1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument er låst således at man ikke kan udfylde navne og adresser, samt underpunkter til tekniske ressourcer. Kan dokumentet åbnes eller redigeres så det kan gøres? Ordregiver beklager fejlen og nye prækvalifikationsbilag bliver uploadet på regionens hjemmeside under udbuddet sammen med spørgsmål og svar 19. marts 2 Prækvalifikationsbilag 2, pkt 2.5, spm 2, Prækvalifikationsbilag 8 Hvis vi baserer os på en anden virksomheds økonomiske og tekniske formåen (ikke et konsortie), skal vi da udfylde både bilag 8 og bilag 11 det virker som 2 sider af samme sag. Er der i givet fald formelle krav til texten af bilag 8? Ja. Prækvalifikationsbilag 11 vedrører dokumentationen for at ansøgeren kan basere sin økonomiske og/eller tekniske formåen på (d)en anden virksomheds. Dokumentationen for (d)en anden virksomheds tekniske formåen skal vedlægges som prækvalifikationsbilag marts 3 Vedr. Bilag 2 Pkt. 2.1 Seneste årsrapport vedlægges som prækvalifikationsmateriale bilag 3. Vi skal bekræfte at oplysninger om nøgletal for de 2 seneste regnskabsår er vedlagt, hvis nøgletallene for de 2 seneste regnskabsår figurere i den seneste årsrapport, er dette så accepteret som oplysning heraf? Der er ingen formelle krav til, hvordan dokumentationen for (d)en anden virksomheds formåen skrives. Ordregiver ser dog gerne, at strukturen i punkt 3.1 følges, og det bemærkes, at det er ansøgers risiko at de efterspurgte oplysninger vedlægges. Ordregiver skal beklage, at der uoverensstemmelse mellem prækvalifikationsmaterialet og bilagene hertil. Der anmodes således alene om årsrapport og nøgletal (egenkapitalens forrentning) for det seneste år. Ansøger skal, uanset om egenkapitalens forrentning fremgår af årsrapporten, anføres i prækvalifikationsbilag 2, punkt

2 4 Vedr. Prækvalifikationsmateriale pkt Der er beskrevet at ansøgere skal kunne dække alle 4 regioner. Hvordan sikrer i, at dette opfyldes? Gøres det eksempelvis ved at tilbudsgiver har showroom/kontor i hver region? Og/eller har et net af konsulenter der dækker alle regioner i forhold til service og rådgivning, eftersom der er meget store afstande regionerne imellem? 2.3. Dette sikres gennem de oplistede egnethedskrav i henhold til prækvalifikationsmaterialet (punkt 1.10). 5 Vedr. Prækvalifikationsmateriale pkt Økonomisk og finansiel kapacitet. Der er krav om en mindste omsætning på DKK er det korrekt forstået at denne omsætning naturligvis skal stamme fra udbuddets omfattende og tilsvarende produkter? Ja 6 Vedr. udbudsmateriale pkt Ved beskrivelsen af rammeaftaler, står der at de skal vedlægges som eget bilag, og maksimalt fylde 2 sider gælder det i alt eller pr. reference? De 2 sider skal dække de 3 referencer 7 Vedr. udbudsmateriale pkt og Bilag 2 pkt Er det korrekt forstået at der ønskes 3 referencer på rammeaftaler og 3 referencer på realiserede projekter? Og det giver i alt min. 6 referencer? Hvilken af disse referencer ønskes noteret i bilag 2 teknisk kapacitet, pkt. 1.1? Skal det være referencer på Rammeaftaler eller referencer på realiserede projekter? 8 Vedr. Bilag 2 Teknisk kapacitet pkt Brug af underleverandør. Hvad menes der med underleverandører? Vi er en handelsvirksomhed og har mange producenter/leverandører er det hvad der menes med underleverandører? Hvis ja, skal vi så udfylde pkt. 1.4 med de underleverandører vi beskriver i pkt. 1.3? Som oplyst i prækvalifikationsbilag 2 punkt er det referenceliste for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, der skal oplyses. Derudover skal der fremsendes 3 referencer over leverancer på rammeaftaler og 3 referencer over realiserede projekter. Referencer skal vedlægges som eget bilag og må max være 2 sider. Ordregiver skal beklage, at disse oplysninger udbedes. Af udbudsdirektivets artikel 48, stk. 2, litra i, fremgår det at oplysningerne alene kan udbedes af tjenesteydere. Da der ikke er tale om en kontrakt vedrørende tjenesteydelser udgår punktet (se nyt materiale). Ansøger 2

3 9 Vedr. udbudsmateriale pkt , beskrivelse af kvalitetsstyringssystem. Vi skal vedlægge en beskrivelse af vores kvalitetssikringsstyringssystem, hvor skal denne vedlægges? Bilag 3 giver kun mulighed for at vedlægge certifikater. Vi er en handelsvirksomhed der ikke er selvstændigt certificeret. Vi har en række underleverandører der har de for udbuddet relevante certificeringer og det ønskes derfor bekræftet, at det accepteres af ordregiver, at underleverandørernes certificeringer vedlægges prækvalifikationen. Der henvises endvidere til udbudsdirektivets artikel 48 J ii og stk.3, der tillader ovennævnte anvendelse af andres formåen. skal således ikke oplyse om der anvendes underleverandører. Det kan bekræftes, at ordregiver accepterer certificeringer fra underleverandører, jf. herved udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3. Det bemærkes, at ansøger skal dokumentere, at denne kan råde over underleverandørens tekniske formåen, jf. prækvalifikationsmaterialets punkt Vedr. udbudsmateriale pkt , oplysning om brug af underleverandør. Da vi er en handelsvirksomhed og har rigtig mange underleverandører, og vi på nuværende tidspunkt ikke kender kravspecifikationen og derfor ikke kan udvælge det sortiment, vi byder med. Vil ordregiver derfor accepterer, at vi udvælger et antal af de underleverandører vi på nuværende tidspunkt mener kan være relevante og oplyser om disse. Samt endvidere vedlægges disses certifikater under bilag 3? Se svar til spørgsmål Pkt teknisk kapacitet referencer 1. Hvad menes der med tilsvarende leverancer, er det både privat og offentlig sektor og alle brancher.? 2. Kan man benytte tilsvarende referencer udført i Skandinavien? 3. Vil størrelsen af projekt referencerne vægtes positivt, som på ramme referencerne.? 4. Hvad forstås med faglig beskrivelse på ramme aftaler og er det to sider total for bilaget eller pr. reference.? 1. Tilsvarende leverancer kan både være privat, den offentlige sektor samt brancher hvor ordregiver ligger vægt på at kunne se sig selv som kunde 2. Der kan benyttes referencer fra alle andre lande, herunder lande i Skandinavien. 3. Både størrelsen og leverancen vægtes positivt se venligst pkt. 1 i dette spørgsmål. 4. Der menes en beskrivelse af de 24. marts 3

4 12 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (referencer) Der skal afleveres 3 rammeaftalereferencer og 3 projektreferencer. I bilaget (som skal benyttes til besvarelsen) er der plads til henholdsvis 3 referencer med overskriften Delaftale 1, og henholdsvis 3 referencer med overskriften Delaftale 2. Men I dokumentet Prækvalifikationsmateriale står der umiddelbart ikke beskrevet, om der skal afleveres referencer med fokus på delaftale 1 eller 2. rammeaftaler som tilbudsgiver har haft leverancer på. Se svar til spørgsmål 6. Ordregiver gør opmærksom på at der skal fremsendes 3 referencer på rammeaftale og 3 referencer over realiserede projekter pr. delaftale. Det vil sige 6 referencer pr. delaftale og hvis man anmoder om begge delaftaler er det 12 referencer i alt. 24. marts Skal vi oplyse 3+3 referencer for delaftale 1 samt 3+3 referencer for delaftale 2, dvs. i alt 12 referencer? Da vi som minimum skal aflevere 3+3 referencer, er vi i tvivl om, hvorfor der i bilaget til besvarelse som overskrift står henholdsvis Delaftale 1 og Delaftale 2. Hvordan skal vi forholde os til de overskrifter? Hvis der skal afleveres i alt 12 referencer (6 for hver delaftale), hvordan skal vi i så fald beskrive dem, idet der kun er gjort plads til 3 referencer for delaftale 1 og 3 referencer for delaftale 2? I prækvalifikationsbilag 2 under 3 teknisk kapacitet skal der udelukkende udfyldes referenceliste for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden, her tænkes der total og ikke specifikt på rammeaftaler eller projekter som yderligere skal oplyses. 13 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (anden virksomheds tekniske formåen) Vi er i tvivl om hvad der skal vedlægges, såfremt vi benytter os af anden virksomheds tekniske formåen og har følgende spørgsmål: I prækvalifikationsbilag 11 står, at de efterspurgte oplysninger vedr. økonomisk og finansiel kapacitet skal vedlægges. Hvis vi vælger at benytte anden virksomheds tekniske formåen, specifikt referencer, skal vi da vedlægge denne virksomheds økonomiske og finansielle oplysninger, selvom det ikke er disse vi læner os op ad, men derimod den tekniske formåen? Hvis vi benytter vores moderselskabs referencer, er det så at betragte som anden virksomheds formåen? Nej. Såfremt ansøger udelukkende støtter sin ansøgning på en anden virksomheds tekniske formåen, skal der ikke vedlægges dokumentation for dennes økonomiske og finansielle formåen. Ja. Et moderselskab er en anden virksomhed. 24. marts 4

5 14 Generelt vedr. ansøgningen Skal der afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale? 15 Af prækvalifikationsmaterialet afsnit følger, at ansøger skal vedlægge: Pkt. 1) referenceliste for tilsvarende leverancer, jf. prækvalifikationsbilag 2 afsnit 3: Teknisk kapacitet. Pkt. 2) 3 referencer for rammeaftaler på maksimalt 2 sider i separat bilag. Pkt. 3) 3 referencer over realiserede projekter på maksimalt 2 sider i separat bilag. Ansøger ønsker præciseret, hvorvidt ovennævnte punkt 1 skal anses som en helt generel referenceliste uden betydning for udvælgelsen jf. punkt 1.14 hvor referencelisten (1) jf. Prækvalifikationsbilag 2 afsnit 3: Teknisk kapacitet pkt ikke anføres. Ordregiver gør opmærksom på at der skal afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale der anmodes om. Punkt Aflevering gælder derfor pr. delaftale. Ordregiver har ændret prækvalifikationsmaterialet, således at der i forbindelse med udvælgelsen vil blive lagt vægt på såvel de generelle referencer som på referencer vedrørende rammeaftaler og projekter. 24. marts 16 Prækvalifikations Bilag 11: Såfremt ansøger vælger at lade anden part stille tekniske ressourcer til rådighed, skal ansøger vedlægge dokumentation (ex. reference) for det indestående selskabs tekniske kapacitet i prækvalifikationsbilag 7 jf. teksten i prækvalifikationsbilag 2, Afsnit 3: Teknisk kapacitet pkt Må disse referencer ligeledes anvendes under ansøgers referencelister jf. afsnit ? Nej. Se også spørgsmål Af prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 1.11 fremgår det, hvor ansøger kan indhente de for opgaven relevante oplysninger. Ordregiver bedes uddybe, hvilke oplysninger dette er og om de skal vedlægges ansøgningen? Ansøger kan se bort herfra. 18 Af prækvalifikationsmaterialet afsnit 1.12 skal ansøgningen om prækvalifikation affattes på dansk. Kan ordregiver godkende at medsendte internationale certifikater fremsendes på engelsk? Ansøger må gerne vedlægge eventuelle certificeringer på engelsk. 19 Prækvalifikationsbilag 2 afsnit 2.1. Venligst bekræft at såfremt der Ordregiver bekræfter, se endvidere 5

6 afkrydses i rubrikken Årsrapport vedlagt skal der ikke afkrydses i de 2 øvrige rubrikker. spørgsmål I fortsættelse af spørgsmål nr. 5, kan vi oplyse at en anden større kunde beskrev dette på samme måde som i dette udbud, og fik ganske rigtigt nogle udbud ind på virksomheder der havde nogle meget store omsætninger, men bare ikke på møbler men ejendomme mm. - Kan det bekræftes at omsætningskravet på SKAL stamme fra produkter som udbuddet omhandler? Se svar til spørgsmål Grunden til spørgsmål 4 er, at vi er bekendt med en større landsdækkende ramme aftale hvor de udbydere der er valgt slet ikke kan håndtere service og leverings betingelserne, samt rådgivning og konsulent bistand da der er meget store afstande og flere hundrede km til nærmeste showroom og konsulenter der arbejder langt væk fra kunderne og som har ringe interesse i at servicere lang væk fra deres primære distrikt. så derfor meget relevant at virksomheder der bliver valgt til at servicere hele 4 regioner også kan håndtere denne aftale og sætte de resourcer af som skal til for at alle regioner bliver behandlet/serviceret godt og ens. Hvordan vil i sikre jer det? Se svar til spørgsmål Pkt Udbuddets genstand og form.: Hvor præcis ønsker man oplyst, hvilke (n) delaftaler man anmoder om prækvalifikation til, og ønsker man både reference skema for delaftale 1+ 2 udfyldt, jf. bilag 2, hvis man byder ind på begge delaftaler? Ansøger skal oplyse hvilke(n) delaftale(r) der anmodes om prækvalifikation til, dette skal fremgå tydeligt og først i ansøgningen ref. udbudsbetingelser 1.2. Der skal oplyses referenceskema for begge delaftaler hvis man byder ind på begge aftaler. 23 I udbudsbetingelserne side 10 står følgende Bilagene nævnt i pkt. 1.6 bedes vedlagt på ovennævnte USB i det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver. I forhold til de underskrevne dokumenter accepteres de fremsendt i pdf format. Bilagene er fremsendt i Word-format, men da vi skal udfylde nogle af 6

7 bilagene (eksempelvis bilag 1) med underskrift, og dermed skal scanne dokumentet, og der skal vedlægges eksempelvis produkt- og ansvarsforsikring er spørgsmålet, om bilagene må afleveres i PDFformat på USB-nøglen? 24 Prækvalifikationsmaterialebilag 2, pkt. 3. Teknisk kapacitet (referencer) For at sikre at vi afleverer vores ansøgning korrekt vil vi bede jer bekræfte nedenstående: Hvis vi byder på delaftale 1, så skal vi aflevere følgende vedrørende referencer: Vi skal udfylde skemaet med overskriften Delaftale 1 med 3 referencer på tilsvarende referencer. Herudover skal vi yderligere, i eget dokument, beskrive 3 referencer på rammeaftaler samt 3 referencer på projekter. Hvert af disse dokumenter må max fylde 2 A4 sider. Er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået. De yderligere referencer må gerne vedrøre de samme kunder, som anføres i skemaet. Det afgørende er, at de yderligere referencer vedrører henholdsvis rammeaftaler og projekter. Hvis der ansøges om prækvalifikation til delaftale 1, skal der kun udfyldes for delaftale 1 i prækvalifikationsbilag marst Må disse yderligere referencer være de samme som dem vi oplyser i skemaet eller er det et krav at det er andre kunder end dem vi har oplyst i skemaet? Det er korrekt forstået. Hvis vi byder på delaftale 1, så skal vi IKKE udfylde skemaet med overskriften Delaftale 2. Er det korrekt forstået? Idet der skal afleveres 1 sæt ansøgning pr. delaftale forstår vi det således at ovenstående også er gældende hvis vi byder på delaftale 2. Eneste forskel er blot, at vi så skal udfylde skemaet for Delaftale 2, og IKKE udfylde skemaet for Delaftale 1. Er det korrekt forstået? 25 Prækvalifikationsmateriale pkt Vores original af den ønskede forsikring er på svensk. Kan denne accepteres? Ja, det kan accepteres at forsikringen er på svensk. 28. marts 7

8 26 Udbudsbetingelserne pkt , øverst side 9 angående certifikater: Der er et ønske om vedhæftelse af evt. certificeringer: Er det korrekt forstået, at når der står evt. er dette valgfrit og dermed ikke genstand for vurdering, og dermed bør udgå for ikke at skabe unødig forvirring i forhold til vurderingen? Der skal vedlægges en beskrivelse af ansøgers kvalitetsstyringssystem, eventuelt ved vedlæggelse af certificeringer, idet ansøgningen om prækvalifikation ellers ikke er konditionsmæssig. Der vil dog ikke blive lagt vægt på beskrivelsen, herunder eventuelle certificeringer, i forbindelse med den kvantitative udvælgelse. 28. marts 27 I det reviderede prækvalifikationsmateriale anføres at det alene er de 3 fremsendte rammeaftalereferencer og 3 fremsendte projektbeskrivelser der indgår i udelukkelsen/udvælgelsen. Dermed indgår omsætningen i de oplyste referencer i bilag 2 (Teknisk kapacitet) ikke i udelukkelsen/udvælgelsen. Dette er efter vores overbevisning ikke overensstemmende med det afgivne svar i spørgsmål 15. Vi ønsker derfor oplyst hvordan udbyder vil vægte de 3 referencekategorier, hhv. Referencelister for tilsvarende leverancer (også benævnt generelle referencer), Rammeaftalereferencer og Projektreferencer? Herunder også om hvorvidt omsætningen på de oplyste referencer i bilag 2: Teknisk kapacitet indgår i vægtningen. Det fremgår implicit af prækvalifikationsmaterialet, at det er størrelsen (omsætningen) på de enkelte leverancer, der angives i prækvalifikationsbilag 3, der vil blive lagt vægt på ved udvælgelsen, idet ordregiver følgelig ikke sagligt kan lægge vægt på leveringssted/kunde, kontaktperson etc. Ordregiver har ikke vægtet de tre refererencekategorier. Det bemærkes i den forbindelse, at ordregiver ikke er forpligtet hertil. 28. marts 28 Vedr. 3 referencer over leverancer på rammeaftaler. AA: Vil de virksomheder der har haft aftale med f.eks. SKI kunne oplyse hele SKI aftalens rammeaftale omsætning i 3 år, dvs. er dette at forstå som en leveranceaftale? AB: Alternativt såfremt en given kunden har lavet en koordineringsaftale under SKI, f.eks. undervisningsministeriet, er dette så en leveranceaftale? AC: Alternativt skal referencen dække et specielt unikt CVR nr. eller et specielt Ordregiver forstår begreberne leverancesaftale og koordineringsaftale således: En leveranceaftale er en aftale om levering af et konkret antal produkter. En koordineringsaftale er en aftale under en rammeaftale om levering af et konkret antal produkter i rammeaftalens løbetid. 8

9 unikt EAN nr.? AA: Den enkelte leveranceaftale under rammeaftalen kan anføres som generel reference i prækvalifikationsbilag 2. SKI skal ikke anføres som kunde i den forbindelse. Hvis det kan godtgøres, at leverancen vedrørte et konkret projekt, f.eks. indretning af en nyopført skole, kan leverancen yderligere anføres som projektreference. Rammeaftalen med SKI kan anføres som rammeaftalereference. AB: Ja. Koordineringsaftalen kan anføres som generel reference. Koordineringsaftalen kan derimod ikke anføres som rammeaftalereference. AC: Som anført oven for under AA, kan den enkelte leveranceaftale under en rammeaftale anføres som generel reference. Det skal i den forbindelse fremgå, hvem kunden er, og gerne med konkret leveringssted. F.eks. kan Region Midtjylland være kunden, mens Skejby Sygehys kan være leveringsstedet. 29 Det har ved tidligere udbud af lignende støbning været brugt af nogle leverandører, at de er gået i konsortium med en stor udenlandsk kontorstoleleverandør, og en stor udenlandsk kontormøbelleverandør, der intet har leveret i DK, og derved ikke er synlige eller har mulighed for distribution i DK. Men pga. den store forskel i f.eks. befolkningsgrundlaget i Tyskland i forhold til DK vil disse referencer skævvride så at udenlandske referencer garanteret vil være større end fra de virksomheder der kun leverer i DK, men til gengæld kunne Det følger generelt af udbudsreglerne, at konsortier, og herunder konsortier med deltagelse af virksomheder fra andre lande, kan afgive ansøgning om prækvalifikation for derved at sikre sig, at blive prækvalificeret til at afgive tilbud. 9

10 være mere relevante for Regionerne. EU s udbudsregler har således til formål at sikre, et europæisk marked for offentlige indkøb. Kun i tilfælde, hvor der deltager én eller flere virksomheder, i flere forskellige konsortier, vil et konsortium kunne udelukkes fra at deltage, og da kun i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til konkurrencen (det vil sige de konkurrenceretlige regler) og hvis ligebehandlingsprincippet ikke er til hinder herfor. 30 Pga. de mange spørgsmål svar henstiller vi til at der gives en uges tid mere til at få afleveret så alle bydere får afleveret korrekt, og Region4 samtidig får størst muligt antal bydere. Frist for aflevering af ansøgninger fastholdes. 31 I relation til svar på spørgsmål 16, hvori der svares nej til at referencer listet i prækvalifikationsbilag 7 ligeledes må anvendes i referencelister i prækvalifikationsbilag 2: Såfremt anden virksomhed, på hvis tekniske formåen en ansøger baserer sig, har øvrige referencer som ikke bliver anvendt i bilag 7 må disse referencer anvendes til beskrivelse af ansøgers tekniske formåen i prækvalifikationsbilag 2 og/eller som referencer i eget bilag? Ansøgers egne referencer skal anføres i prækvalifikationsbilag 2. Støtter ansøger sin tekniske formåen på en anden virksomheds referencer, skal disse anføres i prækvalifikationsbilag 7 (med angivelse af de samme oplysninger, som der anmodes om i prækvalifikationsbilag 2). Grunden hertil er, at ordregiver klart skal kunne skelne mellem ansøgerens og ansøgerens underleverandørers referencer. Det bemærkes, at der dog ikke skelnes mellem ansøgers og ansøgers underleverandørers referencer i forbindelse med den kvalitative udvælgelse. Med andre ord er det altså ingen praktisk forskel på de referencer, 10

11 der anføres i prækvalifikationsbilag 2 og prækvalifikationsbilag Indgår eventuelle referencer i prækvalifikationsbilag 7 i vægtningen i forhold til vurdering af ansøgers tekniske formåen beskrevet i 1.14 Grundlag for udelukkelse af ansøger? Ja, se svar på spørgsmål nr. 27. Hvis ja, til at eventuelle referencer i prækvalifikationsbilag 7 indgår i vægtning af ansøgers tekniske formåen: Hvordan vægtes referencer i prækvalifikationsbilag 7 i forhold til referencer i prækvalifikationsbilag 2 og/eller referencer i eget bilag? ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL 11

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413 pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland 04-10-12 12-10-12 1 Udkast til kontrakt pkt. 10.1 Administrations bidrag. Dette er et nyt

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring

Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring Bekendtgjort 25.9.2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere