Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan 4 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategier Principper 6 5. Politisk beslutningsproces Beslutningskompetencer 7 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud Brugergrupper 9 7. Principper for valg af leverandører Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere Fælles rammeaftaler Aftalehierarki Køb uden aftaler Finansiering af udbudsfunktionen Incitamentsstruktur Fordeling af besparelser ved udbud Klagesager Øvrige overordnede forhold Begrebsafklaring Bilag 15 2 af 15

3 1. Indledning Denne indkøbs- og udbudspolitik afløser Aabenraas Kommunes indkøbspolitik fra 2006 og udbudspolitikken fra 2008, og er en generel politik, der indeholder de politisk vedtagne strategier og principper, som forvaltningsområder, afdelinger og institutioner skal følge, når bygge- og anlægsprojekter samt varegrupper og tjenesteydelser 1 sendes i udbud. Jordsalg og forsyningsvirksomhed er ikke omfattet af politikken. Politikken gælder alle kommunale enheder og institutioner og ønskes også omfattende selvejende institutioner. De selvejende institutioners forpligtelse i forhold til denne politik reguleres via driftsoverenskomsten med Aabenraa Kommune. Politikken sikrer, at beslutninger om udbud og indgåelse af indkøbsaftaler sker på baggrund af et fælles politisk fastlagt grundlag, således at kommunen opnår den bedste kvalitet til den laveste pris. I tilknytning til indkøbs- og udbudspolitikken er der udarbejdet Indkøbs- og udbudsplan og administrative retningslinjer for indkøb og udbud, som beskriver hvordan udbud og indgåelse af indkøbsaftaler udføres og administreres. Der henvises i øvrigt til, gældende lovgivning, aftaler og overenskomster på området. Herudover er der udarbejdet en konkurrenceudsættelsespolitik om Udbud af tjenesteydelser, hvor opgaven hidtil har været varetaget i kommunalt regi. Det skal bemærkes, at Aabenraa Kommune indgår i indkøbsfællesskaber med andre kommuner, hvor det er relevant samt anvender SKI aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Formålet er, at opnå videndeling, effektivisering af udbudsopgaverne samt øge de økonomiske gevinster. 2. Hvad og hvem er omfattet Aabenraa Kommune afgrænser udbud som: Udbud af varer samt udbud af de tjenesteydelser, hvor opgavevaretagelsen ikke udføres i kommunalt regi, og hvor Aabenraa Kommune ikke selvstændigt ønsker at varetage opgaveløsningen. Aabenraa Kommune sikrer ved gennemførelse af udbud af varekøb og tjenesteydelser, den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning for hele organisationen og den bedst mulige anvendelse af ressourcerne. 1 Ved tjenesteydelser forstås enkeltydelser, dele af eller hele driftsopgaver som Aabenraa Kommune ikke selv varetager i dag. 3 af 15

4 Politikken omfatter følgende områder: Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor volumen overstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiv. Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, der ligger under EU s tærskelværdier, men inden for værdierne i tilbudsloven. Andre indkøb i kommunen hvor aftaleindgåelsen foretages centralt.. Udbud af varegrupper med henblik på at indgå indkøbsfællesskaber. Forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst er i aftale-- og udbudsmæssig sammenhæng én og samme organisation. 2.1 Tærskelværdier ved udbud: De til enhver tid gældende tærskelværdier kan findes på hjemmesiden For 2011 er tærskelværdierne som følger: Bygge- og anlægskontrakter over kr. eksklusive moms skal i EU-udbud. Bygge- og anlægskontrakter under EU s tærskelværdi men over kr. eksklusive moms skal i licitation. For Bygge- og anlægskontrakter under kr. men over kr. eksklusive moms indhentes underhåndsbud eller indgås rammeaftale. Vare- og tjenesteydelseskontrakter over kr. eksklusiv moms i den samlede kontraktperiode skal i EU-udbud. Vare- og tjenesteydelseskontrakter mellem og kr. eksklusiv moms i den samlede kontraktperiode skal annonceres og udbud gennemføres efter EU s udbudsprincipper. Direktionen fastsætter retningslinjer for indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter op til kr., samt bygge- og anlægskontrakter op til kr. 3. Indkøbs- og udbudsplan Direktionen udarbejder årlig en indkøbs- og udbudsplan, som angiver de varer og tjenesteydelser kommunen jf. lovgivningen skal konkurrenceudsætte. Indkøbs- og udbudsplanen for det kommende års udbud af varer og tjenesteydelser forelægges Byrådet inden udgangen af kalenderåret. Indkøbs- og udbudsplanen indeholder også de opgaver, der jf. indkøbs- og udbudsstrategien (se konkurrenceudsættelsespolitikken) skal konkurrenceudsættes i det kommende år. Såfremt det bliver påkrævet kan direktionen ajourføre indkøbs- og udbudsplanen. Udbudsfunktionen er ansvarlige for at sikre koordineringen af udbud i overensstemmelse med indkøbs- og udbudsplanen og den tilhørende politik. Direktionen fastsætter krav til udformning af Indkøbs- og udbudsplanen. 4 af 15

5 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategierne og principperne for Indkøb og udbud udtrykker Aabenraas Kommunes overordnede målsætninger på området. Med Strategien gives grundstenene for de principper og overvejelser, der ligger til grund for kommunens handlinger i forbindelse med indkøb og udbud i kommunen. 4.1 Strategier Strategier for indkøb og udbud tager udgangspunkt i kommunens vision herunder, at Aabenraa Kommune vil kendetegnes ved helhedssyn og professionalisme. Aabenraa Kommune tilslutter sig intentionerne om, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) jf. aftale mellem KL og regeringen er mindst 31,5 % inden udgangen af Dette sikres ved gennemførsel af udbud af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser jf. konkurrenceudsættelsespolitikken. 1: Det økonomisk mest fordelagtige for hele organisationen. Aabenraa Kommune skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Der skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser lægges vægt på, hvad der samlet set er det mest hensigtsmæssige for Aabenraa Kommune. Hvor udbuddets størrelse eller indhold tilsiger det, kan udbuddet udformes således at tilbudsgiver kan afgive tilbud på et eller flere delområder og det samlede udbud. 2: Bedst mulig anvendelse af ressourcer. Aabenraa Kommune skal sikre stordriftsfordele og optimal anvendelse af ressourcerne. Derfor prioriteres de varegrupper og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, der gennem udbud umiddelbart ser ud til at have størst potentiale for at øge kvaliteten, effektiviteten eller give besparelser. Aabenraa Kommune forventer, at så mange varer og tjenesteydelser som muligt indkøbes via indkøbsaftaler. 3: Kommunikation af udbudsplan Aabenraa Kommune skal sikre, at viden om Aabenraa kommunes udbudsplan samt konkrete udbud kommunikeres til relevante leverandører. Derfor afholdes der i regi af Erhvervenes Hus Aabenraa, et indformationsmøde for interesserede leverandører, hvor der bliver informeret om den samlet udbudsplan. De enkelte udbud skal annonceres via Aabenraa Kommunes hjemmeside ligesom annoncering skal ske i henhold til udbudsdirektivet. 5 af 15

6 4.2 Principper Med udgangspunkt i ovennævnte strategier har Aabenraa kommunes Byråd fastlagt en række principper for indkøb og udbud af bygge- og anlægsopgaver samt varer og tjenesteydelser i Aabenraa Kommune. Principperne udtrykker de krav, der skal opfyldes i forbindelse med indkøb og udbud. Principperne er supplement til gældende lovgivning på området. 1: Baselineberegning. Ved udbud af varer og tjenesteydelser, udarbejdes en baselineberegning, der opgør kommunens nuværende udgifter på køb af varen eller tjenesteydelsen. I baselineberegningen indgår de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Ændres serviceniveauet, skal der tages hensyn til dette ved beregningen. 2: Plan for kvalitetsopfølgning lægges i alle aftaler. I hver indgået kontrakt skal det beskrives, hvordan der følges op på kvaliteten af leverandørens varer og tjenesteydelser. 3: Betalingsbetingelser Aabenraa Kommunes standard betalingsbetingelser for alle leverandører er løbende måned + 30 dage. Hvor der lovmæssigt er fastat særlige betalingsregler anvendes disse. 6 af 15

7 5. Politisk beslutningsproces 5.1 Beslutningskompetencer Sammenhængen mellem det politiske niveau og det administrative niveau i forhold til de konkrete opgaver kan på overordnet niveau vises således; Figur 1. Byrådet forelægges nærværende Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at godkende denne. Hvert år forelægges Byrådet den af administrationen udarbejdede indkøbs- og udbudsplan med henblik på at godkende rækkefølgen for det kommende års udbud. For ovenstående sker udarbejdelse, indstillinger og beslutninger således: Handling Administration Økonomiudvalg Byråd Indkøbs- og udbudspolitik Udarbejder forslag Indstiller Beslutter Tabel 1 Den konkrete udarbejdelse af indkøbs- og udbudsplanen og dens efterfølgende gennemførelse varetages af udbudsfunktionen (staben), som ligeledes sikrer løbende evaluering heraf. 7 af 15

8 Leverandørvalg foretages administrativt, med mindre det for de enkelte udbudte varer og tjenesteydelser er lovpligtigt eller bestemt af Byrådet, at leverandørvalget skal træffes i Økonomiudvalget eller i Byrådet indenfor rammerne af gældende lovgivning, vedtagne regler og bestemmelser. Som udgangspunkt medfører gennemførelsen af udbud ikke ændringer i serviceniveau for den udbudte vare eller tjenesteydelse. Hvis et udbud resulterer i ændring af serviceniveauet eller der i øvrigt er ønske om at afvige fra strategierne i form af atypiske tildelingskriterier, udarbejder administrationen et forslag til ændringer. Disse ændringer forelægges for Fag- eller økonomiudvalget, der træffer beslutninger indenfor deres område. Der er ved nogle opgaver lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder, som fastsætter kommunens serviceniveau. I nedenstående tabel 2 er angivet sammenhængen mellem konkrete handlinger/aktiviteter og hvem der skal inddrages i forbindelse hermed. Handling Administration Fagudvalg Økonomiudvalg Byråd Varer og tjenesteydelseskontrakter u/0,5 mio. kr. Beslutter Bygge og anlægskontrakter u/0,3 mio. kr. Beslutter Udbudsmateriale indenfor nuværende serviceniveau Beslutter Udbudsmateriale ved ændring af serviceniveau Udarbejder forslag Beslutter for eget område Beslutter for eget område Valg af leverandør Lovbundne områder* Valg af leverandør Øvrige områder** Udarbejdet forslag Indstiller beslutter Beslutter *eks. valg af revision, valg af bankforbindelse. Tabel 2 ** sker ud fra tildelingskriterier i udbudsmateriale I de administrative retningslinjer for indkøb og udbud er roller og ansvarsfordeling nøjere fastlagt. 8 af 15

9 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud De konkrete udbud er fastlagt i Indkøbs- og udbudsplanen og figur 2 viser denproces, der som hovedregel benyttes, i forbindelse med udarbejdelse af nødvendigt udbudsmateriale og gennemførelse af udbud. Modellen tilpasses de konkrete udbud. Figur Brugergrupper I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til brug for indgåelse af rammeaftaler og andre enkeltstående anskaffelser involveres de decentrale faglige kompetencer. De enkelte direktørområder udpeger repræsentanter til de brugergrupper, som skal medvirke til udarbejdelse af kravspecifikationerne. De enkelte driftsområders og institutioners ledelse har pligt til at give de oplysninger, som er nødvendige for brugergruppernes arbejde, f.eks. forbrugsoplysninger og aftaleforpligtelser m.v. 9 af 15

10 7. Principper for valg af leverandører Valg af leverandører baseres på følgende principper: 1: Leverandøren skal være økonomisk velfunderet. Der indgås kun aftale med leverandører, der er økonomisk velfunderede, og som kan dokumentere økonomisk evne til at løse opgaven. Desuden indgår Aabenraa Kommune kun aftaler med leverandører, der ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr. 2: Leverandøren skal kunne opfylde kvalitetskravene. Der indgås kun aftale med leverandører, der kan sandsynliggøre deres evne til at løfte opgaven på det definerede kvalitetsniveau. 3: Gældende regler om arbejdsmiljø, samarbejds- og sikkerhedsudvalg skal overholdes. Leverandøren skal overholde gældende dansk lovgivning vedrørende arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 4: Leverandører af tjenesteydelser skal udvise social ansvarlighed. Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i indsatsen for at unge får en uddannelse, og at opfordre og medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommune ønsker ligeledes via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Aabenraa Kommune vil derfor i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, anvende sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Konkret vurderer Aabenraa Kommune at det generelt er muligt og formålstjenligt at anvende sociale klausuler ved længerevarende bygge- og anlægsopgaver og længerevarende tjenesteydelser der kun kan udføres i kommunen, mens det specifikke indhold af klausulerne skal tilpasses det enkelte udbud. Se bilag for en nærmere angivelse af hvornår og i hvilket omfang Aabenraa Kommune vil anvende sociale klausuler. 5: Leverandører skal udvise miljømæssig og sundhedsmæssig ansvarlighed. Den ansvarlige for udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal i hvert udbud stille krav om, at leverandøren lever op til lovgivningen på miljø og sundhedsområdet. 6: Leverandører skal overholde internationale konventioner. Ethvert samarbejdsforhold med leverandører skal ske på et forsvarligt etisk grundlag. Derfor skal leverandøren samt eventuelle relevante underleverandører leve op til internationale konventioner om forskelsbehandling, vederlæggelse, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, beskyttelse af børn og tvangsarbejde. Aftaler med leverandører til Aabenraa Kommune kan opsiges, såfremt ovennævnte konventioner ikke overholdes af leverandøren eller dennes underleverandører. 10 af 15

11 7: For aftaler med leverandører med personlig tilknytning til kommunen gælder særlige principper. Ingen byrådsmedlemmer eller ansatte i kommunen må bringes i en situation, hvor den pågældende er inhabil i forhold til bestemmelserne i forvaltningsloven og styrelsesloven. Det skal derfor iagttages, at bestemmelserne i forvaltnings- og styrelsesloven til en hver tid overholdes. 8: Lokale leverandører. Lokale leverandører deltager i Aabenraa Kommunes udbud på lige vilkår med alle andre leverandører. 8. Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere De decentrale indkøbere er sammen med den budgetansvarlige ansvarlig for, at indkøb og udbud sker i overensstemmelse med de centralt indgåede aftaler samt kommunens vedtagne retningslinjer og politikker. 8.1 Fælles rammeaftaler De centrale rammeaftaler indgås af udbudsfunktionen, som er placeret i Staben. Udbudsfunktionen har ansvaret for at vedligeholde og udvikle indkøbs- og udbudspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt sikre, at resultaterne realiseres i indkøbsaftalerne. Udbudsfunktionen har bemyndigelse til at indgå rammeaftaler og indkøbsaftaler. Kommunen organiserer sine indkøb som centralt indgåede rammeaftaler med decentrale indkøbere, der organisatorisk er placeret i de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner. Alle indkøb i Aabenraa Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af en fælles rammeaftale. Rammeaftalerne er såkaldte Skal-aftaler, som den lokale indkøber skal benytte sig af. I helt konkrete og særlige tilfælde kan udbudsfunktionen give dispensation fra at benytte en Skal-aftale. Udbudsfunktionen tager initiativ til indgåelse af nødvendige rammeaftaler for varer og tjenesteydelser. Herved sikres, at kommunen får etableret et samarbejde med de mest professionelle og konkurrencedygtige leverandører på de pågældende områder samt opfylder den relevante lovgivning. Forslag til etablering af fælles rammeaftaler kan endvidere komme fra de enkelte institutioner og forvaltninger. 11 af 15

12 8.2 Aftalehierarki Aabenraa Kommune anvender egne aftaler, fælles kommunale aftaler og er tilsluttet eksterne aftaler, indgået af f. eks. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). For at sikre at de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner så vidt muligt køber ind på centrale rammeaftaler gælder følgende aftalehierarki. 1. Koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne i det omfang Aabenraa tilslutter sig disse. 2. Aftaler indgået af Aabenraa Kommunes udbudsfunktion. 3. Aftaler indgået på fælleskommunalt grundlag. 4. Koordinerede aftaler indgået af SKI eller andre som Aabenraa Kommune er tilsluttet. 5. Egne indgåede aftaler, som ikke er omfattet af ovenstående. I forbindelse med en konkret anskaffelse, skal de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner sikre, at anskaffelsen er foretaget i overensstemmelse hermed. Dermed sikrer Aabenraa Kommune, at gældende lovgivning på området overholdes. 8.3 Køb uden aftaler I enkelte tilfælde kan der foregå indkøb, hvor der ikke er indgået en indkøbsaftale. Det kan være indkøb, der har en så speciel karakter (f.eks. uddannelse og konsulentydelser) at der ikke indgås rammeaftale for aktiviteten. Se i øvrigt de administrative retningslinjer for indkøb. 9. Finansiering af udbudsfunktionen Udarbejdelse af nødvendige udbud samt den efterfølgende kontraktadministration kræver etablering af en professionel udbudsfunktion. Denne finansieres ved, at alle leverandører, hvormed der er indgået aftale til Aabenraa Kommune udbetaler 1,5 % af den aftalebelagte omsætning. Det opgjorte beløb godskrives udbudsfunktionen. Derudover er der, til de større komplekse udbud, behov for ekstern konsulentbistand. Udgiften til ekstern konsulentbistand finansieres af området budget til den pågældende vare/tjenesteydelse. 12 af 15

13 10. Incitamentsstruktur 10.1 Fordeling af besparelser ved udbud Når et udbud reducerer det direkte udgiftsniveau i forhold til det aktuelle udgiftsniveau (målt i priser) skal der ske en fordeling af gevinsten med 75 % til effektiviseringsstrategien og 25 % til decentralt budget. Såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får væsentligt højere priser end kommunen har haft tidligere, er det det pågældende område, der afholder merudgiften. Indkøbsbesparelserne allokeres fra de enkelte institutioner og forvaltningers driftsrammer, baseret på de sidste 2 års indkøb jævnfør baselineprincippet. Der bliver således tale om en reduktion i driftsrammen, når de enkelte aftaler træder i kraft. Besparelsen vil blive indhentet forlods Klagesager I forlængelse af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne har leverandører fået bedre mulighed for at klage over kommunernes håndtering af udbudsreglerne. Dette kan resultere i krav om erstatning som følge af at udbudsreglerne ikke er overholdt. Et sådan erstatningskrav vil blive lagt på det område, som er omfattet af det pågældende udbudsområde. 11. Øvrige overordnede forhold Aabenraa Kommunes direktion behandler principielle spørgsmål i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitikken. Aabenraa Kommunes revision samt udbudsfunktionen kontrollerer, at Kommunens enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner overholder indkøbs- og udbudspolitikken. 13 af 15

14 12. Begrebsafklaring Annonceringspligten: Offentlige myndigheder skal forud for kontrakttildeling annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der i den samlede kontraktperiode har en værdi på over kr., men som er under EU s tærskelværdi. EU-udbud: Udbud, der er omfattet af reglerne i EU s udbudsdirektiver. Indkøbsaftale: En indkøbsaftale er aftale med en eller flere leverandører af varer eller tjenesteydelser gældende for hele Aabenraa Kommune. Indkøbsfællesskab: Indkøbsfællesskab er et fællesskab mellem Aabenraa Kommune og andre offentlige myndigheder om fælles udbud af nærmere aftalte varer og tjenesteydelser. Kontraktperioden: Kontraktperioden er den samlede varighed af kontrakten. Normalt fra 3 til 4 år. I særlige tilfælde op til 5 år. Baseline beregning: En beregning, som opgør kommunens nuværende udgifter ved løsning af opgaven. Beregningen indeholder de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Offentligt udbud: En offentlig myndighed inviterer eksterne og interne leverandører til at deltage i konkurrencen om at producere og levere udvalgte varer og/eller tjenesteydelser, samt aktiviteter inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilbudsloven: Danske regler for udbud jf. bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Udbudsplan: En prioriteret oversigt over de opgaver, varer og tjenesteydelser der skal i udbud i et givent kalenderår. 14 af 15

15 13. Bilag Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. Uddannelsesklausuler Beskæftigelsesklausuler Arbejdsklausuler I forhold til omfanget af uddannelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges i intervallet 5-10%. Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. Generel klausul ved udbud der overstiger 2 mio. kr. om året. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. 15 af 15

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 - Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb og udbud... 4 Lovgivning...

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik December 2016 Forord Hvorfor skal vi overhovedet have en indkøbs- og udbudspolitik? Svaret knytter sig til en række principielle og praktiske hensyn, vi som kommune skal tage,

Læs mere