Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan 4 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategier Principper 6 5. Politisk beslutningsproces Beslutningskompetencer 7 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud Brugergrupper 9 7. Principper for valg af leverandører Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere Fælles rammeaftaler Aftalehierarki Køb uden aftaler Finansiering af udbudsfunktionen Incitamentsstruktur Fordeling af besparelser ved udbud Klagesager Øvrige overordnede forhold Begrebsafklaring Bilag 15 2 af 15

3 1. Indledning Denne indkøbs- og udbudspolitik afløser Aabenraas Kommunes indkøbspolitik fra 2006 og udbudspolitikken fra 2008, og er en generel politik, der indeholder de politisk vedtagne strategier og principper, som forvaltningsområder, afdelinger og institutioner skal følge, når bygge- og anlægsprojekter samt varegrupper og tjenesteydelser 1 sendes i udbud. Jordsalg og forsyningsvirksomhed er ikke omfattet af politikken. Politikken gælder alle kommunale enheder og institutioner og ønskes også omfattende selvejende institutioner. De selvejende institutioners forpligtelse i forhold til denne politik reguleres via driftsoverenskomsten med Aabenraa Kommune. Politikken sikrer, at beslutninger om udbud og indgåelse af indkøbsaftaler sker på baggrund af et fælles politisk fastlagt grundlag, således at kommunen opnår den bedste kvalitet til den laveste pris. I tilknytning til indkøbs- og udbudspolitikken er der udarbejdet Indkøbs- og udbudsplan og administrative retningslinjer for indkøb og udbud, som beskriver hvordan udbud og indgåelse af indkøbsaftaler udføres og administreres. Der henvises i øvrigt til, gældende lovgivning, aftaler og overenskomster på området. Herudover er der udarbejdet en konkurrenceudsættelsespolitik om Udbud af tjenesteydelser, hvor opgaven hidtil har været varetaget i kommunalt regi. Det skal bemærkes, at Aabenraa Kommune indgår i indkøbsfællesskaber med andre kommuner, hvor det er relevant samt anvender SKI aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Formålet er, at opnå videndeling, effektivisering af udbudsopgaverne samt øge de økonomiske gevinster. 2. Hvad og hvem er omfattet Aabenraa Kommune afgrænser udbud som: Udbud af varer samt udbud af de tjenesteydelser, hvor opgavevaretagelsen ikke udføres i kommunalt regi, og hvor Aabenraa Kommune ikke selvstændigt ønsker at varetage opgaveløsningen. Aabenraa Kommune sikrer ved gennemførelse af udbud af varekøb og tjenesteydelser, den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning for hele organisationen og den bedst mulige anvendelse af ressourcerne. 1 Ved tjenesteydelser forstås enkeltydelser, dele af eller hele driftsopgaver som Aabenraa Kommune ikke selv varetager i dag. 3 af 15

4 Politikken omfatter følgende områder: Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor volumen overstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiv. Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, der ligger under EU s tærskelværdier, men inden for værdierne i tilbudsloven. Andre indkøb i kommunen hvor aftaleindgåelsen foretages centralt.. Udbud af varegrupper med henblik på at indgå indkøbsfællesskaber. Forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst er i aftale-- og udbudsmæssig sammenhæng én og samme organisation. 2.1 Tærskelværdier ved udbud: De til enhver tid gældende tærskelværdier kan findes på hjemmesiden For 2011 er tærskelværdierne som følger: Bygge- og anlægskontrakter over kr. eksklusive moms skal i EU-udbud. Bygge- og anlægskontrakter under EU s tærskelværdi men over kr. eksklusive moms skal i licitation. For Bygge- og anlægskontrakter under kr. men over kr. eksklusive moms indhentes underhåndsbud eller indgås rammeaftale. Vare- og tjenesteydelseskontrakter over kr. eksklusiv moms i den samlede kontraktperiode skal i EU-udbud. Vare- og tjenesteydelseskontrakter mellem og kr. eksklusiv moms i den samlede kontraktperiode skal annonceres og udbud gennemføres efter EU s udbudsprincipper. Direktionen fastsætter retningslinjer for indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter op til kr., samt bygge- og anlægskontrakter op til kr. 3. Indkøbs- og udbudsplan Direktionen udarbejder årlig en indkøbs- og udbudsplan, som angiver de varer og tjenesteydelser kommunen jf. lovgivningen skal konkurrenceudsætte. Indkøbs- og udbudsplanen for det kommende års udbud af varer og tjenesteydelser forelægges Byrådet inden udgangen af kalenderåret. Indkøbs- og udbudsplanen indeholder også de opgaver, der jf. indkøbs- og udbudsstrategien (se konkurrenceudsættelsespolitikken) skal konkurrenceudsættes i det kommende år. Såfremt det bliver påkrævet kan direktionen ajourføre indkøbs- og udbudsplanen. Udbudsfunktionen er ansvarlige for at sikre koordineringen af udbud i overensstemmelse med indkøbs- og udbudsplanen og den tilhørende politik. Direktionen fastsætter krav til udformning af Indkøbs- og udbudsplanen. 4 af 15

5 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategierne og principperne for Indkøb og udbud udtrykker Aabenraas Kommunes overordnede målsætninger på området. Med Strategien gives grundstenene for de principper og overvejelser, der ligger til grund for kommunens handlinger i forbindelse med indkøb og udbud i kommunen. 4.1 Strategier Strategier for indkøb og udbud tager udgangspunkt i kommunens vision herunder, at Aabenraa Kommune vil kendetegnes ved helhedssyn og professionalisme. Aabenraa Kommune tilslutter sig intentionerne om, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) jf. aftale mellem KL og regeringen er mindst 31,5 % inden udgangen af Dette sikres ved gennemførsel af udbud af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser jf. konkurrenceudsættelsespolitikken. 1: Det økonomisk mest fordelagtige for hele organisationen. Aabenraa Kommune skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Der skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser lægges vægt på, hvad der samlet set er det mest hensigtsmæssige for Aabenraa Kommune. Hvor udbuddets størrelse eller indhold tilsiger det, kan udbuddet udformes således at tilbudsgiver kan afgive tilbud på et eller flere delområder og det samlede udbud. 2: Bedst mulig anvendelse af ressourcer. Aabenraa Kommune skal sikre stordriftsfordele og optimal anvendelse af ressourcerne. Derfor prioriteres de varegrupper og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, der gennem udbud umiddelbart ser ud til at have størst potentiale for at øge kvaliteten, effektiviteten eller give besparelser. Aabenraa Kommune forventer, at så mange varer og tjenesteydelser som muligt indkøbes via indkøbsaftaler. 3: Kommunikation af udbudsplan Aabenraa Kommune skal sikre, at viden om Aabenraa kommunes udbudsplan samt konkrete udbud kommunikeres til relevante leverandører. Derfor afholdes der i regi af Erhvervenes Hus Aabenraa, et indformationsmøde for interesserede leverandører, hvor der bliver informeret om den samlet udbudsplan. De enkelte udbud skal annonceres via Aabenraa Kommunes hjemmeside ligesom annoncering skal ske i henhold til udbudsdirektivet. 5 af 15

6 4.2 Principper Med udgangspunkt i ovennævnte strategier har Aabenraa kommunes Byråd fastlagt en række principper for indkøb og udbud af bygge- og anlægsopgaver samt varer og tjenesteydelser i Aabenraa Kommune. Principperne udtrykker de krav, der skal opfyldes i forbindelse med indkøb og udbud. Principperne er supplement til gældende lovgivning på området. 1: Baselineberegning. Ved udbud af varer og tjenesteydelser, udarbejdes en baselineberegning, der opgør kommunens nuværende udgifter på køb af varen eller tjenesteydelsen. I baselineberegningen indgår de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Ændres serviceniveauet, skal der tages hensyn til dette ved beregningen. 2: Plan for kvalitetsopfølgning lægges i alle aftaler. I hver indgået kontrakt skal det beskrives, hvordan der følges op på kvaliteten af leverandørens varer og tjenesteydelser. 3: Betalingsbetingelser Aabenraa Kommunes standard betalingsbetingelser for alle leverandører er løbende måned + 30 dage. Hvor der lovmæssigt er fastat særlige betalingsregler anvendes disse. 6 af 15

7 5. Politisk beslutningsproces 5.1 Beslutningskompetencer Sammenhængen mellem det politiske niveau og det administrative niveau i forhold til de konkrete opgaver kan på overordnet niveau vises således; Figur 1. Byrådet forelægges nærværende Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at godkende denne. Hvert år forelægges Byrådet den af administrationen udarbejdede indkøbs- og udbudsplan med henblik på at godkende rækkefølgen for det kommende års udbud. For ovenstående sker udarbejdelse, indstillinger og beslutninger således: Handling Administration Økonomiudvalg Byråd Indkøbs- og udbudspolitik Udarbejder forslag Indstiller Beslutter Tabel 1 Den konkrete udarbejdelse af indkøbs- og udbudsplanen og dens efterfølgende gennemførelse varetages af udbudsfunktionen (staben), som ligeledes sikrer løbende evaluering heraf. 7 af 15

8 Leverandørvalg foretages administrativt, med mindre det for de enkelte udbudte varer og tjenesteydelser er lovpligtigt eller bestemt af Byrådet, at leverandørvalget skal træffes i Økonomiudvalget eller i Byrådet indenfor rammerne af gældende lovgivning, vedtagne regler og bestemmelser. Som udgangspunkt medfører gennemførelsen af udbud ikke ændringer i serviceniveau for den udbudte vare eller tjenesteydelse. Hvis et udbud resulterer i ændring af serviceniveauet eller der i øvrigt er ønske om at afvige fra strategierne i form af atypiske tildelingskriterier, udarbejder administrationen et forslag til ændringer. Disse ændringer forelægges for Fag- eller økonomiudvalget, der træffer beslutninger indenfor deres område. Der er ved nogle opgaver lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder, som fastsætter kommunens serviceniveau. I nedenstående tabel 2 er angivet sammenhængen mellem konkrete handlinger/aktiviteter og hvem der skal inddrages i forbindelse hermed. Handling Administration Fagudvalg Økonomiudvalg Byråd Varer og tjenesteydelseskontrakter u/0,5 mio. kr. Beslutter Bygge og anlægskontrakter u/0,3 mio. kr. Beslutter Udbudsmateriale indenfor nuværende serviceniveau Beslutter Udbudsmateriale ved ændring af serviceniveau Udarbejder forslag Beslutter for eget område Beslutter for eget område Valg af leverandør Lovbundne områder* Valg af leverandør Øvrige områder** Udarbejdet forslag Indstiller beslutter Beslutter *eks. valg af revision, valg af bankforbindelse. Tabel 2 ** sker ud fra tildelingskriterier i udbudsmateriale I de administrative retningslinjer for indkøb og udbud er roller og ansvarsfordeling nøjere fastlagt. 8 af 15

9 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud De konkrete udbud er fastlagt i Indkøbs- og udbudsplanen og figur 2 viser denproces, der som hovedregel benyttes, i forbindelse med udarbejdelse af nødvendigt udbudsmateriale og gennemførelse af udbud. Modellen tilpasses de konkrete udbud. Figur Brugergrupper I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til brug for indgåelse af rammeaftaler og andre enkeltstående anskaffelser involveres de decentrale faglige kompetencer. De enkelte direktørområder udpeger repræsentanter til de brugergrupper, som skal medvirke til udarbejdelse af kravspecifikationerne. De enkelte driftsområders og institutioners ledelse har pligt til at give de oplysninger, som er nødvendige for brugergruppernes arbejde, f.eks. forbrugsoplysninger og aftaleforpligtelser m.v. 9 af 15

10 7. Principper for valg af leverandører Valg af leverandører baseres på følgende principper: 1: Leverandøren skal være økonomisk velfunderet. Der indgås kun aftale med leverandører, der er økonomisk velfunderede, og som kan dokumentere økonomisk evne til at løse opgaven. Desuden indgår Aabenraa Kommune kun aftaler med leverandører, der ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr. 2: Leverandøren skal kunne opfylde kvalitetskravene. Der indgås kun aftale med leverandører, der kan sandsynliggøre deres evne til at løfte opgaven på det definerede kvalitetsniveau. 3: Gældende regler om arbejdsmiljø, samarbejds- og sikkerhedsudvalg skal overholdes. Leverandøren skal overholde gældende dansk lovgivning vedrørende arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 4: Leverandører af tjenesteydelser skal udvise social ansvarlighed. Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i indsatsen for at unge får en uddannelse, og at opfordre og medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommune ønsker ligeledes via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Aabenraa Kommune vil derfor i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, anvende sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Konkret vurderer Aabenraa Kommune at det generelt er muligt og formålstjenligt at anvende sociale klausuler ved længerevarende bygge- og anlægsopgaver og længerevarende tjenesteydelser der kun kan udføres i kommunen, mens det specifikke indhold af klausulerne skal tilpasses det enkelte udbud. Se bilag for en nærmere angivelse af hvornår og i hvilket omfang Aabenraa Kommune vil anvende sociale klausuler. 5: Leverandører skal udvise miljømæssig og sundhedsmæssig ansvarlighed. Den ansvarlige for udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal i hvert udbud stille krav om, at leverandøren lever op til lovgivningen på miljø og sundhedsområdet. 6: Leverandører skal overholde internationale konventioner. Ethvert samarbejdsforhold med leverandører skal ske på et forsvarligt etisk grundlag. Derfor skal leverandøren samt eventuelle relevante underleverandører leve op til internationale konventioner om forskelsbehandling, vederlæggelse, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, beskyttelse af børn og tvangsarbejde. Aftaler med leverandører til Aabenraa Kommune kan opsiges, såfremt ovennævnte konventioner ikke overholdes af leverandøren eller dennes underleverandører. 10 af 15

11 7: For aftaler med leverandører med personlig tilknytning til kommunen gælder særlige principper. Ingen byrådsmedlemmer eller ansatte i kommunen må bringes i en situation, hvor den pågældende er inhabil i forhold til bestemmelserne i forvaltningsloven og styrelsesloven. Det skal derfor iagttages, at bestemmelserne i forvaltnings- og styrelsesloven til en hver tid overholdes. 8: Lokale leverandører. Lokale leverandører deltager i Aabenraa Kommunes udbud på lige vilkår med alle andre leverandører. 8. Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere De decentrale indkøbere er sammen med den budgetansvarlige ansvarlig for, at indkøb og udbud sker i overensstemmelse med de centralt indgåede aftaler samt kommunens vedtagne retningslinjer og politikker. 8.1 Fælles rammeaftaler De centrale rammeaftaler indgås af udbudsfunktionen, som er placeret i Staben. Udbudsfunktionen har ansvaret for at vedligeholde og udvikle indkøbs- og udbudspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt sikre, at resultaterne realiseres i indkøbsaftalerne. Udbudsfunktionen har bemyndigelse til at indgå rammeaftaler og indkøbsaftaler. Kommunen organiserer sine indkøb som centralt indgåede rammeaftaler med decentrale indkøbere, der organisatorisk er placeret i de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner. Alle indkøb i Aabenraa Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af en fælles rammeaftale. Rammeaftalerne er såkaldte Skal-aftaler, som den lokale indkøber skal benytte sig af. I helt konkrete og særlige tilfælde kan udbudsfunktionen give dispensation fra at benytte en Skal-aftale. Udbudsfunktionen tager initiativ til indgåelse af nødvendige rammeaftaler for varer og tjenesteydelser. Herved sikres, at kommunen får etableret et samarbejde med de mest professionelle og konkurrencedygtige leverandører på de pågældende områder samt opfylder den relevante lovgivning. Forslag til etablering af fælles rammeaftaler kan endvidere komme fra de enkelte institutioner og forvaltninger. 11 af 15

12 8.2 Aftalehierarki Aabenraa Kommune anvender egne aftaler, fælles kommunale aftaler og er tilsluttet eksterne aftaler, indgået af f. eks. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). For at sikre at de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner så vidt muligt køber ind på centrale rammeaftaler gælder følgende aftalehierarki. 1. Koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne i det omfang Aabenraa tilslutter sig disse. 2. Aftaler indgået af Aabenraa Kommunes udbudsfunktion. 3. Aftaler indgået på fælleskommunalt grundlag. 4. Koordinerede aftaler indgået af SKI eller andre som Aabenraa Kommune er tilsluttet. 5. Egne indgåede aftaler, som ikke er omfattet af ovenstående. I forbindelse med en konkret anskaffelse, skal de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner sikre, at anskaffelsen er foretaget i overensstemmelse hermed. Dermed sikrer Aabenraa Kommune, at gældende lovgivning på området overholdes. 8.3 Køb uden aftaler I enkelte tilfælde kan der foregå indkøb, hvor der ikke er indgået en indkøbsaftale. Det kan være indkøb, der har en så speciel karakter (f.eks. uddannelse og konsulentydelser) at der ikke indgås rammeaftale for aktiviteten. Se i øvrigt de administrative retningslinjer for indkøb. 9. Finansiering af udbudsfunktionen Udarbejdelse af nødvendige udbud samt den efterfølgende kontraktadministration kræver etablering af en professionel udbudsfunktion. Denne finansieres ved, at alle leverandører, hvormed der er indgået aftale til Aabenraa Kommune udbetaler 1,5 % af den aftalebelagte omsætning. Det opgjorte beløb godskrives udbudsfunktionen. Derudover er der, til de større komplekse udbud, behov for ekstern konsulentbistand. Udgiften til ekstern konsulentbistand finansieres af området budget til den pågældende vare/tjenesteydelse. 12 af 15

13 10. Incitamentsstruktur 10.1 Fordeling af besparelser ved udbud Når et udbud reducerer det direkte udgiftsniveau i forhold til det aktuelle udgiftsniveau (målt i priser) skal der ske en fordeling af gevinsten med 75 % til effektiviseringsstrategien og 25 % til decentralt budget. Såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får væsentligt højere priser end kommunen har haft tidligere, er det det pågældende område, der afholder merudgiften. Indkøbsbesparelserne allokeres fra de enkelte institutioner og forvaltningers driftsrammer, baseret på de sidste 2 års indkøb jævnfør baselineprincippet. Der bliver således tale om en reduktion i driftsrammen, når de enkelte aftaler træder i kraft. Besparelsen vil blive indhentet forlods Klagesager I forlængelse af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne har leverandører fået bedre mulighed for at klage over kommunernes håndtering af udbudsreglerne. Dette kan resultere i krav om erstatning som følge af at udbudsreglerne ikke er overholdt. Et sådan erstatningskrav vil blive lagt på det område, som er omfattet af det pågældende udbudsområde. 11. Øvrige overordnede forhold Aabenraa Kommunes direktion behandler principielle spørgsmål i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitikken. Aabenraa Kommunes revision samt udbudsfunktionen kontrollerer, at Kommunens enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner overholder indkøbs- og udbudspolitikken. 13 af 15

14 12. Begrebsafklaring Annonceringspligten: Offentlige myndigheder skal forud for kontrakttildeling annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der i den samlede kontraktperiode har en værdi på over kr., men som er under EU s tærskelværdi. EU-udbud: Udbud, der er omfattet af reglerne i EU s udbudsdirektiver. Indkøbsaftale: En indkøbsaftale er aftale med en eller flere leverandører af varer eller tjenesteydelser gældende for hele Aabenraa Kommune. Indkøbsfællesskab: Indkøbsfællesskab er et fællesskab mellem Aabenraa Kommune og andre offentlige myndigheder om fælles udbud af nærmere aftalte varer og tjenesteydelser. Kontraktperioden: Kontraktperioden er den samlede varighed af kontrakten. Normalt fra 3 til 4 år. I særlige tilfælde op til 5 år. Baseline beregning: En beregning, som opgør kommunens nuværende udgifter ved løsning af opgaven. Beregningen indeholder de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Offentligt udbud: En offentlig myndighed inviterer eksterne og interne leverandører til at deltage i konkurrencen om at producere og levere udvalgte varer og/eller tjenesteydelser, samt aktiviteter inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilbudsloven: Danske regler for udbud jf. bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Udbudsplan: En prioriteret oversigt over de opgaver, varer og tjenesteydelser der skal i udbud i et givent kalenderår. 14 af 15

15 13. Bilag Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. Uddannelsesklausuler Beskæftigelsesklausuler Arbejdsklausuler I forhold til omfanget af uddannelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges i intervallet 5-10%. Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. Generel klausul ved udbud der overstiger 2 mio. kr. om året. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. 15 af 15

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere