VMF Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMF Generalforsamling"

Transkript

1 Tilstede: 59 pers. VMF Generalforsamling Torsdag d. 24/ kl i lokale A Valg af dirigent [B]: Hans Henrik Dietz 2. Formalia [B] Godkendelse af indkaldelse: Godkendt Godkendelse af dagsorden: Godkendt Valg af to referenter: Marilene Andersen og Emilie Wismann Valg af to stemmetællere: Daniel Melgård og Camilla Elberg 3. Fremlæggelse af årsberetninger Formanden, Anja Annine Haagaard: Højdepunkerne for året gennemgås. I løbet af året har der hver uge været afholdt morgenmøde for VMF s sekretariat. Derudover har der været afholdt RSV-møder og 2 årlige statusmøder. Formanden er blevet indbudt til at skrive indlæg til DVT s faglige klumme. I aftagerpanelet er der kommet ny formand, men indholdet af møderne er uændret. Post fusion har der på uddannelsesrådsmøderne været særligt fokus på at opnå AVMA akkreditering af den danske veterinæruddannelse. Et projekt der stadig kræver meget arbejde. I år er der yderligere blevet arbejdet på den nye veterinære underviserpris Salys Hest, der vil blive uddelt fra dette valgår. VMF s medlemspulje er et andet nyt tiltag. Puljen uddeler kr. to gange årligt til ansøgere blandt VMF s medlemmer. Puljen var ved første uddeling er stor succes og der var stor søgning. Et nyt vagtbooking system har været under udarbejdelse, men projektet er stadig under udformning. VMF kan måske få lavet tasker igen, som de studerende kan købe til en billig pris. Det går godt rigtigt godt med at rekruttere nye studerende til VMF, der er derfor igen i år kommet mange nye til medlemmer til foreningen. 1

2 Der henvises i øvrigt til formandens årsberetning. Næstformanden, Hannah Zakariassen: Fortæller om nyt fra DDD, VAFU og ADO. Optaget på veterinæruddannelsen er pt. 180 pr. år, der bliver i DDD s hovedbestyrelse arbejdet for at dette tal ikke øges. Da der ikke er ressourcer til større årgange, som uddannelsen ser ud i dag. Ledigheden blandt ny dimitterede er højere end den har været tidligere, derfor er der fokus på at skabe bredere stillingmuligheder for veterinærer på arbejdsmarkedet. Den øgede ledighed blandt veterinærer skiller sig dog ikke ud, sammenlignet medresten af erhvervsmarkedet hvor ledigheden generelt har været stigende. En nye virksomhedsstruktur, hvor veterinære hospitaler o. lign. opkøbes af kapitalfonde har vundet indpas i Sverige. Kapitalfonde er konglomerater af aktieselskaber, der investerer i bl.a. smådyrspraksis. Dette fænomen er kommet til Danmark hvor bl.a. Københavns dyrehospital er blevet opkøbt. Denne udvikling vil højest sandsynligt fortsætte og vokse. I DDD forsøger de at finde frem til, hvordan man bedst forholder sig til denne nye struktur. Et element ved denne struktur, der kræver opmærksomhed er det dilemma at veterinærer ved ansættelse i en sådan praksis kan risikere at skulle pendle mellem praksis, der er spredt over hele landet. Derudover vil ejerne ikke være lokale veterinærer. Markedet vil derfor blive stører og det vil kunne have indflydelse på dimittend ledigheden. Der henvises i øvrigt til næstformandens og DDD s årsberetninger. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget for VMF samt kommentarer fra revisorer VMF Regnskab : Indtægter: Sponsorater er angivet som minus kr., det skyldes at der blev kalkuleret med et taske sponsorat der ikke kom i hus. INPUT har tjent mere end forventet der er derfor kommet et overskud på ,90 kr. Event var blevet lovet kr. men har ikke brugt disse, da der ikke har været afholdt events. 2

3 Udgifter: VMF T-shirt salget er ikke gået som forventet, hvilket har resulteret i et underskud på 3.400kr. Transport: Muligheden for refundering af rejseomkostninger i forbindelse med sekretariats relevante projekter/arrangementer har ikke været benyttet af VMF s sekretariat. Gaver til rusturerne blev der bevilget kr. til indkøb af T-shirts og motorsave til CV. Rådet, der har været udgifter til bl.a. indkøb af skraldespand til VMF s kontor. Vaskeriet har været tjent relativt godt. Der er ingen omkostningerne forbundet med driften af dette. Hjemmesiden har givet et underskud på 1532,50 kr. Det skyldes primært at Netforum har lukket, hvilket har krævet at VMF s hjemmeside blev mere funktionel således at den kunne overtage nogle af Netforums tidligere funktioner fx maillister. Kontorartikler og papir er i plus, da der ikke er kommet en regning. Kanylen har tjent mere end forventet. Medlemspuljen har 8000 kr. tilovers fra sidste ansøgningsrunde grundet mangel på kvalificerede projekter. Da der kun er dækning for kr. ved bankkrak, er kr. flyttet fra Lån og Spar til Jyske Bank. VMF har tjent kr., hvilket er kr. mere end budgetteret. Regnskabet godkendes. Der henvises i øvrigt til regnskabet. Budget Kontingent nedsættelse. Der budgetteres med færre indtægter grundet kontingent nedsættelse fra kr. INPUT har de sidste to år tjent rigtigt godt derfor er forventningerne hævet til kr. 3

4 VMF T-shirts salget er sænket til 2000 kr. i forhold til 5000 kr. for 12/13. Transport: Der budgetters med at der næste år vil blive brugt lidt flere penge på transport i forbindelse med kurser for VMF s sekretariatet. Reklame sættes til 1000 kr. til et banner, der kan tages med på messer, rusture e. lign. Gaver er sat til kr., dette beløb skal bruges på tasker til de studerende jf. beslutning truffet i RSV. Kanylen sættes op, da det går godt. Det sendes sammen med DVT, og der er herved ingen udgift. I bladet er der flere annoncører, der betaler for at have deres annoncører i bladet. Jyske Bank kr. mere vil blive overført. Grundet kontingent nedsættelse regnes der med at VMF vil akkumuler færre penge i år 2013/14. Da det endnu ikke er vedtaget på RSV at rusturene i år vil få støtte til indkøb af T- shirts til russerne er dette punkt ikke sat på budgettet. Der stilles spørgsmål til om nogle af de små poster på budget og regnskab ikke kan slås sammen, så det er ikke bliver så detaljeret at gennemgå. Der arbejdes på at flere penge skal gives tilbage til de studerende, men det er vigtigt først at se, hvilke effekter der vil være af kontingentnedsættelsen. Budgettet godkendes. Der henvises i øvrigt til regnskabet. 5. Kontingentfastlæggelse for VMF Fastholdes til 200 kr. i kvartalet. 4

5 6. Rusturs regnskab og budget samt revisorernes bemærkninger Port Arthur Indtægter: KURpenge var budgetteret til kr. men endte med at blive kr. Disse kr. ekstra kom fra SUND. Derimod kom der ingen penge ind i sponsorater. Antallet af deltagere var højere end forventet derfor kom der kr. ekstra ind. Indtægter på 6200 kr. i form af øl og vand på rusturen, det skyldes at de havde ekstra drikkelse fra året før og at de havde køb billigt ind i Tyskland. Der er budgetteret med 0 kr. i sponsorater, da der i år ikke blev indhentet nogen. Udgifter: Maden har været lidt dyrere end budgetteret (ca kr. mere), derfor bliver der næste år afsat kr. Der blev givet rabat på transporten grundet en misforståelse omkring hvor mange der skulle hentes. Prærushytten er steget i pris grundet et øget antal affaldscontainere. Der er blevet brugt væsentligt færre penge på materialer i år. Men næste år er der blevet budgettere med da man ønsker at få råd til at indkøbe at anlæg til rusturen. Budget 2013 Realiseret 2013 Budget ,54 kr kr. Der budgetteres med et underskud grundet udgifter til et nyt anlæg. Revisorernes kommentarer: Der skal indsættes minus i regnskabet, hvor der er tale om udgifter. Der budgetteres med mindre udgifter til mad i år 2014, da de store udgifter i år skyldtes for dyrt indkøbte varer. Hvad med sponsoratet fra Royal Canin? Det står på en fælles konto, og kan derfor ikke skrives på regnskabet. Det vil komme på næste årsregnskab. Forventningerne til næste års sponsorater er sat lavt, men det betyder ikke at rusturen ikke vil forsøge at skaffe sponsorater til næste års rustur. 5

6 Er det blevet undersøgt, om det er lovligt at købe store mængder alkohol i Tyskland for derefter at sælge det til danskere i Sverige. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Camp Vet Der udbringes en tak til VMF for at have givet støtte til indkøb af motorsave. Indtægter: Der kom ingen sponsorater, men derimod kom der kr. mere fra KUR end budgetteret. Udgifter: Ekstra udgifter til mad og hytteleje. Udgifter på 6000 kr. på professionel træfældning. CV har investeret i at opbygge et lager af træ, der skal bruges til bål i forbindelse med madlavning og hygge på CV. I år blev der købt varer fra Kvickly med en rabat på 10-15% trods denne rabat, blev posten dyrere end ellers. Derudover har der været problemer med madopbevaring. Ekstra udgifter til tøris mm. Der er blevet investeret i en ny boomblaste til CV, da den gamle blev stjålet. Den har kun kostet CV budgettet 800 kr. da de ansvarlige selv har givet tilskud til køb af den nye boomblaster. Der er derudover blevet brugt flere penge til hytte. De vil forsøge at tjene flere penge næste år via indtægter fra gaderobe på A-vej. Sponsorater. A-vejs efholdelse og salg af billetter til grøn koncert. Underskud på kr. 6

7 Budget 2014: Indtægter: Der er satses på at indtjene 8000 kr. på frivilligt arbejde (a-vej, grøn koncert o. lign.) Udgifter: Der er blevet afsat flere midler til indkøb af mad. Der er afsat væsentligt mindre til materialer. Diverse/sprut/fejloverførsler er sat til 3000 kr. for at have en buffer til næste år. Der budgetteres med et overskud på kr. Revisorer kommentarer: Ros for genopretningsplanen. Der udtrykkes tillid. Punktet fejloverførsler bør omdøbes. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Team Sverige Indtægter: Sponsorpengene fra Royal Canin er sat ind i under posten sponsorater, selvom de reelt først burde stå på regnskabet for næste år da pengene endnu ikke er overført til TS konto. Der er kommet flere penge ind fra sund (kur). Udgifter: Hytten har været væsentlig dyrere (7000 kr.) end tidligere. I alt et overskud på ca kr. Budget 2014: Transporten udgiften er sat op (misforståelse hos selskabet udløste i år en kompensation, der gjorde prisen væsentligt laverer). Hytteprisen er sat op til kr. Deltagergebyret holdes på kr. Sponsorater er sat på kun 3000 kr. da det er meget svært at skaffe sponsorater til rusturerne. Revisorer kommentarer: Der er forvirring hvorvidt sponsoratet fra Royal Canin skal figurere, blandt af årets indtægter, da pengene ikke står på TS konto endnu. Sponsoratet slettes i TS regnskab og der budgetteres med 3000 ekstra i sponsorater til næste 7

8 år. Regnskab og budget godkendes Der henvises i øvrigt til regnskabet. Der opfordres til at der laves et regnskab og budget for rusturernesfælleskonto. Derudover bør det samme regnskabsark blive bugt for alle rusturerne. TVF og VMF bør aftale en fælles form for hvorledes de ønsker regnskaberne arrangeret. 7. Vedtægtsændringer stk. 3 - Sekretariatet er forpligtiget til at bekendtgøre de foreløbige kandidatlister ved opslag på opslagstavlerne i Vandrehallen og på VMF s kontor senest to dage før generalforsamlingen SLETTES Vedtaget. 23 stk. 1: VMF s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF s årlige gallafest. VMF støtter gallafesten med kr. som udbetales ultimo oktober hvert år. Der opfordres til at ultimo oktober ændres til primo oktober. Da det vil fungere bedre for Gallafesten. Vedtaget 30 stk. 4 - VMF s regnskab skal offentliggøres på VMFs hjemmeside. Revisorernes kommentarer påføres regnskabet. Vedtaget 27 stk. 3: VMF s aktiver i forbindelse med nedlæggelse. i. 31 stk. 3: Ved foreningens opløsning går en evt. formue til en fond til fordel for de veterinærstuderende, denne fond administreres af DDD. Vedtaget Konsekvensændringer Ovenstående vedtægtsændringer vil medføre en række konsekvensændringer - paragrafferne ændrer nummer da paragraf 5 slettes. 8

9 VMF s medlemspuljeudvalg og Saly s hest udvalg tilføjes til vedtægterne. Derudover tilføjes institutråd og webansvarlig (såfremt dette godkendes) så disse poster fremgår af vedtægterne. Konsekvens ændringerne vedtages enstemmigt. 8. Indkomne forslag Ny post i sekretariatet, webansvarlig Der er i sekretariatet stemning for at oprette en ny post webansvarlig i sekretariatet da lukningen af Netforum, har medført at VMF har oprettet en ny og udvidet hjemmeside. Det kræver en studerende med it-kundskaber at drive og vedligeholde hjemmesiden. Posten er vedtaget. Saly s hest, se bilag 1 UDKAST: FUNDATS for Saly s Hest Fundatsen tager udgangspunkt i fundatsen fra den Gyldne Tyr, dog med nogle ændringer. Der har været stemning for at prisen kan overrækkes til ikkevidenskabelige medarbejdere, da der er medarbejdere af denne art der varetager meget undervisning bl.a. på hospitalerne. SUND har indvilget i at give kr. i pengepræmie årligt. Fundatsen er vedtaget. Der henvises i øvrigt til fundatsen. 9. Opstilling til KU SUNDs organer Veterinært StudieNævn: VSN har et forslag til prioriteret rækkefølge: 1) Bonnie E. Hoelstad 2) Lina Falk Theut 3) Svend Erik Garbus 4) Johannes Fogh Suppleanter: 5) Sabine Sig Hansen 6) Sebastian Hoelgaard 9

10 7) Charlotte Dibbern 8) Emil Lund Bonnie ønsker at forsætte som formand. Vedtaget Akademisk Råd + evt. suppleant: Der anmodes om at opstille 3 pers. på listen, i prioriteret rækkefølge: 1) Svend Erik Garbus 2) Bonnie Hoelstad 3) Johannes Fogh Der vil sandsynligvis kun blive en plads til veterinærer i Akademiskråd. Repræsentant til FakultetetsArbejdsMiljøUdvalg inkl. suppleant: Repræsentant til FAMU: Sofie Stistrup Til suppleantposten opstiller Søren Skadborg og Emil Lund. Søren vælges. Institutråd IKVH: Opstiller: Ulrik D. Kristensen, Simon Skov-Møller og Matilde Poulsen Medlemmer: Ulrik D. Kristensen og Matilde Poulsen Supp.: Simon Skov-Møller IPH: Opstillere: Simon Skov-Møller, Ameli Loft-Andersen og Birgitte Bjørnskov. Medlemmer: Birgitte Bjørnskov og Ameli Loft-Andersen Supp.: Simon Skov-Møller IVS: Opstillere: Simon Skov-Møller, Michelle Lauge og Lina Falk Theut Medlemmer: Michelle Lauge og Lina Falk Theut Supp.: Simon Skov-Møller 10

11 10. Valg til RSV VMF s sekretariatet Formand: Mia Berg indstilles af sekretariatet og vælges. Næstformand: Hannah Zakariassen genopstiller som næstformand og vælges. Kasserer 2-årig: Kim Thyrrestrup stiller op og vælges. Informationsansvarlig: Mia Vorslund-Kiær stiller op og vælges Udvalgskoordinator: Marilene S. Andersen og Sabine Sig Hansen stiller op Sabine Sig Hansen vælges. DSRrepræsentant: Marilene S. Andersen stiller op og vælges. SUNDråds repræsentant: Emilie S. Wismann stiller op og vælges. Sekretær: Ameli Loft-Andersen, Anne F. Vom Braucke og Ane Laursen Dahlkilde Ane Laursen Dahlkilde vælges Webansvarlig: Bonnie E. Hoelstad stiller op og vælges. Institutter Undervisningsudvalg: IPH: Opstillere: Marilene S. Andersen, Simon Skov-Møller, Matilde Poulsen (supp.) og Camilla Skovrup Medlemmer: Marilene S. Andersen, Simon Skov-Møller og Camilla Skovrup Supp.: Matilde Poulsen IKVH: Opstillere: Simon Skov-Møller (B), Matilde Poulsen (K), Sabine Sig Hansen (B), Anne Bladt Brandt (K, supp.) Valgt: Bachelor studerende: Sabine Sig Hansen. Sup.: Simon Skov-Møller 11

12 Kandidat studerende: Matilde Poulsen Sup.: Anne Bladt Brandt IVS: Opstillere: Rikke M. Jensen, Emil Lund, Simon Skov-Møller, Louise Hven og Nadia. Medlemmer: Simon Skov-Møller, Rikke Møller Jensen og Louise Hven Supp.: Emil Lund uuplen: Der er ingen der opstiller, der vil derfor ikke være nogen veterinærstuderende som repræsentant i uuplen fremadrettet. Det kan tages op til overvejelse om der fremadrettet skal sidde en husdyrvidenskabsstuderende i undervisningsudvalget. LAMU (lokal arbejdsmiljø udvalg for IKVH) Ane Laursen Dahlkilde opstiller og vælges. Valg af rusturskoordinatorer, økonomiansvarlige og overkoordinator PA: Louise Schmidt, Frederik Althoehn, Line Thomsen (øko) og Christian Bonnerup Møller. TS: Anne Bladt Brandt, Søren Skadborg, Camilla Skovrup og Anders Nybo (øko). CV: Daniel F. Andersen, Charlotte Dibbern, Camilla Elberg Nielsen og Daniel Melgård (øko) Der vælges ingen overkoordinator, før der har været det første møde for de tre rusture. 11. Valg af ansvarlige til de faste underudvalg Gallaudvalget: Vælges på den ekstraordinære generalforsamling. Bladudvalget (åbent udvalg) Opstillere: Anne Frank V. Braucke og Emilie S. Wismann. Valgt. INPUT (åbent udvalg): Christina Jørgensen (kontaktperson for VMF). Eventudvalget (åbent udvalg): Simon Skov-Møller (ansvarlig), Michelle Lauge og Emil Lund. 12

13 VMF s medlemspulje udvalg 3 interne og 3 eksterne medlemmer. Opstillere til posten som eksternt medlem: Anders Nybo, Matilde Poulsen, Louise Hven, Daniel Futtrup, Charlotte Dibbern og Karina S. Asmussen. Valgt til posterne 3 eksterne medlemmer: Karina S. Asmussen, Daniel Futtrup og Anders Nybo. 3 interne medlemmer fra VMF s sekretariat (selvsupplerende). Vælges på VMF s morgenmøde. Saly s hest udvalg Der skal vælges min. 6 medlemmer. 2 kandidat studerende og 4 bachelorstuderende. Opstillere: Simon Skov-Møller (B, 3. år), Emil Lund (B, 2 år), Rikke Møller Jensen (B, 2+3 år), Christina Jørgensen (B, 3 år), Anne Ruge (B, 2. år), Katrine Kirk (B, 2 år), Camilla Skovrup (K, 5. år) og Anne Bladt Brandt (K, 4 år). Der er stemning for at vælge 4 bachelor studerende hhv. 2 på 2. år og 2 på 3. år, således at udvalget er kendt med både nye og ældrebachelor årgange. Medlemmer: Bachelorstuderende: Rikke Møller Jensen (B, 2+3 år), Christina Jørgensen (B, 3 år), Anne Ruge (B, 2. år) og Katrine Kirk (B, 2 år). Kandidat studerende: Camilla Skovrup (K, 5. år) og Anne Bladt Brandt (K, 4 år) 12. Valg af to revisorer og suppleant Opstillere: Søren, Matilde Poulsen og Camilla Skovrup (supp.) Medlemmer: Søren og Matilde Poulsen Suppleant: Camilla Skovrup 13. Eventuelt En repræsentant for bestyrelsen af Ena Borchsenius legat. Der vælges at medlem for tre år ad gangen, dvs. Matilde Poulsen fortsætter. Generalforsamling i DSR: Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 29/10. På dette møde vil DSR blive opløst, såfremt udsendte forslag vedtages. Forslaget lægger op til at den økonomiske del skal fortsætte blot uden VMF. 13

14 Fra DSR s side er der ønsker om, at VMF skal opgive sin andel uden økonomisk kompensation. I DSR s vedtægter er det nedskrevet, at ved opløsning skal DSR s aktiver gå til de faglige foreninger, fordelt på en måde der afspejler antallet af medlemmerne i foreninger. Det vil sige at den nye forening der kommer til at tage over efter DSR, vil fortsætte med samme økonomi, blot med VMF skrevet ud af vedtægterne. VMF vil derfor miste deres medejerskab af DSR-butikken. Der vil fortsat skulle betales kontingent til SCIENCErådet. Hvis VMF sætter sig i mod dette, vil det kunne føre til splid på i DSR og på Frederiksberg campus. Der er stemning for at VMF skal søge økonomisk bistand fra Niels Wøldiche og/eller fakultetet for at sikre at processen kommer til at forløbe korrekt og til alles fordel. Der kommer et påbud til bestyrelsen om, at VMF s aktiver ikke må foræres væk. KU-valg: I år vil VSN og repræsentanten for akademiskråd stille op på KKS-liste (Københavns Konservative Studerende). Der vil komme mere information på næste RSVmøde. 14

15 Bilag 1 UDKAST: FUNDATS: Salys Hest Formål: Salys Hest er en pris indstiftet af VMF for at påskønne god undervisning, som set fra de studerendes side ikke bør være et sekundært arbejde ved siden af forskning, men bør værdsættes og efterspørges i sig selv. Salys Hest er en skulptur skabt af Elna Christiansen og er en mindre kopi af den originale hest, der står foran Amalienborg. Skulptøren af den originale hest hed Jacques Saly, og prisen kaldes derfor Salys Hest. Salys Hest skal gå til en videnskabelig medarbejder, som er aktiv underviser inden for veterinæruddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og som har ydet en særlig indsats inden for undervisning. Prisen kan i særlige tilfælde gå til en ikkevidenskabelig medarbejder, såfremt denne har ydet en særlig indsats som aktiv underviser på uddannelsen. Eksterne undervisere kan ikke modtage prisen. Prisen er en vandrepokal, som uddeles hvert år ved Smediefesten i forbindelse med afholdelse af Fortovscaféen på plænen foran anatomibygningen. Prisen ledsages af et dørskilt, hvorpå prismodtagerens navn er indgraveret. Kommissorium: Ansvaret for uddelingen ligger hos VMF, som hvert år nedsætter et udvalg hvis kommissorium er at indhente forslag i form af indstillinger fra de studerende. Der laves to indstillingsrunder. 1. runde med deadline for indstillinger medio november og 2. runde med deadline medio april. Udvalget skal senest medio september og medio marts offentliggøre deadlines og retningslinjer for indstilling via fysiske opslag samt opslag via VMFs hjemmeside og øvrige sociale medier. Udvalget skal dernæst bearbejde de indkomne indstillinger: 1: Udvalget har fuldmagt til at udvælge en kandidat blandt de indstillede. 2: Udvalget skal bestræbe sig på at bedømme kandidaterne objektivt. 3: Skal om muligt overvære en eller flere forelæsninger med de indstillede kandidater. 4: Kan tage hensyn til om kandidaterne har været indstillet før. 5: Skal være opmærksom på ikke at favorisere kandidater, der underviser i meget store kurser. 6: Bør ikke tage hensyn til antallet af underskrifter på indstillingen, da det ene og alene er kandidaternes evne til at formidle, der bør tælle. Udvalget udarbejder efterfølgende en skrivelse til Kanylen med navn og begrundelse for udnævnelsen. 15

16 Udvalget udpeger en person i dets midte, som skal afholde en kort tale samt overrække prisen ved Smediefesten. Talen udarbejdes af udvalget i samarbejde med VMFs formandskab. Udvalget skal endvidere give besked om udnævnelsen til SUNDs ledelse. Udvalget er desuden ansvarlig for at der udarbejdes et personligt dørskilt til den udnævnte til evig arv og eje. Retningslinjer for indstilling: Indstillingen skal være velbegrundet dvs. at der skal være en beskrivelse af: " Undervisningsform " Engagement " Faglige kvalifikationer " Brug af hjælpemidler (AV-udstyr, noter mm.) " Formidlingsevne " Forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen " Brug af virkelighedsnære og illustrative eksempler " Menneskelige kvaliteter Det siddende udvalg kan foretage ændringer af redaktionel karakter, medens gennemgribende rettelser og ændringer til indstillings- og udvælgelseskriterier skal vedtages på VMFs generalforsamling. 16

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere