Delårsrapport kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014

2 Dagsorden Regnskabet for kvartal 2014 Indtjening Basisomkostninger Nedskrivninger Beholdningsresultat Hovedtal FOTO INDSÆTTES Opfølgning på plan for øget lønsomhed Styrkelse af indtjening Reduktion af omkostninger Faldende nedskrivninger Forventninger til 2014 Spørgsmål

3 Hovedpunkter for kvartal 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater EK-forrentning 10,4 pct. p.a. Resultat Resultat på 828 mio. kr. det bedste 9 måneders resultat siden 2007 Indtægter Basisindtjening på mio. kr. stigning på 6 pct. 9M 2014 vs 9M 2013 Omkostninger Omkostninger reduceret med 6 pct. i Q3 vs Q Nedskrivninger Nedskrivninger fortsat på lavt niveau på kvartalsbasis Udlån Bankudlån stiger med 1,4 mia. kr. svarende til 2,1 pct. i 2014 Kapital Egentlig kernekapital 14,8 pct. op med 1,1 pct. vs Q Forventninger Forventningerne til nedskrivninger er fortsat mio. kr.

4 Basisindtjening fortsat positiv udvikling Mio. kr. 9M M 2013 Index Q Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Anden indtjening I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, 9M 14 vs 9M 13 Nettorenter mv. ned med 3 pct. Realkredit op med 37 pct. Betalingsformidling op med 34 pct. Øvrige poster op med 14 pct. Hovedbudskaber, Q3 14 vs Q2 14 Nettorenter mv. op med 1 pct. grundet ekstra dag. Øvrige poster op med 2 pct.

5 Handelsindtjening fastholdelse af forventninger for 2014 Mio. kr. Realiseret 205 mio. kr. i 9M 2014 vs 192 mio. kr. i 9M Handelsindtjening forventes fortsat højere i 2014 end Q Q Q Q Q Q Q Q Q Handelsindtjening Mio. kr. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Obligationsafdelingen Aktieafdelingen Rente- og Valutaafdelingen I alt

6 Basisomkostninger reduceret med 6 pct. fra Q Mio. kr Indeks=100 2, , , ,142 Antal 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 Q kun 2,8 pct. højere end Q trods købet af DiBa Bank. Fald på 40 mio. kr. fra Q til Q Kan primært henføres til sæsonudsving. Bemandingen er reduceret med 89 i Heraf 45 i Q ,087 2,078 2, , ,000 Q Q Q Q Q Q Q Basisomkostninger - (venstre akse) Heltidsansatte - (højre akse)

7 Vurdering af aktivkvaliteten (AQR) og stresstest viser, at Sydbank er blandt de stærkeste banker i Europa Fælleseuropæisk øvelse ledet af ECB og EBA i samarbejde med Finanstilsynet Gennemgang af værdiansættelse af alle væsentlige aktiver kombineret med en stresstest, hvor Europa er tilbage i recession Tilsynsgennemgang mere omfattende end tidligere gennemførte kontroller Øvelsen startede i november 2013 Medførte behov for yderligere 51 mio. kr. individuelle nedskrivninger, der er nedskrevet i Q Medførte tilpasninger af gruppevise nedskrivninger på 24 mio. kr. Tilpasningen er sket i Q Resultatet af stressscenariet viser, at Sydbank er blandt de stærkeste banker i Europa med en egentlig kernekapitalprocent på 12,9, der er 7,4 procentpoint over minimumskravet fastsat af ECB.

8 Nedskrivninger på udlån fastholdelse af forventninger for 2014 Nedskrivninger på 129 mio. kr. i Q Mio. kr. Nedskrivninger på udlån Pct. Ekstra gruppevise nedskrivninger som følge af AQR og landbrug 1, Fastholdelse af det lave niveau fra Q2, hvor der var engangseffekter, der reducerede nedskrivningerne med 60 mio. kr Effekten af AQR er indeholdt i de foretagne nedskrivninger Nedskrivninger forventes fortsat i niveauet mio. kr. for Q Q Q Q Q Q Q Nedskrivninger (venstre akse) Nedskrivningsprocent (højre akse) 0

9 Nedskrivninger fastholdt på samme lave niveau som Q Mio. kr. 900 Nedskrivninger, Q til Q Pct. 1,30 1,10 Fortsat lavt niveau i Q bp af udlån og garantier i Q , ,70 0, , ,10 Q Q Q Q Q Q Q Nedskrivninger Nedskrivningsprocent -0,10

10 Branchefordelingen af nedskrivninger landbrug er udfordringen Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger Hovedpunkter: Landbrug bl.a. påvirket af negativ udvikling i afregningspriserne Tilbageførsel af nedskrivninger på fast ejendom i Q3 Privat fortsat tilbageførsel i Q3 Gruppevise nedskrivninger indeholder effekten af AQR samt en ekstra reservation på landbrug Landbrug mm. Handel Fast ejendom Q1 14 Q2 14 Q3 14 Øvrige erhverv Privat Kvartalsvise nedskrivninger i 2014 Mio. kr. Q Q Q M 2014 Landbrug mm Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

11 Fokus på landbrug en branche med udfordringer Hovedpunkter: Værdiforringede udlån til landbrug er steget med 191 mio. kr. svarende til 2,9 pct. af udlånet. Nedskrivninger i pct. af værdiforringede udlån er faldet med 5,1 pct., bl.a. som følge af højere jordpriser samt løbende afvikling af de dårligste engagementer. Mio. kr Individuelt værdiforringede udlån 30. september 2014 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 28,5 45,4 9,8 16,0 26,9 Nedskrevet i pct. af disse 47,7 63,6 39,0 61,5 56,3 31. december 2013 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 23,1 42,0 6,2 16,2 24,0 Nedskrevet i pct. af disse 52,6 69,0 47,6 55,8 61,4 0 Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt Q4 13 Q3 14

12 Værdiforringede bankudlån 5 pct. fald fra Q2 til Q Fordeling af værdiforringede bankudlån Mio. kr. 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-5,287 5,156 4,965 5,090 4,038 4,031 4,255 4,335 2,927 3,026 1,423 1,375 1,350 1,682 1,654 1,662 1,905 2,219 2,325 2,038 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Misligholdte bankudlån Ikke-misligholdte bankudlån Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 8,5 9,7 9,9 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 4,5 5,7 5,8 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 53,3 59,1 58,4 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 192,2 213,0 204,4

13 Beholdningsresultat business as normal i Q Mio. kr. Beholdningsresultat Q Q Q Q Q Q Q Fladt marked giver normalt afkast uden de store udsving i Q Ingen ekstraordinære begivenheder i Q Beholdningsresultat Mio. kr. Q Q Q M 2014 Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt

14 Resultatopgørelse bedste 9 måneders resultat siden 2007 Mio. kr. 9M M 2013 Indeks Q Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter mv Poster med engangskarakter mv., netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Hovedbudskaber, 9M 14 vs 9M 13 Basisindtjening op med 6 pct. Basisomkostninger op med 4 pct. Nedskrivninger ned med 43 pct. fra 124 bp til 68 bp. Engangsposter primært Nets og integration af DiBa Resultat op med 77 pct. Hovedbudskaber, Q3 14 vs Q2 14 Basisindtjening op med 2 pct. Basisomkostninger ned med 6 pct. Nedskrivninger op med 16 pct. fra 14 bp til 16 bp. Basisresultatet i Q er det bedste i mere end 6 år

15 Udlån stiger, og indlån falder i Q Mia. kr Udlån er steget i hvert kvartal i Samlet 2,1 pct. i 2014 Indlån er faldet med 1 mia. kr. i Q Trods dette er indlån steget med 3 mia. kr. i 2014, svarende til 4,3 pct Q Q Q Q Q Q Q Indlån Udlån

16 Kapitalforholdene er styrket yderligere i Q3 som følge af indtjening og lavere markedsrisiko Mio. kr. CRD IV 2013 Q Q Q Risikovægtede poster Egentlig kernekapital Kernekapital Basiskapital Egentlig kernekapitalprocent 13,7 13,8 14,1 14,8 Kernekapitalprocent 15,4 15,3 15,7 16,4 Solvensprocent 16,2 15,8 16,2 17,0 Hovedpunkter: Egentlig kernekapitalprocent op med 0,7 i Q3 og 1,1 åtd Solvensprocenten op med 0,8 i Q3 og åtd Fald i de risikovægtede poster åtd på mio. kr., heraf kan henføres til markedsrisiko Solvensbehov 10,0 10,0 10,1 10,0

17 Opfølgning på planen Forbedring af Sydbanks lønsomhed Øget afkast til aktionærer: Pay out ratio på 30% til 50% Forbedret lønsomhed Styrkelse af indtjening Reduktion af omkostninger Faldende nedskrivninger

18 Styrkelse af basisindtjening målopfyldelse indenfor synsfeltet Gennemførte tiltag i Q Hjemtagning af lån forventet effekt 5 mio. kr. årligt Øget mødeaktivitet med kunder Prisjustering fra Totalkredit med virkning fra 1. januar 2015 forventet effekt 30 mio. kr. årligt Igangværende tiltag 3 mia. kr. øget volumen på prioritetslån forventet årlig effekt 40 mio. kr. (ved 50 pct. udnyttelse) Øget forretningsomfang som følge af målrettet rådgivning Forskel mellem realiseret basisindtjening og målsætning for 2016 pr. kvartal Q mio. kr Q mio. kr Q mio. kr. Q mio. kr. Mio. kr Basisindtjening Q Q Q Q Q Q Q Realiseret Målsætning 2016

19 Reduktion af omkostninger medarbejderreduktion fortsat fokus på målet nettoreduktion på 45 medarbejdere i Q Medarbejdere 1. jan Nettoreduktion 2009 til , Gns. reduktion 2009 til 2013 Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank medarb. Medarbejdere 31. dec ,231 Nettoreduktion 2014 åtd Aftalt nettoreduktion 2014 og Gns. reduktion 2014 til 2015 Forventet yderligere reduktion medarb. Medarbejdere 31. dec ,031 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500

20 Reduktion af omkostninger antal filialer i Danmark reduceres 4 filialer sammenlagt i Q Filialer - 1. jan 2009 Sammenlagte filialer Gns. reduktion 2009 til 2013 Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank 18 8 filialer Nye filialer Filialer dec Sammenlagte filialer åtd 2014 Forventet yderligere reduktion Filialer dec Forventet reduktion baseret på historik Kunderne vælger andre betjeningsformer. Dette medfører mindre behov for filialer.

21 Faldende nedskrivninger ekstraordinær gennemgang af porteføljer Q4 2013: Erhvervsengagementer > 10 mio. kr. Mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Pct. Q1 2014: Erhvervsengagementer < 10 mio. kr. samt fast ejendom 2,000 1,750 1,500 1,400 1, Q2 2014: Privatkunder 1,250 1,195 1, Q3 2014: Erhvervsengagementer endnu en gennemgang 1, Q1 Q4 2014: AQR-gennemgang Fortsat styrkelse af systemer, processer, datakvalitet, fejlkontrol og uddannelse e 2015e Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivningsprocent (højre akse)

22 Forventninger til 2014 uændrede Stigende basisindtjening som følge af købet af DiBa Bank og iværksatte tiltag Stigende handelsindtjening bl.a. som følge af købet af DiBa Bank, dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder Stigende basisomkostninger, som følge af købet af DiBa Bank Lavere nedskrivninger på udlån i niveauet mio. kr. Integrations- og restruktureringsomkostninger i niveauet 75 mio. kr.

23 Spørgsmål

24 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Investor Relations-ansvarlig Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag Kommunikationschef Mikkel Friis-Thomsen (presse), tlf ,

25 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være uden for Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2014

Indhold. Årsrapport 2014 2014 Årsrapport Årsrapport 2014 Indhold LEDELSESBERETNING i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2014 4 Årets resultat 7 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 11 Beholdningsresultat

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2014

vestjyskbank Årsrapport 2014 2014 vestjyskbank Årsrapport 2014 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 8 Hoved- og nøgletal 8 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 10 Regnskabsberetning 12 Investor Relations 27 Ledelse 30 Organisation

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

2012 vestjyskbank Årsrapport rapport Forord Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 6 Hoved- og nøgletalfordelt på kvartaler 8 Regnskabsberetning 10 Investor relations 20 Ledelse 23 Organisation

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere