Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007"

Transkript

1 2/16/07 8:29 jkj Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens indlæg i forbindelse med de foreslåede nye vedtægter. 3. Forhandling og afstemning om de fremlagte nye vedtægter 4. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent John Korsø Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne for klubben. Det oplystes at der på generalforsamlingen deltog 164 medlemmer, der incl. fuldmagter repræsenterede 212 stemmer ud af i alt 1139 stemmeberettigede medlemmer. Ad 2. Formandens indlæg i forbindelse med de foreslåede nye vedtægter Peter Windfeld oplyste, at det ikke havde været nogen let operation at modernisere vedtægterne. Siden sidste sommer havde der ikke været bestyrelsesmøder, hvor de ikke havde været til debat. Og herudover havde forretningsudvalget vendt og drejet hvert eneste bogstav. Der havde været nætter og dage op til generalforsamlingen, hvor Peter Windfeld havde ønsket, at de blot var blevet ved med at reparere på de gamle vedtægter år efter år. Heldigvis havde der undervejs været mange konstruktive input fra medlemmerne, som der efter bedste evne og overbevisning er søgt taget hensyn til. Det fortalte også bare, at en fornyelse var tiltrængt. Peter Windfeld håbede, at bestyrelsen havde fået vedtægterne skåret til på en sådan måde, at der kunne opnås et resultat uden for mange sværdslag, ganske enkelt fordi, at netop vedtægterne i en forening bør have størst mulig positiv opbakning.

2 Erik Jørgensen har været 100 % primus motor i tilblivelsen af det oplæg, der er lagt frem og han har tålmodigt besvaret mange breve og mails, så Peter Windfeld turde ikke tænke på, hvor mange timer og dage Erik Jørgensen havde lagt i det arbejde. Peter Windfeld overgav herefter ordet til klubbens næstformand, formand for økonomiudvalget og forretningsudvalget Erik Jørgensen. Erik Jørgensen oplyste, at de fremsendte vedtægtsforslag, der skulle danne grundlag for forhandlingerne på generalforsamlingen, løbende var blevet tilrettet, bl.a. ud fra den debat der havde været via hjemmesiden, og der var stadig rettelser efter at vedtægtsforslaget var sendt ud til medlemmerne. Erik Jørgensen gennemgik herefter vedtægtsforslaget efter dets opbygning med de kommentarer og ændringer, der var i forhold til de nuværende gældende vedtægter. Ændringerne og bemærkningerne fremgik af det materiale, der var sendt ud til medlemmerne med indkaldelsen. Bestyrelsen havde derudover en tilføjelse til 3 vedr. kontingenter og indskud, der havde givet anledning til en del debat omkring nedlæggelse af kategorien aktive seniorer o/67 år. Bestyrelsen havde derfor taget bekræftende til genmæle og tiltrådt det af Kai Holm fremsatte forslag om ændring af 3 stk. 1 således, at kategorien aktive seniorer o/67 år opretholdes. Det var imidlertid bestyrelsens opfattelse, at medlemskategorierne long distance og ugedag ikke burde opretholdes. Dirigenten konstaterede at dette dagsordenspunkt herefter var udtømt. Ad 3. Forhandling og afstemning om de fremlagte nye vedtægter Dirigenten redegjorde med henvisning til den netop foretagne gennemgang af hovedindholdet af bestyrelsens ændringsforslag og meddelte, at det ville være hensigtsmæssigt, da forslaget bestod af mange enkeltelementer, at man på generalforsamlingen behandlede hver paragraf for sig med henblik på indledningsvis at få afklaret om og i bekræftende i hvilket omfang de enkelte paragraffer gav anledning til eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag fra forsamlingen, således at var dette ikke tilfældet kunne en behandling af sådanne dele af de nye vedtægtsforslag ske først med henblik på at generalforsamlingen herefter kunne foretage en individuel og særskilt behandling af de dele af vedtægtsforslaget i relation til hvilke der enten var bemærkninger eller ændringsforslag fra forsamlingen. Dirigenten bragte i lyset heraf i forslag, at dirigenten ville foretage en summarisk gennemgang af hver paragraf i vedtægtsforslaget og anmode forsamlingen om at markere om den enkelte bestemmelse gav anledning til enten bemærkninger eller ændringsforslag, idet dirigenten i så tilfælde ville udsætte behandlingen af hver af sådanne paragraffer indtil dirigentens summariske gennemgang af samtlige paragraffer var afsluttet. På dirigentens forespørgsel om hvorvidt generalforsamlingen kunne tilslutte sig dirigentens forslag til behandlingen af de enkelte ændringsforslag var der ikke bemærkninger fra

3 generalforsamlingen og dirigenten meddelte herefter, at såfremt der ikke nu fremkom indsigelser overfor dirigentens forslag til behandlingsmåden ville dette af dirigenten blive taget som udtryk for at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig dirigentens forslag til behandlingsmåden i relation til ændringsforslaget. Dirigenten foretog herefter en summarisk gennemgang af de hver enkelte paragraffer i vedtægtsændringsforslaget og konstaterede herefter følgende: 3 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer om at satserne for skabsleje og greenfee kan fastsættes af bestyrelsen mod tidligere at være en generalforsamlingsbeslutning forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig forslaget, der herefter var vedtaget med 3 stk. 5 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter kategoribetegnelsen alene afhænger af vedtagelsen i 3 stk. 1 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 8 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter medlemmer over 18 år kan overgå til passivt medlemskab i op til 5 år i stedet for som tidligere 2 år forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

4 6 stk. 1 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter sætningen tildelte spilleretter i første linie udgik forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter ændring af kategoribetegnelsen alene afhænger alene af vedtagelsen af 3 stk. 1 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 6 I relation til den foreslåede ændring, hvorefter bestemmelsen om at klubben alene tegnes af formanden ændres, således at ordet alene udgår forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 9

5 I relation til de foreslåede ændringer i relation til optagelse af lån over 1 år. hvor der tilføjes i alt pr. år forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 8 I relation til de foreslåede ændringer, der alene repræsenterede en konkretisering i paragraffen, forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 2 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter indkaldelse til generalforsamling sker via hjemmeside, opslag i klubhuset og ved skriftlig indkaldelse, i stedet for som hidtil via klubbladet, forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 7 I relation til de foreslåede ændringer, de alene repræsenterede en omformulering af paragraffen forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

6 10 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer om at driftsbudget og investeringsbudget skal foreligge for 2 år på generalforsamlingen forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 11 stk. 4 I relation til den foreslåede ændringer, der repræsenterede en konkretisering ved tilføjelse af ordet stk. 8 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 11 stk. 6 I relation til den foreslåede ændring oplyste dirigenten, at bestyrelsen efter anbefaling fra ham havde taget til efterretning, at vedtægterne bør træde i kraft fremadrettet og ikke med tilbagevirkende kraft, hvilket betød en ændring i forhold til den aktuelle formulering. Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag..

7 Herefter fortsatte behandlingen af de dele af forslaget til ændrede vedtægter, som efter dirigentens indledende summariske gennemgang havde givet anledning til tilkendegivelser fra generalforsamlingen om at der til de enkelte paragraffer enten forelå bemærkninger eller ændringsforslag. Dirigenten påbegyndte herefter behandlingen af følgende paragraffer i nedennævnte rækkefølge: 1 stk. 3 I relation til den foreslåede ændring hvorefter klubben skal være medlem af DGU og den lokale idrætsunion bemærkede Rene Anneberg, at i forbindelse med kommunesammenlægningen vil der være en ny lokal idrætsunion, som klubben skal melde sig ind i. Han havde tidligere været medlem af en tennisforening og kendte vigtigheden af, at vi deltog aktivt i dette foreningsarbejde. Rene Anneberg tilkendegav samtidig sin utilfredshed med, at Erik Jørgensen alene udtrykte, at den lokale idrætsunion var en organisation, klubben var medlem af, og hvorfra der kom en del informationer, men ikke deltog aktivt i. Erik Jørgensen kommenterede alene, at der i DGU`s forslag til vedtægter står, at man skal være medlem af den lokale idrætsorganisation. Dirigenten forespurgte om Rene Anneberg ønskede en afstemning om bestyrelsens forslag til 1, stk. 3, hvilket han frafaldt. Dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 2 stk. 3 I relation til den foreslåede ændring hvorefter medlemsbegrænsningen på 1000 medlemmer er præciseret til 2 kategorier havde Kai Holm fremsat et ændringsforslag om, at medlemsbegrænsningen ændredes til 800 i aldersgruppen 25 år til 67 år. Kai Holm bemærkede, at der ikke var tvivl om at klubben trængte til flere penge, og med hans forslag kunne der blive en hel del flere medlemmer over 67 år til at betale. Han mente, at der var ca. 25 der går over i gruppen over 67 år og dermed ville give plads til nye medlemmer under 67 år. Der er masser af plads på banen, så lad medlemsantallet over 67 stige og begræns medlemsantallet for medlemmer under 67 år, der bla. gerne vil spille om lørdagen.

8 Dirigenten henviste til det fremlagte ændringsforslag og spurgte til, om der var andre der havde bemærkninger hertil. Michael Gosham bemærkede, at han bare havde bemærkninger til læsbarheden i vedtægterne, da man skal om på den næste side for at se kategorierne. Carlton Madelair bemærkede, at han mente, at der i det oprindelige forslag var et forslag om, at kategorien o/67 år skulle nedlægges, men at dette var frafaldet, så der nu bare er kontingentet der skal fastsættes. Bente Saltorp bemærkede, at hun støttede Kai Holms forslag. Hun undrede sig samtidig over, at kategorien ugedagsmedlemmer var udtaget, idet man for år tilbage havde vedtaget, at denne gruppe skulle have lov at dø i fred og mente, at denne kategori skulle sættes ind igen. Dirigenten bemærkede at longdistance og ugedagsmedlemmer efter bestyrelsens tilkendegivelser var med i kategori A. Henriette Lund oplyste, at hun var ugedagsmedlem og ikke spillede i weekenden. Hun var pensionist og havde kun sin egen indtægt. Hun henviste til at de kun var 14 ugedagsmedlemmer, og hun havde set at begrundelsen fra bestyrelsen for at nedlægge kategorien var at lette administrationen. Hvis kategorien blev nedlagt kunne det betyde, at hun blev nødt til at melde sig ud, og hun håbede derfor, at kategorien ugedagsmedlem kunne få lov til at bestå. Dirigenten henstillede til, at man behandlede 2 stk. 3 først og gemte de sidste indlæg til generalforsamlingen nåede til behandlingen af 3. Hans Jørgen Brørup spurgte til, hvor mange medlemmer mellem 67 og 80 år vi kunne komme op på, idet han mente at det kunne blive et betydeligt antal. Louise Lange spurgte til, hvor mange medlemmer kategori A og D har. Tobias Broch bemærkede, at klubben bliver ældre og ældre og gruppen mellem 25 år og 67 år bliver uændret. Han spurgte til om klubben har behov for det. Erik Jørgensen oplyste, at bestyrelsen havde regnet på Kai Holms forslag. I dag er der 241 medlemmer mellem 67 og 80 og dette ville ud fra Kai Holms forslag om en medlemsbegrænsning på 800 for aldersgruppen år umiddelbart give plads til 37 nye medlemmer direkte fra ventelisten. Der vil samtidig kunne forventes, at vi bliver flere og flere, bl.a. er der 42 medlemmer, der bliver 67 i 2007 og 33 i Til sammenligning er der kun henholdsvis 11 og 10, der bliver 80 år de næste to år. Der vil således ske en medlemsophobning i aldersgruppen år. I dag har vi kontrol over hvor mange vi er, men det fremlagte forslag, har vi ingen styring. Bl.a. vil de på venteliste, der er over 67 år kunne komme direkte ind. Vi ønsker ikke at miste kontrollen over hvor mange medlemmer, der skal være i klubben. Dirigenten bemærkede, at han fandt det nødvendigt her at give forsamlingen information om, at bestyrelsen nu havde tilkendegivet overfor dirigenten, at bestyrelsen var indforstået

9 med at lade kategorien ugedagsmedlemmer bestå som hidtil i vedtægterne og etablere en separat kategori til denne igen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis der skulle foretages en afstemning. I første omgang skulle der stemmes om antallet af medlemmer i 2 stk. 3 skulle begrænset til 800 og dermed Kai Holms ændringsforslag. Kai Holm bemærkede igen, at for at få flere penge i kassen må vi have flere medlemmer og det er medlemsgruppen på årige der begrænses, som har svært ved at komme til at spille. Peter Windfeld oplyste, at det er rigtigt, at man skal forholde sig til det at få flere penge, men det er på bekostning af, at flere og flere over 67 år kommer ind, og det er ikke attraktivt. Vi taler om et antal, der kan eskalere voldsomt. Vores bane er ikke overbelastet, men dem der forlader os spiller ikke så meget. De nye spillere der kommer ind spiller derimod rigtig meget. Der er også et kapacitetsproblem med hensyn til parkeringspladser, træning m.m., som vi skal tage hensyn til. Nogle dage er vi i forvejen over denne kapacitetsgrænse. Dirigenten konstaterede herefter at der, til bestyrelsens forslag med de ændringer til hertil, som bestyrelsen, jfr. ovenfor, havde tilkendegivet at være indforstået med at indsætte i dette, herudover fortsat forelå et ændringsforslag hertil fra Kai Holm om medlemsbegrænsning på 800 for årige, således at dette ændringsforslag skulle erstatte bestyrelsens forslag om medlemsbegrænsning på 1000 for årige. Dirigenten meddelte, at proceduren for behandlingen af dette ændringsforslag var den at der først ville blive gennemført en afstemning hvor der med simpel majoritet blandt de tilstedeværende stemmer skulle afgøres om der var flertal for, at ændringsforslaget kunne nyde fremme og dermed skulle indarbejdes i bestyrelsens forslag. Førte en sådan afstemning til, at der ikke var simpel majoritet for ændringsforslaget var dette bortfaldet, medens var der simpel majoritet herfor skulle generalforsamlingen herefter, i overensstemmelse med de eksisterende vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer, om nødvendigt foretage en afstemning om det således herigennem ændrede forslag til vedtægtsændringer. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om ændringsforslaget og generalforsamlingen suspenderedes midlertidigt medens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 152 stemte imod det af Kai Holm stillede ændringsforslag, medens 60 stemte for dette og dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke blandt samtlige afgivne stemmer var simpel majoritet for ændringsforlaget, der således herefter var bortfaldet. Dirigenten meddelte herefter, at der i relation til 2, stk. 3 herefter henstod bestyrelsens forslag med de hertil i relation hertil tilkendegivne ændringer omkring opretholdelse af forskellige kategorier, herunder kategori A (aktive voksne) kategori D (Aktive seniorer),

10 og kategori F (Ugedagsmedlemmer) med en samlet begrænsning i disse kategorier til 1000 medlemmer. Bestyrelsens således ændrede forslag blev, da der ikke blev fremsat ønske om skriftlig afstemning vedtaget ved håndsoprækning, idet dirigenten konstaterede, at for forslaget stemte et overvældende flertal på mere end 2/3 af de afgivne stemmer og vedtægternes majoritetskrav i 11 på 2/3 af de afgivne stemmer i relation hertil var således opfyldt. hvorfor dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget i overensstemmelse hermed. 3 stk. 1 I relation til et ændringsforslag fra Kai Holm om genoprettelse af kategori medlem over 67 år havde bestyrelsen inden generalforsamlingen tiltrådt dette, således at denne kategori opretholdtes. Dirigenten bekræftede samtidig efter anmodning fra bestyrelsen igen at kategorien ugedagsmedlem bibeholdtes som en særskilt medlemskategori. Svend Johansen ville gerne tale de 5 udlændinges (long-distance medlemmers) sag, når de ikke selv var til stede. Bestyrelsen tiltrådte som svar herpå, at bestyrelsen var indstillet på også at opretholde denne kategori. Anne-Cecilie Overgaard mente, at aldersgruppen for juniorer var ændret med et år. Erik Jørgensen oplyste, at formuleringen afspejlede, som man har administreret det på hidtil. Mogens Trepke ønskede at bestyrelsen bekræftede, at aktive medlemmer er 25 til 67 år, og at kategorien 0/67 indgår igen. Bestyrelsen bekræftede dette. Dirigenten præciserede herefter i vedtægtsændringsforslaget kategorierne i 3 stk. 1 i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelser, herunder bl. a. indeholdende ugedags- og long distance medlemmer. Michael Gosham bemærkede, at når man taler om aktive medlemmer er der ingen benævnelse om, hvor mange medlemmer der er i de enkelte kategorier. Erik Jørgensen oplyste, at der p.t. var 734 seniorer u/67 år, 72 ynglinge, 155 juniorer, 14 ugedag, 393 passive, 241 o/67, 5 longdistance, 8 midlertidige, 6 personale, 6 æresmedlemmer og 66 o/80 år. Dirigenten spurgte herefter om der var yderligere bemærkninger.

11 Claus Rothausen ønskede oplyst om ugedagsmedlemmer var med i medlemsbegrænsningen på Erik Jørgensen bekræftede dette. Dirigenten forespurgte herefter om der var bemærkninger til bestyrelsens således nu foreliggende forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 3 I relation til ændringsforslaget om restriktioner ved kontingentrestance træder i kraft efter 2 mdr. bemærkede Niels Frandsen, at man samtidig med opkrævning af kontingent for medlemmer over 80 år havde indført et rykkergebyr og ønskede at vide, om restriktionerne ved kontingentrestance var med tilbagevirkende kraft. Erik Jørgensen oplyste, at vi altid skriver at det er en a conto opkrævning og at vi fremover i. f. m. ændringerne i 10 vil have vedtaget kontingentsatserne for det følgende kontingentår. Niels Frandsen oplyste, at han mente at 2 mdr. var for lidt og at der skulle accepteres 3 mdr. restance. Erik Jørgensen oplyste, at i de gamle vedtægter gav man 1 mdr. før suspension. I vedtægtsforslaget var det forlænget til 2 mdr. Samtidig kunne Erik Jørgensen oplyse, at vi altid har været i dialog med dem, der ikke kunne betale og været åbne for en afdragsordning. Niels Frandsen tog dette til efterretning. Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 6 og 7

12 I relation til bestyrelsens forslag forelå der et ændringsforslag fra Anne-Cecilie Overgaard om at juniorer skal betale indskud, når de bliver ynglinge. Anne Cecilie Overgaard fandt det uacceptabelt at juniorer aldrig skal betale indskud. Hun kunne godt forstå, at de ikke skulle betale, når de startede og ikke vidste om golfen var noget for dem. Hvis juniorer aldrig skal betale, vil antallet af nye medlemmer, der ikke har betalt indskud, stige. Erik Jørgensen oplyste, at vi har 155 juniorer. Nye juniorer, der efter 3 år ikke har fået et registreret handicap, må forlade klubben. Der er mange der falder fra og vi har kun ca. 7-8 der overgår til aktive voksne hvert år. Hvis de skal betale, når de bliver 18 år, er det deres forældre der kommer til at betale. Så bestyrelsen har foreslået, at de som hidtil ikke skal betale. Anne-Cecilie Overgaard ønskede at opretholde ændringsforslaget. Peter Windfeld nævnte, at obligationen på 1800 kr., som juniorerne skal købe, når de bliver 25 år ændres til ansvarligt lån på kr. Dirigenten meddelte, at proceduren for behandlingen af dette ændringsforslag var den der var anvendt tidligere på generalforsamlingen i relation til ændringsforlsag således at der først ville blive gennemført en afstemning hvor der med simpel majoritet blandt de tilstedeværende stemmer skulle afgøres om der var flertal for, at ændringsforslaget skulle nyde fremme og derefter indarbejdes i bestyrelsens forslag. Førte en sådan afstemning til, at der ikke var simpel majoritet for ændringsforslaget var dette bortfaldet, medens var der simpel majoritet herfor skulle generalforsamlingen herefter, i overensstemmelse med de eksisterende vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer, om nødvendigt foretage en afstemning om det således ændrede forslag til vedtægtsændringer. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om ændringsforslaget og generalforsamlingen suspenderedes midlertidigt medens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 125 stemte for det af Anne Cecilie Overgaard stillede ændringsforslag, medens 68 stemte imod dette, og dirigenten kunne herefter konstatere, at der blandt samtlige afgivne stemmer var simpel majoritet for ændringsforlaget, der således herefter skulle indarbejdes i bestyrelsens forslag. Bestyrelsen tilkendegav herefter at kunne tilslutte sig det ændrede forslag, Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens således ændrede forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

13 4 I relation til forslaget om at nye medlemmer skal betale et ansvarligt lån i stedet for obligation medens der er særlige regler for juniorer og obligationsordningen afvikles. havde Ib Lauritzen forstået det sådan, at hvis man først kom ind som yngling sparede man 3000 kr. i ansvarligt lån. Erik Jørgensen oplyste, at hvis man kom ind som yngling, skal man både betale indskud og ansvarligt lån. Louise Lange ønskede bekræftet, at nuværende medlemmer ikke skal betale ansvarligt lån, hvilket hun fik bekræftet. Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 1 I relation til forslaget om at bestyrelsesmedlemmer kun kan sidde i max. 8 år, idet nuværende bestyrelsesmedlemmers anciennitet nulstilles. forelå et ændringsforslag fra Marianne Jørnø om at sætningen nuværende bestyrelsesmedlemmers anciennitet nulstilles udgår af forslaget. Kai Holm havde fået fuldmagt fra Marianne Jørnø til at motivere forslaget og gav udtryk for, at det var et sundt princip med udskiftning i bestyrelsen, og det hindrer ikke afgående bestyrelsesmedlemmer i fortsat at lægge et stykke arbejde i klubben. Som han så det ønskede man med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen en rotation i bestyrelsen, men bare ikke i den nuværende bestyrelse, som så kunne blive siddende i måske 12 år. Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen løbende skal genvælges. Peter Windfeld bemærkede at det er bestyrelsens eget forslag, ud fra at det er et sundt princip. Bestemmelsen med at nulstille ancienniteten i den nuværende bestyrelse skal ses ud fra, at Erik Jørgensen har siddet 8 år i bestyrelsen og skulle Marianne Jørnøs forslag vedtages, må vi sige farvel til Erik Jørgensen ved generalforsamlingen den 29. marts Kun en vil have glæde af det og det er Eriks kone. Det vil være et stor tab for klubben, hvis Erik må gå ud af bestyrelsen. Forsamlingen bidrog med klapsalver.

14 Kai Holm ønske på vegne Marianne Jørnø at opretholde ændringsforslaget om at sætningen ancienniteten for de nuværende bestyrelsesmedlemmer nulstilles skulle udgå. Dirigenten tilkendegav at han ville forsøge at afklare generalforsamlingens holdning med en vejledende håndsoprækning i relation til det fremsatte ændringsforslag. Denne gennemførtes, og dirigenten konstaterede, at der med en meget betydelig majoritet ikke var flertal blandt samtlige tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget og dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger fra generalforsamlingen til dirigentens konstatering af at ændringsforslaget herefter måtte anses for bortfaldet. Dette var ikke tilfældet og dirigenten kunne således konstatere, at ændringsforslaget var bortfaldet. Der forelå herefter alene bestyrelsens forslag til 7 stk. 1 og dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 4 I relation til ændringsforslaget om at bestyrelsen skal fremlægge budget for det efterfølgende kontingentår mente Michael Gosham ikke det var tilstrækkeligt og ønskede, at man fremlagde en anlægsplan for 5 år. Peter Windfeld oplyste, at 5 år er lang tid at se frem. I bestyrelsen arbejder man med en 3 års plan, som var blevet fremlagt i klubbladet. Bestyrelsen vil forsøge fortsat at lave en 3-5 år plan, men det vil være for omfattende at få det lagt fast i vedtægterne. Dirigenten ønskede at vide, om Michael Goshams bemærkning skulle opfattes som et ændringsforslag eller en opfordring til bestyrelsen. Michael Gosham ønskede af fremsætte forslaget som et ændringsforslag. Dirigenten konkretiserede herefter forslaget til, at der skulle foreligge et budget for det efterfølgende år og 4 år frem, hvilket forslagsstilleren tilsluttede sig. Dirigenten tilkendegav at han ville forsøge at afklare generalforsamlingens holdning med en vejledende håndsoprækning i relation til det fremsatte ændringsforslag. Denne gennemførtes, og dirigenten konstaterede, at der med en meget betydelig majoritet ikke var flertal blandt samtlige tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget og dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger fra generalforsamlingen til dirigentens

15 konstatering af at ændringsforslaget herefter måtte anses for bortfaldet. Dette var ikke tilfældet og dirigenten kunne således konstatere, at ændringsforslaget var bortfaldet. Der forelå herefter alene bestyrelsens forslag til 9 stk. 4 og dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. Efter at de samlede ændringer til vedtægtsforslaget var gennemgået oplyste dirigenten, at de vedtægtsforslag, der herefter var godkendt af generalforsamlingen ville udmønte sig i et endeligt udkast til vedtægter, der ville blive gennemset af ham. 4. Eventuelt Der var intet til punktet. John Korsø Jensen afsluttede herefter debatten og sluttede sin funktion som dirigent og gav ordet til formanden Peter Windfeld. Peter Windfeld sagde tak til John Korsø Jensen og tak til forsamlingen bl.a. fordi de lod Erik Jørgensen blive. Peter Windfeld sagde på gensyn den 19. februar 2007, hvor det endelige udkast til vedtægter rent formelt skal vedtages på en yderligere ekstraordinær generalforsamling. Som dirigent J. Korsø Jensen

16

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere