Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)"

Transkript

1 Historiestudiet Campusvej Odense M Tlf.: april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den 25. april kl i mødelokale 6. Møde nr.: 4 Til stede var: Per Grau Møller, lektor Lars Boje Mortensen, professor Nils Arne Sørensen, professor Jørn Brøndal, lektor Karina Bremholm Abelin, stud.mag. Nicolai Holmgaard Schmidt, stud.mag. Rejhan Bosnjak, stud. mag. Louise Lund Kristensen, faglig vejleder, klassiske studier(observatør) Michael Nielsen, faglig vejleder (observatør) Sara Hoffmann Holst, sekretær (observatør) Referent: Diana Brunholm, sekretær, referat via diktafon Fraværende med afbud: Mogens Rostgaard Nissen, lektor Rasmus Overgaard Herrig, stud. Mag. Tina Bang Ebbesen, stud.mag. Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

2 Studienævnets medlemmer var indkaldt med følgende dagsorden Dagsorden: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ekspederet siden sidst 3. Meddelelser 4. Uddannelser a) Orientering b) Evalueringer c) Evalueringsskemaer d) Ændring af studieordning BA, historie Odense e) Godkendelse af fag udbudt af andre studienævn f) Godkendelse af rettelsesblad til BA studieordning for Oldtidskundskab 5. Ansøgninger 6. Høring om ny studienævnsstruktur 7. Høring om struktur for Syddansk Universitets Strategi- og ledelsesgrundlag 8. Evt. Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden. 1-1: Dagsorden blev godkendt. Pkt. 2: Ekspederet siden sidst. 2-1: Ansøgning fra en studerende på historie, Odense om dispensation til at følge fag på 1. samt 3. semester. Ansøgningen har været behandlet den 15. november 2011, hvor studienævnet besluttede delvis at imødekomme ansøgningen med anmodning om at modtage en lægeerklæring. Denne er nu fremsendt til studienævnet. 2-3:Ansøgning fra en studerende på historie, Kolding om dispensation fra kravene om bestået fag der indgår i 1. årsprøven. Faget der mangler bestået er: Analysestrategier 1. Ansøgningen blev imødekommet, pga. personlige problemer. 2-4:Ansøgning fra en studerende på oldtidskundskab om dispensation fra kravene om bestået fag der indgår i 1. årsprøven. Faget der mangler bestået er: Historie og samfundsforhold. Ansøgningen blev imødekommet, grundet sygdomsmæssige forhold. Side 2 af 7

3 2-5: Ansøgning fra studerende på oldtidskundskab om dispensation fra kravene om bestået fag der indgår i 1. årsprøven. Faget der mangler bestået er: Historie og samfundsforhold. Ansøgningen blev imødekommet, da det ikke er nødvendigt med en bestået skriveøvelse for at gå til mundtlig eksamen, som det fejlagtigt var blevet oplyst. Pkt. 3: Meddelelser: 3-1: PGM orienterede om, at fakultetet har meddelt, at hvert studie skal lave en uddannelsesberetning til fakultetet, hvilket vil blive implementeret fra efteråret Nærmere dato følger. 3-2: PGM orienterede om den afholdte boostcamp på historie. Arrangementet forløb glimrende med deltagere. Der har været et lille kritikpunkt grundet manglende overnatning for de studerende. Pkt. 4: Uddannelser: 4.a.1: Orientering om turnusplan for akkreditering af eksisterende uddannelser I planen er det kun Oldtidskundskab der ligger inde under studienævnets område, og der er planlagt akkreditering af denne i 2015 (arbejdet udføres i foråret, rapport og møder i efteråret). 4a.2: Orientering fra fakultet vedrørende elektronisk aflevering af eksamensopgaver, som er obligatorisk for stedbundne prøver fra sommereksamen og mindst en anden prøve pr. studium. Historie (Odense og Kolding), Marinarkæologi og Oldtidskundskab har allerede indført fuld elektronisk aflevering, mens det om Amerikanske Studier efter mødet er blevet afklaret, at også dette studium overgår til fuld elektronisk aflevering. Fakultetet har tillige bevilliget penge til e-bogs læsere (max kr. pr. medarbejder), så underviserne kan læse opgaverne elektronisk. IHKS har besluttet at indkøbe 10 Ipads, som der så skal ansøges om lån af. Der er bevilliget kr. pr. år til indkøb af e-bogs læsere over en periode af 3 år. 4.a.3: Orientering fra Louise Nyholm Kallestrup vedrørende gymnasiebesøgene der har været afholdt på ca. 10 gymnasier i regionen (og et enkelt udenfor) og været en stor succes. Da disse besøg er meget tids- og arbejdskrævende, indstilles der med henvisning til fakultetets tiltag f.eks. book en studerende, AT dage, boostcamp og summercamp, at disse arrangementer nedlægges. Studienævnet tager det ad notam og roser de involverede parter for deres store arbejde. 4.b1-13: Studienævnsformanden gennemgik kort de indkomne evalueringer fra historie (Odense og Kolding), samt amerikanske studier Der var generelt intet at bemærke. De manglende evalueringer vil komme på næste møde i maj. Det bemærkes at flere undervisere i Kolding allerede fuldt benytter sig af elektronisk evaluering, og når studienævnet har besluttet hvilket skema der skal bruges vil det også blive implementeret på de andre studier. 4.c: Studenterrepræsentanterne fra historie-odense har arbejdet videre på de tidligere udkast til skemaer og lavet et for BA-uddannelser og et for KA-uddannelser med en lille forskel i spørgsmålet om pensum/petitum. Studienævnsformanden synes at forslagene ser fine ud. Der spørges ind til om skemaet skal gælde for Historie, Kolding også. Studienævnsformanden er af den op- Side 3 af 7

4 fattelse, at skemaet skal gælde som minimum for alle studierne under studienævnet. Der fremhæves så, at to af uddannelserne er engelsksprogede, hvorfor de skal udarbejdes på engelsk. Løsningen bliver at det er op til hvert enkelt studium at udarbejde skemaer, blot de overordnet indeholder punkterne: fremmøde indlæring - pensum - undervisningens struktur og formidling. Studienævnsformanden vil lave et standardskema på blackboard, som så kan tilrettes efter den enkelte undervisers behov. 4.d: Forslag til ændring af studieordning for historie, Odense. PGM gennemgik de foreslåede ændringer der vil gælde for fagene analysestrategier 1 og 3 og som i begge fag betyder porteføljeeksamen. Ændringen i analysestrategier 3 skal også gælde i Kolding og for tilvalgsstuderende begge steder. Forslagene blev godkendt og der bliver lavet rettelsesblade og de bliver straks sendt til fakultetssekretariatet. 4.f: Forslag til rettelsesblad til ændring af studieordningen for centralfag samt tilvalg i oldtidskundskab historie og samfundsforhold. Forslaget blev godkendt. 4.e: Godkendelse af fag udbudt af andre studienævn. Følgende fag blev forhåndsgodkendt for BA (til historie Odense og Kolding): Filosofihistorie og klassiske tekster 1a Den amerikanske western Litteraturhistorie og kulturhistorie: Antik og middelalder Litteratur og kulturhistorie: og 1800 tallet Sport og medier Skandinavisk designs historie Der westliche Ostsee (OBS- kun 5 ECTS!) For KAN blev følgende fag godkendt (til historie Odense og Kolding): Gymnasiepraktik Kulturarvens steder Hjemmets kultur og æstetik Der westliche Ostsee Research topic history the British way An introduction to economic history (udbudt af økonomi-studiet under det samfundsvidenskabelige fakultet for BA-studerende, men godkendt for vore KA-studerende). På Oldtidskundskab og Amerikanske Studier forhåndsgodkender faglederne valgfagene. Pkt. 5: Ansøgninger: 5-1: Ansøgning fra studerende ved historie, Odense om forlængelse af frist for færdiggørelse af speciale skrevet på 2001 studieordningen. Vedkommende har tidligere fået frist til , men er grundet arbejde endnu ikke kommet i gang. Ansøgningen blev godkendt og fristen blev forlænget til 12 måneder fra dd. Side 4 af 7

5 5-2: Ansøgning fra tilvalgsstuderende ved historie, Odense om meritoverførsel af fag bestået ved Århus Universitet. Ansøgningen blev godkendt, således at faget Samfundsfagsvidenskabeligt emneområde (20 ECTS) til Historie og samfundsvidenskab (10 ECTS). 5-3: Ansøgning fra studerende ved historie, Odense om 4. gangs eksamensforsøg til faget Europa i verden 1, samt dispensation fra kravet om bestået fag under 1. års prøven p.gr.a. sygdom (lægeerklæring vedlagt). Ansøgningen blev imødekommet således at faget skal være bestået senest januar :Ansøgning fra studerende ved historie, Odense om dispensation fra kravet om bestået fag under 1. års prøven, samt ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i faget historisk informationssøgning p.gr.a. sygdom (lægeerklæring vedlagt). Ansøgningen blev imødekommet, således at faget skal være bestået senest januar : Ansøgning fra studerende ved historie, Odense om dispensation fra kravet om deltagelse i eksamen i fag under 1. årsprøven grundet sygdom. Der var også udarbejdet en studieplan med et særligt tilrettelagt forløb frem til og med foråret Ansøgningen blev imødekommet, således at 1. årsprøven skal være bestået senest ved forårssemestret : Ansøgning fra studerende ved historie, Odense om dispensation fra kravet om bestået fag under 1. årsprøven (Europa i verden 2) grundet sygdom (lægeerklæring vedlagt). Der var også udarbejdet en studieplan med et særligt tilrettelagt forløb der inkluderer tilvalg. Ansøgningen blev imødekommet, således at 1. årsprøven skal være bestået senest ved forårssemestret : Ansøgning fra studerende ved amerikanske studier om meritoverførsel af fag bestået ved University of Wyoming. Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles merit for 3 x 10 ECTS. 5-8: Ansøgning fra studerende ved historie, Kolding om forlænget tid til eksamen i Historie og samfundsvidenskab, grundet dysleksi. Ansøgningen blev imødekommet, således at den studerende tildeles 10 dage til at skrive opgaven i. Der ansøges tillige om forlænget tid til BA projekt, men dette kan ikke imødekommes, da der er tale om en fri hjemmeopgave uden andre frister end en afleveringsdato. 5-9: Ansøgning fra kandidatstuderende ved historie, Odense om eksamensformen i område 7- faget Livet i byen Der behøves ikke dispensation til at tage eksamen som en forelæsningseksamen i faget. 5-10: Ansøgning fra kandidatstuderende ved klassiske studier (græsk) om udskiftning af faget formidling med faget sprogfærdighed III. Ansøgningen blev imødekommet. 5-11: Ansøgning fra kommende studerende ved klassiske studier (tilvalg i oldtidskundskab) om meritoverførsel af fag bestået ved et Italiensk gymnasium. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det blev vurderet at et gymnasium ikke gav samme analytiske og metodiske kompetencer som et universitetsstudium. Side 5 af 7

6 5-12: Ansøgning fra studerende ved klassiske studier om dispensation fra kravet om en skriveøvelse til et områdestudium grundet personlige problemer. Studienævnet anbefaler at der tages kontakt til underviseren for at aftale et andet tidspunkt for aflevering af skriveøvelsen, inden semestrets ophør. 5-13: Ansøgning fra kommende tilvalgsstuderende ved klassiske studier om meritoverførsel af fag bestået ved Université Marc Bloch Strasbourg. Ansøgningen imødekommes, således at faget Influence de textes latins sur des textes francais meritoverføres til latinsk prosa (10 ECTS), samt grammatik og oversæt. kursus meritoverføres til sprogfærdighed (5 ECTS). 5-14: Ansøgning fra BA-studerende på oldtidskundskab om dispensation til at bruge faget historisk emne (10 ECTS) og valgfag (10 ECTS) til propædeutisk latin 2/3 (20 ECTS). Ansøgningen blev imødekommet. 5-15: Ansøgning fra KA-studerende på oldtidskundskab med tilvalg i matematik om at udfylde sin ramme med ekstra 5 ECTS på oldtidskundskab og at tage faget Lange linjer 1a (5 ECTS) til sommereksamen, selvom faget ikke udbydes til eksamen. Ansøgningen blev imødekommet. 5-16: Ansøgning fra studerende ved Amerikanske studier om dispensation til 4. gangs eksamensforsøg i fagene topics in American culture og topics in American history and society, grundet personlige problemer. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da det ikke blev vurderet at der var særlige grunde bag den manglende eksamensdeltagelse. 5-17: Ansøgning fra BA-studerende på oldtidskundskab om dispensation til at bruge faget historisk emne (10 ECTS) og valgfag (10 ECTS) til propædeutisk latin 2/3 (20 ECTS). Ansøgningen blev imødekommet. 5-18: Ansøgning fra BA-studerende på oldtidskundskab om dispensation til at bruge faget historisk emne (10 ECTS) og faget valgfag (10 ECTS) til propædeutisk latin 2/3 (20 ECTS). Ansøgningen blev imødekommet. Pkt. 6: Høring om ny studienævnsstruktur: Et enigt lærerkollegium på amerikanske studier ønsker at blive i nuværende studienævn og ønsker ikke at dele studienævn med engelskstudiet. Studienævnet udtaler i den forbindelse, at man gerne vil fortsætte samarbejdet med Amerikanske Studier og opretholde det nuværende studienævn, hvorfor man foreslår ændring i forslaget til ny studienævnsstruktur på dette punkt. Studienævnet har ingen bemærkninger til hverken fakultetets beskrivelse af studielederens opgaver eller fakultetets forslag om oprettelse af et uddannelsesråd eller dets kommissorium. Pkt. 7: Høring om struktur for Syddansk universitets strategi- og ledelsesgrundlag: Studienævnet har ingen bemærkninger Pkt. 8.: Evt.: Side 6 af 7

7 PGM udsender en doodle til fastlæggelse af næste møde. Der afholdes aftagerpanelmøde den 15. maj 2012 i Esbjerg. Der er arrangeret fælles kørsel i HUM bussen. Per Grau Møller, studienævnsformand / Diana Brunholm, referent Side 7 af 7

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr II 8 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Studienævn for: Design og Turisme Dato: 27-10-2014 Tidsrum: 10.00-12.10 Lokale: 31.45 Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Til stede: Mads Nygaard Folkmann (MNF)

Læs mere

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø

Mødesal A, Universitetsparken 2, 2100 København Ø D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmer: Harald S. Hansen, Ole J. Bjerrum, Susanne Kaae, Eva Horn Møller, Tine Worm Damgaard,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere