RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET"

Transkript

1 FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen for 2007 ( kan-området ) DEL II 10. oktober

2 DEL II SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Indholdsfortegnelse FORORD Indledning - Socialområdet Børn og unge Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Supplerende tillægsydelser som institutionerne på børn og unge området tilbyder kommunerne Voksne med handicap (dag og døgn) Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Supplerende tillægsydelser som institutionerne på området for voksne med handicap tilbyder Voksne med sindslidelse Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Supplerende tillægsydelser som de socialpsykiatriske institutioner tilbyder Misbrug Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Forsorgshjem og krisecentre Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Øvrige Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark for øvrige sociale tilbud INDLEDNING - SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Lands- og landsdelsdækkende tilbud Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark

3 2.2. Tale- høre- syn (Kommunikationscentre) Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Supplerende tillægsydelser som kommunikationscentre tilbyder VIFO s ydelser kan købes i abonnement eller som enkeltydelser efter omkostningsberegnede priser Øvrige Øvrige Oversigter over kapacitet og behov Indholdskrav til områdets tilbud Institutionsark Supplerende tillægsydelser som specialundervisningscentre tilbyder

4 Forord Denne del af Rammeaftalen indeholder beskrivelsen af den samlede vifte af tilbud til borgere med særlige behov, hvad enten de drives af en kommune eller af Region Hovedstaden. Her fremgår også de enkeltydelser, som det er aftalt, at tilbuddene kan levere. 1. Indledning - Socialområdet dene er opdelt i følgende grupperinger: tilbud til børn og unge tilbud til voksne med handicap/funktionsnedsættelser tilbud til voksne med sindslidelser tilbud til personer med misbrug forsorgshjem til hjemløse og krisecentre øvrige sociale tilbud Hver gruppering beskrives på en ensartet måde med oplysning om oversigt over tilbuddene med angivelse af kapaciteten på området indholdskrav til områdets tilbud institutionsark, der kort beskriver det enkelte tilbud supplerende tillægsydelser som de enkelte tilbud udbyder takstoversigt vil blive indføjet så snart de er udarbejdet for 2007 I den specifikke del indgår også tilbud, som nogle kommuner er driftsherre for og som de har ønsket indgår i rammeaftalen, og dermed stilles til rådighed for de øvrige kommuners forsyningssikkerhed. Bornholm -, Frederiksberg og Københavns Kommuner har generelt ikke ønsket, at stille deres tilbud til rådighed for øvrige kommuner gennem Rammeaftalen, da de som udgangspunkt alene anvendes af kommunernes egne borgere. I rammeaftalens generelle del påpeges, at talmaterialet i kommunernes redegørelser har en række indbyggede fejlkilder. Således har nogle kommuner: haft en betalingskommune tilgang til indberetningerne og andre en handlekommune tilgang indberettet helårspladser andre har indberettet antal cpr. nr. ( antal hoveder ) der benytter en plads, og atter andre har indberettet ydelser medtaget egne institutionspladser, som ikke er omfattet af rammeaftalen har en forskellig opfattelse af hvilken brugergruppe de forskellige institutioner hører til Disse fejlkilder medfører, at en fuldstændig og nøjagtig afstemning af det tilgrundliggende talmateriale ikke er mulig. 4

5 De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at sikre grundlaget for formulering af en konklusion vedrørende kapacitet og forventet efterspørgsel. Disse drøftelser har haft fokus på, at afdække hvorvidt kommunen påtænker at ændre visitationsadfærd, at etablere eller ændre tilbud. Herudover er det reelt udækkede kapacitetsbehov afstemt i forhold til de allerede kendte ventelister. For hvert område er der udarbejdet følgende tabeller: 1. forbrug, kapacitet, belægningsprocent og venteliste, som de er registreret i Københavns Amt og Frederiksborg Amt samt kommunernes vurdering af udækket behov, 2. en summarisk oversigt over kommunernes egen behovsvurdering, 3. de enkelte kommuners egne behovsvurderinger. Københavns Kommunes tal for behov for pladser indgår ikke i ovenstående tabeller. Det skyldes, at kommunen alene har oplyst deres behov for tilbud både i og uden for kommunen, men ikke angivet hvor mange pladser, de selv stiller til rådighed. På de områder hvor Københavns Kommune har indmeldt behovsvurdering er indsat en særlig tabel. 5

6 1.1. Børn og unge Oversigter over kapacitet og behov Dagtilbuddene omfatter specialbørnehave og de særlige dag- og klubtilbud til skolesøgende børn og unge med handicap. Døgntilbuddene omfatter de permanente døgninstitutioner til børn og unge med handicap eller sindslidelse. Tabel 1. Børn og unge med handicap eller sindslidelse - excl aflastning Helårspladser Kommunevurdering Kapacitet helårspladser Forbrug Kapacitet Venteliste Udækket ultimo 05 behov Dag Kommune i region Kommuner uden for region 3 Dag I alt ,6% Døgn Kommune i region Kommuner uden for region 4 Døgn I alt ,9% Dag og Døgn ialt ,4% Stigningen i kapacitet helårspladser skyldes udvidelse af klubtilbudet LEVUK i Hillerød. Det anførte udækkede behov og ventelisten er beskeden, og forventes dækket ved den naturlige udskrivning/indskrivning i forbindelse med nyt skoleår. De permanente døgninstitutioner til børn og unge dækker op til 18 år. I henhold til den sociale lovgivning kan opholdet udstrækkes til det 23. år. På døgninstitutioner i Region Hovedstaden, der drives efter børne- og ungebestemmelserne, bor ca. 40 personer med handicap eller sindslidelse over 18 år, der har behov for et botilbud for voksne omfattet af rammeaftalen. Grunden til at de pågældende fortsat bor på en børn- og ungeinstitution er mangel på relevant voksentilbud. Gives de unge et relevant voksentilbud ved 18-års alderen, vurderes døgnkapaciteten på børn- og ungeområdet at være tilstrækkelig til at dække behovet for permanent døgnplacering. Selv om den totale døgninstitutionskapacitet vurderes tilstrækkelig, peger kommunernes redegørelser på øget efterspørgsel efter tilbud til unge med funktionsnedsættelser inden for autismespektret og unge med sindslidelser. Tabel 2 Børn og unge med handicap eller sindslidelse -excl aflastning Kommunernes behovsvurdering Prognose 2007 Prognose 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Dag Døgn Hovedtotal

7 Tabel 2.1 Børn og unge med handicap eller sindslidelse excl aflastning Fordelt på kommuner Dag Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Frederiksværk - Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj / Vallensbæk Lyngby-Tårbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Hovedtotal * Af de 111 pladser Ishøj/Vallensbæks har behov for 2007, er de 44 behov for pladser i rent kommunale foranstaltninger. Københavns Kommunes tal for behov for pladser indgår ikke i ovenstående tabeller. Det skyldes, at kommunen alene har oplyst deres behov for tilbud både i og uden for kommunen, men ikke angivet hvor mange pladser, de selv stiller til rådighed. Nedenfor er Københavns Kommunes tal opgjort Tabel 2.2 Børn og unge med handicap eller sindslidelse - ecxl aflastning, Københavns Kommune Dag Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog København Hovedtotal Møderne med de enkelte kommuner viste, at divergensen på dagområdet mellem den beskrevne kapacitet på 424 helårsdagpladser og behovsvurderingen på 797 i 2007 primært 7

8 kan forklares ved, at en række børn og unge får dækket deres behov i andre former for tilbud, eksempelvis specialgrupper i kommunernes børnehaver. Det er ikke ganske klart hvad årsagen er til divergensen mellem kapacitet og behovsvurdering på døgnområdet. Det er sandsynligvis en kombination af de tidligere nævnte fejlkilder. På møderne med kommunerne fremgik, at forbruget i 2007 forventes at være uændret i forhold til. Aflastningsområdet omhandler foruden børn og unge også en lille gruppe over 18-årige. Tabel 3. Børn og unge med nedsat funktionsevne - aflastning Helårspladser Kommunevurdering Kapacitet helårspladser Forbrug Kapacitet Venteliste Udækket ultimo 05 behov Døgn Kommune i region ,5% I alt ,5% Tabel 4. Børn og unge med nedsat funktionsevne - aflastning Kommunernes behovsvurdering Prognose 2007 Prognose 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Døgn Døgn Total Tabel 4.1 Børn og unge med nedsat funktionsevne aflastning, fordelt på kommuner Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Allerød Egedal Frederikssund 2 Hvidovre Tårnby Hovedtotal Det er som det fremgår af tabellen ikke alle kommuner, der har oplyst behovet for aflastningspladser. Divergensen mellem den beskrevne døgnkapacitet og behovsvurderingen skyldes, at sondring mellem de permanente døgntilbud og aflastningstilbud ikke er gennemført konsekvent. Dels har nogle døgntilbud også enkelte aflastningspladser, dels er en del af behovet for aflastning henført til institutioner med begrænset aflastningskapacitet. Der er ikke sammenhæng mellem kapacitet, behovsvurdering og venteliste. Det reelt udækkede behov og ventelisten indikerer, at der er et betydeligt kapacitetsunderskud. Den præcise vurdering af underskuddet afhænger af hvor mange aflastningsdage den enkelte bruger visiteres til. Hvis hver bruger i gennemsnit visiteres til 60 dages aflastning om året, vil kapacitetsunderskuddet være 14 helårspladser. 8

9 Med de ændrede finansieringsregler fra 1. januar 2007, hvor kommunerne skal afholde den fulde udgift, vil der være incitament til at udvikle yderligere fleksible og differentierede tilbud med tilhørende differentieret takststruktur, der tager højde for kommunernes forskellige behov på aflastningsområdet. Det foreslås derfor, at udviklingen på aflastningsområdet herunder ventelisterne til aflastningstilbudene Granbohus i Fredensborg og Lundø for børn i Gentofte og Lundø for voksne i Ballerup, holdes under observation med henblik på evt. senere kapacitetsjustering. De sikrede afdelinger er landsdækkende, og målgruppen er unge der er dømt til sikrede afdelinger. Tabel 5. Sikrede afdelinger Helårspladser Kommunevurdering Kapacitet helårspladser Forbrug Kapacitet Venteliste Udækket ultimo 05 behov Døgn Kommune i region Kommuner uden for region 10 I alt ,1% Tabel 6. Sikrede afdelinger Kommunernes behovsvurdering Prognose 2007 Prognose 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Døgn Døgn Total Tabel 6.1 sikrede afdelinger Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Albertslund Ballerup 2 2 Dragør Egedal Frederikssund Frederiksværk - Hundested 1 Glostrup Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Rudersdal Hovedtotal Divergensen mellem den beskrevne døgnkapacitet og behovsvurderingen skyldes, at der er tale om en landsdækkende institution, hvor en stor del af pladserne bruges af kommuner uden for regionen. Dette fremgår også af tabellen. Den viser, at i blev 10 ud af 22 pladser brugt af kommuner uden for regionen. 9

10 Indholdskrav til områdets tilbud De generelle krav fra kommunerne til tilbud for børn og unge kan sammenfattes under nedenstående overskrifter: Høj faglig ekspertise: Kommunerne lægger generelt meget vægt på, at det enkelte tilbud har et højt fagligt niveau og et professionelt miljø. Det vil sige, at personalet skal have den nødvendige specialviden om tilbuddets målgruppe. Personalet skal således være uddannet/efteruddannet, og der skal samtidig være supervision. For at tilbuddet kan give borgerne den bedste hjælp, forventes det, at medarbejderne udnytter den tværfaglighed, der er på tilbuddet. Udgangspunkt i den enkelte borger: Det er tilbuddets opgave at skabe størst mulig livskvalitet for de unge borgere, og øge den enkelte borgers selvværd. Hver borger skal have de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af individuelle vanskeligheder kan få mulighed for personlig udfoldelse og udvikling. Udviklingen skal være både psykisk, fysisk og social. Denne målsætning kræver, at tilbuddet er fleksibelt. Tryghed og omsorg: Et godt tilbud kræver trygge og rolige omgivelser. Medarbejderne skal være engagerede, omsorgsfulde og udvise empati. Derudover skal der være struktur og forudsigelighed på tilbuddet. På børn- og ungeområdet indbefatter det, at der er tydelige voksne i omgivelserne. det skal give borgerne den omsorg/pleje og støtte, som de har behov for. På børn- og ungeinstitutionerne skal barnet/de unge støttes i overgangen til voksenverdenen eller et andet tilbud m.m.. Den hjælp de får, skal ske med henblik på at gøre dem selvhjulpne. Udover de professionelle ydelser skal tilbuddene også sikre anden nødvendig behandling som læge, tandlæge, fysioterapi etc. Samarbejde og kontinuitet: En del af tilbuddets og medarbejdernes kompetence er at inddrage alle de aktører, som er i berøring med barnet. Der skal være samarbejde både i forhold til forældrene og i forhold til øvrige relevante instanser som eksempelvis kommunen. Forældrene skal i videst muligt omfang inddrages i beslutninger og aktiviteter omkring barnet, da det er afgørende for forløbet, at der er tæt forældrekontakt. Derudover skal tilbuddene også rådgive forældrene i det omfang, der er behov for det. Formålet med at inddrage og samarbejde med andre er at sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet omkring hver enkelt borger. Udover de generelle krav til tilbuddene er der også specifikke krav, som afhænger af den enkelte tilbudstype/målgruppe. De målgrupper, som kommunerne især har peget på med indholdsmæssige krav, fremgår nedenfor: Sikrede døgninstitutioner: De sikrede døgninstitutioner skal tage de nødvendige forholdsregler i forhold til den målgruppe, som de varetager. Det betyder, at der er nogle krav til omgivelserne blandt andet indhegning, låste døre etc. det skal kunne sikre den unges tilstedeværelse, og træde i stedet for varetægtsfængsling. 10

11 Formålet med døgninstitutionerne er at skabe nogle rammer for de unge, så de kan reflektere over deres liv. De unge skal forberedes bedst muligt på fremtiden og hjælpes i udslusningsfasen. Det indebærer, at der er mulighed for at forberede sig arbejds- eller uddannelsesmæssigt på fremtiden. Autismespektret: Autismetilbuddene skal kunne give borgerne en struktureret og genkendelig hverdag. Det kan eventuelt anskueliggøres for barnet ved hjælp af et dagskema. Derudover lægges der vægt på at udvikle barnets kommunikative færdigheder med visualisering, konkretisering eller sansning. Det vil sige, at institutionen skal tilbyde kommunikationstræning. Fysisk handicappede og døve: dene til de fysisk handicappede skal i udgangspunktet have en hensigtsmæssig indretning og være tilgængelig. I overensstemmelse hermed skal tilbuddet have de nødvendige hjælpemidler. På baggrund af handicappet skal der være fysisk træning, og tilbuddet skal have fysisk forebyggende aktiviteter som eksempelvis fysioterapi, svømning etc. For målgruppen døve, skal der være et tegnsprogsmiljø på tilbuddet, og det ses gerne, at der er en talepædagog tilknyttet. Udviklingshæmmede: Omkring de udviklingshæmmede lægges der vægt på, at der er kommunikationstræning ved hjælp af forskellige metoder blandt andet tegn til tale. Derudover skal tilbuddet have motorisk træning. 11

12 Institutionsark Nedenstående er en oversigt over de institutionsark, der er udarbejdet over børn og ungeinstitutionerne, fordelt på døgntilbud og dagtilbud. Børn og unge døgntilbud Fredensborg 1. Dyssegården 8 døgnpladser 6 skolepladser 2. Granbohus 42 aflastning børn 2 aflastning voksne Gentofte 3. Broen 17 døgnpladser 4. Camillehusene 21 døgnpladser 5. Lundø 24 aflastning børn Gladsaxe 6. Sofieskolen 26 døgnpladser 22 dagpladser 35 skolepladser 22 skolefritidsordning 5 specialbørnehavepladser Hillerød 7. Skovbrynet 11 døgnpladser 5 aflastningspladser Ishøj 8. Thorshøjgård 26 døgnpladser 24 skolepladser Region Kløveren 36 døgnpladser 2 aflastningspladser 2. Nødebogård 50 døgnpladser 26 skolepladser 3. Sølagers sikrede afdelinger 26 døgnpladser alle kan tilbydes undervisning Børn og unge dagtilbud Fredensborg 1. Specialbørnehave Karlebo 14 dagpladser Gentofte 2. Troldemosen 44 dagpladser Glostrup 3. Kirsebærhuset 25 dagpladser Hillerød 4. LEVUK 100 klubpladser Rudersdal 5. Rudegårds Allé 20 dagpladser Tårnby 6. Chr. IV s Børnehave 21 dagpladser Vallensbæk 7. Frihjulet pt. 45 pladser i fritidshjem 12

13 Region 1. Børnecenter for rehabilitering Rådgivning og ydelser 2. Specialbørnehave Frederikssund 20 dagpladser der ikke er omfattet af rammeaftalen, som driftskommunen ønsker omtalt. Fredensborg 1. Specialgruppen Spiren 8 12 pladser Gribskov 2. Specialbørnehaven Kometen 15 pladser Efter institutionsarkene er en kort beskrivelse af de supplerende tillægsydelser som institutionerne på børn og ungeområdet tilbyder. 13

14 Døgntilbud for børn og unge Gentofte Broen Specialbørnehjemmet Broen Mette Ehlers Adresse Hellerupvej Hellerup Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 67, stk. 2 Broen er en højt specialiserede institutioner. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år med varig nedsat psykisk funktionsevne kombineret med sociale og emotionelle vanskeligheder. Målgruppen er diagnosticeret inden for områderne: Downs syndrom, elektiv mutisme, microcephali samt forskellige diagnoser indenfor spektret af udviklingsforstyrrelser herunder hyperaktivitets- og opmærksomhedsforstyrrelser. Pladstal Gennemsnitlig tilgang pr. år Udviklingsplaner 17 døgnpladser 104 % 5 Der vil blive arbejdet på udviklingsplaner, når Gentofte overtager tilbudet 1. januar kr pr dag 14

15 Gentofte Camillehusene Maja Rongen Jensen Camillehusene Adresse Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 67, stk. 2 Camillehusene er et højt specialiseret tilbud. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser, såvel fysiske som mentale, inklusive autistiske problemstillinger. Fordelingen af børnene og de unge vurderes bl. a. ud fra overvejelser om barnets psykiske tilstand, fysiske tilstand, alder og kammeratskaber. Fysioterapien til de indskrevne børn er en del af tilbudet og indregnes i taksten. Pladstal Gennemsnitlig tilgang pr. år Udviklingsplaner 21 døgnpladser 102 % 5 Udviklingsplaner fremgår af hjemmesiden. Der vil blive arbejdet videre med udviklingsplaner, når Gentofte Kommune overtager tilbuddet 1. januar kr pr døgn 15

16 Gentofte Lundø Aflastningsinstitutionen Lundø Bente Aalling Adresse Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 67, stk. 2 Målgruppen er børn og unge med behov for aflastning, der har alle typer af betydelige og varige funktionsnedsættelser undtaget er børn og unge, der udelukkende har en fysisk funktionsnedsættelse. Der kan være tale om udviklingshæmmede mennesker med multiple funktionsnedsættelser, mennesker med autisme og forskellige andre former for specifikke handicap. Der er stor differentiering i målgruppen, som kræver en specialiseret indsats og ikke umiddelbart kan rummes i familiepleje og opholdssteder. Nogle børn har dog både aflastning i familiepleje/opholdssted og på aflastningsinstitution for at sikre flest mulige et tilbud. Pladstal Gennemsnitlig tilgang pr. år Udviklingsplaner 24 døgnpladser 2 (Lundø er vanskelig at gøre op, idet børnene bliver ind- og udskrevet hver gang de er i aflastning. Men tallene her er opgjort ud fra, hvor mange nye børn, der har fået tilbudt plads i. Der vil blive arbejdet på udviklingsplaner, når Gentofte Kommune overtager tilbuddt 1. januar kr pr døgn 16

17 Gladsaxe Sofieskolen Behandlingshjemmet Sofieskolen Selvejende Mogens Kaas Ipsen Adresse Granvej Bagsværd Tlf.: Driftsparagraffer Folkeskoleloven 20.2 Lov om social service 16, 19, 23 og 51. Institutionens målgruppe er børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Målgruppen er diagnosticeret indenfor området med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ICD-10 diagnosesystemet). Autismespektret udgøres hovedsalig af de tre diagnosegrupper:infantil autisme, atypisk autisme og aspergers syndrom. Diagnosegrupperne adskiller sig med hensyn til begavelse, indlæringsevne og sprogudvikling, til sværhedsgraden og mønstret af de grundlæggende forstyrrelser samt lidelsens begyndelsestidspunkt. Sofieskolen modtager svagt fungerende (børn på et tidligt udviklingstrin) ca. 25%, moderat fungerende ca.50% og højt fungerende børn med autisme ca.25%. Pladstal * 26 døgnpladser 22 dagpladser 35 undervisningspladser 22 pladser, skolefritidsordning 5 specialbørnehavepladser kr pr døgn for børn kr pr døgn for voksne kr pr dag for specialbørnehave 280 kr pr dag i dagbehandling 709 kr pr dag i undervisningstakst 804 kr pr dag for fritidshjem *Sofieskolen har 26 døgnpladser og 22 dagpladser til hjemmeboende. Der er 35 undervisningspladser, hvor af børnene kommer fra døgnafdelingerne, mens de øvrige kommer fra dagpladserne. Til børn med dagplads har Sofieskolen en skolefritidsordning (SOFT) med 22 pladser. 17

18 Fredensborg Dyssegården Adresse Dyssegården Peter Rødbro Johannesen Auderødvej 32A 2980 Kokkedal Driftsparagraffer Lov om social service 51 og 62A (ny lov 67 og 76) samt FSL 20.2 Målgruppen er unge der er eller har været psykotiske. et er indrettet på at modtage unge, der har en adfærd, der er forstyrret og vanskelig korrigerbar. Eksempelvis unge der har en tankegang og forestillingsverden, som ikke er forenelig med almindelig realitetsopfattelse. Der er tilknyttet psykiatrisk konsulentbistand til tilbudet. Pladstal 8 i botilbud 6 i skoletilbud 83 % i botilbud 59 % i skoletilbud (ved 8 pladser) kr for døgntilbud 729 kr for skoletilbud 18

19 Fredensborg Adresse Granbohus Granbohus, aflastningstilbud. Thor Simony Hillerødvej Fredensborg Driftsparagraffer Lov om social service 28.1, 31, 40.2, 51, 72 og 91 Målgruppen på selve Granbohus, Skovridergården og Skovlyst er hjemmeboende børn, unge og voksne med handicap, der har behov for et aflastningsophold. Funktionsniveauet er meget varieret. om aflastning gives i grupper til brugere, der funktions- og behovsmæssigt har udbytte af samvær. Udover aflastning på afdelingerne tilbydes matrikelløs aflastning, pasning i forældrehjemmet samt weekend- og ferieture for børn og unge. Salg af kompetenceydelser Ledsagelse efter 97 Akut- og særtilbud til børn med særlige behov Pladstal Udviklingsplaner 44 incl pladser på Skovridergården og Skovlyst 80 % Faglighed Ressourcetilpasning kr for bruger med behov for 1 personale til 1 bruger kr for bruger med behov for 1 personale til 2 brugere kr for bruger med behov for 1 personale til 3 brugere 289 kr i timen for pasningsordning og ledsageordning Herudover særlige takster for opstart og forundersøgelse. 19

20 Hillerød Skovbrynet Adresse Skovbrynet Susanne Fallesen Skovstien 10, 3400 Hillerød Driftsparagraffer Lov om social service 51, 92 og 93 (ny lov 67, 107 og 108) Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af de unge har følgehandicaps, såsom psykiatriske lidelser, autismelignende træk og generelle adfærdsproblemer. Pladstal 11 i botilbud 5 i aflastning 87 % kr pr døgn i almindeligt botilbud kr pr døgn i særligt struktureret botilbud kr pr døgn i aflastning 20

21 Ishøj Thorshøjgård Thorshøjgård Finn Alring Adresse Pedersborgvej Ishøj Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 51, 87, 88 og 92 (ny lov 67, 103, 104 og 108) Folkeskoleloven 20.2 samt lov om specialundervisning for voksne. Afdeling Hedebo modtager 10 unge i alderen år. Målgruppen er sentudviklede unge med psykologiske og sociale problemer. Kendetegnende for målgruppen er, at de alle har haft vanskeligheder ved at klare en normal skolegang såvel fagligt som socialt. Målgruppen kan desuden have problematikker som f. eks. Alkoholskader, tidligt skadede, DAMP, Tourettes syndrom og problemer af psykiatrisk karakter. Afdeling Marievej modtager 8 unge mellem år. Målgruppen er sentudviklede unge med psykiske og emotionelle problemstillinger. En del af de unge, der bor på afdeling Hedebo flytter videre i tilbud på afdeling Marievej. Pladstal Udviklingsplaner Afdeling Pedersborg er en efterbehandlingsafdeling for 8 unge, der er år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er unge, primært med personlighedsforstyrrelser af borderlinekarakter. Afdelingen modtager også normalbegavede unge med skizoide- eller narcissistiske personlighedsforstyrrelser samt i enkelte tilfælde unge med skizofreni. Der er et tæt samarbejde med Ungdomspsykiatrisk afdeling på KAS Glostrup. 26 døgnpladser 24 dagpladser (hhv. værksted og undervisning) 4 dagpladser (eksterne brugere) kr i døgntakst kr i dagtakst 898 kr i undervisningstakst 21

22 Region 3-Kløveren Adresse 3-Kløveren Rikke Hansen Smakkevej 1, 3070 Snekkersten Driftsparagraffer Lov om social service 51 (ny lov 67) Målgruppen er børn og unge med medfødt psykisk udviklingshæmning. Målgruppen dækker hele spektret af børn med funktionsnedsættelser, der har en karakter så deres behov ikke kan dækkes i forældrehjemmet. På Margueritten er også børn og unge med store fysiske handicap, der er livstruende og kræver sygepleje i dagligdagen. På afdelingen Åbjerggård i Frederikssund bor en gruppe børn og unge med svære kontakt- og adfærdsforstyrrelser. Pladstal 5 pladser for 0-6 årige 26 pladser for 7-17 årige 5 pladser i Dalen 2 aflastningspladser 100 % kr. pr døgn for småbørn kr. pr døgn for børn mellem 7 og 17 år kr. for over 18-årige (incl egenbetaling) kr. pr døgn for pladser i Dalen kr pr døgn for over 18-årige i Dalen(incl egenbetaling) kr pr døgn for aflastning 22

23 Nødebogård Behandlingshjemmet Nødebogård Niels Thuesen Adresse Kildeportvej Fredensborg Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 67, stk. 2 samt Folkeskoleloven 20.2 Målgruppen er udviklingsforstyrrede børn og unge med: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd Formodet potentiel skizofreni, paranoid psykose og skizotypiske sindslidelser Affektive sindslidelser Træk fra en eller flere af ovennævnte diagnosegrupper og med overbygning af adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. Salg af kompetenceydelser Pladstal Driver et bofællesskab mod fuld betaling fra kommunerne. 25 døgnpladser på selve Nødebogård 15 døgnpladser, Haraldslund (Gladsaxe) 5 døgnpladser, Mikkelsbo (Gentofte) 5 døgnpladser Østervang (Hillerød) 26 undervisningspladser kr pr døgn på Nødebogård kr pr døgn for over 18 årige på Nødebogård 706 kr pr dag for undervisning kr pr døgn for efterværn kr pr døgn på Mikkelbo kr pr døgn på Østervang 23

24 Sølagers sikrede afdelinger Adresse Sølagers sikrede afdelinger Mette Vestergaard Sølagervejen 40, 3390 Hundested Driftsparagraffer Lov om social service 51 (ny lov 67) Målgruppen er unge, der enten har dom til sikret afdeling, er i varetægtssurrogat, er i en længerevarende behandling eller er anbragt med henblik på observation. Kendetegnende for målgruppen er, at hensigten med anbringelsen ikke kan varetages i en åben institution. Pladstal Udviklingsplaner 15 på afdelinger i Hundested 11 på afdelingerne i Skibby 85 % kr pr døgn Kommunikation og information Sundhed og velvære på arbejdspladsen 24

25 Dagtilbud Fredensborg Adresse Specialbørnehaven i Karlebo Specialbørnehaven i Karlebo Janne Kaplan Lerbakkevej Kokkedal Driftsparagraffer Lov om social service 16.1 (ny lov 32) Målgruppen er børn med væsentlig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Spændvidden i børnenes handicap er meget stor. En del børn har udover den pædagogiske indsats også brug for sygeplejefaglig indsats. Det kan være børn med progredierende hjernelidelser eller børn med en livs- eller helbredstruende lidelse. Pladstal % kr pr dag 25

26 Gentofte Troldemosen Børnehuset Troldemosen Stig Hjaltalin Adresse Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 32 Målgruppen er dels børn med fysiske handicap og multihandicappede samt udviklingshæmmede børn. Mange børn har tillige syns- og/eller hørehandicap. Børnene har samlet set brug for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk behandling, kommunikationstræning samt fysisk træning, som tilsammen sikrer en optimal stimulering og udvikling af barnets færdigheder. Fysio- og ergoterapi er en del af tilbudet og indregnes i taksten. Pladstal Udviklingsplaner 32 dagpladser til multihandicappede børn 12 dagpladser til udviklingshæmmede børn 103 % Der vil blive arbejdet på udviklingsplaner, når Gentofte Kommune overtager tilbuddet 1. januar Muligheden for at etablere et aflastningstilbud for de børn, der i forvejen går på tilbudet vil blive undersøgt kr pr døgn for multihandicappede børn kr pr døgn for udviklingshæmmede børn 26

27 Glostrup Børnehaven Kirsebærhuset Børnehaven Kirsebærhuset Trine Smidt Olsen Adresse Ndr.Ringvej Glostrup Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 32 Målgruppen er småbørn med autisme i alderen op til 7 år. Der er tale om børn med autismespektrumforstyrrelser og om børn, der har et differentieret funktionsniveau. Børn med autisme har generelt behov for struktur, visualisering, forudsigelighed samt for en genkendelig hverdag med faste og trygge rammer. Børnehaven skaber dette miljø gennem planlægning af en struktureret hverdag for børnene. Pladstal 25 dagpladser 897 kr pr dag 27

28 Hillerød Adresse LEVUK Fritidsklubben LEVUK Glenn Bartels Milnersvej 39 A 3400 Hillerød Driftsparagraffer Lov om social service 23 (ny 33) Målgruppen er unge og voksne med nedsat funktionsevne, der har lyst til at mødes med ligesindede i fritiden og deltage i aktiviteter. Pladstal 100 Takst l 457 kr pr dag 28

29 Rudersdal Rudegårds Allé Børnehaven Rudegårds Allé Anne-Lise Pedersen Adresse Rudegårds Allé Holte Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 32 Målgruppen er børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for særlig støtte og specialpædagogisk behandling. Desuden modtager institutionen også børn med ADHD og sammenlignelige diagnoser, hvis behov ligeledes ikke kan dækkes gennem ophold i almindeligt dagtilbud. Pladstal Udviklingsplaner 20 pladser, pt 17 børn fordelt på 8 børn med ADHD/autisme og 9 børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, herunder 4 børn på tidligt udviklingstrin 97 % på pladser til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 100 % på pladser til børn med ADHD eller autisme Der er ønsker om, at tilbuddet indrettes og organiseres efter målgrupperne: Børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Børn med diagnosen ADHD Aflastning kr pr dag som grundtakst 308 kr pr dag som tillægstakst for ADHD/autisme 308 kr pr dag som tillægstakst for børn på tidligt udviklingstrin 120 kr pr dag som tillægstakst for tale/hørepædagog 29

30 Tårnby Chr. IV s Børnehave Chr. IV s Børnehave Tove Makne Adresse Løjtegårdsvej Kastrup Tlf.: Driftsparagraffer Lov om social service 32 Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede børn og normal begavede børn med diagnosen ADHD, der har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes i almindelig børnehave. Børnene har brug for et lille overskueligt miljø præget af struktur og forudsigelighed, og de har brug for en målrettet specialpædagogisk indsats. Pladstal 21 dagpladser 938 kr pr dag 30

31 Vallensbæk /institution Fritidshjemsleder Frihjulet Fritidshjemmet Frihjulet Bettina Kristensen Adresse Gymnasievej Vallensbæk Driftsparagraffer Lov om social service 19 r og tilbud Pladstal Børn med multiple funktionsvanskeligheder, som er elver på Kirkebækskolen I skoleåret 2006/2007 vil der være 45 børn på fritidshjemmet 777 kr pr dag 31

32 Region Børnecenter for rehabilitering /institution Børnecenter for rehabilitering Centerleder Dorthe Gottlieb Adresse Kongevejen Virum tlf Driftsparagraffer Lov om social service 16 r og tilbud Pladstal Links Børn med en hjerneskade, der er erhvervet efter 1½ års alderen. Der tilbydes: Udredning Lokale rehabiliteringsforløb Intensive rehabiliteringstilbud på centeret Supervision Retestning Centerets personale består af neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og speciallærere I afvikledes: 9 udredningsforløb 9 lokale rehabiliteringsforløb 10 intensive rehabiliteringsforløb 6 Supervisionsforløb 8 Retestninger kr pr dag de bruger tilbudet 32

33 Specialbørnehaven i Frederikssund Adresse Specialbørnehaven i Frederikssund Hanne Fich Åbjergvej Frederikssund Driftsparagraffer Lov om social service 16.1 (ny lov 32) Målgruppen er børn mellem 0-7 år, der har så vidtgående handicaps, at de ikke kan rummes i kommunale børnehaver på særlige vilkår. Det er eksempelvis børn med kromosomdefekter, multihandicaps, autisme eller uforklarlig udviklingshæmning. Salg af kompetenceydelser Konsulentydelser i forhold til målgruppen. Pladstal 20 Udviklingsplaner 98 % Neuropædagogik Indvandrepolitik Forældreindflydelse på handleplanerne kr pr dag 33

34 Fredensborg Specialbørnehaven Spiren (autisme) Specialbørnehaven Spiren (autisme) Randi Larsen Adresse Mariehøj Nivå Tlf Driftsparagraffer Lov om social service 16 (ny lov 32) (ASF) i alderen op til 7 år. Børn der bliver optaget i Spiren er Målgruppen er småbørn med autismespektrumforstyrrelser børn med normal begavelse og autisme og børn på et tidligt udviklingstrin med autisme. I børnehaven tages der udgangspunkt i den i Danmark mest anvendte behandlingsmetode/pædagogik i forbindelse med mennesker med autisme, TEACCH (Treatment and Education Of Autistic and Communication Handicapped Children). Hovedpunkterne er indretning af det fysiske miljø, struktureret undervisning, brug af visualisering, individuelle rutiner og arbejdssystemer, samt et tæt forældresamarbejde. Pladstal Takster 2007 Aftalen med amtet har været 8 dagpladser, men der er fysisk plads til 12 børn. Pt. er 6 pladser besat kr pr dag 34

35 Gribskov /leder Adresse Specialbørnehaven Kometen Specialbørnehaven Kometen konst. leder Karina Madsen Boagervej 16 A, 3200 Helsinge Driftsparagraffer Serviceloven 16 Salg af kompetenceydelser Pladstal 15 Gennemsnitlig tilgang pr. år Udviklingsplaner Handicappede børn 0-7 år med varig eller betydelig nedsat funktionsevne ingen Pt. ingen kr. pr. dag 35

36 Supplerende tillægsydelser som institutionerne på børn og unge området tilbyder kommunerne. Specialbørnehaven i Frederikssund (kan-tilbud der overgår til Regionen) Salg af råd og vejledning til kommunerne målgruppen er pårørende, kommunale dagtilbud og støttepædagoger. Specialbørnehaven har ekspertice i forhold til den målgruppe de modtager, herunder børn med autisme og børn med særlig udadreagerende adfærd. Aflastningstilbudet Granbohus (kan-tilbud der overgår til Fredensborg) Akut- og særtilbud til børn med særligt personligt hjælpebehov. Pasning af børn i eget hjem. Hometraining af børn i eget hjem. Undersøgelser, afdæknings- og rekrutteringsarbejde for kommunerne. Granbohus har udarbejdet en omkostningsbaseret beregningsmodel for prissætning af ydelserne. Behandlingshjemmet Nødebogård (kan-tilbud som overtages af Region Hovedstaden) Nødebogård driver et bofællesskab mod fuld betaling fra kommunerne. Ungdomshjemmet Thorshøjgård (kan-tilbud, som overtages af Ishøj Kommune) Thorshøjgård ejes af KFBU og har driftsoverenskomst med Københavns Amt. Institutionen leverer følgende ydelser som indtægtsdækket virksomhed: Dagskole med behandlingsdel, aktuelt 5 pladser, for elever med ADHDproblematiker. Varierende antal projektpladser, aktuelt 7, med vægt i enten skoledel og værkstedsdel. 5 pladser i Musikprojektet. Efterværn for over 18-årige tidligere elever der er sentud-viklede. 4 elever i efterværnsafdelingen, Sct. Mikkels Allé. Udslusningsbolig med pædagogisk støtte. Fælles for alle pladser er at tilsynet med- og finansieringen af pladserne varetages af de anbringende kommuner. 36

37 1.2. Voksne med handicap (dag og døgn) Oversigter over kapacitet og behov dene til voksne med handicap omfatter dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt døgntilbud. Tabel 7. Voksne med handicap Helårspladser Kommunevurdering Kapacitet helårspladser Forbrug Kapacitet Venteliste Udækket ultimo 05 behov Dag Kommune i region Kommuner uden for region 99 Dag i alt ,8% Døgn Kommune i region Kommuner uden for region 113 Døgn i alt ,7% Dag og Døgn ialt ,6% Tabel 8. Voksne med handicap Dag/ Døgn Prog Prog Prog Prog Dag Døgn Hovedtotal

38 Tabel 8.1 Voksne med handicap fordelt på kommuner Dag Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederikssund Frederiksværk - Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj / Vallensbæk Lyngby-Tårbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Hovedtotal Københavns Kommunes tal for behov for pladser indgår ikke i ovenstående tabeller. Det skyldes, at kommunen alene har oplyst deres behov for tilbud både i og uden for kommunen, men ikke angivet hvor mange pladser, de selv stiller til rådighed. Nedenfor er Københavns Kommunes tal opgjort Tabel 8.2 Voksne med handicap, Københavns Kommune Dag Døgn Kommune Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog København Hovedtotal Aflastning for voksne er af tekniske årsager indarbejdet i tallene på børn og ungeområdet. For dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse stiger pladskapaciteten primært som følge af omlægning af døgntilbud til dagtilbud på Højagergaard i Slangerup. Der vurderes, at være en god sammenhæng mellem kapacitet og behov. Der foreslås ingen ændringer, da ventelisten og det udækkede behov generelt kan løses inden for den eksisterende kapacitet. 38

39 I forhold til ganske få enkelte personer med meget specielle behov kan det dog være nødvendigt at udvikle særlige løsninger. For aktivitets- og samværstilbud vurderes der især på autismeområdet i de kommende år at være en utilstrækkelig kapacitet. Området foreslås vurderet nærmere. For døgntilbud er den samlede venteliste fra Københavns Amt og Frederiksborg Amt på 62 personer svarende til ca. 4% af kapaciteten. Det vurderes, at det udækkede behov kommunerne har indmeldt i deres redegørelser samt de over 18 årige på børneinstitutioner, næsten alle er registreret på ventelisten. Ventelisten fordeler sig med ca. ¾ til permanente botilbud og ca. ¼ til aflastningstilbud for voksne. Ventelisten er udtryk for, at de hidtidige ventelistemålsætninger om tilbud inden for 3 henholdsvis 6 måneder ikke kan overholdes for alle. Det vurderes ikke, at der er mulighed for en kapacitetsudvidelse i Det forventes, at ledigblevne pladser, der hidtil har været benyttet af borgere fra andre regioner, fremover primært vil blive anvendt til borgere fra kommunerne i Region Hovedstaden. Der bør gøres en særlig indsats for at give tilbud til de personer, som har stået længe på venteliste, og som ikke kan tilbydes plads, når de planlagte ny- og ombygninger står færdige. Det drejer sig om ca. 15 personer med helt specielle behov. Gruppen er ikke homogen, hvorfor der er behov for at finde løsninger for hver enkelt. Selv om den totale kapacitet vurderes tilstrækkelig i 2007 peger kommunernes redegørelser på behov for at få analyseret kapacitetsbehov og indhold i tilbud til personer med funktionsnedsættelser inden for det brede autismespekter og for personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade Indholdskrav til områdets tilbud På voksenområdet kan kommunernes indholdsmæssige krav samles i nedenstående generelle områder: Høj faglighed: Der lægges vægt på, at tilbuddene har faguddannet personale, der har en høj faglighed. Der skal samtidig være supervision heraf. Fagligheden skal medvirke til at sikre det formål, som er beskrevet i Lov om social service 81, herunder at forbedre den enkeltes mulighed for livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om beskyttet beskæftigelse, samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. dene skal sikre en struktur i dagligdagen gennem individuel støtte og omsorg, og der skal ydes en indsats, der er fleksibel men også sammenhængende og helhedsorienteret. Individuel støtte: Kommunerne lægger vægt på, at den enkelte borger har medindflydelse, og at tilbuddene inddrager borgerens egne ressourcer i løsningsforslag. Formålet hermed er at sikre, at borgeren tager ansvar for eget liv. Generelt skal der på både bo- og dagtilbuddet være tale om et udviklingsforløb, der stimulerer, vedligeholder og udvikler den enkeltes færdigheder med fokus på, hvordan borgeren bedst muligt får anvendt sine ressourcer og interesser, så borgeren kan leve et så 39

40 almindeligt liv som muligt. Støtten skal begrænse de sociale følgevirkninger af handicappet. Samarbejde og tværfaglighed: Det forudsættes, at det er indeholdt i personalets kompetencer, at de kan forholde sig til tværfagligt samarbejde herunder samarbejde med borgeren, pårørende, kommuner, frivillige organisationer og andre faggrupper. Dette er medvirkende til at sikre en målrettet indsats og holde fokus på at give borgeren en dagligdag så tæt på det normale som muligt. Miljøskifte med indhold: Borgerne skal have mulighed for et miljøskift i løbet af dagen i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Hver borger skal gives et tilbud, der svarer til den enkeltes behov og forudsætninger. Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet skal tilbyde tidssvarende og meningsfulde opgaver, og beskæftigelsen skal være så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Kapacitet og ventetid: På hele det sociale område efterspørger kommunerne tilstrækkeligt personale på tilbuddene. Generelt ønskes der endvidere en udvidelse af kapaciteten, nedbringelse af ventelisterne og tidssvarende boliger. De specialiserede tilbud skal kunne varetage en målrettet indsats på baggrund af den enkeltes aktuelle funktionsnedsættelse. Kommunerne har især fremhævet nedenstående krav: Autismetilbud: Borgerne skal have tilbud om en dagligdag, hvor der lægges vægt på struktur og forudsigelighed. Desuden skal personalet kunne håndtere relevante kommunikationsformer, der kan være med til at træne de sociale færdigheder. Fysisk handicappede: dene skal som udgangspunkt have en hensigtsmæssig indretning og tage højde for den enkelte borgers handicap. Der skal være adgang for kørestolsbrugere. På baggrund af handicappet skal der være tilbud om fysio- og ergoterapeutisk behandling med henblik på at forbedre og udvikle fysiske færdigheder. Desuden skal borgeren have adgang til hjælpemidler Institutionsark Nedenstående er oversigt over de institutionsark der er for voksne med handicap fordelt på døgntilbud og dagtilbud. Døgntilbud til voksne med handicap Albertslund 1. Herstedøster Sidevej 24 døgnpladser Ballerup 2. Stokholtbuen 32 døgnpladser 32 dagpladser 3. Lundø 12 aflastningspladser 4. Rødbo 40 døgnpladser 40

41 Egedal 5. Skelhøj 30 døgnpladser Fredensborg 6. Lindegården 24 døgnpladser 18 dagpladser Frederiksværk-Hundested 7. Midgården 28 døgnpladser 10 dagpladser Gentofte 8. Bank-Mikkelsensvej døgnpladser 39 dagpladser 9. Blindenetværket 40 døgnpladser 40 dagpladser 10. Blomsterhusene 40 døgnpladser Gladsaxe 11. Catrinegården 26 døgnpladser 12. Center for døve 78 døgnpladser 100 dagpladser 13. Hjørnehuset 12 døgnpladser 14. Kellersvej 8 og 9 48 døgnpladser 15. Kellersvej døgnpladser 16. Platanhuset 4 døgnpladser 17. Skovdiget 5 døgnpladser Gladsaxe Kommune overtager ferie kolonien på Enø, som de stiller til rådighed for institutioner også i andre kommuner. Glostrup 18. Bakkehuset 18 døgnpladser Gribskov 19. Ahornparken 29 døgnpladser 20. Gydehøj 18 døgnpladser 21. Vega 10 døgnpladser 14 dagpladser Helsingør 22. Kronborghus 21 døgnpladser Herlev 23. Højsletten 24 døgnpladser Hillerød 24. Godthåbsvej 6 døgnpladser 3 dagpladser 25. Selmersvej 8 døgnpladser 26. Følstrup- og Nødeboparken 59 døgnpladser 27. Pensionatet Herlufdalsvej 20 døgnpladser 28. Syvstjernen 16 døgnpladser Hvidovre 3. Gl. Køge Landevej 6 døgnpladser Høje-Taastrup 29. Frøgård Allé 24 døgnpladser 30. Taxhuset 40 døgnpladser 26 dagpladser Lyngby-Taarbæk 31. Strandberg 19 døgnpladser Rudersdal 32. Bøgelunden 49 døgnpladser 23 dagpladser 33. Gefion 21 døgnpladser 21 dagpladser 6 døgnpladser til børn 34. Maglehøj 13 døgnpladser 41

42 35. Piberødhus 40 døgnpladser 36. Rosengården 5 døgnpladser Rudersdal Kommune overtager ferie kolonien Kregme, som de stiller til rådighed for institutioner også i andre kommuner. Rødovre 37. Længen 23 døgnpladser der ikke er omfattet af rammeaftalen, som driftskommunen ønsker omtalt. Bornholm 1. Røbo 16 døgnpladser 13 aflastningspladser 2. Nexøhuset 14 døgnpladser 3. Gartnerparken 32 døgnpladser 4. Klintebo 31 døgnpladser 5. Østergade døgnpladser Gribskov 1. Skipperstræde 6 døgnpladser Hillerød 1. 4 bofællesskaber 15 døgnpladser Herudover er der igangværende byggerier på Chr. d. X Allé i Lyngby Taarbæk, Søvænget i Ølstykke samt et byggeri i Gribskov Region 1. Bredegaard 34 døgnpladser, blinde 50 dagtilbud 6 døgn- og dagpladser, døvblinde 2. Brøndbyøstervej 24 døgnpladser 3. Gl. Lyngevej 12 døgnpladser 4. Hulegården 59 døgnpladser 5. Jonstrupvang 46 døgnpladser 13 dagpladser 6. Kamager 40 døgnpladser 7. Lionslund 24 døgnpladser 8. Lunden 14 døgnpladser 18 dagpladser 9. Lyngdal 12 døgnpladser 4 dagpladser 10. Rosenfeldthusene 17 døgnpladser 11. Rønnegård 17 døgnpladser 12. Solgaven 66 døgnpladser 20 dagpladser 13. Sølagers projektafd. m.m. 11 døgnpladser 14. Tyringevej 50 døgnpladser (lukker medio 2007 i forbindelse med ibrugtagning af erstatningstilbud i Egedal og Gribskov kommuner) 42

43 Dagtilbud for voksne med handicap OBS flere af døgntilbudene har tillige dagtilbud. Disse er registreret under døgntilbud. Brøndby 1. JAC-Sydvest 282 dagpladser 2. Espelunden 30 dagpladser Frederiksværk-Hundested 3. Sølagers Værksted 45 dagpladser Gentofte 4. Aktivitetscentret Birkegården 24 dagpladser 5. JAC-Nord 240 dagpladser Gladsaxe 6. Aktivitetscentret Kellersvej 87 dagpladser 17 dagpladser, ældre Helsingør 7. Center for Job og Oplevelse 151 dagpladser Herlev 8. Hørkær 99 dagpladser Hillerød 9. LEVUK 100 fritidstilbudspladser er beskrevet under Børn og unge 10. Luna 9 dagpladser 11. Regnbuen 27 dagpladser 12. Trollesbro 24 dagpladser Rudersdal 13. AKU-center Birkerød 84 dagpladser 14. Daghjemmene i Syd 31 dagpladser 15. Ebberød Medborgerhus 20 dagpladser åbent fritidstilbud 16. Elleslettegård 30 døgnpladser 20 dagpladser Rødovre 17. Espevangen 30 dagpladser Region 1. AKU-center 158 dagpladser 2. Højagergaard 36 dagpladser der ikke er omfattet af rammeaftalen, som driftskommunen ønsker omtalt. Bornholm 1. Sandemandsgården/Strøby 106 pladser Gribskov 1. Daghjemmet i Helsinge 8 dagpladser Efter Institutionsarkene er en kort beskivelse af de supplerende tillægsydelser som institutionerne på børn og unge området tilbyder. 43

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1 Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016 Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering Overordnet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Spot på ADHD i Nordjylland

Spot på ADHD i Nordjylland Spot på ADHD i Nordjylland Det faglige netværk for ADHD, sommeren 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Deltagere... 5 4. Udvikling i Region Nordjylland...

Læs mere