningslån oprykkende efter hånden som dette afdrages, at kapitalen forrentes med 5% p. a. at kapitalen afdrages med 50 kr. i hver 11 juni og 11 december termin, første gang i 11 december termin d. a., at kapitalen henstår uopsigelig fra kreditor side i 8 år regnet fra 11 juni termin d. a. dog at det i tilfælde af, at køberen afhænder den overdragne ejendom ekstraordinært skal afdrages med 300 kr. og at resten af kapitalen er forfalden til udbetaling i tilfælde af senere ejerskifte. 5. Den pr. i dag resterende del af købesummen, nemlig 3886 kr. forrentes af køberen med 5% p. a. rente fra dato at regne til betaling ved lånets ordning og udstedelse af pantebrev sker.

16 6. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og lov, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtigt areal. 7. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og ved det endelige skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved optagelse af det forannævnte Kreditforeningslån herunder taksation, kurstab og første indskud til reserve og administrationsfonden betales af sælgeren alene. Omkostningerne ved pantebrevet til sælgeren betales af køberen alene. Medunderskrevne Olga Petersen tiltræder herved som køber foranstående betinget skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Jeg forpligter mig til straks at søge det nævnte Kreditforeningslån samt til at underskrive de herhen hørende dokumenter. Sælgeren erklærer på tro og love, at han er ugift. p. t. Aarup, den 3 august 1939 Vilhelm Chr. Andersen Olga Petersen Hans Nielsen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : C. Andersen Sagfører, Aarup. Endeligt Skøde Da køberen, Fru Olga Petersen, nu har berigtiget den i foranstående betingede skøde fastsatte købesum, dels ved kontant betaling af 614 kr. dels ved optagelse af Kreditforeningslån stort 2700 kr. hvilken lån udbetales til sælgeren og dels endelig ved udstedelse af pantebrev til sælgeren for resten 1486 kr. så meddeler jeg, Vilhelm Christian Andersen, hende herved endeligt skøde på den fornævnte ejendom, matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, fri for anden gæld end her nævnt og i øvrigt som anført i det betingede skøde hvortil i det hele henvises. p. t. Aarup, den 28 oktober 1939 Vilhelm Chr. Andersen Underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed bevidnes : C. Ubbe E. Andersen Kontorass. Sagførerfm. Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. tirsdag den 30 oktober 1939 O. S. Kjær

17 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Hans Tavsensgade 18 Odense. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Fru Olga Petersen af Aalsbo, Sælger, og endelig overdrager og endelig skøder herved til Stempel 22 kr. 50 øre. Husejer Vilhelm Christian Andersen, Hans Tavsensgade 18, Odense, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr.2 f af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 ¾ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur indmuret gryde og elektriske installationer med lamper, pærer og lysekroner. Endvidere medfølger en del løsøregenstande, der er køberen påvist. Det solgte overdrages i det hele køberen, som det er og forefindes, og således som det i sin tid er overdraget til sælgeren ved betinget skøde af 3 august f. a. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted straks, og det solgte står fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve bygningernes brandforsikringssum til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 januar d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til 4500 kr., der er berigtiget ved, at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 11 december f. a. at regne forrente den ejendommen påhvilende gæld til Østifternes Kreditforening oprindelig stor.. kr. 2400,00 til 4½ % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, således at de på gælden betalte afdrag kommer køberen til gode og således at køberen betaler det resterende indskud til Kreditforeningens reservefond, b. ligeledes ved sin underskrift herpå forpligter sig til at overtage til forrentning fra med 11 december f. a. at regne den ejendommen påhvilende gæld til køberen, oprindelig kr. men uden aflysning nedbragt til 1436,00 til 5% p. a. rente og afdrag med 50 kr. i hver termin, første gang i 11 juni termin d. a. og c. ved overdragelse af anden ejendom til sælgeren samtidig hermed har berigtiget resten 664,00 I alt købesum kr. 4500,00 4. Ejendommen overdrages køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund.

18 5. Omkostningerne ved nærværende skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Jeg, Olga Petersen, erklærer på tro og love, at jeg er ugift. Ligeledes underskrevne Husejer Vilhelm Christian Andersen tiltræder som køber, idet jeg erklærer mig enig i samtlige foranførte vilkår for overdragelsen. p. t. Aarup, den 17 februar Vilhelm Chr. Andersen Olga Petersen. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes E. Andersen Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. mandag den 26 feb O. S. Kjær. Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Brobyværk Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne Husejer Vilhelm Christian Andersen, Hans Tavsensgade 18, Odense sælger, endelig overdrager Stempel 24 kr. 50 øre. og endelig skøder herved til Arbejdsmand Jens Lauersen, Brobyværk, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1 ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur indmuret gryde samt alle elektriske ledninger og installationer med lamper og pærer, i det hele alt således som det nu er og forefindes og som det er køberen påvist. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 1 marts d. a., men det solgte står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse. 2. Samtlige af ejendommen fra og med den 1 marts d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til 4900 kr. skriver fire tusinde ni hundrede kroner, der berigtiges ved, at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 1 marts d. a. at regne forrente den i ejendommen påhvilende gæld til Østifternes Kreditforening stor kr. 2400,00 transport kr. 2400,00

19 transport kr. 2400,00 til 4½ % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, således at de på denne gæld betalte afdrag kommer køberen til gode, og således at køberen betaler det resterende indskud til Kreditforeningens reservefond, b. Samtidig hermed har betalt kontant 500,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering, og d. samtidig hermed har udstedt pantebrev til sælgeren for resten 2000,00 af indhold som aftalt. I alt købesum kr. 4900,00 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtigt areal. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved pantebrev til sælgeren og ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Medunderskrevne Jens Lauersen tiltræder herved som køber, idet jeg erklærer mig i samtlige foranførte bestemmelser. Sælgeren erklærer på tro og love, at han er ugift. p. t. Aarup, den 20 februar Vilhelm Chr. Andersen Jens Lauersen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes E. Andersen Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. mandag den 26 feb O. S. Kjær.

20 Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Købers bopæl : Rørup sogn. Anmelder : Ejner Færch Landsretssagfører, Middelfart Stempel 210 kr. 00 øre. Betinget Skøde Underskrevne Skifteretten for Middelfart Købstad m. v. der behandler boet efter afdøde fhv. Arbejdsmand Jens Jørgen Lauersen, Aalsbo pr. Gelsted, sælger herved til medunderskrevne Gårdejer Johannes Bang, Østertorn pr. Haarby, den boet tilhørende ejendom matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, Af hartkorn 1 ¾ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, herunder alle kakkelovne og installationer samt et elkomfur, og ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende, alt som det er og forefindes og er køberen bekendt og uden ansvar for skifteretten, skifterettens medhjælper eller boets arvinger for eventuelle mangler. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen har fundet sted den 8 oktober 1965, fra hvilken dag det solgte har henligget for køberens regning og risiko i enhver henseende med regres til assurancesummen i tilfælde af forsikret uheld. Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for de af ejendommen gående skatter og offentlige afgifter. 2. Købesummen er aftalt til kr ,- hvilke kroner totien tusinde 0/100 berigtiges på følgende måde. Køberen overtager og tilsvarer fra overtagelsesdagen at regne den i ejendommen indestående gæld til Østifternes Kreditforening, 13. serie 4½ % opr. og ifølge tingbogen kr ,- til rest pr. 11/ kr ,11 Ved det betingede skødes underskrift, senest den 15 oktober 1965 betales kontant ,00 Restkøbesummen 9.650,89 betales kontant den 11 december Er købesummen kr ,00 3. Omkostningerne ved det betingede og endelige skødes udfærdigelse, stempling og tinglysning samt mæglersalæret og udgifterne i forbindelse med gældsovertagelsen betales af køberen alene. 4. På tro og love erklæres, at der ikke på den solgte ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Endelig skøde udstedes, når købesummen er berigtiget som foran bestemt. Assens, den 16 oktober 1965 Som køber : Johs. Bang. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : Ove Bisgaard, Landsretssagfører, Assens.

21 Tiltrædes som behandlende boet. Middelfart, den 18. oktober Skifteretten i Middelfart K. Hornemann / fm. Endeligt Skøde. Da købesummen nu er berigtiget, gøres nærværende skøde herved endeligt. Middelfart, den 13 december 1965 Som behandlende boet : Skifteretten i Middelfart. K. Hornemann. / fm. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad den 14 dec H. P. Pedersen Matr. nr. 2 f Aalsbo by, Købers bopæl : Rørup sogn. Anmelder : Ove Bisgaard Landsretssagfører, Assens Glamsbjerg. Stempel 400 kr. 00 øre. Betinget Skøde Undertegnede. Gårdejer Johs. Bang, Østertorn, Haarby sælger, skøder og overdrager herved, betinget af købesummens betaling til Elektriker Svend Pedersen, Vestergade 32, Aarup den mig ifølge skøde tilhørende ejendom matr. nr. 2 f Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for 1 ¾ alb. Overdragelsen finder sted på følgende vilkår : 1. Ejendommen overdrages med det til denne hørende areal, ifølge Kommunekontorets opgivender 690 m2, og med de på arealet værende bygninger, disses grund -, mur og nagelfaste tilbehør, herunder alle rør, ledninger og elektriske installationer og alle på grunden værende hegn, træer, buske og andre plantninger. Desuden medfølger en oliekamin. Alt overdrages således som det er og forefindes, og som det er besigtiget af køberen, idet sælgeren dog erklærer, at der ham bekendt ikke forefindes angreb af svamp, husbukke eller lignende på ejendommen. Sælgeren fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til vand og kloakforhold. 2. Ejendommen overdrages med alt sit rette tilliggende og tilhørende og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere af ejendommen, i hvilken henseende det bemærkes, at der ifølge tingbogen ikke påhviler ejendommen nogen servitut.

22 3. Overtagelsesdagen er fastsat til den 1 september 1966, og ejendommen henligger allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor denne også i tilfælde af ildsvåde oppebærer brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse. 4. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over alle de på ejendommen gående renter, skatter og andre afgifter, og saldoen ifølge denne opgørelse udlignes kontant. 5. Sælgeren erklærer på tro og love, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller fredskovpligtigt areal. 6. Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens bemyndiges til at give skødet påtegning som endeligt. 7. Købesummen er aftalt til kr ,- skriver kroner firti tusinde, der berigtiges på følgende måde : a. Køberen overtager lån til Østifternes Kreditforening, tinglyst for kr ,- a. rente 7% p. a., nu uden aflysning nedbragt til kr ,50 De sælgeren tilkommende andele i reserve og administrationsfond tilfalder køberen uden særskilt vederlag, ligesom denne betaler resterende reservefondsindskud. b. Kontant udbetales kr ,50 c. For restbeløbet kr ,00 udstedes pantebrev på nærmere aftalte vilkår. Købesum i alt kr ,00 Det til enhver tid skyldige beløb forrentes fra overtagelsesdagen at regne med 7% p. a. 8. Omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse, dets stempling, tinglysning og ekspedition betales af parterne med halvdelen til hver, medens omkostningerne ved overtagelse af lån samt udstedelse af pantebrev betales af køberen alene. Mæglersalæret betales af sælgeren alene Medunderskrevne køber erkender herved at have købt ovennævnte ejendom på de i skødet nævnte vilkår, som jeg forpligter mig til at opfylde i alle dets ord og punkter. Assens, den 2 september 1966 Som sælger : Som køber : Johs. Bang Svend Pedersen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : K. M. Karkov Bente K. Nielsen Adv. Sekr. Kontorelev Assens. Assens.

23 Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget som ovenfor anført, så skøder og endelig overdrager undertegnede Landsretssagfører Ove Bisgaard, Assens herved den pågældende ejendom matr. nr. 2 f, Aalsbo by, Rørup sogn, i henhold til den mig givne fuldmagt til Elektriker Svend Pedersen, Vestergade 32, Aarup Assens, den 13 september Ove Bisgaard Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed : K. M. Karkov Hanne Knudsen Adv. Sekr. Kontorelev Assens. Assens. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad den 16 sep H. P. Pedersen

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere