Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007"

Transkript

1 2/16/07 8:29 jkj Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens indlæg i forbindelse med de foreslåede nye vedtægter. 3. Forhandling og afstemning om de fremlagte nye vedtægter 4. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent John Korsø Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne for klubben. Det oplystes at der på generalforsamlingen deltog 164 medlemmer, der incl. fuldmagter repræsenterede 212 stemmer ud af i alt 1139 stemmeberettigede medlemmer. Ad 2. Formandens indlæg i forbindelse med de foreslåede nye vedtægter Peter Windfeld oplyste, at det ikke havde været nogen let operation at modernisere vedtægterne. Siden sidste sommer havde der ikke været bestyrelsesmøder, hvor de ikke havde været til debat. Og herudover havde forretningsudvalget vendt og drejet hvert eneste bogstav. Der havde været nætter og dage op til generalforsamlingen, hvor Peter Windfeld havde ønsket, at de blot var blevet ved med at reparere på de gamle vedtægter år efter år. Heldigvis havde der undervejs været mange konstruktive input fra medlemmerne, som der efter bedste evne og overbevisning er søgt taget hensyn til. Det fortalte også bare, at en fornyelse var tiltrængt. Peter Windfeld håbede, at bestyrelsen havde fået vedtægterne skåret til på en sådan måde, at der kunne opnås et resultat uden for mange sværdslag, ganske enkelt fordi, at netop vedtægterne i en forening bør have størst mulig positiv opbakning.

2 Erik Jørgensen har været 100 % primus motor i tilblivelsen af det oplæg, der er lagt frem og han har tålmodigt besvaret mange breve og mails, så Peter Windfeld turde ikke tænke på, hvor mange timer og dage Erik Jørgensen havde lagt i det arbejde. Peter Windfeld overgav herefter ordet til klubbens næstformand, formand for økonomiudvalget og forretningsudvalget Erik Jørgensen. Erik Jørgensen oplyste, at de fremsendte vedtægtsforslag, der skulle danne grundlag for forhandlingerne på generalforsamlingen, løbende var blevet tilrettet, bl.a. ud fra den debat der havde været via hjemmesiden, og der var stadig rettelser efter at vedtægtsforslaget var sendt ud til medlemmerne. Erik Jørgensen gennemgik herefter vedtægtsforslaget efter dets opbygning med de kommentarer og ændringer, der var i forhold til de nuværende gældende vedtægter. Ændringerne og bemærkningerne fremgik af det materiale, der var sendt ud til medlemmerne med indkaldelsen. Bestyrelsen havde derudover en tilføjelse til 3 vedr. kontingenter og indskud, der havde givet anledning til en del debat omkring nedlæggelse af kategorien aktive seniorer o/67 år. Bestyrelsen havde derfor taget bekræftende til genmæle og tiltrådt det af Kai Holm fremsatte forslag om ændring af 3 stk. 1 således, at kategorien aktive seniorer o/67 år opretholdes. Det var imidlertid bestyrelsens opfattelse, at medlemskategorierne long distance og ugedag ikke burde opretholdes. Dirigenten konstaterede at dette dagsordenspunkt herefter var udtømt. Ad 3. Forhandling og afstemning om de fremlagte nye vedtægter Dirigenten redegjorde med henvisning til den netop foretagne gennemgang af hovedindholdet af bestyrelsens ændringsforslag og meddelte, at det ville være hensigtsmæssigt, da forslaget bestod af mange enkeltelementer, at man på generalforsamlingen behandlede hver paragraf for sig med henblik på indledningsvis at få afklaret om og i bekræftende i hvilket omfang de enkelte paragraffer gav anledning til eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag fra forsamlingen, således at var dette ikke tilfældet kunne en behandling af sådanne dele af de nye vedtægtsforslag ske først med henblik på at generalforsamlingen herefter kunne foretage en individuel og særskilt behandling af de dele af vedtægtsforslaget i relation til hvilke der enten var bemærkninger eller ændringsforslag fra forsamlingen. Dirigenten bragte i lyset heraf i forslag, at dirigenten ville foretage en summarisk gennemgang af hver paragraf i vedtægtsforslaget og anmode forsamlingen om at markere om den enkelte bestemmelse gav anledning til enten bemærkninger eller ændringsforslag, idet dirigenten i så tilfælde ville udsætte behandlingen af hver af sådanne paragraffer indtil dirigentens summariske gennemgang af samtlige paragraffer var afsluttet. På dirigentens forespørgsel om hvorvidt generalforsamlingen kunne tilslutte sig dirigentens forslag til behandlingen af de enkelte ændringsforslag var der ikke bemærkninger fra

3 generalforsamlingen og dirigenten meddelte herefter, at såfremt der ikke nu fremkom indsigelser overfor dirigentens forslag til behandlingsmåden ville dette af dirigenten blive taget som udtryk for at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig dirigentens forslag til behandlingsmåden i relation til ændringsforslaget. Dirigenten foretog herefter en summarisk gennemgang af de hver enkelte paragraffer i vedtægtsændringsforslaget og konstaterede herefter følgende: 3 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer om at satserne for skabsleje og greenfee kan fastsættes af bestyrelsen mod tidligere at være en generalforsamlingsbeslutning forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig forslaget, der herefter var vedtaget med 3 stk. 5 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter kategoribetegnelsen alene afhænger af vedtagelsen i 3 stk. 1 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 8 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter medlemmer over 18 år kan overgå til passivt medlemskab i op til 5 år i stedet for som tidligere 2 år forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

4 6 stk. 1 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter sætningen tildelte spilleretter i første linie udgik forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter ændring af kategoribetegnelsen alene afhænger alene af vedtagelsen af 3 stk. 1 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 6 I relation til den foreslåede ændring, hvorefter bestemmelsen om at klubben alene tegnes af formanden ændres, således at ordet alene udgår forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 9

5 I relation til de foreslåede ændringer i relation til optagelse af lån over 1 år. hvor der tilføjes i alt pr. år forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 8 I relation til de foreslåede ændringer, der alene repræsenterede en konkretisering i paragraffen, forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 2 I relation til de foreslåede ændringer hvorefter indkaldelse til generalforsamling sker via hjemmeside, opslag i klubhuset og ved skriftlig indkaldelse, i stedet for som hidtil via klubbladet, forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 7 I relation til de foreslåede ændringer, de alene repræsenterede en omformulering af paragraffen forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

6 10 stk. 4 I relation til de foreslåede ændringer om at driftsbudget og investeringsbudget skal foreligge for 2 år på generalforsamlingen forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 11 stk. 4 I relation til den foreslåede ændringer, der repræsenterede en konkretisering ved tilføjelse af ordet stk. 8 forespurgte dirigenten om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor forslaget ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 11 stk. 6 I relation til den foreslåede ændring oplyste dirigenten, at bestyrelsen efter anbefaling fra ham havde taget til efterretning, at vedtægterne bør træde i kraft fremadrettet og ikke med tilbagevirkende kraft, hvilket betød en ændring i forhold til den aktuelle formulering. Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger hertil fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag..

7 Herefter fortsatte behandlingen af de dele af forslaget til ændrede vedtægter, som efter dirigentens indledende summariske gennemgang havde givet anledning til tilkendegivelser fra generalforsamlingen om at der til de enkelte paragraffer enten forelå bemærkninger eller ændringsforslag. Dirigenten påbegyndte herefter behandlingen af følgende paragraffer i nedennævnte rækkefølge: 1 stk. 3 I relation til den foreslåede ændring hvorefter klubben skal være medlem af DGU og den lokale idrætsunion bemærkede Rene Anneberg, at i forbindelse med kommunesammenlægningen vil der være en ny lokal idrætsunion, som klubben skal melde sig ind i. Han havde tidligere været medlem af en tennisforening og kendte vigtigheden af, at vi deltog aktivt i dette foreningsarbejde. Rene Anneberg tilkendegav samtidig sin utilfredshed med, at Erik Jørgensen alene udtrykte, at den lokale idrætsunion var en organisation, klubben var medlem af, og hvorfra der kom en del informationer, men ikke deltog aktivt i. Erik Jørgensen kommenterede alene, at der i DGU`s forslag til vedtægter står, at man skal være medlem af den lokale idrætsorganisation. Dirigenten forespurgte om Rene Anneberg ønskede en afstemning om bestyrelsens forslag til 1, stk. 3, hvilket han frafaldt. Dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 2 stk. 3 I relation til den foreslåede ændring hvorefter medlemsbegrænsningen på 1000 medlemmer er præciseret til 2 kategorier havde Kai Holm fremsat et ændringsforslag om, at medlemsbegrænsningen ændredes til 800 i aldersgruppen 25 år til 67 år. Kai Holm bemærkede, at der ikke var tvivl om at klubben trængte til flere penge, og med hans forslag kunne der blive en hel del flere medlemmer over 67 år til at betale. Han mente, at der var ca. 25 der går over i gruppen over 67 år og dermed ville give plads til nye medlemmer under 67 år. Der er masser af plads på banen, så lad medlemsantallet over 67 stige og begræns medlemsantallet for medlemmer under 67 år, der bla. gerne vil spille om lørdagen.

8 Dirigenten henviste til det fremlagte ændringsforslag og spurgte til, om der var andre der havde bemærkninger hertil. Michael Gosham bemærkede, at han bare havde bemærkninger til læsbarheden i vedtægterne, da man skal om på den næste side for at se kategorierne. Carlton Madelair bemærkede, at han mente, at der i det oprindelige forslag var et forslag om, at kategorien o/67 år skulle nedlægges, men at dette var frafaldet, så der nu bare er kontingentet der skal fastsættes. Bente Saltorp bemærkede, at hun støttede Kai Holms forslag. Hun undrede sig samtidig over, at kategorien ugedagsmedlemmer var udtaget, idet man for år tilbage havde vedtaget, at denne gruppe skulle have lov at dø i fred og mente, at denne kategori skulle sættes ind igen. Dirigenten bemærkede at longdistance og ugedagsmedlemmer efter bestyrelsens tilkendegivelser var med i kategori A. Henriette Lund oplyste, at hun var ugedagsmedlem og ikke spillede i weekenden. Hun var pensionist og havde kun sin egen indtægt. Hun henviste til at de kun var 14 ugedagsmedlemmer, og hun havde set at begrundelsen fra bestyrelsen for at nedlægge kategorien var at lette administrationen. Hvis kategorien blev nedlagt kunne det betyde, at hun blev nødt til at melde sig ud, og hun håbede derfor, at kategorien ugedagsmedlem kunne få lov til at bestå. Dirigenten henstillede til, at man behandlede 2 stk. 3 først og gemte de sidste indlæg til generalforsamlingen nåede til behandlingen af 3. Hans Jørgen Brørup spurgte til, hvor mange medlemmer mellem 67 og 80 år vi kunne komme op på, idet han mente at det kunne blive et betydeligt antal. Louise Lange spurgte til, hvor mange medlemmer kategori A og D har. Tobias Broch bemærkede, at klubben bliver ældre og ældre og gruppen mellem 25 år og 67 år bliver uændret. Han spurgte til om klubben har behov for det. Erik Jørgensen oplyste, at bestyrelsen havde regnet på Kai Holms forslag. I dag er der 241 medlemmer mellem 67 og 80 og dette ville ud fra Kai Holms forslag om en medlemsbegrænsning på 800 for aldersgruppen år umiddelbart give plads til 37 nye medlemmer direkte fra ventelisten. Der vil samtidig kunne forventes, at vi bliver flere og flere, bl.a. er der 42 medlemmer, der bliver 67 i 2007 og 33 i Til sammenligning er der kun henholdsvis 11 og 10, der bliver 80 år de næste to år. Der vil således ske en medlemsophobning i aldersgruppen år. I dag har vi kontrol over hvor mange vi er, men det fremlagte forslag, har vi ingen styring. Bl.a. vil de på venteliste, der er over 67 år kunne komme direkte ind. Vi ønsker ikke at miste kontrollen over hvor mange medlemmer, der skal være i klubben. Dirigenten bemærkede, at han fandt det nødvendigt her at give forsamlingen information om, at bestyrelsen nu havde tilkendegivet overfor dirigenten, at bestyrelsen var indforstået

9 med at lade kategorien ugedagsmedlemmer bestå som hidtil i vedtægterne og etablere en separat kategori til denne igen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis der skulle foretages en afstemning. I første omgang skulle der stemmes om antallet af medlemmer i 2 stk. 3 skulle begrænset til 800 og dermed Kai Holms ændringsforslag. Kai Holm bemærkede igen, at for at få flere penge i kassen må vi have flere medlemmer og det er medlemsgruppen på årige der begrænses, som har svært ved at komme til at spille. Peter Windfeld oplyste, at det er rigtigt, at man skal forholde sig til det at få flere penge, men det er på bekostning af, at flere og flere over 67 år kommer ind, og det er ikke attraktivt. Vi taler om et antal, der kan eskalere voldsomt. Vores bane er ikke overbelastet, men dem der forlader os spiller ikke så meget. De nye spillere der kommer ind spiller derimod rigtig meget. Der er også et kapacitetsproblem med hensyn til parkeringspladser, træning m.m., som vi skal tage hensyn til. Nogle dage er vi i forvejen over denne kapacitetsgrænse. Dirigenten konstaterede herefter at der, til bestyrelsens forslag med de ændringer til hertil, som bestyrelsen, jfr. ovenfor, havde tilkendegivet at være indforstået med at indsætte i dette, herudover fortsat forelå et ændringsforslag hertil fra Kai Holm om medlemsbegrænsning på 800 for årige, således at dette ændringsforslag skulle erstatte bestyrelsens forslag om medlemsbegrænsning på 1000 for årige. Dirigenten meddelte, at proceduren for behandlingen af dette ændringsforslag var den at der først ville blive gennemført en afstemning hvor der med simpel majoritet blandt de tilstedeværende stemmer skulle afgøres om der var flertal for, at ændringsforslaget kunne nyde fremme og dermed skulle indarbejdes i bestyrelsens forslag. Førte en sådan afstemning til, at der ikke var simpel majoritet for ændringsforslaget var dette bortfaldet, medens var der simpel majoritet herfor skulle generalforsamlingen herefter, i overensstemmelse med de eksisterende vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer, om nødvendigt foretage en afstemning om det således herigennem ændrede forslag til vedtægtsændringer. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om ændringsforslaget og generalforsamlingen suspenderedes midlertidigt medens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 152 stemte imod det af Kai Holm stillede ændringsforslag, medens 60 stemte for dette og dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke blandt samtlige afgivne stemmer var simpel majoritet for ændringsforlaget, der således herefter var bortfaldet. Dirigenten meddelte herefter, at der i relation til 2, stk. 3 herefter henstod bestyrelsens forslag med de hertil i relation hertil tilkendegivne ændringer omkring opretholdelse af forskellige kategorier, herunder kategori A (aktive voksne) kategori D (Aktive seniorer),

10 og kategori F (Ugedagsmedlemmer) med en samlet begrænsning i disse kategorier til 1000 medlemmer. Bestyrelsens således ændrede forslag blev, da der ikke blev fremsat ønske om skriftlig afstemning vedtaget ved håndsoprækning, idet dirigenten konstaterede, at for forslaget stemte et overvældende flertal på mere end 2/3 af de afgivne stemmer og vedtægternes majoritetskrav i 11 på 2/3 af de afgivne stemmer i relation hertil var således opfyldt. hvorfor dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget i overensstemmelse hermed. 3 stk. 1 I relation til et ændringsforslag fra Kai Holm om genoprettelse af kategori medlem over 67 år havde bestyrelsen inden generalforsamlingen tiltrådt dette, således at denne kategori opretholdtes. Dirigenten bekræftede samtidig efter anmodning fra bestyrelsen igen at kategorien ugedagsmedlem bibeholdtes som en særskilt medlemskategori. Svend Johansen ville gerne tale de 5 udlændinges (long-distance medlemmers) sag, når de ikke selv var til stede. Bestyrelsen tiltrådte som svar herpå, at bestyrelsen var indstillet på også at opretholde denne kategori. Anne-Cecilie Overgaard mente, at aldersgruppen for juniorer var ændret med et år. Erik Jørgensen oplyste, at formuleringen afspejlede, som man har administreret det på hidtil. Mogens Trepke ønskede at bestyrelsen bekræftede, at aktive medlemmer er 25 til 67 år, og at kategorien 0/67 indgår igen. Bestyrelsen bekræftede dette. Dirigenten præciserede herefter i vedtægtsændringsforslaget kategorierne i 3 stk. 1 i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelser, herunder bl. a. indeholdende ugedags- og long distance medlemmer. Michael Gosham bemærkede, at når man taler om aktive medlemmer er der ingen benævnelse om, hvor mange medlemmer der er i de enkelte kategorier. Erik Jørgensen oplyste, at der p.t. var 734 seniorer u/67 år, 72 ynglinge, 155 juniorer, 14 ugedag, 393 passive, 241 o/67, 5 longdistance, 8 midlertidige, 6 personale, 6 æresmedlemmer og 66 o/80 år. Dirigenten spurgte herefter om der var yderligere bemærkninger.

11 Claus Rothausen ønskede oplyst om ugedagsmedlemmer var med i medlemsbegrænsningen på Erik Jørgensen bekræftede dette. Dirigenten forespurgte herefter om der var bemærkninger til bestyrelsens således nu foreliggende forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 3 I relation til ændringsforslaget om restriktioner ved kontingentrestance træder i kraft efter 2 mdr. bemærkede Niels Frandsen, at man samtidig med opkrævning af kontingent for medlemmer over 80 år havde indført et rykkergebyr og ønskede at vide, om restriktionerne ved kontingentrestance var med tilbagevirkende kraft. Erik Jørgensen oplyste, at vi altid skriver at det er en a conto opkrævning og at vi fremover i. f. m. ændringerne i 10 vil have vedtaget kontingentsatserne for det følgende kontingentår. Niels Frandsen oplyste, at han mente at 2 mdr. var for lidt og at der skulle accepteres 3 mdr. restance. Erik Jørgensen oplyste, at i de gamle vedtægter gav man 1 mdr. før suspension. I vedtægtsforslaget var det forlænget til 2 mdr. Samtidig kunne Erik Jørgensen oplyse, at vi altid har været i dialog med dem, der ikke kunne betale og været åbne for en afdragsordning. Niels Frandsen tog dette til efterretning. Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 3 stk. 6 og 7

12 I relation til bestyrelsens forslag forelå der et ændringsforslag fra Anne-Cecilie Overgaard om at juniorer skal betale indskud, når de bliver ynglinge. Anne Cecilie Overgaard fandt det uacceptabelt at juniorer aldrig skal betale indskud. Hun kunne godt forstå, at de ikke skulle betale, når de startede og ikke vidste om golfen var noget for dem. Hvis juniorer aldrig skal betale, vil antallet af nye medlemmer, der ikke har betalt indskud, stige. Erik Jørgensen oplyste, at vi har 155 juniorer. Nye juniorer, der efter 3 år ikke har fået et registreret handicap, må forlade klubben. Der er mange der falder fra og vi har kun ca. 7-8 der overgår til aktive voksne hvert år. Hvis de skal betale, når de bliver 18 år, er det deres forældre der kommer til at betale. Så bestyrelsen har foreslået, at de som hidtil ikke skal betale. Anne-Cecilie Overgaard ønskede at opretholde ændringsforslaget. Peter Windfeld nævnte, at obligationen på 1800 kr., som juniorerne skal købe, når de bliver 25 år ændres til ansvarligt lån på kr. Dirigenten meddelte, at proceduren for behandlingen af dette ændringsforslag var den der var anvendt tidligere på generalforsamlingen i relation til ændringsforlsag således at der først ville blive gennemført en afstemning hvor der med simpel majoritet blandt de tilstedeværende stemmer skulle afgøres om der var flertal for, at ændringsforslaget skulle nyde fremme og derefter indarbejdes i bestyrelsens forslag. Førte en sådan afstemning til, at der ikke var simpel majoritet for ændringsforslaget var dette bortfaldet, medens var der simpel majoritet herfor skulle generalforsamlingen herefter, i overensstemmelse med de eksisterende vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer, om nødvendigt foretage en afstemning om det således ændrede forslag til vedtægtsændringer. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om ændringsforslaget og generalforsamlingen suspenderedes midlertidigt medens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 125 stemte for det af Anne Cecilie Overgaard stillede ændringsforslag, medens 68 stemte imod dette, og dirigenten kunne herefter konstatere, at der blandt samtlige afgivne stemmer var simpel majoritet for ændringsforlaget, der således herefter skulle indarbejdes i bestyrelsens forslag. Bestyrelsen tilkendegav herefter at kunne tilslutte sig det ændrede forslag, Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens således ændrede forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag.

13 4 I relation til forslaget om at nye medlemmer skal betale et ansvarligt lån i stedet for obligation medens der er særlige regler for juniorer og obligationsordningen afvikles. havde Ib Lauritzen forstået det sådan, at hvis man først kom ind som yngling sparede man 3000 kr. i ansvarligt lån. Erik Jørgensen oplyste, at hvis man kom ind som yngling, skal man både betale indskud og ansvarligt lån. Louise Lange ønskede bekræftet, at nuværende medlemmer ikke skal betale ansvarligt lån, hvilket hun fik bekræftet. Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 7 stk. 1 I relation til forslaget om at bestyrelsesmedlemmer kun kan sidde i max. 8 år, idet nuværende bestyrelsesmedlemmers anciennitet nulstilles. forelå et ændringsforslag fra Marianne Jørnø om at sætningen nuværende bestyrelsesmedlemmers anciennitet nulstilles udgår af forslaget. Kai Holm havde fået fuldmagt fra Marianne Jørnø til at motivere forslaget og gav udtryk for, at det var et sundt princip med udskiftning i bestyrelsen, og det hindrer ikke afgående bestyrelsesmedlemmer i fortsat at lægge et stykke arbejde i klubben. Som han så det ønskede man med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringen en rotation i bestyrelsen, men bare ikke i den nuværende bestyrelse, som så kunne blive siddende i måske 12 år. Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen løbende skal genvælges. Peter Windfeld bemærkede at det er bestyrelsens eget forslag, ud fra at det er et sundt princip. Bestemmelsen med at nulstille ancienniteten i den nuværende bestyrelse skal ses ud fra, at Erik Jørgensen har siddet 8 år i bestyrelsen og skulle Marianne Jørnøs forslag vedtages, må vi sige farvel til Erik Jørgensen ved generalforsamlingen den 29. marts Kun en vil have glæde af det og det er Eriks kone. Det vil være et stor tab for klubben, hvis Erik må gå ud af bestyrelsen. Forsamlingen bidrog med klapsalver.

14 Kai Holm ønske på vegne Marianne Jørnø at opretholde ændringsforslaget om at sætningen ancienniteten for de nuværende bestyrelsesmedlemmer nulstilles skulle udgå. Dirigenten tilkendegav at han ville forsøge at afklare generalforsamlingens holdning med en vejledende håndsoprækning i relation til det fremsatte ændringsforslag. Denne gennemførtes, og dirigenten konstaterede, at der med en meget betydelig majoritet ikke var flertal blandt samtlige tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget og dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger fra generalforsamlingen til dirigentens konstatering af at ændringsforslaget herefter måtte anses for bortfaldet. Dette var ikke tilfældet og dirigenten kunne således konstatere, at ændringsforslaget var bortfaldet. Der forelå herefter alene bestyrelsens forslag til 7 stk. 1 og dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. 9 stk. 4 I relation til ændringsforslaget om at bestyrelsen skal fremlægge budget for det efterfølgende kontingentår mente Michael Gosham ikke det var tilstrækkeligt og ønskede, at man fremlagde en anlægsplan for 5 år. Peter Windfeld oplyste, at 5 år er lang tid at se frem. I bestyrelsen arbejder man med en 3 års plan, som var blevet fremlagt i klubbladet. Bestyrelsen vil forsøge fortsat at lave en 3-5 år plan, men det vil være for omfattende at få det lagt fast i vedtægterne. Dirigenten ønskede at vide, om Michael Goshams bemærkning skulle opfattes som et ændringsforslag eller en opfordring til bestyrelsen. Michael Gosham ønskede af fremsætte forslaget som et ændringsforslag. Dirigenten konkretiserede herefter forslaget til, at der skulle foreligge et budget for det efterfølgende år og 4 år frem, hvilket forslagsstilleren tilsluttede sig. Dirigenten tilkendegav at han ville forsøge at afklare generalforsamlingens holdning med en vejledende håndsoprækning i relation til det fremsatte ændringsforslag. Denne gennemførtes, og dirigenten konstaterede, at der med en meget betydelig majoritet ikke var flertal blandt samtlige tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget og dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger fra generalforsamlingen til dirigentens

15 konstatering af at ændringsforslaget herefter måtte anses for bortfaldet. Dette var ikke tilfældet og dirigenten kunne således konstatere, at ændringsforslaget var bortfaldet. Der forelå herefter alene bestyrelsens forslag til 9 stk. 4 og dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere bemærkninger til bestyrelsens forslag fra generalforsamlingen, og da dette ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra forsamlingen overfor dette ville dirigenten tage dette som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. Efter at de samlede ændringer til vedtægtsforslaget var gennemgået oplyste dirigenten, at de vedtægtsforslag, der herefter var godkendt af generalforsamlingen ville udmønte sig i et endeligt udkast til vedtægter, der ville blive gennemset af ham. 4. Eventuelt Der var intet til punktet. John Korsø Jensen afsluttede herefter debatten og sluttede sin funktion som dirigent og gav ordet til formanden Peter Windfeld. Peter Windfeld sagde tak til John Korsø Jensen og tak til forsamlingen bl.a. fordi de lod Erik Jørgensen blive. Peter Windfeld sagde på gensyn den 19. februar 2007, hvor det endelige udkast til vedtægter rent formelt skal vedtages på en yderligere ekstraordinær generalforsamling. Som dirigent J. Korsø Jensen

16

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere