Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø Skole. 8. november 2009. Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Placeringsmuligheder Thurø Skole 8. november 2009 Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge

2 Rekvirent: Kunde: Sag: Svendborg kommune Svendborg kommune Thurø Skole placeringsanalyse. Beslutningsgrundlag Sagsnr Udført af: Bascon A/S Postboks 510 Åboulevarden Århus C Projektleder: Morten Strunge Tlf.: Fax:

3 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 3 af 14 Indhold 1 Indledning Baggrund Fordele og ulemper ved område A, B og C Arealets anvendelsesmuligheder Trafikforhold Økonomi Tidsplan Sammenfatning Forslag til den videre proces...13 Bilag 1: Skema, summarisk opgørelse af fordele og ulemper ved de 3 placeringsmuligheder Bilag 2: Volumenstudier på de 3 placeringsmuligheder 8. november 2009

4 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 4 af 14 1 Indledning Dette beslutningsgrundlag har til formål i en kort og overskuelig form at belyse konsekvenserne ved 3 forskellige muligheder for placering af en ny skole på Thurø, og således kunne lægges til grund for udarbejdelse af indstilling til en politisk beslutning herom. Beslutningsgrundlaget belyser kort de væsentligste konsekvenser ved valget af hver af de 3 placeringsmuligheder A, B og C som angivet på nedenstående luftfoto. Det angivne område Z er Midtermosen, hvor der i dag ligger en uoplyst grussti. Alt efter hvilket placeringsmulighed der vælges, kan det blive aktuelt at etablere en belyst sti med fast belægning, således at der skabes god forbindelse for gående og cyklende imellem områderne A og C. For område Z foreligger en indledende, geoteknisk vurdering af funderingsforholdene. 8. november 2009

5 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 5 af 14 2 Baggrund I marts 2008 blev der afholdt informationsmøde for borgerne på Thurø vedr. et planlagt skolebyggeri ved Thurø Hallen (område A). På baggrund af kommentarerne på mødet blev der truffet beslutning om at gennemføre en analyse af to placeringsmuligheder, område A (ved Thurø Hallen) og område B (ved Søndervej). Analyserne af placeringsmulighederne A og B forelå i december 2008, og blev som del af en borgerhøring præsenteret på et borgermøde på Thurø i januar Efterfølgende er der til Svendborg Kommune indkommet 24 høringssvar. Bl.a. på grundlag af høringen er der truffet beslutning om at gennemføre en analyse af endnu en placeringsmulighed, område C (ved Eriksholmsvej/Brovejen). Denne analyse forelå i november Alle analyserne foreligger i rapportform, således at placeringsmulighederne for område A og B er analyseret i én rapport, og område C i en anden rapport. Rapporterne er disponeret og opbygget på samme måde, således at en umiddelbar sammenligning er mulig. Analyserapporterne belyser en lang række forhold, herunder bl.a. grundens egnethed (størrelse og udformning, udvidelsesmuligheder), tid, økonomi og trafikforhold m.v. I forbindelse med udarbejdelse af analysen af område C, har Svendborg Kommune inddraget det rådgivende firma Bascon A/S. Bascon har udarbejdet analyserapporten, og har som supplement hertil udarbejdet dels en 2. opinion for analyserne af område A og B. Bascon har endvidere indhentet udtalelse om jordbundsforhold i område Z ( Midtermosen ) som grundlag for en vurdering af dette areals egnethed for etablering af nyt stianlæg eller evt. vejforbindelse. Vedr. trafikforhold har Bascon samarbejdet med trafikplanlægningsfirma VIAtrafik. Bascon har endvidere gennemgået de 3 analyser med henblik på at uddrage de væsentligste fordele og ulemper, som er beskrevet som en del af nærværende beslutningsgrundlag. 8. november 2009

6 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 6 af 14 3 Fordele og ulemper ved område A, B og C De væsentligste informationer fra det samlede analysemateriale indgår i en samlet oversigt over fordele og ulemper ved de 3 placeringsmuligheder, vedlagt nærværende beslutningsgrundlag som bilag 1. Bascon vurderer følgende elementer for at være de væsentligste ved beslutning om skolens placering: Arealets anvendelsesmuligheder Trafikale konsekvenser Økonomi Tidsplan Disse 4 forhold er særskilt behandlet i de 4 efterfølgende afsnit. 8. november 2009

7 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 7 af 14 4 Arealets anvendelsesmuligheder For en bearbejdning og sammenligning af områderne, er der udarbejdet volumenstudie af de forskellige placeringsmuligheder. Volumenstudierne giver et billede af en mulig organisering på områderne uden at forholde sig til den arkitektoniske værdi. Den samme bygningskrop (så vidt muligt) med idrætsanlæg, legearealer og parkering er visualiseret i den aktuelle placering og giver anledning til afklaringer om særlige problematiske forhold på grunden, f.eks. om grundens udstrækning og form giver særlige uhensigtsmæssige bindinger på bygningens udformning etc. Volumenstudier er vedlagt dette beslutningsgrundlag som bilag 2. Volumenstudierne viser, at den største fleksibilitet i forbindelse med disponering af det samlede skoleanlæg herunder bygninger, parkerings- og færdselsarealer, legearealer og idrætsarealer opnås med en placering på område B. Området giver mange forskellige muligheder for disponering, og der er god plads til såvel legeog idrætsarealer. Placering i område A forudsætter som udgangspunkt, at skolen benytter de nye boldbaner, der i givet fald skal etableres i område B. Dette er den eneste mulighed for, at område A kan anvendes, idet områdets størrelse og form ikke giver fornuftig mulighed for at indrette idrætsplads. Når der forudsættes anvendelse af nye boldbaner i område B, er der fornuftige muligheder for i øvrigt at disponere området til skolebyggeri, parkerings- og færdselsarealer samt legearealer. Placering i område C giver kun i ringe grad frihed til at disponere skoleanlægget, da det område, der umiddelbart kan anvendes, kun lige akkurat opfylder behovet. Der må således forudsættes en stram disponering af arealet, såfremt alle faciliteterne skal kunne være der. Såfremt der inddrages områder indenfor strandbyggelinien til leg og ophold, vil det give større fleksibilitet til disponering af byggeriet. Arealer indenfor strandbyggelinien kan dog i udgangspunktet kun anvendes som de ligger, idet der ikke umiddelbart er mulighed for en landskabelig bearbejdning. Såfremt der ved udvælgelsen af placering lægges primær vægt på frie muligheder for disponering af skoleanlægget, herunder evt. udvidelsesmuligheder, vil område B være det mest fordelagtige og bør vælges. Såfremt der i stedet alene lægges vægt på, at skoleanlægget kan være indenfor arealet, kan der i højere grad vælges frit mellem de 3 placeringsmuligheder og andre parametre bør lægges til grund for udvælgelsen. 8. november 2009

8 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 8 af 14 5 Trafikforhold Placering af skolen i område C anses for at være den dårligste, trafikmæssige løsning sammenlignet med placering i område A og B. Problemerne med placeringen i område C er behandlet i VIA-trafiks trafikanalyse, hvor det bl.a. fremgår, at den trafiksikkerhedsmæssige situation for skolebørnene vil være dårligere sammenlignet med A og B, ligesom placeringen formodes at øge forældrekørslen, da skolen ligger direkte på vejen til Fyn. Placering af skolen i område B er i en række høringssvar betegnet som uhensigtsmæssig, da det vil forøge belastningen på gaderne i bymidten. I trafikanalysen anføres dog, at placeringen kan forventes at have den virkning, at omfanget af forældrekørsel reduceres, men at der dog bør foretages trafiksaneringstiltag på flere gader herunder Mosestræde og Søndervej. En placering af skolen i område A eller B vil betinge, at der etableres en belagt og belyst sti gennem Midtermosen, således at der bliver forbindelse imellem de to områder samt sikker skolevej til evt. skole i område B. Denne sti nødvendiggøres ikke af en placering i område C. Såfremt der ved udvælgelsen af placeringen lægges primær vægt påen trafiksikker skolevej for gående og cyklende børn bør placering A eller B vælges, mens placering C vil være en dårligere løsning. Såfremt det vurderes, at trafiksikkerheden er af mindre betydning, bør andre parametre lægges til grund for valget. 8. november 2009

9 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 9 af 14 6 Økonomi Prisen for selve skolebyggeriet antages ikke at være ikke afhængig af den valgte placering, idet der for alle 3 placeringsmuligheder skønnes at være svingende jordbundsforhold og gamle vandhuller, og at der, inden den endelige placering af byggeriet fastlægges, bør foretages jordbundsundersøgelser for at sikre normale funderingsforhold. Der imod vil valget af placeringsmulighed have betydning for hvilke afledte udgifter, der må påregnes som følge af skolebyggeriet. Økonomien for hver af de 3 placeringsmuligheder er behandlet i de respektive analyser. Den økonomiske oversigt for hver af de 3 placeringsmuligheder fremgår af nedenstående tabel. Beløbene er ekskl. moms. Emne Område A Område B Område C Skolebyggeri, samlet pris m² á kr Opgradering til energiklasse 1 10% Byggemodning: Kloakeringsbidrag 1 Parkeringsanlæg med 85 pladser Geologiske forundersøgelser Trafiksikkerhedsforanstaltninger Sti i Midtermosen Etablering af erstatningsfodboldbaner, nyt klubhus m.v Omlægning af naturgasledning Rejsning af erstatningsskov Omkostninger i alt ekskl. moms Det forudsættes for alle tre placeringsmuligheder, at det grundareal, af hvilket der skal betales kloakeringsbidrag, kan udmatrikuleres særskilt med en størrelse på m². 8. november 2009

10 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 10 af 14 Grundanskaffelse Samlet Det ses heraf, at etablering af skolen i område B er den billigste løsning, mens område C er ca. 10 mio. kr. dyrere og område A yderligere ca. 13 mio. kr. dyrere. Den procentvise afvigelse ved område B = 100%: Område A Område B Område C 113% 100% 106% 2 Er for område B og C medtaget med ejendomsvurderingssummen. Den endelige grundpris kendes først når der er opnået enighed eller ekspropriationsforretning er gennemført. Område A ejes af Svendborg Kommune, således at grundprisen for erhvervelse af jord til erstatningsfodboldbaner belaster posten Etablering af erstatningsforboldbaner, nyt klubhus m.v. med ejendomsvurderingssummen. 8. november 2009

11 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 11 af 14 7 Tidsplan Tidsplanen for gennemførelsen af skolebyggeriet er ikke afhængig af hvilket placering der vælges, men tidspunktet for, hvornår byggeriet kan igangsættes varierer for de forskellige placeringsmuligheder. For område A gælder, at der, inden skolebyggeriet skal igangsættes, må etableres nye fodboldbaner til Thurø Boldklub. Dette er behandlet i analysen af placeringsmulighed A. Det fremgår heraf, at der må påregnes en etableringstid for fodboldbanerne indtil ibrugtagning på ca. 3½ år fra beslutning, idet anlægget vil kræve lokalplan inden igangsætning. Forberedelserne for igangsætning af selve skolebyggeriet kan forløbe sideløbende med etableringen af boldbanerne, og kan gennemføres på ca. 2½ år såfremt der udbydes i totalentreprise, og ca. 3 år, såfremt der gennemføres udbud af rådgivning med efterfølgende udbud i hoved- eller fagentrepriser. Det kan på den baggrund konkluderes, at etablering af skolen i område A vil kræve ca. 1 år længere tid end etablering i område B eller C hvis byggeriet gennemføres i totalentreprise, og ca. ½ år længere hvis byggeriet gennemføres i hoved- eller fagentrepriser. Den forventede gennemførelsesperiode fra endelig beslutning om igangsætning til ibrugtagning af skolen for hver af de 3 områder ved henholdsvis totalentreprise og hoved- eller fagentrepriser fremgår af nedenstående tabel. Område A Område B Område C Totalentreprise 62 måneder 50 måneder 50 måneder Hoved-/fagentrepriser 66 måneder 60 måneder 60 måneder Det ses heraf, at den samlede etableringstid fra endelig beslutning til ibrugtagning er den samme og korteste for placeringsmulighed B og C, mens placeringsmulighed A kræver længere tid, uanset om de vælges udbud i totalentreprise eller udbud i hoved- eller fagentrepriser. Såfremt der ønskes den kortest mulige periode fra beslutning til ibrugtagning vil placeringsmulighed B eller C i kombination med totalentrepriseudbud være de mest optimale. Såfremt den samlede etableringstid ikke er af betydning, skal dette ikke indgå i beslutningen af placering, ligesom valget imellem udbud i totalentreprise eller hoved-/fagentreprise skal baseres på andre parametre end tiden. 8. november 2009

12 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 12 af 14 8 Sammenfatning Ved en samlet vurdering af de 3 placeringsmuligheder vil område B være bedst på parametrene anvendelsesmulighed, økonomi samt trafiksikkerhed (sammen med område A) og tid (sammen med område C). Område A vil være bedst på parameteren trafiksikkerhed (sammen med område B), næstbedst f.s.v.a. anvendelsesmulighed og dårligst på parametrene tid og økonomi. Område C vil være bedst på parameteren tid (sammen med område B), næstbedst f.s.v.a. økonomi og dårligst på parameteren anvendelsesmulighed og trafiksikkerhed. En samlet vurdering vil umiddelbart være, at Område B på grundlag af de behandlede parametre vil være den bedst egnede placering. 8. november 2009

13 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 13 af 14 9 Forslag til den videre proces Den politiske beslutning om skolens placering og igangsætning af processen foreligger ca. 1. marts Der engageres en bygherrerådgiver, der bistår i forbindelse med skolens visionsarbejde og sikrer, at visionerne omsættes til idéoplæg og efterfølgende byggeprogram for skolen 3. Bygherre i samarbejde med bygherrerådgiver vælger udbudsform. Eksempelvis udbydes byggeriet i totalentreprise i EU-udbud (krav). Eller som en Totalrådgivningsopgaven (projekteringsopgaven) og udbydes i EU-udbud (krav), evt. i form af en projektkonkurrence. På grundlag af totalrådgiverens projekt udbydes udførelsen i hoved- eller fagentrepriser i EU-udbud (krav). Skolens visionsarbejde igangsættes når den politiske beslutning om placering og igangsætning foreligger, og visionsarbejdet forudsættes at løbe over ca.10 måneder. Programmeringen kan iværksættes, når skolens visionsarbejde er så fremskredet, at det kan danne grundlag for beskrivelse af lokalebehov m.v. Der kan være et tidsmæssigt overlap. Lokalplanarbejdet kan igangsættes når programmeringen er så fremskredet, at byggeriets omfang og overordnede krav til udformning er fastlagt. Afhængig af det valgte område, skal der søges dispensation for særlige naturbeskyttelsesforhold. Hertil må forventes en behandlingstid på ca. ½ år. Evt. ekspropriationsforretning igangsættes. Hvis område C vælges skal naturgasinstallation flyttes, hvilket antages at tage ca. ½ år. Dette kan ikke ske før der foreligger lokalplan, og bør afvente endelig afklaring af grunderhvervelsen. 3 Såfremt byggeriet udbydes i totalentreprise vurderes bygherrerådgivningshonoraret at overstige Udbudsdirektivets tærskelværdi på ca. 1,5 mio. kr. Bygherrerådgivningsopgaven skal derfor enten udbydes i EU-udbud eller indkøbes blandt de firmaer, der har en SKI rammeaftale på bygherrerådgivning. Såfremt det sidste vælges, kan bygherrerådgiveren enten engageres direkte, eller der kan gennemføres et såkaldt mini-udbud. Såfremt det vælges at gennemføre udbud af totalrådgivningsopgaven (projekteringen), vurderes bygherrerådgivningshonoraret at ligge imellem 0,5 og 1,5 mio. kr. Bygherrerådgivningsopgaven skal derfor enten udbydes i henhold til Tilbudsloven eller indkøbes blandt de firmaer, der har en SKI rammeaftale på bygherrerådgivning. Såfremt det sidste vælges, kan bygherrerådgiveren enten engageres direkte, eller der kan gennemføres et såkaldt mini-udbud. 8. november 2009

14 Bascon A/S Placeringsmuligheder Thurø skole Beslutningsgrundlag. Side 14 af 14 Arkæologiske forundersøgelser, geotekniske undersøgelser samt forureningsundersøgelser iværksættes efter erhvervelse af grunden. Undersøgelserne varer ca. 2 mdr. Projektering af ca. 1 års varighed kan først endelig afsluttes når resultaterne af forundersøgelserne foreligger. Byggetiden er estimeret til 2 år. Denne kan om nødvendigt forceres med op til ca. ½ år, hvilket dog må forventes at påvirke prisen i opadgående retning. Bilag Bilag 1 Fordele og ulemper ved område A, B og C. Bilag 2 Volumenstudier af område A, B og C. j:\30xxx\30276 thurø skole - placeringsanalyse\06 projekt\beslutningsgrundlag thurø skole_ doc 8. november 2009

15 Bascon A/S Bygherrerådgivning Bilag 1 Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. 1 Emne Område A Område B Område C Placering Grundkøb og ekspropriering Grunden skal indeholde areal til skolebygning, indkørsel- og parkeringsanlæg, idræts- og legearealer samt evt. daginstitution og mulighed for udvidelse. Området omfatter et areal på ca m² inklusiv Thurø Hallen, beliggende mellem Eriksholmsvej og Rolf Krakes Vej. Fordel: Kommunen ejer grunden. Skolen får kort afstand til benyttelse af halfaciliteter. Skolen vil være centralt placeret i område A. Sammenlagt med arealet for idrætsfaciliteter på område B, vil denne placering give det største areal for skolen. Ulempe: Der er ikke mulighed for tilkøb af yderligere nærliggende areal. Skolen vil med denne placering være klemt inde mellem eksisterende bebyggelser, men samtidig også centralt placeret. Området omfatter et areal på ca m² beliggende ved Søndervej/Gambøtvej. Fordel: på grunden er der gode muligheder for etablering af lege- og idrætsfaciliteter. Ulempe: Hvis en ny skole placeres på dette areal, skal der købes ca m² grund til anlæg af skolen. Matriklerne er privat ejet og ekspropriering kan komme på tale. Lokalisering af legeområder i forhold til nærliggende boliger skal tilrettelægges så der opnås mindst mulig støj- og indbliksgener for boligerne Området omfatter et matrikelareal på ca m² beliggende mellem Brovejen og Eriksholmsvej, heraf har Svendborg Kommunes planafdeling afsat et areal på ca m² til det aktuelle område C. Fordel: Ingen umiddelbar støj og indkigsgener til naboer. Ulempe:Hvis en ny skole placeres på dette areal, skal der købes ca m² grund til anlæg af skolen. Matriklerne er privat ejet og ekspropriering kan komme på tale. På grunden er en M/R station beliggende (naturgas til thurø) Hovedgasledningen gennemløber området fra nord til syd og ligger parallelt med jorddiget. gasledningen skal omlægges, hvilket er en økonomisk fordyrelse af projektet. Ved etablering af en ny skole på dette område, skal der købes ca m² jord til erstatningsbaner til fodboldklubben, evt. på område B via Midtermosen. I områdets skovbevoksning skal der etableres et regnvandsbassin. Ligeledes skal der etableres en tilkørselsvej til hallen. Lokalisering af legeområder i forhold til nærliggende boliger skal tilrettelægges så der opnås mindst mulig støj- og indbliksgener mod boligerne Areal sammenligning Fordel: Placering i område A giver et samlet areal på ca m² til skolen (regnvandsbassin, etablering af vej samt eksisterende hal / parkering er fratrukket). Placeringen giver skolen mulighed for at benytte boldklubben erstatningsbaner på ca m² Fordel: Det tilgængelige mulige bebyggelsesareal (ikke indeholdt indenfor strandbeskyttelseslinjen) er i område B ca m². Fordel: Det tilgængelige mulige bebyggelsesareal (ikke indeholdt indenfor strandbeskyttelseslinjen) er m² i område C. Ulempe: Det vil sige at arealet er ca m² mindre end det tilgængelige areal i område B. Iht. den Sammenhængende Børn- og ungepolitik i Svendborg kommune placeres der en dagsinstitution i tilknytning til skolen. Skolen ønsker tættere samarbejde med Thurøs 2 integrerede daginstitutioner, beliggende Gambøtvej 2 og Bergmannsvej 64. Ulempe: Der er ikke tilstrækkeligt areal indenfor område A til rådighed for etablering af skole med tilknyttet daginstitution samt tilhørende udearealer og idrætsanlæg. Thurøs 2 eksisterende daginstitutionerne ligge i umiddelbar nærhed til område B, det vil besværliggøre et fysisk samarbejde med skolen og en evt. ny daginstitution på område A. Fordel: Gode muligheder for etablering af en daginstitution i nær tilknytning til skolen. Thurøs 2 integrerede daginstitutioner er begge placeret tæt ved område B, derfor vil der være gode fysiske rammer for samarbejdet med skolen og en evt. ny institution. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Fordel: Gode muligheder for etablering af en daginstitution i nær tilknytning til skolen. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Thurøs 2 eksisterende daginstitutionerne ligge i umiddelbar nærhed til område B, det vil besværliggøre et ønske om fysisk samarbejde med skolen og en evt. ny

16 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. Emne Område A Område B Område C 2 Fordel: Hvis idrætsanlæg placeres eks. på område B, vil der være mulighed for fornuftige forhold for både skole og daginstitution på område A. institution på område C. Det pædagogiske grundlag I forhold til indretning af læringsmiljøer skal den naturlige og kropslig dimension i undervisningen inddrages. Derfor ønskes rigelig udenomsplads og muligheder for indretning af ude miljøer og idrætsfaciliteter. Thurø Skole har fokus på det brede sundhedsbegreb og de naturvidenskabelige fag, ligesom der er overvejelser om, at skolen skal være idrætsskole. Ulempe: Der er begrænset udenomsplads da området er omkranset af boliger. Ønsket om en idrætsskole vil udelukkende kunne opfyldes ved benyttelse af erstatningsområder. Boldbane med tilhørende faciliteter flyttes til eks. område B med adgang via midtermosens stiforbindelser. Fordel: Ved flytning af idrætsanlæg skabes der gode udearealer på område A med gode muligheder for bevægelse. Med denne placering som idrætsskole vil der opnås direkte adgang til Thurø Hallens faciliteter. Yderligere udvidelse af idrætsfaciliteter kan ske på område B. Fordel: Kort afstand til Thurø hallens faciliteter via Midtermosens stiforbindelser ca. 500m. Der vil være gode muligheder for indretning af udemiljøer og idrætsfaciliteter, hvis disse ikke kræver fast anlæg og bygninger som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De store udearealer giver gode muligheder for bevægelse. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er ikke umiddelbart muligt at terrænregulere for etablering af boldbaner etc. indenfor strandbeskyttelseslinjen. Fordel: Kort afstand til Thurø hallens faciliteter. Afstand ca. 250 m. ved at krydse Erikholmsvej. Der vil være mulighed for at indrette udemiljøer og idrætsfaciliteter, hvis disse ikke kræver fast anlæg og bygninger som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. De store udearealer giver gode muligheder for bevægelse. Ulempe: Udbygningsmulighederne med fast anlæg og bygninger begrænser sig til området udenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er ikke umiddelbart muligt at terrænregulere for etablering af boldbaner etc. indenfor strandbeskyttelseslinjen. Natur og miljø Naturbeskyttede områder Vandindvinding, jordbundsforhold, jordforurening, kloak og spildevand Analyserne giver ikke anledning til særlige hensyn. Ulempe: Strandbeskyttelseslinje begrænser det disponible areal for placering af skole med tilhørende faste anlæg m.v. til ca m². Dette vurderes dog ikke at have nævneværdig indflydelse på en fleksibel og funktionel udnyttelse af grunden. Ulempe: Strandbeskyttelseslinje begrænser det disponible areal for placering af skole med tilhørende faste anlæg m.v. til ca m². Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt begrænsende for en fleksibel og funktionel udnyttelse af grunden. Trafik- og vejforhold Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordel: En rundkørsel vil have en trafiksikkerhedsmæssig god effekt i vejkrydset og være fartdæmpende på Bergmannvej og Erikholmsvej Bergmannvej øst for Brovejen aflastes i morgenmyldertiden med ca. 30%. Dette kan være tryghedsskabende. Elever fra boligområde 1 vil bo tæt på skolen og have direkte stiforbindelse. Elever fra boligområde 2 vil kunne færdes på mindre befærdede veje eller på stier på vej til og fra skole Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordel: Elever fra boligområde 1 vil have et sammenhængende stisystem mellem skole og hjem. Elever fra boligområde 2 vil kun færdes på mindre befærdede veje på vej til og fra skole. Elever fra boligområde 3 vil bo tæt på skolen. Afsætningstrafikken forventes at blive mindre end i dag som følge af tiltagene. Ulempe: Der vil køre ca. 265 køretøjer mellem kl.7 og 8 på Mosestræde imod ca. 100 i dag på grund af afsæt- Der tages udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger og anbefalede tiltag, som er beskrevet i trafikanalysen fra Via og i analyse rapporten fra Bascon. Fordele: Bergmannsvej øst for Brovejen aflastes i morgenmyldretiden med ca. 30 %. Dette kan være tryghedsskabende. Elever fra boligområde 1 vil bo tæt på skolen og have direkte stiforbindelse. Elever fra boligområde 2 vil kun færdes på mindre befærdede veje eller på stier på vej og til og fra skole Ulempe: Skolen placeres uhensigtsmæssigt således, at Alle skolebørn skal krydse de mest trafikerede

17 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. Emne Område A Område B Område C 3 Ulemper: Det vil være utrygt at cykle og gå i den nye rundkørsel, som er meget trafikeret. Dette kan også medføre øgede mængder afsætningstrafik, primært fra boligområde 3. Der kan ske en stigning i afsætningstrafikken, da den nye skoleplacering er mere belejlig end den nuværende. Dette vil være mest sansynligt, hvis der ikke etableres stiforbindelse fra boligområde 1 og 2. ningstrafikkens ændrede rutevalg til skolen. Dette er imidlertid et højeste bud. Afsætningstrafikken forventes at være væsentlig mindre, såfremt de nævn de nævnte tiltag gennemføres (Jf. via trafikanalyse). Kun få skoleelever på cykel og til fods vil færdes på Mosestrædet. og uheldsbelastede veje i Thurø. Det vil være nødvendigt at for biltrafikken at krydse den dobbeltrettede sti på Brovejen for at komme til skolen. Dette er trafiksikkerhedsmæssigt ikke anbefalelsesværdigt. Det vil være mere utrygt at cykle end at gå, da elever skal færdes i krydset Brovejen/Bergmanns, som er meget trafikeret. Dette kan også medføre øgede mængder afsætningstrafik, primært fra boligområde 3. Der kan ske en stigning i afsætningstrafikken, da den nye placering er mere belejlig en den nuværende. Dette vil dog formentlig kun være tilfældet, såfremt den beskrevne stiforbindelse etableres. Tidsplan Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ibrugtagning vurderes at kunne ske ved årsskiftet Ulempe: Flytning af Hallens idrætsfaciliteter betyder en senere ibrugtagning. Økonomi Samlet anskaffelsessum kr. Forskellen i pris mellem Område A og Område B fremkommer hovedsaligt på grund af flytningen af boldbanerne. Samlet anskaffelsessum kr. Samlet anskaffelsessum kr. Forskellen i pris mellem Område B og Område C skyldes hovedsagelig grundprisen, udgifter til trafiksikkerhedsforanstaltninger, samt omlæg af naturgasledning og rejsning af erstatningsskov. Arkæologi I de områder der berøres vil der være behov for arkæologiske forundersøgelser. Sundhed I temaet Sund Mad og Bevægelse ønskes visionerne om, at børn og unge kan få et dagligt sundt måltid mad og gode muligheder for motion. Placeringerne giver ikke anledning til ændringer i skolens nuværende ordning med Skolekantinen.dk. Der vil kunne bringes mad ud. Skolens arbejde med Sundhedsråd mv. vil kunne fortsætte uændret.

18 Bascon A/S Bygherrerådgivning Beslutningsgrundlag. Placeringsmuligheder Thurø skole, fordele og ulemper. 4 j:\30xxx\30276 thurø skole - placeringsanalyse\06 projekt\fordele og ulemper_skemaa.doc

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG

Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG Århus Kommune Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG Second Opinion November 2007 Århus Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 2. SAMMENFATNING... 4 2.1 Planforhold... 5 2.2 Trafik en infrastruktur,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober 2014. Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl. 08.30 10.30. Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd 24. september 2010 Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Konkurrencens baggrund... 1 2

Læs mere

Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18.

Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18. Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18. december 2002 Juni 2003 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfatningsrapport Indhold 1. Indhold 3 5. Forhold omkring betalingsanlæg 18 5.1. Teknisk løsning og organisering m.v. 18 2. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 02.03.2010 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Sags ID 2010-2380: Forslag til KPÆ 2010.03. Boligområde

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere