Særnummer Konkurrenceret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særnummer Konkurrenceret"

Transkript

1 SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning

2 Forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - indhold og konsekvenser Den 27. februar 2013 har regeringen fremsat et forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som blandt andet vil indebære en væsentlig forkortelse af klagefristerne i udbudssager og en begrænsning af mulighederne for, at Klagenævnet for Udbud kan erklære kontrakter for uden virkning. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj Af Gitte Holtsø Af fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Baggrunden for lovforslaget og ikrafttræden Lovforslaget er baseret på en anbefaling fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat i forlængelse af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober I dette udspil blev det tilkendegivet, at regeringen havde til hensigt at ændre rammerne for det nuværende klagesystem på udbudsområdet med henblik på bl.a. at mindske antallet af åbenlyst ubegrundede klager. Arbejdsgruppen har således haft til opgave at analysere mulighederne for forenkling og tilpasning af klagesystemet. De ændringer, der følger af lovforslaget, forventes at træde i kraft den 1. maj Klager over kontrakter, der er indgået inden dette tidspunkt, vil som hovedregel være omfattet af de indtil 1. maj 2013 gældende regler (se dog nedenfor). Tilsvarende vil fristerne for at indgive klager til Klagenævnet for Udbud ("KLFU") over prækvalifikationer, der er gennemført inden dette tidspunkt, og fristerne for at indgive øvrige klager til KLFU over kontrakter, der er indgået inden dette tidspunkt, skulle fastsættes efter de indtil 1. maj 2013 gældende regler om klagefrister. Som undtagelse til ovennævnte hovedregel vil den nye bestemmelse om begrænsning af muligheden for, at kontrakter indgået på baggrund af en offentlig indkøbscentrals rammeaftaler kan erklæres for uden virkning (se nedenfor), dog også finde anvendelse på kontrakter, der er indgået forud for lovens ikrafttræden. Ændring af fristerne for klager over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet En af de væsentligste ændringer, der følger af lovforslaget, er, at fristerne for at indgive klager til KLFU over udbud omfattet af udbudsdirektivet ("UBD") eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ("FVD") forkortes betydeligt. De nye klagefrister i udbud omfattet af UBD eller FVD vil være som følger: Ændrede klagefrister for udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet Klage over Nuværende klagefrist Ny klagefrist Afvisning af 30 dage 20 dage prækvalifikation Indgåelse af 12 måneder 6 måneder rammeaftale Andet 6 måneder 45 dage Forslaget medfører ingen ændring af den måde, hvorpå disse frister beregnes. Fristen for indgivelse af klager over afvisning af prækvalifikation eller indgåelse af rammeaftaler vil således fortsat skulle regnes fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om beslutningen, og fristen for indgivelse af øvrige klager vil skulle regnes fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Som noget nyt præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, at Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juli 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter finder anvendelse på disse klagefrister. Dette indebærer blandt andet, at såfremt fristen ville udløbe på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber den i stedet ved døgnets afslutning den følgende arbejdsdag. Det har hidtil været antaget, at denne forordning fandt anvendelse på klagefristerne i håndhævelsesloven, men det fremgår ikke af lovteksten eller bemærkningerne hertil.

3 Klagefristerne vil kun gælde for selve indgivelsen af en klage til KLFU og derimod ikke for nedlæggelse af nye påstande i en allerede anlagt klagesag. Det er altså muligt at nedlægge sådanne nye påstande også efter udløbet af den relevante klagefrist. Det påpeges dog i bemærkningerne, at KLFU eventuelt kan undlade at behandle sådanne nye påstande med hjemmel i KLFU's generelle adgang til at vælge kun at behandle klagesager delvist (se nedenfor). Ligesom hidtil vil den nye frist på 20 dage for klager over prækvalifikationsbeslutninger kun gælde for klager over ikke at være blevet prækvalificeret. Andre typer af klager vedrørende prækvalifikation såsom klager over, at andre ansøgere er blevet prækvalificeret, eller over udformningen af udvælgelseskriterierne, vil dermed fortsat være omfattet af den generelle klagefrist (dvs. 45 dage fra offentliggørelsen af bekendtgørelsen om kontraktens indgåelse). Indførelse af klagefrister i udbud omfattet af tilbudsloven Forslaget indebærer, at der indføres frister for indgivelse af klager til KLFU over udbud omfattet af den danske tilbudslov. Der har ikke tidligere været fastsat frister for indgivelse af sådanne klager, hverken i håndhævelsesloven eller i selve tilbudsloven. være som følger: Indførelse af klagefrister for udbud omfattet af tilbudsloven Klage over Nuværende klagefrist Ny klagefrist Afvisning af Ingen frist 20 dage prækvalifikation Indgåelse af Ingen frist 6 måneder rammeaftale Andet Ingen frist 45 dage Klagefristerne for udbud omfattet af tilbudsloven vil således være de samme som for udbud omfattet af UBD eller skulle regnes fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og/eller tilbudsgivere om beslutningen. I forhold til klager over beslutninger om afvisning af prækvalifikation og beslutninger om indgåelse af rammeaftaler svarer dette til beregningsmåden i udbud omfattet af UBD eller FVD, mens beregningsmåden i forhold til klager over øvrige beslutninger således ikke vil være fuldstændigt den samme som i udbud omfattet af UBD eller Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter vil også finde anvendelse på udbud omfattet af tilbudsloven. De ovenfor nævnte regler om frister, der udløber på lørdage, søndage eller helligdage, vil således både gælde for udbud omfattet af tilbudsloven og udbud omfattet af UBD eller kun begynde at løbe, når og hvis ordregiveren har givet de berørte ansøgere og/eller tilbudsgivere en kort redegørelse for de relevante grunde for den pågældende beslutning. Ordregiveren vil ikke være forpligtet til at give en sådan redegørelse, men hvis ordregiveren vælger ikke at gøre dette, vil der ikke gælde nogen klagefrist i forhold til den pågældende beslutning. Det vil ikke være et krav, at denne korte redegørelse opfylder kravene i håndhævelseslovens 7, stk. 1. Dette indebærer blandt andet, at ordregiveren ikke vil skulle oplyse de forbigåede tilbudsgivere om det eller de antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Ingen mulighed for uden virkning i forhold til allerede opfyldte leverancer Lovforslaget indebærer, at kontrakter ikke længere vil kunne erklæres for uden virkning i forhold til allerede opfyldte leverancer. Uden virkning-sanktionen vil dermed kun kunne anvendes i forhold til fremtidige leverancer, herunder enten alle fremtidige leverancer eller kun en del af disse. Selvom uden virkning-sanktionen ikke længere vil kunne anvendes i forhold til allerede opfyldte leverancer, vil der fortsat kunne fastsættes en såkaldt alternativ sanktion (økonomisk sanktion eller bøde) i forhold til sådanne leverancer. Det vil derfor være en konsekvens af ændringen, at når en kontrakt fremover erklæres for uden virkning i forhold til fremtidige leverancer, vil der samtidig skulle fastsættes en alternativ sanktion for eventuelle allerede opfyldte leverancer.

4 Begrænsning af muligheden for uden virkning i forhold til kontrakter indgået på baggrund af offentlige indkøbscentralers rammeaftaler Kontrakter, der er indgået i henhold til en offentlig indkøbscentrals rammeaftaler, vil ifølge lovforslaget ikke længere kunne erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen, hvis ikke indkøbscentralens beslutning om at tildele den pågældende rammeaftale er blevet annulleret af KLFU på det tidspunkt, hvor tildelingsproceduren for kontrakten iværksættes. For at sikre klagere mod fejlagtige afvisninger på baggrund af ovenstående indføres samtidig mulighed for, at KLFU kan beslutte alligevel at optage en tidligere afvist sag til behandling, hvis særlige grunde taler for dette. Denne mulighed vil navnlig kunne anvendes, hvis KLFU efter afvisningen modtager nye oplysninger fra klager, der skønnes at have væsentlig betydning for vurderingen af sagen. Spørgsmål til ændringerne kan rettes til Gitte Holtsø Betegnelsen "offentlige indkøbscentraler" omfatter som angivet i udbudsdirektivets artikel 1, nr. 10, ordregivende myndigheder, der indkøber varer og/eller tjenesteydelser eller indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge- eller anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder. Eksempler på sådanne centraler i Danmark er SKI, Amgros og Statens Indkøb. Kontrakter indgået på baggrund af andre typer rammeaftaler påvirkes ikke af ændringen. En tildelingsprocedure vil skulle anses for at være iværksat, når ordregiveren har kontaktet de leverandører, der i henhold til rammeaftalen kan udføre opgaven, eksempelvis ved fremsendelse af miniudbudsmateriale. Hvis den bagvedliggende rammeaftale ikke er annulleret på dette tidspunkt, vil kontrakten således ikke kunne erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen. Mulighed for afvisning og genoptagelse af klager og påstande Lovforslaget kodificerer KLFU's hidtidige praksis for, at KLFU kan vælge at undlade at behandle en sag eller vælge kun at afgøre den delvist. KLFU vil således blandt andet kunne afvise at behandle klager og påstande, der er udsigtsløse eller åbenlyst ubegrundede, eksempelvis fordi klagen eller påstanden ikke vil kunne medføre anvendelse af de sanktioner, KLFU i medfør af håndhævelsesloven har mulighed for at anvende, eller fordi en påberåbt fejl er uden betydning eller slet ikke er begået. Denne mulighed vil ikke blot kunne anvendes i forbindelse med selve indgivelsen af en klage, men også i senere faser af sagen. KLFU vil således undervejs i behandlingen af en klagesag kunne vælge at afslutte behandlingen af klagen i sin helhed eller enkelte af de nedlagte påstande, hvis KLFU på det pågældende tidspunkt vurderer, at klagen eller påstanden er udsigtsløs.

5 Kontakt Christian Karhula Lauridsen, partner Gitte Holtsø, partner Bo Vesterdorf Senior Consultant Jacob Borum associeret partner Martin Andreas Gravengaard Thomas Herping Nielsen Daniel Barry Peter E. Stassen Rie Paving Mortensen økonom De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service firmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. ISSN: Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om one-stop-shop - Ny frist for mulig vedtagelse Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler...

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere