1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument er låst således at man ikke kan udfylde navne og adresser, samt underpunkter til tekniske ressourcer. Kan dokumentet åbnes eller redigeres så det kan gøres? Ordregiver beklager fejlen og nye prækvalifikationsbilag bliver uploadet på regionens hjemmeside under udbuddet sammen med spørgsmål og svar 19. marts 2 Prækvalifikationsbilag 2, pkt 2.5, spm 2, Prækvalifikationsbilag 8 Hvis vi baserer os på en anden virksomheds økonomiske og tekniske formåen (ikke et konsortie), skal vi da udfylde både bilag 8 og bilag 11 det virker som 2 sider af samme sag. Er der i givet fald formelle krav til texten af bilag 8? Ja. Prækvalifikationsbilag 11 vedrører dokumentationen for at ansøgeren kan basere sin økonomiske og/eller tekniske formåen på (d)en anden virksomheds. Dokumentationen for (d)en anden virksomheds tekniske formåen skal vedlægges som prækvalifikationsbilag marts 3 Vedr. Bilag 2 Pkt. 2.1 Seneste årsrapport vedlægges som prækvalifikationsmateriale bilag 3. Vi skal bekræfte at oplysninger om nøgletal for de 2 seneste regnskabsår er vedlagt, hvis nøgletallene for de 2 seneste regnskabsår figurere i den seneste årsrapport, er dette så accepteret som oplysning heraf? Der er ingen formelle krav til, hvordan dokumentationen for (d)en anden virksomheds formåen skrives. Ordregiver ser dog gerne, at strukturen i punkt 3.1 følges, og det bemærkes, at det er ansøgers risiko at de efterspurgte oplysninger vedlægges. Ordregiver skal beklage, at der uoverensstemmelse mellem prækvalifikationsmaterialet og bilagene hertil. Der anmodes således alene om årsrapport og nøgletal (egenkapitalens forrentning) for det seneste år. Ansøger skal, uanset om egenkapitalens forrentning fremgår af årsrapporten, anføres i prækvalifikationsbilag 2, punkt

2 4 Vedr. Prækvalifikationsmateriale pkt Der er beskrevet at ansøgere skal kunne dække alle 4 regioner. Hvordan sikrer i, at dette opfyldes? Gøres det eksempelvis ved at tilbudsgiver har showroom/kontor i hver region? Og/eller har et net af konsulenter der dækker alle regioner i forhold til service og rådgivning, eftersom der er meget store afstande regionerne imellem? 2.3. Dette sikres gennem de oplistede egnethedskrav i henhold til prækvalifikationsmaterialet (punkt 1.10). 5 Vedr. Prækvalifikationsmateriale pkt Økonomisk og finansiel kapacitet. Der er krav om en mindste omsætning på DKK er det korrekt forstået at denne omsætning naturligvis skal stamme fra udbuddets omfattende og tilsvarende produkter? Ja 6 Vedr. udbudsmateriale pkt Ved beskrivelsen af rammeaftaler, står der at de skal vedlægges som eget bilag, og maksimalt fylde 2 sider gælder det i alt eller pr. reference? De 2 sider skal dække de 3 referencer 7 Vedr. udbudsmateriale pkt og Bilag 2 pkt Er det korrekt forstået at der ønskes 3 referencer på rammeaftaler og 3 referencer på realiserede projekter? Og det giver i alt min. 6 referencer? Hvilken af disse referencer ønskes noteret i bilag 2 teknisk kapacitet, pkt. 1.1? Skal det være referencer på Rammeaftaler eller referencer på realiserede projekter? 8 Vedr. Bilag 2 Teknisk kapacitet pkt Brug af underleverandør. Hvad menes der med underleverandører? Vi er en handelsvirksomhed og har mange producenter/leverandører er det hvad der menes med underleverandører? Hvis ja, skal vi så udfylde pkt. 1.4 med de underleverandører vi beskriver i pkt. 1.3? Som oplyst i prækvalifikationsbilag 2 punkt er det referenceliste for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, der skal oplyses. Derudover skal der fremsendes 3 referencer over leverancer på rammeaftaler og 3 referencer over realiserede projekter. Referencer skal vedlægges som eget bilag og må max være 2 sider. Ordregiver skal beklage, at disse oplysninger udbedes. Af udbudsdirektivets artikel 48, stk. 2, litra i, fremgår det at oplysningerne alene kan udbedes af tjenesteydere. Da der ikke er tale om en kontrakt vedrørende tjenesteydelser udgår punktet (se nyt materiale). Ansøger 2

3 9 Vedr. udbudsmateriale pkt , beskrivelse af kvalitetsstyringssystem. Vi skal vedlægge en beskrivelse af vores kvalitetssikringsstyringssystem, hvor skal denne vedlægges? Bilag 3 giver kun mulighed for at vedlægge certifikater. Vi er en handelsvirksomhed der ikke er selvstændigt certificeret. Vi har en række underleverandører der har de for udbuddet relevante certificeringer og det ønskes derfor bekræftet, at det accepteres af ordregiver, at underleverandørernes certificeringer vedlægges prækvalifikationen. Der henvises endvidere til udbudsdirektivets artikel 48 J ii og stk.3, der tillader ovennævnte anvendelse af andres formåen. skal således ikke oplyse om der anvendes underleverandører. Det kan bekræftes, at ordregiver accepterer certificeringer fra underleverandører, jf. herved udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Det bemærkes, at ansøger skal dokumentere, at denne kan råde over underleverandørens tekniske formåen, jf. prækvalifikationsmaterialets punkt Vedr. udbudsmateriale pkt , oplysning om brug af underleverandør. Da vi er en handelsvirksomhed og har rigtig mange underleverandører, og vi på nuværende tidspunkt ikke kender kravspecifikationen og derfor ikke kan udvælge det sortiment, vi byder med. Vil ordregiver derfor accepterer, at vi udvælger et antal af de underleverandører vi på nuværende tidspunkt mener kan være relevante og oplyser om disse. Samt endvidere vedlægges disses certifikater under bilag 3? Se svar til spørgsmål Pkt teknisk kapacitet referencer 1. Hvad menes der med tilsvarende leverancer, er det både privat og offentlig sektor og alle brancher.? 2. Kan man benytte tilsvarende referencer udført i Skandinavien? 3. Vil størrelsen af projekt referencerne vægtes positivt, som på ramme referencerne.? 4. Hvad forstås med faglig beskrivelse på ramme aftaler og er det to sider total for bilaget eller pr. reference.? 1. Tilsvarende leverancer kan både være privat, den offentlige sektor samt brancher hvor ordregiver ligger vægt på at kunne se sig selv som kunde 2. Der kan benyttes referencer fra alle andre lande, herunder lande i Skandinavien. 3. Både størrelsen og leverancen vægtes positivt se venligst pkt. 1 i dette spørgsmål. 4. Der menes en beskrivelse af de 24. marts 3

4 12 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (referencer) Der skal afleveres 3 rammeaftalereferencer og 3 projektreferencer. I bilaget (som skal benyttes til besvarelsen) er der plads til henholdsvis 3 referencer med overskriften Delaftale 1, og henholdsvis 3 referencer med overskriften Delaftale 2. Men I dokumentet Prækvalifikationsmateriale står der umiddelbart ikke beskrevet, om der skal afleveres referencer med fokus på delaftale 1 eller 2. rammeaftaler som tilbudsgiver har haft leverancer på. Se svar til spørgsmål 6. Ordregiver gør opmærksom på at der skal fremsendes 3 referencer på rammeaftale og 3 referencer over realiserede projekter pr. delaftale. Det vil sige 6 referencer pr. delaftale og hvis man anmoder om begge delaftaler er det 12 referencer i alt. 24. marts Skal vi oplyse 3+3 referencer for delaftale 1 samt 3+3 referencer for delaftale 2, dvs. i alt 12 referencer? Da vi som minimum skal aflevere 3+3 referencer, er vi i tvivl om, hvorfor der i bilaget til besvarelse som overskrift står henholdsvis Delaftale 1 og Delaftale 2. Hvordan skal vi forholde os til de overskrifter? Hvis der skal afleveres i alt 12 referencer (6 for hver delaftale), hvordan skal vi i så fald beskrive dem, idet der kun er gjort plads til 3 referencer for delaftale 1 og 3 referencer for delaftale 2? I prækvalifikationsbilag 2 under 3 teknisk kapacitet skal der udelukkende udfyldes referenceliste for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden, her tænkes der total og ikke specifikt på rammeaftaler eller projekter som yderligere skal oplyses. 13 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (anden virksomheds tekniske formåen) Vi er i tvivl om hvad der skal vedlægges, såfremt vi benytter os af anden virksomheds tekniske formåen og har følgende spørgsmål: I prækvalifikationsbilag 11 står, at de efterspurgte oplysninger vedr. økonomisk og finansiel kapacitet skal vedlægges. Hvis vi vælger at benytte anden virksomheds tekniske formåen, specifikt referencer, skal vi da vedlægge denne virksomheds økonomiske og finansielle oplysninger, selvom det ikke er disse vi læner os op ad, men derimod den tekniske formåen? Hvis vi benytter vores moderselskabs referencer, er det så at betragte som anden virksomheds formåen? Nej. Såfremt ansøger udelukkende støtter sin ansøgning på en anden virksomheds tekniske formåen, skal der ikke vedlægges dokumentation for dennes økonomiske og finansielle formåen. Ja. Et moderselskab er en anden virksomhed. 24. marts 4

5 14 Generelt vedr. ansøgningen Skal der afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale? 15 Af prækvalifikationsmaterialet afsnit følger, at ansøger skal vedlægge: Pkt. 1) referenceliste for tilsvarende leverancer, jf. prækvalifikationsbilag 2 afsnit 3: Teknisk kapacitet. Pkt. 2) 3 referencer for rammeaftaler på maksimalt 2 sider i separat bilag. Pkt. 3) 3 referencer over realiserede projekter på maksimalt 2 sider i separat bilag. Ansøger ønsker præciseret, hvorvidt ovennævnte punkt 1 skal anses som en helt generel referenceliste uden betydning for udvælgelsen jf. punkt 1.14 hvor referencelisten (1) jf. Prækvalifikationsbilag 2 afsnit 3: Teknisk kapacitet pkt ikke anføres. Ordregiver gør opmærksom på at der skal afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale der anmodes om. Punkt Aflevering gælder derfor pr. delaftale. Ordregiver har ændret prækvalifikationsmaterialet, således at der i forbindelse med udvælgelsen vil blive lagt vægt på såvel de generelle referencer som på referencer vedrørende rammeaftaler og projekter. 24. marts 16 Prækvalifikations Bilag 11: Såfremt ansøger vælger at lade anden part stille tekniske ressourcer til rådighed, skal ansøger vedlægge dokumentation (ex. reference) for det indestående selskabs tekniske kapacitet i prækvalifikationsbilag 7 jf. teksten i prækvalifikationsbilag 2, Afsnit 3: Teknisk kapacitet pkt Må disse referencer ligeledes anvendes under ansøgers referencelister jf. afsnit ? Nej. Se også spørgsmål Af prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.11 fremgår det, hvor ansøger kan indhente de for opgaven relevante oplysninger. Ordregiver bedes uddybe, hvilke oplysninger dette er og om de skal vedlægges ansøgningen? Ansøger kan se bort herfra. 18 Af prækvalifikationsmaterialet afsnit 1.12 skal ansøgningen om prækvalifikation affattes på dansk. Kan ordregiver godkende at medsendte internationale certifikater fremsendes på engelsk? Ansøger må gerne vedlægge eventuelle certificeringer på engelsk. 19 Prækvalifikationsbilag 2 afsnit 2.1. Venligst bekræft at såfremt der Ordregiver bekræfter, se endvidere 5

6 afkrydses i rubrikken Årsrapport vedlagt skal der ikke afkrydses i de 2 øvrige rubrikker. spørgsmål I fortsættelse af spørgsmål nr. 5, kan vi oplyse at en anden større kunde beskrev dette på samme måde som i dette udbud, og fik ganske rigtigt nogle udbud ind på virksomheder der havde nogle meget store omsætninger, men bare ikke på møbler men ejendomme mm. - Kan det bekræftes at omsætningskravet på SKAL stamme fra produkter som udbuddet omhandler? Se svar til spørgsmål Grunden til spørgsmål 4 er, at vi er bekendt med en større landsdækkende ramme aftale hvor de udbydere der er valgt slet ikke kan håndtere service og leverings betingelserne, samt rådgivning og konsulent bistand da der er meget store afstande og flere hundrede km til nærmeste showroom og konsulenter der arbejder langt væk fra kunderne og som har ringe interesse i at servicere lang væk fra deres primære distrikt. så derfor meget relevant at virksomheder der bliver valgt til at servicere hele 4 regioner også kan håndtere denne aftale og sætte de resourcer af som skal til for at alle regioner bliver behandlet/serviceret godt og ens. Hvordan vil i sikre jer det? Se svar til spørgsmål Pkt Udbuddets genstand og form.: Hvor præcis ønsker man oplyst, hvilke (n) delaftaler man anmoder om prækvalifikation til, og ønsker man både reference skema for delaftale 1+ 2 udfyldt, jf. bilag 2, hvis man byder ind på begge delaftaler? Ansøger skal oplyse hvilke(n) delaftale(r) der anmodes om prækvalifikation til, dette skal fremgå tydeligt og først i ansøgningen ref. udbudsbetingelser 1.2. Der skal oplyses referenceskema for begge delaftaler hvis man byder ind på begge aftaler. 23 I udbudsbetingelserne side 10 står følgende Bilagene nævnt i pkt. 1.6 bedes vedlagt på ovennævnte USB i det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver. I forhold til de underskrevne dokumenter accepteres de fremsendt i pdf format. Bilagene er fremsendt i Word-format, men da vi skal udfylde nogle af 6

7 bilagene (eksempelvis bilag 1) med underskrift, og dermed skal scanne dokumentet, og der skal vedlægges eksempelvis produkt- og ansvarsforsikring er spørgsmålet, om bilagene må afleveres i PDFformat på USB-nøglen? 24 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (referencer) For at sikre at vi afleverer vores ansøgning korrekt vil vi bede jer bekræfte nedenstående: Hvis vi byder på delaftale 1, så skal vi aflevere følgende vedrørende referencer: Vi skal udfylde skemaet med overskriften Delaftale 1 med 3 referencer på tilsvarende referencer. Herudover skal vi yderligere, i eget dokument, beskrive 3 referencer på rammeaftaler samt 3 referencer på projekter. Hvert af disse dokumenter må max fylde 2 A4 sider. Er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået. De yderligere referencer må gerne vedrøre de samme kunder, som anføres i skemaet. Det afgørende er, at de yderligere referencer vedrører henholdsvis rammeaftaler og projekter. Hvis der ansøges om prækvalifikation til delaftale 1, skal der kun udfyldes for delaftale 1 i prækvalifikationsbilag marst Må disse yderligere referencer være de samme som dem vi oplyser i skemaet eller er det et krav at det er andre kunder end dem vi har oplyst i skemaet? Det er korrekt forstået. Hvis vi byder på delaftale 1, så skal vi IKKE udfylde skemaet med overskriften Delaftale 2. Er det korrekt forstået? Idet der skal afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale forstår vi det således at ovenstående også er gældende hvis vi byder på delaftale 2. Eneste forskel er blot, at vi så skal udfylde skemaet for Delaftale 2, og IKKE udfylde skemaet for Delaftale 1. Er det korrekt forstået? 25 Prækvalifikationsmateriale pkt Vores original af den ønskede forsikring er på svensk. Kan denne accepteres? Ja, det kan accepteres at forsikringen er på svensk. 28. marts 7

8 26 Udbudsbetingelserne pkt , øverst side 9 angående certifikater: Der er et ønske om vedhæftelse af evt. certificeringer: Er det korrekt forstået, at når der står evt. er dette valgfrit og dermed ikke genstand for vurdering, og dermed bør udgå for ikke at skabe unødig forvirring i forhold til vurderingen? Der skal vedlægges en beskrivelse af ansøgers kvalitetsstyringssystem, eventuelt ved vedlæggelse af certificeringer, idet ansøgningen om prækvalifikation ellers ikke er konditionsmæssig. Der vil dog ikke blive lagt vægt på beskrivelsen, herunder eventuelle certificeringer, i forbindelse med den kvantitative udvælgelse. 28. marts 27 I det reviderede prækvalifikationsmateriale anføres at det alene er de 3 fremsendte rammeaftalereferencer og 3 fremsendte projektbeskrivelser der indgår i udelukkelsen/udvælgelsen. Dermed indgår omsætningen i de oplyste referencer i bilag 2 (Teknisk kapacitet) ikke i udelukkelsen/udvælgelsen. Dette er efter vores overbevisning ikke overensstemmende med det afgivne svar i spørgsmål 15. Vi ønsker derfor oplyst hvordan udbyder vil vægte de 3 referencekategorier, hhv. Referencelister for tilsvarende leverancer (også benævnt generelle referencer), Rammeaftalereferencer og Projektreferencer? Herunder også om hvorvidt omsætningen på de oplyste referencer i bilag 2: Teknisk kapacitet indgår i vægtningen. Det fremgår implicit af prækvalifikationsmaterialet, at det er størrelsen (omsætningen) på de enkelte leverancer, der angives i prækvalifikationsbilag 3, der vil blive lagt vægt på ved udvælgelsen, idet ordregiver følgelig ikke sagligt kan lægge vægt på leveringssted/kunde, kontaktperson etc. Ordregiver har ikke vægtet de tre refererencekategorier. Det bemærkes i den forbindelse, at ordregiver ikke er forpligtet hertil. 28. marts 28 Vedr. 3 referencer over leverancer på rammeaftaler. AA: Vil de virksomheder der har haft aftale med f.eks. SKI kunne oplyse hele SKI aftalens rammeaftale omsætning i 3 år, dvs. er dette at forstå som en leveranceaftale? AB: Alternativt såfremt en given kunden har lavet en koordineringsaftale under SKI, f.eks. undervisningsministeriet, er dette så en leveranceaftale? AC: Alternativt skal referencen dække et specielt unikt CVR nr. eller et specielt Ordregiver forstår begreberne leverancesaftale og koordineringsaftale således: En leveranceaftale er en aftale om levering af et konkret antal produkter. En koordineringsaftale er en aftale under en rammeaftale om levering af et konkret antal produkter i rammeaftalens løbetid. 8

9 unikt EAN nr.? AA: Den enkelte leveranceaftale under rammeaftalen kan anføres som generel reference i prækvalifikationsbilag 2. SKI skal ikke anføres som kunde i den forbindelse. Hvis det kan godtgøres, at leverancen vedrørte et konkret projekt, f.eks. indretning af en nyopført skole, kan leverancen yderligere anføres som projektreference. Rammeaftalen med SKI kan anføres som rammeaftalereference. AB: Ja. Koordineringsaftalen kan anføres som generel reference. Koordineringsaftalen kan derimod ikke anføres som rammeaftalereference. AC: Som anført oven for under AA, kan den enkelte leveranceaftale under en rammeaftale anføres som generel reference. Det skal i den forbindelse fremgå, hvem kunden er, og gerne med konkret leveringssted. F.eks. kan Region Midtjylland være kunden, mens Skejby Sygehys kan være leveringsstedet. 29 Det har ved tidligere udbud af lignende støbning været brugt af nogle leverandører, at de er gået i konsortium med en stor udenlandsk kontorstoleleverandør, og en stor udenlandsk kontormøbelleverandør, der intet har leveret i DK, og derved ikke er synlige eller har mulighed for distribution i DK. Men pga. den store forskel i f.eks. befolkningsgrundlaget i Tyskland i forhold til DK vil disse referencer skævvride så at udenlandske referencer garanteret vil være større end fra de virksomheder der kun leverer i DK, men til gengæld kunne Det følger generelt af udbudsreglerne, at konsortier, og herunder konsortier med deltagelse af virksomheder fra andre lande, kan afgive ansøgning om prækvalifikation for derved at sikre sig, at blive prækvalificeret til at afgive tilbud. 9

10 være mere relevante for Regionerne. EU s udbudsregler har således til formål at sikre, et europæisk marked for offentlige indkøb. Kun i tilfælde, hvor der deltager én eller flere virksomheder, i flere forskellige konsortier, vil et konsortium kunne udelukkes fra at deltage, og da kun i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til konkurrencen (det vil sige de konkurrenceretlige regler) og hvis ligebehandlingsprincippet ikke er til hinder herfor. 30 Pga. de mange spørgsmål svar henstiller vi til at der gives en uges tid mere til at få afleveret så alle bydere får afleveret korrekt, og Region4 samtidig får størst muligt antal bydere. Frist for aflevering af ansøgninger fastholdes. 31 I relation til svar på spørgsmål 16, hvori der svares nej til at referencer listet i prækvalifikationsbilag 7 ligeledes må anvendes i referencelister i prækvalifikationsbilag 2: Såfremt anden virksomhed, på hvis tekniske formåen en ansøger baserer sig, har øvrige referencer som ikke bliver anvendt i bilag 7 må disse referencer anvendes til beskrivelse af ansøgers tekniske formåen i prækvalifikationsbilag 2 og/eller som referencer i eget bilag? Ansøgers egne referencer skal anføres i prækvalifikationsbilag 2. Støtter ansøger sin tekniske formåen på en anden virksomheds referencer, skal disse anføres i prækvalifikationsbilag 7 (med angivelse af de samme oplysninger, som der anmodes om i prækvalifikationsbilag 2). Grunden hertil er, at ordregiver klart skal kunne skelne mellem ansøgerens og ansøgerens underleverandørers referencer. Det bemærkes, at der dog ikke skelnes mellem ansøgers og ansøgers underleverandørers referencer i forbindelse med den kvalitative udvælgelse. Med andre ord er det altså ingen praktisk forskel på de referencer, 10

11 der anføres i prækvalifikationsbilag 2 og prækvalifikationsbilag Indgår eventuelle referencer i prækvalifikationsbilag 7 i vægtningen i forhold til vurdering af ansøgers tekniske formåen beskrevet i 1.14 Grundlag for udelukkelse af ansøger? Ja, se svar på spørgsmål nr. 27. Hvis ja, til at eventuelle referencer i prækvalifikationsbilag 7 indgår i vægtning af ansøgers tekniske formåen: Hvordan vægtes referencer i prækvalifikationsbilag 7 i forhold til referencer i prækvalifikationsbilag 2 og/eller referencer i eget bilag? ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL 11

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af Rammeaftale om Bistand til yderligere udvikling af mad- og måltidsområdet i Københavns Kommune. (EU-Udbud nr.: 2015/S )

Udbud af Rammeaftale om Bistand til yderligere udvikling af mad- og måltidsområdet i Københavns Kommune. (EU-Udbud nr.: 2015/S ) Spørgsmål og svar i forbindelse med prækvalifikationsrunden vedr. Udbud af Rammeaftale om Bistand til yderligere udvikling af mad- og måltidsområdet i Københavns Kommune. (EU-Udbud nr.: 2015/S 249-455227)

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet SPØRGSMÅL OG SVAR 2017 Begrænset udbud af Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Opdateret: 15-09-2017 version 3 Nr. Spørgsmål Svar 1 Vedr. prækvalifikationsbetingelser ESPD et må afleveres

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Prækvalifikationsvejledning Lovpligtig energimærkning af Forsvarets bygninger i 2016

Prækvalifikationsvejledning Lovpligtig energimærkning af Forsvarets bygninger i 2016 Prækvalifikationsvejledning Lovpligtig energimærkning af Forsvarets bygninger i 2016 Vejledning i afgivelse af tilbud som enkeltstående virksomhed med støttende virksomhed(er) eller som sammenslutning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Guide til ESPD. - Udfyldelse

Guide til ESPD. - Udfyldelse Guide til ESPD - Udfyldelse 1. INDLEDNING Denne guide indeholder trin-for-trin vejledning til ESDP i forhold til de oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, som erfaringsmæssigt giver anledning til en række

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Spørgsmål og svar i relation til Esbjerg Kommunens udbud af totalrådgivningsaftale EU-udbud nr. 2016/S

Spørgsmål og svar i relation til Esbjerg Kommunens udbud af totalrådgivningsaftale EU-udbud nr. 2016/S Spørgsmål og i relation til Esbjerg Kommunens udbud af totalrådgivningsaftale EU-udbud nr. 2016/S 017-024870 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål/ 01 Konkurrence-betingelser 6.4.2 Antal referencer

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76341-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Spørgsmål og svar EU-udbud af landinspektørydelser: 2. udgave Spørgsmålene er besvaret med rød skrift. Spørgsmål 5 Vi har noteret os svaret på spørgsmål 1, hvorefter ABR 89 gøres til en integreret del

Læs mere

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION

BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION BLANKET TIL PRÆKVALIFIKATION Ansøgerne anmodes om at indsætte alle dokumenter til prækvalifikationen i en mappe med følgende indholdsfortegnelse og indhold: Dokumentationskrav Økonomiske nøgletal Udvælgelseskriterier

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere