Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november 2009. Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Placeringsmuligheder Thurø Skole 8. november 2009 Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge

2 Rekvirent: Kunde: Sag: Svendborg kommune Svendborg kommune Thurø Skole placeringsanalyse. Beslutningsgrundlag Sagsnr Udført af: Bascon A/S Postboks 510 Åboulevarden Århus C Projektleder: Morten Strunge Tlf.: Fax:

3 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 3 af 14 Indhold 1 Indledning Baggrund Fordele og ulemper ved område A, B og C Arealets anvendelsesmuligheder Trafikforhold Økonomi Tidsplan Sammenfatning Forslag til den videre proces...13 Bilag 1: Skema, summarisk opgørelse af fordele og ulemper ved de 3 placeringsmuligheder Bilag 2: Volumenstudier på de 3 placeringsmuligheder 8. november 2009

4 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 4 af 14 1 Indledning Dette beslutningsgrundlag har til formål i en kort og overskuelig form at belyse konsekvenserne ved 3 forskellige muligheder for placering af en ny skole på Thurø, og således kunne lægges til grund for udarbejdelse af indstilling til en politisk beslutning herom. Beslutningsgrundlaget belyser kort de væsentligste konsekvenser ved valget af hver af de 3 placeringsmuligheder A, B og C som angivet på nedenstående luftfoto. Det angivne område Z er Midtermosen, hvor der i dag ligger en uoplyst grussti. Alt efter hvilket placeringsmulighed der vælges, kan det blive aktuelt at etablere en belyst sti med fast belægning, således at der skabes god forbindelse for gående og cyklende imellem områderne A og C. For område Z foreligger en indledende, geoteknisk vurdering af funderingsforholdene. 8. november 2009

5 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 5 af 14 2 Baggrund I marts 2008 blev der afholdt informationsmøde for borgerne på Thurø vedr. et planlagt skolebyggeri ved Thurø Hallen (område A). På baggrund af kommentarerne på mødet blev der truffet beslutning om at gennemføre en analyse af to placeringsmuligheder, område A (ved Thurø Hallen) og område B (ved Søndervej). Analyserne af placeringsmulighederne A og B forelå i december 2008, og blev som del af en borgerhøring præsenteret på et borgermøde på Thurø i januar Efterfølgende er der til Svendborg Kommune indkommet 24 høringssvar. Bl.a. på grundlag af høringen er der truffet beslutning om at gennemføre en analyse af endnu en placeringsmulighed, område C (ved Eriksholmsvej/Brovejen). Denne analyse forelå i november Alle analyserne foreligger i rapportform, således at placeringsmulighederne for område A og B er analyseret i én rapport, og område C i en anden rapport. Rapporterne er disponeret og opbygget på samme måde, således at en umiddelbar sammenligning er mulig. Analyserapporterne belyser en lang række forhold, herunder bl.a. grundens egnethed (størrelse og udformning, udvidelsesmuligheder), tid, økonomi og trafikforhold m.v. I forbindelse med udarbejdelse af analysen af område C, har Svendborg Kommune inddraget det rådgivende firma Bascon A/S. Bascon har udarbejdet analyserapporten, og har som supplement hertil udarbejdet dels en 2. opinion for analyserne af område A og B. Bascon har endvidere indhentet udtalelse om jordbundsforhold i område Z ( Midtermosen ) som grundlag for en vurdering af dette areals egnethed for etablering af nyt stianlæg eller evt. vejforbindelse. Vedr. trafikforhold har Bascon samarbejdet med trafikplanlægningsfirma VIAtrafik. Bascon har endvidere gennemgået de 3 analyser med henblik på at uddrage de væsentligste fordele og ulemper, som er beskrevet som en del af nærværende beslutningsgrundlag. 8. november 2009

6 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 6 af 14 3 Fordele og ulemper ved område A, B og C De væsentligste informationer fra det samlede analysemateriale indgår i en samlet oversigt over fordele og ulemper ved de 3 placeringsmuligheder, vedlagt nærværende beslutningsgrundlag som bilag 1. Bascon vurderer følgende elementer for at være de væsentligste ved beslutning om skolens placering: Arealets anvendelsesmuligheder Trafikale konsekvenser Økonomi Tidsplan Disse 4 forhold er særskilt behandlet i de 4 efterfølgende afsnit. 8. november 2009

7 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 7 af 14 4 Arealets anvendelsesmuligheder For en bearbejdning og sammenligning af områderne, er der udarbejdet volumenstudie af de forskellige placeringsmuligheder. Volumenstudierne giver et billede af en mulig organisering på områderne uden at forholde sig til den arkitektoniske værdi. Den samme bygningskrop (så vidt muligt) med idrætsanlæg, legearealer og parkering er visualiseret i den aktuelle placering og giver anledning til afklaringer om særlige problematiske forhold på grunden, f.eks. om grundens udstrækning og form giver særlige uhensigtsmæssige bindinger på bygningens udformning etc. Volumenstudier er vedlagt dette beslutningsgrundlag som bilag 2. Volumenstudierne viser, at den største fleksibilitet i forbindelse med disponering af det samlede skoleanlæg herunder bygninger, parkerings- og færdselsarealer, legearealer og idrætsarealer opnås med en placering på område B. Området giver mange forskellige muligheder for disponering, og der er god plads til såvel legeog idrætsarealer. Placering i område A forudsætter som udgangspunkt, at skolen benytter de nye boldbaner, der i givet fald skal etableres i område B. Dette er den eneste mulighed for, at område A kan anvendes, idet områdets størrelse og form ikke giver fornuftig mulighed for at indrette idrætsplads. Når der forudsættes anvendelse af nye boldbaner i område B, er der fornuftige muligheder for i øvrigt at disponere området til skolebyggeri, parkerings- og færdselsarealer samt legearealer. Placering i område C giver kun i ringe grad frihed til at disponere skoleanlægget, da det område, der umiddelbart kan anvendes, kun lige akkurat opfylder behovet. Der må således forudsættes en stram disponering af arealet, såfremt alle faciliteterne skal kunne være der. Såfremt der inddrages områder indenfor strandbyggelinien til leg og ophold, vil det give større fleksibilitet til disponering af byggeriet. Arealer indenfor strandbyggelinien kan dog i udgangspunktet kun anvendes som de ligger, idet der ikke umiddelbart er mulighed for en landskabelig bearbejdning. Såfremt der ved udvælgelsen af placering lægges primær vægt på frie muligheder for disponering af skoleanlægget, herunder evt. udvidelsesmuligheder, vil område B være det mest fordelagtige og bør vælges. Såfremt der i stedet alene lægges vægt på, at skoleanlægget kan være indenfor arealet, kan der i højere grad vælges frit mellem de 3 placeringsmuligheder og andre parametre bør lægges til grund for udvælgelsen. 8. november 2009

8 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 8 af 14 5 Trafikforhold Placering af skolen i område C anses for at være den dårligste, trafikmæssige løsning sammenlignet med placering i område A og B. Problemerne med placeringen i område C er behandlet i VIA-trafiks trafikanalyse, hvor det bl.a. fremgår, at den trafiksikkerhedsmæssige situation for skolebørnene vil være dårligere sammenlignet med A og B, ligesom placeringen formodes at øge forældrekørslen, da skolen ligger direkte på vejen til Fyn. Placering af skolen i område B er i en række høringssvar betegnet som uhensigtsmæssig, da det vil forøge belastningen på gaderne i bymidten. I trafikanalysen anføres dog, at placeringen kan forventes at have den virkning, at omfanget af forældrekørsel reduceres, men at der dog bør foretages trafiksaneringstiltag på flere gader herunder Mosestræde og Søndervej. En placering af skolen i område A eller B vil betinge, at der etableres en belagt og belyst sti gennem Midtermosen, således at der bliver forbindelse imellem de to områder samt sikker skolevej til evt. skole i område B. Denne sti nødvendiggøres ikke af en placering i område C. Såfremt der ved udvælgelsen af placeringen lægges primær vægt påen trafiksikker skolevej for gående og cyklende børn bør placering A eller B vælges, mens placering C vil være en dårligere løsning. Såfremt det vurderes, at trafiksikkerheden er af mindre betydning, bør andre parametre lægges til grund for valget. 8. november 2009

9 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 9 af 14 6 Økonomi Prisen for selve skolebyggeriet antages ikke at være ikke afhængig af den valgte placering, idet der for alle 3 placeringsmuligheder skønnes at være svingende jordbundsforhold og gamle vandhuller, og at der, inden den endelige placering af byggeriet fastlægges, bør foretages jordbundsundersøgelser for at sikre normale funderingsforhold. Der imod vil valget af placeringsmulighed have betydning for hvilke afledte udgifter, der må påregnes som følge af skolebyggeriet. Økonomien for hver af de 3 placeringsmuligheder er behandlet i de respektive analyser. Den økonomiske oversigt for hver af de 3 placeringsmuligheder fremgår af nedenstående tabel. Beløbene er ekskl. moms. Emne Område A Område B Område C Skolebyggeri, samlet pris m² á kr Opgradering til energiklasse 1 10% Byggemodning: Kloakeringsbidrag 1 Parkeringsanlæg med 85 pladser Geologiske forundersøgelser Trafiksikkerhedsforanstaltninger Sti i Midtermosen Etablering af erstatningsfodboldbaner, nyt klubhus m.v Omlægning af naturgasledning Rejsning af erstatningsskov Omkostninger i alt ekskl. moms Det forudsættes for alle tre placeringsmuligheder, at det grundareal, af hvilket der skal betales kloakeringsbidrag, kan udmatrikuleres særskilt med en størrelse på m². 8. november 2009

10 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 10 af 14 Grundanskaffelse Samlet Det ses heraf, at etablering af skolen i område B er den billigste løsning, mens område C er ca. 10 mio. kr. dyrere og område A yderligere ca. 13 mio. kr. dyrere. Den procentvise afvigelse ved område B = 100%: Område A Område B Område C 113% 100% 106% 2 Er for område B og C medtaget med ejendomsvurderingssummen. Den endelige grundpris kendes først når der er opnået enighed eller ekspropriationsforretning er gennemført. Område A ejes af Svendborg Kommune, således at grundprisen for erhvervelse af jord til erstatningsfodboldbaner belaster posten Etablering af erstatningsforboldbaner, nyt klubhus m.v. med ejendomsvurderingssummen. 8. november 2009

11 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 11 af 14 7 Tidsplan Tidsplanen for gennemførelsen af skolebyggeriet er ikke afhængig af hvilket placering der vælges, men tidspunktet for, hvornår byggeriet kan igangsættes varierer for de forskellige placeringsmuligheder. For område A gælder, at der, inden skolebyggeriet skal igangsættes, må etableres nye fodboldbaner til Thurø Boldklub. Dette er behandlet i analysen af placeringsmulighed A. Det fremgår heraf, at der må påregnes en etableringstid for fodboldbanerne indtil ibrugtagning på ca. 3½ år fra beslutning, idet anlægget vil kræve lokalplan inden igangsætning. Forberedelserne for igangsætning af selve skolebyggeriet kan forløbe sideløbende med etableringen af boldbanerne, og kan gennemføres på ca. 2½ år såfremt der udbydes i totalentreprise, og ca. 3 år, såfremt der gennemføres udbud af rådgivning med efterfølgende udbud i hoved- eller fagentrepriser. Det kan på den baggrund konkluderes, at etablering af skolen i område A vil kræve ca. 1 år længere tid end etablering i område B eller C hvis byggeriet gennemføres i totalentreprise, og ca. ½ år længere hvis byggeriet gennemføres i hoved- eller fagentrepriser. Den forventede gennemførelsesperiode fra endelig beslutning om igangsætning til ibrugtagning af skolen for hver af de 3 områder ved henholdsvis totalentreprise og hoved- eller fagentrepriser fremgår af nedenstående tabel. Område A Område B Område C Totalentreprise 62 måneder 50 måneder 50 måneder Hoved-/fagentrepriser 66 måneder 60 måneder 60 måneder Det ses heraf, at den samlede etableringstid fra endelig beslutning til ibrugtagning er den samme og korteste for placeringsmulighed B og C, mens placeringsmulighed A kræver længere tid, uanset om de vælges udbud i totalentreprise eller udbud i hoved- eller fagentrepriser. Såfremt der ønskes den kortest mulige periode fra beslutning til ibrugtagning vil placeringsmulighed B eller C i kombination med totalentrepriseudbud være de mest optimale. Såfremt den samlede etableringstid ikke er af betydning, skal dette ikke indgå i beslutningen af placering, ligesom valget imellem udbud i totalentreprise eller hoved-/fagentreprise skal baseres på andre parametre end tiden. 8. november 2009

12 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 12 af 14 8 Sammenfatning Ved en samlet vurdering af de 3 placeringsmuligheder vil område B være bedst på parametrene anvendelsesmulighed, økonomi samt trafiksikkerhed (sammen med område A) og tid (sammen med område C). Område A vil være bedst på parameteren trafiksikkerhed (sammen med område B), næstbedst f.s.v.a. anvendelsesmulighed og dårligst på parametrene tid og økonomi. Område C vil være bedst på parameteren tid (sammen med område B), næstbedst f.s.v.a. økonomi og dårligst på parameteren anvendelsesmulighed og trafiksikkerhed. En samlet vurdering vil umiddelbart være, at Område B på grundlag af de behandlede parametre vil være den bedst egnede placering. 8. november 2009

13 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 13 af 14 9 Forslag til den videre proces Den politiske beslutning om skolens placering og igangsætning af processen foreligger ca. 1. marts Der engageres en bygherrerådgiver, der bistår i forbindelse med skolens visionsarbejde og sikrer, at visionerne omsættes til idéoplæg og efterfølgende byggeprogram for skolen 3. Bygherre i samarbejde med bygherrerådgiver vælger udbudsform. Eksempelvis udbydes byggeriet i totalentreprise i EU-udbud (krav). Eller som en Totalrådgivningsopgaven (projekteringsopgaven) og udbydes i EU-udbud (krav), evt. i form af en projektkonkurrence. På grundlag af totalrådgiverens projekt udbydes udførelsen i hoved- eller fagentrepriser i EU-udbud (krav). Skolens visionsarbejde igangsættes når den politiske beslutning om placering og igangsætning foreligger, og visionsarbejdet forudsættes at løbe over ca.10 måneder. Programmeringen kan iværksættes, når skolens visionsarbejde er så fremskredet, at det kan danne grundlag for beskrivelse af lokalebehov m.v. Der kan være et tidsmæssigt overlap. Lokalplanarbejdet kan igangsættes når programmeringen er så fremskredet, at byggeriets omfang og overordnede krav til udformning er fastlagt. Afhængig af det valgte område, skal der søges dispensation for særlige naturbeskyttelsesforhold. Hertil må forventes en behandlingstid på ca. ½ år. Evt. ekspropriationsforretning igangsættes. Hvis område C vælges skal naturgasinstallation flyttes, hvilket antages at tage ca. ½ år. Dette kan ikke ske før der foreligger lokalplan, og bør afvente endelig afklaring af grunderhvervelsen. 3 Såfremt byggeriet udbydes i totalentreprise vurderes bygherrerådgivningshonoraret at overstige Udbudsdirektivets tærskelværdi på ca. 1,5 mio. kr. Bygherrerådgivningsopgaven skal derfor enten udbydes i EU-udbud eller indkøbes blandt de firmaer, der har en SKI rammeaftale på bygherrerådgivning. Såfremt det sidste vælges, kan bygherrerådgiveren enten engageres direkte, eller der kan gennemføres et såkaldt mini-udbud. Såfremt det vælges at gennemføre udbud af totalrådgivningsopgaven (projekteringen), vurderes bygherrerådgivningshonoraret at ligge imellem 0,5 og 1,5 mio. kr. Bygherrerådgivningsopgaven skal derfor enten udbydes i henhold til Tilbudsloven eller indkøbes blandt de firmaer, der har en SKI rammeaftale på bygherrerådgivning. Såfremt det sidste vælges, kan bygherrerådgiveren enten engageres direkte, eller der kan gennemføres et såkaldt mini-udbud. 8. november 2009

14 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 14 af 14 Arkæologiske forundersøgelser, geotekniske undersøgelser samt forureningsundersøgelser iværksættes efter erhvervelse af grunden. Undersøgelserne varer ca. 2 mdr. Projektering af ca. 1 års varighed kan først endelig afsluttes når resultaterne af forundersøgelserne foreligger. Byggetiden er estimeret til 2 år. Denne kan om nødvendigt forceres med op til ca. ½ år, hvilket dog må forventes at påvirke prisen i opadgående retning. Bilag Bilag 1 Fordele og ulemper ved område A, B og C. Bilag 2 Volumenstudier af område A, B og C. j:\30xxx\30276 thurø skole - placeringsanalyse\06 projekt\beslutningsgrundlag thurø skole_ doc 8. november 2009

15 Bascon A/S Bygherrerådgivning Bilag 1 Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. 1 Emne Område A Område B Område C Placering Grundkøb og ekspropriering Grunden skal indeholde areal til skolebygning, indkørsel- og parkeringsanlæg, idræts- og legearealer samt evt. daginstitution og mulighed for udvidelse. Området omfatter et areal på ca m² inklusiv Thurø Hallen, beliggende mellem Eriksholmsvej og Rolf Krakes Vej. Fordel: Kommunen ejer grunden. Skolen får kort afstand til benyttelse af halfaciliteter. Skolen vil være centralt placeret i område A. Sammenlagt med arealet for idrætsfaciliteter på område B, vil denne placering give det største areal for skolen. Ulempe: Der er ikke mulighed for tilkøb af yderligere nærliggende areal. Skolen vil med denne placering være klemt inde mellem eksisterende bebyggelser, men samtidig også centralt placeret. Området omfatter et areal på ca m² beliggende ved Søndervej/Gambøtvej. Fordel: på grunden er der gode muligheder for etablering af lege- og idrætsfaciliteter. Ulempe: Hvis en ny skole placeres på dette areal, skal der købes ca m² grund til anlæg af skolen. Matriklerne er privat ejet og ekspropriering kan komme på tale. Lokalisering af legeområder i forhold til nærliggende boliger skal tilrettelægges så der opnås mindst mulig støj- og indbliksgener for boligerne Området omfatter et matrikelareal på ca m² beliggende mellem Brovejen og Eriksholmsvej, heraf har Svendborg Kommunes planafdeling afsat et areal på ca m² til det aktuelle område C. Fordel: Ingen umiddelbar støj og indkigsgener til naboer. Ulempe:Hvis en ny skole placeres på dette areal, skal der købes ca m² grund til anlæg af skolen. Matriklerne er privat ejet og ekspropriering kan komme på tale. På grunden er en M/R station beliggende (naturgas til thurø) Hovedgasledningen gennemløber området fra nord til syd og ligger parallelt med jorddiget. gasledningen skal omlægges, hvilket er en økonomisk fordyrelse af projektet. Ved etablering af en ny skole på dette område, skal der købes ca m² jord til erstatningsbaner til fodboldklubben, evt. på område B via Midtermosen. I områdets skovbevoksning skal der etableres et regnvandsbassin. Ligeledes skal der etableres en tilkørselsvej til hallen. Lokalisering af legeområder i forhold til nærliggende boliger skal tilrettelægges så der opnås mindst mulig støj- og indbliksgener mod boligerne Areal sammenligning Fordel: Placering i område A giver et samlet areal på ca m² til skolen (regnvandsbassin, etablering af vej samt eksisterende hal / parkering er fratrukket). Placeringen giver skolen mulighed for at benytte boldklubben erstatningsbaner på ca m² Fordel: Det tilgængelige mulige bebyggelsesareal (ikke indeholdt indenfor strandbeskyttelseslinjen) er i område B ca m². Fordel: Det tilgængelige mulige bebyggelsesareal (ikke indeholdt indenfor strandbeskyttelseslinjen) er m² i område C. Ulempe: Det vil sige at arealet er ca m² mindre end det tilgængelige areal i område B. Iht. den Sammenhængende Børn- og ungepolitik i Svendborg kommune placeres der en dagsinstitution i tilknytning til skolen. Skolen ønsker tættere samarbejde med Thurøs 2 integrerede daginstitutioner, beliggende Gambøtvej 2 og Bergmannsvej 64. Ulempe: Der er ikke tilstrækkeligt areal indenfor område A til rådighed for etablering af skole med tilknyttet daginstitution samt tilhørende udearealer og idrætsanlæg. Thurøs 2 eksisterende daginstitutionerne ligge i umiddelbar nærhed til område B, det vil besværliggøre et fysisk samarbejde med skolen og en evt. ny daginstitution på område A. Fordel: Gode muligheder for etablering af en daginstitution i nær tilknytning til skolen. Thurøs 2 integrerede daginstitutioner er begge placeret tæt ved område B, derfor vil der være gode fysiske rammer for samarbejdet med skolen og en evt. ny institution. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Fordel: Gode muligheder for etablering af en daginstitution i nær tilknytning til skolen. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Thurøs 2 eksisterende daginstitutionerne ligge i umiddelbar nærhed til område B, det vil besværliggøre et ønske om fysisk samarbejde med skolen og en evt. ny

16 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. Emne Område A Område B Område C 2 Fordel: Hvis idrætsanlæg placeres eks. på område B, vil der være mulighed for fornuftige forhold for både skole og daginstitution på område A. institution på område C. Det pædagogiske grundlag I forhold til indretning af læringsmiljøer skal den naturlige og kropslig dimension i undervisningen inddrages. Derfor ønskes rigelig udenomsplads og muligheder for indretning af ude miljøer og idrætsfaciliteter. Thurø Skole har fokus på det brede sundhedsbegreb og de naturvidenskabelige fag, ligesom der er overvejelser om, at skolen skal være idrætsskole. Ulempe: Der er begrænset udenomsplads da området er omkranset af boliger. Ønsket om en idrætsskole vil udelukkende kunne opfyldes ved benyttelse af erstatningsområder. Boldbane med tilhørende faciliteter flyttes til eks. område B med adgang via midtermosens stiforbindelser. Fordel: Ved flytning af idrætsanlæg skabes der gode udearealer på område A med gode muligheder for bevægelse. Med denne placering som idrætsskole vil der opnås direkte adgang til Thurø Hallens faciliteter. Yderligere udvidelse af idrætsfaciliteter kan ske på område B. Fordel: Kort afstand til Thurø hallens faciliteter via Midtermosens stiforbindelser ca. 500m. Der vil være gode muligheder for indretning af udemiljøer og idrætsfaciliteter, hvis disse ikke kræver fast anlæg og bygninger som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De store udearealer giver gode muligheder for bevægelse. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er ikke umiddelbart muligt at terrænregulere for etablering af boldbaner etc. indenfor strandbeskyttelseslinjen. Fordel: Kort afstand til Thurø hallens faciliteter. Afstand ca. 250 m. ved at krydse Erikholmsvej. Der vil være mulighed for at indrette udemiljøer og idrætsfaciliteter, hvis disse ikke kræver fast anlæg og bygninger som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De store udearealer giver gode muligheder for bevægelse. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er ikke umiddelbart muligt at terrænregulere for etablering af boldbaner etc. indenfor strandbeskyttelseslinjen. Natur og miljø Naturbeskyttede områder Vandindvinding, jordbundsforhold, jordforurening, kloak og spildevand Analyserne giver ikke anledning til særlige hensyn. Ulempe: Strandbeskyttelseslinje begrænser det disponible areal for placering af skole med tilhørende faste anlæg m.v. til ca m². Dette vurderes dog ikke at have nævneværdig indflydelse på en fleksibel og funktionel udnyttelse af grunden. Ulempe: Strandbeskyttelseslinje begrænser det disponible areal for placering af skole med tilhørende faste anlæg m.v. til ca m². Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt begrænsende for en fleksibel og funktionel udnyttelse af grunden. Trafik- og vejforhold Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordel: En rundkørsel vil have en trafiksikkerhedsmæssig god effekt i vejkrydset og være fartdæmpende på Bergmannvej og Erikholmsvej Bergmannvej øst for Brovejen aflastes i morgenmyldertiden med ca. 30%. Dette kan være tryghedsskabende. Elever fra boligområde 1 vil bo tæt på skolen og have direkte stiforbindelse. Elever fra boligområde 2 vil kunne færdes på mindre befærdede veje eller på stier på vej til og fra skole Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordel: Elever fra boligområde 1 vil have et sammenhængende stisystem mellem skole og hjem. Elever fra boligområde 2 vil kun færdes på mindre befærdede veje på vej til og fra skole. Elever fra boligområde 3 vil bo tæt på skolen. Afsætningstrafikken forventes at blive mindre end i dag som følge af tiltagene. Ulempe: Der vil køre ca. 265 køretøjer mellem kl.7 og 8 på Mosestræde imod ca. 100 i dag på grund af afsæt- Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordele: Bergmannsvej øst for Brovejen aflastes i morgenmyldretiden med ca. 30 %. Dette kan være tryghedsskabende. Elever fra boligområde 1 vil bo tæt på skolen og have direkte stiforbindelse. Elever fra boligområde 2 vil kun færdes på mindre befærdede veje eller på stier på vej og til og fra skole Ulempe: Skolen placeres uhensigtsmæssigt således, at Alle skolebørn skal krydse de mest trafikerede

17 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. Emne Område A Område B Område C 3 Ulemper: Det vil være utrygt at cykle og gå i den nye rundkørsel, som er meget trafikeret. Dette kan også medføre øgede mængder afsætningstrafik, primært fra boligområde 3. Der kan ske en stigning i afsætningstrafikken, da den nye skoleplacering er mere belejlig end den nuværende. Dette vil være mest sansynligt, hvis der ikke etableres stiforbindelse fra boligområde 1 og 2. ningstrafikkens ændrede rutevalg til skolen. Dette er imidlertid et højeste bud. Afsætningstrafikken forventes at være væsentlig mindre, såfremt de nævn de nævnte tiltag gennemføres (Jf. via trafikanalyse). Kun få skoleelever på cykel og til fods vil færdes på Mosestrædet. og uheldsbelastede veje i Thurø. Det vil være nødvendigt at for biltrafikken at krydse den dobbeltrettede sti på Brovejen for at komme til skolen. Dette er trafiksikkerhedsmæssigt ikke anbefalelsesværdigt. Det vil være mere utrygt at cykle end at gå, da elever skal færdes i krydset Brovejen/Bergmanns, som er meget trafikeret. Dette kan også medføre øgede mængder afsætningstrafik, primært fra boligområde 3. Der kan ske en stigning i afsætningstrafikken, da den nye placering er mere belejlig en den nuværende. Dette vil dog formentlig kun være tilfældet, såfremt den beskrevne stiforbindelse etableres. Tidsplan Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ulempe: Flytning af Hallens idrætsfaciliteter betyder en senere ibrugtagning. Økonomi Samlet anskaffelsessum kr. Forskellen i pris mellem Område A og Område B fremkommer hovedsaligt på grund af flytningen af boldbanerne. Samlet anskaffelsessum kr. Samlet anskaffelsessum kr. Forskellen i pris mellem Område B og Område C skyldes hovedsagelig grundprisen, udgifter til trafiksikkerhedsforanstaltninger, samt omlæg af naturgasledning og rejsning af erstatningsskov. Arkæologi I de områder der berøres vil der være behov for arkæologiske forundersøgelser. Sundhed I temaet Sund Mad og Bevægelse ønskes visionerne om, at børn og unge kan få et dagligt sundt måltid mad og gode muligheder for motion. Placeringerne giver ikke anledning til ændringer i skolens nuværende ordning med Skolekantinen.dk. Der vil kunne bringes mad ud. Skolens arbejde med Sundhedsråd mv. vil kunne fortsætte uændret.

18 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. 4 j:\30xxx\30276 thurø skole - placeringsanalyse\06 projekt\fordele og ulemper_skemaa.doc

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Ny skole på Thurø Analyse af placeringsmulighed - område C. 8. november 2009

Ny skole på Thurø Analyse af placeringsmulighed - område C. 8. november 2009 Ny skole på Thurø Analyse af placeringsmulighed - område C 8. november 2009 2 1 Forord...4 2 Resumé...5 2.1 Områderne...5 2.2 Sammenhængende Børn og Ungepolitik for Svendborg Kommune 2007-2012...7 2.3

Læs mere

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige. Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen Byggeprogram Udvidelse af Centerafdelingen på Sundhøjskolen 10. september 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Forudsætninger 2. Omfang 3. Grundforhold 4. Vejforhold 5. Rumkrav 6. Økonomi 7. Organisation 8. Konstruktioner

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3 Salg på pris og projekt UDBUD AF HELLIGKORSVEJ 3 Roskilde Kommune udbyder ejendommen Helligkorsvej 3, beliggende på Kildegårdsarealet centralt i Roskilde By. Der skal

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Grund til alment byggeprojekt i Lynge i Allerød Kommune

Grund til alment byggeprojekt i Lynge i Allerød Kommune Grund til alment byggeprojekt i Lynge i Allerød Kommune Allerød Kommune Allerød Kommune udbyder areal til almen bebyggelse i Lynge og tilhørende grundkapitalindskud til en boligorganisation, som ønsker

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 13-006

Dispensation fra lokalplan 13-006 Rasmus Wermuth Jensen Team anlæg rwj@silkeborg.dk 14. juli 2015 Dispensation fra lokalplan 13-006 Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan 13-006 til følgende: 1. Dispensation fra 5.4

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Ejendommen: Omfatter matr. nr. 1e, Ll. Dalby by, Hedensted, beliggende Dalbyvej 49, 8722 Hedensted. Offentlig vurdering udgør i alt kr.

Ejendommen: Omfatter matr. nr. 1e, Ll. Dalby by, Hedensted, beliggende Dalbyvej 49, 8722 Hedensted. Offentlig vurdering udgør i alt kr. Udbud af areal beliggende Dalbyvej 49, 8722 Hedensted Hedensted kommune ønsker hermed at udbyde et areal udlagt til boliger. Arealet ønskes bebygget med en blanding af almene familieboliger, alm. parcelhuse

Læs mere

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold:

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) 11-09-2010 Byggeprogram Indhold: 1. Indledning 2. Byggesagens organisation 3. Forudsætninger 4. Krav til byggeriet 5. Ønsker til byggeriet 6.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Notat vedrørende lokalplanforslag nr. 993 Thorsvej 6A -

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Notat vedrørende lokalplanforslag nr. 993 Thorsvej 6A - Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 26. oktober 2015 Til: Teknisk Udvalg 21, oktober 2015 Side 1 af 5 Notat vedrørende lokalplanforslag nr. 993 Thorsvej 6A - 1. Indhold Til mødet på Teknisk Udvalg

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ Østjylland

Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ Østjylland Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 21. maj 2015 Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ 1. Resume Aarhus Byråd

Læs mere

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektets titel: Byggeri af særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven Direktørområde: Børn og Unge Sagsnummer for kommissorium og projektbeskrivelse: 11/26245

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE Forslag til flytning af Fjordskolen nuværende afdelinger til Åbjerg 8b i Kruså Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september Bebyggelsesplan for Lystoftegård

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september Bebyggelsesplan for Lystoftegård Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september 2016 Bebyggelsesplan for Lystoftegård Dagsorden 1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...5 Tillæg nr. til Helsingør kommunes 15-rammer af nov. 1977....6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns

Læs mere